FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

371001 - 19 LV
FME600
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
B
A
C
D
E
3
F
H
4
G
LATVIEŠU
ČESKY
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max vibrācijas instruments ir paredzēts dažādiem darbiem mājas apstākļos, piemēram, slīpēšanai. Tas
ir arī piemērots kokmateriālu, plastmasas, ģipša, krāsaino
metālu un stiprinājuma elementu (piemēram, nerūdītu naglu,
skavu) griešanai, mīkstu sienas fl īžu apstrādei un nelielu
virsmu skrāpēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un
personīgai lietošanai.
e.
Drošības norādījumi
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas
redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroins5
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
trumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi vibrācijas instrumentiem
♦
♦
6
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos
ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem,
turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas var būt
gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot dažus koksnes
un metāla veidus, kas var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu daļiņām un
citiem netīrumiem.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Atlaižot slēdzi, piederums kādu laiku turpina darboties.
Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz piederums pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet instrumentu
glabāšanā.
Netuviniet rokas griešanas zonai. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet
pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai.
Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa
kustību.
Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai
iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai tajā
nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms sienu,
grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
LATVIEŠU
ČESKY
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. regulējama ātruma ciparripa
3. Super-lokTM piederuma spīlējuma svira
4. slīpēšanas pamatne
5. putekļu izvadatveres adapters (E. att.; ja ir komplektācijā)
6. ar palīgrīkiem maināma piederuma adapters (starplika)
7. ar palīgrīkiem maināma piederuma adapters (stiprinājuma skrūve)
Piederumi
Šī instrumenta komplektācijā ir tabulā norādītie piederumi
(visi vai tikai daži no tiem).
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Precīzs iezāģēšanas asmens koksnei un mīkstai
plastmasai.
(Detaļas numurs:
STA26105-XJ)
Koksnes un mīkstas
plastmasas pārzāģēšanai,
iezāģēšanai un plakanzāģēšanai. Lieliski piemērots
darbam ar durvīm, grīdas
līstēm, palodzēm un grīdas
klājumiem.
Iezāģēšanas asmens
koksnei un metālam.
(Detaļas numurs:
STA26110-XJ)
Koksnes, plastmasas,
plānsienu krāsainā metāla
cauruļu un profilu, naglu
un skrūvju pārzāģēšanai,
iezāģēšanai un plakanzāģēšanai.
Iezāģēšanas asmens
koksnei un metālam.
(Detaļas numurs:
STA26115-XJ)
Koksnes, plastmasas,
plānsienu krāsainā metāla
cauruļu un profilu pārzāģēšanai, iezāģēšanai un
plakanzāģēšanai.
7
LATVIEŠU
Daudzsekciju zāģa
asmens.
(Detaļas numurs:
STA26120-XJ)
Ilgi kalpojošs asmens, kas
lieliski piemērots koksnes,
plastmasas, plānsienu
melnā un krāsainā metāla
izstrādājumu zāģēšanai.
Cietais skrāpis.
(Detaļas numurs:
STA26135-XJ)
Lieliski piemērots cietu un
mīkstu materiālu, piemēram,
vinila grīdas segumu,
paklāju pamatnes līmes,
fl īžu grīdas līmes, javas,
krāsas un lakas, noņemšanai no līdzenām virsmām.
Lokanais skrāpis.
(Detaļas numurs:
STA26140-XJ)
Lieliski piemērots elastomēra materiālu, piemēram,
silikona hermētiķa un citu
aizdrīvēšanas materiālu,
noņemšanai no cietām,
līdzenām virsmām grūti
piekļūstamās vietās.
Karbīda stiegrots javas
noņemšanas asmens.
(Detaļas numurs:
STA26125-XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma
ir lieliski piemērota javas un
fl īžu līmes noņemšanai no
līdzenām virsmām un ātrai
koksnes, skaidu plākšņu un
stikla šķiedras pieslīpēšanai.
Karbīda stiegrota skrāpvīle.
(Detaļas numurs:
STA26130-XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma
ir lieliski piemērota javas
noņemšanai un ātrai plastmasas, skaidu plākšņu un
stikla šķiedras pieslīpēšanai.
Smilšpapīri.
(Detaļas numurs:
STA32348-XJ)
Dažāda raupjuma smilšpapīri koksnes, krāsotu un
lakotu virsmu slīpēšanai.
Salikšana
Piederuma uzstādīšana un noņemšana (A.–F. att.)
Brīdinājums! Pirms piederuma uzstādīšanas atvienojiet
instrumentu no barošanas avota.
Stanley Fat Max piederuma uzstādīšana (A.–C. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma spīlējuma
sviru (3).
♦ Iestumiet piederumu (8) starp vārpstu un piederuma
turētāju tā, lai piederums savienojas ar visām astoņām
turētāja tapām un ir vienā līmenī ar vārpstu.
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Piezīme. Ja vajadzīgs, dažus piederumus, piemēram,
skrāpjus un asmeņus, var uzstādīt leņķī (C. att.).
Stanley Fat Max piederuma noņemšana (A. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma spīlējuma
sviru (3).
♦ Velciet piederumu ārā no instrumenta tā, lai piederums
atvienotos no visām astoņām turētāja tapām.
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Brīdinājums! Noņemot piederumus, jāvalkā cimdi, jo darba
laikā piederumi var sakarst.
Smilšpapīra uzstādīšana (D. att.)
♦ Savietojiet smilšpapīru (9) ar slīpēšanas pamatni (4), kā
norādīts.
♦ Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru uz slīpēšanas
pamatnes tā, lai caurumi smilšpapīrā būtu savietoti ar
atverēm pamatnē.
Smilšpapīra noņemšana
♦ Velciet smilšpapīru nost no slīpēšanas pamatnes (4).
Brīdinājums! Slīpēšanas pamatni nedrīkst izmantot, ja nav
piestiprināts smilšpapīrs vai attiecīgs piederums.
Putekļu izvadatveres adaptera piestiprināšana (E. att.)
♦ Savietojiet putekļu izvadatveres adapteru (5) ar slīpēšanas pamatni (4), kā norādīts.
♦ Cieši un vienmērīgi iespiediet adapteru slīpēšanas
pamatnē.
♦ Nostipriniet adapteru, griežot kontruzgriezni (12) pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Pievienojiet putekļsūcēju pie putekļu izvadatveres
adaptera.
Putekļu izvadatveres adaptera noņemšana
♦ Grieziet kontruzgriezni (12) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
8
LATVIEŠU
ČESKY
♦
Velciet putekļu izvadatveres adapteru (5) ārā no slīpēšanas pamatnes (4).
Alternatīva piederuma uzstādīšana (F. att.)
♦ Novietojiet starpliku (6) uz uzmavas (10).
♦ Novietojiet alternatīvo piederumu (11) uz uzmavas (10).
♦ Cieši pievelciet stiprinājuma skrūvi (7), lai alternatīvais
piederums (11) būtu nofiksēts vietā.
Piezīme. Starplika un stiprinājuma skrūve nav paredzētas
Stanley Fat Max piederumu uzstādīšanai. Black & Decker
piederumu uzstādīšanai jālieto Super-lokTM piederuma
spīlējuma svira.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu griešanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Regulējama ātruma ciparripa (G. att.)
Regulējama ātruma ciparripa ļauj noregulēt instrumenta
ātrumu atbilstīgi veicamajam darbam.
♦ Iestatiet regulējama ātruma ciparripu (2) vajadzīgajā
pozīcijā. 1. pozīcijā instruments darbojas ar mazu
ātrumu: 10 000 min-1. 6. pozīcijā instruments darbojas
ar maksimālo ātrumu: 20 000 min-1.
Ieslēgšana un izslēgšana (H. att.)
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu (pozīcija I).
Lai izslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) atpakaļ (pozīcija O).
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vienmēr cieši turiet instrumentu. Veicot darbu ar precizitāti, turiet instrumentu tā priekšpusē.
Ja vien iespējams, nostipriniet apstrādājamo materiālu,
īpaši, ja lietojat asmeņus.
Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un griešanas veidam piemērotu piederumu.
Regulāri pārbaudiet piederumu stāvokli. Pēc vajadzības
nomainiet tos pret jauniem.
Atzīmējiet vēlamo sākumpunktu.
Ieslēdziet instrumentu un lēnām virziet piederumu apstrādājamajā materiālā tur, kur atzīmēts sākumpunkts.
Piestipriniet materiāla apakšpusē finiera vai mīkstas
koksnes gabalu un zāģējiet cauri abām kārtām, lai
zāģējums izdotos precīzs.
Nespiediet asmeni apstrādājamajā materiālā. Ņemiet
vērā, ka metāla lokšņu zāģēšana parasti aizņem vairāk
laika nekā biezāku kokmateriālu zāģēšana.
Zāģējot metālu, zāģēšanas vietā uzklājiet plānu eļļas
kārtiņu.
Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas krāsas
♦
♦
kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku smilšpapīru.
Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas kārtu
noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita veida
virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji raupju smilšpapīru.
Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien
smalkākiem smilšpapīriem, lai iegūtu gludu virsmu.
Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem
jautājiet pārdevējam.
Apkope
Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja
šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet
un izslēdziet instrumentu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
9
LATVIEŠU
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
EK atbilstības deklarācija
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
FME600
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
FME600
(1 tips)
Spriegums
VAC
230
Ātrums bez noslodzes
min -1
10 000 - 20 000
Vibrāciju leņķis
Grādi
1,4 vai 2,8
Jauda
W
250
Svars
kg
1,4
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 89,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 100,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
koksnes zāģēšana (ah, CW) 1,9 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
metāla zāģēšana (ah, CM) 4,7 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
slīpēšana (ah) 6,1 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
10
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29.01.2013.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш универсальный инструмент Stanley Fat Max предназначен для самостоятельных работ в домашних
условиях, например, для шлифования поверхностей.
Данный инструмент также подходит для резки древесины, пластика, гипса, цветных металлов и крепежных
элементов (например, незакаленных гвоздей, скоб),
работ по мягкой настенной плитке, а также для зачистки
небольших поверхностей. Данный инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
b.
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2.
a.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соот-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
ветствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
12
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
e.
f.
g.
5.
a.
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе осциллирующими инструментами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность
для здоровья оператора и окружающих
лиц. Надевайте респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Насадка будет продолжать движение некоторое
время после того, как Вы отпустите выключатель.
Всегда выключайте электроинструмент и ждите,
пока насадка полностью не остановится прежде,
чем положить электроинструмент.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте
пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение инструмента, удерживая его за подошву.
Следите за остротой заточки пильных полотен.
Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием чрезмерного
усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы или канала,
убедитесь, что в них нет воды, электропроводки
и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу по окончании
работы инструмента. Они могут оказаться очень
горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасно-
стями перед началом сквозного врезания в стены,
полы или потолки, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, пильных полотен или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличать13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ся от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель скорости
3. Зажимной рычаг Super-lokTM для бесключевой
смены насадок
4. Шлифовальная подошва
5. Переходник для пылесоса (Рис. Е, если входит
в комплект поставки)
6. Переходник для установки насадок (промежуточное кольцо)
7. Переходник для установки насадок (крепежный
болт)
Дополнительные принадлежности
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже сменных насадок.
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
14
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Погружное пильное
полотно для высокоточной резки древесины
и мягких пластиков.
(Деталь № STA26105-XJ)
Для разрезания, погружного пиления и резки
заподлицо древесины
и мягких пластиков. Идеально подходит для обработки дверей, плинтусов,
подоконников и напольных
покрытий.
Погружное пильное
полотно для древесины
и металла.
(Деталь № STA26110-XJ)
Для разрезания, погружного пиления и резки
заподлицо древесины,
пластиков, тонкостенных
труб и профилей из цветных металлов, гвоздей
и винтов.
Погружное пильное
полотно для древесины
и металла.
(Деталь № STA26115-XJ)
Для разрезания, погружного пиления и резки
заподлицо древесины,
пластиков, тонкостенных
труб и профилей из цветных металлов.
Многосекционное пильное полотно.
(Деталь № STA26120-XJ)
Долговечное пильное полотно идеально подходит
для резки древесины,
пластиков, тонкостенных
материалов из цветных
и черных металлов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Жесткий скребок.
(Деталь № STA26135-XJ)
Идеально подходит для
удаления твердых и мягких материалов с плоских
поверхностей, например,
удаление виниловых напольных покрытий, клеев
для ковровых покрытий,
клеев для напольной
плитки, цементного раствора, лакокрасочных
покрытий.
Гибкий скребок.
(Деталь № STA26140-XJ)
Идеально подходит для
удаления эластомерных
материалов с твердых
плоских поверхностей
в труднодоступных местах, например, силиконовых герметиков и прочих
клеевых материалов.
Карбидовое полотно для
удаления цементного
раствора.
(Деталь № STA26125-XJ)
Полотно с покрытой
карбидом поверхностью
идеально подходит для
очищения цементного раствора и плиточного клея
с плоских поверхностей,
а также для быстрого
снятия слоя с древесины,
ДСП и стекловолокна.
Карбидовый рашпиль.
(Деталь № STA26130-XJ)
Рашпиль с покрытой
карбидом поверхностью
идеально подходит для
удаления цементного
раствора, а также для
быстрого снятия слоя
с пластика, ДСП и стекловолокна.
Шлифовальная бумага.
(Деталь № STA32348-XJ)
Шлифовальная бумага
различной степени зернистости для шлифования
древесины и поверхностей с лакокрасочным
покрытием.
Сборка
Установка и снятие сменных насадок (Рис. А-F)
Внимание! Перед установкой насадки отключите
инструмент от источника питания.
Установка сменных насадок Stanley Fat Max
(Рис. А-С)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной
рычаг (3).
♦ Наденьте насадку (8) на ось держателя принадлежностей, убедившись, что все 8 штифтов вошли
в отверстия насадки, и она крепко сидит на оси
держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Примечание: Некоторые из сменных насадок, такие как
скребки и пильные полотна, могут устанавливаться под
нужным углом (Рис. С).
Снятие сменных насадок Stanley Fat Max (Рис. А)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной
рычаг (3).
♦ Снимите насадку с инструмента, предварительно
сняв ее с 8-ми штифтов на держателе.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Внимание: При снятии насадок с инструмента надевайте защитные перчатки, т. к. во время использования
насадки сильно нагреваются.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. D)
♦ Поместите шлифовальную бумагу (9) на шлифовальную подошву (4), как показано на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве, совместив отверстия в бумаге с отверстиями в подошве.
Снятие шлифовальной бумаги
♦ Снимите шлифовальную бумагу с подошвы (4).
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
шлифовальной бумаги на подошве или без установленных сменных насадок.
Установка переходника для пылесоса (Рис. Е)
♦ Установите переходник для пылесоса (5) на шлифовальную подошву (4), как показано на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите переходник к шлифовальной подошве.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Зафиксируйте переходник для пылесоса, завернув
зажимную гайку (12) в направлении по часовой
стрелке.
Подсоедините шланг пылесоса к переходнику.
Снятие переходника для пылесоса
♦ Отверните зажимную гайку (12) против часовой
стрелки.
♦ Потяните за переходник для пылесоса (5) и снимите его со шлифовальной подошвы (4).
Установка сменных насадок других марок (Рис. F)
♦ Установите на кольцевой выступ (10) промежуточное кольцо (6).
♦ Установите на кольцевой выступ (10) насадку.
♦ Установите крепежный болт (7) и крепко его затяните, плотно фиксируя насадку (11) на месте.
Примечание: Промежуточное кольцо и крепежный болт
не используются при установке насадок Stanley Fat Max.
Насадки Stanley Fat Max устанавливаются с использованием зажимного рычага для бесключевой смены
насадок Super-lokTM.
Эксплуатация
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Внимание! Перед резкой в стенах, полах или потолках
проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Дисковой переключатель скорости (Рис. G)
Дисковой переключатель скорости позволит отрегулировать скорость в соответствии с выполняемой
операцией.
♦ Установите дисковой переключатель скорости (2)
в нужное положение. В положении 1 инструмент
будет работать на низкой скорости (10,000 об./
мин.). В положении 6 инструмент будет работать на
максимально высокой скорости (20,000 об./мин.).
Включение и выключение (Рис. H)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, передвиньте пусковой
выключатель (1) вперед в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) назад в положение О.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
♦
16
Всегда крепко удерживайте инструмент. При прецизионной обработке держите инструмент за его
переднюю часть.
По возможности всегда закрепляйте обрабатываемую заготовку, особенно при использовании
режущих полотен.
Не надавливайте слишком сильно на электроинструмент.
♦
Всегда используйте насадку, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
Регулярно проверяйте состояние насадок. При
необходимости замените.
Отметьте в нужном месте отправную точку.
Включите инструмент и медленно вводите насадку
в заготовку в отмеченном месте.
Для получения чистого реза, при помощи зажима
прикрепите к задней стороне заготовки кусок фанеры или мягкой древесины и пилите через все слои.
Не прилагайте чрезмерного усилия к режущему полотну, находящемуся в заготовке. Помните, что резание листового металла обычно занимает больше
времени, чем пиление более толстых деревянных
заготовок.
Перед резкой металла, нанесите вдоль линии
реза тонкий слой масла или другого смазочного
вещества.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу
при шлифовании свежеокрашенной поверхности
перед нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях, а также
для удаления толстых слоев старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте
обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную
бумагу. На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости)
шлифовальную бумагу. В обоих случаях при последующем шлифовании перейдите на чистовую
(мелкозернистую) шлифовальную бумагу, чтобы
получить ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
РУССКИЙ ЯЗЫК
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 1,9 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Резка металла (ah, СМ) 4,7 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Шлифование (ah) 6,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME600
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-4
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME600
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Число оборотов без нагрузки
об/мин
10 000–20 000
Угол колебаний
Градусы
1,4 или 2,8
Мощность
Вт
250
Вес
кг
1,4
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 89,5 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 100,5 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206456 - 01-07-2013
18
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
53
52
55
50
49
48
47
E16563
43
42
60
59
63
44
3
2
41 40
46
45
39
6
35
37
62
www.2helpU.com
38
5
7
36
4
8
10
11
34
13 14
9
FME600
33
15
61
12
57
18
24
23
22
21
20
19
16
30
29
28
27
26
25
29 - 03 - 12
31
32
17
58
TYP
1
www.stanley.eu
Download PDF

advertising