DCF813 | DeWalt DCF813 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

370000 - 41 LT
Originali instrukcija
DCF813
DCF815
Lietuvių
(originali instrukcija)
3
14
2
1 pav.
g
j
i
g
c
g
b
d
a
h
DCF813
g
b
a
e
DCF815
f
h
e
f
2 pav.
f
k
1
4 pav.
3 pav.
c
d
c
d
e
f
i
j
5 pav.
2
LIETUVIŲ
10.8 V BELAIDIS SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS
DCF813
10.8 V BELAIDIS SMŪGINIS SUKTUVAS
DCF815
Sveikiname!
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Maks. veržimo jėga
Įrankio laikiklis
V
min-1
Svoris (be akumuliatoriaus)
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Nm
DCF813 DCF815
10,8
10,8
2
2
Ličio jonų Ličio jonų
0–2 450 0–2 450
130
107
3/8 col.
1/4 col.
(9,5 mm) (6,35 mm)
0,8
0,8
88
88
3
3
99
99
3
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
7,5
1,7
7,5
1,7
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DCB121
Ličio jonų
10,8
1,3
0,2
DCB123
Ličio jonų
10,8
1,5
0,2
Kroviklis
DCB100
DCB105
Elektros tinklo įtampa VAC
230
230
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Ličio jonų
Apytikslis
min 40
40
30
30
įkrovimo
(1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
laikas
akum.) akum.) akum.) akum.)
Svoris
kg
0,3
0,49
Saugikliai
Europos vartotojams 230 V įrankiai
JK ir Airijos
vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų
elektros tinkle
3 amperų
elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
3
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima žūti arba sunkiai
susižeisti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCF813, DCF815
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
03.03.2010
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
4
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
LIETUVIŲ
e)
f)
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina
elektros smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g)
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5
LIETUVIŲ
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios
smūginių veržliarakčių/
suktuvų naudojimo saugos
taisyklės
• Atlikdami darbus, kurių metu elektrinis
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
6
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2011 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklių DCB100 ir DCB105
naudojimo taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
PERSPĖJIMAS: pavojus
apsideginti. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, kraukite tik
DEWALT daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų
saugoti, kad pro kroviklio angas į jo
vidų nepatektų pašalinių medžiagų,
pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo
LIETUVIŲ
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos
ar kitų susikaupusių metalo dalelių.
Kai į kroviklį neįdėtas akumuliatoriaus
blokas, visuomet išjunkite kroviklį
iš elektros tinklo. Prieš pradėdami
valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš
maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti DEWALT
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliais DCB100 ir DCB105 galima krauti 10,8
V ličio jonų akumuliatorius.
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip,
kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (k),
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į
tinkamą kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatoriaus bloką (f) į kroviklį.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė DEGS nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunama
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas
iš naujo įdėti akumuliatoriaus bloką
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
7
LIETUVIŲ
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra
visiškai įkrautas. Prieš pradėdami naudoti
akumuliatoriaus bloką ir kroviklį, perskaitykite
toliau pateiktas saugos taisykles. Po to
vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik DEWALT
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei
jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus bloko.
8
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t.y., perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninio aptarnavimo centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
PERSPĖJIMAS: Nenaudojamą
įrankį paguldykite ant šono ant
lygaus paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliuose DCF813 ir DCF815 naudojami
10,8 volto akumuliatoriaus blokai.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
LIETUVIŲ
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Nedeginkite akumuliatorių.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
Techniniai duomenys.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 smūginis suktuvas arba veržliaraktis, 1 vnt.
1 kroviklis
2 akumuliatoriaus blokai
1 smūginiam gręžimui skirtas suktuvo antgalis
(DCF815)
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
100%
100%
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
1 Išklotinės brėžinys
PASTABA: Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių ir kroviklių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
a. Gaidukas
Naudokite tik DEWALT akumuliatorių
kasetes - kitos kasetės gali sprogti ir
jus sužeisti arba sugadinti įrankį
Saugokite nuo vandens.
b. Sukimo krypties mygtukas
c. Kumštelinio griebtuvo žiedas (DCF815
d. 1/4 col. (6,35 mm) šešiakampis greitojo
atlaisvinimo kumštelinis griebtuvas (DCF815)
e. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
f. Akumuliatoriaus blokas
g. Apšvietimo lemputė
h. Pagrindinė rankena
Kraukite esant 4 ˚C–0 ˚C aplinkos
temperatūrai.
i. Priekalas (DCF813)
j. Tvirtinimo žiedas (DCF813)
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
9
LIETUVIŲ
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis smūginis suktuvas ir smūginis veržliaraktis
skirti profesionaliems varžtų ir veržlių sukimo
darbams. Smūginė funkcija padaro šį įrankį ypač
naudingu skląsčiams, sklendėms, sąvaržoms,
fiksatoriams į medį, metalą ir betoną kalti.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
Šis smūginis suktuvas ir smūginis veržliaraktis
yra profesionalūs elektriniai įrankiai. NELEISKITE
vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja
nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo
ar jiems būtų duoti nurodymai, kaip naudoti
šį įrankį. Vaikai niekada neturi būti palikti
vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
DEWALT kroviklis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti DEWALT techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
10
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus
blokas (f) yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Sulyginkite akumuliatoriaus bloką su
rankenoje esančiais grioveliais.
2. Tvirtai kiškite akumuliatoriaus bloką į
rankeną, kol išgirsite spragtelėjimą ir
akumuliatorius užsifiksuos.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (e) ir tvirtai
ištraukite akumuliatoriaus bloką iš įrankio
rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
LIETUVIŲ
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (h).
Greičio keitimo svirtinis
jungiklis (1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdys. Visiškai atleidus
svirtinį jungiklį, griebtuvas sustos.
Greičio keitimo jungiklis leidžia pasirinkti
tinkamiausią greitį konkrečiam darbui atlikti. Kuo
stipriau spaudžiate svirtinį jungiklį, tuo greičiau
veikia įrankis. Kad įrankis tarnautų ilgiau, greitį
keiskite tik pradėdami sukti veržles.
PASTABA: Nerekomenduojama be perstojo
keisti greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti
jungiklį, todėl venkite nuolat keisti greitį.
Sukimosi krypties keitimo
mygtukas (1 pav.)
Sukimo krypties keitimo mygtuku (b) nustatoma
įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir
kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį, atleiskite
svirtinį jungiklį ir nuspauskite dešiniąją sukimo
krypties valdymo mygtuko pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį,
nuspauskite kairiąją sukimo krypties valdymo
mygtuko pusę. Centrinė valdymo mygtuko padėtis
užfiksuoja įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami
valdymo mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį
jungiklį.
PASTABA: Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą kartą
paleidus įrankį, paleidimo metu gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia, kad
prietaisas sugedo.
Apšvietimo lemputės (1 pav.)
Aplink priekalą (d, i) išdėstytos trys apšvietimo
lemputės (g). Apšvietimo lemputės užsidega
paspaudus gaiduką.
PASTABA: Apšvietimo lemputės skirtos darbo
vietai betarpiškai apšviesti ir nėra skirtos naudoti
vietoje žibintuvėlio.
Priekalas su tvirtinimo žiedu
(1, 4 pav.)
DCF813
DĖMESIO: Naudokite tik smūginius
lizdus. Nesmūginiai lizdai gali
sutrūkti ir sukelti pavojingas sąlygas.
Prieš naudojimą patikrinkite lizdą ir
įsitikinkite, kad jis nesuskilęs.
Prieš pakeisdami priedus, užfiksuokite priekinės/
atbulinės eigos mygtuką (b) (centrinėje) padėtyje
arba ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Norėdami sumontuoti lizdą ant tvirtinimo žiedo
priekalo, tvirtai užspauskite lizdą ant priekalo (i).
Tvirtinimo žiedas (j) susispaudžia, kad galima
būtų uždėti lizdą. Sumontavus lizdą, tvirtinimo
žiedas spaudžia ir laiko lizdą.
Norėdami nuimti lizdą, suimkite už lizdo ir tvirtai
traukdami nuimkite.
Greitai atjungiamas griebtuvas
(1, 4 pav.)
DCF815
PASTABA: Griebtuve galima įtaisyti tik 1/4
caol. (6,35 mm) šešiakampius priedus ir 1 vol.
(25,4 mm) antgalius. Naudojant 1 col. (25,4 mm)
antgalius, galima geriau pasiekti siauras vietas.
Prieš pakeisdami priedus, užfiksuokite priekinės/
atbulinės eigos mygtuką (b) (centrinėje) padėtyje
arba ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Norėdami sumontuoti priedą, iki galo įkiškite jį į
griebtuvą (d). Norint užfiksuokite priedą, nereikia
patraukti griebtuvo žiedo (c) atgal.
11
LIETUVIŲ
Norėdami ištraukti priedą, atitraukite griebtuvo
žiedą nuo įrankio priekio. Ištraukite priedą ir
paleiskite žiedą.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Naudojimas
Šis smūginis įrankis suka tokiu sukimo momentu:
Kat. #
DCF813
DCF815
pėd./svar.
96
79
col./svar.
1 150
950
Nm
130
107
DĖMESIO: Įsitikinkite, kad varžtas
ir (arba) sistema atlaikys įrankio
sukeliamus sūkius. Pernelyg didelis
sūkio momentas gali sugadinti įrankį
ir sužeisti operatorių.
1. Dėkite lizdą ant varžto galvutės. Laikykite
įrankį nukreipę tiesiai į varžtą.
2. Spauskite svirtinį jungiklį ir pradėkite
darbą. Visuomet patikrinkite, ar sukuriamas
tinkamas sukimo momentas, nes jis darbo
metu priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant:
•
Įtampa: dėl beveik išsikrovusio
akumuliatoriaus susidaro maža įtampa, dėl
kurios sumažėja sukimo momentas.
•
Lizdo dydis: naudojant netinkamo dydžio
lizdą, sumažėja sukimo momentas.
•
Varžto dydis: didesnio skersmens
varžtams sukti paprastai reikia didesnio
sukimo momento. Sukimo momentas taip
pat priklauso nuo varžto ilgio, klasės ir
sukimo koeficiento.
•
Varžtas: įsitikinkite, kad varžtai nesurūdiję
ir švarūs, kad jie būtų sukami tinkamu
sukimo momentu.
•
Medžiaga: sukimo momentui poveikio turi
ir medžiagos rūšis bei paviršiaus apdaila.
•
Veržimo trukmė: ilgiau sukant,
sukama stipriau. Sukant ilgiau nei
rekomenduojama, varžtai gali būti
pernelyg įveržiami, persukami arba
sugadinami.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
12
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai tepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais arba
kitomisstipriomischeminėmismedžiagomis.
Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims
panaudotasplastmasinesmedžiagas.Naudokite
tikmuiluotamevandenyjesudrėkintąskudurėlį.
Visuometsaugokiteįrankįnuobetkokiųskysčių;
niekadanepanardinkitejokiosšioįrankiodaliesį
skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
DEWALT,priedai nebuvo išbandyti su
šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
LIETUVIŲ
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite
jį nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
10,8 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
DCF813
10,8 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
DCF815
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для профессионалов.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только к основным
видам применения инструмента. Однако, если инструмент применяется
не по основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет отличаться от указанной величины. Это может значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда
он включен, но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Технические характеристики
Напряжение питания
DCF813
DCF815
10,8
10,8
В
Тип
Тип аккумулятора
Число оборотов на х.х.
Максимальный крутящий
момент
об/мин
2
2
Li-Ion
Li-Ion
0 – 2450
0 – 2450
Нм
Держатель
насадки
130
107
3/8"
(9,5 мм)
1/4"
(6,35 мм)
Вес (без аккумулятора)
кг
0,8
0,8
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
88
88
KpA (погрешность измерения звукового давления)
дБ(А)
3
3
LWA (измеренная акустическая мощность)
дБ(А)
99
99
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
Аккумулятор
DCB121
DCB123
Li-Ion
Li-Ion
В
пост.
тока
10,8
10,8
Емкость
Aч
1,3
1,5
Вес
кг
0,2
0,2
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Тип аккумулятора
Значения вибрационного воздействия ah =
Напряжение питания
ah
м/с2
7,5
7,5
Погрешность K
м/с2
1,7
1,7
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное
устройство
Напряжение
питания
DCB100
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
В
перем.
тока
Тип
аккумулятора
Приблизительное
время полной
зарядки
мин.
Вес
40
(1,3 Ач
аккум.)
кг
40
(1,5 Ач
аккум.)
30
(1,3 Ач
аккум.)
0,3
30
(1,5 Ач
аккум.)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCF813, DCF815
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в технических характеристиках соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.03.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинстру-ментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента.
Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
16
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование
кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e) Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы, одежда
или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента.
Проверяйте
точность совмещения и легкость пере-
мещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока
он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих
принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
g) Используйте
электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера будущей
работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут
замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей.
Если жидкость попала на кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение
или ожоги.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные особые
правила техники безопасности
для пневмоприводных ключей/
инструментов
•
Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций,
во время которых крепежная деталь
может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт крепежных элементов
с находящимся под напряжением проводом
делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
18
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное руководство содержит важные инструкции по безопасности и эксплуатации зарядных устройств DCB100 и DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только аккумуляторы марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное устройство подключено к электросети,
оно может быть закорочено посторонним материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих материалов, таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или
слой металлических частиц и других
подобных материалов в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок,
не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного
применения.
Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки
может привести к риску возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки, а не потянув за кабель! Это снизит
риск повреждения электрической вилки
и кабеля.
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться о него, или иным способом повредить или сильно натянуть!
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование
несоответствующего
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара,поражения
электрическим током или смерти от электрического тока.
Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев! Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла. Вентиляция зарядного устройства
происходит через прорези, устроенные
в верхней и нижней частях кожуха.
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте поврежденные
детали.
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; обращайтесь в авторизованный центр для проведения технического
обслуживания или ремонта! Неправильная
сборка может привести к риску поражения
электрическим током или смерти от электрического тока.
•
•
•
•
В случае повреждения электрического кабеля для предотвращения получения травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится к автомобильному
зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB100 и DCB105 работают с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8
В.
Данные зарядные устройства не требуют регулировки и являются наиболее простыми в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства (k)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное устройство. Красный индикатор зарядки начнет
непрерывно мигать, указывая на начало
процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионнолитиевых батарей, первым использованием
полностью зарядите батарейный комплект.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора
в приведенной ниже таблице:
смотрите
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
•
-- -- -- -- -- -__________
___ _ ___ _
•••••••••••
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/
охлаждения, в течение которой аккумулятор
достигает оптимальной для зарядки температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается на режим зарядки. Данная функция увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной Системы инструмент автоматически отключится.
Если это произошло, поместите литий-ионный
аккумулятор в зарядное устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
20
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль
или газы могут воспламениться.
•
•
•
Не вставляйте силой аккумулятор
в зарядное устройство. Ни коим образом не видоизменяйте аккумулятор для
установки в не предназначенное для
него зарядное устройство – аккумулятор может расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной травмы.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или
превысить 40 °С (например, наружные
навесы или строения из металла в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара,
удара при падении, попали под тяжелый предмет или были повреждены
каким-либо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под удар
молотка или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ладите не
используемый инструмент набок на
устойчивую поверхность в месте,
в котором он не создает опасность,
что о него могут споткнуться
и упасть. Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших размеров
ставятся на аккумулятор в вертикальном положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может взорваться. При горении литий-ионных аккумуляторов выделяются токсичные пары
и частицы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Если содержимое аккумулятора попало
на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом.
Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз
в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за
медицинской помощью, медиков следует
поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси
жидкого органического карбоната и солей
лития.
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать раздражение органов дыхания. Обеспечьте
приток свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь за медицинской
помощью.
Символы на зарядном устройстве
и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
100%
Аккумулятор заряжается.
100%
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте только
с аккумуляторными батареями
марки DEWALT, другие
аккумуляторы могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента!
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCF813 и DCF815 работают с аккумуляторными баратеями 10,8 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых
солнечных лучей и источников избыточного
тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы, храните не
используемые аккумуляторы при комнатной
температуре.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
2. Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном
сухом месте вне зарядного устройства.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием батарейный комплект требует повторной зарядки.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
40
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 беспроводной пневмоприводной ключ или
инструмент
1 зарядное устройство
2 аккумуляторные батареи
1 пневмоприводной наконечник отвертки
1 коробка для набора
1 руководство по эксплуатации
1 схема в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки моделей N.
•
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся
в нем информацию.
Описание (рис. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Пусковой механизм
Кнопка вперед/назад
Кольцо патрона (DCF815)
Шестигранный быстроразъемный патрон
1/4 дюйма (6,35 мм) (DCF815)
Кнопка снятия аккумулятора
Батарейный комплект
Лампочка подсветки
Основная ручка
Опора (DCF813)
Витковая пружина (DCF813)
НАЗНАЧЕНИЕ
Пневмоприводной ключи и пневмоприводной
инструмент разработаны для приложений
с пневматическим закреплением.
Пневмоприводной ключи и пневмоприводной
инструмент – профессиональные инструменты
с электрическим приводом.
Ударная функция обеспечивает универсальность инструмента при заворачивании крепежных элементов в древесину, металл и бетон.
22
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
Данный ударный шуруповерт является профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
•
Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей),
страдающими от физических расстройств,
нарушения восприятия и умственных способностей; недостатка опыта, знаний или
умений, если они не работают под присмотром ответственного за их безопасность
лица. Дети не могут работать с данным
продуктом одни.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора соответствовало напряжению, обозначенному на паспортной табличке электроинструмента. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартом EN 60335, исключающей потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной
мощности Вашего зарядного устройства (см.
раздел «Технические характеристики»). Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм2; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента всегда извлекайте аккумулятор. Перед установкой
или извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только
марки DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора
(Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(h).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (f)
полностью заряжен.
Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости (Рис. 1)
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Установите аккумулятор на бороздки внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (а). Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель. Ваш инструмент оборудован тормозом.
Патрон остановится, когда выключатель будет
полностью отпущен.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора (е) и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
Встроенный переключатель скорости дает возможность начинать операцию на низкой скорости. Увеличение скорости регулируется интенсивностью нажатия на курковый выключатель.
В целях продления срока службы Вашего
инструмента используйте максимальную скорость только на начальном этапе высверливания отверстий или заворачивания крепежных
элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно использовать инструмент во всем диапазоне скоростей. Это может привести к повреждению пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (b) устанавливает направление вращения инструмента,
а также служит кнопкой блокировки.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для установки вращения вперед, отпустите курковый выключатель и нажмите переключатель
направления вращения с правой стороны инструмента.
Для установки реверса, нажмите на переключатель направления вращения с левой стороны
инструмента. Кнопка переключателя, установленная в среднее положение, блокирует инструмент в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не забывайте
отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении инструмента после изменения направления вращения
Вы можете услышать щелчок в момент запуска.
Это нормально и не указывает на наличие какойлибо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Вокруг опоры (d, i) расположено три лампочки
подсветки (g). Лампочки подсветки будут загораться при каждом нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лампочки подсветки служат
для освещения рабочей поверхности и не
предназначены для использования в качестве
фонарика.
Лампочка подсветки с витковой
пружиной (рис. 1, 4)
DCF813
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Допускается
использование только головок из твердого сплава металла. Использование
других головок может привести
к поломке или опасности. Проверить
головку перед использованием и убедиться, что на ней нет трещин.
Установить кнопку вперед/назад (б) в положение заблокировано (центр) или снять батарейный блок перед заменой аксессуаров.
Для установки головки на лампочку подсветки
с витковой пружиной, плотно установить головку на лампочку (и). Витковая пружина (к)
сжимается для установки головки. После установки головки, витковая пружина применяет
давление для обеспечения удержания головки.
Для снятия головки, возьмите головку и сильно
потяните за нее.
24
Быстроразъемный патрон
(рис. 1, 4)
DCF815
ПРИМЕЧАНИЕ: В патрон можно установить
только шестигранные аксессуары 1/4 дюйма
(6,35 мм) и небольшие головки 1 дюйм (25,4
мм). Использование головок 1 дюйм (25,4 мм)
позволяет осуществлять доступ к узким пространствам.
Установить кнопку вперед/назад (б) в положение заблокировано (центр) или снять батарейный блок перед заменой аксессуаров.
Для установки аксессуар, нажмите на него
для полноц установки в патрон (г). Кольцо патрона (в) нельзя вытягивать для блокировки
аксессуара.
Для снятия аксессуара, вытянуть кольцо патрона из передней части инструмента. Снять
аксессуар и отпустить патрон.
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент производит следующие выходные крутящие моменты:
Модель
DCF813
DCF815
Ft.-Lbs.
96
79
In.-Lbs.
1150
950
Нм
130
107
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что
крепежный элемент и/или система способны выдержать уровень крутящего
момента, производимый инструментом. Превышение допустимого уровня крутящего момента может стать
причиной поломки инструмента и возможного получения телесной травмы.
1. Вставьте в торцевую насадку головку крепежного элемента. Держите инструмент
под прямым углом к крепежному элементу.
2. Нажмите на пусковой выключатель. Всегда
проверяйте уровень крутящего момента
динамометрическим гаечным ключом, поскольку на момент затяжки влияет несколько факторов, включая следующие:
• Напряжение: Низкое напряжение, производимое почти разряженным аккумулятором,
уменьшит крутящий момент затяжки.
• Диаметр торцевой насадки: Использование торцевых насадок неправильного
диаметра может стать причиной снижения момента затяжки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
Размер болта: Для заворачивания болтов большого диаметра обычно требуется высокий момент затяжки. Момент
затяжки так же может варьироваться
в зависимости от длины, градуса и коэффициента крутящего момента.
Болт: Для обеспечения надлежащего момента затяжки убедитесь, что резьба
болта чистая, не имеет ржавчины и мусора.
Материал: На величину крутящего момента затяжки также влияет тип обрабатываемого материала и состояние его
верхней поверхности.
Продолжительность затяжки: Продолжительность затяжки увеличивается
с увеличением крутящего момента. Затяжка продолжительнее рекомендованной, может стать причиной перенапряжения, возникновения сорванной резьбы
и повреждения крепежных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство и батарейный комплект
не являются обслуживаемыми.
Внутри них нет частей, обслуживаемых пользователем.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство от
розетки сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду
или любой чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Чистка
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по
нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com.
zst00202778 - 04-2013
26
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
•
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
Литий-ионные элементы подлежат переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны или утилизированы безопасным для окружающей
среды способом.
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LIETUVIŲ
DCF815S2
10,8 V BELAIDIS SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS
10,8 V BELAIDIS SMŪGINIS SUKTUVAS
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
DCF815S2
30
10,8 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ DCF813
10,8 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ DCF815
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising