FME500 | Stanley FME500 ROTARY HAMMER DRILL instruction manual

509212-05 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FME500
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Młotowiertarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do wiercenia otworów w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych
i murze oraz do wkręcania/wykręcania wkrętów i lekkiego
kucia. To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów
oraz doświadczonych majsterkowiczów.
e.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
3
POLSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzeń
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek udarowych i młotowiertarek.
♦
♦
♦
♦
4
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do
zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj młotowiertarkę za izolowane
rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami młotowiertarki, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Nigdy nie używaj dłuta w trybie wiercenia. Mogłoby
ono utknąć w materiale i spowodować niekontrolowany
obrót młotowiertarki.
♦
♦
♦
♦
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków
do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej
powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego
ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad młotowiertarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach
i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają
w nich przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
POLSKI
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy młotowiertarki
Młotowiertarka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przycisk blokujący
3. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
4. Przełącznik trybu pracy
5. Uchwyt narzędziowy
6. Rękojeść boczna
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
8. Przycisk ustalający ogranicznika głębokości wiercenia
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
młotowiertarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Mocowanie rękojeści bocznej (rys. C)
♦
♦
♦
Poluzuj uchwyt, obracając go w lewo, aż rękojeść boczna (6) da się nasunąć od przodu na kołnierz wrzeciona.
Obróć rękojeść do żądanej pozycji.
Zamocuj rękojeść, obracając uchwyt w prawo.
Mocowanie narzędzi roboczych (rys. A)
♦
W razie potrzeby oczyść i nasmaruj chwyt narzędzia
roboczego (9).
♦
♦
♦
♦
Pociągnij tuleję (10) do tyłu i włóż chwyt narzędzia
w uchwyt narzędziowy (5).
Wciśnij narzędzie robocze do oporu i obróć je, aż
usadowi się w rowkach.
Pociągnij narzędzie, by sprawdzić, czy jest dobrze
zamocowane. W trybie kucia i wiercenia udarowego
narzędzie osadzone w uchwycie musi mieć kilka centymetrów luzu w kierunku osiowym.
By wyjąć narzędzie robocze, pociągnij tuleję (10) do
tyłu i wysuń narzędzie z uchwytu.
Obsługa
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Nie przeciążaj
młotowiertarki.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach najpierw dokładnie się poinformuj, jak
przebiegają w nich przewody i rury.
Wybór trybu pracy (rys. B)
Młotowiertarka dysponuje trzema trybami pracy:
Naciśnij przycisk zwalniający (11) i obróć przełącznik trybu
pracy (4) do żądanej pozycji oznaczonej odpowiednim
symbolem
Wiercenie
♦ W celu wiercenia w stali, drewnie i tworzywach sztucznych przełącznik trybu pracy (4) ustaw w pozycji .
Wiercenie udarowe
♦ W celu wiercenia w murze i betonie przełącznik trybu
.
pracy (4) ustaw w pozycji
♦ Przy wierceniu udarowym młotowiertarka nie powinna
odskakiwać, a jedynie równomiernie i spokojnie pracować. W razie potrzeby zwiększ prędkość obrotową.
Kucie
♦ W celu kucia przy zablokowanym wrzecionie i przy
lekkich pracach wyburzeniowych przełącznik trybu
pracy (4) ustaw w pozycji .
♦ Sprawdź, czy przełącznik kierunku obrotów znajduje
się w pozycji obrotów w prawo.
♦ Przy przechodzeniu z wiercenia udarowego na kucie
obróć dłuto do żądanej pozycji. Gdy przy tej zmianie
trybu pracy jest wyczuwany opór, nieco obróć dłuto, by
zadziałała blokada wrzeciona.
♦ W trybie kucia przy zablokowanym wrzecionie można
zmieniać kąt ustawienia dłuta. Przełącznik (4) ustaw
w pozycji
i obróć uchwyt narzędziowy (5), aż dłuto
znajdzie się pod żądanym kątem. Przed rozpoczęciem
kucia przełącznik (4) ustaw w pozycji .
Wybór kierunku obrotów
By wiercić otwory, wkręcać wkręty i kuć, wybierz kierunek
obrotów w prawo (zgodny z ruchem wskazówek zegara). By
wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone wiertło, wybierz
5
POLSKI
kierunek obrotów w lewo (przeciwny do ruchu wskazówek
zegara).
♦ By uzyskać obroty w prawo, przełącznik (3) przesuń
w lewo.
♦ By uzyskać obroty w lewo, przełącznik (3) przesuń
w prawo.
Ostrzeżenie! Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas
pracy silnika.
♦
♦
♦
♦
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. C)
♦
♦
♦
Naciśnij przycisk ustalający ogranicznika głębokości
wiercenia (8).
Przesuń ogranicznik głębokości (7) do żądanej pozycji.
Maksymalna głębokość wiercenia jest wyznaczona
odległością między ostrzem wiertła a przednim końcem
ogranicznika.
Zwolnij przycisk ustalający ogranicznika (8).
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
♦
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im głębiej go
naciśniesz, tym większa będzie prędkość obrotowa
wrzeciona.
Na ogół wiertła o większej średnicy wymagają mniejszych prędkości obrotowych, a te o mniejszej średnicy
- większych.
By załączyć młotowiertarkę na stałe, naciśnij przycisk
blokujący (2). Można wówczas zwolnić wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej. Możliwość ta występuje tylko przy obrotach w prawo (w kierunku ruchu
wskazówek zegara).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik. Gdy
maszyna znajduje się w trybie pracy ciągłej, jeszcze
raz naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Akcesoria
Sprawność urządzenia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max i Piranha
odznaczają się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia. Stosując je, osiągniesz
maksymalną możliwą sprawność młotowiertarki.
Konserwacja
Urządzenia Stanley Fat Max (sieciowe i akumulatorowe)
odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
6
♦
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
Co jakiś czas przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu otwórz
go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony we wnętrzu
pył.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
POLSKI
Dane techniczne
FME500 (typ 1)
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
750
obr/min
0-1050
1/min
5200
J
1,8
Beton
mm
26
Stal
mm
13
Drewno
mm
30
Masa
kg
2,3
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Częstotliwość udaru
Energia pojedynczego udaru
wg
Procedury EPTA 05/2009
230
Maksymalna średnica wiercenia
Poziom hałasu zmierzony wg EN 60745:
Lpa (ciśnienie akustyczne): 90 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
LWA (moc akustyczna): 101 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) wg EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie (ah,HD): 16,3 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Wiercenie w metalu (ah,Cheq): 13,5 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME500
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME500 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/
EU i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
7
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00243023 - 08-08-2014
8
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising