FME500 | Stanley FME500 ROTARY HAMMER DRILL instruction manual

382014 - 39 BAL
www.stanley.eu
FME500
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
9
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
14
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
19
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
f.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno in
trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Vaš Stanley Fat Max rotacijski udarni vrtalnik je namenjen
vrtanju v les, kovino, plastiko, beton ter privijanju in odvijanju
vijakov. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“, uporabljen v opozorilih, se
nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim kablom) ali
akumulatorsko orodje (brez napajalnega kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.
Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za rotacijska kladiva in dleta
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni
deli orodja pod napetostjo in posledično električni šok
upravljavcu.
Nikoli ne uporabljajte dleta v rotacijskem načinu. Prizor
se bo upognil v materialu in in povzročil rotacijo svedra.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za
vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije
električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po končanem
vrtanju, ker je lahko vroča.
♦
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti,
ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb,
ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas,
ko je vključeno brez delovanja.
5
SLOVENSKI
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Gumb za vklop zapore
3. Stikalo za smer delovanja naprej/nazaj
4. Gumb za izbiro načina vrtanja
5. Vpetje
6. Stranski ročaj
7. Omejevalnik globine
8. Zaporni gumb za omejevalnik globine
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Pritrditev stranskega ročaja (sl. C)
♦
♦
♦
Zavrtite držalo v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, tako da lahko na sprednjo stran orodja potisnete
stransko držalo (6).
Zavrtite stranski ročaj v želen položaj.
Privijte stransko držalo, tako da zavrtite držalo v smeri
gibanja urinega kazalca.
Pritrditev delovnega pribora (slika A)
♦
♦
♦
♦
♦
Očistite in namažite natični del (9) pribora.
Povlecite nazaj pušo (10) in vstavite natični del pribora
v vpetje (5).
Pritisnite pribor navzdol in ga nekoliko zavrtite, tako da
se ujame z režami.
Povlecite za pribor in tako preverite, ali je ustrezno
zaklenjen. Pri funkciji udarjanja s kladivom se mora
pribor, ko je blokiran v vpenjalu, neovirano premikati za
več centimetrov aksialno.
Za odstranitev pribora povlecite nazaj pušo (10) in
izvlecite pribor.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
6
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Izbira delovnega načina (sl. B)
Orodje lahko uporabljate v treh delovnih načinih: Pritisnite
stikalo (11) in zavrtite gumb za izbiro načina vrtanja (4)
v želen položaj, kot je prikazano s simboli.
Vrtanje
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite gumb za
izbiro načina vrtanja (4) v položaj.
Udarno vrtanje
♦ Za udarno vrtanje v beton in gradbenih opravilih, nastavite gumb za izbiro načina vrtanja (4) v
položaj.
♦ Pri udarnem vrtanju orodje ne sme poskakovati in mora
teči gladko. Če je potrebno, povečajte hitrost delovanja.
Udarno vrtanje
♦ Za udarno vrtanje z zaporo vretena in za lahka dela
z uporabo dleta ter za krušenje in drobljenje, nastavite
gumb za izbiro načina vrtanja (4) v položaj.
♦ Stikalo za smer delovanja naprej/nazaj mora biti na
položaju za naprej.
♦ Pri preklopu z udarnega vrtanja na način dela z dletom
zavrtite dleto v ustrezni položaj. Če med spremembo
načina opazite odpor, rahlo zavrtite dleto, tako da
vključite zaporo vretena.
♦ Med udarnem vrtanju z aktivirano zaporo vretena lahko
spreminjate kot delovanja nastavka. Nastavite gumb za
položaj, kot delovanja
izbiro načina delovanja (4) v
nastavka pa sedaj lahko spremenite s stranskim ročajem (6). Nastavite gumb za izbiro načina delovanja (4)
v položaj, preden nadaljujete z delom.
Izbira smeri vrtenja
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov in pri delu z dletom uporabite rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca).
Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega svedra
uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalcev).
♦ Za izbiro vrtenja v desno, pomaknite stikalo za smer
delovanja naprej/nazaj (3) v levo.
♦ Za izbiro vrtenja v levo, pomaknite stikalo za smer
delovanja naprej/nazaj v desno.
Opozorilo! Nikoli ne spreminjajte smeri rotacije med
delovanjem motorja.
Nastavitev globine vrtanja (sl. C)
♦
♦
♦
Pritisnite gumb zaporni gumb za omejevalnik globine
(8).
Nastavite omejevalnik globine (7) na želeno nastavitev.
Maksimalna globina vrtanja je enaka razdalji med
vrhom svedra in sprednjo stranjo omejevalnika globine.
Sprostite gumb omejevalnika globine.
SLOVENSKI
Vklop in izklop
♦
♦
♦
♦
Orodje vključite s pritiskom stikala za spreminjanje
hitrosti (1). Hitrost orodja je odvisna od globine pritiska
stikala.
Praviloma uporabljajte nižje hitrosti za vrtanje vrtin
velikega premera in visoke hitrosti za vrtanje vrtin
manjšega premera.
Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za vklop
zapore (2) in sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti.
Ta možnost je na voljo samo pri rotacijo v smeri naprej
(v smeri gibanja urinega kazalca).
Za izklop orodja, sprostite stikalo za spreminjanje
hitrosti. Med neprekinjenim delovanjem izključite orodje
tako, da ponovno pritisnete na stikalo za spreminjanje
hitrosti in ga sprostite.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Nastavki
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Nastavki Stanley Fat Max in Piranha so zasnovani
po visokih standardih kakovosti, katerih namen je povečati
učinkovitost vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste
lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla)
ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če ima
orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Izključite polnilnik, preden ga očistite. Polnilnik razen
rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo in
potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz njegove
notranjosti (če je vgrajeno).
Zamenjava električnega napajalnega vtikača
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa
so seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev
in vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME500 (Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
750
Hitrost v praznem teku
min -1
0 - 1 050
Hitrost udarjanja
min -1
5 200
Energija udarca na udarec, skladno
s postopkom EPTA 05/2009
J
1,8
Maks. zmogljivost vrtanja
Beton
mm
26
Jeklo
mm
13
Les
mm
30
Masa
kg
2,3
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 90 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči(LWA) 101 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
7
SLOVENSKI
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, HD) 16,3 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Uporaba dleta (ah, Cheq) 13,5 m/s , odstopanje (K) 1,5 m/s
2
2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
FME500
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/
EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
8
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
Ova rotacijska udarna bušilica Stanley Fat Max predviđena
je za bušenje u drvo, metal, plastiku, beton, kao i za lakše
poslove rada s dlijetom. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni
alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem
ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
električnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo
koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
9
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
rotacijske bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Nosite zaštitu za sluh. Izlaganje zvuku velike jačine
može izazvati oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.
Gubitak nadzora može izazvati osobne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Dlijeto nikad nemojte rabiti u rotacijskom načinu.
Nastavak će se zaglaviti u materijalu i izazvati rotaciju
bušilice.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu platformu. Pridržavanje
radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo
nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje nastavka za bušenje odmah
nakon bušenja jer može biti vruć.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada
s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
HRVATSKI
Oznake na alatu
Upotreba
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Tipka za blokiranje
3. Prekidač za naprijed/natrag
4. Birač načina bušenja
5. Prihvatna glava
6. Bočni rukohvat
7. Graničnik dubine
8. Gumb za blokiranje graničnika dubine
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje bočnog rukohvata (sl. C)
♦
♦
♦
Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu da biste bočni rukohvat (6) mogli namjestiti na
prednji dio alata.
Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke u smjeru
kazaljki na satu.
Postavljanje pribora (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Očistite i podmažite dršku (9) pribora.
Povucite navlaku (10) i umetnite dršku u držač alata (5).
Nastavak pritisnite prema unutra i lagano zakrećite dok
ne sjedne u utore.
Povucite nastavak kako biste provjerili je li pravilno
zabravljen. Funkcija udaranja čekićem zahtjeva
mogućnost pomicanja pribora nekoliko centimetara duž
njegove osi, dok je zabravljen u prihvatnoj glavi.
Da biste uklonili pribor, povucite navlaku (10) i izvucite
pribor.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Odabir način rada (sl. B)
Alat je moguće rabiti u tri načina rada: Pritisnite gumb
(11) i okrenite birač načina bušenja (4) u neki od položaja
označenih simbolima.
Bušenje
♦ Za bušenje čelika, drva i plastike postavite birač načina
rada (4) u položaj .
Udarno bušenje
♦
♦
Za udarno bušenje zida ili betona postavite birač načina
rada (4) u položaj
.
Prilikom udarnog bušenja alat ne smije poskakivati
i mora raditi ravnomjerno. Ako je potrebno, povećajte
brzinu.
Rad s čekićem
♦ Za rad s čekićem uz blokadu osovine te za lakše poslove s dlijetom postavite birač načina rada (4) u položaj
.
♦ Provjerite je li birač za naprijed/natrag u položaju za rad
„prema naprijed“.
♦ Prilikom prebacivanja iz udarnog bušenja u rad s dlijetom, dlijeto zakrenite u željeni položaj. Ako tijekom
promjene načina rada osjetite otpor, dlijeto lagano
zakrenite kako biste aktivirali blokadu osovine.
♦ Prilikom udarnog bušenja s aktiviranom blokadom
osovine kut nastavka možete promijeniti. Birač načina
rada (4) postavite u položaj
. Kut nastavka sada se
može promijeniti okretanjem držača alata (6). Postavite
birač načina rada (4) u položaj prije nastavka rada.
Odabir smjera vrtnje
Za bušenje, pritezanje vijaka i za rad s dlijetom upotrijebite
rotaciju „prema naprijed“ (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od smjera kazaljki na sati).
♦ Za odabir vrtnje „prema naprijed“ klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (3) potisnite ulijevo.
♦ Za odabir suprotne vrtnje klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag potisnite udesno.
Upozorenje! Smjer vrtnje nikad ne mijenjajte dok se motor
okreće.
Postavljanje dubine bušenja (sl. C)
♦
♦
Pritisnite gumb za fiksiranje dubine (8)
Graničnik dubine (7) postavite u željeni položaj. Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti između vrha
nastavka za bušenje i prednjeg ruba graničnika dubine.
11
HRVATSKI
♦
Pustite gumb za fiksiranje dubine.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač za regulaciju brzine (1). Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Kao općenito pravilo, kod nastavaka za bušenje većih
promjera primjenjujte manje brzine, a kod nastavaka za
bušenje manjih promjera primjenjujte veće brzine.
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2)
i otpustite prekidač za regulaciju brzine. Ova opcija dostupna je samo prilikom rada „prema naprijed“ (u smjeru
kazaljke na satu).
Za isključivanje alata otpustite prekidač s regulatorom
brzine. Za isključivanje alata dok radi kontinuirano
ponovo pritisnite i pustite prekidač s regulatorom brzine.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj
proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki Stanley Fat Max i Piranha proizveden je uz visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost
alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj i uklonite akumulator, ako je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te
isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja. Vaš punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
Tehnički podaci
FME500 (tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
750
Brzina bez opterećenja
min -1
0 - 1 050
Brzina udara
min -1
5 200
Energije udarca po potezu prema proceduri EPTA 05/2009
J
1,8
Najveći kapacitet bušenja
Beton
mm
26
Čelik
mm
13
Drvo
mm
30
Težina
kg
2,3
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 90 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 101 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
12
230
HRVATSKI
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, HD) 16,3 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
Rad s dlijetom (ah, Cheq) 13,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME500
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2014/30/EU
i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley
Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
13
SRPSKI
Namena
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Vaša Stanley Fat Max udarna bušilica - čekić dizajniran je za
bušenje u drvetu, metalu i plastici, za zidarske radove, kao
i za manja štemovanja. Ovaj alat je namenjen za profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnika.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
14
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da
se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne može
kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju
opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za
udarne bušilice i čekiće za štemovanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene uz
alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Nikad ne koristite dleto u udarnom režimu rada. Ovaj
pribor će se blokirati u materijalu i zarotirati bušilicu.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu.
Držanje radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje odmah
nakon bušenja, jer može da bude veoma vruć.
♦
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN
60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana
emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba
koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali
i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
15
SRPSKI
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da
bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Dugme za blokadu
3. Prekidač za hod napred/nazad
4. Birač režima bušenja
5. Stezna glava
6. Bočna drška
7. Graničnik za dubinu
8. Dugme za blokiranje graničnika za dubinu
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje bočne drške (sl. C)
♦
♦
♦
Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu sve dok ne budete mogli da pomerite bočnu dršku
(6) na prednji deo alata.
Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata u smeru
kretanja kazaljke na satu.
Postavljanje pribora (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Očistite i podmažite osovinu (9) pribora.
Povucite prihvat (10) unazad i umetnite osovinu u steznu glavu (5).
Gurnite pribor nadole i okrećite ga lagano dok se ne
uglavi u žlebove.
Izvucite pribor da biste proverili da li je pravilno učvršćen. Udarna funkcija zahteva da pribor ima aksijalni
hod od nekoliko centimetara kada je učvršćen u držaču
alata.
Da biste izvadili pribor, povucite prihvat (10) unazad
i izvucite pribor.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
16
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Biranje režima rada (sl. B)
Ovaj alat se može koristiti u tri režima rada. Pritisnite dugme
(11) i okrećite birač režima bušenja (4) prema željenom
položaju, kao što je označeno simbolima.
Bušenje
♦ Za bušenje u čeliku, drvetu i plastici, kao i za rad sa
zavrtnjima, podesite birač režima rada (4) u položaj .
Udarno bušenje
♦ Za udarno bušenje u kamenu i betonu, birač režima
bušenja (4) postavite u
.
♦ Pri korišćenju udarne funkcije, alat ne treba da odskače
i treba da radi bez prekida. Ako je potrebno, povećajte
brzinu.
Udarna funkcija
♦ Za udarnu funkciju sa blokadom vretena i za manje
klesarske radove i štemovanja, podesite birač režima
rada (4) u položaj .
♦ Uverite se da je prekidač za hod napred/nazad postavljen u položaj »napred«.
♦ Prilikom prebacivanja iz režima udarnog bušenja u režim štemovanja, okrenite dleto u željeni položaj. Ako
osetite otpor prilikom promene režima, malo okrenite
dleto da biste aktivirali blokadu vretena.
♦ Prilikom udarne funkcije sa blokadom vretena možete
promeniti ugao burgije. Podesite birač režima rada (4)
, sada možete promeniti ugao burgije
u poziciju
okretanjem držača alata (6). Podesite birač režima rada
(4) u poziciju , pre nego što nastavite sa radom.
Biranje smera okretanja
Za bušenje, pritezanje zavrtnja i štemovanje koristite
okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite okretanje
unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač za
hod napred/nazad (3) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač za hod
napred/nazad na desno.
Upozorenje! Nikad ne menjajte smer rotacije dok motor
radi.
Podešavanje dubine bušenja (sl. C)
♦
♦
♦
Pritisnite dugme graničnika za dubinu (8).
Okrenite graničnik za dubinu (7) u željeni položaj.
Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici između
vrha burgije i prednjeg kraja graničnika za dubinu.
Pustite dugme graničnika za dubinu.
SRPSKI
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
♦
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje i regulator brzine (1). Brzina alata zavisi od
toga koliko jako ste pritisnuli prekidač.
Po pravilu, manje brzine koristite za burgije većeg
prečnika, a veće brzine za burgije manjeg prečnika.
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za zaključavanje
u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator brzine. Ova opcija je
dostupna samo za okretanje unapred (u smeru kazaljke
na satu).
Da isključite alat, pustite prekidač regulatora brzine.
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom režimu
rada, još jednom pritisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje i regulator brzine a zatim ga pustite.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Stanley Fat
Max i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok
kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate
sa vašim alatom.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako
uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat,
a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne
zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog
čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Europe obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog životnog
veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME500 (tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
750
Brzina u praznom hodu
min -1
0-1050
Frekvencija udara
min -1
5.200
Udarna energije po hodu u skladu
sa EPTA-procedurom 05/2009
J
1,8
230
Maks. kapacitet bušenja
Beton
mm
26
Čelik
mm
13
Drvo
mm
30
Težina
kg
2,3
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 101 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
17
SRPSKI
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Udarno bušenje u beton (ah, HD) 16,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Štemovanje (ah, Cheq) 13,5 m/s , odstupanje (K) 1,5 m/s
2
2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME500
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/EC
i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
18
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ Da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ Da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju.
♦ Da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica.
♦ Da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ Da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www.stanley.eu/3.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max ротирачка ударна дупчалка
е наменета за дупчење во дрво, метал, пластика
и градежен материјал, како и за длетување. Оваа
алатка е наменета за професионални и приватни
непрофесионални корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во
мерките за безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка која работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка која работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема,
како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната
алатка. Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
19
МАКЕДОНСКИ
е.
4.
а.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете
ја на поправка пред да ја употребите. Многу
незгоди се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат помала шанса да
се заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
20
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
безбедносни предупредувања за ротирачки
и делкачки електропневматски чекани
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите. Изложеноста на
бучава може да предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што доаѓаат
со алатката. Губењето на контрола може да
предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните
површини за држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да дојде во допир
со скриени жици или со сопствениот кабел.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Никогаш не користете додаток за делкање во
ротирачки режим на работа. Додатокот ќе се свитка
во материјалот и ќе ја заврти дупчалката.
Употребувајте стегачи или други практични начини
да го прицврстите предметот на обработка на
стабилна подлога. Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони,
проверете каде се поставени електричните жици
и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што може
да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Употребата на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
МАКЕДОНСКИ
♦
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка
може да се разликува од декларираната вредност во
зависност од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно
употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од
работниот циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето
на работење со неа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Копче за блокирање
3. Прекинувач за избирање на насоката на работа
4. Избирач на режим за дупчење
5. Држач на алатка
6. Странична рачка
7. Прачка за подесување на длабочина
8. Копче за контрола на длабочина
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање на страничната рачка (скица C)
♦
♦
♦
Завртете ја дршката во спротивна насока од
стрелките на часовникот колку што е потребно за
да се навлече страничната рачка (6) на предниот
дел од алатката.
Завртете ја страничната рачка во посакуваната
положба.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе ја вртите
дршката во насока на стрелките на часовникот.
Монтирање на додаток (скица А)
♦
♦
♦
♦
Исчистете и подмачкајте ја дршката (9) на додатокот.
Повлечете ја обвивката (10) наназад и вметнете ја
дршката во држачот на алатката (5).
Притиснете го додатокот надолу и свртете го малку
додека не се зацврсне во отворите.
Повлечете го додатокот за да проверите дали
е добро зацврстен. Во режимот за чукање
е потребно додатокот да може да се движи неколку
сантиметри по подолжната оска кога е прицврстен
во држачот за додатоци.
21
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
За да го отстраните додатокот, повлечете ја
обвивката (10) наназад и извлечете го додатокот.
Za odstranitev pribora povlecite nazaj pušo (10) in
izvlecite pribor.
Употреба
Употреба! Оставете алатката да работи во свој ритам.
Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови,
подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избирање на режим на работа (скица B)
Алатката може да биде употребена на три начини
на работа: Притиснете го копчето (11) и ротирајте
го избирачот на режим за дупчење (4) кон саканата
позиција, како што е прикажано од страна на
симболите.
Дупчење
♦ За дупчење во челик, дрво и пластика, поставете го
избирачот на режим за дупчење (4) на позиција.
Ударно дупчење
♦ За ударно дупчење во ѕидна конструкција и бетон,
поставете го избирачот на режим за дупчење (4) на
позиција.
♦ Кога чукате, алатката не треба да отскокнува
и треба да работи глатко. Ако треба, зголемете ја
брзината.
Чукање
♦ За чукање со закочено вретено и за едноставно
длетување и делкање, поставете го избирачот на
режим на работа (4) на позиција.
♦ Осигурајте се дека прекинувачот за избирање на
насоката на работа е во позиција нанапред.
♦ Кога го менувате режимот на работа од ударно
дупчење во длетување, свртете го длетото во
саканата положба. Доколку наидете на отпор при
менувањето на режимот на работа, свртете го
лесно длетото за да го активирате блокирањето на
вратилото.
♦ Кога чукате со закочено вретено, аголот на делот
може да е сменет. Поставете го избирачот на
режим на работа (4) на
позиција, аголот на
делот сега може да се смени со ротирање на
држачот на алатката (6). Поставете го избирачот
на режим на работа (4) на позиција пред да
продолжите.
Избирање на насока на вртење
За дупчење, навртување на завртки и длетување,
употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
22
отстранување на заглавени додатоци за дупчење,
употребувајте вртење назад (во спротивен правец од
стрелките на часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете го лизгачот
за напред и назад (3) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го лизгачот
за напред и назад на десно.
Предупредување! Никогаш не ја менувајте насоката на
вртење додека моторот работи.
Поставување на длабочината на дупчење
(скица C)
♦
♦
♦
Притиснете го копчето за контрола на длабочина
(8).
Поставете ја контролата на длабочина (7) во
посакуваната положба. Максималната длабочина
на дупчење е еднаква на растојанието помеѓу
врвот на додатокот за дупчење и предниот крај на
прачката за подесување на длабочината.
Отпуштете го копчето за контрола на длабочина.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
♦
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи од
тоа колку е притиснат прекинувачот.
Како општо правило, употребувајте ги помалите
брзини за додатоци за дупчење со големи
дијаметри, а поголемите брзини за додатоци за
дупчење со мали дијаметри.
За непрекинато работење, притиснете го копчето
за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот.
Оваа опција е достапна само при вртење нанапред
(во насока на стрелките на часовникот).
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката кога
е во режимот за непрекинато работење, притиснете
го прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Додатоци
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од
додатоците што ги употребувате. Приборот на Stanley
Fat Max и Piranha е изработен спрема високи стандарди
на квалитет и е наменет да ги подобри работните
карактеристики на вашата алатка. Со употреба на овие
додатоци ќе извлечете максимум од вашата алатка.
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел,
е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на
електрични алатки со или без кабел:
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја
батеријата доколку алатката/уредот има одвоен
батериски пакет.
Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа
е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување освен
редовно чистење.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за
фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley
Fat Max производ треба да биде заменет или дека
повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од
домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој
овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на Stanley Europe
и сите детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
FME500 (Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја 230
Влезна моќност
W
750
Брзина без оптоварување
min -1
0-1050
Брзина на удар
min -1
5.200
Ударна енергија по удар според
EPTA-Процедура 05/2009
J
1,8
Максимален капацитет на дупчење
Бетон
mm
26
Челик
mm
13
Дрво
mm
30
Тежина
kg
2,3
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 90 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 101 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, HD) 16.3 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Длетување (ah, Cheq) 13.5 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME500
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-6
23
МАКЕДОНСКИ
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве
молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку
следнава адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван.
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица.
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови.
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.stanley.eu/3.
zst00247003 - 22-09-2014
24
25
26
Download PDF

advertising