DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

372001-05 EST
DCS331
DCS332
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
20
Joonis / Рисунок 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Joonis / Рисунок 2
i
j
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
b
a
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 5
l
d
k
d
4
e
b
Joonis / Рисунок 7
f
g
Joonis / Рисунок 9
Joonis / Рисунок 8
i
h
5
Joonis / Рисунок 10
Joonis / Рисунок 11
g
m
g
n
j
j
Joonis / Рисунок 12
6
Joonis / Рисунок 13
Joonis / Рисунок 14
7
EESTI KEEL
JUHTMEVABA TIKKSAAG
DCS331, DCS332
Õnnitleme!
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Maks. väljundvõimsus
Vabakäigukiirus
Käigupikkus
Lõikesügavus:
– puit
– alumiinum
– teras
Kaldenurga reguleerimine (l/r)
Mass (ilma akuta)
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helirõhu määramatus)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
1
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
°
kg
135
25
10
0–45
2,4
135
25
10
0–45
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Laudise lõikamisel
ah,B =
m/s²
10,5
10,5
Määramatus K =
m/s²
3,0
3,0
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Laudise lõikamisel
ah,B =
m/s²
5,5
5,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
8
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Laadija
Võrgupinge
VAC
Aku tüüp
Umbkaudne laadimis-min
aeg
Mass
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
akud)
60
(3,0 Ah
akud)
0,49
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
3 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
EESTI KEEL
OHT. Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusea.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCS331, DCS332
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTiga allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või tõsise
vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
9
EESTI KEEL
f)
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
10
c)
d)
e)
f)
g)
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või
pole lugenud instruktsiooni. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib põhjustada ohtliku olukorra.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
EESTI KEEL
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
– Lõigatavate materjalide ohtliku tolmu
sissehingamise oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutuseeskirjad
tikksaagide kasutamisel
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeosa võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
• Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja toestada. Kui
hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Enne tera saetavast materjalist
väljatõmbamist laske mootoril täielikult
seiskuda. Vastasel korral võib liikuv tera
materjaliga kokku põrgata ja tuua kaasa tera
purunemise või tööriista juhitamatuse ning
kehavigastuse.
• Hoidke käepidemed kuivad ning puhtad
õlist ja määretest. See võimaldab tööriista
paremini juhtida.
• Hoidke terad teravad. Nürid lõiketerad võivad
põhjustada koormuse all oleva sae kaldumise
või seiskumise.
• Puhastage tööriista sageli, eriti pärast
suuremahulist kasutamist. Tolm ja mustus
võib sisaldada metalliosakesi, mis tööriista
sisepindadele koguedes võivad kaasa tuua
elektrilöögi.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista kasutamise ajal tekkiv vibratsioon
võib kaasa tuua sõrmede, käte ja käsivarte
püsivaid vigastusi. Kasutage vibratsiooni
summutamiseks kindaid, puhake sageli, ärge
töötage ühel päeval liiga kaua.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Liikuva saetera katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
– Vigastuse oht ketta vahetamisel.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST! Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS. Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijaga,
mida pole käesolevas kasutusjuhendis
11
EESTI KEEL
nimetatud. Seadme aku ja laadija on mõeldud
koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi jääda lume alla ega vihma
kätte.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja, tõmmates
pistikust, mitte toitekaablist. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada..
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 laeb 10,8 V, 14,4 V ja 18 V Li-Ion
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 ja
DCB181) akusid.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et nende kasutamine oleks võimalikult
lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 3)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (b) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Et tagada liitiumioonakude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe asendama seadme
tootja, volitatud hooldustöökoda või mõni muu
sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud tavalise 230 V
majapidamisvoolu jaoks. Ärge üritage seda
12
laadimine
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
––
––
––
kuuma/külma
x
aku viivitusaeg
–– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
–– •
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mitte-süttimisega, tõrketeatele
viitamisega või märgutule vilkumismustriga.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
EESTI KEEL
XR-seeria liitiumioonakuga tööriist on sisseehitatud
elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic
Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse,
ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTi laadijaid.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
LIITIUMIOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised
aurud ja materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku
AKU TÜÜP
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
DCS332 töötab 14,4-voldise akuga.
• Ärge hoidke ega kasutage akut ja tööriista
keskkondades, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel ajal
kuuris või metallhoones).
Kasutada võib DCB140, DCB141, DCB180 ja
DCB181 akusid. Lisateavet vt jaotisest Tehnilised
andmed.
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see on täis laetud.
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maha ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat, kui
see on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
DCS331 töötab 18-voldise akuga.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
asetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
13
EESTI KEEL
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Pakendi sisu
1 Juhtmevaba tikksaag
Laadija ja aku märgised
1 Kriimustusvastane jalakate
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
1 Tolmukott
2 Akut
1 Laadija
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Koostejoonis
Laadimine.
x
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
Täielikult laetud.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Aku või laadija tõrge.
Kirjeldus (joon. 1, 2, 6,10, 11)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Tõrge toitekaablis.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
a. Akuvabastusnupp
b. Aku
c. Päästiklüliti
Kasutage ainult koos DEWALTi akudega.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada isikuvigastusi ja kahjusid.
d. Päästiku lukustusnupp
Vältige kokkupuudet veega.
g. Tald
e. Tera vabastushoob
f. Kaldehoob
h. Ringja liikumise hoob
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
i. Tolmupuhuri juhik
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
k. Klambrimehhanism
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
j. Kriimustusvastane tallakate
l. Juhtrullik
m. Tagumine sakk
n. Killukaitse
p. Põhikäepide
Ärge pange akut põlema.
q. Ülemine käepide
KASUTUSOTSTARVE
Laadimisajad leiate jaotisest Tehnilised
andmed.
Teie DCS332 või DCS331 tikksaag on mõeldud
puidu, terase, alumiiniumi, plasti ja keraamiliste
materjalide lõikamiseks erinevates töökohtades (st
ehitusplatsidel).
Kasutage ainult siseruumides.
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Laeb liitiumioonelementidega akusid.
14
EESTI KEEL
Need vastupidavad tikksaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik teostab järelevalvet. Lapsi ei
tohiks jätta valveta tööriista lähedusse.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEK JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb enne
seadistamist, lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
päästiklüliti alla vajutada ning aku
seadme küljest ära võtta. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 4)
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
veenduge enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud. Kui aku on tühjaks saanud, lülitub tuli ilma
hoiatuseta välja.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (b) tööriista käepidemes
asuvate juhikutega (joon. 4).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (a) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Lõiketera paigaldamine ja
eemaldamine (joon. 6)
TERA PAIGALDAMISEKS TOIMIGE
JÄRGMISELT.
MÄRKUS. See tikksaag kasutab üksnes T-kujuliste
tappidega saeterasid.
MÄRKUS. Tasane saeleht DT2074 on mõeldud
kasutamiseks üksnes DEWALTi tikksaagidega
DCS331, DCS332, DW331 and DC330.
MÄRKUS. Tasaste saelehtede (DT2074)
paigaldamisel tuleb eemaldada killukaitse ning tald
peab olema 0-kraadises positiivses seisuasendis.
1. Tõstke võtmeta teravabastushoob (e) üles,
nagu näidatud joonisel 6.
2. Sisestage T-kujuliste tappidega tera
klambermehhanismi (k), asetades saelehe
tagumise otsa juhtrullide (l) soonde.
15
EESTI KEEL
3. T-kujuline tapp peab olema täielikult
klambrimehhanismi sees, nagu näidatud
joonisel 6.
Asend 0 on sirge lõikamine. Asendid 1, 2 ja 3 on
ringjad lõikamised. Lõike jõulisus kasvab vastavalt
asendile, kolmas asend on kõige jõulisem.
4. Vabastage võtmeta teravabastushoob.
Tolmueemaldus (joonis 9)
TERA EEMALDAMISEKS TOIMIGE
JÄRGMISELT.
ETTEVAATUST. Ärge katsuge
kasutatud terasid, need võivad
tulised olla. Tulemuseks võib olla
kehavigastus.
1. Tõstke üles võtmeta teravabastushoob (e).
2. Kerge raputuse peale kukub tera välja.
Talla kallutamine (joon. 7)
Talla vabastamiseks tõmmake võtmeta
kaldehoob (f) küljele.
Talla lukustamiseks lükake võtmeta kaldehoob
tagasi tikksae korpuse alla.
TALLA KALLUTAMINE
1. Vabastage tald lukustusest.
2. Libistage talda (g) ettepoole, et vabastada see
0-kraadisest positiivsest seisuasendist.
3. Talda saab kallutada vasakule või paremale
ning sellel on 15-, 30- ja 45-kraadised järgud.
Talda saab käsitsi peatada igas asendis
vahemikus 0–45°.
4. Kui soovitud kaldenurk on saavutatud,
lukustage tald paigale.
TALLA VIIMINE TAGASI 0-KRAADISESSE
ASENDISSE
1. Vabastage tald lukustusest.
2. Pöörake tald tagasi 0-kraadisesse asendisse.
3. Libistage tald tagasi 0-kraadisesse
positiivsesse seisuasendisse.
4. Lukustage tald.
Lõiketoiming – ringjas või
sirge (jooni. 8)
See tikksaag on varustatud nelja lõiketoiminguga,
millest kolm on ringjad ja üks sirge. Ringja
lõikamise puhul on tera liikumine jõulisem ning see
on mõeldud pehmete materjalide, näiteks puidu
või plasti lõikamiseks. Ringjas lõikamine on kiirem,
aga materjali sees mitte nii sile. Ringja lõikamise
puhul liigub tera lõikelöögi puhul edasi, mitte ainult
üles-alla.
MÄRKUS. Ringja lõikamisega ei tohiks kunagi
lõigata metalli ega kõva puitu.
Lõiketoimingu reguleerimiseks viige ringja
toimingu hoob (h) üht neljast asendist: 0, 1, 2 ja 3.
16
Tolmueemaldus aitab puhastada lõikeala tera poolt
tekitatud prahist.
MÄRKUS. Metalli lõigates lülitage tolmueemaldi
välja, et lõikevedelikke terast mitte eemale puhuda.
Tolmueemaldi sisselülitamiseks libistage
tolmueemaldi juhik (i) üles välja.
Tolmueemaldi väljalülitamiseks libistage
tolmueemaldi juhik alla välja.
Eemaldatav kriimustusvastane
tallakaitse (joon. 10)
Kriimustusvastast tallakaitset (j) saab kasutada
kergestikriimustatavate materjalide, näiteks
laminaadi, vineeri või värvi lõikamisel.
Kriimustusvastase tallakaitsme (j) paigaldamiseks
asetage alumiiniumtalla (g) esiosa
kriimustusvastase tallakaitsme esiotsa ja langetage
tikksaagi. Kriimustusvastane tallakaitse kinnitub
kindlalt alumiiniumtalla tagaosa külge.
Kriimustusvastase tallakaitsme eemaldamiseks
haarake kinni kriimustusvastase tallakaitsme
tagaosast ning eemaldage see, hoides kinni
hakest tagumisest sakist (m).
Killukaitse (joon. 11)
MÄRKUS. Ärge kasutage killukaitset koos tasase
lõiketeraga.
Killukaitset (n) tuleb kasutada üksnes pindude
väljatulemise minimeerimiseks vineeri, laminaati
või viimistletud, näiteks värvitud pindu lõigates.
Killukaitse tuleks paigaldada kriimustusvastase
tallakaitsme (j) külge. Kui kriimustusvastast
tallakaitset ei kasutata, paigaldage killukaitse talla
(g) külge.
Enne kasutamist
• Veenduge, et aku on täis laetud.
KASUTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb enne
seadistamist, lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
päästiklüliti alla vajutada ning aku
seadme küljest ära võtta. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
EESTI KEEL
HOIATUS. Kandke alati sobivaid
kõrvakaitsmeid. Teatud tingimustel
ja kasutusaja vältel võib sellest tootest
tulev müra aidata kaasa kuulmiskao
tekkele.
Kasutusjuhised
HOIATUS.
Päästiku lukustusnupp (d) tuleb alla vajutada
iga kord, kui tööriista ei kasutata, et hoida ära
juhuslikku käivitumist.
Lõikamine
HOIATUS. Tikksaagi ei tohi kasutada,
kui tald on eemaldatud, see võib
tekitada raskeid kehavigastusi.
• Alati järgi turvalisusnõudeid ja eeskirju.
TASKU LÕIKAMINE (JOON. 12)
• Veenduge, et saetav detail on korralikult
kinnitatud. Eemaldage naelad, kruvid jm
kinnitusvahendid, mis võivad saelehte
kahjustada.
Taskulõige on lihtne viis augu tegemiseks. Sae
võib sisestada otse paneeli või laua sisse, ilma
juhtauke puurimata. Tasku lõikamisel mõõtke
välja lõigatav pind ning märgistage see pliiatsiga.
Järgmiseks liigutage saagi ettepoole, kuni talla
eesmine osa asub tööpinnal ning tera ulatub
täislöögiga läbi materjali. Lülitage tööriist sisse
ja laske tal saavutada maksimumkiirus. Haarake
saest kindlalt kinni ja langetage aeglaselt tööriista
tagumist serva, kuni tera jõuab täissügavuseni.
Hoidke talda vastu puitu ja alustage lõikamist. Ärge
eemaldage tera lõikest, kui see alles liigub. Tera
peab täielikult peatuma.
• Veenduge, et detaili all on piisavalt ruumi
saelehe liikumiseks. Äge lõigake materjale,
mis on paksemad kui maksimaalne
lõikesügavus.
• Kasutage ainult teravaid saelehti. Kahjustatud
või kõverdunud saeleht tuleb kohe välja
vahetada.
• Ärge käitage tööriista ilma saeleheta.
• Optimaalse tulemuse huvides liigutage
tööriista saagimise ajal sujuvalt ja ühtase
kiirusega. Ärge rakendage saelehele
külgsurvet. Hoidke talda töödetailiga rööpselt.
Kaare, ringi vm kõvera saagimisel lükake
tööriista kergelt saagimisjoone suunas.
• Enne saelehe materjalist eemaldamist oodake,
kuni töörist on seiskunud. Saeleht võib
saagimise ajal olla väga kuum. Ärge seda
puudutage.
Õige käte asend (joon. 1, 14)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilist liikumist.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on ülemisel
käepidemel (q) ja teine käsi põhikäepidemel (p).
Päästiklüliti (joon. 1)
Tikksae sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (c).
Tikksae aeglustamiseks ja peatamiseks vabastage
päästiklüliti.
KIIRUSREGULAATORI LÜLITI (JOON. 5)
Päästiklüliti sissevajutamisel kasvab löögiarv
minutis, aga see ei tohi ületada seadme
maksimumkiirust. Päästiku vabastamisel tera
löögikiirus väheneb.
TASALÕIKAMINE (JOON. 13)
Taasalõikamine on vajalik näiteks seinal olevate
lõigete tasandamisel ja viimistlemisel. Üks
lihtsamaid viise saavutada tasalõige on kasutada
tasast lõiketera (DT2074). Tasane lõiketera
annab vajaliku lõikeulatuse tikksae talla esiotsa.
Eemaldage killukaitse ja viige tald 0-kraadisesse
positiivsesse asendisse, enne kui paigaldate
tasase lõiketera ja alustate selle kasutamist.
Parima lõikekvaliteedi saavutamiseks tuleb tasast
lõiketera kasutada asendites 0 või 1. Tasast
lõiketera ei tohi kasutada lõike alustamisel, sest
tasane lõiketera ei lase tööpinnal talda toetada.
Kasutage allpool kirjeldatud puidulõiketehnikaid.
PUIDU LÕIKAMINE
Töödetail peab olema alati korralikult toestatud.
Puidu lõikamisel kasutage suuremat kiirust. Ärge
püüdke tööriista sisse lülitada, kui tera on vastu
lõigatavat materjali. See võib mootori kinni kiiluda.
Asetage talla esiosa lõigatava materjali peale ning
hoidke tikksae talda lõikamise ajal tugevalt vastu
puitu. Ärge suruge tööriistale, laske teral lõigata
omal kiirusel. Kui lõige on tehtud, lülitage tikksaag
välja. Laske teral täielikult peatuda ning pange
saag käest, enne kui töödetailist lahti lasete.
METALLI LÕIKAMINE
Õhukese lehtmetalli lõikamisel tuleks lehe
alla kinnitada puitalus; see tagab puhta lõike
ilma vibratsiooni või metalli rebimise ohuta.
Pidage alati meeles, et kasutate raudmetallide
(suure rauasisaldusega) puhul peenemat tera
ning mitteraudmetallide (ilma rauasisalduseta)
17
EESTI KEEL
puhul jämedamat tera. Kasutage pehmete
metallide (alumiinium, vask, pronks, õhuke teras,
galvaniseeritud torud, elektrijuhtivusega lehtmetall
jne) lõikamisel suurt kiirust. Plasti, keraamiliste
plaatide, laminaadi, tugevate metallide ja malmi
lõikamisel kasutage madalamat kiirust.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb enne
seadistamist, lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
päästiklüliti alla vajutada ning aku
seadme küljest ära võtta. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi, peale DEWALTi
pakutavaid, lisaseadmeid ei ole selle
tootega testitud ja seetõttu võib selliste
lisaseadmete kasutamine käesoleva
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Need on järgmised:
– DE3241
Rööbaspiire
– DE3242
Märkelatt
– 581281-00 Äratõmbeliitmik
Määrimine
JUHTRULLI MÄÄRIMINE (JOON. 6)
• Kinnijäämise vältimiseks määrige juhtrulli (l)
regulaarselt tilgakese õliga.
– 581239-01 Äratõmbekate
– 402140-00 Killukaitse tallale
– 581268-00 Kriimustuskaitse tallale
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust.
Selle töö ajal kandke heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOITUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
18
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha
elektroonikaromude lahuskogumist
majapidamistest kas jäätmejaamadesse või
jaemüüja poolt, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
EESTI KEEL
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei anna enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitiumioonakusid pole võimalik ümber
töödelda. Viige akud seadme edasimüüjale või
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DCS331, DCS332
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCS332
Напряжение питания
В пост. тока 14,4
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Макс. выходная мощность
Вт
340
Скорость без нагрузки
ход/мин. 0–2500
Величина хода
мм
26
Глубина пропила:
– Древесина
мм
135
– Алюминий
мм
25
Сталь
мм
10
Угол наклона (влево/вправо) °
0–45
Вес (без аккумулятора)
кг
2,4
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
135
25
10
0–45
2,4
дБ(А)
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3,0
100
3,0
100
дБ(А)
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных панелей
ah,B =
м/с²
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
3,0
3,0
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление листового металла
ah,M =
м/с²
5,5
5,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
20
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
14,4
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
18
1,5
0,35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
60
(Аккуму(Аккумуляторы 1,5 Ач) ляторы 3,0 Ач)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS331, DCS332
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
22
e)
f)
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
c)
d)
e)
f)
g)
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности
для работы лобзиковыми
пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
24
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Перед извлечением пильного полотна
из пропила в заготовке дождитесь
полной остановки двигателя.
Движущееся пильное полотно может
ударить по заготовке, что приведет
к повреждению полотна, повреждению
заготовки или потере контроля над
инструментом и риску получения травмы.
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки. Это улучшит
контроль над инструментом.
• Следите за остротой заточки.
Затупленные полотна могут заставить
пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
• Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
Это может привести к поражению
электрическим током.
– Риск получения травмы при смене
пильного полотна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала, что
может нанести вред здоровью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями подвижного
пильного полотна.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электросети, открытые контакты подзарядки внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
26
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (b) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
–– ––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
x
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
28
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCS332 работает от 14,4 В
аккумуляторов.
Модель DCS331 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB180 или DCB181.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 6, 10, 11)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Отпирающая кнопка аккумулятора
b. Аккумулятор
c. Курковый пусковой выключатель
d. Кнопка блокировки куркового выключателя
e. Рычаг фиксатора пильного полотна
f. Рычаг установки угла наклона
g. Подошва
h. Рычаг кругового движения
i. Регулятор устройства сдува стружки
j. Защитная крышка подошвы
k. Зажимной механизм
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
1 Аккумуляторная лобзиковая пила
1 Защитная крышка подошвы
1 Переходник для пылесоса
2 Аккумулятора
1 Зарядное устройство
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
l. Направляющий ролик
m. Задний зажимной язычок
n. Противоосколочная вставка
p. Основная рукоятка
q. Верхняя рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные лобзиковые пилы
DCS332 и DCS331 предназначены для
профессиональной резки древесины, стали,
алюминия, пластиков и керамики на различных
рабочих площадках (напр., строительных).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являются
профессиональными электроинструментами
для работ в тяжелом режиме.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
30
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен. При
полной разрядке аккумулятора подсветка
отключится без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (b) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 4).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (a) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение
пильного полотна (Рис. 6)
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРИМЕЧАНИЕ: С данной лобзиковой пилой
используются только пильные полотна
с Т-образным хвостовиком.
ПРИМЕЧАНИЕ: Полотно для резки заподлицо
DT2074 может использоваться только
с лобзиковыми пилами DEWALT DCS331,
DCS332, DW331 и DC330.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке полотен для
резки заподлицо (DT2074), противоосколочная
вставка должна быть снята с подошвы,
а сама подошва должна быть установлена
в положение неподвижного упора 0°.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильных полотен (е), как показано на
рисунке 6.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Вставьте Т-образный хвостовик пильного
полотна в зажимной механизм (k),
направляя заднюю часть полотна в канавку
направляющих роликов (l).
3. Т-образный хвостовик должен быть
вставлен в зажимной механизм до упора,
как показано на рисунке 6.
4. Отпустите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дотрагивайтесь до пильных полотен сразу
после работы – они могут оказаться очень горячими. Это может
привести к получению травмы.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна (е).
2. Пильное полотно выпадет из зажимного
механизма с легкой вибрацией.
Установка угла наклона
подошвы (Рис. 7)
Чтобы разблокировать подошву, переведите
в сторону рычаг установки угла наклона (f).
Чтобы заблокировать подошву, переведите
рычаг установки угла наклона назад, под корпус
лобзиковой пилы.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА ПОДОШВЫ
1. Разблокируйте подошву.
2. Передвиньте подошву (g) вперед, выводя
ее из положения неподвижного упора 0°.
3. Подошву можно устанавливать под углом
15°, 30° и 45°влево и вправо. Подошву
можно вручную установить на любом угле
наклона между 0° и 45°.
4. Достигнув нужного угла наклона,
заблокируйте подошву в этом положении.
УСТАНОВКА ПОДОШВЫ НА 0°
1. Разблокируйте подошву.
2. Поверните подошву в положение 0°.
3. Передвиньте подошву назад в положение
неподвижного упора 0°.
4. Заблокируйте подошву.
Движение пильного полотна
при резании — круговое или
прямое (Рис. 8)
Данная лобзиковая пила оборудована четырьмя
типами движения: 3 круговыми и 1 прямым.
Круговое резание отличается более резким
движением пильного полотна и предназначено
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Круговое движение
обеспечивает быстрый рез, но его поверхность
менее гладкая. При круговом движении пильное
полотно движется вперед при каждом ходе,
кроме этого вверх и вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте
круговое движение при резании твердой
древесины или металла.
Чтобы отрегулировать движение,
переведите рычаг кругового движения (h)
в одно из четырех положений: 0, 1, 2, или 3.
Положение 0 – прямое движение. Положения
1, 2 и 3 – круговые движения. Энергичность
реза увеличивается при переводе рычага
с положения 1 до 3; положение 3 используется
для наиболее быстрого и резкого резания.
Устройство сдува стружки
(Рис. 9)
Устройство сдува стружки помогает очищать
обрабатываемый участок от опилок,
производимых пильным полотном в процессе
резания.
ПРИМЕЧАНИЕ: При резании металла
выключайте устройство сдува опилок, чтобы
с пильного полотна не сдувало смазочноохлаждающую жидкость.
Чтобы включить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор (i) полностью вверх.
Чтобы выключить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор полностью вниз.
Съемная защитная крышка
подошвы (Рис. 10)
Защитная крышка подошвы (j) должна
использоваться при обработке легко
повреждаемых поверхностей, например,
ламината, однослойной фанеры или
окрашенных поверхностей.
Чтобы установить защитную крышку (j),
поместите переднюю часть алюминиевой
подошвы (g) в переднюю часть защитной
крышки и опустите лобзиковую пилу вниз.
Защитная крышка надежно защелкнется на
задней части алюминиевой подошвы.
Для снятия защитной крышки, возьмитесь за
нижнюю часть крышки и, удерживая оба задних
зажимных язычка, снимите защитную крышку
с подошвы.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Противоосколочная вставка
(Рис. 11)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
противоосколочную вставку при работе
пильными полотнами для резки заподлицо.
Противоосколочная вставка (n) используется
в целях сведения к минимуму повреждения
обрабатываемой поверхности, особенно при
резании однослойной фанеры, ламината
или поверхностей с отделкой, например,
покрытых краской. Противоосколочная вставка
устанавливается в защитную крышку подошвы
(j). Если защитная крышка не используется,
противоосколочная вставка устанавливается
непосредственно в подошву (g).
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям действующих
норм и правил безопасности.
• Надежно закрепите заготовку. Удалите
гвозди, винты и другие крепежные
детали, так как они могут повредить
пильное полотно.
• Убедитесь в том, что под заготовкой
имеется достаточное пространство для
пильного полотна. Не пытайтесь резать
материалы, толщина которых превышает максимальную глубину пропила.
32
• Используйте только острые пильные
полотна. Поврежденное или согнутое
полотно необходимо немедленно
заменить.
• Никогда не включайте инструмент без
установленного пильного полотна.
• Для получения оптимальных результатов
плавно и непрерывно перемещайте
инструмент над заготовкой. Не
оказывайте боковое давление на
пильное полотно. Держите подошву
параллельно обрабатываемой детали.
При выпиливании кривых линий,
кругов и прочих округлых форм слегка
подталкивайте инструмент вперед.
• Прежде чем извлечь пильное полотно из
заготовки, дождитесь полной остановки
инструмента. После работы пильное
полотно может быть очень горячим. Не
прикасайтесь к нему.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 14)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю рукоятку
(q), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (р).
Курковый пусковой
выключатель (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (с).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый пусковой выключатель.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (РИС. 5)
При нажатии на курковый выключатель, число
ходов в минуту продолжает увеличиваться, не
превышая максимальной скорости инструмента.
При отпускании куркового выключателя число
ходов в минуту уменьшается.
Каждый раз, когда инструмент не используется,
нажимайте кнопку блокировки куркового
РУССКИЙ ЯЗЫК
выключателя (d), чтобы предотвратить
возможность непреднамеренного пуска.
Резание
ВНИМАНИЕ: Никогда не
работайте лобзиковой пилой без
установленной подошвы. Это
может привести к получению
серьезной травмы.
ФАСОННАЯ РЕЗКА (РИС. 12)
Фасонная резка – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия. При
выполнении фасонной резки измерьте
поверхность и сделайте четкие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперед, пока
передний конец подошвы не упрется плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберет
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдет
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
РЕЗКА ЗАПОДЛИЦО (РИС. 13)
Резка заподлицо применяется при выполнении
резов вплотную к стене или какому-либо
препятствию, например, кухонному фартуку.
Самый простой способ выполнить резку
заподлицо – это использование специального
пильного полотна для резки заподлицо
(DT2074). Данное полотно обеспечивает
досягаемость, необходимую для резания
непосредственно с переднего края лобзиковой
пилы. Перед установкой и использованием
полотна для резки заподлицо, снимите
противоосколочную вставку и поверните
подошву в положение устойчивого упора 0°.
Для выполнения наиболее качественного реза
работайте полотном для резки заподлицо
в положении 0 или 1 (круговое движение).
Полотно для резки заподлицо не должно
использоваться для выполнения начального
реза, поскольку полотно препятствует опоре
подошвы на обрабатываемую поверхность.
Примеры распиловки древесины описаны ниже.
РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ
Всегда равномерно поддерживайте заготовку.
Для пиления древесины используйте
максимальную скорость. Никогда не включайте
инструмент, если пильное полотно касается
обрабатываемого материала. Это может
вызвать останов двигателя. Поместите
переднюю часть подошвы на обрабатываемую
поверхность и плотно прижимайте подошву
к древесине во время резания. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента. Позвольте
пильному полотну работать на своей скорости.
По окончании реза выключите лобзиковую пилу.
Дождитесь полной остановки пильного полотна
и затем отложите пилу в сторону.
РЕЗКА МЕТАЛЛОВ
При резке тонкого листового металла
закрепите под листом деревянную заготовку;
это обеспечит чистоту реза без риска
возникновения вибрации или повреждения
металла. Всегда помните: для резки черных
металлов (с большим содержанием чугуна)
используются пильные полотна с мелкими
зубьями; для резки цветных металлов (не
имеющих в своем составе чугуна) используются
пильные полотна с большим шагом зубьев.
Для резки мягких металлов (алюминия, латуни,
меди, мягкой стали, оцинкованных труб,
трубопроводов из листового металла и пр.)
используйте высокую скорость. Для резки
пластиков, керамической плитки, ламинатов,
твердых металлов и чугуна используйте низкую
скорость.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РОЛИКА
(РИС. 6)
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (l).
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
34
К ним относятся:
– DE3241
Параллельная направляющая
– DE3242
Ножка штангенциркуля
– 581281-00 Переходник для пылесоса
– 581239-01 Насадка пылесборника
– 402140-00 Противоосколочная вставка для
подошвы
– 581268-00 Защитная крышка подошвы
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204994 - 20-05-2013
35
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising