DCF610 | DeWalt DCF610 SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

359203-14 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCF610
Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3
2
Фигура 4
j
d
i
j
d
Фигура 5
3
1/4" (6.35 мм) АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ
DCF610
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Максимално пробиване Ø
Тегло (без батерийния пакет)
мм
кг
DCF610
10,8
2/3
Li-Ion
0–1050
1/4"
(6,35 мм)
6
0,76
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане колебание)
LWA (звуково налягане)
KWA (звукова мощност колебание)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
61
3
72
3
Волтаж
Тип
Вид на батерията
Обороти при ненатовареност
Държач на инструмента
V
мин
-1
Обща сума на вибрациите (сума на векторите
в трите посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойности на излъчваните вибрации ah
ah = м/с²
< 2,5
Колебание K =
м/с²
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения
с различни аксесоари или има лоша
поддръжка, излъчваните вибрации
може да се различават. Това може
4
значително да увеличи нивото на
излъчване през цялостния период
на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батерията
Напрежение
Vac
Капацитет
Ah
Тегло
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Зарядно устройство
DCB100
Волтаж на електрическото
захранване
ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително време за смяна на батерийните пакети
мин
35
40
65
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
Тегло
кг
0,30
Зарядно устройство
DCB105
Волтаж на електрическото
захранване
ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително време за смяна на батерийните пакети
мин
25
30
40
(1,3 Ah)
(3,0 Ah)
(1,5 Ah)
55
70
(2,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,49
Зарядно устройство
DCB107
Волтаж на електрическото
захранване
ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително време за смяна на батерийните пакети
мин
60
70
90
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,29
Зарядно устройство
DCB112
Волтаж на електрическото
захранване
ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително време за смяна на батерийните пакети
мин
40
45
60
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,39
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Показва една
неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Указва една потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DCF610
DEWALT декларира, че продуктите, описани под
Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.11.2013
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
5
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено. Безпорядъкът
и недостатъчното осветление могат
да доведат до трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв начин не
променяйте щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен
риск от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
в) Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите с
електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
6
е)
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно
място, използвайте захранване с
дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте какво
правите и използвайте разума си,
когато работите
с електроинструмента.
Не използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете или
носите инструмента и преди да го
свържете към източника на захранване
и/или към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър контрол
над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани и използвани
правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно
работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента,
ако превключвача не го включва
и изключва. Всеки електроинструмент,
който не може да се контролира
с превключвача е опасен и трябва да се
поправи.
в) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди
извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега на
деца и не позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
д) Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части и
всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да
го използвате отново. Много трудови
злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е)
Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат
и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие с тези
инструкции, като се вземат предвид
условията на труд и вида на работа.
Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него батерии.
Използването на друг вид батерии
може да предизвика нараняване или
пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове или
други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един
терминал до друг. Последствията от
късото съединение могат да бъдат
изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене
и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано лице,
като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
7
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
винтовертите
• Дръжте електроинструментите за
изолираните повърхности при извършване
на работа, при която уредът за затягане
може да влезе в контакт със скрито
окабеляване. При контакт на затегачите
с "жива" жица може да предизвика
преминаване на електричен ток по
откритите метални части, което да
причини на оператора токов удар.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
МЯСТО НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции
за безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност и работа за зарядните
устройства за батерии DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и табелки за внимание по
зарядното устройство, по батерийния
пакет и продукта, който го използва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само зарядни батерии DEWALT .
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: Децата трябва да се
наблюдават постоянно, за да не си
играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност, зарядното
устройство може да получи късо
съединение от чужд материал.
Чужди проводни материали
като например, но не само те,
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
8
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Tези зарядни устройства не са
предназначени за друга употреба,
освен за зареждане на презареждащите
се батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство на
дъжд и сняг.
• Когато изключвате зарядното
устройство, направете го от щепсела,
а не чрез дърпане на кабела. Това ще намали
риска от повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на място,
където може да е настъпан, да се спъват
в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен кабел,
освен ако не е абсолютно задължително.
Използването на неподходящ
удължителен кабел може да доведе до
риск от пожар, токов удар или късо
съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това да
доведе до прекалено вътрешно загряване.
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди. Зарядното
устройство се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното устройство,
ако кабела и щепсела му са повредени —
— веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното устройство,
ако е ударено рязко, ако е изпуснато или
повредено по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в упълномощен
сервизен център. Неправилното
сглобяване може да доведе до токов удар,
късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано лице,
за да се предотврати всякаква опасност.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в авторизиран
сервизен център. Това ще намали риска
от токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230V. Не се
опитвайте да го използвате при други
волтажи. Това не се отнася до зарядните
устройства за употреба в превозни
средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядните устройства DCB100, DCB105, DCB107
и DCB112 приемат 10.8 V Li-Ion батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство (k)
в подходящия контакт преди да поставите
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет (f) в зарядното
устройство. Червената светлина
(зареждане) ще присветва продължително,
за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност – DCB100 и DCB105
зареждане
– – – –
напълно заредени
–––––––––
горещ/студен пакет закъснение –– – –– –
сменете батерийния пакет
•••••••••••
9
Състояние на зарядност – DCB107 и DCB112
зареждане
напълно заредени
горещ/студен
пакет закъснение
Горещ/студен пакет
закъснение
DCB100 И DCB105
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
DCB107 И DCB112
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е нагорещена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се охлади.
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е студена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се затопли.
Червената светлина ще продължи да мига,
но жълтата индикаторна лампичка ще свети
по време на тази дейност. Когато батерията
се е охладила, жълтата светлинка ще се
изключи и зарядното устройство ще възобнови
процедура за зареждане.
XR Li-Ion инструментите са направени
със система за електронна защита,
която да защитава батерията срещу
пренатоварване,прегряване или дълбоко
изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
Li-Ion батериите са направени със система
за електронна защита, която да защитава
батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
10
Важни инструкции
за безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна,
не забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от картонената
опаковка. Преди да използвате батерийния пакет
и зарядното устройство, прочетете инструкциите
за безопасност по-долу. След това следвайте
дадената процедура за зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
•
Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен пакет
в зарядното устройство. Не изменяйте
батерийният пакет по никакъв начин, за
да го напъхате в несъвместимо зарядно
устройство, понеже може да се повреди
и да причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента на места, където
температурите може да достигнат или
надхвърлят 40 ˚C (105 ˚F) (като открити
или метални сгради през лятото).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване и
падане. Някои инструменти с
големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОНН
(Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори да
е сериозно повреден или напълно изхабен.
Батерийния пакет може да експлоадира
в огъня. При изгарянето на литиевойонен батериен пакет се образуват
токсични изпарения и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени батерийни
клетки може да причини дразнене
в дихателната система. Необходим
е свеж въздух. Ако симптомите
продължават, потърсете медицинска
помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Транспортиране
Батериите DEWALT са в съответствие с всички
приложими наредби за транспортиране,
както се препоръчва от стандартите на
индустрията и законовите стандарти, които
включват препоръките на ООН относно превоза
на опасни товари; Наредбите за превоз
на опасни стоки на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA), наредбите на
Международни опасни товари по море (IMDG)
и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Литиево-йонните клетки и батерии са били
тествани в раздел 38.3 от Ръководството
за тестове и критерии с препоръки на ООН
относно превоза на опасни товари.
В повечето случаи, транспортирането на пакет
батерии DEWALT ще бъдат изключени от
класифициране като напълно регулиран клас
9 Опасни материали. Като цяло, двата случая,
в които се изисква транспорт на Клас 9 са:
1. Транспортирането по въздух на повече
от два литиево-йонни батерийни пакета
на DEWALT, когато пакета съдържа само
батерийни пакети (без инструменти), и
2. Всяка пратка, която съдържа литиевойонна батерия с енергия, по-голяма от
100 ват часа (Wh). Всичките литиево-йонни
батерии имат отбелязана енергия във ват
часа на пакета.
Независимо от това дали дадена пратка
се счита за изключение или е напълно
регламентирана, отговорността пада на
изпращача да се консултира за най-новите
разпоредби за опаковане, етикетиране/
маркиране и изисквания за документация.
Транспортирането батерии може
евентуално да предизвика пожар, ако
клемите на батерията по невнимание влязат
в контакт с проводими материали. При
транспортирането на батерии се уверете,
че клемите на батерията са защитени
и добре изолирани от материали, които
могат да влязат в контакт с тях и да
причинят късо съединение.
Информацията, предоставена в този
раздел на ръководството е предоставена
добросъвестно и се счита за точна към
момента на създаване на документа.
Въпреки това, не се дава гаранция, изразена
или подразбираща се. Отговорността
е на купувача да гарантира, че неговите
дейности са в съответствие с приложимите
разпоредби.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCF610 работи на 10,8 волтови батерийни
пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
11
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Прочетете ръководството
с инструкциите преди употреба.
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT само със съответните
зарядни устройства на DeWALT.
Зареждането на батерийни пакети,
различни от определените DEWALT
батерии със зарядно устройство
DEWALT, могат да ги взривят или да
доведе до други опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Винтоверт
1 Зарядно устройство
2 Батерии
1 Представки за отверка
1 Комплект инструменти
1 Ръководство с инструкции
Вижте Teхнически данни за времето
на зареждане.
100%
100%
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Не излагайте на вода.
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети и зарядните
устройства не са включени с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Пусков превключвател за променливи
обороти
b. Бутон за напред/назад
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 ˚C и 40 ˚C.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
12
c. Лагер за регулиране на въртящия момент
d. Патронник с бързо освобождаване
e. Основна дръжка
е. Батериен пакет
ж. Бутон за освобождаване на батерията
h. Работни светлини
i. Прорез на приставка (фиг. 4)
j. Лагер за бързо освобождаване на
патронника (фиг. 4)
Този винтоверт е създаден за професионално
завинтване.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Използване на удължителен
кабел
Този винтоверт е провесионален
електроинструмент. НЕ допускайте деца
в близост до инструмента. Необходим е надзор,
когато този инструмент се използва от неопитен
оператор.
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е1 мм2;
максималната дължина е 30 м.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца да си играят с този
продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето DEWALT зарядно устройство
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не е нужна
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне
на батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Вкарване и сваляне
на батерийния пакет
от инструмента (фиг. 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, поставете
бутона за напред/назад
в заключена позиция или
изключете инструмента
и батерийният пакет преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете, че батерията ви (f)
е напълно заредена.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет с релсите
вътре в дръжката на инструмента.
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
на място, докато не чуете заключващото
щракване.
13
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (g) и силно издърпайте
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, поставете
бутона за напред/назад
в заключена позиция или
изключете инструмента
и батерийният пакет преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка на основната дръжка (е).
Пусков превключвател за
смяна на скоростите (фиг. 1)
За да включите инструмента, стиснете
пусковия превключвател (a). За да изключите
инструмента, освободете пусковия
превключвател. Вашият инструмент е снабден
със спирачка. Патронникът ще спре веднага,
щом пусковия превключвател е освободен.
14
Превключвателя за смяна на скоростта ключ
ви позволява да стартирате приложението
на по-бавна скорост. Колкото повече стискате
пусковият бутон, толкова по-бързо ще работи
инструмента. За максимален живот на
инструмента използвайте различни скорости
само за започване на дупки или закрепване на
крепежни елементи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Продължителната употреба при
променливи скорости не е препоръчителна.
Това може да повреди превключвателя
и трябва да се избягва.
Контролен бутон за напред/
назад (фиг. 1)
Контролният бутон за напред/назад (b)
определя посоката на инструмента и също така
служи като заключващ бутон.
За да изберете въртене напред, освободете
пусковия бутон и натиснете контролния бутон
за напред/назад от дясната страна
на инструмента.
За да изберете въртене назад, натиснете
контролния бутон за напред/назад от лявата
страна на инструмента. Централната позиция
на контролния бутон заключва инструмента
в позиция off (изкл.). Когато сменяте позицията
на контролния бутон, уверете се, че пусковия
бутон е освободен.
ЗАБЕЛЕЖКА: След като стартирате
инструмента за първи път след смяната на
посоката, може да чуете едно щракване при
задействането. Това е нормално и не отбелязва
наличието на проблем.
Работне светлини (фиг. 1)
Три работни светлини (h) са разположени около
втулката на патронника (d). Работната светлина
ще се активира, когато натиснете пусковия
бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната светлина е за
директно осветяване на работната повърхност
и не е предназначена за използване като
фенерче.
Лагер за регулиране
на въртящия момент (фиг. 1)
Регулирането на въртящия момент на втулката
(c) е ясно отбелязано с номера и максималната
позиция. Втулката трябва да се върти до
намиране на желаната настройка отгоре на
инструмента. Локаторите се намират в лагера,
за да се избегне момента с предположението,
когато се избира момент на въртене при
затягане. Колкото по-голям е номера на
лагера, толкова по-висок е въртящия момент
и по-широк крепежния елемент за завинтване.
За заключване на патронника за пробиване,
преместете на максималната позиция.
Патронник с бързо
освобождаване (фиг. 1, 4)
ЗАБЕЛЕЖКА: Патронникът приема само 1/4"
(6,35 мм) шестостенни аксесоари или 1" (25,4 мм)
върхове на приставки. Като използвате приставки
от 1" (25,4 мм) си осигурявате по-добър достъп
на по-тесни пространства.
Поставете бутона за напред/назад (b)
в заключена (сентрална) позиция ири
свалете батерийният пакет преди да смените
аксесоарите.
Показаната на Фигура 4 приставка е типична
за приставките, които се използват в бързо
освобождаващия патронник с улей (l) който
е необходимо за здравото държане на
приставката.
За да инсталирате аксесоар, натиснете
аксесоара, за да го напъхате докрая в
патронника. Патронникът няма дужда от
издърпване, за да заключи аксесоара на място.
За да свалите аксесоар, издърпайте втулката
на патронника навън от предната част на
инструмента. Свалете аксесоара и освободете
лагера.
Режим на гайковерт (фиг. 1)
Изберете номера на желания момент на
въртете, като използвате втулката за регулиране
на въртящия момент (c) отгоре на инструмента.
Вкарайте желания аксесоар за затягане
в патронника, като всяка друга приставка.
Направете няколко пробни пускания в отделени
или невиждащи се зони, за да сте сигурни в
правилната позиция на съединителния лагер.
Режим на пробиване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, поставете
бутона за напред/назад
в заключена позиция или
изключете инструмента
и батерийният пакет преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
лично нараняване, ALWAYS
застопорявайте и закрепвайте
здраво обработвания детайл. Ако
пробивате в тънък материал,
използвайте дървен опорен блок
за предотвратяване на поражения
в материала.
Завъртете втулката до символа на максималната
позиция за пробиване.
1. Използвайте само бургии с шестостенни
дръжки.
2. Винаги прилагайте налягане с приставката
в права линия. Използвайте достатъчно
налягане за равномерната работа на
приставката, но не натискайте прекалено,
за да предотвратите забавяне на мотора
или отклонение на приставката.
3. Дръжте инструмента с двете ръце, за да
контролирате усукващото действие на
бормашината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Завинтването може да се
забави, ако при натоварване
се появи внезапно усукване.
Винаги очаквайте забавяне.
Хванете здраво винтоверта, за
да контролирате въртящото
се движение и да избегнете
наранявания.
4. АКО Винтоверта СЕ ЗАБАВИ, това
обикновено е поради претоварване
или неправелна употреба. ВЕДНАГА
ОСВОБОДЕТЕ ПУСКОВИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, свалете приставката
от работа и потвърдете причината за
забавянето. DO NOT CLICK TRIGGER
ON AND OFF IN AN ATTEMPT TO START
A STALLEНЕ ЩРАКАЙТЕ
С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НАГОРЕ/НАДОЛУ
В ОПИТ ДА СТАРТИРАТЕ
СПРЯЛГАЙКОВЕРТ — TОВА МОЖЕ ДА
ПОВРЕДИ ВИНТОВЕРТА.
5. За намаляване на забавянето/спирането
или пробиването на материала, намалете
натиска върху винтоверта и разхлабете
малко приставката чрез последната част
на дупката.
6. Оставете мотора да работи, когато
издърпвате приставката обратно навън от
дупката. Това ще предотврати засядане.
7. При винтовертиет с променлива скорост
няма нужда от удар за центриране на
15
точката на пробиване. Започвайте дупката
при ниска скорост и увеличавайте чрез
притискане на превключвателя по-силно,
когато дупката е достатъчно дълбока, за да
пробивате без да отскача приставката.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, поставете
бутона за напред/назад
в заключена позиция или
изключете инструмента
и батерийният пакет преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част на
зарядното устройство можете да
почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори. Носете
одобрена защита за очите
и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
16
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда от
замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент
за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият
най-близък авторизиран сервизен агент, като
се свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на местната
станция за рециклиране. Събраните
батерийни пакети ще бъдат рециклирани
или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00236006 - 12-06-2014
17
18
Download PDF

advertising