FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

370000 - 80 LT
FME670
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
A
B
C
D
E
F
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši „Stanley Fat Max“ orpūtė skirta įvairiems kaitinimo
darbams, pavyzdžiui, dažams nulupti. Šis įrankis skirtas
profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Švino pagrindo dažų lupimas
♦
♦
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Papildomos orpūčių saugos taisyklės
Įspėjimas: Nenaudokite lauke; naudokite tik patalpose.
Įspėjimas: Jeigu šio prietaiso nenaudojate, jį privaloma dėti
ant jo stovo.
Įspėjimas: Neatsargiai naudojant šį prietaisą, gali kilti
gaisras, todėl būkite atsargūs, naudodami šį prietaisą ten,
kur yra degių medžiagų.
♦ Nekaitinkite vienoje vietoje pernelyg ilgai.
♦ Nenaudokite sprogioje aplinkoje.
♦ Nepamirškite, kad šiluma gali persiduoti ir jums nematomoms degioms medžiagoms.
♦ Panaudoję prietaisą, prieš padėdami jį į vietą, padėkite
jį ant jo stovo, kad jis atvėstų.
♦ Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
♦ Neuždenkite oro įleidimo angų arba antgalio oro išleidimo angos, nes prietaisas gali perkaisti ir sugesti.
♦ Nenukreipkite karšto oro srovės į kitus žmones arba
gyvūnus.
♦ Nelieskite antgalio, nes naudojimo metu jis labai įkaista
ir po naudojimo dar 30 minučių būna karštas.
Neatremkite antgalio į jokį daiktą naudojimo metu arba
tuoj pat po naudojimo.
Nekiškite nieko į antgalį, nes galite gauti elektros smūgį.
Nežiūrėkite tiesiai į antgalio plyšį, kai prietaisas yra
įjungtas.
Nenaudokite prietaiso vietoj plaukų džiovintuvo! Oro
temperatūra yra žymiai aukštesnė nei paties prietaiso
dalių.
Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad gali
susidaryti nuodingų garų.
Nenaudokite prietaiso aplinkos orui džiovinti.
Lupdami dažus, užtikrinkite, kad darbo vieta būtų uždara. Dėvėkite specialias, nuo švino dažų dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat būtų
apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys
žmonės.
Nedeginkite dažų, nes gali kilti gaisro pavojus.
Neleiskite dažams prilipti prie antgalio, nes po kurio
laiko jie gali užsiliepsnoti.
Prieš montuodami kokį nors priedą, išjunkite prietaisą ir
palaukite, kol jis atvės.
♦
Lupant dažus, reikia būti itin atsargiais. Nuluptuose
dažų sluoksniuose, dažų likučiuose ir garuose gali
būti švino, kuris yra nuodingas. Bet kuris iki 1960 metų
pastatytas pastatas gali būti dažytas dažais, kuriuose
yra švino. Šie dažai gali būti uždažyti keliais kitų dažų
sluoksniais. Dažams nusėdus ant paviršių, juose
esančio švino gali patekti ant rankų, o vėliau – į burną.
Net mažas švino kiekis gali sukelti negrįžtamų smegenų ir nervų sistemos pažeidimų. Didžiausias pavojus
kyla vaikams ir nėščioms.
Prieš pradedant darbą svarbus nustatyti, ar lupamų
dažų sudėtyje yra švino. Tai galima padaryti naudojant
bandomąjį rinkinį arba galima pasitelkti į pagalbą profesionalų dekoratorių. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite
ten, kur aplinka gali būti užteršta švinu. Švino pagrindo
dažus privalo šalinti tik specialistai; jų negalima šalinti
naudojant orpūtę.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu
dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios
arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
5
LIETUVIŲ
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Ant įrankio esantys ženklai
◆
♦
Naudojimas
Temperatūros nustatymas (A pav.)
♦
♦
Elektros sauga
♦
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Ilginimo kabeliai
♦
♦
Galima naudoti 2 arba 3 gyslų kabelį, nes prietaisas turi
dvigubą izoliaciją ir II saugos klasės prietaisų konstrukciją.
Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį be jokių
energijos nuostolių.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Srauto valdymo rankenėlė
3. Antgalis
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti išjungtas ir
atjungtas nuo elektros tinklo.
Priedo įdėjimas (C, D, E ir F pav.)
Rinktinio asortimento priedus galima įsigyti iš vietos atstovo.
◆ Kūgio formos antgalis (5): Sukoncentruoja oro
srautą mažame plote.
◆ Žuvies uodegos formos antgalis (6): Paskleidžia
oro srautą didesniame plote.
◆ Šaukšto formos refl ektorius (7): Vamzdžiams
lituoti.
6
Norėdami padidinti temperatūros nuostatą, sukite kaitinimo kontrolinę rankenėlę (2) pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami sumažinti temperatūros nuostatą, sukite
kaitinimo kontrolinę rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
Įjungimas ir išjungimas
♦
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Stiklų apsauga (8): Stiklų apsaugai lupant dažus.
Grandiklis (9 ir 10): Dažų bei lakų šalinimui ir lupimui.
Užmaukite jungiamąją priedo dalį ant antgalio (2).
◆
♦
♦
Norėdami įjungti įrankį, kad jis nestipriai pūstų neaukštos temperatūros orą, nustatykite įjungimo/išjungimo
jungiklį padėtyje „I“.
Norėdami įjungti įrankį, kad jis stipriai pūstų aukštos
temperatūros orą, nustatykite įjungimo/išjungimo
jungiklį padėtyje „II“.
Jeigu įrankį norite išjungti, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį padėtyje „O“.
Įrankio naudojimas
Šiame įrankyje saugimo sumetimais įrengtas termostatas.
Ilgai be perstojo naudojant šį įrankį arba atliekant sudėtingą
darbą, įrankis gali perkaisti ir išsijungti. Todėl naudojimo
metu rekomenduojama reguliariai daryti pertraukas, kad
įrankis atvėstų.
♦ Prieš naudojimą palaukite kelias sekundes, kol įrankis
įšils.
♦ Naudojant pirmą kartą, iš antgalio gali išsiveržti šiek
tiek dūmų. Tai visai normalu ir laikina.
♦ Dažams ir lakui džiovinti, lipdukams šalinti, izoliavimo
vamzdžiams sandarinti ir užšalusiems vamzdžiams
atšildyti naudokite žemos temperatūros nuostatą.
♦ Plastikų suvirinimui, plastikinių vamzdžių lenkimui ir
užveržtų veržlių bei varžtų atlaisvinimui naudokite
vidutinės temperatūros nuostatą.
♦ Dažams ir lakams šalinti, santechnikos įrangos sujungimams lituoti naudokite aukštos temperatūros nuostatą.
♦ Jeigu nesate tikri, kaip naudoti šį įrankį konkrečiai
medžiagai apdirbti, pradėkite nuo žemos temperatūros
nuostatos ir išmėginkite ant medžiagos atraižos.
Naudojimas nelaikant įrankio rankose (B pav.)
Įrankis turi pastatymo vietas (4), kad jį galima būtų naudoti
nelaikant rankose.
♦ Padėkite įrankį antgaliu aukštyn tokioje vietoje, kur jo
niekas neužkliudys ir neapvers.
♦ Apsaugokite kabelį, kad už jo niekas neužkliūtų ir
nenuverstų įrankio nuo stovo.
Įspėjimas! Visada laikykite įrankį nukreipę šalin nuo savęs
ir kitų žmonių. Nelieskite antgalio. Būkite atsargūs, kad ant
antgalio nepatektų jokių medžiagų.
LIETUVIŲ
Dažų lupimas
♦
Nukreipkite karšto oro srautą į darbo zoną, kad dažai
įšiltų.
♦ Nedeginkite dažų. Laikykite antgalį bent 25 mm atstumu
nuo paviršiaus.
♦ Dažams suminkštėjus, nugrandykite juos grandykle.
Suminkštėjusius dažus grandykite tuoj pat, nes jie vėl
sukietės.
♦ Jeigu tik įmanoma, grandykite medieną pluošto kryptimi.
♦ Nepalikite ant grandyklės dažų ir purvo.
♦ Grandydami nuo vertikalių paviršių, grandykite žemyn,
kad dažai nekristų atgal į antgalį.
♦ Lupdami dažus nuo šalia stiklų esančių paviršių, imkitės reikiamų priemonių stiklui nuo karščio apsaugoti.
Įspėjimas! Šalindami dažus nuo metalinių arba medinių
langų rėmų, naudokite stiklų apsaugą.
♦ Saugiai išmeskite dažų atliekas ir užtikrinkite, kad po
įrankio naudojimo darbo vieta liktų visiškai švari.
Aušinimas
Naudojant įrankį, jo antgalis nepaprastai smarkiai įkaista.
Išjungę įrankį, palaukite bent 30 minučių, kad jis atvėstų.
♦ Padėkite įrankį antgaliu aukštyn tokioje vietoje, kur jo
niekas neužkliudys ir neapvers.
♦ Norėdami, kad įrankis atvėstų greičiau, prieš jį išjungdami, paleiskite jį kelias minutes paveikti minimalios
temperatūros nuostata.
Techninė priežiūra
Šis „Santley Fat Max“ prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros. Nuolatinis
geras darbas priklauso nuo tinkamos prietaiso priežiūros ir
reguliaraus jo valymo.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius šio prietaiso techninės
priežiūros darbus, išjunkite jį, atjunkite jį nuo elektros tinklo
ir palaukite, kol jis atvės.
♦ Prietaiso ventiliacijos angas reguliariai valykite minkštu
šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦ Prietaisą valykite tik švelnia valymo priemone šiek tiek
sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių. Visuomet
saugokite prietaisą nuo bet kokių skysčių; niekada
nenardinkite jokios šio prietaiso dalies į skystį.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „
Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
atsiranda galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos atstovai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „ Stanley Fat
Max“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį
bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų gaminių techninės priežiūros
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Techniniai duomenys
FME670 (1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
Statyba
230
II klasė
Galios įvestis
W
Temperatūros ribos
°C
2000
65–650
Svoris
kg
0,9
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш пистолет горячего воздуха Stanley Fat Max предназначен для выполнения разнообразных работ,
связанных с разогревом, например, для удаления лакокрасочных покрытий. Данный инструмент предназначен
для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2.
a.
b.
8
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиато-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
ры отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
f.
g.
5.
a.
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе с пистолетами горячего
воздуха.
Внимание: Только для использования внутри помещений! Не используйте инструмент на улице!
Внимание: Устанавливайте инструмент в стационарное
положение на подставку, если он не используется.
Внимание: Неосторожное использование инструмента
может привести к пожару! Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в местах нахождения горючих материалов.
♦ Не направляйте поток горячего воздуха в одно и то
же место в течение длительного времени.
♦ Не используйте инструмент, если есть опасность
возгорания или взрыва.
♦ Помните, что высокая температура может воздействовать на возгораемые материалы, находящиеся
за пределами Вашей видимости.
♦ После использования установите инструмент
в стационарное положение на подставку и дождитесь его полного охлаждения, прежде чем убрать
инструмент на хранение.
♦ Не оставляйте включенный инструмент без присмотра!
♦ Не закрывайте отверстия входа воздуха и выпускное отверстие – это может привести к чрезмерному
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
повышению температуры и, как следствие, к повреждению инструмента.
Ни в коем случае не направляйте поток горячего
воздуха на окружающих Вас людей и животных!
Ни в коем случае не дотрагивайтесь выпускного
отверстия: в процессе работы оно очень сильно
нагревается и остается горячим в течение 30 минут
по ее окончании.
Не прислоняйте ни к чему выпускное отверстие
в процессе работы или сразу же по ее окончании.
Ни в коем случае не вставляйте в сопло никакие
предметы - это может привести к поражению электрическим током.
Ни в коем случае не заглядывайте в выпускное
отверстие работающего инструмента.
Ни в коем случае не используйте пистолет горячего
воздуха в качестве фена для сушки волос! Температура воздуха, нагретого термоинструментом, намного превышает температуру воздуха, нагретого
бытовым феном.
Обеспечьте достаточную приточно-вытяжную
вентиляцию помещения, на случай возможного
выделения ядовитых паров.
Не используйте инструмент во влажной среде.
При удалении краски позаботьтесь об ограждении рабочего места. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от пыли
и испарений свинцовых красок, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также были
обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Не сжигайте краску – это может привести к возникновению пожара.
Не позволяйте краске прилипать к соплу - краска
может впоследствии загореться.
Перед установкой насадки, выключите инструмент
и дождитесь его полного охлаждения.
Удаление лакокрасочных покрытий,
содержащих свинец
♦
♦
♦
10
К процессу удаления краски необходимо подходить
крайне осторожно. Слои краски, а также ее остатки
и испарения могут содержать ядовитый свинец.
Здания, построенные до 1960 года, могут оказаться
окрашенными краской, содержащей свинец. Такая
краска может оказаться закрыта многочисленными
слоями других красок. Содержащая свинец краска
может прилипнуть к рукам и попасть в полость рта,
что приведет к проникновению свинца в организм
человека.
Отравление даже незначительным количеством
свинца может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной системы. Наибольшую
опасность отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
Перед началом работы, важно установить, содер-
жит ли удаляемая краска свинец. Данную проверку
можно произвести с помощью тестового набора
или проконсультировавшись у специалиста-маляра. Не курите, не пейте и не принимайте пищу
на рабочем месте – возможно, оно загрязнено
свинцом. Лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе должны удаляться только специалистами
соответствующего профиля и без использования
пистолета горячего воздуха.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Удлинительные кабели
♦
♦
Можно использовать двух- или трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу II и защищен двойной изоляцией.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1.
2.
3.
Пусковой выключатель
Переключатель режимов температуры
Сопло
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка насадки (Рис. C, D, E и F)
Насадки можно дополнительно приобрести у Вашего
ближайшего дилера.
◆
Коническая насадка (5): Концентрирует поток
нагретого воздуха на небольших участках поверхности.
◆
Широкая насадка (6): Распределяет поток
нагретого воздуха на больших участках поверхности.
◆
Насадка с отражателем (7): Для пайки труб.
◆
Стеклозащитная насадка (8): Для защиты
стекол при удалении лакокрасочных покрытий.
◆
Скребок (9 и 10): Для удаления лакокрасочных
покрытий.
♦ Наденьте соединительный элемент насадки на
сопло (2).
Эксплуатация
Регулирование температуры (Рис. A)
♦
Для увеличения температуры, поверните переключатель режимов температуры (2) в направлении по
часовой стрелке.
♦
Для уменьшения температуры, поверните переключатель режимов температуры в направлении
против часовой стрелки.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент в режиме низкой
скорости воздушного потока/ низкой температуры,
установите пусковой выключатель в положение I.
Чтобы включить инструмент в режиме высокой
скорости воздушного потока/высокой температуры,
установите пусковой выключатель (1) в положение
II.
Чтобы выключить инструмент, установите пусковой
выключатель в положение О.
Использование инструмента
В целях безопасности инструмент оборудован термостатом. Непрерывное использование инструмента
в течение длительного времени или в ином тяжелом
режиме может стать причиной его чрезмерного
перегрева и останова работы. Поэтому настоятельно
рекомендуется делать регулярные остановки в работе
для охлаждения инструмента.
♦ Перед началом работы дайте инструменту прогреться несколько секунд.
♦ При первом включении инструмента возможен
выброс из сопла небольшого количества дыма. Это
нормально, и со временем дым исчезнет.
♦ Используйте режим низкой температуры для
сушки лакокрасочных покрытий, удаления наклеек,
горячего напрессовывания изоляционных трубок,
а также для размораживания замерзших трубопроводов.
♦ Используйте режим средней температуры для
сварки пластиков и гибки пластмассовых труб,
а также для разъединения сильно затянутых резьбовых соединений.
♦ Используйте режим высокой температуры для удаления лакокрасочных покрытий и пайки стыковых
соединений трубопроводов.
♦ Если Вы не уверены в выборе температурного
режима, начните с самой низкой температуры
и проведите пробное испытание инструмента на
небольшом обрезке обрабатываемого материала.
Использование инструмента в стационарном
положении (Рис. В)
Данный инструмент можно установить стационарно
на опорные точки (4), при этом высвобождаются для
работы обе руки.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Зафиксируйте кабель, чтобы предотвратить стаскивание инструмента с рабочей поверхности.
Внимание! Постоянно следите, чтобы сопло инстру11
РУССКИЙ ЯЗЫК
мента не было направлено на Вас или стоящих рядом
людей. Не дотрагивайтесь до сопла. Следите, чтобы
ничто не могло упасть в сопло.
Удаление лакокрасочных покрытий
♦
Направьте поток горячего воздуха на поверхность
с удаляемым лакокрасочным покрытием.
♦ Не сжигайте краску. Удерживайте сопло на расстоянии минимум 25 мм от окрашенной поверхности.
♦ Как только покрытие размягчится, соскоблите его
скребком. Немедленно соскабливайте размякшую
краску с обрабатываемой поверхности, в противном случае она снова затвердеет.
♦ По возможности, скоблите вдоль волокон древесины.
♦ Избегайте накопления удаляемой краски и прочего
мусора на скребке.
♦ При работе на вертикальной поверхности,
снимайте краску по направлению сверху вниз, во
избежание ее скопления в сопле инструмента.
♦ При удалении краски с поверхностей, расположенных вблизи от стекла, примите необходимые меры
защиты стекла от высокой температуры.
Внимание! При удалении лакокрасочных покрытий
с металлических или деревянных оконных рам всегда
используйте насадку, предохраняющую стекло.
♦ Избавляйтесь от остатков краски безопасным для
окружающей среды способом и удостоверьтесь,
что рабочее место полностью очищено по окончании работы.
Охлаждение инструмента
В процессе работы сопло инструмента очень сильно
нагревается. После выключения инструмента дайте
ему охладиться в течение минимум 30 минут.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Для сокращения времени охлаждения, переключите инструмент на самый низкий температурный
режим и дайте ему поработать несколько минут,
прежде чем окончательно выключить инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением любых видов работ по
техническому обслуживанию выключите электроинструмент, выньте вилку кабеля из штепсельной розетки
и дождитесь полного охлаждения инструмента.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
12
Для чистки инструмента используйте только слабый
мыльный раствор и влажную ткань. Не используйте
абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте в воду какую-либо из его частей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME670 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
2000
Рабочая температура
°C
65–650
Вес
кг
0,9
Конструкция
Класс II
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206479 - 01-07-2013
13
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
1
2
E16578
24
17
16
15
18
20
21
22
30
14
13
19
23
12
11
28
25
9
27
www.2helpU.com
10
8
31
26
3
FME670
7
32
4
33
5
01 - 02 - 12
6
34
TYP
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising