FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

359202-73 BG
Превод на оригиналните инструкции
FME670
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият пистолет за горещ въздух от Stanley Fat Max
е създаден за многообразни приложения за нагорещяване, като например сваляне на боя. Този инструмент
е предназначен за професионална и лична употреба от
непрофесионални потребители.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до
токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на
запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат
да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да изгубите
контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
д. Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за
използване на открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е. Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
3.
а.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите
злополуки.
в. Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника
на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция
„включен“, може да доведе до трудова злополука.
г. Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове, понеже могат да доведат до наранявания.
д. Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да
бъдат захванати в движещите се части.
ж. Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
3
БЪЛГАРСКИ
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите, свързани
с праха.
4.
а.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте инструмента не по предназначение. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност намаляват
риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително
го поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с добре заточени остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид
работните условия и характера на работата.
Използването на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които е предназначен, може да
доведе до опасни ситуации.
5.
а.
4
Сервизно обслужване
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни инструкции за безопасност за пистолетите за горещ
въздух.
Предупреждение: Не използвайте на открито, а само
на закрито.
Предупреждение: Когато не се използва, този уред
трябва да се поставя на неговата поставка.
Предупреждение: Ако уреда не се използва с внимание, може да избухне пожар, затова внимавайте, когато
използвате уреда на места, където има избухливи
материали.
♦ Не прилагайте горещина на едно и също място
продължително време.
♦ Не използвайте в експлозивна среда.
♦ Трябва да знаете, че нагорещяването може да се
предаде към възпламенителни материали, които
не се виждат.
♦ След употреба поставяйте уреда на поставката му
и го оставяйте да се охлади, преди да го приберете.
♦ Не оставяйте инструмента без надзор, докато
е включен.
♦ Да не се възпрепятства входа за въздуха или
изхода на струйника, тъй като това може да доведе
до прекомерно нагряване и от там до повреда на
инструмента.
♦ Не насочвайте струята на горещия въздух към
други хора или животни.
♦ Не докосвайте дюзата, понеже се нагорещява по
време на употреба и остава гореща до 30 минути
след употребата.
♦ Не поставяйте струйника директно срещу каквото
и да било, докато го използвате или веднага след
употреба.
♦ Не пъхайте нищо в струйника, понеже така можете
да причините токов удар.
♦ Не гледайте в дюзата, докато уреда е включен.
♦ Не използвайте уреда вместо сушоар! Температурата на въздуха е далеч по-гореща от тази на
самия уред.
♦ Осигурете подходяща вентилация по време на употреба, защото може да се отделят токсични газове.
♦ Не използвайте уреда във влажна среда.
♦ Докато сваляте боя, уверете се, че работната зона
е затворена. Носете противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах от оловна
боя и се уверете, че присъстващите или влизащи
в работното място лица също са защитени.
♦ Не горете боята, понеже може да предизвикате
пожар.
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
Да не се допуска залепване на боя към струйника,
понеже в един момент може за де запали.
Изключете уреда и го оставете да се охлади, преди
да монтирате аксесоари.
♦
♦
Сваляне на боя на оловна основа
♦
♦
♦
Трябва да се полага изключителна грижа при
свалянето на боя. В обелките, остатъчните вещества и изпаренията може да се съдържа олово,
което е отровно. Във всяка сграда, построена
преди 1960, има възможност да е използвана боя
на оловна основа. Тази боя може да е покрита
от допълнителен слоя боя. След полагането по
повърхността, всеки контакт между ръката и устата
може да доведе до приемане на олово.
Дори при излагане на ниски нива на олово може
да се стигне до необратими увреждания на мозъка
и нервната система. Най-голямата опасност от
натравяне с олово е при деца и бременни жени.
Преди започване на работа, важно е да се провери
дали боята за сваляне съдържа олово. Това може
да се направи с помощта на тест комплект или от
професионален бояджия. Не пушете, не се хранете
и не пийте в зоната на работа, която може да е замърсена с олово. Боите на оловна основа трябва
да се свалят само от професионалист и не трябва
да се свалят с помощта на пистолет за горещ
въздух.
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете
ръководството с инструкции.
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги
проверявайте дали захранващият кабел
е в съответствие с напрежението на табелката.
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение или не са
били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да
не си играят с уреда.
Допълнителни рискове.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max , за да се предотврати злополука.
Удължителни кабели
♦
Безопасност на другите
♦
някой инструмент за по-продължително време,
трябва да правите редовни паузи.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
♦
Трябва да се използва 2 или 3-жилен кабел при
заземяването на вашият уред и от клас II конструкция.
До 30м (100 фута) могат да бъдат използвани без
загуба на мощността.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Копче за управление на горещия въздух
3. Струйник
Монтаж
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
Избран набор от аксесоари може да се намери при
вашия местен представител.
♦ Конусовиден струйник (5): Концентрира
въздушната струй върху по-малко място.
♦ Рибена опашка (6): Разпръсква въздушната
струя върху по-обширна зона
♦ Лъжичен рефлектор (7): За запояване тръби.
♦ Защита за стъкло (8): За защита на стъкло по
време на сваляне на боята.
♦ Стъргало (9 и 10): За сваляне на боя и лак.
Монтаж на аксесоар (фиг. C, D, E и F)
5
БЪЛГАРСКИ
♦
Монтирайте свързващото парче на аксесоара над
струйника (2).
Употреба
Настройка на температурата (фиг. А)
♦
♦
За увеличаване на температурата, завъртете
копчето за контрол на горещия въздух (2) по посока
на часовниковата стрелка.
За намаляване на температурата, завъртете копчето за контрол на горещия въздух по посока обратна
на часовниковата стрелка.
Включване и изключване
♦
♦
♦
За да включите инструмента на ниски обороти на
въздуха настройте превключвателя за вкл./изкл. на
позиция I.
За да включите инструмента на по-високи обороти
на въздуха настройте превключвателя за вкл./изкл.
на позиция II.
За да изключите инструмента, сложете превключвателя за включване и изключване на позиция О.
Използване на инструмента
Вашият инструмент е оборудван с термостата за вашата безопасност. Използване на инструмента за много
дълги периоди или други тежки цикли на работа може
да доведе до прегряване на инструмента и спиране
на работата. Затова е препоръчително да оставяте
инструмента да се охлажда на определено време по
време на работа.
♦ Оставяйте инструмента да се загрее за няколко
секунди, преди да го използвате.
♦ При първата употреба, от струйника може да излезе дим. Това е нормално и скоро ще намалее.
♦ Използвайте настройка за ниска температура за изсушаване на бои и лакова, за сваляне на стикери,
свиване на изолационни тръби и размразяване на
тръби.
♦ Използвайте средна температура за заваряване
на пластмаси, огъване на пластмасови тръби
и разхлабване на затегнати гайки и винтове.
♦ Използвайте настройки за висока температура за
сваляне на бои и лакове и за заваряване на свръзки за водопроводни инсталации.
♦ Ако не сте сигурни относно използването на този
инструмент при определени материали, започнете
с настройки за по-ниска температура и направете
тест на отпадъчни материали.
Употреба без помощта на ръце (фиг. B)
Инструментът има поставки (4) за да е удобно, когато се
налага ръцете да са свободни.
♦ Поставете инструмента със струйника нагоре на
повърхност, където не може да падне.
6
♦
Поставете кабела така, че да не може да бъде
закачен и инструмента да падне от стойката.
Предупреждение! Винаги насочвайте инструмента
далече от себе си или други хора. Не докосвайте струйника. Внимавайте да не попада нищо в струйника.
Сваляне на боя
♦
Насочете горещият въздух към работната зона, за
да загрее боята.
♦ Не изгаряйте боята. Пазете струйника на поне
25 мм от повърхността.
♦ Когато боята омекне, свалете я с ръчното стъргало.
Изстържете веднага омекналата боя иначе отново
ще се втвърди.
♦ Когато е възможно, стържете по посока на дървесното влакно.
♦ Не допускайта натрупването на боя и отломки по
стъргалото.
♦ Когато изстъргвате от вертикална позиция, стържете надолу, за да предотвратие попадане на боя
в струйника.
♦ Когато сваляте боя от повърхност в близост до
стъкло, вземете необходимите мерки да предпазите стъклото от горещия въздух.
Предупреждение! Използвайте струйник за защита
на стъкло, когато сваляте боя от метални или дървени
рамка на прозорци.
♦ Изхвърлете всички остатъци боя безопасно и се
уверете, че работното място е напълно почистено
след приключване на работа.
Охлаждане
При употреба, струйника на инструмента става изключително горещ. След изключване, оставете инструмента да се охлади за поне 30 минути.
♦ Поставете инструмента със струйника нагоре на
повърхност, където не може да падне.
♦ За да ускорите времето на охлаждане, пуснете
инструмента на ниска минимална температура за
няколко минути, преди да го изключите.
Поддръжка
Вашият уред на Stanley Fat Max е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната ефективна работа зависи от
правилната грижа и редовното почистване на уреда.
Предупреждение! Изключете уреда и от електрическата мрежа и го оставете да се охлади преди извършване
на поддръжка.
♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори на
вашия уред, като използвате мека четка или сухо
парче плат.
♦ За да почистите уреда, използвайте само мек
сапун и влажна кърпа. Не използвайте абразивен
БЪЛГАРСКИ
препарат или такъв на разтворителна основа. Никога не допускайте навлизането на течност в уреда,
както и не потапяйте никоя част на уреда в течност.
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦ Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралната клема.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Stanley Europe предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще
го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите на
Stanley Europe, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на www.2helpU.com.
Технически данни
FME670
(Тип 1)
Входящо напрежение
Vac
230
Конструкция
Клас II
Входяща мощност
W
Температурен обхват
°C
2000
65 - 650
Тегло
кг
0,9
Гаранция
Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за
професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни
права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди
вследствие на дефектни материали или изработка
в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley
Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части
безплатно, при условие, че:
♦ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
♦ Продуктът е подложен на нормално износване;
♦ Не са извършвани ремонти от неупълномощени
лица;
♦ Представено е доказателство за покупка.
♦ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на
Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис
на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък
на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max
и пълни подробности за нашето следпродажбено
обслужване можете да намерите на интернет адреса
ни: www. stanley.eu/3
ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ
За да получите право на две годишна допълнителна
гаранция, вие трябва да се регистрирате в рамките на
долу посочените времеви рамки
♦ Регистрацията трябва да се направи в рамките на
4 седмици от покупката.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191537 - 26-10-2012
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising