DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

509211-14 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS331
DCS332
Rysunek 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Rysunek 2
i
j
2
Rysunek 3
Rysunek 4
a
b
b
r
Rysunek 6
Rysunek 5
l
d
k
d
e
3
Rysunek 7
f
g
Rysunek 9
Rysunek 8
i
h
4
Rysunek 10
Rysunek 11
g
m
g
n
j
j
Rysunek 12
Rysunek 13
5
Rysunek 14
6
WYRZYNARKA AKUMULATOROWA
DCS331, DCS332
Serdeczne gratulacje!
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
W
DCS332
14,4
1
Li-Ion
340
DCS331
18
1
Li-Ion
400
min-1
mm
0 – 2500
26
0 – 3000
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
°
kg
0 – 45
2,4
0 – 45
2,4
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
Napięcie
Typ
Typ akumulatora
Maks. moc wyjściowa
Prędkość skokowa
biegu jałowego
Długość skoku
Głębokość cięcia w:
– drewnie
– aluminium
– stali
Ustawienie nachylenia
pod kątem (l/r)
Masa (bez akumulatora)
VGS
LPA (ciśnienia akustyczne)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (moc akustyczna)
KWA (niepewność pomiaru)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Wartość emisji drgań
cięcie kartonu
ah,B =
m/s2
10,5
10,5
niepewność pomiaru K = m/s2
3,0
3,0
Wartość emisji wibracji
Przy cięciu blachy
metalowej ah,M =
m/s2
5,5
5,5
niepewność pomiaru K = m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
VGS
Pojemność
Ah
Masa
kg
DCB140 DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
VGS
Pojemność
Ah
Masa
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18,0
18,0
18,0
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
Ładowarka
Napięcie sieciowe VAC
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
min
Masa
kg
DCB105
230
Li-Ion
30
(1,5 Ah akum)
55
(3,0 Ah akum)
70
(4,0 Ah akum)
0,49
7
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
10 A
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzia
nr kat. DCS331, DCS332 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
8
Horst Großmann
Wiceprezez Działu Konstrukcyjnego i Rozwoju
Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
10.02.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
b)
c)
d)
e)
f)
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
d)
e)
f)
g)
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
9
f)
g)
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) NAPRAWY
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wyrzynarek
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części wyrzynarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
• Przedmiot obrabiany zawsze mocuj
ściskami stolarskimi lub innymi
stosownymi środkami do stabilnej
powierzchni. Nie przytrzymuj go ręką ani
nogą, ponieważ ten chwiejny sposób grozi
utratą panowania nad wyrzynarką.
• Zanim wyciągniesz brzeszczot ze szczeliny
w materiale pozwól aby silnik spokojnie
zakończył pracę. Jeżeli poruszający się
brzeszczot dotknie obrabiany przedmiot,
może zostać on uszkodzony i/lub może dojść
do utraty kontroli nad urządzeniem co może
doprowadzić do urazu.
• Utrzymuj rękojeść w czystości, wolną
od oleju i tłuszczu, w stanie suchym.
W ten sposób posiadasz lepszą kontrolę nad
urządzeniem.
• Używaj tylko ostrych brzeszczotów. Przy
tępych brzeszczotach może się pilarka
wyłamać lub obluzować, przy wywieraniu
większego nacisku.
• Czyść urządzenie często, szczególnie
po intensywnej pracy. Kurz zawierający
cząstki metalu lub drzazgi zbierają się na
wewnętrznych częściach i mogą doprowadzić
do spięcia elektrycznego.
• Nie używaj narzędzia bez przerwy przez
długi czas. Wywoływane przez narzędzie
wibracje mogą być szkodliwe dla palców, rąk
i ramion.
Pozostałe zagrożenia
• Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu.
– niebezpieczeństwo wypadku na skutek
dotknięcia ruchomego brzeszczotu.
– niebezpieczeństwo skaleczenia przy
wymianie brzeszczotu.
10
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu drzewnego powstającego podczas
cięcia.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i eksploatacji ładowarek DCB105.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i elektronarzędziu
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi doznaniem urazu
i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie zezwalaj dzieciom na
zabawę narzędziem.
UWAGA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak np.
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Jeżeli używasz ładowarki na wolnym
powietrzu, ustawiaj ją w suchym miejscu
i stosuj kabel przedłużający przeznaczony
do zastosowań na zewnątrz budynku.
Zastosowanie kabla do użytku zewnętrznego
zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie blokuj szczelin wentylacyjnych
w ładowarce które znajdują się na górze
i po bokach ładowarki. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
11
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzony
kabel musi być niezwłocznie wymieniony
przez producenta, punkt serwisowy lub
wykwalifikowaną w tym zakresie osobę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
ładunku akumulatora.
Stan ładowania akumulatora
jest ładowany
–– ––
–– ––
jest całkowicie naładowany –––––––––––––––––
przegrzanie
x
–– • –– • –– • –– •
problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ta ładowarka nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów.
Ładowarka wskazuje uszkodzony akumulator,
poprzez nie świecenie lub wskazanie problemu
z akumulatorem lub ładowarką jak powyżej.
WSKAZÓWKA: Może to wskazywać również na
problem z ładowarką.
Jeśli ładowarka wskazuje na jakiś problem,
zanieś ją razem z akumulatorem do sprawdzenia
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Ładowarki
Przekroczenie temperatury
Ładowarka DCB105 ładuje akumulatory litowojonowe o napięciu 10,8 V; 14,4 V i 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 oraz DCB182).
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy osiągnie on
odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu
zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej
akumulatora.
Ładowarek tych nie trzeba nastawiać i zostały
one tak skonstruowane, by zapewnić możliwie jak
najłatwiejszą obsługę.
Przebieg ładowania (rys. 3)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Włóż całkowicie akumulator (b) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem są całkowicie
naładowane.
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne
zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem lub głębokim
rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator do ładowarki
aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator będzie się ładować o połowę
wolniej od akumulatora ciepłego. Akumulator
będzie się ładować podczas całego przebiegu
ładowania z mniejszą prędkością, która nie
podwyższy się, jeśli akumulator stanie się
cieplejszy.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
12
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie substancje mogą
się zapalić.
• Nigdy nie wkładaj akumulatora do ładowarki na siłę. Nie wprowadzaj żadnych
zmian w akumulatorze, aby dopasować go
do innej ładowarki, ponieważ akumulator
może się rozerwać, co z kolei proowadzi do
poważnych urazów.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj by nie spadł na podłogę ani
nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane
lub uszkodzone w inny sposób
(np. przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte). Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy elektronarzędzie nie
jest używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre elektronarzędzia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
litowo-jonowego wydzielają się z niego
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować trudności
w oddychaniu. Narażoną osobę wyprowadź
na świeże powietrze, a gdyby objawy się
utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Dla modelu DCS332 jest przystosowany
akumulator 14,4 V.
Dla modelu DCS331 jest przystosowany
akumulator 18 V.
Można używać akumulatorów DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 lub DCB182.
Pozostałe informacje znajdują się w Danych
technicznych.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator osiąga
maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przechowuje się go w temperaturze pokojowej.
2. Przy dłuższym przechowywaniu naładowany
akumulator powinien być przetrzymywany
poza ładowarką, w chłodnym, suchym miejscu
aby osiągać maksymalne wyniki.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory mają być
magazynowane, nie powinny być całkowicie
rozładowane. Przed zastosowaniem muszą być
naładowane.
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
13
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Do stosowania tylko w pomieszczeniach
zamkniętych.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wyrzynarka akumulatorowa
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
1 pokrycie stopy przeciw zadrapaniom materiału
1 przyłącze do odciągania wiórów
2 akumulatory
1 ładowarka
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Przekroczenie temperatury.
x
1 kuferek
1 instrukcja obsługi
1 rysunek złożeniowy
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory,
ładowarki i kuferki nie należą do zakresu dostawy.
Problem z akumulatorem lub ładowarką.
• Sprawdź, czy wyrzynarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Problem z zasilaniem.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Opis wyrzynarki (rys. 1, 2, 6,
10, 11)
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu, czy też
doznanie urazu ciała.
a. Przycisk zwalniający akumulator
b. Akumulator
c. Wyłącznik
d. Blokada wrzeciona
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
e. Dźwignia zwalniająca brzeszczot
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
g. Stopa
f. Dźwignia do cięcia ukosowego
h. Dźwignia do suwu orbitalnego
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
i. Nastawnik nadmuchu kurzu
j. Osłona przed zadrapaniami na stopę
k. Mechanizm zaciskowy
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
l. Rolka prowadząca
m. Tylna nakładka
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
14
n. Nakładka anty-odpryskowa
p. Rękojeść główna
q. Górna rękojeść
CEL ZASTOSOWANIA
Wyrzynarki DCS332 i DCS331 są przeznaczone
do profesjonalnego cięcia drewna, stali, aluminium,
tworzyw sztucznych i ceramiki na różnych
stanowiskach pracy (budowach).
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Wyrzynarka ta stanowi elektronarzędzie
przeznaczone do użytku profesjonalnego.
Wykonano ją ze szczególnie odpornych
materiałów.
NIE pozwalaj dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Te urządzenia nie mogą być używane przez
osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi oraz mentalnymi
lub bez odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy, chyba że osoby te będą używać
narzędzi będąc pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Urządzenie nie powinno być nigdy
pozostawione w obecności dzieci.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze
wyjmuj akumulator aby uniknąć
niebezpieczeństwa ciężkiego
urazu. Niezamierzona praca może
spowodować uszkodzenia.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowania akumulatora z urządzenia (rys. 4)
WSKAZÓWKA: W celu uzyskania lepszych
wyników, akumulator powinien być w pełni
naładowany. Jeśli akumulator jest w pełni
naładowany lampka wyłącza się.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
URZĄDZENIA
1. By włożyć akumulator (b), ustaw go
odpowiednio względem rękojeści wyrzynarki.
(rys. 4).
2. Wsuń akumulator do rękojeści i wciśnij aż
do zatrzaśnięcia. Upewnij się, że nie jest
poluzowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA DO
RĘKOJEŚCI URZĄDZENIA
1. By wyjąć akumulator, naciśnij guzik
zwalniający (a) i jednocześnie wyciągnij
akumulator z rękojeści.
2. Włóż akumulator do ładowarki tak jak jest to
opisane w rozdziale Ładowarka tej instrukcji.
AKUMULATORY ZE WSKAŹNIKIEM POZIOMU
NAŁADOWANIA (RYS. 4)
Niektóre akumulatory DEWALT są wyposażone we
wskaźnik poziomu naładowania, składający się
z trzech diod LED, które informują o pozostałym
poziomie naładowania akumulatora.
Aby uaktywnić wskaźnik poziomu naładowania,
wciśnij i przytrzymaj przycisk wskaźnika poziomu
naładowania (r). Zestaw trzech zielonych diod
LED zaświeci się, informując o pozostałym
poziomie naładowania akumulatora. Kiedy poziom
naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu
używalności, wszystkie diody zgasną, oznaczając
konieczność naładowania akumulatora.
UWAGA: Wskaźnik poziomu naładowania
wskazuje jedynie orientacyjny poziom naładowania
akumulatora. Nie informuje o przydatności
narzędzia do użycia, a jego wskazania ulegają
zmianie w zależności od komponentów produktu,
temperatury i sposobu użytkowania.
15
Wkładanie i wyjmowanie
brzeszczotu (rys. 6)
WKŁADANIE BRZESZCZOTU
WSKAZÓWKA: Do tych wyrzynarek można
stosować tylko brzeszczoty z chwytem typu T.
WSKAZÓWKA: Brzeszczot do cięć
krawędziowych DT2074 jest przeznaczony dla
wyrzynarek DEWALT DCS331, DCS3332, DW331
i DW330.
WSKAZÓWKA: Przy wkładaniu brzeszczotów
do cięć krawędziowych (DT2074) osłona przeciw
zadrapaniom musi być usunięta i stopa musi
znajdować się na pozytywnej pozycji stop 0°.
1. Przesuń dźwignię zwalniającą brzeszczot (e)
jak pokazano na rys. 6.
2. Wprowadź brzeszczot z chwytem T
w mechanizm zaciskowy (k), przy czym tylna
strona brzeszczotu musi być wprowadzona
w szczelinę rolek prowadzących (l).
3. Chwyt T musi całkowicie znaleźć się w środku
mechanizmu zaciskowego, patrz rys. 6.
4. Zwolnij dźwignię.
WYJMOWANIE BRZESZCZOTU
UWAGA: Nie ruszaj używanego przed
chwilą brzeszczotu, może być jeszcze
gorący i spowodować uraz.
1. Przesuń dźwignię zwalniającą brzeszczot (e).
2. Lekkie potrząśnięcie spowoduje wysunięcie
brzeszczotu
Nastawianie ukosowe stopy
(rys. 7)
Aby odblokować stopę przeciągnij dźwignię
ukosową (f) na bok.
Aby zablokować stopę przesuń dźwignię
ukosową ponownie pod korpus wyrzynarki.
NASTAWIANIE UKOSOWE STOPY
1. Odblokuj stopę.
2. Przesuń stopę (g) do przodu, aby ją uwolnić
z pozycji pozytywnej stop 0°.
3. Stopa może być skierowana na lewo lub
prawo i posiada blokadę przy 15°, 30° i 45°.
Stopa może być zablokowana ręcznie pod
każdym kątem pomiędzy 0° i 45°.
4. Jeśli pożądany kąt cięcia ukosowego został
nastawiony, zabezpiecz stopę na tej pozycji
NASTĘPNIE USTAW STOPĘ PONOWNIE NA 0°
1. Odblokuj stopę.
16
2. Przekręć stopę ponownie na 0°.
3. Przesuń stopę z powrotem na pozycję stop 0°.
4. Zablokuj stopę
Funkcje cięcia – orbitalne lub
proste (rys. 8)
Te wyrzynarki są wyposażone w cztery funkcje
cięcia, w tym trzy orbitalne i jedną prostą. Funkcja
orbitalna posiada ruch brzeszczotu o większej sile
i służy do cięcia materiałów miękkich jak drewno
i tworzywa sztuczne. Funkcja orbitalna umożliwia
szybkie cięcie, które jest jednak mniej gładkie. Przy
funkcji orbitalnej brzeszczot porusza się podczas
cięcia do przodu i przesuwa dodatkowo w trybie do
góry i do dołu.
WSKAZÓWKA: W żadnym wypadku nie należy
ciąć w funkcji orbitalnej metalu lub twardego
drewna.
Aby nastawić funkcję cięcia przesuń dźwignię
dla cięcia orbitalnego (h) na jedną z czterech
pozycji cięcia: 0, 1, 2 i 3. Pozycja 0 jest do cięcia
prostego. Pozycje 1, 2 i 3 są do cięcia orbitalnego.
Siła cięcia podwyższa się, jeśli dźwignia będzie
nastawiana z jedynki na dwójkę lub trójkę, przy
czym pozycja 3 jest najmocniejsza.
Regulacja nadmuchu (rys. 9)
Dmuchawa kieruje strumień powietrza na
brzeszczot, by w ten sposób usuwać odpady z linii
cięcia.
WSKAZÓWKA: Do cięcia metali, przy których
jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca wyłącz
nadmuch, aby ciecz nie była zdmuchiwana.
Do włączania nadmuchu przesuń nastawnik
nadmuchu (i) zupełnie do góry.
Do wyłączenie nadmuchu przesuń nastawnik na
dół.
Zdejmowalna osłona przed
zadrapaniami (rys. 10)
Osłona przeciw zadrapaniom stopy (j) minimalizuje
uszkodzenia powierzchni (wrażliwych)
przedmiotów obrabianych, jak laminat, okleiny lub
lakier.
Aby nałożyć osłonę (j) nasadź przednią część
stopy aluminiowej (g) na część przednią osłony
i opuść wyrzynarkę. Osłona zatrzaśnie w tylnej
części stopy aluminiowej.
Aby zdjąć osłonę chwyć ją na tylnej końcówce
i naciśnij na obie tylne nakładki (m), tak aby można
było osłonę usunąć.
Nakładka anty-odpryskowa
materiału (rys. rys. 11)
WSKAZÓWKA: Nie stosuj nakładki antodpryskowej razem z brzeszczotem do cięcia
krawędziowego.
Przeciwodpryskowa nakładka na stopę (n)
mocowana w pobliżu brzeszczotu minimalizuje
odpryski materiału, szczególnie płyt okleinowych,
laminatu lub powierzchni lakierowanych. Nakładka
anty-odpryskowa powinna być wbudowana
w osłonę przed zadrapaniami (j). Jeśli osłona nie
jest stosowana można nakładkę anty-odpryskową
zamocować w stopie (g).
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie
naładowany).
ZASTOSOWANIE
OSTRZEŻENIE: Przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed rozpoczęciem wykonywania
regulacji lub napraw wyłącz
wyrzynarkę i wyjmij z niej
akumulator. Zablokuj wyłącznik, gdy
wyrzynarka ma nie być używana.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
odpowiednie nauszniki ochronne.
W pewnych warunkach i przy dłuższym
czasie pracy hałas wywoływany przez
wyrzynarkę może doprowadzić do
upośledzenia słuchu.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
• Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza bezpieczeństwa.
• Sprawdź, czy cięty materiał został dobrze
zamocowany.
• Sprawdź, czy z drugiej strony przedmiotu
obrabianego jest do dyspozycji wystarczająca
ilość miejsca dla brzeszczotu. Nie tnij
materiału, którego grubość przekracza
maksymalną głębokość cięcia.
• Stosuj tylko ostre i całkowicie sprawne
brzeszczoty; pęknięte lub wygięte brzeszczoty
należy natychmiast wymienić na nowe.
• Nie używaj wyrzynarki do piłowania rur.
• Nigdy nie załączaj wyrzynarki bez
zamontowanego brzeszczotu.
• Najlepsze wyniki pracy uzyskuje się przy
pewnym, płynnym prowadzeniu wyrzynarki
nad przedmiotem obrabianym. Nigdy nie
wywieraj bocznego nacisku na brzeszczot.
Dociskaj stopę płasko do materiału. Przy
wyrzynaniu kołowych kształtów i innych
krzywizn lekko posuwaj wyrzynarkę.
• Brzeszczot wyjmuj tylko po całkowitym
zatrzymaniu się wyrzynarki. Tuż po pracy
może on być bardzo gorący. Nie chwytaj go
gołymi palcami.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys.1, 14)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Bezpieczne prowadzenie wyrzynarki wymaga
trzymania rękojeści głównej (q) jedną ręką,
a rękojeści górnej (p) - drugą ręką.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ze względów bezpieczeństwa wyrzynarka została
wyposażona w przycisk blokujący wyłącznika.
By uruchomić wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (c).
By zatrzymać wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik.
PRZESTAWNA LICZBA OBROTÓW (RYS. 5)
Jeśli wyłącznik zwalniający będzie naciskany
podwyższa się ilość suwów na minutę, ale
nie przekracza maksymalnej liczby obrotów
urządzenia. Jeśli wyłącznik zwalniający będzie
słabiej przyciskany, nastąpi redukcja ilości suwów
na minutę.
Blokada wrzeciona (d) powinna być zawsze
wciśnięta, jeśli urządzenie nie jest w użyciu, aby
uniknąć możliwości niezamierzonego załączenia.
Piłowanie
OSTRZEŻENIE: Wyrzynarka nie może
być zużywana, jeśli stopa jest zdjęta,
ponieważ w taki przypadku istnieje
niebezpieczeństwo ciężkiego urazu.
CIĘCIE WGŁĘBNE (RYS. 12)
Piłowanie wgłębne jest łatwą metodą zrobienia
wewnętrznego cięcia. Pilarka może być
17
wprowadzona bezpośrednio w panel lub deskę
bez przeprowadzania wcześniejszego nawiercania
otworu. Przed cięciem wgłębnym należy
wymierzyć powierzchnię do wycięcia i zaznaczyć
wyraźnie kontur ołówkiem. Następnie należy
przechylić wyrzynarkę do przodu, aż przedni
kant stopy mocno oprze się na powierzchni
obrabianego materiału i brzeszczot umożliwi pełny
suw w materiale. Należy włączyć urządzenie
i pozwolić na osiągnięcie maksymalnej ilości
obrotów.
Trzymaj urządzenie mocno i opuść powoli jego
tylną część, aż brzeszczot kompletnie zagłębi
się. Trzymaj stopę płasko w drewnie i rozpocznij
piłowanie. Nie wyjmuj brzeszczotu, kiedy się
jeszcze porusza. Brzeszczot musi być w pełni
nieruchomy.
CIĘCIE PRZY KRAWĘDZI (RYS. 13)
Cięcie krawędziowe jest niezbędne, jeśli musi
być zrobione wykończenie przy ścianie lub
przeszkodzie. Najprostszą metodą do cięcia
krawędziowego jest zastosowanie brzeszczotu
płetwowego (DT2074).
Brzeszczot ten zwiększa zakres cięcia, aż do
przedniej krawędzi stopy wyrzynarki. Usuń
nakładkę anty-odpryskową i nastaw stopę na
pozycję stop 0°, zanim założysz brzeszczot
i zastosujesz go. Aby uzyskać najlepszą jakość
cięcia brzeszczot powinien być ustawiony na
pozycji orbitalnej 0 lub 1. Brzeszczot nie powinien
być stosowany do rozpoczynania cięcia, ponieważ
zabezpiecza on stopę przed podpieraniem przez
powierzchnię obrabianą. Zastosuj opisane poniżej
postępowanie przy cięciu drewna.
CIĘCIE DREWNA
Zawsze przytrzymuj obrabiany przedmiot. Do
cięcia drewna stosuj zawsze wyższe obroty.
Nie próbuj wyłączać wyrzynarki, gdy brzeszczot
znajduje się w ciętym materiale. Może do
spowodować zatarcie silnika. Postaw przednią
część stopy na przygotowanym materiale i trzymaj
stopę wyrzynarki mocno przyciskając do drewna.
Nie wymuszaj żadnego ruchu na pilarce, pozwól jej
ciąć z własną prędkością.
Gdy cięcie jest już gotowe, wyłącz wyrzynarkę.
Pozwól, aby brzeszczot znieruchomiał i odłóż
pilarkę na bok, zanim zwolnisz obrabiany
przedmiot.
CIĘCIE METALU
Przy cięciu cienkiej blachy metalowej najlepiej
jest przymocować kawałki drewna pod blachą, co
umożliwi uzyskanie czystego cięcia i wystąpienia
wibracji lub zarysowań na metalu. Zawsze pomyśl
o tym, aby do metali zawierających żelazo
18
(do każdych wykazujących wysoką zawartość
żelaza) stosować brzeszczot o drobnych zębach,
natomiast do metali nieżelaznych (bez zawartości
żelaza) brzeszczot o grubych zębach. Do cięcia
metali lekkich (aluminium, miedź, mosiądz, stal
miękka, rury galwanizowane, blacha do kanałów
kablowych itp.) stosuj ustawienie dla wysokiej
liczby obrotów. Do cięcia materiałów z tworzywa
sztucznego, listew, laminatów, stopów twardych
i żeliwa stosuj niską liczbę obrotów.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz wyrzynarkę
i wyjmij z niej akumulator. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie wyrzynarki
może doprowadzić do wypadku.
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Smarowanie
SMAROWANIE ROLKI PROWADZĄCEJ
(RYS. C)
• By nie dopuścić do zatarcia się rolki
prowadzącej (l), od czasu do czasu wpuszczaj
do niej kroplę oleju.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała
się jakaś ciecz. Żadnego elementu
wyrzynarki nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tej
wyrzynarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Zaliczają się do nich:
– DE3241
Prowadnica dystansowa
– DE3242
Jarzmo
– 581281-00
Adapter do odsysania pyłu
– 581239-01
Króciec do odsysania pyłu
– 402140-00
Nakładka na stopę
zapobiegająca odpryskiwaniu
materiału
– 581268-00
Osłona stopy chroniąca
przedmiot obrabiany przed
zadrapaniem
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator
swojemu dilerowi lub do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów. Zebrane tam akumulatory
będą poddane recyklingowi lub prawidłowo
usunięte.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
19
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00182391 - 17-07-2012
20
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising