FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

382014 - 27 BAL
www.stanley.eu
FME670
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
9
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaša Stanley Fat Max toplotna pištola je zasnovana
za različna opravila, kjer je potrebna toplota, kot je npr.
odstranjevanje barve. Orodje je namenjeno domači uporabi
v zaprtih prostorih.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na pro-
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
stem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno in
trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Odstranjevanje barve na osnovi svinca
♦
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
toplozračne pištole.
Opozorilo: Naprava je zasnovana za uporabo v zaprtih
prostorih. Ne uporabljajte naprave na prostem.
Opozorilo: Ko naprave ne uporabljate, mora biti postavljena
na stojalo.
Opozorilo: Če naprave ne uporabljate previdno, lahko privede do požara. Bodite izjemno previdni pri uporabi naprave
v prostorih, kjer se nahajajo vnetljivi materiali.
♦ Ne dovolite, da se predmet, ki ga ogrevate segreje
prekomerno.
♦ Naprave ne uporabljajte, če so v atmosferi prisotne
eksplozivne snovi.
♦ Upoštevajte, da se toplota lahko prevaja na vnetljive
materiale, ki so izven vidnega polja uporabnika.
♦ Po uporabi postavite orodje na stojalo, da se ohladi,
preden ga pospravite.
♦ Če je naprava vključena, jo ne puščajte brez nadzora.
♦ Ne prikrivajte zračnih rež za vhod zraka ali pihalne
šobe, ker bo to povzročilo pregrevanje naprave in
materialno škodo.
Nikoli ne usmerjajte vročega zraka v druge ljudi ali živali.
Ne dotikajte se šobe, saj se med uporabo naprave zelo
segreje in ostane vroča do 30 minut po uporabi.
Ne opirajte šobe do drugih predmetov med uporabo ali
takoj po uporabi naprave.
Ne vtikajte ničesar v šobo, takšno početje lahko privede
do električnega šoka.
Ne glejte v šobo, medtem ko naprava deluje.
Naprave ne uporabljajte kot sušilnik za lase! Temperatura izhodnega zraka je neprimerno višja od temperature ohišja pištole.
Zagotovite ustrezno prezračevanje med uporabo
pištole, ker se lahko sproščajo tudi strupeni hlapi.
Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju.
Ko odstranjujete barvo se prepričajte, da je delovno območje zavarovano. Nosite zaščitno masko za prah, ki je
posebej oblikovana za zaščito pred svinčenim prahom
in hlapi barv, ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se
nahajajo v delovnem območju.
Ne zažgite barve, obstaja velika nevarnost požara.
Ne dovolite, da se barva zalepi na šobo, ker se po
določenem času lahko vname.
Pred namestitvijo pripomočkov izključite napravo in
počakajte, da se ohladi.
♦
♦
Pri odstranjevanju barve morate biti izjemno previdni.
Olupki barve, ostanki ali hlapi barve lahko vsebujejo
svinec, ki je strupen. Zgradbe, ki so bile zgrajene pred
letom 1960 so lahko bile lahko prebarvane z barvami
na osnovi svinca. Tako prebarvane površine so lahko
prekrite z novejšimi sloji barv. Če sežete z roko, ki je
prišla v stik z barvo na svinčeni osnovi v usta, boste
zagotovo vnesli svinec v telo.
Zaužitje svinca, tudi v zelo majhnih količinah lahko
privede do trajne okvare možganov in živčnih motenj.
Največja nevarnost zastrupitve s svincem grozi otrokom
in nosečnicam.
Pred začetkom dela morate preveriti, ali barva, ki jo
nameravate odstraniti, vsebuje svinec. To lahko storite
s kompletom za domače testiranje prisotnosti svinca
ali da najamete pleskarja. Ne jejte, pijte in ne kadite
v delovnem okolju, ki je morda onesnažen s svinčenim
prahom. Barvo na osnovi svinca sme odstranjevati
samo strokovno osebje, brez uporabe toplotne pištole.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
5
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
♦
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Podaljški
♦
♦
Za podaljšek se lahko uporabi 2 ali 3 žilen kabel, ker je
naprava dvojno izolirana in izdelana skladno z zahtevami varnostnega razreda II.
Uporabite lahko do 30 m (100 ft) dolg kabel, brez izgube
učinkovitosti.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za spreminjanje temperature
3. Šoba
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Montaža nastavka (sl. C, D, E in F)
Pri vašem prodajalcu je na voljo širok izbor nastavkov.
♦ Reducirna šoba (5): Za usmerjen snop toplote.
6
♦
Šoba s širokim snopom (6): Zagotavlja
ploskovito porazdelitev zraka na širšem območju
obdelovanca.
♦ Odbojna šoba (7): Za spajkanje cevi.
♦ Varnostni ščitnik za steklo (8): Zagotavlja zaščito stekla med strganjem barve.
♦ Strgalo (9 in 10): Zasnovano za odstranjevanje in
strganje barv in lakov.
Namestite natični del nastavka na šobo (2).
Uporaba
Nastavitev temperature (sl. A)
♦
♦
Delovna temperatura se zviša, če obrnete gumb za
spreminjanje temperature (2) v smeri gibanja urinega
kazalca.
Delovna temperatura se zniža, če obrnete gumb za
spreminjanje temperature v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca.
Vklop in izklop
♦
♦
♦
Pomaknite stikalo v položaj I za pihanje pri nizki hitrosti/
nizki temperaturi.
Pomaknite stikalo v položaj II za pihanje pri visoki
hitrosti/visoki temperaturi.
Za izklop orodja, pritisnite stikalo v položaj O.
Uporaba orodja
Za vašo varnost je orodje opremljeno s termostatom.
Neprekinjena uporaba orodja v daljšem časovnem obdobju
ali kratkih časovnih premorih lahko privede do tega, da se
orodje pregreje in izključi. Zato priporočamo, da omogočite
orodju redne premore. Pred ponovno uporabo orodja počakajte, da se le-to popolnoma ohladi.
♦ Pred uporabo orodje ga pustite delovati za nekaj trenutkov, da se orodje segreje.
♦ Pri prvi uporabi orodja se iz šobe lahko kadi. To je
običajno in dim bo postopoma izginil.
♦ Uporabite nastavitev za nizko temperaturo pri sušenju
barv in premazov, odstranjevanju nalepk, krčenju božirk
in odmrzovanju zamrznjenih cevi.
♦ Uporabite nastavitev za srednjo temperaturo pri
varjenju plastike, preoblikovanju plastičnih cevi in pri
sproščanju zategnjenih matic in vijakov.
♦ Uporabite nastavitev za visoko temperaturo pri odstranjevanju barv in lakov in pri spajkanju vodovodnih cevi.
♦ Če niste povsem prepričani o uporabi orodja na določenem materialu, začnite pri najnižji temperaturi in testirajte učinkovitost delovanja na odpadnem materialu.
Prostoročna uporaba (sl. B)
Orodje je zasnovano za postavitev na stojalo (4) za prostoročno uporabo.
♦ Orodje postavite na ravno in stabilno površino (da se ne
prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.
SLOVENSKI
♦
Pritrdite napajalni kabel, da ne prekucne orodja od
stojala.
Opozorilo! Orodje vedno usmerjajte proč od sebe in drugih
oseb. Ne dotikajte se šobe. Pazite, da ne zaide predmet ali
material v šobo pištole.
Strganje barve
♦
Usmerite vroč zrak na delovno površino, da segrejete
barvo.
♦ Ne zažgite barve. Šobo ohranjajte na razdalji najmanj
25 mm od delovne površine.
♦ Ko se barva omehča, barvo odstranite s pomočjo
strgalnika. Postrgajte takoj mehko barvo, sicer se bo
ponovno strdila.
♦ Postrgajte barvo s koščkom lesa, če je to mogoče.
♦ Ne dovolite, da se barva ali ostanki naberejo na strgalu.
♦ Pri strganju v navpičnem položaju, strgajte s potezo
navzdol in tako preprečite, da zaide barva nazaj v šobo.
♦ Če strgate barvo na površini, ki se nahaja blizu do
stekla, izvedite ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite
steklo od vročega zraka.
Opozorilo! Uporabite varnostni ščitnik za steklo, ko strgate
barvo od kovinskih ali lesenih okenskih okvirjev.
♦ Varno odložite odstranjeno barvo. Preden zapustite
delovno območje se prepričajte, da je popolnoma čisto.
Ohlajanje
Med uporabo orodja postane šoba izredno vroča. Po izklopu
orodja počakajte vsaj 30 minut, da se orodje ohladi.
♦ Orodje postavite na ravno in stabilno površino (da se ne
prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.
♦ Ohlajanje orodja lahko pospešite tako, da ga pred izklopom pustite delovati nekaj minut na najnižji temperaturni nastavitvi.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max električna naprava je proizvedena
tako, da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem. Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli orodja ga
izključite, odklopite od omrežnega napajanja in počakajte,
da se ohladi.
♦ Redno počistite ventilacijske reže na vaši napravi. Pri
tem uporabite mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Napravo počistite z blago milnico in vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila. Pazite,
da voda ne prodre v notranjost naprave; nikoli ne
potopite nobenega dela naprave v tekočino.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦
Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME670
(Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Konstrukcija
Razred II
Vhodna moč
W
Obseg nastavitve temperature
°C
2 000
65 - 650
Masa
kg
0,9
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
7
SLOVENSKI
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
8
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Ovaj toplinski pištolj Stanley Fat Max predviđen je za poslove kod kojih je potrebno zagrijavanje, kao što je uklanjanje
boje. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za amatersku
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe. Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se
na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili
električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre9
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Upozorenje! Dodatne sigurnosne upute za
toplinske pištolje.
Upozorenje: Nemojte rabiti na otvorenom prostoru.
Upozorenje: Ovaj uređaj treba postaviti na njegov stalak
kad nije u uporabi.
Upozorenje: Ako se uređajem ne rukuje pažljivo, može doći
do požara. Stoga budite oprezni prilikom uporabe uređaja na
mjestima na kojima se nalaze zapaljivi materijali.
♦ Nemojte predugo usmjeravati vrući zrak na isto mjesto.
♦ Nemojte rabiti u eksplozivnom okruženju.
♦ Napominjemo da se vrućina može prenijeti do zapaljivih
materijala koji nisu u vidokrugu.
♦ Nakon uporabe postavite uređaj na njegov stalak
i pričekajte da se ohladi prije pohrane.
♦ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
♦ Nemojte zatvarati utore za dovod zraka ili izlaz mlaznice jer to može uzrokovati nakupljanje prekomjerne
topline i dovesti do oštećenja uređaja.
♦ Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka prema drugim
osobama ili životinjama.
♦ Ne dodirujte mlaznicu jer postaje vrlo vruća tijekom
uporabe i ostaje vruća do 30 minuta nakon uporabe.
♦ Mlaznicu nemojte usmjeravati prema drugim predmetima tijekom ili odmah nakon uporabe.
Nemojte ništa gurati u mlaznicu kako ne bi došlo do
strujnog udara.
Nemojte gledati u mlaznicu dok je uređaj uključen.
Uređaj nemojte rabiti kao sušilo za kosu! Temperatura
zraka mnogo je više od temperature kućišta uređaja.
Osigurajte odgovarajuće prozračivanje tijekom uporabe
jer može doći do nastanka otrovnih plinova.
Uređaj nemojte rabiti u vlažnoj okolini!
Prilikom uklanjanja boje osigurajte da radno područje
bude zaklonjeno. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja boja koje sadrže
olovo te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze
ili prolaze radnim područjem.
Boju nemojte spaljivati kako ne bi došlo do požara.
Pazite da se boja ne zalijepi za mlaznicu jer se kasnije
može zapaliti.
Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi prije priključivanja bilo kakvog pribora.
Uklanjanje boje koja sadrži olovo
♦
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
10
♦
♦
♦
Prilikom uklanjanja boje potrebno je biti iznimno
oprezan. Komadići boje, talog i pare mogu sadržavati
olovo koje je otrovno. Svaka zgrada prije 1960. mogla je
biti obojena bojom koja sadrži olovo. Ta boja može biti
prekrivena dodatnim slojevima boje. Ako se takva boja
nalazi na površini te se rukom prenese do usta, može
doći do gutanja olova.
Izlaganje čak i niskim razinama olova može uzrokovati
nepovratna oštećenja mozga i živčanog sustava.
Najvećoj opasnosti otrovanja olovom izložena su djeca
i trudnice.
Prije početka rada važno je odrediti sadrži li boja koju
uklanjate olovo. To možete napraviti pomoću kompleta
za testiranje ili pomoć zatražiti od profesionalnog
dekoratera. Nemojte pušiti, jesti ni piti na radnom
području koje bi moglo biti kontaminirano olovom. Boje
na bazi olova treba uklanjati profesionalac i ne smiju se
uklanjati pomoću toplinskog pištolja.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženom sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
HRVATSKI
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada
s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
♦
♦
Upotreba
Postavljanje temperature (sl. A)
♦
♦
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Produžni kabeli
♦
♦
Može se upotrijebiti dvožilni ili trožilni kabel jer je uređaj
dvostruko izoliran te je konstrukcije klase II.
Može se upotrijebiti do 30 m kabela bez gubitka snage.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Gumb za određivanje topline
3. Mlaznica
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje pribora (sl. C, D, E & F)
Namjenski pribor možete nabaviti od svog lokalnog dobavljača.
♦ Stožasta mlaznica (5): Koncentrira struju zraka
na manje područje.
♦ Riblji rep (6): Širi struju zraka na šire područje
♦ Žličasti reflektor (7): Za lemljenje cijevi.
♦ Štitnik za staklo (8): Za zaštitu stakla tijekom
uklanjanja boje.
Da biste povećali temperaturu, okrenite gumb za
određivanje temperature (2) u smjeru kazaljke na satu.
Da biste smanjili temperaturu, okrenite gumb za određivanje temperature suprotno od kazaljke na satu.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Strugač (9 & 10): Za uklanjanje i struganje boje
i laka.
Postavite priključni dio pribora preko mlaznice (2).
♦
Da biste uključili alat uz malu brzinu struje zraka i nisku
temperaturu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj I.
Da biste uključili alat uz veliku brzinu struje zraka i visoku temperaturu, postavite prekidač za uključivanje/
isključivanje u položaj II.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje pomaknite u položaj O.
Uporaba alata
Alat je opremljen termostatom radi vaše sigurnosti.
Neprekidna uporaba alata tijekom vrlo dugih razdoblja ili
drugi intenzivni radni ciklusi mogu uzrokovati pregrijavanje
alata i prestanak rada. Stoga se preporučuje da alat tijekom
uporabe redovito ostavljate da se ohladi.
♦ Pričekajte da se alat zagrije nekoliko sekundi prije
uporabe.
♦ Prilikom prve uporabe iz mlaznice može izaći malo
dima. To je normalno i količina dima uskoro će se
smanjiti.
♦ Postavku niske temperature rabite za sušenje boje
i laka, uklanjanje naljepnica, sužavanje izolacijskih
cijevi i odmrzavanje zamrznutih cijevi.
♦ Postavku srednje temperature rabite za varenje plastike, savijanje plastičnih cijevi te otpuštanje zategnutih
matica i vijaka.
♦ Postavku visoke temperature rabite za uklanjanje boja
i lakova te lemljenje vodovodnih spojeva.
♦ Ako niste sigurni glede uporabe ovog alata na
određenom materijalu, započnite pri niskoj temperaturi
i obavite probni rad na otpadnom materijalu.
Uporaba bez ruku (sl. B)
Alat ima položaje za postavljanje na stalak (4) radi jednostavnije uporabe bez ruku.
♦ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema gore na
površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
♦ Osigurajte kabel kako ne bi povukao alat sa stalka.
Upozorenje! Alat uvijek usmjeravajte od sebe i od drugih
osoba. Nemojte dodirivati mlaznicu. Pazite da ništa ne
upadne u mlaznicu.
11
HRVATSKI
Uklanjanje boje
Usmjerite vrući zrak na radno područje kako biste
zagrijali boju.
♦ Boju nemojte spaljivati. Mlaznicu držite najmanje
25 mm od površine.
♦ Kad boja omekša, uklonite je pomoću strugača. Odmah
sastružite omekšalu boju kako se ne bi opet stvrdnula.
♦ Stružite duž godova drva kad god je moguće.
♦ Pazite da se na strugaču ne nakupi boja i ostaci.
♦ Kada stružete radni materijal u okomitom položaju,
stružite prema dolje kako boja ne bi upala u mlaznicu,
♦ Kada stružete boju s površine koja se nalazi pored
stakla, zaštitite staklo od vrućine.
Upozorenje! Prilikom uklanjanja boje s metalnih ili drvenih
dijelova prozora, upotrijebite mlaznicu za zaštitu stakla.
♦ Na siguran način odbacite sve ostatke boje te provjerite
je li radno područje potpuno čisto nakon uporabe.
Zaštita okoliša
♦
Hlađenje
Mlaznica alata tijekom uporabe postaje vrlo vruća. Nakon
isključivanja ostavite alat da se ohladi najmanje 30 minuta.
♦ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema gore na
površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
♦ Da biste ubrzali hlađenje, pustite alat da nekoliko
minuta radi na minimalnoj temperaturnoj postavci prije
nego što ga isključite.
Održavanje
Ovaj električni uređaj Stanley Fat Max predviđen je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom
čišćenju uređaja.
Upozorenje! Prije bilo kakvih radova na održavanju uređaja,
isključite ga i iskopčajte iz napajanja kako bi se ohladio.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Uređaj čistite blagim sapunom i vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala. Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost uređaja. Alat ne uranjajte ni
u kakve tekućine.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
12
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj
proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME670
(Tip 1)
Ulazni napon
Vac
Konstrukcija
230
Klasa II
Ulazna snaga
W
Temperaturni raspon
°C
2 000
65 - 650
Težina
kg
0,9
HRVATSKI
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo isporuþili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorniþkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamþimo
da üe navedeni proizvod koji smo isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko üe se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog raþuna prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog peþatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
naþin dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaniþkim ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog sklapanja
i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata prouzroþeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorniþkom greškom.
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2.
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja od strane
kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
optereüenja
14
Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih dijelova
Ƈ
2.
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
naÿin dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehniÿka pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Vaš Stanley Fat Max fen za vreo vazduh je konstruisan
za različite primene grejanja kao što je skidanje boje.
Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu upotrebu
i u zatvorenom prostoru.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
15
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna uputstva za
fenove za vreo vazduh.
Upozorenje: Ne koristiti na otvorenom, samo u zatvorenim
prostorijama.
Upozorenje: Ovaj alat se mora odložiti na svom postolju
kada nije u upotrebi.
Upozorenje: Može se izazvati požar u slučaju nepravilne
upotrebe uređaja, zbog toga budite pažljivi prilikom upotrebe
uređaja na mestima gde postoje zapaljive materijale.
♦ Ne primenjivati na istom mestu duže vreme.
♦ Ne koristite u prisustvu eksplozivne atmosfere.
♦ Budite svesni da toplota može biti dovedena do zapaljivih materijala koji nisu u vidnom polju.
♦ Nakon upotrebe, aparat odložite na stalak i sačekajte
da se ohladi pre nego što ga uskladištite.
♦ Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen.
♦ Ne ometajte ulaz za vazduh ili izlaz mlaznice jer to
može dovesti do stvaranja prevelike toplote usled čega
se može oštetiti uređaj.
♦ Ne usmeravajte vruć vazduh prema ljudima ili životinjama.
♦ Ne dodirujte mlaznicu jer se ona jako zagreva tokom
upotrebe i ostaje vrela do 30 minuta posle upotrebe.
16
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne oslanjajte mlaznicu naspram nekog predmeta ili
odmah nakon upotrebe.
Ne gurajte ništa u mlaznicu jer možete stradati od
električnog udara.
Ne zatvarajte mlaznicu kada je uređaj uključen.
Ne koristite uređaj kao fen za kosu! Temperatura vazduha je mnogo veća.
Obezbedite odgovarajuću ventilaciju tokom upotrebe jer
može doći do stvaranja toksičnih para.
Ne koristite uređaj u vlažnoj atmosferi.
Kada skidate boju, uverite se da je radno područje
zatvoreno. Nosite masku za prašinu koja je specijalno
projektovana za zaštitu od prašine boje i para i obezbedite da osobe koje se nalaze u radnom području ili koje
ulaze u njega takođe budu zaštićene.
Ne gorite boju, pošto to može prouzrokovati opasnost
od požara.
Ne dozvolite da se boja zalepi na mlaznicu, jer to može
upaliti vatru posle nekog vremena.
Isključite uređaj i omogućite da se ohladi pre nego što
namestite neki pribor.
Skidanje olovnih boja
♦
♦
♦
Treba biti veoma pažljiv prilikom skidanja boje. Ljuske,
ostaci i isparenja boje mogu sadržati olovo koje je
otrovno. Svaka zgrada napravljena pre-1960. godine
je obojena sa bojom koja sadrži olovo. Ova boja može
biti prekrivena sa dodatnim slojem boja. Čim se nalazi
na površini, kontakt ruke sa ustima može rezultovati
u konzumiranje olova.
Izlaganje čak i malim količinama olova može prouzrokovati nepovratnu štetu na mozak i nervni sistem. Najveća
opasnost od trovanja olovom preti deci i trudnicama.
Pre početka rada bitno je utvrditi da li boja koju treba
skinuti sadrži olovo. To se može izvršiti pomoću upotrebe opreme za testiranje ili od strane profesionalnog dekoratera. Nemojte pušiti, jesti ili piti u radnom području
koje može biti ili je kontaminirano olovom. Boje na bazi
olova smeju da uklanjaju samo stručna lica i ne sme se
uklanjati korišćenjem fena za vreo vazduh.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
SRPSKI
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Produžni kablovi
♦
♦
Neophodno je koristiti 2- ili 3-žilni kabl zato što je vaš
aparat dvostruko uzemljen i ima konstrukciju klase II.
Može da se koristi dužina do 30m (100 stopa) bez
gubitka snage.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za kontrolu toplote
3. Mlaznica
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje pribora (sl. C, D, E i F)
Možete kupiti odabranu paletu pribora od vašeg lokalnog
prodavca.
♦ Konusna mlaznica (5): Koncentriše strujanje
vazduha na malu površinu.
♦ Riblji rep (6): Širi strujanje vazduha na veću
površinu
♦
♦
♦
Kašika nastavak (7): Za lemljenje cevi.
Zaštita za staklo (8): Za zaštitu stakla tokom
skidanja boje.
♦ Strugač (9 i 10): Za odstranjivanje i skidanje boje
i laka.
Namestite spojni deo pribora na mlaznicu (2).
Upotreba
Podešavanje temperature (sl. A)
♦
♦
Za povećanje podešenja temperature okrenite dugme
za kontrolu toplote (2) udesno.
Za smanjenje podešenja temperature okrenite dugme
za kontrolu toplote ulevo.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Za uključivanje alata na nisku brzinu vazduha, nisko
grejanje, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje
u poziciju I.
Za uključivanje alata na visoku brzinu vazduha, jako
grejanje, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje
u poziciju II.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje postavite u položaj O.
Korišćenje alata
Vaš alat je opremljen sa termostatom radi vaše bezbednosti.
Neprekidno korišćenje alata za veoma dug period ili druge
teške radove može prouzrokovati pregrejavanje alata i prekid
rada. Zbog toga se preporučuje da dozvolite alat da se ohladi
u redovnim intervalima tokom upotrebe.
♦ Omogućite alatu da se zagreje nekoliko sekundi pre
upotrebe.
♦ Prilikom prve upotrebe može se pojaviti dim iz mlaznice. To je uobičajeno i uskoro nestaje.
♦ Koristite nisko podešenje temperature za sušenje boje
i laka, skidanje nalepnica, stezanje izolacionih cevi i za
odmrzavanje zarmznutih cevi.
♦ Koristite srednje podešenje temperature za zavarivanje
plastike, savijanje plastičnih cevi i odvijanje pritegnutih
navrtki i vijaka.
♦ Koristite visoko podešenje temperature za skidanje boja
i lakova, i lemljenje vodovodnih cevi.
♦ Ukoliko niste sigurni u vezi korišćenja alata za specifični
materijal, onda počnite sa niskim podešenjem temperature i izvršite probni rad na otpadnom materijalu.
Upotreba bez ruku (sl. B)
Alat ima stalak (4) radi olakšavanje upotrebe bez ruku.
♦ Stavite alat sa mlaznicom okrenutom naviše na površini
gde se ne može prevrnuti.
♦ Osigurajte kabl da biste sprečili da povuče alat iz
postolja.
17
SRPSKI
Upozorenje! Usmerite alat uvek udaljeno od sebe i drugih
osoba. Nemojte dodirivati mlaznicu. Vodite računa da nikakav
materijal ne upadne u mlaznicu.
Skidanje boje
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Usmerite vruć vazduh na radnu površinu da biste
zagrejali boju.
♦ Nemojte zapaliti boju. Držite mlaznicu najmanje 25 mm
udaljeno od površine.
♦ Kada boja omekša, ostružite je korišćenjem ručnog
strugača. Ostružite boju odmah, jer će inače opet da se
stvrdne.
♦ Ostružite u pravcu vlakana drveta gde god je to moguće.
♦ Nemojte dozvoliti da se nakupi boja ili ostaci na strugaču.
♦ Kada stružete iz vertikalne pozicije, stružite naniže da
biste sprečili da boja upadne u mlaznicu.
♦ Kada skidate boju od površine blizu stakla, preduzmite
neophodne mere za zaštitu stakla od toplote.
Upozorenje! Koristite mlaznicu sa zaštitom za staklo kada
skidate boju od metalnih ili drvenih ramova prozora.
♦ Odložite bezbedno sve ostatke boje i uverite se da je
radna površina temeljno očišćena nakon upotrebe.
Zaštita životne sredine
Hlađenje
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
♦
Tokom upotrebe mlaznica alata postaje ekstremno vruća.
Nakon isključivanja, ostavite alat da se ohladi najmanje za
30 minuta.
♦ Stavite alat sa mlaznicom okrenutom naviše na površini
gde se ne može prevrnuti.
♦ Da biste ubrzali vreme hlađenja, uključite alat na nisko
podešenje temperature nekoliko minuta pre nego što ga
isključite.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja uređaja i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Isključite i iskopčajte uređaj i omogućite da se
ohladi pre početka održavanja uređaja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju
pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Da biste očistili alat, koristite samo blagu sapunicu
i vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre u uređaju i nikad ne
uranjajte bilo koji deo uređaja u tečnost.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
18
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
FME670
(Tip 1)
Ulazni napon
Vac
Konstrukcija
230
Razred II
Ulazna snaga
W
Temperaturni opseg
°C
2 000
65 - 650
Težina
kg
0,9
SRPSKI
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
u da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih
lica;
♦ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi:www.stanley.eu/3
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Stanley Fat Max фен за топол воздух е дизајниран
за различни топлински примени како што е луштење на
боја. Овој производ е наменет само за домашна употреба
во затворена просторија.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка која работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка која работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
20
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
МАКЕДОНСКИ
е.
4.
а.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или постои
друга состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови
и работата која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што е различна
од нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедносни
упаства за топлински пиштоли.
Предупредување: Да не се користи надвор, туку само во
затворена просторија.
Предупредување: Овој уред мора да се стави на
неговиот држач кога не се користи.
Предупредување: Може да дојде до пожар ако уредот
не се употребува внимателно, затоа внимавајте кога го
употребувате овој уред на места каде што има запалливи
материи.
♦ Немојте да нанесувате топлина на едно исто место
долго време.
♦ Немојте да го употребувате во присуство на
експлозивна атмосфера.
♦ Имајте на ум дека топлината може да стигне до
запалливи материи што се надвор од вашиот
видокруг.
♦ Поставете го уредот на неговиот држач откако ќе го
употребите и дозволете му да се олади пред да го
одложите.
♦ Не го оставајте уредот без надзор кога е вклучен.
♦ Немојте да ги блокирате ниту вентилацијата, ни отворот, бидејќи тоа може да доведе до насобирање
на огромна топлина што може да доведе до
оштетување на уредот.
♦ Немојте да го насочувате топлиот воздух кон други
луѓе или кон животни.
♦ Немојте да го допирате металниот отвор бидејќи
се вжештува при употреба и останува топол до 30
минути после употребата.
♦ Немојте да го поставувате металниот отвор врз
било каков предмет при користење и веднаш потоа.
♦ Немојте да ставате ништо низ отворот бидејќи тоа
може да доведе до електричен удар.
♦ Немојте да гледате во отворот додека алатката
е вклучена.
♦ Не го користете овој уред како фен за коса!
Температурата на воздухот е многу повисока од
температурата на машинскиот дел.
♦ Обезбедете соодветна вентилација бидејќи може
да се создадат отровни испарувања.
♦ Не го користете овој уред на влага.
♦ Кога луштите боја, осигурајте се дека работниот
простор е затворен. Носете маска за прав што
21
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
е посебно направена за заштита од оловна боја
и испарувања и осигурајте лицата што стојат или
влегуваат во зоната на работа да бидат исто така
заштитени.
Немојте да ја горите бојата, затоа што може да
дојде до пожар.
Не дозволувајте боја да се залепи на отворот
бидејќи може да се запали по некое време.
Исклучете го уредот и дозволете му да се излади
пред да монтирате било каков додаток.
♦
♦
♦
♦
♦
Луштење на оловна боја
♦
♦
♦
Треба многу да се внимава додека се лушти боја.
Слоевите, остатоците и испарувањата од бојата
може да содржат олово кое што е отровно. Секоја
зграда од пред 1960 година е најверојатно обоена
со боја што содржи олово. Оваа боја може да е покриена со дополнителни слоеви на боја. Откако ќе
се наталожи на површината, допир на рака до уста
може да доведе до голтање на олово.
Изложување на мало количество на олово може да
предизвика непоправливо оштетување на мозокот
и на нервниот систем. Најголема е опасноста од
труење со олово за децата и трудниците.
Пред да започнете со работа, многу е важно да
се одреди дали бојата што ќе ја луштите содржи
олово. Ова може да се изведе со користење на
опрема за тестирање или од страна на професионален молер. Немојте да пушите, јадете или пиете
во работен простор кој можеби е контаминиран
со олово. Бојата со олово треба да се отстранува
само од страна на професионалец и не треба да се
отстранува со употреба на топлински пиштол.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
22
Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг
период, осигурајте се дека правите повремени
паузи.
Оштетување на слухот.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Продолжни кабли
♦
♦
Може да се користи продолжен кабел со 2 или
3 јадра бидејќи уредот е двојно изолиран и е од
втора класа.
Може да се употреби на далечина од 30 метри без
губење на моќност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за контрола на топлина
3. Млазница
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање на додаток (скици C, D, E и F)
Можете да набавите избрана лепеза на додатоци кај
вашиот локален продавач.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Конусен отвор (5): Го концентрира протокот на
воздух на помал простор.
♦ Отвор во форма на рибина опашка (6): Го
распространува протокот на воздух на поголем
простор
♦ Рефлектор во форма на лажица (7): За
лемење на цевки.
♦ Заштитник за стакло (8): За заштита на стакло при луштење на боја.
♦ Стругалка (9 и 10): За отстранување
и луштење на боја и лак.
Монтирајте го поврзувачкиот дел на додатокот врз
отворот (2).
Употреба
Подесување на температурата (скица А)
♦
♦
За да го зголемите подесувањето на температурата, свртете го копчето за контрола на топлината (2)
во насока на стрелките на часовникот.
За да го намалите подесувањето на температурата, свртете го копчето за контрола на топлината во
спротивна насока од стрелките на часовникот.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката на мала брзина на
воздухот и на ниска темепература, поставете го
прекинувачот на позиција I.
За да ја вклучите алатката на голема брзина на
воздухот и на висока темепература, поставете го
прекинувачот на позиција II.
За исклучување на алатката, поставете го прекинувачот на позиција O.
Употребување на алатката
Вашата алатка е опремена со термостат за ваша
безбедност. Употребување на алатката непрекинато
подолг период може да предизвика прегревање на
алатката и таа може да прекине да работи. Затоа се
препорачува да и дозволите на алатката да се лади на
постојани интервали при употреба.
♦ Дозволете и на алатката да се загрее неколку
секунди пред да почнете да ја користите.
♦ При првата употреба може да излезе чад од отворот. Ова е нормално и набрзо потоа ќе прекине.
♦ Наместете ја алатката на ниска температура на
воздух кога сушите боја и лак, кога отстранувате
налепници, кога смалувате изолациски цевки и кога
топите замрзнати цевки.
♦ Користете средна температура за заварување
на пластика, виткање на пластични цевки
и олабавување на цврсто затегнати навртки
и штрафови.
♦
♦
Наместете ја алатката на висока температура
на воздух кога отстранувате бои и лакови и кога
лемите водоводни спојки.
Ако не сте сигурни како треба да ја подесите
алатката за некој посебен материјал, започнете со
ниска температура и направете тест на непотребно
парче материјал.
Употребување без раце (скица В)
Алатката има држачи (4) за да се олесни употребувањето
на истата без раце.
♦ Ставете ја алатката со отворот нагоре на површина
каде што не може да се преврти.
♦ Зацврстете го кабелот за да спречите повлекување
на алатката од сталажата.
Предупредување! Секогаш насочувајте ја алатката
понастрана од вас и од други лица. Не ја допирајте
млазницата. Внимавајте нешто да не влезе во
млазницата.
Луштење на боја
♦
Насочете го топлиот воздух кон работниот простор
за да ја загреете бојата.
♦ Не ја горете бојата. Држете го отворот на најмалку
25 милиметри растојание од површината.
♦ Кога бојата ќе омекне, отстранете ја бојата со
стругалка. Излуштете ја омекнатата боја веднаш,
затоа што веднаш ќе се зацврсти.
♦ Кога е можно, стругајте со врвот на дрвото.
♦ Не дозволувајте да се насобере боја и остатоци на
стругалката.
♦ Кога стругате од вертикална позиција, стругајте
надолу за да спречите паѓање на бојата во отворот.
♦ Кога луштите боја од површина во близина на стакло, преземете потребни мерки за да го заштитите
стаклото од топлината.
Предупредување! Користете отвор со штитник за стакло
кога луштите боја од прозорци со метални или дрвени
рамки.
♦ Внимателно ослободете се од сите остатоци од
боја и осигурајте се работниот простор да биде
темелно исчистен откако ќе завршите со работата.
Ладење
При употреба, отворот на алатката многу се вжештува.
Откако ќе ја исклучите, дозволете и на алатката да се
лади најмалку 30 минути.
♦ Ставете ја алатката со отворот нагоре на површина
каде што не може да се преврти.
♦ За да го забрзате ладењето, подесете ја алатката
на најмала температура неколку минути пред да ја
исклучите.
23
МАКЕДОНСКИ
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред е направен да работи долго
време со минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
уредот и негово редовното чистење.
Предупредување! Исклучете го уредот и извадете го од
штекер и дозволете му да се излади пред да му вршите
било какво одржување.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦ За да го исчистите уредот, користете само слаб
сапун и влажна крпа. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за чистење на
база на растворувач. Никогаш не дозволувајте
било каква течност да навлезе во уредот и никогаш
не потопувајте било кој дел од уредот во течност.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за
фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat Max
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
24
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
FME670
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична
230
струја
Конструкција
Razred II
Влезна моќност
W
Опсег на температура
°C
2 000
65 - 650
Тежина
kg
0,9
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван; Не бил направен обид за поправки од неовластени лица;
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањ
zst00247295 - 15-09-2014
Download PDF

advertising