FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

588778-10 CZ
Přeloženo z původního návodu
FME670
2
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše horkovzdušná opalovací pistole Stanley Fat Max
je určena k různým tepelným úkonům, jako je například
odstraňování nátěrů. Nářadí je určeno pro náročnější práce,
ne však pro profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
3
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Odstraňování nátěrů s obsahem olova
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
horkovzdušné opalovací pistole.
Varování: Tento výrobek není určen pro venkovní použití.
Varování: Není-li toto zařízení používáno, uložte jej na
vlastní stojan.
Varování: Při neopatrném používání zařízení může dojít
k vzniku požáru, proto při práci s opalovací pistolí v místech
s výskytem hořlavých materiálů buďte velmi opatrní.
♦ Nenahřívejte stejné místo delší dobu.
♦ Nepoužívejte toto nářadí v prostředí s výbušnou atmosférou.
♦ Teplo může být přenášeno na hořlavé materiály, které
jsou mimo úhel pohledu.
♦ Po použití nářadí odložte na vlastní stojan a před
uložením jej nechejte zcela vychladnout.
♦ Neponechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuto.
♦ Nezakrývejte jak štěrbiny přívodu vzduchu, tak i výstupní trysku, nadměrným ohřevem v těchto místech by
mohlo dojít k poškození opalovací pistole.
♦ Nesměrujte proud horkého vzduchu na ostatní osoby
nebo domácí zvířectvo.
4
Nedotýkejte se trysky, protože se během použití může
zahřát na velmi vysokou teplotu a ještě 30 minut po
použití zůstává horká.
Během použití nebo ihned po použití nepokládejte
trysku na žádné předměty.
Nevkládejte do trysky žádné předměty, protože by
mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nedívejte se do trysky, pokud je opalovací pistole
zapnuta.
Nepoužívejte nářadí jako vysoušeč vlasů! Teplota proudícího vzduchu je mnohem vyšší než teplota opalovací
pistole.
Zajistěte si odpovídající větrání, protože při použití
tohoto nářadí mohou vznikat toxické výpary.
Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
Při odstraňování nátěrů zajistěte, aby byl pracovní prostor uzavřen. Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před prachem a výpary z nátěrů
s obsahem olova a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
Nátěry nespalujte, mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Dbejte na to, aby na trysce nebo na škrabce nezůstávaly žádné zbytky barvy, protože by mohlo dojít k jejich
vznícení.
Před nasazením jakéhokoli příslušenství opalovací
pistoli vypněte a nechejte ji vychladnout.
♦
♦
Buďte velmi opatrní při odškrabování starých nátěrů.
Oloupaná barva, zbytky nátěrů a výpary mohou
obsahovat olovo, které je jedovaté. Některé budovy
postavené před rokem 1960 mohou obsahovat původní
nátěry obsahující olovo. Tyto původní nátěry mohou být
překryty novějšími vrstvami. Je-li barva nanesena na
povrch, kontakt rukou s ústy může způsobit požití olova.
Vystavení se působení i malého množství olova může
mít za následek nevratné poškození mozku a nervové
soustavy. Největší nebezpečí otravy olovem hrozí
dětem a těhotným ženám.
Před zahájením práce je důležité určit, zda opalovaný nátěr neobsahuje olovo. To lze provést pomocí
testovací soupravy nebo můžete požádat o pomoc
profesionálního malíře pokojů. V místě, které je nebo
které může být kontaminováno olovem, nekuřte,
nepožívejte pokrmy ani nápoje. Nátěr s obsahem olova
by měl odstraňovat pouze profesionál a neměl by být
odstraňován pomocí horkovzdušné opalovací pistole.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
ČESKY
♦
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Prodlužovací kabely
♦
♦
Protože je nářadí chráněno dvojitou izolací a jedná se
o nářadí konstrukční třídy II, může být použit kabel se 2
nebo 3 vodiči.
S tímto výrobkem může být použit prodlužovací kabel
s délkou až 30m, aniž by docházelo k výkonovým
ztrátám.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor teploty
3. Tryska
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení příslušenství (obr. C, D, E a F)
Zvolenou řadu příslušenství získáte u nejbližšího autorizovaného prodejce.
♦ Kuželová tryska (5): Koncentruje proud vzduchu
do menší plochu.
♦ Rybinová tryska (6): Rozšiřuje proud vzduchu na
větší plochu.
♦ Odrazná tryska (7): Pro svařování potrubí.
♦ Chránič skla (8): Slouží k ochraně skel při odstraňování nátěru.
♦ Škrabka (9 a 10): Slouží k odstraňování a seškrabávání nátěrů a laků.
♦ Nasaďte na trysku (2) přípojnou část příslušenství.
Použití
Nastavení teploty (obr. A)
♦
♦
Úroveň nastavené teploty zvýšíte otáčením regulátoru
teploty (2) ve směru pohybu hodinových ručiček.
Úroveň nastavené teploty snížíte otáčením regulátoru
teploty proti směru pohybu hodinových ručiček.
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout s nízkou rychlostí a teplotou
proudícího vzduchu, nastavte hlavní spínač zapnuto/
vypnuto do polohy I.
Chcete-li nářadí zapnout s vysokou rychlostí a teplotou
proudícího vzduchu, nastavte spínač zapnuto/vypnuto
do polohy II.
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní spínač zapnuto/vypnuto do polohy O.
Použití nářadí
Vaše nářadí je z důvodu vaší bezpečnosti vybaveno termostatem. Trvalé použití nářadí po velmi dlouhou dobu nebo
jiné opakované náročné nasazení může mít za následek
přehřátí opalovací pistole a zastavení chodu. Proto se
doporučuje během používání ponechat opalovací pistoli
v pravidelných intervalech zchladnout.
♦ Před použitím nechejte opalovací pistoli několik sekund
rozehřát.
♦ Při prvním použití se může z trysky uvolňovat kouř. Jde
o běžný jev, který časem ustane.
♦ K sušení nátěrů a laků, odstraňování lepených štítků,
stahování izolačních trubic a rozehřívání zamrzlého
potrubí používejte nastavení s nízkou teplotou.
♦ K svařování plastů, ohýbání plastového potrubí a povolování silně dotažených šroubů a matic používejte
nastavení se střední teplotou.
♦ Nastavení s vysokou teplotou používejte k odstraňování
nátěrů a laků a k sváření instalačních spojů.
5
ČESKY
♦
Pokud si nejste u konkrétního materiálu s použitím
tohoto nářadí jisti, začněte práci s natavením na nízkou
teplotu a na kousku odpadového materiálu si proveďte
zkoušku.
Použití bez držení rukou (obr. B)
Opalovací pistole je pro použití bez držení vybavena
stojanem (4).
♦ Opalovací pistoli postavte na pevný podklad tryskou
vzhůru tak, aby se nepřevrhla.
♦ Zajistěte napájecí kabel, abyste zabránili pádu nářadí
z pracovního stolu.
Varování! Vždy dbejte na to, aby nářadí nemířilo na vás
nebo na jiné osoby. Nedotýkejte se trysky opalovací pistole
Dejte pozor, aby do trysky nezapadl žádný materiál.
Seškrabávání nátěru
♦
Nasměrujte proud horkého vzduchu na nátěr, který
budete odstraňovat.
♦ Nátěr nespalujte. Trysku opalovací pistole držte minimálně 25 mm od opalovaného povrchu
♦ Jakmile nátěr změkne, odstraňte jej pomocí škrabky.
Změklý nátěr okamžitě seškrábněte, jinak opět ztvrdne.
♦ Je-li to možné, vždy provádějte seškrabování po směru
vláken dřeva.
♦ Zabraňte hromadění nánosů nátěru a drti na škrabce.
♦ Při práci ve svislé poloze pracujte směrem dolů, abyste
zabránili padání zbytků nátěru do trysky opalovací
pistole.
♦ Pokud seškrabujete nátěr z povrchu v blízkosti oken,
proveďte nezbytná opatření k ochraně skel před teplem.
Varování! Při odstraňování nátěrů z oken, které mají dřevěné nebo kovové rámy, použijte trysku s chráničem skel.
♦ Proveďte bezpečnou likvidaci odstraněných zbytků
nátěru a po skončení práce se ujistěte, zda je pracovní
oblast pečlivě uklizena.
Vychladnutí
Tryska tohoto nářadí se během použití zahřívá na velmi
vysokou teplotu. Po vypnutí nechejte opalovací pistoli
vychladnout minimálně na dobu 30 minut.
♦ Postavte opalovací pistoli na pevný podklad tryskou
vzhůru tak, aby se nepřevrhla.
♦ Z důvodu zkrácení doby vychladnutí nechejte opalovací
pistoli před vypnutím několik minut v chodu s nastavením na minimální teplotu.
Údržba
Vaše zařízení Stanley Fat Max bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby opalovací
pistoli vypněte a nechejte ji vychladnout.
6
♦
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pro čištění opalovací pistole používejte mýdlový roztok
a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy nedovolte,
aby se do opalovací pistole dostala jakákoli kapalina.
Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
ČESKY
Záruka
Technické údaje
FME670
(Typ 1)
Napájecí napětí
V
Konstrukce
230
Třída II
Příkon
W
Rozsah teploty
°C
2 000
65 - 650
Hmotnost
kg
0,9
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
7
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00181911 - 27-09-2012
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Download PDF

advertising