DCF813 | DeWalt DCF813 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

382013 - 61 BAL
DCF813
DCF815
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
5
16
28
39
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
g
j
i
g
c
g
b
d
a
h
DCF813
g
b
a
e
DCF815
f
h
e
f
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
f
k
3
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
c
d
c
d
e
f
i
j
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
4
SLOVENŠČINA
10.8 V AKUMULATORSKI UDARNI KLJUČ
DCF813
10.8 V AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK
DCF815
Čestitamo!
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Tehnični podatki
Napetost
Tip
Tip baterije
Hitrost vrtenja v prostem
teku
Največji navor
Držalo orodja
Teža (brez akumulatorske
baterije)
V
DCF813 DCF815
10,8
10,8
2
2
Litij-ionska Litij-ionska
najmanj-1 0–2.450 0–2.450
Nm
130
107
3/8«
1/4«
(9,5 mm) (6,35 mm)
kg
LPA (Raven zvočnega tlaka)
dB (A)
KPA (Negotovost zvočnega tlaka) dB (A)
LWA (Raven zvočne moči)
dB (A)
KWA (Negotovost zvočne moči) dB (A)
0,8
0,8
88
3
99
3
88
3
99
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
m/s²
Negotovost K =
m/s²
7,5
1,7
7,5
1,7
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Akumulatorska baterija DCB121
Tip akumulatorske
baterije
Litij-ionska
Napetost
VDC
10,8
Kapaciteta Ah
1,3
Teža
kg
0,2
DCB123
Litij-ionska
10,8
1,5
0,2
Polnilnik
DCB100
DCB105
Vhodna napetost VIZMENIČNA 230
230
Tip akumulatorske
baterije
Litij-ionska
Litij-ionska
Pribl.
min
40
40
30
30
čas
(1,3 Ah
(1,5 Ah 1,3 Ah (1,5 Ah
polnjenja
akum.
akum.
akum.
akum.
bat.)
bat.)
bat.)
bat.)
Teža
kg
0,3
0,49
Varovalke
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna
varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 3 A, v vtičih
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
5
SLOVENŠČINA
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila smrt ali
hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DCF813, DCF815
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjem naslovu, ali poiščite naslov na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
podpredsednik inženiringa in
oddelka za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
03.03.2010
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
6
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša
na orodje z omrežnim napajanjem (s kablom)
ali na orodja z akumulatorskim napajanjem
(brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne
vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Če v električno orodje zaide voda, obstaja
večja možnost električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo
kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega
udara.
SLOVENŠČINA
e)
f)
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Le trenutek nepozornosti lahko privede do
težkih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se naključnemu vklopu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Če
ostane ključ zataknjen v območju vrtečega
se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f) Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna
oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko
zapletejo v premikajoče se dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Ustrezno
električno orodje bo delo opravilo bolje in
varneje s predpisano hitrostjo in načinom
uporabe.
b) Ne uporabljajte električnega orodja,
če stikalo za vklop/izklop ne deluje.
Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki
za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano osebje.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki
ni predviden, lahko privede do nevarnosti.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ
Z NAPAJANJEM Z AKUMULATORJEM
a) Akumulatorje polnite samo v tistih
polnilcih, katere priporoča proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
7
SLOVENŠČINA
b)
c)
d)
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki lahko omogočijo stik
enega terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
Ob napačni uporabi lahko pride
do iztoka tekočine iz akumulatorja.
Izogibajte se kontakta z njo. Če po
naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. S tem bo ohranjena varnost aparata.
Dodatni varnostni napotki za
delo z udarnimi ključi/vijačniki
• Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak
ipd. dotakne skrite napeljave, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če se z vijaki dotaknete žice pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
8
Pred uporabo preberite navodila.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi leto izdelave,
je odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2011 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila
vsebujejo pomembne napotke za varnost in
uporabo akumulatorskega polnilnika DCB100 in
DCB105.
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa
navodila in opozorilne oznake na polnilniku,
bateriji in na izdelku, ki uporablja baterijo.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To
lahko povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj
polnilnika zaradi tujega materiala
do kratkostičnega spoja, ko je
polnilnik priključen na vir napajanja.
Tujkom, ki prevajajo elektriko, kot
so (vendar ne izključno) prah, ki
nastane ob brušenju, kovinska vezja,
steklena volna, aluminijasta folija ali
kakršenkoli skupek kovinskih delcev,
preprečite vstop v reže polnilnika. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
SLOVENŠČINA
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju
akumulatorskih baterij DEWALT. Vsaka
drugačna uporaba lahko povzroči nevarnost
požara, električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali
snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite
za vtič, in ne za kabel. Tako zmanjšate
nevarnost poškodbe električnega vtiča in
kabla.
• Kabel mora biti postavljen tako, da ne
stopate nanj, se ne spotikate obenj ali ga
kako drugače izpostavite poškodbam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte — poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
•
Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni
servis. Vsako nepravilno sestavljanje lahko
povzroči nevarnost požara, električnega
udara ali smrti zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To
ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilnika DCB100 in DCB105 polnita 10,8
V Litij-Ionske baterije.
Ti polnilniki ne zahtevajo nobenih nastavitev in
omogočajo kar najlažje upravljanje in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Priključite polnilnik (k) na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite baterijo (f) v polnilnik. Rdeči
svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo Litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
S pomočjo tabele spodaj preverite stanje
napolnjenosti baterije.
Stanje napolnjenosti
polnjenje
popolnoma napolnjeno
zamik vroče/hladno
zamenjajte baterijo
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Zakasnitev zaradi vročega/
mrzlega akumulatorja
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki
je prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi
funkcijo zamik vroče/hladno. To pomeni, da
je polnjenje preloženo, dokler baterija ne
doseže primerne temperature. Polnilnik zatem
samodejno preklopi nazaj v način polnjenja. Ta
funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo
baterije.
SAMO LITIJEVE-IONSKE BATERIJE
Litijeve-ionske baterije imajo vgrajen elektronski
zaščitni sistem, ki zaščiti baterijo pred
preobremenitvijo, pregrevanjem ali prekomernim
izpraznjenjem.
9
SLOVENŠČINA
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh vrst baterij
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost baterije.
Akumulator, ki go vzamete iz embalaže, ni
popolnoma napolnjen. Pred uporabe baterije in
polnilnika preberite spodnje napotke za varno
uporabo. Nato upoštevajte navedene napotke za
polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Nikoli s silo ne potiskajte baterije
v polnilnik. Na noben način ne
modificirajte baterije, zato da bi jo lahko
uporabili z nezdružljivim polnilnikom,
ker lahko baterija poči in povzroči hude
telesne poškodbe.
• Baterije polnite samo s polnilniki DEWALT.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorja. Če je ohišje baterije
počeno ali poškodovano, baterije ne
vložite v polnilnik. Akumulatorjev ne
stiskajte, mečite ali kako drugače
poškodujte. Ne uporabljajte baterije
ali polnilnika, ki sta bila izpostavljena
močnemu udarcu, ki sta padla na
tla, bila povožena ali na kakšen drug
način poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo
ali se prevrnilo. Nekatera orodja
z velikimi baterijami stojijo pokonci
10
na bateriji, vendar se z lahkoto
prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA LITIJIONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE (Li-Ion)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar. Če litijevo
ionsko baterijo zažgete, nastanejo pri tem
strupene snovi in hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko
z vodo 15 minut oz. dokler draženje ne
poneha. Če je potrebna zdravniška pomoč,
je v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit
sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in
litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
Baterija
VRSTA AKUMULATORJA
Modela DCF813 in DCF815 delujeta
z 10,8 V akumulatorskimi baterijami.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri daljšem shranjevanju je za akumulator
najbolje, da ga v celoti napolnjenega shranite
v hladnem in suhem prostoru, odstranjenega
iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
SLOVENŠČINA
Oznake na polnilniku in akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 akumulatorski udarni vijačnik ali udarni ključ
1 polnilnik
2 akumulatorski bateriji
1 nastavek zasnovan za udarno vijačenje
(DCF815)
1 transportni kovček
1 Navodila za uporabo
100%
Polnjenje.
100%
Napolnjeno.
Baterija je defektna.
Zamik vroče/hladno.
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih
akumulatorskih baterij.
Uporabljajte samo baterije proizvajalca
DEWALT; druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte.
Polnite samo, ko je temperatura
v razponu med 4 ˚C in 40 ˚C.
1 nazorna risba
OPOMBA: Baterije in polnilniki niso priloženi
modelom z oznako N.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Sprožilno stikalo
b. Gumb za izbiro vrtenja v levo/desno smer
c. Obroč vpenjala (DCF815)
d. 1/4« (6,35 mm) šesterokotno vpenjalo za
hitro vpetje (DCF815)
e. Gumb za sprostitev baterije
f. Akumulatorska baterija
g. Delovna luč
h. Glavni ročaj
i. Gonilo (DCF813)
Pri odlaganju baterije pazite na okolje.
j. Vzmetni obroč (DCF813)
NAMEN UPORABE
Akumulatorjev ne poskušajte sežgati.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
le za notranjo uporabo.
Udarni vijačnik in udarni ključ sta namenjena
profesionalnemu udarnemu privijanju in odvijanju
pritrdilnih elementov. Zaradi svoje udarne funkcije
je to orodje še posebej praktično pri privijanju
vijakov v les, kovino in beton.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ta udarni vijačnik in udarni ključ sta profesionalno
električno orodje. NAPRAVO shranjujte
nedosegljivo otrokom. Neizkušeni uporabniki naj
orodje uporabljajo s pomočjo nadzornika.
11
SLOVENŠČINA
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci
brez nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Prav tako preverite, ali napetost vašega
polnilnika ustreza napetosti v električnem
omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu s standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mrežeDEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1,5 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite baterijo.
12
Vedno izključite orodje, preden
vstavite ali odstranite baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 3)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov in
pribora.
OPOMBA: Baterija (f) mora biti popolnoma
napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte baterijo z vodili znotraj držala.
2. Potisnite jo v ležišče, tako da se slišno
zaskoči.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite gumb za sprostitev (e) in izvlecite
baterijo iz držala na orodju.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov in
pribora.
Pravilni položaj roke (slika 1,
5)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
SLOVENŠČINA
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja
z obema rokama v pričakovanju
reakcijskega momenta orodja.
Gonilo z vzmetnim obročem
(sl. 1, 4)
DCF813
PREVIDNO: Uporabljajte samo
nastavke, ki so zasnovani za udarno
delovanje. Ne-udarni nastavki se
lahko zlomijo in povzročijo nevarnost.
Pred uporabo preverite nastavek in
se prepričajte, da v njem ni razpok.
Pravilni položaj rok zahteva eno roko na glavnem
držalu (h).
Stikalo za spreminjanje hitrost
(sl. 1)
Orodje vključite, tako da stisnete sprožilno stikalo
(a). Orodje izključite, tako da sprostite sprožilno
stikalo. Orodje je opremljeno z zavoro. Vpenjalna
glava se ustavi, ko popolnoma sprostite sprožilno
stikalo.
Stikalo za spreminjanje hitrosti omogoča
zagon orodja z nizko hitrostjo. Čim bolj stiskate
sprožilno stikalo, tem višja je hitrost delovanja
orodja. Za čim daljšo življenjsko dobo orodja
uporabljajte stikalo za spreminjanje hitrosti samo
za začetek vrtanja lukenj ali za vijake.
OPOMBA: Daljša neprekinjena uporaba
v območju spremenljive hitrosti ni priporočena.
Poškoduje lahko stikalo, zato se ji je treba
izogibati.
Gumb za izbiro smeri vrtenja
naprej/nazaj (sl. 1)
Gumb za smer vrtenja naprej/nazaj (b) določa
smer delovanja orodja in služi tudi kot gumb za
zaklepanje.
Za izbiro smeri vrtenja naprej sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na
desni strani orodja.
Za izbiro smeri vrtenja nazaj pritisnite na gumb
za naprej/nazaj na levi strani orodja. Sredinska
pozicija kontrolnega gumba zaklene orodje
v izklopljenem položaju. Ko spreminjate položaj
kontrolnega gumba, mora biti sprožilno stikalo
sproščeno.
OPOMBA: Ko prvič po spremembi smeri vrtenja
uporabljate orodje, boste morda ob zagonu slišali
»klik«. To je običajno in ne pomeni napake.
Delovna luč (sl. 1)
Okoli gonila (d, i) so nameščene tri delovne luči
(g). Delovna luč se prižge, ko stisnete sprožilno
stikalo.
OPOMBA: Delovna luč osvetljuje neposredno
delovno površino in je ni mogoče uporabljati kot
žaromet.
Pred zamenjavo pribora premaknite gumb za
naprej/nazaj (b) na zaklenjeni položaj (sredina)
ali odstranite baterijo.
Potisnite nastavek na gonilo (i), da ga namestite
na obroč gonila. Vzmetni obroč (i) se stisne,
da se nastavek lahko nasadi. Ko je nastavek
v svojem položaju, se vzmetni obroč razširi in
tako pritrdi nastavek.
Če ga želite odstraniti, ga primite in potegnite
z orodja.
Hitro-sprostitvena vpenjalna
glava (sl. 1, 4)
DCF815
OPOMBA: Vpenjalna glava je namenjena samo
za 1/4” (6,35 mm) šesterokotni pribor ali za
1” (25,4 mm) svedre. Uporaba 1” (25,4 mm)
svedrov omogoča boljši dostop v tesnih prostorih.
Pred zamenjavo pribora premaknite gumb za
naprej/nazaj (b) na zaklenjeni položaj (sredina)
ali odstranite baterijo.
Za namestitev pribora, pribor do konca potisnite
v vpenjalno glavo (d). Obroča vpenjala (c) ni
potrebno povleči navzgor za zaklepanje pribora
v ležišču.
Za odstranitev pribora,, povlecite obroč
vpenjala proč od sprednjega dela orodja.
Odstranite pribor in sprostite obroč.
Uporaba
Vaše udarno orodje proizvaja naslednji izhodni
navor:
Kat. #
DCF813
DCF815
Ft.-Lbs.
96
79
In.-Lbs.
1150
950
Nm
130
107
PREVIDNO: Preverite, ali sta vezni
element in/ali sistem odporna na
raven navora, ki ga proizvaja orodje.
Prevelik navor lahko povzroči lom in
možne telesne poškodbe.
13
SLOVENŠČINA
1. Postavite nastavek na glavo veznega
elementa (vijaka). Orodje naj bo usmerjeno
naravnost na vijak.
2. Pritisnite stikalo za vklop orodja. Vedno
preverite vrtilni moment z momentnim
ključem, saj na navor privijanja vplivajo
številni dejavniki, med njimi:
•
Napetost: Nizka napetost, ki je posledica
izpraznjene baterije, zniža navor za
privijanje.
•
Velikost nastavka: Uporaba obojke
z neustrezno velikostjo povzroči znižanje
navora za privijanje.
•
Velikost vijaka: Običajno večji premeri
vijakov zahtevajo višji navor za privijanje.
Navor za privijanje se spreminja tudi glede
na dolžino, razred in koeficient vrtilnega
momenta.
•
Vijak: Za zagotovitev pravilnega navora
morajo biti navoji brez sledov rje in drugih
nečistoč.
•
Material: Vrsta materiala in površinske
obdelave materiala vpliva na navor za
privijanje.
•
Trajanje privijanja: Daljši časi privijanja
povzročijo povečanje navora privijanja.
Z uporabo daljših časov privijanja,
kot je priporočeno, lahko pride do
preobremenitve, luščenja ali poškodb
veznih elementov.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov in
pribora.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
Znotraj naprav ni delov, ki bi jih lahko servisiral
ali popravil uporabnik.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
14
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost
električnega udara. Pred čiščenjem
odklopite polnilnik z vira napajanja
z izmeničnim tokom. Umazanijo in
mast lahko odstranite z zunanjosti
ohišja polnilnika s pomočjo krpe
ali mehke nekovinske ščetke. Ne
uporabljajte vode ali kakršnihkoli
čistilnih raztopin.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki,
ki jih ne ponuja DEWALT, s tem
izdelkom niso bili testirani, je
njihova uporaba lahko nevarna.
Da bi zmanjšali nevarnost telesnih
poškodb, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
SLOVENŠČINA
gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Baterija z možnostjo polnjenja
Ta akumulator z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj
moči za dela, ki jih je prej z lahkoto opravljal. Na
koncu tehnične življenjske dobe akumulatorjev
ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje
okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
15
HRVATSKI
BEŽIČNI UDARNI KLJUČ OD 10,8 V
DCF813
BEŽIČNI UDARNI KLJUČ OD 10,8 V
DCF815
Čestitamo!
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Vrsta baterije
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Držač alata
V
min-1
Nm
Masa (bez baterijskog uloška) kg
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCF813 DCF815
10,8
10,8
2
2
Li-Ion
Li-Ion
0–2450
0–2450
130
107
3/8”
1/4”
(9,5 mm) (6,35 mm)
0,8
0,8
88
3
99
3
88
3
99
3
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
određene prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija ah
ah =
m/s²
Nesigurnost K =
m/s²
7,5
1,7
7,5
1,7
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
16
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Baterijski uložak
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Masa
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1.3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1.5
0,2
Punjač
DCB100
DCB105
Mrežni naponVAC
230
230
Vrsta baterije
Li-Ion
Li-Ion
Pribl.
min
40
40
30
30
vrijeme
(1,3 Ah
(1,5 Ah 1,3 Ah (1,5 Ah
punjenja
baterijski baterijski baterijski baterijski
ulošci)
ulošci) ulošci)
ulošci)
Masa
kg
0,3
0,49
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate, 10 Ampera, mreža
230 V alati
3 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
HRVATSKI
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz osobne ozljede
no koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCF813, DCF815
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda, DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.03.2010.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći upotrebu
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
17
HRVATSKI
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za izvlačenje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
18
c)
d)
e)
f)
g)
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama
da rade s njim. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savinuća
pokretnih dijelova, pucanja dijelova ili
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnog alata za poslove
za koje nije predviđen može dovesti do
opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE AKUMULATORSKIH
BATERIJA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem
kojeg je odredio proizvođač.
Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara
ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može izazvati rizik od
ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi,
držite ga podalje od ostalih metalnih
predmeta poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati
kratki spoj baterijskih priključaka. Kratki
spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
HRVATSKI
d)
U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne sigurnosne upute za
udarne ključeve
• Električni alat držite isključivo za izolirane
rukohvate dok radite na mjestima na
kojima bi vijak mogao doći u kontakt sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih
čestica.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji
oblikuje spoj alata i akumulatora.
Primjer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute za sigurnost i upotrebu punjača
DCB100 i DCB105.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve
upute i oznake upozorenja na punjaču,
akumulatoru i proizvodu koji koristi
akumulator.
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Punite
isključivo akumulatore tvrtke DEWALT
kako biste smanjili rizik od ozljeda.
Ostale vrste baterija mogu prsnuti
te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima,
dok je punjač priključen u električno
napajanje, strani predmeti mogu
izazvati kratak spoj kontakata.
Električno vodljivi materijali, kao što
su između ostalih strugotina, metalni
komadići, čelična vuna, aluminijska
folija ili bilo kakve nakupine metalnih
čestica, moraju se držati podalje
od otvora punjača. Punjač uvijek
isključite iz električnog napajanja ako
akumulator nije u udubljenju punjača.
Punjač prije čišćenja isključite iz
napajanja.
• Akumulator NE pokušavajte puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači nisu namijenjeni bilo
kojoj drugoj upotrebi osim punjenju
DEWALTpunjivih akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
• Punjač ne iskapčajte povlačenjem za
kabel, nego za utikač. Time smanjujete
mogućnost oštećivanja utikača ili kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti,
zaplesti o njega ili da ne postoji
mogućnost njegovog oštećenja..
19
HRVATSKI
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
kako bi se naznačilo započinjanje postupka
punjenja.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
• Na punjač ne stavljajte nikakve predmete,
a sam punjač ne postavljajte na mekanu
površinu koja bi mogla blokirati otvore
za prozračivanje i uzrokovati pretjerano
zagrijavanje unutrašnjosti. Punjač
postavite podalje od bilo kakvog izvora
topline. Punjač se prozračuje kroz otvore na
vrhu i dnu kućišta.
NAPOMENA: Za najbolju učinkovitost i dulji vijek
trajanja litij-ionskih baterija, prije prve upotrebe
potpuno ih napunite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - smjesta ih zamijenite.
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte
donju tablicu.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, treba
ga odmah zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba, kako bi se izbjegli rizici.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte povezati 2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte ga
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo se
ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB100 i DCB105 prihvaćaju litij-ionske
akumulatore od 10,8 V.
Ovi punjači ne zahtijevaju prilagođavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (crtež 2)
1. Punjač (k) priključite u odgovarajuću
električnu utičnicu prije umetanja
akumulatora.
2. Akumulator (f) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treptati
20
Postupak punjenja
Stanje punjenja
punjenje
potpuno napunjeno
odgoda zbog vrućeg/hladnog
akumulatora
zamijenite akumulator
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
Kad punjač detektira da je akumulator
previše vruć ili previše hladan, automatski
započinje s odgodom u slučaju vrućeg ili
hladnog akumulatora, odgađajući punjenje
sve dok akumulator ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se potom automatski
prebacuje u način punjenja akumulatora. Ova
značajka osigurava produljenje vijeka trajanja
baterije.
SAMO ZA LITIJ-IONSKE AKUMULATORE
Li-Ion akumulatori sadrže sustav elektroničke
zaštite koji akumulator štiti od preopterećivanja,
pregrijavanja ili prevelikog pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionski akumulator u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Punjenje ili upotrebu akumulatora ne
HRVATSKI
prestanka iritacije. Ako je potrebna liječnička
pomoć, elektrolit akumulatora sastoji se
od mješavine tekućih organskih karbonata
i litijevih soli.
izvodite u eksplozivnim okruženjima,
na primjer u blizini zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Umetanje ili uklanjanje
akumulatora iz punjača može zapaliti prašinu
ili isparavanja.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite svjež zrak. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
• Ne stavljajte nasilno akumulator u punjač.
Nikad i ni na koji način ne modificirajte
akumulator kako bi odgovarao
nekompatibilnim punjačima jer može
doći do prsnuća akumulatora i ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40°C (npr. unutar
alatnica ili metalnih objekata tijekom
ljeta).
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac,
ispušten na tlo, pregažen ili oštećen
na bilo koji način (npr. probijen
čavlom, udaren čekićem, nagažen).
Oštećene akumulatore potrebno
je vratiti ovlaštenom servisu radi
recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Akumulatorska baterija
VRSTA AKUMULATORA
DCF813 i DCF815 rade s akumulatorima od
10,8 V.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom
mjestu koje nije izloženo izravnom sunčevom
svjetlu, pretjeranoj toplini i hladnoći. Za
optimalne performanse i vijek akumulatora,
akumulator čuvajte na sobnoj temperaturi
dok nije u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na
hladnom, suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE AKUMULATORE (Li-Ion)
• Ne spaljujte akumulator čak i ako je
ozbiljno oštećen ili u cijelosti istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože
odmah isperite blagim sapunom
i tekućom vodom. Ako akumulatorska
tekućina dospije u oči, otvoreno oko
ispirite vodom najmanje 15 minuta ili do
100%
Punjenje akumulatora.
100%
Akumulator je napunjen.
Akumulator je neispravan.
Odgoda u slučaju vrućeg ili hladnog
akumulatora.
21
HRVATSKI
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne dopunjavajte oštećene
akumulatore.
Upotrebljavajte isključivo
s akumulatorima tvrtke DEWALT.
Ostale vrste akumulatora i baterija
mogu prsnuti te izazvati tjelesne
ozljede i materijalnu štetu
Ne izlažite vodi.
Opis (crtež 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
a. Okidač
b. Gumb za rad naprijed/natrag
c. Obujmica zatezne glave (DCF815)
d. Šesterokutna glava s brzom izmjenom od
1/4” (6,35 mm) (DCF815)
e. Gumb za oslobađanje akumulatora
f. Baterijski uložak
g. Radno svjetlo
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
h. Glavni rukohvat
i. Nakovanj (DCF813)
Punite samo na temperaturama između
4˚C i 40˚C.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu.
Ne spaljujte akumulator.
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u odjeljku Tehnički podaci.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Bežični udarni odvijač ili udarni ključ
1 Punjač
2 Akumulatorske baterije
1 Vijčani nastavak za udarni ključ (DCF815)
1 Kutija kompleta
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
NAPOMENA: Akumulatori i punjači ne isporučuju
se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
22
j. Stezni prsten (DCF813)
NAMJENA
Ovaj udarni ključ odvijač i udarni ključ predviđen
je za profesionalni rad s vijcima uz primjenu
udaraca. Funkcija udaranja ovaj alat čini osobito
korisnim za uvijanje vijaka u drvo, metal i beton.
NEMOJTEkoristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ovaj udarni odvijač i udarni ključ profesionalni
su električni alati. NEMOJTE dopustiti djeci da
dolaze u dodir s alatom. Dok ovaj alat koristi
neiskusan korisnik potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu, kao ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako
ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire. Djecu se nikad ne smije ostaviti
samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj punjač tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60335 te žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
HRVATSKI
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu vašeg punjača (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a maksimalna duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
u cijelosti odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
akumulator. Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek
isključite alat.
UPOZORENJE: Koristite isključivo
DEWALT akumulatore i punjače.
Umetanje i uklanjanje akumulatora iz alata (crtež 3)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
za rad naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
NAPOMENA: Provjerite je li akumulator (f)
potpuno napunjen.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte akumulator s vodilicama unutar
rukohvata.
2. Akumulator čvrstom kretnjom ugurajte dok
ne sjedne u svom ležištu.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite gumb za otpuštanje akumulatora
(e) i čvrstom kretnjom izvucite akumulator iz
rukohvata alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
za rad naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
Pravilan položaj ruku (crtež 1,
5)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (h).
Prekidač s regulatorom brzine
(crtež 1)
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a). Za
isključivanje alata otpustite prekidač. Alat je
opremljen kočnicom. Samozatezna glava prestat
će s vrtnjom odmah nakon otpuštanja prekidača.
Prekidač s regulacijom brzine omogućuje
započinjanje rada pri maloj brzini. S povećanjem
pritiska prekidača alat će raditi brže. Da biste
23
HRVATSKI
produljili radni vijek alata, regulaciju brzine
koristite samo kod započinjanja otvora ili rada
s vijcima.
Glava s brzom izmjenom (crtež
1, 4)
NAPOMENA: Ne preporučuje se neprekidna
upotreba uz promjenjive brzine vrtnji. Potrebno
je izbjegavati jer može doći do oštećivanja
prekidača.
DCF815
Tipka preklopnika za rad naprijed/natrag (crtež 1)
Tipka za rad naprijed/natrag (b) određuje smjer
rada alata i služi kao tipka za blokiranje alata.
Za odabir vrtnje prema naprijed otpustite prekidač
i tipku preklopnika naprijed/natrag pritisnite
s desne strane alata.
Za odabir vrtnje prema natrag otpustite prekidač
i tipku preklopnika naprijed/natrag pritisnite s lijeve
strane alata. Središnji položaj kontrolnog gumba
blokira alat u isključenom stanju. Tijekom promjene
smjera vrtnje svakako otpustite prekidač.
NAPOMENA: Tijekom prvog pokretanja alata
nakon promjene smjera vrtnje mogli biste začuti
klikajući zvuk. To je normalno i ne predstavlja
problem.
Radna svjetla (crtež 1)
Oko nakovnja (d, i) nalaze se tri radna svjetla (g).
Radna svjetla uključuju se kod pritiska prekidača.
NAPOMENA: Radna svjetla namijenjena su
osvjetljavanju radne površine u neposrednoj
blizini i nisu namijenjena osvjetljavanju prostora.
Nakovanj sa steznim prestenom (sl. 1, 4)
DCF813
PAŽNJA: Koristite isključivo
udarne nasadne ključeve. Nasadni
ključevi koje nisu udarnog tipa mogu
uzrokovati opasnosti. Prije korištenja
provjerite da na nasadnom ključu
nema nikakvih pukotina.
Prije promjene dodatka, tipku za rad naprijed/
natrag (b) postavite u blokirani položaj (sredina)
ili uklonite akumulator.
Da biste postavili nasadni ključ na nakovanj
sa steznim prstenom, čvrsto pritisnite nasadni
ključ na nakovanj (i). Stezni prsten (j) se širi
kako biste mogli postaviti nasadni ključ. Nakon
postavljanja nasadnog ključa stezni se prsten
steže i pridržava nasadni ključ.
Nasadni ključ uklonite tako da ga primite i čvrsto
povučete.
24
NAPOMENA: Glava prihvaća samo šesterokutne
dodatke od 6,35 mm (1/4”) i nastavke od 25,4
mm (1”). Korištenje nastavaka od 25,4 (1’’) mm
omogućuje bolji pristup u skučenim prostorima.
Prije promjene dodatka, tipku naprijed/natrag (b)
postavite u blokirani položaj (sredina) ili uklonite
akumulator.
Da biste postavili pribor, potpuno ga umetnite
u zateznu glavu (d). Obujmicu glave (c) nije
potrebno povlačiti prema gore da biste pribor
blokirali u ležištu.
Da biste uklonili pribor, obujmicu glave
povucite od prednje strane alata. Uklonite
dodatak i otpustite obujmicu.
Primjena
Vaš udarni alat proizvodi sljedeći izlazni zakretni
moment:
Cat #
DCF813
DCF815
Ft.-Lbs.
96
79
In.-Lbs.
1150
950
Nm
130
107
PAŽNJA: Provjerite mogu li vijci i/
ili sustav podnijeti zakretni moment
koji proizvodi alat. Pretjerani zakretni
moment može uzrokovati pucanje
i tjelesne ozljede.
1. Nasadni ključ postavite na glavu zavrtnja.
Alat držite poravnat s vijkom.
2. Pritisnite prekidač da biste započeli s radom.
Uvijek provjerite zakretni moment pomoću
moment ključa jer na moment pritezanja
utječu brojni čimbenici, uključujući sljedeće:
•
Napon: Nizak napon, uslijed gotovo
ispražnjenog akumulatora, smanjit će
zatezni moment.
•
Veličina nasadnog ključa: Upotreba
nasadnog ključa nepravilne veličine
prouzrokovat će smanjenje zateznog
momenta.
•
Veličina vijka: Vijci većeg promjera
uglavnom zahtijevaju veći zatezni moment.
Zatezni moment također će varirati ovisno
o duljini, koraku i koeficijentu momenta.
•
Vijak: Pobrinite se da na navojima
nema hrđe ili drugih ostataka, kako biste
omogućili pravilan zatezni moment.
•
Materijal: Vrsta materijala i površinska
obrada materijala utjecat će na zatezni
moment.
HRVATSKI
•
Vrijeme uvijanja: Dugotrajnije uvijanje
rezultirat će povećanim zateznim
momentom. Uvijanje koje traje dulje od
preporučenog vremena može uzrokovati
preveliko naprezanje, guljenje ili
oštećivanje vijka.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
za rad naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Unutar uređaja nema dijelova namijenjenih
servisiranju.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća
i masnoća s vanjske strane punjača
mogu se ukloniti krpom ili mekanom
(ne metalnom) četkom. Ne koristite
vodu ili bilo kakve otopine za
čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
25
HRVATSKI
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati.
Odnesite ih svojem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni
akumulatori bit će reciklirani ili pravilno
uklonjeni.
26
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
27
SRPSKI
10.8 V AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ
DCF813
10.8 V AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ
DCF815
Čestitamo!
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Tip baterije
Brzina bez opterećenja
Maks. obrtni moment
Držač alata
Težina (bez baterije)
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
V
min-1
Nm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCF813 DCF815
10,8
10,8
2
2
Li-jonska Li-jonska
0–2450
0–2450
130
107
3/8"
1/4"
(9,5 mm) (6,35 mm)
0,8
0,8
88
3
99
3
88
3
99
3
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
7,5
1,7
7,5
1,7
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
28
Baterija
Tip baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
DCB121
Litijum-jonska
10,8
1,3
0,2
DCB123
Litijum-jonska
10,8
1,5
0,2
Punjač
DCB100
DCB105
Mrežni naponVAC
230
230
Tip baterije
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Pribl.
min
40
40
30
30
vreme
(1,3 Ah
(1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
punjenja
baterija) baterija) baterija) baterija)
Težina
kg
0,3
0,49
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnusituacijukojamože,akoseneizbegne,
izazvati manju ili umerenu povredu.
SRPSKI
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCF813, DCF815
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
03.03.2010
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA
ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
29
SRPSKI
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
30
c)
d)
e)
f)
g)
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršiti samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alate koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo
koje druge punjive baterije može
izazvati opasnost od povreda ili požara.
c) Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije,
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
SRPSKI
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za udarne odvijače
• Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da pritezač
dodirne skrivene vodove. Pritezač koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za
rad DCB100 i DCB105 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radi smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi baterija
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač
priključen u struju, punjač može da
se kratkospoji stranim predmetima.
Strani predmeti koji su provodni, kao
što su brusna prašina, metalni opiljci,
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje čestica metala, ali ne
samo oni, moraju se držati dalje od
šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite baterije
drugim punjačima već samo onim koji
su navedeni u ovom priručniku. Punjač
i baterija su specijalno dizajnirani za
zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge
svrhe već samo za punjenje DEWALT
punjivih baterija. Svaka druga primena
može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
31
SRPSKI
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara
i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač — odmah ih
zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
•
Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako se
nepravilno stavi, može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete 2
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
DCB100 i DCB105 punjač prihvataju Litijumjonske baterije od 10,8 V.
Ovi punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač (k) priključite na odgovarajuću
utičnicu pre stavljanja punjive baterije.
32
2. Stavite punjivu bateriju (f) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira
kontinualnim svetlom crvene lampice (ON).
Punjiva baterija je tada potpuno napunjena
i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Status punjenja
punjenje
kompletno napunjeno
odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
zamenite punjivu bateriju
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
odlaganje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
SAMO ZA LI-JONSKE BATERIJE
Li-jonske baterije su projektovane sa
elektronskim zaštitnim sistemom koji će zaštititi
bateriju od prepunjavanja, pregrevanja ili
dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi,
Li-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni
do kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku.
Zatim sledite navedenu proceduru punjenja.
SRPSKI
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom
ispirajte otvoreno oko 15 minuta ili dok
iritacija ne prestane. Ako je potrebna
medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi
i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
• Nikad ne stavljajte punjivu bateriju
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 ˚C (105 ˚F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
UPOZORENJE: Nikad ne
pokušavajte da otvorite punjivu
bateriju. Ako je kućište punjive
baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite,
ne bacajte i ne oštećujte punjivu
bateriju. Ne koristite punjivu bateriju
ili punjač ako su bili izloženi udarcu,
ako su pali, prevrnuli se ili oštećeni
na drugi način (npr. probušeni
ekserom, udareni čekićem, nagaženi).
Oštećene punjive baterije treba vratiti
u servisni centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju,
ali se mogu lako prevrnuti.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
Model DCF813 i DCF815 rade na baterije od
10,8 V.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne
sunčeve svetlosti i preterane toplote ili
hladnoće. Za optimalne performanse i vek
trajanja baterije, punjive baterije čuvajte na
sobnoj temperaturi kada se ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM-JONSKE BATERIJE
(Li-jonske)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
100%
Punjenje baterije u toku.
100%
Baterija je puna.
Baterija je neispravna.
33
SRPSKI
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
Ne punite oštećene baterije.
b. Dugme za hod napred/nazad
Koristite samo DEWALT punjive
baterije; drugi tipovi baterija mogu
prsnuti izazivajući fizičke povrede
i oštećenja.
d. 1/4" (6,35 mm) šestougaona brzostezna
glava (DCF815)
Ne izlažite vodi.
g. Radno osvetljenje
c. Prsten stezne glave (DCF815)
e. Taster za oslobađanje baterije
f. Punjiva baterija
h. Glavna drška
Neispravne kablove odmah zamenite.
i. Radni kontakt (DCF813)
j. Prsten (DCF813)
Punite samo između 4 ˚C i 40 ˚C.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
Ovaj udarni odvijač je dizajniran za profesionalne
udarne radove pritezanja. Udarna funkcija čini
ovaj alat naročito korisnim za pritezanje zavrtnja
za učvršćivanje u drvetu, metalu i betonu.
Ne sagorevajte punjive baterije.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 akumulatorski udarni odvijač
1 punjač
2 punjive baterije
1 udarni bit za odvijač (DCF815)
1 kutija sa priborom
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
NAPOMENA: Punjive baterije i punjači se ne
nalaze u sadržaju isporuke kod N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
34
NAMENA
Ovi udarni odvijači su profesionalni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
SRPSKI
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije
nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za ulazni priključak vašeg punjača
(pogledajte Tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1,5 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
Uvek isključite alat pre stavljanja ili
vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 3)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(f) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte punjivu bateriju sa vođicama
unutar drške.
2. Snažno je ubacite na mesto tako da čujete
kad se uglavi (klik).
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite tastere za oslobađanje (e) i jako
povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako
kako je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 5)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (h).
Regulator brzine i prekidač
(sl. 1)
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač
za uključivanje i isključivanje (a). Da biste
isključili alat, pustite prekidač za uključivanje
i isključivanje. Vaš alat ima kočnicu. Stezna glava
će se zaustaviti kad se prekidač za uključivanje
i isključivanje potpuno pusti.
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine vam omogućava da rad počnete sa
malom brzinom. Jače pritiskanje okidača
dovodi do bržeg rada alata. Da bi se obezbedio
maksimalan životni vek alata, regulator brzine
koristite samo za započinjanje rupa ili pritezanje
zavrtnja za učvršćivanje.
35
SRPSKI
NAPOMENA: Neprekidno korišćenje regulatora
brzine se ne preporučuje. To može da ošteti
prekidač i treba ga izbegavati.
Brzostezna glava (sl. 1, 4)
Dugme za hod napred/nazad
(sl. 1)
NAPOMENA: Ova stezna glava prihvata samo
šestougaone pribore od 1/4 inča (6,35 mm)
i dužine od 1 inča (25,4 mm). Korišćenjem bitova
od 1 inča (25,4 mm) omogućava se bolji pristup
na skučenim mestima.
Dugme za hod napred/nazad (b) određuje
smer alata, a služi i kao dugme za blokadu
u isključenom položaju.
Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za hod
napred/nazad na desnoj strani alata.
Da biste izabrali hod unazad, pritisnite dugme
za hod levo/desno na levoj strani alata. Srednji
položaj ovog dugmeta blokira alat u isključenom
položaju. Pri promeni položaja ovog dugmeta,
obavezno pustite prekidač za uključivanje
i isključivanje.
NAPOMENA: Kada se alat prvi put pokrene nakon
promene hoda, možda ćete čuti „klik“ na samom
početku. To je normalno i ne ukazuje na problem.
Radne lampe (sl. 1)
Oko radnog kontakta (d, i) nalaze se tri radne
lampe (g). Radne lampe se aktiviraju kada se
pritisne prekidač za uključivanje i isključivanje.
NAPOMENA: Radne lampe služe za
osvetljavanje neposredne radne površine i nisu
namenjene da se koristi kao baterijska lampa.
Radni kontakt sa prstenom
(sl. 1, 4)
DCF813
OPREZ: Koristite samo udarne
spojke. Neudarne spojke se mogu
polomiti i izazvati opasna stanja. Pre
korišćenja spojke proverite da
li na njoj postoje naprsline.
Prekidač za hod napred/nazad (b) postavite
u isključeni položaj (srednji) ili skinite bateriju pre
promene pribora.
Za instaliranje spojke na prsten radnog kontakta,
čvrsto gurnite spojku na radni kontakt (i). Prsten
(j) se sabija i omogućava nameštanje spojke.
Nakon nameštanja spojke, prsten primenjuje
pritisak koji zadržava spojku u mestu.
Za skidanje spojke, uhvatite spojku i čvrsto je
povucite vani.
36
DCF815
Prekidač za hod napred/nazad (b) postavite
u isključeni položaj (srednji) ili skinite bateriju pre
promene pribora.
Za instaliranje pribora gurnite pribor potpuno
u steznu glavu (d). Prsten stezne glave (c) ne
mora da se podiže da bi se pribor zaključao na
mestu.
Da biste uklonili pribor, povucite prsten stezne
glave unazad. Skinite dodatni pribor i pustite
prsten stezne glave.
Upotreba
Udarni alat generiše sledeći izlazni moment:
Kat # stopa-libra
DCF813
96
DCF815
79
inč/libra
1150
950
Nm
130
107
OPREZ: Uverite se da zavrtanj za
učvršćivanje i/ili sistem može da izdrži
nivo momenta koji generiše alat.
Preveliki moment može da dovede do
loma i eventualne telesne povrede.
1. Spojku postavite na glavu zavrtnja za
učvršćivanje. Alat držite pravo na zavrtnju za
učvršćivanje.
2. Pritisnite prekidač za pokretanje. Uvek
proverite moment pomoću moment ključa,
jer na pritezni moment utiču razni faktori
uključujući i sledeće:
•
Napon: Nizak napon zbog
skoro ispražnjene baterije će smanjiti
pritezni moment.
•
Veličina ulazne spojke: Nekorišćenje
pravilne veličine spojke će smanjiti pritezni
moment.
•
Veličina zavrtnja: Zavrtnji većeg prečnika
generalno zahtevaju veći pritezni moment.
Pritezni moment se takođe menja
u zavisnosti dužine, kvaliteta i koeficijenta
momenta.
•
Zavrtanj: Uverite se da na navojima
nema rđe i ostataka kako bi se omogućio
pravilan pritezni moment.
•
Materijal: Vrsta materijala i površinska
obrada materijala će uticati na pritezni
moment.
SRPSKI
•
Vreme pritezanja: Duže vreme pritezanja
dovodi do većeg priteznog momenta.
Ako se primenjuje duže vreme pritezanja
od preporučenog, može se desiti da se
zavrtnji za učvršćivanje previše napregnu,
iskrzaju ili oštete.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od
udara. Isključite punjač iz struje
(iz mrežne utičnice) pre radova na
čišćenju. Nečistoće i masnoće mogu
se odstraniti sa spoljašnje strane
punjača koristeći krpu ili mekanu
nemetalnu četku. Ne koristite vodu ili
neke druge tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Podmazivanje
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
37
SRPSKI
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba
ih zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
38
МАКЕДОНСКИ
БАТЕРИСКИ УДАРЕН РАЧВЕСТ КЛУЧ ОД 10,8 V
DCF813
БАТЕРИСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ ОД 10,8 V
DCF815
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Tип
Тип на батерија
V
Брзина без оптоварување min-1
Максимален обртен момент Nm
Држач за додатоци
Тежина (без батериски пакет) kg
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
DCF813 DCF815
10,8
10,8
2
2
Литиум- Литиумјонска
јонска
0–2450
0–2450
130
107
3/8"
1/4"
(9,5 mm) (6,35 mm)
0,8
0,8
dB(A)
88
88
dB(A)
dB(A)
3
99
3
99
dB(A)
3
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
7,5
1,7
7,5
1,7
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Батериски пакет
DCB121
Тип на батерија
Литиум-јонска
10,8
Напон Vдиректна струја
Капацитет Ah
1,3
Тежина
kg
0,2
DCB123
Литиум-јонска
10,8
1,5
0,2
Полнач
DCB100
DCB105
Напон на електричен
вод
Vнаизменична струја
230
230
Тип на батерија
Литиум-јонска
Литиум-јонска
Приближно min
40
40
30
30
време на
(батериски (батериски (батериски(батериски
полнење
пакети од пакети од пакети одпакети од
1,3 Ah)
1,5 Ah) 1,3 Ah)
1,5 Ah)
Тежина
kg
0,3
0,49
39
МАКЕДОНСКИ
Осигурувачи
Европа
алатки од 230V осигурувач од 10 ампери
на електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V осигурувач од 3 ампери
во приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DCF813, DCF815
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
40
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
03.03.2010
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
МАКЕДОНСКИ
в)
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електрична
алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
д) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
е) Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
41
МАКЕДОНСКИ
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
42
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги електричните
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г) Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за ударни клучеви/одвртувачи
• Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
затворачот може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку затворачите
допрат жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
МАКЕДОНСКИ
електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгорениците поради
загревањето на додатоците при
работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на површината од куќиштето која го формира
зглобот за монтирање помеѓу алатката
и батеријата.
На пример:
2011 XX XX
Година на производство
Важни упатства за безбедност за сите полначи на
батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DCB100 и DCB105 полначи на батерии.
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите упатства
и ознаки за безбедност на полначот,
батерискиот пакет и на производот со
кој се употребува батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на
струја, страно тело може
да предизвика краток спој во
полначот. Страните тела
што спроведуваат електрична
струја како што се ситна прав,
метални струганици, челична
волна, алуминиумска фолија, било
какво насобирање на метални
честички или други страни тела
мора да се држат подалеку од
отворите на полначот. Секогаш
исклучувајте го полначот од извор
на струја кога нема батериски
пакет во отворот. Исклучете го
полначот од довод на струја пред
да започнете да го чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT . Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
43
МАКЕДОНСКИ
начин изложен на оштетување или
оптоварување .
• Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок – обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен
сервис или поправка. Неправилното
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
44
Полначи
DCB100 и DCB105 полначите полнат литиумјонски батерии од 10,8 волти.
На овие полначи не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење
(скица 2)
1. Вклучете го приклучокот на полначот (k)
во соодветна приклучница за струја пред
да го вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (f) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Состојба на наполнетост
се полни
целосно наполнет
застој поради топла/ ладна
батерија
заменете го батерискиот
пакет
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Застој поради топла или
ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
МАКЕДОНСКИ
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
Литиум-јонските батерии се направени со
систем за електронска заштита што ќе ги
заштити од преоптоварување, прегревање или
целосно празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
Важни упатства за безбедност за сите батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката
и батерискиот пакет на места
каде што температурата може да
достигне или надмине 40 °C (105 °F)
(како што се шупи или метални
градби во лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да го
вметнувате во полначот. Немојте
да го гмечите, испуштате или
оштетувате батерискиот
пакет. Немојте да употребувате
батериски пакет или полнач
што силно е ударен, испуштен,
прегазен или оштетен на било
кој начин (нпр. прободен со шајка,
ударен со чекан или нагазен).
Оштетените батериски пакети
треба да се вратат во сервисен
центар заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
45
МАКЕДОНСКИ
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделите DCF813 и DCF815 работат на
батериски пакети од 10,8 волти.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет се прикажани
следните скици:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Употребувајте само батериски
пакети произведени од DEWALT,
бидејќи другите можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
Полнете само на температури меѓу
4 ˚C и 40 ˚C.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
Само за внатрешна употреба.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Батериски ударен одвртувач или ударен
рачвест клуч
100%
Батеријата се полни.
1 Полнач
2 Батериски пакети
100%
Батеријата е наполнета.
1 Ударно сврдло за шрафцигер (DCF815)
Батеријата е неисправна.
1 Упатство за употреба
1 Кутија за прибор
1 Детална скица
46
МАКЕДОНСКИ
НАПОМЕНА: Батериските пакети и полначи не
се вклучени во комплет со моделите N.
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Одвојте време темелно да го прочитате
и разберете ова упатство пред да
започнете со работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Прекинувач-чкрапало
b. Копче за менување на насоката на вртење
c. Прстен на футер
d. Хексагонален брзостезен футер од
6,35 mm (1/4 инч)
e. Копче за отпуштање на батеријата
f. Батериски пакет
g. Работна светилка
h. Главна рачка
i. Наковална (DCF813)
j. Стегнувачки прстен (DCF813)
НАМЕНА
Овој ударен одвртувач и ударен рачвест клуч
се дизајнирани за професионално ударно
навртување. Ударната функција ја прави оваа
алатка посебно корисна за навртување на
завртки во дрво, метал и бетон.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овој ударен одвртувач и ударен рачвест
клуч се професионални електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на Вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT .
Замена на приклучокот за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот
приклучок на вашиот полнач (погледнете во
делот Технички податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1.5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
47
МАКЕДОНСКИ
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот
пакет пред склопување
и подесување. Секогаш исклучете
ја алатката пред да го вметнете
или отстраните батерискиот
пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 3)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
НАПОМЕНА: Осигурајте вашиот батериски
пакет (f) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Израмнете го батерискиот пакет со
пругите што се наоѓаат во рачката.
2. Лизнете го цврсто до неговото место
додека не чуете како се наместува.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (е)
и цврсто извлечете го батерискиот пакет
од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
48
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Соодветната позиција на рацете наложува
едната рака да биде поставена на главната
рачка (h).
Прекинувач за менување на
брзината (скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот (а). За да ја исклучите
алатката, отпуштете го прекинувачот. Вашата
алатка е опремена со сопирачка. Футерот
ќе престане да се движи веднаш штом
прекинувачот биде целосно отпуштен.
Менувачот на брзина ви овозможува да ја
вклучите алатката со мала брзина. Колку
повеќе притискате на чкрапалото, толку
повеќе брзината на алатката ќе се зголемува.
За максимално долг работен век на алатката,
употребувајте ја променливата брзина само
кога започнувате дупки или кога навртувате
завртки.
НАПОМЕНА: Долготрајна употреба со
менување на брзината не се препорачува. Тоа
може да го оштети прекинувачот и треба да се
избегнува.
Копче за избирање на насоката на работа (скица 1)
Копчето за избирање на насоката на работа (b)
ја одредува насоката на работа на алатката,
а служи и како копче за блокирање.
МАКЕДОНСКИ
За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа
од десната страна на алатката.
За да изберете вртење назад, притиснете го
копчето за избирање на насоката на работа
што се наоѓа од левата страна на алатката.
Централната положба на копчето за избирање
ја блокира алатката во исклучена положба. Кога
ја менувате положбата на копчето за избирање
задолжително отпуштете го прекинувачот.
НАПОМЕНА: Кога алатката ќе се вклучи после
промена на насоката на вртењето, може да
слушнете кликнување при активирањето. Ова
е нормално и не значи дека постои проблем.
Работни светилки (скица 1)
Има три работни светилки (g) околу
наковалната (d, i). Работните светилки ќе се
вклучат кога ќе го притиснете прекинувачот.
НАПОМЕНА: Работните светилки ја
осветлуваат непосредната работна површина
и не се наменети да се употребуваат како
батериски светилки.
Наковална со стегнувачки
прстен (скици 1 и 4)
DCF813
ВНИМАНИЕ: Употребувајте
само ударни насадни додатоци.
Неударните насадни додатоци
може да се скршат и да
предизвикаат состојба на
опасност. Прегледајте го
насадниот додаток пред
употреба за да се осигурате дека
нема пукнатини.
Поставете го копчето за напред и назад (b)
во (централната) положба за блокирање или
отстранете го батерискиот пакет пред да
менувате додатоци.
За да монтирате насаден додаток на
наковалната со стегнувачки прстен, цврсто
притиснете го насадниот додаток во
наковалната (i). Стегнувачкиот прстен (j) ќе се
стегне за да му дозволи на насадниот додаток
да навлезе. Откако ќе се монтира насадниот
додаток, стегнувачкиот прстен ќе нанесува
притисок врз него за насадниот додаток да се
задржи на неговото место.
За да отстраните насаден додаток, фатете го
насадниот додаток и силно извлечете го.
Брзостезен футер (скици 1
и 4)
DCF815
НАПОМЕНА: Футерот работи само со
хексагонални додатоци од 6,35 mm (1/4 инч)
и со сврдла од 25,4 mm (1 инч). Употреба
на сврдла од 25,4 mm (1 инч) овозможува
подобар пристап до тесни места.
Поставете го копчето за напред и назад (b)
во (централната) положба за блокирање или
отстранете го батерискиот пакет пред да
менувате додатоци.
За да монтирате додаток, притиснете го
додатокот за целосно да го вметнете во
футерот (d). Овој прстен на футер (c) не треба
да биде кренат за да го зацврсне додатокот на
неговото место.
За да отстраните додаток, повлечете го
прстенот на футерот подалеку од предниот
дел на алатката. Отстранете го додатокот
и отпуштете ја навлаката.
Употреба
Вашата ударна алатка го произведува
следниот излезен обртен момент:
Кат. бр. Ft.-Lbs. Фунти по инч Nm
DCF813
96
1150
130
DCF815
79
950
107
ВНИМАНИЕ: Обезбедете
затворач и/или системот ќе
го трпи нивото на обртниот
момент што е создаден од
алатката. Преголемиот
обртен момент може да доведе
до кршење и претставува
потенцијална повреда за
ракувачот.
1. Поставете го приклучокот на главата на
затворачот. Држете ја алатката насочена
право кон затворачот.
2. Притиснете го прекинувачот за
да започнете со работа. Секогаш
проверувајте го обртниот момент со клуч
за мерење на обртен момент, бидејќи на
обртниот момент влијаат многу фактори,
вклучувајќи ги и следните:
•
Напон: Нискиот напон поради скоро
испразнета батерија ќе го намали
обртниот момент за навртување.
•
Големина на насаден додаток:
Употребата на насаден додаток со
несоодветна големина ќе предизвика
49
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
намалување на обртниот момент за
навртување.
Големина на завртка: Обично треба
да се користи поголем обртен момент
за завртки со голем дијаметар.
Обртниот момент за навртување ќе
варира зависно од должината, видот
и коефициентот на обртен момент.
Завртка: Осигурајте се дека сите
навртки не се рѓосани и дека немаат
други остатоци за да се овозможи
соодветен обртен момент за
навртување.
Материјал: Видот и завршната
обработка на материјалот ќе влијаат
врз обртниот момент за навртување.
Време на навртување: Подолгото
време на навртување води до
зголемен обртен момент за
навртување. Употребата на подолго
време на навртување од тоа што
е препорачано може да предизвика
завртките да се пренапрегнат,
соголат или оштетат.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат. Внатре нема делови што може да
се поправат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT , не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
50
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
51
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising