FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

371001 - 08 LV
FME670
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
A
B
C
D
E
F
3
LIETUVIŲ
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max karstā gaisa fēns ir paredzēts dažādiem
karsēšanas darbiem, piemēram, krāsas noņemšanai. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
LIETUVIŲ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Svina krāsas noņemšana
♦
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības norādījumi karstā
gaisa fēniem
Brīdinājums! Nelietojiet ārpus telpām. Paredzēts lietošanai
tikai telpās.
Brīdinājums! Ja instruments netiek lietots, tas jānovieto uz
tam paredzētā statīva.
Brīdinājums! Ja instrumentu nelieto uzmanīgi, var izcelties
ugunsgrēks, tāpēc ievērojiet piesardzību, strādājot ar instrumentu degošu materiālu tuvumā.
♦ Pārāk ilgi nekarsējiet vienu un to pašu vietu.
♦ Nestrādājiet ar instrumentu sprādzienbīstamā vidē.
♦ Atcerieties, ka karstums var tikt novadīts uz degošiem
materiāliem, kas nav redzeslokā.
♦ Pēc darba novietojiet instrumentu uz tam paredzētā
statīva un nogaidiet, līdz tas atdziest; pēc tam to var
novietot glabāšanā.
Neatstājiet ieslēgtu instrumentu bez uzraudzības.
Nenosprostojiet ne gaisa ieplūdes atveres, ne sprauslas izejas atveri, jo tādējādi iekārta var ārkārtīgi sakarst
un sabojāties.
Netēmējiet karstā gaisa plūsmu pret cilvēkiem un
dzīvniekiem.
Nepieskarieties sprauslai, jo darba laikā tā kļūst ļoti
karsta un neatdziest vēl 30 minūtes pēc darba pabeigšanas.
Darba laikā vai uzreiz pēc darba pabeigšanas neatbalstiet sprauslu pret citu priekšmetu.
Nebāziet sprauslā citus priekšmetus, jo tādējādi var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
Laikā, kad instruments ir ieslēgts, neskatieties tieši
sprauslā.
Instrumentu nedrīkst lietot kā matu fēnu! Gaisa temperatūra ir daudz augstāka nekā instrumentam.
Darba laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, jo var
rasties toksiski izgarojumi.
Nelietojiet instrumentu mitros apstākļos.
Karsējot krāsu, lai to noņemtu, darba zonai jābūt
noslēgtai. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret svina krāsas putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
Krāsu nedrīkst dedzināt, lai neizceltos ugunsgrēks.
Raugieties, lai krāsas nepieliptu pie sprauslas, jo pēc
kāda laika tā var aizdegties.
Pirms piederuma uzstādīšanas izslēdziet instrumentu
un nogaidiet, līdz tas atdziest.
♦
♦
Noņemot krāsu, jāievēro ārkārtīga piesardzība. Nolobīto krāsas gabalu, krāsas atlieku un izgarojumu sastāvā
var būt svins, kas ir indīgs. Ēkas, kas būvētas līdz
20. gs. 60. gadiem, var būt krāsotas ar krāsām, kuru
sastāvā ir svins. Tās var būt pārklātas ar citām krāsas
kārtām. Šī krāsa nogulsnējas visur, arī uz rokām, tāpēc,
pieskaroties ar roku pie mutes, organismā var nokļūt
svins.
Pakļaujot sevi pat neliela svina daudzuma iedarbībai,
var gūt neatgriezeniskus smadzeņu un nervu sistēmas
bojājumus. Saindēšanās ar svinu viskaitīgākā ir bērniem un grūtniecēm.
Pirms darba sākšanas ir svarīgi noteikt, vai noņemamās krāsas sastāvā nav svina. To var paveikt gan ar
testa aprīkojuma, gan profesionāla krāsotāja palīdzību.
Darba zonā nedrīkst smēķēt, ēst un dzert, jo tā var būt
piesārņota ar svinu. Svina krāsu noņemšana jāveic tikai
speciālistiem, turklāt to nevajadzētu noņemt ar karstā
gaisa fēnu.
5
LIETUVIŲ
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu,
regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus,
kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram,
apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
2.
3.
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Piederuma uzstādīšana (C., D., E., F. att.)
Pie vietējā mazumtirgotāja var iegādāties vairākus piederumus.
◆ Konusveida sprausla (5). Koncentrē gaisa strūklu
nelielā laukumā.
◆ Saduras virsmas sprausla (6). Izkliedē gaisa strūklu
plašākā laukumā.
◆ Vizuļa refl ektora sprausla (7). Cauruļu lodēšanai.
◆ Stikla aizsargsprausla (8). Stikla aizsardzībai krāsas
noņemšanas laikā.
◆ Skrāpis (9, 10). Krāsas un lakas noņemšanas un
nokasīšanai.
♦ Piestipriniet piederumu pie sprauslas (2).
Lietošana
Temperatūras iestatīšana (A. att.)
♦
♦
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi
♦
♦
Instruments jāpievieno divu vai trīs stiepļu pagarinājuma vadam, jo instrumentam ir dubulta izolācija un II
klasei atbilstoša konstrukcija.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu vadu, lai
nezustu jauda.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6
Lai palielinātu temperatūru, grieziet regulēšanas pogu
(2) pulksteņrādītāja virzienā.
Lai samazinātu temperatūru, grieziet regulēšanas pogu
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
karstuma regulēšanas poga
sprausla
♦
Lai ieslēgtu instrumentu maza gaisa plūsmas ātruma
un maza karstuma režīmā, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā I.
Lai ieslēgtu instrumentu liela gaisa plūsmas ātruma un
liela karstuma režīmā, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi pozīcijā II.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā O.
Instrumenta ekspluatācija
Drošības nolūkos šis instruments ir aprīkots ar termostatu.
Ja instruments tiek ekspluatēts ļoti ilgi bez pārtraukuma
vai pakļauts cita veida pārmērīgai slodzei, tas var pārkarst
un pārstāt darboties. Tāpēc ieteicams regulāri uz laiku
pārtraukt darbu un ļaut instrumentam atdzist.
♦ Pirms lietošanas nogaidiet dažas sekundes, līdz instruments sasilst.
♦ Ekspluatējot instrumentu pirmo reizi, no sprauslas var
izdalīties nedaudz dūmu. Tā ir normāla parādība, kas
ātri vien izzūd.
♦ Iestatiet zemu temperatūru, lai žāvētu krāsu un laku,
atlīmētu uzlīmes, izkaltētu izolācijas cauruļvadus un
atkausētu sasalušas caurules.
♦ Iestatiet vidēju temperatūru, lai metinātu plastmasu,
saliektu plastmasas caurules un atskrūvētu ciešus
LIETUVIŲ
♦
♦
uzgriežņus un skrūves.
Iestatiet augstu temperatūru, lai noņemtu krāsu un laku
un lodētu cauruļu savienojumus.
Ja nezināt, vai šis instruments ir piemērots konkrētam
materiālam, sāciet darbu ar zemu temperatūru un
izmēģiniet instrumentu uz materiāla atgriezumu.
Darbs brīvroku režīmā (B. att.)
Instrumentam ir īpaši atbalsta punkti (4), lai to varētu lietot
brīvroku režīmā.
♦ Novietojiet instrumentu uz virsmas, kur tas nevar
apgāzties, tā, lai sprausla būtu vērsta augšup.
♦ Nostipriniet vadu, lai instruments nenogāztos no statīva, nejauši paraujot vadu.
Brīdinājums! Instrumentam jābūt vērstam prom no jums un
citām personām. Nepieskarieties sprauslai. Raugieties, lai
sprauslā nenonāktu materiāla daļiņas.
Krāsas noņemšana
♦
Pavērsiet karsto gaisu pret apstrādājamo laukumu, lai
sakarsētu krāsu.
♦ Nededziniet krāsu. Turiet sprauslu vismaz 25 mm
attālumā no virsmas.
♦ Kad krāsa ir atmiekšķējusies, noskrāpējiet to nost,
izmantojot skrāpi. Krāsa jānoskrāpē tūlīt, citādi tā no
jauna sacietē.
♦ Ja vien iespējams, skrāpējiet koka šķiedras virzienā.
♦ Regulāri notīriet no skrāpja krāsu un netīrumus.
♦ Skrāpējot vertikāli, dariet to virzienā uz leju, lai krāsa
neiekļūtu sprauslā.
♦ Skrāpējot krāsu nost no virsmas, kas atrodas līdzās
stiklam, nodrošiniet stikla aizsardzību pret karstumu.
Brīdinājums! Skrāpējot krāsu nost no logu metāla vai koka
rāmjiem, izmantojiet stikla aizsargsprauslu.
♦ Atbrīvojieties no krāsas paliekām videi nekaitīgā veidā
un pēc darba rūpīgi iztīriet darba zonu.
Atdzišana
Darba laikā instrumenta sprausla kļūst ļoti karsta. Pēc
instrumenta izslēgšanas nogaidiet vismaz 30 minūtes, līdz
tas atdziest.
♦ Novietojiet instrumentu uz virsmas, kur tas nevar
apgāzties, tā, lai sprausla būtu vērsta augšup.
♦ Lai ātrāk atdzistu, pirms izslēgšanas dažas minūtes
darbiniet instrumentu viszemākajā temperatūrā.
Apkope
Šis Stanley Fat Max instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes
un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izslēdziet instrumentu, atvienojiet no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas
atdziest.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
♦
instrumenta ventilācijas atveres.
Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai maigas ziepes un
mitru lupatiņu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai šķīdinātājus; Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai
instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
7
LIETUVIŲ
Tehniskie dati
FME670 (1 tips)
Ieejas spriegums
Vac
230
Ieejas jauda
W
2000
Temperatūras diapazons
°C
65 – 650
Svars
kg
0,9
Konstrukcija
8
II klase
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш пистолет горячего воздуха Stanley Fat Max предназначен для выполнения разнообразных работ,
связанных с разогревом, например, для удаления лакокрасочных покрытий. Данный инструмент предназначен
для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2.
a.
b.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиато-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
ры отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
f.
g.
5.
a.
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе с пистолетами горячего
воздуха.
Внимание: Только для использования внутри помещений! Не используйте инструмент на улице!
Внимание: Устанавливайте инструмент в стационарное
положение на подставку, если он не используется.
Внимание: Неосторожное использование инструмента
может привести к пожару! Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в местах нахождения горючих материалов.
♦ Не направляйте поток горячего воздуха в одно и то
же место в течение длительного времени.
♦ Не используйте инструмент, если есть опасность
возгорания или взрыва.
♦ Помните, что высокая температура может воздействовать на возгораемые материалы, находящиеся
за пределами Вашей видимости.
♦ После использования установите инструмент
в стационарное положение на подставку и дождитесь его полного охлаждения, прежде чем убрать
инструмент на хранение.
♦ Не оставляйте включенный инструмент без присмотра!
♦ Не закрывайте отверстия входа воздуха и выпускное отверстие – это может привести к чрезмерному
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
повышению температуры и, как следствие, к повреждению инструмента.
Ни в коем случае не направляйте поток горячего
воздуха на окружающих Вас людей и животных!
Ни в коем случае не дотрагивайтесь выпускного
отверстия: в процессе работы оно очень сильно
нагревается и остается горячим в течение 30 минут
по ее окончании.
Не прислоняйте ни к чему выпускное отверстие
в процессе работы или сразу же по ее окончании.
Ни в коем случае не вставляйте в сопло никакие
предметы - это может привести к поражению электрическим током.
Ни в коем случае не заглядывайте в выпускное
отверстие работающего инструмента.
Ни в коем случае не используйте пистолет горячего
воздуха в качестве фена для сушки волос! Температура воздуха, нагретого термоинструментом, намного превышает температуру воздуха, нагретого
бытовым феном.
Обеспечьте достаточную приточно-вытяжную
вентиляцию помещения, на случай возможного
выделения ядовитых паров.
Не используйте инструмент во влажной среде.
При удалении краски позаботьтесь об ограждении рабочего места. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от пыли
и испарений свинцовых красок, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также были
обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Не сжигайте краску – это может привести к возникновению пожара.
Не позволяйте краске прилипать к соплу - краска
может впоследствии загореться.
Перед установкой насадки, выключите инструмент
и дождитесь его полного охлаждения.
Удаление лакокрасочных покрытий,
содержащих свинец
♦
♦
♦
К процессу удаления краски необходимо подходить
крайне осторожно. Слои краски, а также ее остатки
и испарения могут содержать ядовитый свинец.
Здания, построенные до 1960 года, могут оказаться
окрашенными краской, содержащей свинец. Такая
краска может оказаться закрыта многочисленными
слоями других красок. Содержащая свинец краска
может прилипнуть к рукам и попасть в полость рта,
что приведет к проникновению свинца в организм
человека.
Отравление даже незначительным количеством
свинца может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной системы. Наибольшую
опасность отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
Перед началом работы, важно установить, содер-
жит ли удаляемая краска свинец. Данную проверку
можно произвести с помощью тестового набора
или проконсультировавшись у специалиста-маляра. Не курите, не пейте и не принимайте пищу
на рабочем месте – возможно, оно загрязнено
свинцом. Лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе должны удаляться только специалистами
соответствующего профиля и без использования
пистолета горячего воздуха.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Удлинительные кабели
♦
♦
Можно использовать двух- или трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу II и защищен двойной изоляцией.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1.
2.
3.
Пусковой выключатель
Переключатель режимов температуры
Сопло
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка насадки (Рис. C, D, E и F)
Насадки можно дополнительно приобрести у Вашего
ближайшего дилера.
◆
Коническая насадка (5): Концентрирует поток
нагретого воздуха на небольших участках поверхности.
◆
Широкая насадка (6): Распределяет поток
нагретого воздуха на больших участках поверхности.
◆
Насадка с отражателем (7): Для пайки труб.
◆
Стеклозащитная насадка (8): Для защиты
стекол при удалении лакокрасочных покрытий.
◆
Скребок (9 и 10): Для удаления лакокрасочных
покрытий.
♦ Наденьте соединительный элемент насадки на
сопло (2).
Эксплуатация
Регулирование температуры (Рис. A)
♦
12
Для увеличения температуры, поверните переключатель режимов температуры (2) в направлении по
часовой стрелке.
♦
Для уменьшения температуры, поверните переключатель режимов температуры в направлении
против часовой стрелки.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент в режиме низкой
скорости воздушного потока/ низкой температуры,
установите пусковой выключатель в положение I.
Чтобы включить инструмент в режиме высокой
скорости воздушного потока/высокой температуры,
установите пусковой выключатель (1) в положение
II.
Чтобы выключить инструмент, установите пусковой
выключатель в положение О.
Использование инструмента
В целях безопасности инструмент оборудован термостатом. Непрерывное использование инструмента
в течение длительного времени или в ином тяжелом
режиме может стать причиной его чрезмерного
перегрева и останова работы. Поэтому настоятельно
рекомендуется делать регулярные остановки в работе
для охлаждения инструмента.
♦ Перед началом работы дайте инструменту прогреться несколько секунд.
♦ При первом включении инструмента возможен
выброс из сопла небольшого количества дыма. Это
нормально, и со временем дым исчезнет.
♦ Используйте режим низкой температуры для
сушки лакокрасочных покрытий, удаления наклеек,
горячего напрессовывания изоляционных трубок,
а также для размораживания замерзших трубопроводов.
♦ Используйте режим средней температуры для
сварки пластиков и гибки пластмассовых труб,
а также для разъединения сильно затянутых резьбовых соединений.
♦ Используйте режим высокой температуры для удаления лакокрасочных покрытий и пайки стыковых
соединений трубопроводов.
♦ Если Вы не уверены в выборе температурного
режима, начните с самой низкой температуры
и проведите пробное испытание инструмента на
небольшом обрезке обрабатываемого материала.
Использование инструмента в стационарном
положении (Рис. В)
Данный инструмент можно установить стационарно
на опорные точки (4), при этом высвобождаются для
работы обе руки.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Зафиксируйте кабель, чтобы предотвратить стаскивание инструмента с рабочей поверхности.
Внимание! Постоянно следите, чтобы сопло инстру-
РУССКИЙ ЯЗЫК
мента не было направлено на Вас или стоящих рядом
людей. Не дотрагивайтесь до сопла. Следите, чтобы
ничто не могло упасть в сопло.
Удаление лакокрасочных покрытий
♦
Направьте поток горячего воздуха на поверхность
с удаляемым лакокрасочным покрытием.
♦ Не сжигайте краску. Удерживайте сопло на расстоянии минимум 25 мм от окрашенной поверхности.
♦ Как только покрытие размягчится, соскоблите его
скребком. Немедленно соскабливайте размякшую
краску с обрабатываемой поверхности, в противном случае она снова затвердеет.
♦ По возможности, скоблите вдоль волокон древесины.
♦ Избегайте накопления удаляемой краски и прочего
мусора на скребке.
♦ При работе на вертикальной поверхности,
снимайте краску по направлению сверху вниз, во
избежание ее скопления в сопле инструмента.
♦ При удалении краски с поверхностей, расположенных вблизи от стекла, примите необходимые меры
защиты стекла от высокой температуры.
Внимание! При удалении лакокрасочных покрытий
с металлических или деревянных оконных рам всегда
используйте насадку, предохраняющую стекло.
♦ Избавляйтесь от остатков краски безопасным для
окружающей среды способом и удостоверьтесь,
что рабочее место полностью очищено по окончании работы.
Охлаждение инструмента
В процессе работы сопло инструмента очень сильно
нагревается. После выключения инструмента дайте
ему охладиться в течение минимум 30 минут.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Для сокращения времени охлаждения, переключите инструмент на самый низкий температурный
режим и дайте ему поработать несколько минут,
прежде чем окончательно выключить инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением любых видов работ по
техническому обслуживанию выключите электроинструмент, выньте вилку кабеля из штепсельной розетки
и дождитесь полного охлаждения инструмента.
Для чистки инструмента используйте только слабый
мыльный раствор и влажную ткань. Не используйте
абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте в воду какую-либо из его частей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME670 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
2000
Рабочая температура
°C
65–650
Вес
кг
0,9
Конструкция
Класс II
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206480 - 01-07-2013
14
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
1
2
E16578
24
17
16
15
18
20
21
22
30
14
13
19
23
12
11
28
25
9
27
www.2helpU.com
10
8
31
26
3
FME670
7
32
4
33
5
01 - 02 - 12
6
34
TYP
1
www.stanley.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising