DCF610 | DeWalt DCF610 SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

511111 - 14 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCF610
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
2
Obr. 4
j
d
i
j
d
Obr. 5
3
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ 6,35 mm (1/4“)
DCF610
Blahoželáme Vám!
Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
naprázdno. Tak sa môže značne skrátiť
čas pôsobenia vibrácií na obsluhu počas
pracovnej doby.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Otáčky naprázdno
Držiak nástrojov
Maximálny priemer vrtáka
Hmotnosť (bez akumulátora)
min-1
mm
kg
DCF610
10,8
2/3
Li-Ion
0-1050
6,35 mm (1/4”)
6
0,76
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
61
3
72
3
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s2
< 2,5
Odchýlka K =
m/s2
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa
použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie
náradia. Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže značne predĺžiť
čas pôsobenia vibrácií na obsluhu počas
celkovej pracovnej doby.
4
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
V
Ah
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
35
(1,3 Ah)
40
(1,5 Ah)
0,30
25
(1,3 Ah)
30
(3,0 Ah)
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
kg
40
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
Hmotnosť
65
(2,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(2,0 Ah)
Hmotnosť
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
DCB112
230 V
Li-Ion
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Hmotnosť
kg
Poistky
Náradie 230 V
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,39
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
10 A v napájacej sieti
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Pozorne si prečítajte
návod na použitie a venujte pozornosť týmto
symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, v prípade, že sa jej nezabráni
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie v prípade, že
sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu
prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadenia
v prípade, že sa mu nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
DCF610
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01. 11. 2013
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
5
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom
okruhu použitý prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako sú respirátor, protišmyková
6
pracovná obuv, ochranná prilba a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti,
ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu,
ktorú budete vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba vo výrobcom určenej nabíjačke. Nabíjačka určená pre určitý druh
akumulátora môže byť nebezpečná pri
nabíjaní iného typu akumulátora.
b) Používajte výhradne akumulátory odporúčané výrobcom náradia. Použitie iných
typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete,
zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak sa
Vám kvapalina dostane do očí, zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre skrutkovač
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi, držte elektrické náradie vždy za
izolované časti. Montážne prvky, ktoré sa
dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhe
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu
vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
–
–
–
–
Poškodenie sluchu.
Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
Riziko zranenia spôsobené dlhodobým použitím.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
7
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie pre nabíjačky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
•
Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky
pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
•
•
•
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa do
nabíjačky nedostala žiadna tekutina. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia
zranenia nabíjajte iba akumulátory DEWALT, ktoré sú určené na nabíjanie. Ostatné typy akumulátorov môžu prasknúť,
čo môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená na napájacie napätie, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
brúsny prach, kovové piliny, oceľové vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je
v úložnom priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr ako budete
čistiť nabíjačku, odpojte ju od siete.
•
•
•
•
8
NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne iné
použitie, než je nabíjanie nabíjacích akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a neťahajte za prívodný
kábel. Týmto spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo viesť k spôsobeniu
požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký povrch, na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vo vnútri
nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na také
miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla.
Odvod tepla z nabíjačky je vedený cez drážky
v hornej a spodnej časti krytu nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu poškodených častí.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému
nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej
poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte
autorizovanému servisu.
Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná oprava alebo údržba, zverte tento úkon autorizovanému servisu. Nesprávne vykonaná
opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu
požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora z nabíjačky toto riziko nezníži.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
Nabíjačka je určená na použitie so štandardným napätím elektrickej siete 230 V.
Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným
napájacím napätím. Táto nabíjačka nie je
určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
môžu nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím
napätím 10,8 V.
Tieto nabíjačky nemusia byť žiadnym spôsobom
nastavované a sú konštruované tak, aby bola
zaistená čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky zapojte prívodný kábel nabíjačky (k) do zásuvky
elektrickej siete.
2. Vložte akumulátor (f) do nabíjačky. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je celkom nabitý a môže sa okamžite
použiť alebo môže byť ponechaný v nabíjačke.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich pred
prvým použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia – DCB100 a DCB105
nabíjanie
– – – –
celkom nabité
–––––––––
odmlka zahriaty/studený akumulátor –– – –– –
vymeňte akumulátor
•••••••••••
Stav nabitia – DCB107 a DCB112
nabíjanie
celkom nabité
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora,
žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne proces
nabíjania.
Náradie radu XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
IBA PRE AKUMULÁTORY LI-ION
Akumulátory Li-Ion sú vybavené systémom elektronickej ochrany, ktorá akumulátor chráni pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte
nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní
potom postupujte podľa uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
DCB100 AND DCB105
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú
alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky
začne režim odloženia nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
•
DCB107 A DCB112
•
•
Ak bude nabíjačka detegovať vysokú teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
akumulátor nevychladne.
•
Ak bude nabíjačka detegovať príliš nízku teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým sa
akumulátor nezahreje.
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie alebo
vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
Nikdy nevkladajte akumulátor do nabíjačky násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby mohol byť nabíjaný v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách DEWALT.
NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo
do iných kvapalín.
Neskladujte a nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako
sú vonkajšie búdy alebo plechové stavby
v letnom období).
9
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu rozoberať. Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte akumulátor
do nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo inému poškodeniu (napríklad prepichnutie
klincom, zásah kladivom, rozšliapnutie).
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie
na stabilný povrch tak, aby nemohlo
dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale môže
dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY
Li-Ion
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15 minút
alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane.
Ak je nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite prísun
čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť, ak
dôjde k jej kontaktu s plameňom alebo so
zdrojom iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú
predpísané v priemyselných a právnych normách,
ktoré zahŕňajú odporúčania OSN na prepravu
nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre
medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného
tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre
námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG)
a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej
cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR).
Články a akumulátory Li-Ion boli testované podľa
požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke
testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre
prepravu nebezpečného tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje
za zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať
do kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky
sú uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu.
Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna
záruka, výslovná alebo predpokladaná.
Je povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho
činnosti spĺňali požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCF610 pracuje s akumulátormi s napájacím napätím 10,8 V.
10
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Akumulátory likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo
k vzniku iných nebezpečných situácií.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom
a chladnom mieste mimo nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude
potrebné akumulátor nabiť.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
obsahujú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
100%
100%
Balenie obsahuje:
1
skrutkovač
1
nabíjačku
2
akumulátory
1
skrutkovací nadstavec
1
kufrík na náradie
1
návod na obsluhu
1
výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Pri modeloch N nie sú súčasťou
dodávky akumulátory a nabíjačky.
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Popis (obr.1, 4)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Vypínač s reguláciou otáčok
Prepínač pravého/ľavého chodu
Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
Hlavná rukoväť
Akumulátor
Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
Diódy pracovnej baterky
Drážka na nástroj (obr. 4)
Objímka rýchloupínacieho skľučovadla (obr. 4)
11
POUŽITIE VÝROBKU
Tento skrutkovač je určený na profesionálne
skrutkovacie práce.
Použitie predlžovacieho kábla
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (pozrite technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Tento skrutkovač je elektrické náradie na profesionálne použitie.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
•
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku. Taktiež sa uistite, či napájacie
napätie Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu
v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou EN
60335. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(Iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
•
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
•
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
•
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
12
VAROVANIE: Pred montážou a nastavením vždy vyberte akumulátor. Pred vložením alebo vybratím akumulátora náradie
vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba akumulátory
a nabíjačky DEWALT.
Vkladanie a vyberanie akumulátora z náradia (obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia vážneho zranenia pred
vykonávaním akéhokoľvek nastavenia
alebo pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte
z neho akumulátor.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (f) celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Vyrovnajte akumulátor s vodiacimi drážkami
vo vnútri rukoväti.
2. Riadne nasuňte akumulátor do rukoväti tak,
aby bolo počuť kliknutie.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (e) a vysuňte
akumulátor z rukoväte náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov uvedených v časti tohto návodu, ktorá
popisuje nabíjačku.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia vážneho zranenia pred
vykonávaním akéhokoľvek nastavenia
alebo pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte
z neho akumulátor.
Správna poloha rúk (obr. 1, 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchopenie náradia tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (e).
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s reguláciou otáčok (a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Toto náradie je vybavené brzdou. Hneď ako sa
vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa zastaví.
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje zahájenie
skrutkovania v pomalých otáčkach. Čím viac spínač stlačíte, tým vyššie budú otáčky náradia.
Ak chcete zaistiť maximálnu životnosť náradia,
používajte priemerné otáčky iba pri vŕtaní vodiacich dier alebo pre montážne prvky.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po
zmene smeru jeho otáčania sa môže ozvať cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu
poruchu.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Po obvode objímky skľučovadla (d) sú umiestnené tri pracovné svetlá (h). Pracovné osvetlenie sa
rozsvieti po stlačení vypínača.
POZNÁMKA: Pracovné svetlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby bolo používané ako baterka.
Objímka na nastavenie
momentu (obr. 1)
Objímka na nastavenie momentu (c) je viditeľne
označená číslicami a polohou MAX. Otáčajte
objímkou, dokiaľ sa nebude požadované nastavenie nachádzať na hornej časti náradia. Objímka
je opatrená dorazmi, ktoré eliminujú nepresnosti
pri nastavení doťahovacieho momentu. Čím
vyššie je číslo na objímke, tým vyššia je hodnota
momentu
a tým väčší montážny prvok môže byť použitý.
Ak chcete pri vŕtaní skľučovadlo zaistiť, vykonajte
nastavenie do polohy MAX.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo (obr. 1, 4)
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
POZNÁMKA: Skľučovadlo môže byť použité iba
s príslušenstvom so šesťhrannou upínacou stopkou 6,35 mm (1/4“) alebo s nadstavcami 25,4 mm
(1“). Použitie nadstavcov 25,4 mm (1“) umožňuje
lepší prístup na zle prístupné miesta.
Ovládacie tlačidlo pre pravý /
ľavý chod (obr. 1)
Pred výmenou príslušenstva nastavte tlačidlo pre
smer chodu (b) do stredovej polohy (zaistenie)
alebo vyberte z náradia akumulátor.
Ovládacie tlačidlo pre pravý / ľavý chod (b) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež
ako zaisťovacie tlačidlo.
Pracovný nástroj s drážkou (l), ktorá zaručuje
pevné upnutie nástroja, je zobrazený na obr. 4.
Tento nástroj je typický pre použitie v rýchloupínacom skľučovadle.
Ak chcete zvoliť otáčanie vpred, uvoľnite hlavný
vypínač a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer
chodu na pravej strane náradia.
Ak chcete zvoliť otáčanie vzad, stlačte ovládacie
tlačidlo pre smer chodu na ľavej strane náradia.
Stredová poloha tohto prepínača zaisťuje náradie
vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu tohto prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
Ak chcete príslušenstvo upnúť, zatlačte ho
úplne do skľučovadla. Objímka skľučovadla nemusí byť vytiahnutá nahor, aby došlo k zaisteniu
pracovného nástroja.
Ak chcete príslušenstvo vybrať, stiahnite objímku skľučovadla z prednej časti náradia. Vyjmite príslušenstvo a uvoľnite objímku.
13
Režim skrutkovač (obr. 1)
Pomocou objímky nastavenia momentu (c) na
hornej časti náradia zvoľte požadovaný doťahovací moment.
Zasuňte do skľučovadla požadované montážne
príslušenstvo, ktoré je vhodné pre používané
skrutkovacie nadstavce. Vykonajte niekoľko pokusov na odpadovom materiáli, aby ste sa uistili,
že je objímka nastavená na požadovanú hodnotu
momentu.
Režim vŕtanie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia vážneho zranenia pred
vykonávaním akéhokoľvek nastavenia
alebo pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte
z neho akumulátor.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia VŽDY zaistite
pevné ukotvenie alebo upnutie obrobku.
Ak vŕtate do tenkého materiálu, použite
ako podložku drevený hranol, aby ste
zabránili poškodeniu materiálu.
Ak budete náradie používať ako vŕtačku, nastavte
objímku do polohy s označením MAX.
1. Používajte iba vrtáky so šesťhrannou upínacou stopkou.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Používajte primerane veľký tlak, aby ste zaistili dostatočný výkon vrtáku, ale netlačte na
vrták príliš, aby nedošlo k zastaveniu motora
náradia alebo k ohybu vrtáku.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáku.
VAROVANIE: Ak preťaženie spôsobí
náhle skrútenie, môže dôjsť k zastaveniu
náradia. Pri práci vždy očakávajte, že
môže dôjsť k zastaveniu náradia. Držte
vŕtačku pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať skrútenie vrtáka a aby ste
zabránili spôsobeniu zranení.
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU náradia, je to
obvykle spôsobené jeho preťažením alebo
nesprávnym použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
HLAVNÝ VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku a stanovte príčinu zastavenia. NEVYKONÁVAJTE OPAKOVANÉ ZAPÍNANIE
A VYPÍNANIE HLAVNÉHO VYPÍNAČA, ABY
STE SA POKÚSILI UVOĽNIŤ ZASEKNUTÝ
VRTÁK - MOHLO BY DÔJSŤ K POŠKODENIU SKRUTKOVAČA.
5. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vŕtačky
alebo porušeniu materiálu pri prevŕtaní, znížte
tlak na vŕtačku a nechajte vrták jednoducho
preniknúť poslednou časťou vŕtaného otvoru.
6. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
nechajte motor v chode. Tak zabránite zablokovaniu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu vŕtania nie je nutné. Pri zahájení vŕtania použite
nízke otáčky a hneď ako bude diera dostatočne hlboká, zvyšovaním tlaku na spúšťací
vypínač zvyšujte otáčky, aby bolo zamedzené
vyskočeniu vrtáka z diery.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia vážneho zranenia pred
vykonávaním akéhokoľvek nastavenia
alebo pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte
z neho akumulátor.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
14
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích
drážkach a v ich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a masku proti
prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy
nedovoľte, aby sa do náradia dostala
akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte
žiadnu časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od elektrickej siete.
Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu
nabíjačky odstránené pomocou handričky
alebo mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné.
Z dôvodu zníženia rizika zranenia používajte s týmto výrobkom iba odporúčané
príslušenstvo DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Tento
výrobok zlikvidujte v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
•
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
•
Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00236003 - 04-06-2014
15
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
16
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
Paulínska 22
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising