FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

511112-41 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME600
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše vibračné náradie Stanley Fat Max je určené na rôzne
aplikácie v domácnosti, ako napríklad na brúsenie. Je tiež
vhodné na obrábanie materiálov z dreva, plastu, sadry,
farebných kovov a upevňovacích prvkov (napr. netvrdené
klince, spony), opracovanie poddajných dlaždíc a škrabanie
malých plôch. Náradie je určené na náročnejšie práce, nie
však na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
♦
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého brúsením. Tento prach
môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich
osôb. Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto
chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo
vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa vibračného náradia
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
♦
♦
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri brúsení
drevených alebo kovových materiálov, pri ktorom môžu
vznikať toxické látky:
♦ Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do pracovného priestoru.
♦ V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦ Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je
odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných
škôd.
Po uvoľnení hlavného vypínača bude rezné príslušenstvo pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia
vždy uvolnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému zastaveniu príslušenstva.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezného
priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do
priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec
do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu uchopením pätky
píly.
Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ pílového
listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď po
ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvo. Pred rezaním
do stien, podláh a stropov skontrolujte polohu elektrických vodičov a potrubia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
5
SLOVENČINA
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
6
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Regulátor otáčok
3. Páka rýchloupevňovacieho mechanizmu Super-lok™
4. Brúsna základňa
5. Adaptér na odsávanie prachu (obr. E - pokiaľ sa dodáva)
6. Adaptér príslušenstva (podložka)
7. Adaptér príslušenstva (upevňovacia skrutka)
Príslušenstvo
Toto náradie obsahuje niektoré, alebo všetky nasledujúce
príslušenstvá. Výkon Vášho náradia závisí od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté
a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na
zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie
môže poskytnúť.
Presný pílový list pre ponorný rez pre
materiály z dreva a mäkkých plastov.
(Katalógové číslo - STA26105-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie
vrstiev dreva a mäkkých plastov. Ideálny
na opracovávanie dverí, ochranných líšt,
okenných rámov a podláh.
Pílový list pre ponorný rez pre
materiály z dreva a kovu.
(Katalógové číslo - STA26110-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie
vrstiev dreva, plastov, tenkostenného
potrubia a pretlačovaných rúrok, ktoré nie
sú zo železa, klincov a skrutiek.
Pílový list pre ponorný rez pre
materiály z dreva a kovu.
(Katalógové číslo - STA26115-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie
vrstiev dreva, plastov, tenkostenného
potrubia a pretlačovaných rúrok, ktoré nie
sú zo železa.
Segmentovaný pílový list.
(Katalógové číslo - STA26120-XJ)
Pílový list s dlhou životnosťou, ideálny
na rezanie dreva, plastov, tenkostenných
materiálov zo železa a farebných kovov.
Pevná škrabka.
(Katalógové číslo - STA26135-XJ)
Ideálna na odstránenie tvrdých
a mäkkých materiálov z rovných
povrchov, rovnako ako na odstránenie
podláh z PVC, lepených kobercov,
lepených podlahových dlaždíc, omietok,
náterov a lakov.
SLOVENČINA
Ohybná škrabka.
(Katalógové číslo - STA26140-XJ)
Ideálna na odstránenie pružných
materiálov z tvrdých rovných povrchov
v neprístupných miestach, ako napríklad
silikónových tesniacich tmelov a ďalších
tesniacich materiálov.
Karbidová čepeľ na odstránenie malty.
(Katalógové číslo - STA26125-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom, ideálny
na odstránenie malty a lepidla na
dlaždice z rovných plôch a pre rýchly
odber materiálu z dreva, drevotriesky
a sklolaminátu.
Karbidová škrabka.
(Katalógové číslo - STA26130-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom, ideálny
na odstránenie malty a pre rýchly
odber materiálu z plastu, drevotriesky
a sklolaminátu.
Brúsne papiere.
(Katalógové číslo - STA32348-XJ)
Rôzne zrnitosti na brúsenie dreva,
natretých a lakovaných plôch.
Zostavenie
Nasadenie a vybratie príslušenstva (obr. A - F)
Varovanie! Pred nasadením príslušenstva náradie odpojte
od prívodu napätia.
Nasadenie príslušenstva Stanley Fat Max (obr. A - C)
♦ Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva
(3).
♦ Nasuňte príslušenstvo (8) medzi hriadeľ a držiak
príslušenstva tak, aby došlo k zapojeniu všetkých
ôsmich kolíkov držiaka a aby bolo správne zarovnané
s hriadeľom.
♦ Uvoľnite upínaciu páku príslušenstva.
Poznámka: Niektoré príslušenstvo, ako napríklad škrabky
a pílové listy je možné podľa potreby upevniť v určitom uhle
(obr. C).
Vybratie príslušenstva Stanley Fat Max (obr. A)
♦ Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva
(3).
♦ Príslušenstvo vytiahnite von z náradia, uistite sa, či
vyskočilo zo všetkých ôsmich výstupkov držiaka.
♦ Uvolnite upínaciu páku príslušenstva.
Varovanie: Príslušenstvo sa musí vyťahovať rukavicami,
pretože môže byť po použití horúce.
Nasadenie brúsneho papiera (obr. D)
♦ Brúsny papier (9) zarovnajte so základňou (4) podľa
obrázku.
♦ Pritlačte brúsny papier na brúsnu základňu a uistite
sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané s otvormi
v brúsnej základni.
Vybratie brúsneho papiera
♦ Stiahnite brúsny papier zo základne (4).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného
brúsneho papiera alebo príslušenstva.
Nasadenie adaptéra na odsávanie prachu (obr. E)
♦ Adaptér odsávania prachu (5) zarovnajte so základňou
(4) podľa obrázku.
♦ Adaptér pevne a rovnomerne zatlačte do brúsnej
základne.
♦ Zaistite adaptér otáčaním poistnej matice (12) v smere
pohybu hodinových ručičiek.
♦ Pripojte vysávač k adaptéru odsávania prachu.
Vybratie adaptéra na odsávanie prachu
♦ Otáčajte poistnou maticou (12) proti smeru chodu
hodinových ručičiek.
♦ Vyberte adaptér odsávania prachu (5) z brúsnej základne (4).
Nasadenie alternatívneho príslušenstva (obr. F)
♦ Umiestnite podložku (6) na objímku (10).
♦ Alternatívne príslušenstvo (11) nasuňte do objímky (10).
♦ Pevne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku (7) na miesto
tak, aby bolo nasadené alternatívne príslušenstvo (11)
pevne zaistené.
Poznámka: Na upevnenie príslušenstva Stanley Fat Max
sa podložka a upevňovacia skrutka nepoužívajú. Príslušenstvo Stanley Fat Max sa upevňuje pomocou upínacej páky
príslušenstva Super-lok™.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred rezaním do stien, podláh a stropov sa vždy
poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.
Regulácia otáčok (obr. G)
Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť otáčky náradia
danému použitiu.
♦ Nastavte regulátor otáčok (2) na požadovanú hodnotu.
V polohe 1 bude náradie pracovať v nízkych otáčkach,
10 000 min-1. V polohe 6 bude náradie pracovať v maximálnych otáčkach, 20 000 min-1.
Zapnutie a vypnutie (obr. H)
♦
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný vypínač (1)
dopredu (poloha I).
7
SLOVENČINA
♦
Ak chcete náradie vypnúť, presuňte hlavný vypínač (1)
dozadu (poloha O).
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Náradie vždy držte pevne. Pre presnú prácu držte
náradie v prednej časti.
Kedykoľvek je to možné, upnite si obrobok, najmä pri
použití pílových listov.
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Vždy používajte vhodný typ násady zodpovedajúci
materiálu obrobku a typu rezu.
Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
Vyznačte si požadovaný počiatočný bod.
Zapnite náradie a pomaly posuňte príslušenstvo k obrobku do počiatočného bodu.
Pre dosiahnutie čistého rezu upnite zo zadnej strany
obrobku kus preglejky alebo mäkkého dreva a rez
veďte touto zostavou.
Pílový list do obrobku netlačte silou. Vezmite do úvahy,
že rezanie tabuľového plechu zaberie viac času ako
rezanie hrubých drevených obrobkov.
Pri rezaní kovu naneste pred rezaním na reznú čiaru
tenký olejový film.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi jemnými
brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom
s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch začnite
prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zŕn.
V oboch prípadoch postupne nahrádzajte hrubší brúsny
papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú povrchovú
úpravu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom
príslušenstve, kontaktujte autorizovaného predajcu.
Údržba
Váš výrobok Stanley Fat Max napájaný akumulátorom /
prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú životnosť
spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
s prívodným káblom alebo náradia napájaného akumulátorom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je zariadenie/náradie napájané vyberateľným akumulátorom.
♦ Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať, nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
8
♦
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
SLOVENČINA
Záruka
Technické údaje
FME600 (Typ 1)
Napájacie napätie
V
230
Otáčky naprázdno
min -1
10 000 - 20 000
Oscilačný uhol
Stupne
1,4 alebo 2,8
Výkon
W
250
Hmotnosť
kg
1,4
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 89,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 100,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie dreva (ah, CW) 1,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Rezanie kovu (ah, CM) 4,7 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie (ah) 6,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
FME600
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28. 8. 2012
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese: http://www.stanley.eu/3
9
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00181906 - 27-09-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Download PDF

advertising