DCF610 | DeWalt DCF610 SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

370000 - 52 LT
DCF610
Lietuvių
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
17
Pav. / Рисунок 1
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
3
Pav. / Рисунок 4
j
d
i
j
d
Pav. / Рисунок 5
4
LIETUVIŲ
1/4 COLLAS (6,35 mm) BEZVADU SKRŪVGRIEZIS
DCF610
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Akumulatora veids
Ātrums bez noslodzes
Uzgaļa turētājs
Maks. urbšanas Ø
Svars (bez akumulatora)
V
min-1
mm
kg
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte) dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
DCF610
10,8
2/3
Litija jonu
0-1050
1/4 collas
(6,35 mm)
6
0,76
61
3
72
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa)
ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Vac
Galia
Ah
Svoris
kg
DCB123
Ličio jonų
10,8
1,5
0,2
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa Vac
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
35
(1,3 Ah)
Svoris
kg
DCB125
Ličio jonų
10,8
1,3
0,2
DCB127
Ličio jonų
10,8
2,0
0,2
DCB100
230 V
Ličio jonų
40
(1,5 Ah)
0,30
65
(2,0 Ah)
Kroviklis
DCB105
Maitinimo tinklo įtampa Vac
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
25
30
40
(1,3 Ah)
(3,0 Ah)
(1,5 Ah)
55
70
(2,0 Ah)
(4,0 Ah)
Svoris
kg
0,49
Kroviklis
DCB107
Maitinimo tinklo įtampa Vac
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
60
70
90
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Svoris
kg
0,29
5
LIETUVIŲ
Kroviklis
DCB112
Maitinimo tinklo įtampa Vac
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo trukmė
min
40
45
60
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Svoris
kg
0,39
EK atbilstības deklarācija
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšās
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Definīcijas Ieteikumi par
drošību
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCF610
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
6
LIETUVIŲ
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7
LIETUVIŲ
b)
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
8
c)
d)
Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi skrūvgriežiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām,
ja stiprinājums varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja stiprinājums saskarsies ar vadiem,
kuros ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs
elektriskās strāvas trieciena risku.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces,
dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LIETUVIŲ
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šioje
instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklių DCB100, DCB105,
DCB107 ir DCB112 naudojimo taisyklės.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu akumulatorā,
ja akumulators ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, slīpēšanas
putekļus, metāla skaidas, tērauda
vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
9
LIETUVIŲ
Lādētāji
Krovikliais DCB100, DCB105, DCB107
ir DCB112 galima krauti 10,8 V ličio jonų
akumuliatorius.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (k) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (f).
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa,
norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes pakāpi.
Įkrovimo būklė – DCB107 ir DCB112
kraunamas
– – – –
visiškai įkrautas
–––––––––
karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas –– – –– –
iš naujo įdėti akumuliatoriaus bloką •••••••••••
Įkrovimo būklė – DCB107 ir DCB112
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
DCB100 IR DCB105
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
10
DCB107 IR DCB112
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta, automatiškai
įsijungia atidėjimo režimas, t. y. krovimas
atidedamas tol, kol akumuliatorius neatvėsta.
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per žema, automatiškai įsijungia
atidėjimo režimas, t. y. krovimas atidedamas tol,
kol akumuliatorius nesušyla.
Tuo metu raudona lemputė tebežybčios,
o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo.
Akumuliatoriui atvėsus, geltona kontrolinė
lemputė užges ir kroviklis vėl pradės krauti.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav
savietojams, jo tādējādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
LIETUVIŲ
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 ˚C (105 ˚F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų DEWALT akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriaus, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama,
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo,
ženklinimo/žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio
dokumento sukūrimo metu.
Visgi garantija – akivaizdi arba numanoma –
nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo veiksmais
būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCF610 darbojas ar 10,8 voltu
akumulatoru.
11
LIETUVIŲ
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
„DEWALT“ akumuliatorių blokus
kraukite tik specialiais „DEWALT“
krovikliais. „DEWALT“ krovikliais
kraunant „DEWALT“ firmos
akumuliatorius, akumuliatoriai gali
sprogti arba sukelti pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatorių.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 skrūvgriezis
1 lādētājs
2 akumulatori
1 skrūvgrieža uzgalis
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
Įkrovimo trukmė nurodyta skyriuje
Techniniai duomenys.
100%
100%
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Aprašymas (1, 4 pav.)
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. regulējama ātruma slēdzis
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
b. turpgaitas/atpakaļgaitas poga
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
d. Greitojo atlaisvinimo kumštelinis griebtuvas
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsdami pakeiskite
naujais.
Kraukite esant 4 ˚C–0 ˚C aplinkos
temperatūrai.
Skirta naudoti tik patalpoje.
12
c. griezes momenta regulēšanas ripa
e. galvenais rokturis
f. akumulators
g. akumulatora atlaišanas poga
h. darba lukturis
i. Bit groove (fig. 4)
j. Quick-release chuck collar (fig. 4)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis skrūvgriezis ir paredzēts profesionāliem
skrūvēšanas darbiem.
LIETUVIŲ
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis skrūvgriezis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments. NEĻAUJIET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību. Bērnus nedrīkst
atstāt bez uzraudzības, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators (f) ir
pilnībā uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajās
roktura sliedēs.
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan
klikšķis un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(g) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
13
LIETUVIŲ
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
Pareizs rokas novietojums
(1., 5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz galvenā roktura (e).
Regulējama ātruma slēdzis
(1. att.)
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a). Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet
slēdža mēlīti. Šis instruments ir aprīkots ar
bremzēm. Spīļpatrona pārstāj darboties, tiklīdz
slēdža mēlīte ir pilnībā atlaista.
Regulējama ātruma slēdzis ļauj sākt darbu ar
mazu ātrumu. Jo vairāk spiedīsiet uz mēlītes, jo
ātrāk instruments darbosies. Lai instrumentam
būtu maksimāli ilgs kalpošanas laiks, regulējamo
ātrumu lietojiet tikai urbšanas vai skrūvēšanas
darba iesākšanai.
PIEZĪME. Nav ieteicams ilgstoši izmantot
regulējamo ātrumu. Tas ir jāizmanto pēc iespējas
retāk, citādi var sabojāt slēdzi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
(1. att.)
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (b) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
nobloķēšanas poga.
Lai izvēlētu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu, kas atrodas instrumenta labajā pusē.
Lai izvēlētu rotāciju atpakaļ, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas pogu, kas atrodas
instrumenta kreisajā pusē. Novietojot pogu vidējā
pozīcijā, instruments tiek nobloķēts. Mainot šīs
pogas pozīciju, mēlītei noteikti jābūt atlaistai.
PIEZĪME. Pirmo reizi iedarbinot instrumentu pēc
rotācijas virziena maiņas, iespējams, izdzirdēsiet
klikšķi. Tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Darba gaismeklis (1. att.)
Visapkārt spīļpatronas uzmavai (d) ir izvietotas
trīs darba luktura (h) lampiņas. Darba lukturis
ieslēdzas, nospiežot slēdža mēlīti.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Griezes momenta regulēšanas
ripa (1. att.)
Uz griezes momenta regulēšanas ripas (c)
ir skaidri redzamas ciparu atzīmes un maks.
pozīcijas atzīme. Ripa jāpagriež tā, lai vēlamā
iestatījuma vērtība atrastos instrumenta augšpusē.
Ripas iedaļas paredzētas precīza stiprinājuma
griezes momenta iestatīšanai. Jo lielāks cipars
norādīts uz ripas, jo lielāks griezes moments
un skrūvējamā stiprinājuma izmērs. Lai sajūgu
nobloķētu urbšanai paredzētā režīmā, pagrieziet to
maksimālajā pozīcijā.
Ātri atbrīvojamā spīļpatrona
(1., 4. att.)
PIEZĪME. Spīļpatronā var ievietot tikai 1/4 collas
(6,35 mm) sešstūru piederumus un 1 collas
(25,4 mm) uzgaļus. 1 collas (25,4 mm) uzgaļi
ir piemēroti skrūvēšanai grūti piekļūstamās un
šaurās vietās.
Pirms piederumu nomainīšanas novietojiet
turpgaitas/atpakaļgaitas pogu nobloķētā
(centrālā) pozīcijā vai izņemiet akumulatoru.
14
LIETUVIŲ
4. attēlā redzamo uzgali parasti izmanto ātri
atbrīvojamajā spīļpatronā ar rievu (l), kura
paredzēta, lai cieši turētu uzgali.
Lai uzstādītu piederumu, iespiediet to
spīļpatronā līdz galam. Spīļpatronas uzmava nav
jāpavelk augšup, lai piederumu nofiksētu vietā.
Lai noņemtu piederumu, atvelciet spīļpatronas
uzmavu nost no instrumenta priekšpuses.
Izņemiet piederumu un atlaidiet uzmavu.
Skrūvēšanas režīms (1. att.)
Pagrieziet griezes momenta regulēšanas ripu
(c) instrumenta augšpusē līdz vajadzīgā griezes
momenta ciparam.
Ievietojiet spīļpatronā vajadzīgo stiprinājuma
piederumu. Rīkojieties tāpat kā ar skrūvgrieža
uzgali. Vispirms mazliet pavingrinieties uz
atgriezuma vai skatam noslēptām materiāla
vietām, lai noteiktu pareizo sajūga ripas pozīciju.
Urbšanas režīms
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, VIENMĒR cieši
nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Urbjot plānā materiālā, palieciet
zem tā koka gabalu, lai nesabojātu
urbjamo materiālu.
Pagrieziet ripu maksimālajā pozīcijā, lai iestatītu
urbšanas režīmu.
1. Jālieto tikai urbja uzgaļi ar sešstūrveida kātu.
2. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet instrumentu,
lai tā uzgalis varētu ieurbties, taču nespiediet
pārāk spēcīgi, lai dzinējs neiestrēgtu un
uzgalis nesaliektos.
3. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām,
lai novaldītu un tas negrieztos ap savu asi.
BRĪDINĀJUMS! Instruments var
iestrēgt, ja tam rodas pārslodze
negaidītas vērpes dēļ. Vienmēr
paredziet iestrēgšanas iespējamību.
Cieši abām rokām turiet instrumentu,
lai kontrolētu vērpes spēku un negūtu
ievainojumus.
4. JA SKRŪVGRIEZIS IESTRĒGST, tas
nozīmē, ka tai radusies pārslodze vai
tas nav pareizi lietots. NEKAVĒJOTIES
ATLAIDIET SLĒDŽA MĒLĪTI, izņemiet uzgali
no materiāla un nosakiet iestrēgšanas cēloni.
IESTRĒGUŠU SKRŪVGRIEZI NEDRĪKST
MĒĢINĀT IEDARBINĀT, IESLĒDZOT
UN IZSLĒDZOT SLĒDZI, CITĀDI VAR
SABOJĀT SKRŪVGRIEZI.
5. Lai minimizētu iestrēgšanas vai materiāla
caursišanas iespējamību, cauruma galā
samaziniet spiedienu uz skrūvgriezi un
vieglāk virziet uzgali.
6. Velkot instrumenta uzgali ārā no cauruma,
dzinējam ir joprojām jādarbojas. Tādējādi
iespējams novērst iestrēgšanu.
7. Strādājot ar regulējama ātruma skrūvgriezi,
urbjamā cauruma vieta nav vispirms jāierobo.
Sāciet cauruma urbšanu ar mazu ātrumu
un, kad uzgalis jau ieurbies pietiekami dziļi,
lai vairs neizslīdētu ārā, pamazām palieliniet
ātrumu, spiežot spēcīgāk uz slēdža mēlītes.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
15
LIETUVIŲ
Vides aizsardzība
Eļļošana
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
16
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1/4“ (6,35 мм) АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
DCF610
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Тип аккумулятора
Li-Ion
Число оборотов на х.х.
Держатель насадки
Макс. диаметр сверления
Вес (без аккумулятора)
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (измеренная
акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
В
об/мин
DCF610
10,8
2/3
мм
кг
0–1050
6,35 мм (1/4“)
6
0,76
дБ(А)
61
дБ(А)
3
дБ(А)
72
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
< 2,5
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным видам применения инструмента.
Однако, если инструмент применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или
содержится в ненадлежащем порядке,
уровень вибрации будет отличаться
от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда
он включен, но не выполняет какуюлибо операцию. Это может значительно уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Аккумуляторная батарея DCB123
ионноТип аккумулятора
литиевый
Напряжение
Вперем. тока 10,8
Емкость
Aч
1,5
Вес
кг
0,2
DCB125
ионнолитиевый
10,8
1,3
0,2
DCB127
ионнолитиевый
10,8
2,0
0,2
Зарядное устройство
DCB100
Напряжение сети Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
ионно-литиевый
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
35
40
65
(1,3 А/ч)
(1,5 А/ч)
(2,0 А/ч)
Вес
кг
0,30
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение сети Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
ионно-литиевый
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
25
30
40
(1,3 А/ч)
(3,0 А/ч)
(1,5 А/ч)
55
70
(2,0 А/ч)
(4,0 А/ч)
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение сети Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
ионно-литиевый
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
60
70
90
(1,3 А/ч)
(1,5 А/ч)
(2,0 А/ч)
140
185
(3,0 А/ч)
(4,0 А/ч)
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение сети Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
ионно-литиевый
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи
мин
40
45
60
(1,3 А/ч)
(1,5 А/ч)
(2,0 А/ч)
90
120
(3,0 А/ч)
(4,0 А/ч)
Вес
кг
0,39
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
10
DCF610
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
18
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем
месте может привести к несчастному
случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей
или посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в
силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его
вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного для работы на
открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения, а
именно: пылезащитной маски, ботинок на
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент
по назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в
его технических характеристиках.
20
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу. Не
используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и
делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера будущей
работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических
предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других
мелких металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость
(электролит); избегайте контакта с
кожей. Если жидкость попала на кожу,
смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из
аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только
квалифицированными специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе шуруповертами
•
Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций,
во время которых крепежная деталь
может соприкасаться со скрытой
проводкой. Контакт крепежных элементов с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
–
–
–
–
Ухудшение слуха.
Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
Риск получения травмы, связанный с
продолжительным использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для зарядных устройств DCB100, DCB105, DCB107
и DCB112 .
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только аккумуляторы марки DEWALT. Аккумуляторы других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
может создать риск возникновения
пожара,поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
•
Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет
и не ставьте зарядное устройство
на мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний
нагрев! Располагайте зарядное устройство вдали от источника тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит
через прорези, устроенные в верхней
и нижней частях кожуха.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь в авторизованный центр для проведения
технического обслуживания или ремонта! Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
•
В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
•
Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением. Данное
указание не относится к автомобильному зарядному устройству.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, оно может
быть закорочено посторонним материалом. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов, таких
как шлифовальная пыль, металлическая стружка, стальная проволока,
алюминиевая фольга или слой металлических частиц и других подобных материалов в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети,
если в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок,
не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного
применения.
•
Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки может привести к риску возникновения пожара, поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться о него, или иным способом повредить или сильно натянуть!
•
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости! Использование несоответствующего удлинительного кабеля
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядные устройство DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112 работают с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
(k) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионнолитиевых батарей, первым использованием
полностью зарядите батарейный комплект.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите в
приведенной ниже таблице:
Состояние зарядки–DCB100 и DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––
температурная задержка
–– – –– –
замените аккумулятор
•••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
зарядка
полностью заряжен
температурная
задержка
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
DCB100 И DCB105
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
DCB107 И DCB112
Если зарядное устройство обнаружит, что
аккумулятор перегрелся, зарядка будет
автоматически отложена до тех пор, пока
аккумулятор не остынет.
Если зарядное устройство обнаружит, что
аккумулятор слишком холодный, зарядка будет
автоматически отложена до тех пор, пока
аккумулятор не согреется.
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый индикатор. После того, как аккумулятор
остынет, желтый индикатор потухнет, и зарядка
возобновится.
XR Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегрева или
полной разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной Системы инструмент автоматически отключится.
Если это произошло, поместите литий-ионный
аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства,
прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
•
•
•
•
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. При установке или извлечении
аккумулятора из зарядного устройства
пыль или газы могут воспламениться.
Не вставляйте силой аккумулятор в
зарядное устройство. Ни коим образом не видоизменяйте аккумулятор
для установки в не предназначенное
для него зарядное устройство – аккумулятор может расколоться, что
приведет к получению тяжелой телесной травмы.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или
превысить 40 °С (например, наружные
навесы или строения из металла
в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. Не
вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара,
удара при падении, попали под тяжелый предмет или были повреждены
каким-либо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под удар
молотка или под ноги). Это может
24
привести к поражению электрическим
током или смерти от электрического тока. Поврежденные аккумуляторы должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый инструмент набок
на устойчивую поверхность в
месте, в котором он не создает
опасность, что о него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном положении,
но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (Li-Ion)
АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
При горении литий-ионных аккумуляторов
выделяются токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит
состоит из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение
органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
РУССКИЙ ЯЗЫК
авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки
опасных грузов, Международные правила
перевозки опасных грузов морским путем
(IMDG), и европейское соглашение
о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы
и аккумуляторы были протестированы
в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций
ООН по транспортировке опасных грузов
Руководства по тестами и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9, это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT, если
в упаковке находятся только аккумуляторы
(без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более 100
Ватт час (Втч). Энергоемкость всех ионнолитиевых аккумуляторных батарей указана
на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут закорочены
электропроводными материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов,
с которыми они могут контактировать
и привести к короткому замыканию.
Информация, изложенная в этом работе
руководства обоснована и на момент создания
этого документа ее можно считать точной.
Но, это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что его деятельность
соответствует всем применимым законам.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCF610 работает от аккумулятора
напряжением 10,8 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от
прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном
сухом месте вне зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием батарейный
комплект требует повторной зарядки.
Символы на зарядном устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
100%
100%
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не погружайте аккумулятор в воду.
Описание (рис. 1, 4)
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DeWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Комплект поставки
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
Переключатель направления вращения
(реверса)
Муфта установки крутящего момента
Быстросъемный патрон
Основная рукоятка
Аккумулятор
Кнопка фиксатора аккумулятора
Подсветка
Фреза для вырезания канавок (рис. 4)
Муфта быстросменного патрона (рис. 4)
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный шуруповерт предназначен для профессиональных работ по заворачиванию
саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данный шуруповерт является профессиональным электроинструментом.
1
Шуруповерт
1
Зарядное устройство
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
2
Аккумулятора
•
1
Отверточная насадка
1
Чемодан
1
Руководство по эксплуатации
1
Чертеж инструмента в разобранном виде
Упаковка содержит:
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.
26
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей одних с инструментом и не позволяйте играть с ним.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора соответствовало напряжению, обозначенному на паспортной табличке электроинструмента. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60335, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться специально подготовленным кабелем, который можно
приобрести в сервисной организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной
мощности Вашего зарядного устройства (см.
раздел «Технические характеристики»). Минимальный размер проводника должен составлять 1 мм2; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента всегда извлекайте аккумулятор. Перед установкой
или извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только
марки DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (f)
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Установите аккумулятор на бороздки внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы не
услышите, что замок защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора (g) и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук во время работы (Рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(е).
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится только после
полного освобождения выключателя.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Встроенный переключатель скорости дает
возможность начинать операцию на низкой
скорости. Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый выключатель. В целях продления срока службы Вашего инструмента используйте максимальную
скорость только на начальном этапе высверливания отверстий или заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно использовать инструмент во всем диапазоне скоростей. Это может привести к повреждению пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (b) устанавливает направление вращения инструмента, а также служит кнопкой блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите переключатель направления вращения с правой стороны
инструмента.
Для установки реверса, нажмите на переключатель направления вращения с левой
стороны инструмента. Кнопка переключателя,
установленная в среднее положение, блокирует
инструмент в состоянии «выключено». При изменении положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок в момент запуска. Это нормально и не указывает
на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Вокруг муфты патрона (d) расположены 3 лампочки подсветки (h). Подсветка загорается при
нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для освещения рабочей поверхности и не предназначена для использования в качестве фонарика.
Муфта установки крутящего
момента (Рис. 1)
На муфту установки крутящего момента (с)
нанесены цифры и обозначена макс. позиция.
Вращайте муфту до установки нужного значения в верхней части инструмента. На муфте
28
предусмотрены указатели в целях предотвращения неточностей при выборе крутящего
момента. Чем выше цифра на муфте, тем
выше крутящий момент и тем больше размер
крепежной детали, которую можно завернуть.
Для блокировки муфты в режиме сверления
передвиньте ее в макс. позицию.
Быстрозажимной патрон
(Рис. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Патрон предназначен только
для шестигранных насадок диаметром 1/4»
(6,35 мм) или насадок диаметром 1» (25,4
мм). Для удобства работы в труднодоступных
местах рекомендуется использовать насадки
диаметром 1» (25,4 мм).
Перед сменой насадок переместите переключатель реверса (b) в заблокированное положение (центральное) или извлеките из инструмента аккумулятор.
На рисунке 4 изображена типовая отверточная
насадка для использования в быстрозажимном патроне. Бороздка (l) обеспечивает плотный захват насадки.
Чтобы установить насадку, вставьте ее полностью в патрон. Для фиксации насадки на
месте оттягивать муфту патрона не требуется.
Чтобы вынуть насадку, оттяните муфту
патрона. Выньте насадку и отпустите муфту.
Режим заворачивания (Рис. 1)
При помощи муфты (с) в верхней части инструмента выберите подходящий крутящий
момент.
Вставьте в патрон отверточную насадку таким
же способом, как и любую отверточную насадку. Выполните несколько пробных заворачиваний в обрезке материала или на скрытом
участке, чтобы определить правильную позицию муфты установки крутящего момента.
Режим сверленияí
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА надежно закрепляйте заготовку. При
сверлении тонких материалов, для
предотвращения их повреждения подкладывайте деревянный брусок.
Поверните муфту и установите ее на макс.
позицию для сверления.
1. Используйте только сверла с шестигранными хвостовиками.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком большим, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного закручивания насадки шуруповерт может
остановиться. Всегда определяйте
причину останова. Крепко держите
инструмент обеими руками, чтобы
контролировать вращательное действие насадки и избежать получения
травмы.
4. ОСТАНОВ шуруповерта обычно происходит в результате перегрузки инструмента
или неправильного использования. СРАЗУ
ЖЕ ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките насадку из заготовки и определите
причину останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ – ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска внезапного останова инструмента или просверливания материала насквозь, уменьшите
давление на шуруповерт и осторожно высверливайте последнюю часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет доста-
точно глубоким, чтобы сверло из него не
выскочило.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, блокируйте переключатель реверса или
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические средствами для
очистки неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с
мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь
29
инструмента; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий раствор.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать
Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей
может привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения травмы пользуйтесь только рекомендованными DEWALT принадлежностями.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент DEWALT или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
•
Литий-ионные элементы подлежат переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
zst00236008 - 13-6-2014
30
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising