FME500 | Stanley FME500 ROTARY HAMMER DRILL instruction manual

371001 - 06 LV
www.stanley.eu
FME500
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
LATVIEŠU
A
B
C
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max perforators ir paredzēts urbšanai koksnē, metālā, plastmasā un mūrī, kā arī nelieliem kalšanas
darbiem. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai
lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos,
attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kus-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
tīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi perforatoriem un kaltiem
♦
♦
♦
♦
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta
komplektā. Zaudējot kontroli pār instrumentu, var gūt
ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Kalta piederumu nedrīkst lietot rotācijas režīmā. Piederums iestrēgst materiālā un griež uz riņķi perforatoru.
♦
♦
♦
♦
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas
var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu,
regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus,
kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram,
apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar
standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN
60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
5
LATVIEŠU
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp
visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
♦
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. regulējama ātruma slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzis
4. darbības režīma izvēles slēdzis
5. uzgaļa turētājs
6. sānu rokturis
7. dziļuma aizturis
8. dziļuma aiztura fiksators
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Sānu roktura piestiprināšana (C. att.)
♦
♦
♦
Grieziet spalu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz
sānu rokturi (6) var uzvāzt uz instrumenta priekšējās
daļas.
Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja
virzienā.
Piederuma uzstādīšana (A. att.)
♦
♦
6
Notīriet un ieeļļojiet piederuma kātu (9).
Pavelciet uzmavu (10) atpakaļ un ievietojiet kātu uzgaļa
turētājā (5).
♦
♦
♦
Spiediet piederumu lejup un mazliet to pagrieziet, līdz
tas ir ievietots spraugās.
Pavelciet piederumu, lai pārbaudītu, vai tas ir pienācīgi
nofiksēts. Kalšanas darbības laikā piederumam, kad
tas iestiprināts uzgaļa turētājā, ir aksiāli jākustas dažus
centimetrus.
Lai izņemtu piederumu, pavelciet uzmavu (10) atpakaļ
un izvelciet piederumu.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Darbības režīma izvēle (B. att.)
Instrumentu var ekspluatēt trīs darbības režīmos. Nospiediet
pogu (11) un pagrieziet darbības režīma izvēles slēdzi (4) uz
priekšu vajadzīgajā pozīcijā, kas apzīmēta ar simbolu.
Urbšana
♦ Urbšana tēraudā, koksnē un plastmasā: pagrieziet
darbības režīma izvēles slēdzi (4) pozīcijā .
Triecienurbšana
♦ Triecienurbšana mūrī un betonā: pagrieziet darbības
režīma izvēles slēdzi (4) pozīcijā
.
♦ Perforatora mehānismam jādarbojas vienmērīgi, un
instruments nedrīkst lēkāt. Ja vajadzīgs, palieliniet
ātrumu.
Kalšana
♦ Parasta kalšana ar vārpstas bloķētāju un nelieli atšķelšanas un kalšanas darbi: pagrieziet darbības režīma
izvēles slēdzi (4) pozīcijā .
♦ Turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzim jāatrodas turpgaitas
pozīcijā.
♦ Pārslēdzot no triecienurbšanas režīma uz kalšanas režīmu, pagrieziet kaltu vēlamajā pozīcijā. Ja, pārslēdzot
režīmus, sajūtat pretestību, nedaudz pagrieziet kaltu,
lai nofiksētu vārpstas bloķētāju.
♦ Kaļot ar vārpstas bloķētāju, var mainīt uzgaļa leņķi.
Pagrieziet darbības režīma izvēles slēdzi (4) pozīcijā
— tagad var mainīt uzgaļa leņķi, griežot uzgaļa
turētāju (6). Vispirms pagrieziet darbības režīma izvēles
slēdzi (4) pozīcijā , tad turpiniet darbu.
Rotācijas virziena izvēle
Urbšanai, skrūvju pievilkšanai un kalšanai ir paredzēta turpgaitas rotācija (pulksteņrādītāja virzienā). Skrūvju atskrūvēšanai un iestrēguša urbja uzgaļa izvilkšanai ir paredzēta
atpakaļgaitas rotācija (pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
♦ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, nospiediet turpgaitas/
atpakaļgaitas slēdzi (3) pa kreisi.
♦ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, nospiediet turpgai-
LATVIEŠU
tas/atpakaļgaitas slēdzi pa labi.
Brīdinājums! Rotācijas virzienu nedrīkst mainīt, kamēr
dzinējs darbojas.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana (C. att.)
♦
♦
♦
Nospiediet dziļuma aiztura fiksatoru (8).
Iestatiet dziļuma aizturi (7) vajadzīgajā pozīcijā. Maksimālais urbšanas dziļums ir vienāds ar attālumu starp
urbja uzgaļa galu un dziļuma aiztura priekšējo daļu.
Atlaidiet dziļuma aiztura fiksatoru.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama ātruma
slēdzi (1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik
daudz ir nospiests slēdzis.
Parasti urbja uzgaļiem ar lielu diametru izmanto mazu
ātrumu, bet urbja uzgaļiem ar mazu diametru — lielu
ātrumu.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Šī
opcija ir pieejama tikai turpgaitas rotācijā (pulksteņrādītāja virzienā).
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma
slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
izslēgtu, vēlreiz nospiediet regulējama ātruma slēdzi un
tad to atlaidiet.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max un Piranha piederumi ir
izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti
tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos
piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja
šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet
un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas
avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot
regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
♦
regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
7
LATVIEŠU
Tehniskie dati
FME500 (1. tips)
Ieejas spriegums
VAC
Ieejas jauda
W
750
Ātrums bez noslodzes
min -1
0–1050
Triecienu biežums
min -1
5200
Trieciena enerģija uz vienu gājienu
saskaņā ar EPTA procedūru (05.2009.)
J
1,8
230
Maks. urbšanas platums
Betons
mm
26
Tērauds
mm
13
Koksne
mm
30
Svars
kg
2,3
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 90 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 101 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
triecienurbšana betonā (ah, HD) 16,3 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
kalšana (ah, Cheq) 13,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME500
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/EU un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш перфоратор Stanley Fat Max предназначен для
сверления отверстий в древесине, металле, пластмассе, кирпичной кладке, а также легкого долбления.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
c.
Инструкции по технике безопасности
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
e.
f.
3.
a.
b.
c.
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
f.
g.
5.
a.
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе перфораторами
♦
♦
♦
♦
♦
Надевайте защитные наушники. Воздействие
шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными
рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током
Никогда не используйте долото в режиме вращения. Долото может застрять в материале, заставив
перфоратор вращаться.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно потерять
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках, проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же
после окончания сверления, так как он может быть
горячим.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
Кнопка блокировки пускового выключателя
Переключатель направления вращения (реверса)
Переключатель режимов сверления
Держатель насадки
Боковая рукоятка
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
7.
8.
Ограничитель глубины сверления
Кнопка блокировки ограничителя глубины сверления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка боковой рукоятки (Рис. С)
♦
♦
♦
Поворачивайте ручку в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока боковая рукоятка
(6) не надвинется на свое посадочное место на
корпусе электроинструмента.
Повернув боковую рукоятку, установите ее в необходимое положение.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
Установка насадки (Рис. А)
♦
♦
♦
♦
♦
Очистите и смажьте хвостовик (9) насадки.
Оттяните зажимное кольцо (10) и вставьте хвостовик в держатель насадки (5).
Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы хвостовик вошел в шлицы.
Потяните за насадку для проверки надежности
ее фиксации. Для выполнения ударной функции
насадка должна иметь некоторую свободу перемещения в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
Для удаления насадки, оттяните зажимное кольцо
(10) и вытяните насадку.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Выбор режима работы (Рис. В)
Данный электроинструмент может использоваться в 3-х
режимах работы: Нажмите на кнопку (11) и поверните
переключатель режимов сверления (4),выбирая нужное
положение, обозначенное соответствующим символом.
Сверление
Для сверления в металле, древесине и пластмассе
установите переключатель режимов сверления (4)
в позицию .
Сверление с ударом
♦ Для сверления с ударом в кирпичной кладке
и бетоне установите переключатель режимов
сверления (4) в позицию
.
♦ В режиме сверления с ударом электроинструмент
должен работать плавно, без подскоков. При не12
обходимости, увеличьте скорость.
Долбление
♦ Для работ с ударом при зафиксированном шпинделе, также для легкого долбления установите
переключатель режимов сверления (4) на позицию
.
♦ Убедитесь, что переключатель направления вращения установлен в положение вращения вперед.
♦ При переключении с режима ударного сверления
в режим долбления, поверните долото для фиксации его в нужной позиции. Если при переключении
режимов Вы испытываете затруднение, немного
поверните долото, задействовав блокировку шпинделя.
♦ При выполнении работ с ударом при зафиксированном шпинделе, угол насадки может быть
изменён. Установите переключатель режимов
сверления (4) на позицию
и измените угол
насадки, поворачивая держатель (6). Прежде чем
продолжить работу, установите переключатель
режимов сверления (4) в позицию .
Выбор направления вращения
Для сверления, заворачивания саморезов и долбления
устанавливайте направление вращения вперед (по
часовой стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс
(вращение против часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (3) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель
направления вращения вправо.
Внимание! Ни в коем случае не изменяйте направление вращения при работающем электродвигателе!
Настройка глубины сверления (Рис. С)
♦
♦
♦
Нажмите на кнопку блокировки ограничителя
глубины сверления (8).
Установите ограничитель глубины сверления (7)
на необходимую глубину. Максимальная глубина
сверления равна расстоянию между острием
сверла и передним торцом ограничителя глубины
сверления.
Отпустите кнопку блокировки ограничителя глубины сверления.
Включение и выключение
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1). Скорость инструмента зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Принято использовать малые частоты вращения
для сверл большого диаметра и, соответственно,
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
большие частоты вращения для сверл малого диаметра.
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция
работает только при вращении вперед (по часовой
стрелке).
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max и Piranha изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Гарантийные условия
FME500 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
750
Число оборотов без нагрузки
об/мин
0–1050
Кол-во ударов в минуту
уд/мин
5200
Энергия удара за один ход в
соответствии с Процедурой ЕРТА от
05/2009
Дж
1,8
Максимальный диаметр сверления
Бетон
мм
26
Сталь
мм
13
Древесина
мм
30
Вес
кг
2,3
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, HD) 16,3 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Долбление (ah, Cheq) 13,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME500
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-6
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00243028 - 08-08-2014
14
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYP
FME500
5
1
1
8
6
2
3
11
4
9
10
7
12
14
16
13
18
800
10g
26
23
24
20
15
27
75
801
31
29
76
78
21
19
5g
32
25
42
73
17
25
39
77
74
36
33
28
30
38
47
49
43
48
51
46
95
53
34
41
35
52
50
800
103
96
30g
60
55
79
97
80
82
99
6
98
81
86
83
84
102
72
65
99
100
70
85
69
67
E16577
www.2helpU.com
01- 02 - 12
101
www.stanley.eu
Download PDF

advertising