FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

509211-52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
FME670
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
Opalarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do obróbki
różnych przedmiotów gorącym powietrzem, jak np. usuwanie powłok malarskich. To urządzenie jest przeznaczone dla
profesjonalistów oraz doświadczonych majsterkowiczów.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
3
POLSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączyć
lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
opalarek
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Usuwanie powłok malarskich ołowiowych
♦
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy opalarek.
Ostrzeżenie! Opalarka nadaje się wyłącznie do pracy
w pomieszczeniach.
Ostrzeżenie! Gdy opalarka nie jest używana, odstawiaj ją
na przewidzianej do tego celu zintegrowanej podstawce.
Ostrzeżenie! Nieostrożne obchodzenie się z opalarką grozi
pożarem i dlatego zachowuj szczególną ostrożność przy
posługiwaniu się tym elektronarzędziem w miejscach, gdzie
znajdują się palne materiały.
♦ Gorącego powietrza nie kieruj dłuższy czas w to samo
miejsce.
♦ Nie używaj opalarki w wybuchowym otoczeniu.
♦ Miej świadomość, że wysoka temperatura może spowodować rozgrzanie palnych materiałów, nawet gdy nie są
one widoczne.
4
Po użyciu odstawiaj opalarkę na podstawce, a przed
schowaniem odczekaj, aż się ochłodzi.
Nigdy nie pozostawiaj załączonej opalarki bez nadzoru.
Nie zasłaniaj szczelin wlotowych powietrza ani wylotu
dyszy, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego
wzrostu temperatury i uszkodzenia opalarki.
Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi
ani zwierzęta.
Nigdy nie dotykaj dyszy, gdyż w trakcie pracy silnie się
nagrzewa i pozostaje gorąca nawet przez 30 minut.
W czasie pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie
opieraj dyszy o żaden przedmiot.
Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów do dyszy, gdyż
może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Gdy opalarka jest załączona, nigdy nie zaglądaj do
dyszy.
Nie używaj opalarki jako suszarki do włosów! Temperatura powietrza z opalarki znacznie przekracza
temperaturę powietrza z suszarki.
W czasie pracy zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż
mogą się wydzielać trujące gazy.
Nie używaj opalarki w wilgotnej atmosferze.
Przy usuwaniu powłoki malarskiej sprawdź, czy obszar
pracy jest odpowiednio odizolowany. Załóż specjalną
maskę chroniącą przed pyłami i oparami z farb ołowiowych i upewnij się, że także inne osoby przebywające
w miejscu pracy są wystarczająco zabezpieczone.
Uważaj, by usuwana powłoka malarska się nie zapaliła,
gdyż grozi to pożarem.
Uważaj, by powłoka malarska nie przykleiła się do
dyszy, gdyż po jakimś czasie może się zapalić.
Przed założeniem jakiejś nasadki wyłącz opalarkę
i odczekaj, aż się ochłodzi.
♦
♦
Przy usuwaniu powłok malarskich ołowiowych należy
zachować szczególną ostrożność. Warstwy usuwanej
powłoki malarskiej i jej pary mogą zawierać trujący
ołów. Budynki wybudowane przed 1960 r. mogły być
malowane farbami ołowiowymi, a dopiero później
pokrywane innymi powłokami malarskimi. Poprzez ręce
i usta ołów może się przedostać do wnętrza organizmu.
Nawet niewielkie ilości ołowiu powodują nieodwracalne
uszkodzenia mózgu i nerwów. Szczególnie zagrożone
są dzieci i kobiety ciężarne.
Przed rozpoczęciem pracy dowiedz się, czy farba
zawiera ołów. Można to zrobić przy użyciu specjalnego zestawu wskaźnikowego lub zlecić to zadanie
profesjonalnemu malarzowi. Nie pal, nie jedz ani nie
pij w miejscu, które może być skażone ołowiem. Farby
ołowiowe mogą być usuwane tylko przez wykwalifikowanych rzemieślników, a nie przy użyciu opalarki.
POLSKI
Bezpieczeństwo innych osób
Elementy opalarki
♦
Opalarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Dysza
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Znaki ostrzegawcze na opalarce
Na opalarce umieszczono następujące piktogramy ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przedłużacz
♦
♦
Można stosować przedłużacz 2- lub 3-żyłowy,
ponieważ opalarka jest podwójnie zaizolowana i jest to
produkt klasy 2.
Kabel długości do 30 m nie powoduje zauważalnej
straty mocy.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
opalarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Zakładanie akcesoriów (rys. rys. C, D, E i F)
W handlu detalicznym są do nabycia następujące akcesoria:
♦ Dysza punktowa (5): koncentruje strumień powietrza na małej powierzchni.
♦ Dysza płaska szerokoszczelinowa (6): rozszerza
strumień powietrza na większą powierzchnię.
♦ Dysza reflektorowa (7): do lutowania rur
♦ Dysza ochronna do szkła (8): chroni szyby przy
usuwaniu farby z ościeżnic okiennych.
♦ Skrobak (9 i 10): do usuwania powłok malarskich
i lakierowych.
♦ Załóż łącznik na dyszę (2).
Zastosowanie
Nastawianie temperatury (rys. A)
♦
♦
By podwyższyć temperaturę, obróć pokrętło (2) w prawo.
By obniżyć temperaturę, obróć pokrętło w lewo.
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
By załączyć opalarkę przy mniejszym natężeniu wypływu powietrza i niższej temperaturze, ustaw wyłącznik
w pozycji „I”.
By załączyć opalarkę przy większym natężeniu wypływu powietrza i wyższej temperaturze, ustaw wyłącznik
w pozycji „II”.
By wyłączyć opalarkę, ustaw wyłącznik w pozycji „O”.
Posługiwanie się opalarką
Ze względów bezpieczeństwa opalarka została wyposażona
w termostat. Przy dłuższym używaniu lub przy większej
mocy opalarka może się przegrzać i wyłączyć. Dlatego
w trakcie pracy zaleca się często ją schładzać.
♦ Przed użyciem opalarki odczekaj kilka sekund, aż się
nagrzeje.
♦ Przy pierwszym użyciu z dyszy może wydostawać się
niewielka ilość dymu, ale jest to zjawisko normalne
i wkrótce zanika.
♦ W celu suszenia farb i lakierów, usuwania naklejek,
obkurczania rurek izolacyjnych i rozmrażania zamarzniętych rur nastaw niską temperaturę.
5
POLSKI
♦
♦
♦
W celu zgrzewania tworzyw sztucznych, zaginania
rurek z tworzywa sztucznego oraz luzowania zakleszczonych śrub i nakrętek nastaw średnią temperaturę.
W celu usuwania powłok malarskich i lakierowych oraz
lutowania złączek rurowych nastaw wysoką temperaturę.
Jeżeli nie jesteś pewien, które ustawienie jest najlepsze, rozpocznij od najniższej temperatury i wykonaj
próbę na kawałku odpadu.
Użycie opalarki bez trzymania jej rękami (rys. B)
Opalarka zawiera punkty podparcia (4), które umożliwiają jej
stacjonarne użycie.
♦ Ułóż opalarkę na powierzchni, na której nie grozi jej
wywrócenie, z dyszą skierowaną do góry.
♦ Zamocuj kabel, by uniemożliwić przypadkowe ściągnięcie opalarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie kieruj opalarki na siebie ani inne
osoby. Nie dotykaj dyszy. Uważaj, by do dyszy nie wpadł
jakiś materiał.
Usuwanie powłok malarskich
♦
By rozgrzać powłokę malarską, skieruj na nią gorące
powietrze.
♦ Uważaj, by usuwana powłoka malarska się nie zapaliła.
Utrzymuj dyszę w odległości przynajmniej 25 mm od
powierzchni.
♦ Gdy tylko powłoka malarska zmięknie, usuń ją skrobakiem. Zmiękczoną powłokę zeskrob niezwłocznie, gdyż
inaczej znów stwardnieje.
♦ W miarę możliwości skrob w kierunku słojów drewna.
♦ Nie dopuszczaj, by usunięta powłoka malarska lub
resztki materiału gromadziły się na skrobaku.
♦ Usuwając powłokę malarską z pionowej powierzchni,
zawsze zeskrobuj ją poniżej opalarki, by materiał nie
wpadł do dyszy.
♦ Przy usuwaniu powłoki malarskiej z powierzchni
w pobliżu szyby, przedsiębierz odpowiednie środki, by
nie dopuścić do rozgrzania się szkła.
Ostrzeżenie! Przy usuwaniu powłok malarskich z ościeżnic
drewnianych lub metalowych stosuj dyszę ochronną do
szkła.
♦ Zbierz starannie wszystkie pozostałości powłoki malarskiej i ostatecznie dokładnie oczyść miejsce pracy.
Schładzanie
W czasie pracy dysza opalarki silnie się nagrzewa. Po
wyłączeniu pozostaw ją przynajmniej na 30 minut dla
ochłodzenia.
♦ Ułóż opalarkę na powierzchni, na której nie grozi jej
wywrócenie, z dyszą skierowaną do góry.
♦ By przyśpieszyć chłodzenie, załącz opalarkę na kilka
minut przy najniższej temperaturze i dopiero potem ją
wyłącz.
6
Konserwacja
Opalarka Stanley Fat Max odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej
regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wyłącz opalarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego
i odczekaj, aż elektronarzędzie się ochłodzi.
♦ Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne opalarki.
♦ Obudowę opalarki czyść tylko szmatą zwilżoną łagodnym roztworem mydlanym. Nie używaj do tego celu
żadnych ściernych środków czyszczących ani takich,
które zawierają rozpuszczalniki. Uważaj, by do wnętrza
opalarki nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części
opalarki nie zanurzaj w wodzie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
POLSKI
Dane techniczne
FME670 (typ 1)
Napięcie
VAC
Konstrukcja
230
Klasa II
Pobór mocy
W
Zakres temperatur
°C
2000
65 - 650
Masa
kg
0,9
7
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00184550 - 02-10-2012
8
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising