FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

382014-38 BAL
www.stanley.eu
FME600
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
e.
Vaše Stanley Fat Max oscilacijsko orodje je zasnovano za
različna DIY (naredi si sam) opravila, ko je npr. brušenje.
Orodje je prav tako primerno za rezanje lesa, plastike,
mavca, barvnih kovin in pritrdilnih elementov (neutrjenih
žebljev, sponk), obdelovanju mehkih stenskih ploščic in za
strganje manjših površin. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
f.
Napotki za varno uporabo
3.
a.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ , uporabljen v opozorilih, se
nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim kablom) ali
akumulatorsko orodje (brez napajalnega kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
5
SLOVENSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
oscilacijskega orodja
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni
deli orodja pod napetostjo in posledično električni šok
upravljavcu
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za
prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in
dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem
območju ali ki prihajajo v delovno območje tudi
zaščitene.
♦
6
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bodite še posebej previdni, če brusite površine obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih
vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice
ali otroci.
♦ Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
♦ Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Po sprostitvi stikala se bo nastavek še vedno pomikal
za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte, da
se nastavek popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Roke zadržujte proč od rezalnega območja. Nikoli
z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte
prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone
lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano rezilo
lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali
zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno
vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme nahajati
voda, električne žice ipd.
Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj po
delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite
pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo.
Preverite za električno napeljavo in cevi.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z napravo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
SLOVENSKI
♦
Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za spreminjanje hitrosti
3. Super-lok™ vpenjalna ročica za pritrditev nastavkov
brez orodja
4. Brusilna osnova
5. Adapter za odsesovanje praha (sl. E, če je priložen)
6. Adapter za menjavo nastavkov brez ključa (distančnik)
7. Adapter za menjavo nastavkov brez ključa (pritrdilni
vijak)
bljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih
standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost
vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Precizno potopno rezilo za les in
mehko plastiko.
(Kataloška št. - STA26105-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in
odrezovanje lesa in mehke plastike.
Primeren za dela na vratih, obdelovanje zaključnih letev, okenskih
polic in tal.
Potopno rezilo za les in kovino.
(Kataloška št. - STA26110-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in
odrezovanje lesa, plastike, cevi
in profilov iz tankih barvnih kovin,
žebljev in vijakov.
Potopno rezilo za les in kovino.
(Kataloška št. - STA26115-XJ)
Ločevanje, potopno rezanje in
odrezovanje lesa, plastike, cevi in
profilov iz tankih barvnih kovin.
Segmentirano rezkalno rezilo.
(Kataloška št. - STA26120-XJ)
Rezilo z dolgo življensko dobo, ki
je še posebej primerno za rezanje
lesa, plastike, tankih kovin in materialov in barvnih kovin.
Strgalo iz trdega materiala.
(Kataloška št. - STA26135-XJ)
Primeren za strganje trdih in mehkih materialov od ravnih površin,
kot je npr. odstranjevanje vinila od
tal, lepila preprog, talnih ploščic,
fugirnih mas, barv in lakov.
Strgalo iz upogljivega materiala.
(Kataloška št. - STA26140-XJ)
Idealno za odstranjevanje
elastomernih materialov na trdih
ravnih površinah na težko dostopnih
območjih, kot so tesnilne mase iz
silicija in drugih tesnilnih materialov.
List iz karbidne trdine za odstranjevanje fugirne mase.
(Kataloška št. - STA26125-XJ)
Zaradi karbidno premazane površine idealen za čiščenje fugirne mase
in lepila ploščic s ploskih površin in
za hitro obrezovanje lesa, ivernih
plošč in steklenih vlaken.
Nastavki
To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje nastavke.
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih upora7
SLOVENSKI
Strgalo iz karbidne trdnine
(Kataloška št. - STA26130-XJ)
Zaradi karbidno premazane
površine idealen za odstranjevanje
fugirne mase in za hitro obrezovanje plastike, ivernih plošč in steklenih
vlaken.
Brusni listi.
(Kataloška št. - STA32348-XJ)
Brusni list različnih zrnatosti za
brušenje lesa, odstranjevanje barv
in lakov.
Sestava
Montaža in demontaža nastavkov (sl. A - F)
Opozorilo! Pred montažo nastavka, odklopite orodje iz
omrežnega napajanja.
Montaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A - C)
♦
Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev
nastavka (3).
♦ Vstavite nastavek (8) z natičnim delom v glavo nastavka
tako, da nastavek na nosilcu vpenja vseh osem zatičev
in da je pravokoten z natičnim delom.
♦ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.
Opomba: Nekatere nastavke, npr. strgala in rezila je možno
po potrebi montirati pod kotom (sl. C).
Demontaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A)
♦ Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev
nastavka (3).
♦ Izvlecite nastavek iz orodja, pri tem bodite pazljivi na
to, da se nastavek na nosilcu iztakne iz vseh osmih
zatičev.
♦ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.
Opozorilo: Pri odstranjevanju nastavkov je treba nositi
zaščitne rokavice, saj se nastavki lahko med uporabo zelo
segrejejo.
Montaža adapterja za odsesovanje praha (sl. E)
♦ Poravnajte adapter za odsesovanje praha (5) z brusilno
osnovo (4), kot je prikazano.
♦ Pritisnite adapter čvrsto in enakomerno na brusilno
osnovo.
♦ Adapter pritrdite tako, da obrnete zaklepno matico (12)
v smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Priključite vakuumski sesalnik k adapterju za odsesovanje praha.
Demontaža adapterja za odsesovanje praha
♦ Obrnite zaklepno matico (12) v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca.
♦ Povlecite adapter za odsesovanje praha (5) od brusilne
osnove (4).
Montaža alternativnih nastavkov (sl. F)
♦ Namestite distančnik (6) na oporni kolut (10).
♦ Vstavite alternativni nastavek (11) na oporni kolut (10).
♦ Zategnite pritrdilni vijak (7) in se prepričajte, da je
alternativni nastavek čvrsto pritrjen (11).
Opomba: Distančnik in pritrdilni vijak se ne uporabljata za
pritrditev nastavkov Stanley Fat Max. Za pritrditev nastavkov
Black & Decker se uporablja sistem vpenjalne ročice Super-lok™, ki omogoča pritrditev nastavkov brez orodja.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred rezanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Stikalo za spreminjanje hitrosti (sl. G)
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje
hitrosti glede na delovne zahteve.
♦ Nastavite gumb za spreminjanje hitrosti (2) na želeno
vrednost. Pri nastavitvi 1 bo orodje delovalo pri najnižji
hitrosti, 10 000 min-1. Pri nastavitvi 6 bo orodje delovalo
pri najvišji možni hitrosti, 20 000 min-1.
Vklop in izklop (sl. H)
♦
Pritrditev brusnega lista (sl. D)
♦ Poravnajte brusni list (9) z brusilno osnovo (4), kot je
prikazano.
♦ Brusni list čvrsto in enakomerno pritisnite na brusilno
osnovo, ter se prepričajte da se luknje lista ujemajo
z luknjami v osnovi.
♦
Odstranjevanje brusnega lista
♦ Odstranite brusni list od brusilne osnove (4).
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte brusilne osnove, če nima
nameščenega brusnega lista ali nastavka.
♦
8
Za vklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1)
naprej (položaj I).
Za izklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1)
nazaj (položaj 0).
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
♦
Orodje vedno držite čvrsto z obema rokama. Za večjo
natančnost držite orodje čim bolj spredaj.
Če delovna operacija omogoča, pritrdite obdelovanec,
še posebej pri uporabi rezil.
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Vedno uporabljajte ustrezno vrsto nastavka glede na
material obdelovanca in vrsto reza.
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Redno preverjajte stanje vseh nastavkov. Po potrebi jih
zamenjajte.
Označite želeno začetno točko.
Vklopite orodje in počasi približajte nastavek k obdelovancu, kjer ste označili začetno točko.
Na hrbtno stran obdelovanca vpnite košček vezane
plošče ali mehkega lesa in režite skozi oba sloja za lep
in homogen rez.
Ne pritiskajte s silo rezila v obdelovanec. Ne pozabite,
da bo za rezanje kovinske plošče potrebno nekoliko več
časa, kot za rezanje debelejšega lesenega obdelovanca.
Pred rezanjem kovine, na rezalno linijo nanesite tanek
sloj olja.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte posebej fin
brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju
slojev barve začnite z grobim brušenjem. Na drugih
površinah začnite s srednje grobo brusilno podlago.
V obeh primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino
brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se
obrnite na trgovca.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla)
ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni kabel.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če
ima naprava/orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih
virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME600 (Tip 1)
Napetost
Vizmenična
Hitrost v praznem teku
min -1
230
10 000 - 20 000
Oscilacijsko gibanje orodja pod kotom
Stopinj
1,4 ali 2,8
Moč
W
250
Teža
kg
1,4
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Zvočni pritisk (LpA) 89,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LpA) 100,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Rezanje lesa (ah, CW) 1,9 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
Rezanje kovine (ah, CM) 4,7 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
Brušenje (ah) 6,1 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
9
SLOVENSKI
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
FME600
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “Tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/
EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgija
22.5.2014
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe.
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo.
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3.
10
HRVATSKI
Namjena
Ovaj oscilirajući alat Stanley Fat Max predviđen je za poslove tipa „uradi sam“, kao što su poslovi brušenja. Prikladan
je i za rezanje drvenih materijala, plastike, gipsa, metala
koji nisu željezo te pričvrsnih elemenata (čavala, spajalica),
mekih zidnih pločica te guljenje manjih površina. Ovaj je alat
dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
f.
3.
a.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja
i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni
alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo
koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
11
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
oscilirajuće alate
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slućaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja olovne prašine te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
♦
♦
12
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Obratite posebnu pažnju tijekom brušenja boje koja bi
mogla biti izrađena na temelju olova ili tijekom brušenja
nekih drva ili metala koji bi mogli proizvesti otrovnu
prašinu:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
♦ U radnom području ne jedite, ne pijte i ne pušite.
♦ Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Pribor će se nastaviti kretati i nakon što pustite prekidač.
Isključite alat i pričekajte da se rotirajući nastavak
potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.
Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad
i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog
materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštrice koja
se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati
hvatanjem za papučicu.
Oštrice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštrice
mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje
pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema vode,
električnih žica i sl.
Radni materijal ili oštricu nemojte dodirivati odmah
nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati skrivenu opasnost.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
HRVATSKI
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom i žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Birač za regulaciju brzine
3. Ručica za pričvršćivanje pribora Super-lok™
4. Baza za brušenje
5. Prilagodnik za usisavanje prašine (sl. E ako je isporučen)
6. Dodatni prilagodnik (graničnik)
7. Dodatni prilagodnik (pričvrsni vijak)
Dodatni pribor
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki:
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
Oštrica pile za precizne utorne
rezove za drvene materijale
i meku plastiku.
(Broj dijela - STA26105-XJ)
Odsijecanje, ubodno rezanje
i odrezivanje drva i meke plastike.
Idealno za rad na vratima, rubnim
oblogama, prozorskim klupicama
i podovima.
Oštrica utorne pile za drvo
i metal.
(Broj dijela - STA26110-XJ)
Odsijecanje, utorno rezanje i podrezivanje drva, plastike te tankih cijevi
koje nisu od željeza te izbočenih
elemenata kao što su čavli i vijci.
Oštrica utorne pile za drvo
i metal.
(Broj dijela - STA26115-XJ)
Odsijecanje, utorno rezanje i odrezivanje izbočenih dijelova drva,
plastike, tankih cijevi koje nisu od
željeza i ekstruzija.
Segmentirana oštrica pile.
(Broj dijela - STA26120-XJ)
Dugotrajna oštrica idealna za rezanje drva, plastike, tankih željeznih
i neželjeznih materijala.
Kruta strugalica.
(Broj dijela - STA26135-XJ)
Idealno za uklanjanje tvrdog i mekog materijala s ravnih površina,
primjerice za uklanjanje linoleuma,
ljepila za tepihe, pločice, fuga,
boje i laka.
Fleksibilna strugalica.
(Broj dijela - STA26140-XJ)
Idealno za uklanjanje materijala od
elastomera s tvrdih i ravnih površina na teško dostupnim mjestima,
kao što su silikonska brtvila i sl.
Karbidna oštrica za uklanjanje
fuge.
(Broj dijela - STA26125-XJ)
Karbidna površina idealna je za
uklanjanje fuga i ljepila za pločice
s ravnih površina za brzo uklanjanje
drvenog materijala, fiberglasa i sl.
13
HRVATSKI
Karbidna rašpa.
(Broj dijela - STA26130-XJ)
Karbidna površina idealna je za
uklanjanje fuga i brzo uklanjanje
plastike, fiberglasa i sl.
Brusni listovi.
(Broj dijela - STA32348-XJ)
Različitih stupnjeva za brušenje
drva, obojenih i lakiranih površina.
Sklapanje
Postavljanje i uklanjanje pribora (sl. A - F)
♦
Priključite usisavač na prilagodnik za usisavanje prašine.
Uklanjanje prilagodnika za usisavanje prašine
♦ Okrenite pričvrsnu maticu (12) suprotno od kazaljke na
satu.
♦ Izvucite prilagodnik za usisavanje prašine (5) iz baze za
brušenje (4).
Postavljanje alternativnog pribora (sl. F)
♦ Postavite graničnik (6) na prsten (10).
♦ Postavite alternativni pribor (11) na prsten (10).
♦ Pričvrstite spojni vijak (7) na njegovo mjesto kako bi se
alternativni pribor dobro učvrstio u svom položaju (11).
Napomena: Graničnik i pričvrsni vijak ne koriste se za
pričvršćivanje pribora tvrtke Stanley Fat Max. Pribor tvrtke
Black & Decker pričvršćuje se pomoću alata Super-lok™ za
pričvršćivanje pribora.
Upotreba
Upozorenje! Prije postavljanja pribora isključite alat iz
napajanja.
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Postavljanje pribora Stanley Fat Max (sl. A - C)
Upozorenje! Prije rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
♦
♦
Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
Uvucite pribor (8) između osovine i držača pribora kako
bi se povezao sa svih osam pinova u držaču i poravnao
s osovinom.
♦ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.
Napomena: Neki pribor, kao što su strugalice i oštrice,
mogu se po potrebi postaviti pod kutom (sl. C).
Uklanjanje pribora Stanley Fat Max (sl. A)
♦ Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
♦ Izvucite pribor iz alata pazeći da se pribor odvoji od svih
osam pinova u držaču.
♦ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.
Upozorenje: Prilikom uklanjanja pribora potrebno je nositi
rukavice jer se pribor tijekom uporabe može vrlo zagrijati.
Gumb regulatora brzine (crtež G)
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje brzine
alata u skladu s poslom koji obavljate.
♦ Gumb regulatora brzine (2) postavite na željenu
vrijednost. Na postavci 1 alat će raditi malom brzinom,
10 000 min-1. Na postavci 6 alat će raditi najvećom
brzinom, 20 000 min-1.
Uključivanje i isključivanje (crtež H)
♦
♦
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema naprijed (položaj I).
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema natrag (položaj O).
Postavljanje brusnog lista (sl. D)
♦ Poravnajte brusni list (9) s bazom za brušenje (4) kao
što je prikazano.
♦ List čvrsto pritisnite na bazu za brušenje, pazeći da se
otvori na listu poklapaju s otvorima na bazi.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Uklanjanje brusnog lista
♦ Povucite brusni list s baze za brušenje (4).
Upozorenje! Bazu za brušenje nemojte rabiti ako brusni list
ili pribor nisu postavljeni.
♦
♦
Postavljanje prilagodnika za usisavanje prašine (sl. E)
♦ Poravnajte prilagodnik za usisavanje prašine (5) s bazom za brušenje (4) kao što je prikazano.
♦ Čvrsto i ravnomjerno pritisnite prilagodnik u bazu za
brušenje.
♦ Učvrstite prilagodnik okretanjem pričvrsne matice (12)
u smjeru kazaljke na satu.
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat uvijek čvrsto držite. Za precizne poslove alat držite
bliže prednjem dijelu.
Radne materijale učvrstite kad god je to moguće,
osobito kad rabite rezne oštrice.
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Upotrijebite dodatak koji odgovara radnom materijalu
i vrsti reza koji izvodite.
Redovito provjeravajte stanje pribora. Po potrebi zamijenite.
Označite početnu točku.
Uključite alat i polako gurnite dodatak u radni materijal
na označenoj početnoj točki.
Pritegnite komad šperploče ili mekog drveta na stražnju
stranu radnog materijala i režite kroz njih kako biste
postigli čist rez.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Reznu oštricu nemojte forsirati u radni materijal. Napominjemo da rezanje metalnog lista obično traje dulje
nego rezanje debljih drvenih radnih materijala.
Prije rezanja metala, nanesite tanak film ulja duž linije
reza.
Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja
drugog sloja, upotrijebite papir vrlo sitne granulacije.
Na vrlo neravnim površinama ili prilikom uklanjanja
slojeva boje započnite s grubljom granulacijom. Na
ostalim površinama započnite papirom srednje finoće.
U oba slučaja postepeno prelazite na finiju granulaciju
papira, kako biste dobili glatku površinu.
Kod svog dobavljača potražite dodatne informacije
o raspoloživim dodacima.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj i uklonite akumulator, ako je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te
isključite uređaj.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME600 (tip 1)
Napon
VAC
Brzina bez opterećenja
min -1
10 000 - 20 000
Kut osciliranja
Stupnjevi
1,4 ili 2,8
Snaga
W
250
Težina
kg
1,4
230
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Zvučni tlak (LpA) 89,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zvučna snaga (LWA) 100,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje u drvu (ah, CW) 1,9 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Rezanje u metalu (ah, CM) 4,7 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Brušenje (ah) 6,1 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte
da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
15
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME600
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„Tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2014/30/
EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
22.5.2014
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu.
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen.
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke.
♦ Postoji dokaz o kupnji.
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3.
16
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo
da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
♦
2.
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
17
SRPSKI
Namena
f.
Vaš Stanley Fat Max oscilatorni alat je konstruisan za „uradi
sam“ primene kao što brušenje. Takođe je pogodan za
rezanje drveta, plastike, gipsa, obojene metale i elemente
pričvršćivanja (npr. nekaljeni ekseri, municija za heftalicu),
mekih zidnih pločica i struganje malih površina. Ovaj alat je
namenjen samo za privatnu upotrebu.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
18
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
oscilatorne alate
♦
♦
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da osobe koje
ulaze u radno područje takođe budu zaštićene.
♦
♦
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji mogu da
proizvedu toksičnu prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze
u radno područje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
♦ Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Pribor će nastaviti da se vrti nakon puštanja prekidača.
Uvek isključite alat i sačekajte da se list pribor potpuno
zaustavi pre nego što spustite alat.
Ruke udaljite iz zone rezanja. Nikad ne posežite
ispod radnog komada. Ne stavljajte prste ili palac blizu
ubodnog lista testere i stege lista testere. Ne stabilizujte
testeru hvatanjem papučice.
Održavajte listove testere oštrim. Tupi ili oštećeni
listovi testere mogu da dovedu do naglog skretanja ili
blokiranja pod pritiskom. Uvek koristite list testere koji
odgovara materijalu radnog komada i tipu reza.
Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se da
u njima nema vode, električnih kablova, itd.
Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah nakon
rada. Oni mogu biti vreli.
Vodite računa o skrivenim opasnostima, pre sečenja
u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim
mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
19
SRPSKI
♦
♦
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om).
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti
za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba
koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali
i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Točkić za regulaciju brzine
3. Super-lok™ alat poluge za stezanje pribora
4. Ploča za glačanje
5. Adapter za izvlačenje prašine (sl. E ako je isporučeno)
6. Adapter za pribor (odstojnik)
7. Adapter za pribor (zavrtanj za pričvršćivanje)
Pribori
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće pribore.
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Stanley Fat
Max pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet
i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata.
20
Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa
vašim alatom.
List testere za precizno sečenje
uranjanjem u drvene materijale,
meke plastike.
(broj dela - STA26105-XJ)
Odvajanje, ravno sečenje i sečenje
uranjanjem u drvetu i meke plastike.
Idealno za rad na vratima, drvenim
oplatama, daskama na prozoru
i podovima.
List testere za sečenje uranjanjem u drvetu i metalu.
(broj dela - STA26110-XJ)
Odvajanje, ravno sečenje i sečenje
uranjanjem u drvetu, plastici, cevi
od obojenog metala sa tankim zidovima, ekserima i zavrtnjevima.
List testere za sečenje uranjanjem u drvetu i metalu.
(broj dela - STA26115-XJ)
Odvajanje, ravno sečenje i sečenje
uranjanjem u drvetu, plastici, cevi
od obojenog metala sa tankim
zidovima.
Segmentni list testere.
(broj dela - STA26120-XJ)
Dugotrajan list koji je idealan za
sečenje drveta, plastike, železnog
materijala i materijala od obojenog
metala s tankim zidovima.
Tvrd strugač.
(broj dela - STA26135-XJ)
Idealan za skidanje tvrdog i mekog
materijala od ravnih površina kao
i za skidanje podova od vinila,
zalepljenih tepiha, lepka za podne
pločice, maltera, boje i lakova.
Fleksibilan strugač.
(broj dela - STA26140-XJ)
Idealan za skidanje materijala od
elastomera od tvrdih ravnih površina u teško dostupnim područjima,
kao što je silikonski lepak i ostalih
materijala za začepljivanje.
Karbidna oštrica za skidanje
maltera.
(broj dela - STA26125-XJ)
Karbidna površina idealna za skidanje maltera i lepka za pločice od
ravnih površina i za brzo skidanje
naslage drveta, iverica i staklenih
vlakana.
SRPSKI
Karbidna turpija.
(broj dela - STA26130-XJ)
Karbidna površina idealna za
skidanje maltera i za brzo skidanje
naslage plastike, iverica i staklenih
vlakana.
Listovi za brušenje.
(broj dela - STA32348-XJ)
Različite granulacije za brušenje drveta, obojenih i lakiranih površina.
Montaža
Postavljanje i vađenje pribora (sl. A - F)
Upozorenje! Pre nameštanja pribora, izvucite utikač alata iz
električne utičnice.
Nameštanje Stanley Fat Max pribora (sl. A - C)
♦
♦
♦
♦
Osigurajte adapter okretanjem sigurnosne navrtke (12)
udesno.
Priključite usisivač na adapter za izvlačenje prašine.
Skidanje adaptera za izbacivanje prašine
♦ Okrećite sigurnosnu navrtku (12) ulevo.
♦ Povucite adapter za izvlačenje prašine (5) iz osnove za
glačanje (4).
Postavljanje alternativnih pribora (sl. F)
♦ Postavite odstojnik (6) na stezni prsten (10).
♦ Postavite alternativni pribor (11) na stezni prsten (10).
♦ Pritegnite čvrsto zavrtanj (7) u mestu da biste osigurali
pritegnutost alternativnog pribora (11).
Napomena: Odstojnik i zavrtanj se ne koriste za pričvršćivanje Stanley Fat Max pribora. Black and Decker pribori
se pričvršćuju pomoću Super-lok™ alat poluge za stezanje
pribora.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre sečenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Držite alat i pritisnite polugu za stezanje alata (3).
Postavite pribor (8) između osovine i držača pribora
tako što ćete se uveriti da se pribor utvrdio na sve osam
nožice u držaču i da je u ravan sa osovinom.
♦ Otpustite polugu za stezanje alata.
Napomena: Neki pribori, kao što su strugači i oštrice, mogu
da budu montirani pod uglom po potrebi (sl. C).
Regulator brzine (sl. G)
Skidanje Stanley Fat Max pribora (sl. A)
♦ Držite alat i pritisnite polugu za stezanje alata (3).
♦ Izvucite pribor od alata tako što ćete se uveriti da se
pribor iskopča od svih osam nožica na držaču.
♦ Otpustite polugu za stezanje alata.
Upozorenje: Prilikom skidanja pribora neophodno je nositi
rukavice jer pribor postaje vruć tokom upotrebe.
Uključivanje i isključivanje (sl. H)
Postavljanje brusnog lista (sl. D)
♦ Poravnjajte brusni list (9) sa podlogom za brušenje (4)
kao što je prikazano.
♦ Postavite brusni papir čvrsto i ravnomerno na brusnu
ploču i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči.
Skidanje brusnog lista
♦ Povucite brusni list od podloge za brušenje (4).
Upozorenje! Nikada ne koristite podlogu za brušenje bez
nameštenog brusnog papira ili pribora.
Nameštanje adaptera za izvlačenje prašine (sl. E)
♦ Poravnjajte adapter za izvlačenje prašine (5) sa osnovom za glačanje (4) kao što je prikazano.
♦ Pritisnite čvrsto i ravnomerno adapter na osnovu za
glačanje.
Regulator brzine vam omogućava da podesite brzinu alata
prema nameni.
♦ Podesite regulator brzine (2) na željeno podešenje.
Na podešenju 1 alat će raditi pri najnižoj brzini od
10 000 min-1. Na podešenju 6 alat će raditi pri najvećoj
brzini od 20 000 min-1.
♦
♦
Da uključite alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) napred (položaj I).
Da isključite alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nazad (položaj O).
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uvek držite bezbedno alat. Za precizan rad držite alat
blizu prednjeg kraja.
Kada god je moguće stegnite radni komad, naročito
kada koristite oštrice za sečenje.
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Uvek koristite pogodan tip pribora koji odgovara materijalu radnog komada i tipu reza.
Redovno proveravajte stanje pribora. Zamenite po
potrebi.
Obeležite željenu tačku početka.
Uključite alat i polako zaranjajte pribore u radni komad
na početnoj tačci.
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Stegnite komad šperploče ili mekog drveta na zadnjoj
strani radnog komada i sečite kroz kombinaciju da biste
dobili čist rez.
Nemojte silom gurati oštricu za rezanje u radni komad.
Uzmite u obzir da će sečenje lima trajati duže nego
sečenje debljih radnih komada drveta.
Kada sečete metal nanesite tanak sloj ulja duž linije
sečenja pre početka sečenja.
Kada brusite nove slojeve boje pre primene sledećeg
sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate
slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na drugim
površinama, počnite sa srednjim zrnom. U oba slučaja,
postepeno povećavajte finoću zrna radi postizanja
glatke površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako
uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat,
a zatim isključite alat.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
22
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME600 (tip 1)
Napon
VAC
Brzina u praznom hodu
min -1
230
10 000 - 20 000
Oscilatorni ugao
Stepeni
1,4 ili 2,8
Snaga
W
250
Težina
kg
1,4
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 89,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 100,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Rezanje drveta (ah, CW) 1,9 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Rezanje metala (ah, CM) 4,7 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Brušenje (ah) 6,1 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME600
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU
i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgija
22.5.2014
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ Da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ Da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju.
♦ Da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica.
♦ Da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ Da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www.stanley.eu/3.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max осцилаторна алатка е наменета
за „направи сам“ примени како што е шмирглањето.
Исто така, таа е соодветна за сечење на дрвни
материјали, пластика, гипс, обоени метали и зацврстувачки елементи (на пример, непрекалени клинци, спојници), за работа на меки ѕидни плочки и за
стругање на мали површини. Алатката е наменета само
за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства
за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“
во мерките за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја (преку кабел),
или на електрична алатка која работи на батерии (без
кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
24
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во елек-
тричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
МАКЕДОНСКИ
е.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или постои
друга состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови
и работата која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што е различна
од нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
4.
а.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност за осцилаторни алатки
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните
површини за држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај ракувачот
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
♦
♦
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе завршите
со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате боја
што можеби е врз база на олово или кога шмирглате некои дрва и метал кои што можат да создадат
токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на трудници
да влезат во работната област.
♦ Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната
на работа.
♦ Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Наменетата употреба е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна опрема
или додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Додатокот ќе продолжи да се движи откако ќе го
отпуштите прекинувачот. Секогаш исклучете ја
алатката и почекајте додатокот целосно да запре
пред да ја спуштите алатката.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ги рацете подалеку од местото на
сечење. Никогаш не посегајте под работниот
материјал поради било каква причина. Не ги
ставајте прстите или палецот во близина на
подвижниот лист или на спојката на листот. Не ја
стабилизирајте пилата со држење на педалот.
Одржувајте ги листовите остри. Тапите или
оштетени листови може да доведат до скршнување
или блокирање на пилата. Секогаш користете
соодветен тип на листови за работниот материјал
и видот на сечење.
Кога сечете цевка или спроводник, осигурајте се
дека во нив нема вода, електрична инсталација
и слично.
Не го допирајте работниот материјал или сечивото
веднаш по работењето со алатката. Може да се
вжештат.
Внимавајте од скриените опасности; пред дупчење
во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се
поставени електричните жици и цевките.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во
предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки
или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг
период, осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
26
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката се
употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на
напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Бирач за менување на брзината
3. Super-lok™ рачка за стегнување на додатоци
4. Подлога за шмирглање
5. Адаптер за извлекување на прав (скица E Кога
е снабден)
6. Адаптер за додатоци (раздвојувач)
7. Адаптер за додатоци (болцна за фиксирање)
МАКЕДОНСКИ
Додатоци
Карбиден лист за
отстранување на пополнувачки материјал.
(Број на дел - STA26125-XJ)
Со површина обложена со карбид, тој е идеален за чистење на
пополнувачки материјал и лепило за плочки од рамни површини
и за брзо отстранување на дрво,
картон и фиберглас.
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
додатоци. Работните карактеристики на вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот
на Stanley Fat Max е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните
карактеристики на вашата алатка. Со употреба на овие
додатоци ќе извлечете максимум од вашата алатка.
Лист за прецизно длабинско
сечење на дрвни материјали
и мека пластика.
(Број на дел - STA26105-XJ)
Раздвојување, длабинско
и рамно сечење на дрво и мека
пластика. Идеален за работење
на врати, лајсни, прозорски
штици и дрвени подови.
Карбидна турпија.
(Број на дел - STA26130-XJ)
Со површина обложена со
карбид, тој е идеален за
отстранување на пополнувачки материјал и за брзо
отстранување на пластика,
картон и фиберглас.
Лист за длабинско сечење на
дрво и метал.
(Број на дел - STA26110-XJ)
Раздвојување, длабинско и рамно сечење на дрво, пластика,
тенки неметални цевки и профили, клинци и завртки.
Лист за длабинско сечење на
дрво и метал.
(Број на дел - STA26115-XJ)
Раздвојување, длабинско
и рамно сечење на дрво,
пластика, тенки неметални цевки
и профили,.
Сегментиран лист.
(Број на дел - STA26120-XJ)
Долготраен лист којшто е идеален за сечење на дрво, пластика,
тенки метални и неметални
материјали.
Цврста стругалка.
(Број на дел - STA26135-XJ)
Идеална за отстранување
на тври и меки материјали
од рамни површини како што
е отстранување на винилни подни облоги, зацврстено лепило за
тепих, лепило за подни плочки,
пополнувачки материјал, боја
и лак.
Флексибилна стругалка.
(Број на дел - STA26140-XJ)
Идеална за отстранување
на еластомерни материјали
од тврди рамни површини на
тешко достижни места како што
е силиконски изолатор и други
затнувачки материјали.
Абразивна хартија.
(Број на дел - STA32348-XJ)
Различни видови за шмирглање
на дрво, бојадисани и лакирани
површини.
Склопување
Монтирање и отстранување на додатоци
(скици А - F)
Предупредување! Пред да монтирате додаток, исклучете ја алатката и извадете ја од штекер.
Монтирање на Stanley Fat Max додаток
(скици A - C)
♦
Држете ја алатката и притиснете ја рачката за
стегнување на додатоци (3).
♦ Лизнете го додатокот (8) меѓу отворот и држачот за
додатоци, притоа обезбедувајќи дека додатокот ги
опфаќа сите осум иглички на држачот и дека е порамнет со отворот.
♦ Ослободете ја рачката на стегнување на додатоци.
Напомена: Некои додатоци, како што се стругалките
и листовите, можат да бидат монтирани под агол ако
има потреба од тоа (скица C).
Отстранување на Stanley Fat Max додаток (скица A)
♦ Држете ја алатката и притиснете ја рачката за
стегнување на додатоци (3).
♦ Извлечете го додатокот од алатката, притоа
обезбедувајќи дека додатокот се ослободува од
сите осум иглички на држачот.
♦ Ослободете ја рачката на стегнување на додатоци.
Предупредување: Морате да носите ракавици кога отстранувате додатоци бидејќи тие можат да се вжештат
при употреба.
27
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на абразивна хартија (скица D)
♦ Порамнете ја абразивната хартија (9) со подлогата
за шмирглање (4) како што е прикажано.
♦ Притиснете ја абразивната хартија цврсто и рамномерно врз подлогата за шмирглање, притоа
осигурувајќи се дека отворите во хартијата се
порамнети со отворите во подлогата.
Отстранување на абразивна хартија
♦ Извлечете ја абразивната хартија од подлогата за
шмирглање (4).
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте подлогата за шмирглање без наместена абразивна хартија
или додаток.
Монтирање на адаптерот за извлекување на прав
(скица Е)
♦ Порамнете го адаптерот за извлекување на прав
(5) со подлогата за шмирглање (4) како што е прикажано.
♦ Притиснете го адаптерот цврсто и рамномерно во
подлогата за шмирглање.
♦ Зацврстете го адаптерот со вртење на винтот за
блокирање (12) во насоката на стрелките на часовникот.
♦ Поврзете правосмукалка со адаптерот за
извлекување на прав.
Отстранување адаптерот за извлекување на прав
♦ Свртете винтот за блокирање (12) во спротивна
насока од стрелките на часовникот.
♦ Извлечете го адаптерот за извлекување на прав (5)
од главата за шмирглање (4).
Монтирање на изборни додатоци (скица F)
♦ Поставете го раздвојувачот (6) врз прстенот (10).
♦ Поставете го изборниот додаток (11) врз прстенот
(10).
♦ Цврсто затегнете ја болцната за фиксирање (7) за
да се обезбеди дека изборниот додаток (11) ќе биде
добро монтиран.
Напомена: Раздвојувачот и болцната за фиксирање не
се употребуваат за прицврстување на Stanley Fat Max
додатоци. Black and Decker додатоците се прицврстуваат со употреба на Super-lok™ рачката за стегнување
на додатоци.
Употреба
Контрола на менлива брзина (скица G)
Контролата на менливата брзина ви овозможува да ја
адаптирате брзината на алатката за примената.
♦ Поставете го бирачот за менување на брзината (2)
на посакуваното подесување. На подесување 1,
алаката ќе работи со мала брзина, 10 000 min-1. На
подесување 6, алаката ќе работи со максимална
брзина, 20 000 min-1.
Вклучување и исклучување (скица Н)
♦
♦
Совети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред сечење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени електричните
жици и цевките.
28
За да ја вклучите алатката, лизнете го прекинувачот (1) нанапред (позиција I).
За да ја исклучите алатката, лизнете го прекинувачот (1) наназад (позиција O).
♦
Секогаш држете ја алатката цврсто. За прецизно
работење, држете ја алатката во близина на предниот дел.
Стегнете го работниот материјал секогаш кога
е можно, а особено кога употребувате резни листови.
Не ја притискајте алатка премногу.
Секогаш користете соодветен тип на додатоци за
работниот материјал и видот на сечење.
Редовно проверувајте ја состојбата на додатоците.
Заменете ја кога е тоа потребно.
Обележете ја посакуваната почетна точка.
Вклучете ја алатката и полека навлегувајте со додатоците во работниот материјал низ посакуваната
почетна точка.
Стегнете парче шперплоча или меко дрво на задниот дел од работниот материјал и сечете низ таа
комбинација за да направите прецизно сечење.
Не го вметнувајте сечилото во работниот материјал
на сила. Земете во предвид дека сечењето на лим
ќе се одвива побавно од сечењето на подебели
дрвени работни материјали.
Кога сечете метал, нанесете тенка обвивка масло
по линијата на сечење пред да започнете со
сечењето.
Користете посебно фина гранулација кога шмирглате нови слоеви на боја пред да нанесете уште
еден слој.
На многу нерамни површини или кога отстранувате
слоеви на боја, започнете со рапава гранулација.
Другите површини започнувајте ги со шмиргла
со средно фина гранулација. Во двата случаи,
постепено преминувајте на фина гранулација за да
добиете мазна завршна обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе
информации за достапните додатоци.
МАКЕДОНСКИ
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел,
е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на
електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја
батеријата доколку алатката/уредот има одвоен
батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа
е составен дел од алатката/уредот и тогаш исклучете ја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за чистење на
база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за
фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за
монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
FME600 (Тип 1)
Напон
Vнаизменична струја 230
Брзина без оптоварување
min -1
10 000 - 20 000
Агол на осцилација
Степени
1,4 или 2,8
Моќност
W
250
Тежина
kg
1,4
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 89,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 100,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Сечење на дрво (ah, CW) 1,9 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Сечење на метал (ah, CM) 4,7 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Шмирглање (ah) 6,1 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley
Fat Max производ треба да биде заменет или дека
повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од
домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
29
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME600
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „Технички податоци“ се во склад со: 2006/42/ЕЗ,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.stanley.eu/3.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве
молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку
следнава адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Мехелен, Белгија
22.5.2014
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван.
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица.
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови.
zst00247294 - 22-09-2014
30
Download PDF

advertising