FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FME600
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
e.
Vaše Stanley Fat Max oscilacijsko orodje je zasnovano za
različna DIY (naredi si sam) opravila, ko je npr. brušenje.
Orodje je prav tako primerno za rezanje lesa, plastike,
mavca, barvnih kovin in pritrdilnih elementov (neutrjenih
žebljev, sponk), obdelovanju mehkih stenskih ploščic in za
strganje manjših površin. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
f.
Napotki za varno uporabo
3.
a.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ , uporabljen v opozorilih, se
nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim kablom) ali
akumulatorsko orodje (brez napajalnega kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstra-
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
oscilacijskega orodja
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni
deli orodja pod napetostjo in posledično električni šok
upravljavcu
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za
prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in
dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem
območju ali ki prihajajo v delovno območje tudi
zaščitene.
♦
♦
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine obdelo-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih
vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice
ali otroci.
♦ Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
♦ Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Po sprostitvi stikala se bo nastavek še vedno pomikal
za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte, da
se nastavek popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Roke zadržujte proč od rezalnega območja. Nikoli
z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte
prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone
lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano rezilo
lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali
zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno
vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme nahajati
voda, električne žice ipd.
Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj po
delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite
pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo.
Preverite za električno napeljavo in cevi.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z napravo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nasta5
SLOVENSKI
ja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za spreminjanje hitrosti
3. Super-lokTM vpenjalna ročica za pritrditev nastavkov
brez orodja
4. Brusilna osnova
5. Adapter za odsesovanje praha (sl. E, če je priložen)
6. Adapter za menjavo nastavkov brez ključa (distančnik)
7. Adapter za menjavo nastavkov brez ključa (pritrdilni
vijak)
Nastavki
To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje nastavke.
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih
6
standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost
vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Precizno potopno rezilo za les in
mehko plastiko.
(Kataloška št. - STA26105-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa in mehke plastike. Primeren
za dela na vratih, obdelovanje zaključnih
letev, okenskih polic in tal.
Potopno rezilo za les in kovino.
(Kataloška št. - STA26110-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa, plastike, cevi in profilov iz tankih
barvnih kovin, žebljev in vijakov.
Potopno rezilo za les in kovino.
(Kataloška št. - STA26115-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa, plastike, cevi in profilov iz tankih
barvnih kovin.
Segmentirano rezkalno rezilo.
(Kataloška št. - STA26120-XJ)
Rezilo z dolgo življensko dobo, ki je
še posebej primerno za rezanje lesa,
plastike, tankih kovin in materialov in
barvnih kovin.
Strgalo iz trdega materiala.
(Kataloška št. - STA26135-XJ)
Primeren za strganje trdih in mehkih
materialov od ravnih površin, kot je
npr. odstranjevanje vinila od tal, lepila
preprog, talnih ploščic, fugirnih mas,
barv in lakov.
Strgalo iz upogljivega materiala.
(Kataloška št. - STA26140-XJ)
Idealno za odstranjevanje elastomernih
materialov na trdih ravnih površinah
na težko dostopnih območjih, kot so
tesnilne mase iz silicija in drugih tesnilnih
materialov.
List iz karbidne trdine za odstranjevanje fugirne mase.
(Kataloška št. - STA26125-XJ)
Zaradi karbidno premazane površine
idealen za čiščenje fugirne mase in
lepila ploščic s ploskih površin in za
hitro obrezovanje lesa, ivernih plošč in
steklenih vlaken.
Strgalo iz karbidne trdnine
(Kataloška št. - STA26130-XJ)
Zaradi karbidno premazane površine
idealen za odstranjevanje fugirne mase
in za hitro obrezovanje plastike, ivernih
plošč in steklenih vlaken.
SLOVENSKI
Brusni listi.
(Kataloška št. - STA32348-XJ)
Brusni list različnih zrnatosti za brušenje
lesa, odstranjevanje barv in lakov.
Sestava
Montaža in demontaža nastavkov (sl. A - F)
Opozorilo! Pred montažo nastavka, odklopite orodje iz
omrežnega napajanja.
Montaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A - C)
♦
Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev
nastavka (3).
♦ Vstavite nastavek (8) z natičnim delom v glavo nastavka
tako, da nastavek na nosilcu vpenja vseh osem zatičev
in da je pravokoten z natičnim delom.
♦ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.
Opomba: Nekatere nastavke, npr. strgala in rezila je možno
po potrebi montirati pod kotom (sl. C).
Demontaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A)
♦ Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev
nastavka (3).
♦ Izvlecite nastavek iz orodja, pri tem bodite pazljivi na
to, da se nastavek na nosilcu iztakne iz vseh osmih
zatičev.
♦ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.
Opozorilo: Pri odstranjevanju nastavkov je treba nositi
zaščitne rokavice, saj se nastavki lahko med uporabo zelo
segrejejo.
Demontaža adapterja za odsesovanje praha
♦ Obrnite zaklepno matico (12) v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca.
♦ Povlecite adapter za odsesovanje praha (5) od brusilne
osnove (4).
Montaža alternativnih nastavkov (sl. F)
♦ Namestite distančnik (6) na oporni kolut (10).
♦ Vstavite alternativni nastavek (11) na oporni kolut (10).
♦ Zategnite pritrdilni vijak (7) in se prepričajte, da je
alternativni nastavek čvrsto pritrjen (11).
Opomba: Distančnik in pritrdilni vijak se ne uporabljata za
pritrditev nastavkov Stanley Fat Max. Za pritrditev nastavkov
Black & Decker se uporablja sistem vpenjalne ročice Super-lokTM, ki omogoča pritrditev nastavkov brez orodja.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred rezanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Stikalo za spreminjanje hitrosti (sl. G)
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje
hitrosti glede na delovne zahteve.
♦ Nastavite gumb za spreminjanje hitrosti (2) na želeno
vrednost. Pri nastavitvi 1 bo orodje delovalo pri najnižji
hitrosti, 10 000 min-1. Pri nastavitvi 6 bo orodje delovalo
pri najvišji možni hitrosti, 20 000 min-1.
Vklop in izklop (sl. H)
♦
♦
Za vklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1)
naprej (položaj I).
Za izklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1)
nazaj (položaj 0).
Pritrditev brusnega lista (sl. D)
♦ Poravnajte brusni list (9) z brusilno osnovo (4), kot je
prikazano.
♦ Brusni list čvrsto in enakomerno pritisnite na brusilno
osnovo, ter se prepričajte da se luknje lista ujemajo
z luknjami v osnovi.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Odstranjevanje brusnega lista
♦ Odstranite brusni list od brusilne osnove (4).
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte brusilne osnove, če nima
nameščenega brusnega lista ali nastavka.
♦
♦
Montaža adapterja za odsesovanje praha (sl. E)
♦ Poravnajte adapter za odsesovanje praha (5) z brusilno
osnovo (4), kot je prikazano.
♦ Pritisnite adapter čvrsto in enakomerno na brusilno
osnovo.
♦ Adapter pritrdite tako, da obrnete zaklepno matico (12)
v smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Priključite vakuumski sesalnik k adapterju za odsesovanje praha.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Orodje vedno držite čvrsto z obema rokama. Za večjo
natančnost držite orodje čim bolj spredaj.
Če delovna operacija omogoča, pritrdite obdelovanec,
še posebej pri uporabi rezil.
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Vedno uporabljajte ustrezno vrsto nastavka glede na
material obdelovanca in vrsto reza.
Redno preverjajte stanje vseh nastavkov. Po potrebi jih
zamenjajte.
Označite želeno začetno točko.
Vklopite orodje in počasi približajte nastavek k obdelovancu, kjer ste označili začetno točko.
Na hrbtno stran obdelovanca vpnite košček vezane
plošče ali mehkega lesa in režite skozi oba sloja za lep
in homogen rez.
Ne pritiskajte s silo rezila v obdelovanec. Ne pozabite,
da bo za rezanje kovinske plošče potrebno nekoliko več
7
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
časa, kot za rezanje debelejšega lesenega obdelovanca.
Pred rezanjem kovine, na rezalno linijo nanesite tanek
sloj olja.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte posebej fin
brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju
slojev barve začnite z grobim brušenjem. Na drugih
površinah začnite s srednje grobo brusilno podlago.
V obeh primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino
brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se
obrnite na trgovca.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla)
ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni kabel.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če
ima naprava/orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
8
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih
virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME600 (Tip 1)
Napetost
Vizmenična
Hitrost v praznem teku
min -1
10 000 - 20 000
Oscilacijsko gibanje orodja pod kotom
Stopinj
1,4 ali 2,8
Moč
W
250
Teža
kg
1,4
230
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Zvočni pritisk (LpA) 89,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči(LpA) 100,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Rezanje lesa (ah, CW) 1,9 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje kovine (ah, CM) 4,7 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Brušenje (ah) 6,1 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
SLOVENSKI
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
FME600
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
9
HRVATSKI
Namjena
Ovaj oscilirajući alat Stanley Fat Max predviđen je za poslove tipa „uradi sam“, kao što su poslovi brušenja. Prikladan
je i za rezanje drvenih materijala, plastike, gipsa, metala
koji nisu željezo te pričvrsnih elemenata (čavala, spajalica),
mekih zidnih pločica te guljenje manjih površina. Ovaj je alat
dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
f.
3.
a.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja
i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni
alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo
koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
oscilirajuće alate
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slućaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja olovne prašine te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
♦
♦
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Obratite posebnu pažnju tijekom brušenja boje koja bi
mogla biti izrađena na temelju olova ili tijekom brušenja
nekih drva ili metala koji bi mogli proizvesti otrovnu
prašinu:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
♦ U radnom području ne jedite, ne pijte i ne pušite.
♦ Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Pribor će se nastaviti kretati i nakon što pustite prekidač.
Isključite alat i pričekajte da se rotirajući nastavak
potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.
Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad
i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog
materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštrice koja
se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati
hvatanjem za papučicu.
Oštrice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštrice
mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje
pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema vode,
električnih žica i sl.
Radni materijal ili oštricu nemojte dodirivati odmah
nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati skrivenu opasnost.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
11
HRVATSKI
♦
♦
duljih razdoblja.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Dodatni pribor
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki:
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
Oštrica pile za precizne utorne rezove
za drvene materijale i meku plastiku.
(Broj dijela - STA26105-XJ)
Odsijecanje, ubodno rezanje i odrezivanje drva i meke plastike. Idealno za rad
na vratima, rubnim oblogama, prozorskim
klupicama i podovima.
Oštrica utorne pile za drvo i metal.
(Broj dijela - STA26110-XJ)
Odsijecanje, utorno rezanje i podrezivanje drva, plastike te tankih cijevi koje nisu
od željeza te izbočenih elemenata kao
što su čavli i vijci.
Oštrica utorne pile za drvo i metal.
(Broj dijela - STA26115-XJ)
Odsijecanje, utorno rezanje i odrezivanje
izbočenih dijelova drva, plastike, tankih
cijevi koje nisu od željeza i ekstruzija.
Segmentirana oštrica pile.
(Broj dijela - STA26120-XJ)
Dugotrajna oštrica idealna za rezanje
drva, plastike, tankih željeznih i neželjeznih materijala.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom i žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Birač za regulaciju brzine
3. Ručica za pričvršćivanje pribora Super-lokTM
4. Baza za brušenje
5. Prilagodnik za usisavanje prašine (sl. E ako je isporučen)
6. Dodatni prilagodnik (graničnik)
7. Dodatni prilagodnik (pričvrsni vijak)
12
Kruta strugalica.
(Broj dijela - STA26135-XJ)
Idealno za uklanjanje tvrdog i mekog
materijala s ravnih površina, primjerice
za uklanjanje linoleuma, ljepila za tepihe,
pločice, fuga, boje i laka.
Fleksibilna strugalica.
(Broj dijela - STA26140-XJ)
Idealno za uklanjanje materijala od
elastomera s tvrdih i ravnih površina na
teško dostupnim mjestima, kao što su
silikonska brtvila i sl.
Karbidna oštrica za uklanjanje fuge.
(Broj dijela - STA26125-XJ)
Karbidna površina idealna je za uklanjanje fuga i ljepila za pločice s ravnih
površina za brzo uklanjanje drvenog
materijala, fiberglasa i sl.
HRVATSKI
Karbidna rašpa.
(Broj dijela - STA26130-XJ)
Karbidna površina idealna je za
uklanjanje fuga i brzo uklanjanje plastike,
fiberglasa i sl.
Brusni listovi.
(Broj dijela - STA32348-XJ)
Različitih stupnjeva za brušenje drva,
obojenih i lakiranih površina.
Sklapanje
Postavljanje i uklanjanje pribora (sl. A - F)
Upozorenje! Prije postavljanja pribora isključite alat iz
napajanja.
Postavljanje pribora Stanley Fat Max (sl. A - C)
♦
♦
Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
Uvucite pribor (8) između osovine i držača pribora kako
bi se povezao sa svih osam pinova u držaču i poravnao
s osovinom.
♦ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.
Napomena: Neki pribor, kao što su strugalice i oštrice,
mogu se po potrebi postaviti pod kutom (sl. C).
Uklanjanje pribora Stanley Fat Max (sl. A)
♦ Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
♦ Izvucite pribor iz alata pazeći da se pribor odvoji od svih
osam pinova u držaču.
♦ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.
Upozorenje: Prilikom uklanjanja pribora potrebno je nositi
rukavice jer se pribor tijekom uporabe može vrlo zagrijati.
♦
Priključite usisavač na prilagodnik za usisavanje prašine.
Uklanjanje prilagodnika za usisavanje prašine
♦ Okrenite pričvrsnu maticu (12) suprotno od kazaljke na
satu.
♦ Izvucite prilagodnik za usisavanje prašine (5) iz baze za
brušenje (4).
Postavljanje alternativnog pribora (sl. F)
♦ Postavite graničnik (6) na prsten (10).
♦ Postavite alternativni pribor (11) na prsten (10).
♦ Pričvrstite spojni vijak (7) na njegovo mjesto kako bi se
alternativni pribor dobro učvrstio u svom položaju (11).
Napomena: Graničnik i pričvrsni vijak ne koriste se za
pričvršćivanje pribora tvrtke Stanley Fat Max. Pribor tvrtke
Black & Decker pričvršćuje se pomoću alata Super-lok™ za
pričvršćivanje pribora.
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Upozorenje! Prije rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Gumb regulatora brzine (crtež G)
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje brzine
alata u skladu s poslom koji obavljate.
♦ Gumb regulatora brzine (2) postavite na željenu
vrijednost. Na postavci 1 alat će raditi malom brzinom,
10 000 min-1. Na postavci 6 alat će raditi najvećom
brzinom, 20 000 min-1.
Uključivanje i isključivanje (crtež H)
♦
♦
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema naprijed (položaj I).
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema natrag (položaj O).
Postavljanje brusnog lista (sl. D)
♦ Poravnajte brusni list (9) s bazom za brušenje (4) kao
što je prikazano.
♦ List čvrsto pritisnite na bazu za brušenje, pazeći da se
otvori na listu poklapaju s otvorima na bazi.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Uklanjanje brusnog lista
♦ Povucite brusni list s baze za brušenje (4).
Upozorenje! Bazu za brušenje nemojte rabiti ako brusni list
ili pribor nisu postavljeni.
♦
♦
Postavljanje prilagodnika za usisavanje prašine (sl. E)
♦ Poravnajte prilagodnik za usisavanje prašine (5) s bazom za brušenje (4) kao što je prikazano.
♦ Čvrsto i ravnomjerno pritisnite prilagodnik u bazu za
brušenje.
♦ Učvrstite prilagodnik okretanjem pričvrsne matice (12)
u smjeru kazaljke na satu.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat uvijek čvrsto držite. Za precizne poslove alat držite
bliže prednjem dijelu.
Radne materijale učvrstite kad god je to moguće,
osobito kad rabite rezne oštrice.
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Upotrijebite dodatak koji odgovara radnom materijalu
i vrsti reza koji izvodite.
Redovito provjeravajte stanje pribora. Po potrebi zamijenite.
Označite početnu točku.
Uključite alat i polako gurnite dodatak u radni materijal
na označenoj početnoj točki.
Pritegnite komad šperploče ili mekog drveta na stražnju
stranu radnog materijala i režite kroz njih kako biste
postigli čist rez.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Reznu oštricu nemojte forsirati u radni materijal. Napominjemo da rezanje metalnog lista obično traje dulje
nego rezanje debljih drvenih radnih materijala.
Prije rezanja metala, nanesite tanak film ulja duž linije
reza.
Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja
drugog sloja, upotrijebite papir vrlo sitne granulacije.
Na vrlo neravnim površinama ili prilikom uklanjanja
slojeva boje započnite s grubljom granulacijom. Na
ostalim površinama započnite papirom srednje finoće.
U oba slučaja postepeno prelazite na finiju granulaciju
papira, kako biste dobili glatku površinu.
Kod svog dobavljača potražite dodatne informacije
o raspoloživim dodacima.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj i uklonite akumulator, ako je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te
isključite uređaj.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte
da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
14
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME600 (tip 1)
Napon
VAC
230
Brzina bez opterećenja
min -1
10 000 - 20 000
Kut osciliranja
Stupnjevi
1,4 ili 2,8
Snaga
W
250
Težina
kg
1,4
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 89,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 100,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje u drvu (ah, CW) 1,9 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Rezanje u metalu (ah, CM) 4,7 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Brušenje (ah) 6,1 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME600
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatne dvije godine jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
zst00193803 - 20-11-2012
15
Download PDF

advertising