DCF610 | DeWalt DCF610 SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

588888 - 68 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCF610
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
2
Obr. 4
j
d
i
j
d
Obr. 5
3
AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK 6,35 mm (1/4“)
DCF610
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno.
Tak se může doba působení vibrací na obsluhu během pracovní doby značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Otáčky naprázdno
Držák nástrojů
Maximální průměr vrtáku
Hmotnost (bez baterie)
min-1
mm
kg
DCF610
10,8
2/3
Li-Ion
0–1050
6,35 mm (1/4“)
6
0,76
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
61
3
72
3
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s2
< 2,5
Odchylka K =
m/s2
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato
hodnota může být použita pro předběžný odhad
vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací
se vztahují na standardní použití nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být odlišná.
Tak se může během celkové pracovní
doby doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
4
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
Hmotnost
35
(1,3 Ah)
40
(1,5 Ah)
0,30
25
(1,3 Ah)
30
(3,0 Ah)
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
kg
40
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
Hmotnost
65
(2,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(2,0 Ah)
Hmotnost
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
DCB112
230 V
Li-Ion
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg
Pojistky
Nářadí 230 V
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,
může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který,
není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
DCF610
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
5
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí
žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
6
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu
od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka určená pro určitý druh
baterie může být nebezpečná při nabíjení
jiného typu baterie.
b) Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina očí, zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro šroubovák
•
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za izolované části. Montážní prvky, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že
neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
–
–
–
–
Poškození sluchu.
Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití pro nabíječky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
•
Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
7
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do
nabíječky nedostala žádná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
•
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
POZNÁMKA: V určitých podmínkách, kdy
je nabíječka připojena k napájecímu napětí,
může dojít ke zkratování nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé předměty a materiály,
jako jsou brusný prach, kovové piliny, ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoli částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru nabíječky umístěna žádná
baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve, než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
8
•
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobení zranění
nabíjejte pouze baterie DEWALT, které
jsou určeny k nabíjení. Ostatní typy baterií mohou prasknout, což může vést
k zranění nebo hmotným škodám.
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená
v tomto návodu. Nabíječka i baterie jsou
specificky navrženy tak, aby mohly pracovat
dohromady.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné
použití, než je nabíjení nabíjecích baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která jsou
•
•
•
•
mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn přes drážky
v horní a spodní části krytu nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu
nebo k jejímu poškození jiným způsobem.
Opravu svěřte autorizovanému servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu. Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby
bylo zabráněno jakémukoli riziku.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie z nabíječky toto riziko nesníží.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
mohou nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (k) do zásuvky
elektrické sítě.
2. Vložte baterii (f) do nabíječky. Červený indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude indikovat
zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno nepřerušovaným svícením červené kontrolky. Baterie
je zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Průběh nabíjení
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane, vložte
baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji zcela nabít.
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití – DCB100 a DCB105
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá / studená baterie
vyměňte baterii
– – – –
–––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Stav nabití – DCB107 a DCB112
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá /
studená baterie
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem elektronické ochrany, která baterii chrání před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže
uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom
postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
Prodleva zahřátá / studená
baterie
DCB100 A DCB105
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá / studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
•
•
DCB107 A DCB112
•
Bude-li nabíječka detekovat vysokou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud baterie
nevychladne.
•
Bude-li nabíječka detekovat příliš nízkou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud se
baterie nezahřeje.
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutí kontrolka
zhasne a nabíječka zahájí proces nabíjení.
Nářadí řady XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte
ji zcela nabít.
Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné
nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí obalu baterie a k následnému vážnému zranění.
Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte baterie do vody nebo do jiných kapalin.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou
venkovní boudy nebo plechové stavby
v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte baterii z žádného důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, nevkládejte baterii do nabíječky.
Zabraňte pádu, rozdrcení nebo poškození baterie. Nepoužívejte baterii nebo
nabíječku, u kterých došlo k nárazu,
pádu nebo jinému poškození (například
propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená baterie
by měla být vrácena do autorizovaného
servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
9
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na
stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít
k jeho pádu. Některá nářadí s velkou
baterií budou stát na baterii ve svislé
poloze, ale může dojít k jejich snadnému
převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE
Li-Ion
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Baterie
může v ohni explodovat. Při spalování baterií
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné
lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah článků baterie může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají,
vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu
kontaktu s plamenem nebo se zdrojem
jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
10
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít k
způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné
v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCF610 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 10,8 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní
životnosti skladujte nepoužívané baterie při
pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu, doporučuje se s ohledem na dosažení optimálních výsledků uložit je plně nabité na suchém
a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím bude
potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a baterii opatřeny následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
100%
100%
1
kufřík na nářadí
1
návod k obsluze
1
výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: U modelů N nejsou součástí dodávky baterie a nabíječky.
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
•
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Popis (obr.1, 4)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k zranění nebo k jeho poškození.
Prodleva zahřátá / studená baterie.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Spínač s regulací otáček
Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Objímka pro nastavení momentu
Rychloupínací sklíčidlo
Hlavní rukojeť
Baterie
Uvolňovací tlačítko baterie
Diody pracovní svítilny
Drážka pro nástroj (obr. 4)
Objímka rychloupínacího sklíčidla (obr. 4)
POUŽITÍ VÝROBKU
Není určeno pro venkovní použití.
Tento šroubovák je určen pro profesionální šroubovací práce.
Likvidaci baterií provádějte s ohledem
na životní prostředí.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1
šroubovák
1
nabíječku
2
baterie
1
šroubovací nástavec
Tento šroubovák je elektrické nářadí pro profesionální použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
•
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
11
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v elektrické síti.
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (f) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou EN
60335. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
1. Srovnejte baterii s vodicími drážkami uvnitř
rukojeti.
Výměna síťové zástrčky
(Pouze Velká Británie a Irsko)
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů uvedených v části tohoto návodu, která popisuje
nabíječku.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
POUŽITÍ
•
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
•
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
•
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte baterii. Před vložením nebo
vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před
12
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
uslyšeli kliknutí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (g) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
Správná poloha rukou (obr. 1, 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte správný úchop nářadí, jak je znázorněno na
ilustraci.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění, nářadí VŽDY pevně držte
a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na hlavní rukojeti (e).
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s regulací otáček (a).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač. Toto nářadí je vybaveno brzdou. Jakmile
je spouštěcí spínač zcela uvolněn, sklíčidlo se
zastaví.
Spínač s regulací otáček umožňuje zahájení
šroubování v pomalých otáčkách. Čím více spínač stlačíte, tím vyšší budou otáčky nářadí.
Rychloupínací sklíčidlo
(obr. 1, 4)
Chcete-li zajistit maximální provozní životnost
nářadí, používejte proměnné otáčky pouze pro
vrtání vodicích děr nebo pro montážní prvky.
POZNÁMKA: Sklíčidlo může být použito pouze
s příslušenstvím se šestihrannou upínací stopkou
6,35 mm (1/4“) nebo s nástavci 25,4 mm (1“).
Použití nástavců 25,4 mm (1“) umožňuje lepší
přístup na špatně přístupná místa.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně nářadí. Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí.
Jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Pracovní světlo (obr. 1)
Po obvodu objímky sklíčidla (d) jsou umístěna tři
pracovní světla (h). Pracovní světlo se rozsvítí po
stisknutí spouštěcího spínače.
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno pro okamžité osvětlení pracovního povrchu a není určeno proto, aby bylo používáno jako svítilna.
Objímka pro nastavení
momentu (obr. 1)
Objímka pro nastavení momentu (c) je viditelně
označena číslicemi a polohou MAX. Otáčejte objímkou, dokud se nebude požadované nastavení
nacházet na horní části nářadí. Objímka je opatřena dorazy, které eliminují nepřesnosti při nastavení utahovacího momentu. Čím vyšší je číslo na
objímce, tím vyšší je hodnota momentu
a tím větší může být použit montážní prvek.
Chcete-li při vrtání sklíčidlo zajistit, proveďte
nastavení do polohy MAX.
Před výměnou příslušenství nastavte tlačítko pro
chod vpřed / vzad (b) do středové polohy (zajištění) nebo vyjměte z nářadí baterii.
Pracovní nástroj s drážkou (l), která zaručuje
pevné upnutí nástroje, je zobrazen na obr. 4.
Tento nástroj je typický pro použití v rychloupínacím sklíčidle.
Chcete-li příslušenství upnout, zatlačte jej
zcela do sklíčidla. Objímka sklíčidla nemusí být
vytažena nahoru, aby došlo k zajištění pracovního nástroje.
Chcete-li příslušenství vyjmout, stáhněte
objímku sklíčidla z přední části nářadí. Vyjměte
příslušenství a uvolněte objímku.
Režim šroubovák (obr. 1)
Pomocí objímky nastavení momentu (c) na horní
části nářadí zvolte požadovaný utahovací moment.
Zasuňte do sklíčidla požadované montážní příslušenství, které je vhodné pro používané šroubovací nástavce. Proveďte několik pokusů na odpadovém materiálu, abyste se ujistili, zda je objímka
nastavena na požadovanou hodnotu momentu.
Režim vrtání
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění VŽDY zajistěte pevné ukotvení nebo upnutí obrobku. Provádíte-li vrtání tenkého materiálu, použijte
jako podložku dřevěný hranol, abyste
zabránili poškození materiálu.
Budete-li nářadí používat jako vrtačku, nastavte
objímku do polohy s označením MAX.
1. Používejte pouze vrtáky se šestihrannou
upínací stopkou.
13
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Používejte přiměřeně velký tlak, aby zajistili
dostatečný výkon vrtáku, ale netlačte na vrták
příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nářadí
nebo k ohybu vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý krut,
může dojít k zastavení nářadí. Při práci vždy
očekávejte, že může dojít
k zastavení nářadí. Držte nářadí pevně
oběma rukama, abyste mohli regulovat krut
vrtáku a abyste zabránili způsobení zranění.
4. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ nářadí, je to obvykle způsobeno jeho přetížením nebo nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte vrták z obrobku
a určete příčinu zastavení. NEPROVÁDĚJTE
OPAKOVANÉ ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ SPOUŠTĚCÍHO SPÍNAČE, ABYSTE SE POKUSILI
UVOLNIT ZASEKNUTÝ VRTÁK - MOHLO BY
DOJÍT K POŠKOZENÍ ŠROUBOVÁKU.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky
nebo porušení materiálu při provrtání, snižte
tlak na vrtačku a nechejte vrták jednoduše
proniknout poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte nízké
otáčky a jakmile bude díra dostatečně hluboká, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
zvyšujte otáčky, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku z díry.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám. Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
14
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku proti
prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité
v těchto částech. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část
nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty
a maziva mohou být z povrchu nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez kovových štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto
by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Z důvodu snížení rizika zranění používejte s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
•
Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je
prosím prodejci nebo do místní sběrny. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
15
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
16
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
Paulínska 22
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising