DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

371000-82 LV
DCS331
DCS332
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
21
Attēls / Рисунок 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Attēls / Рисунок 2
i
j
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
b
a
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 5
l
d
k
d
4
e
b
Attēls / Рисунок 7
f
g
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 8
i
h
5
Attēls / Рисунок 10
Attēls / Рисунок 11
g
m
g
n
j
j
Attēls / Рисунок 12
6
Attēls / Рисунок 13
Attēls / Рисунок 14
7
LATVIEŠU
BEZVADU FIGŪRZĀĢIS
DCS331, DCS332
Apsveicam!
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Akumulatora veids
Maks. izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Gājiena garums
Zāģēšanas dziļums:
– koksnē
– alumīnijā
– tēraudā
Sagāzuma leņķa
regulēšana (k/l)
Svars (bez akumulatora)
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
VDC
W
min-1
mm
DCS332 DCS331
14,4
18
1
1
Litija jonu Litija jonu
340
400
0-2500
0-3000
26
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
°
kg
0–45
2,4
0–45
2,4
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,0
100
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Zāģējot dēli
ah,B =
m/s²
10,5
10,5
Neprecizitāte K =
m/s²
3,0
3,0
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Zāģējot metāla loksni
ah,M =
m/s²
5,5
5,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
8
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
DCB140
Litija jonu
14,4
3,0
0,53
DCB141
Litija jonu
14,4
1,5
0,30
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VAC
Akumulatora veids
Aptuvenais
min
uzlādes laiks
Svars
kg
DCB105
230 V
Litija jonu
30
(1,5 Ah
akumulatori)
60
(3,0 Ah
akumulatori)
0,49
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
3 ampēri, kontaktdakšās
LATVIEŠU
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCS331, DCS332
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
9
LATVIEŠU
c)
d)
e)
f)
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
10
f)
g)
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
LATVIEŠU
g)
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
figūrzāģiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
• Pirms asmens noņemšanas no iezāģējuma
(ar figūrzāģi izzāģētās spraugas) nogaidiet,
līdz dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Ja asmens atrodas kustībā, tas var atsisties
pret apstrādājamo materiālu, kā rezultātā
var salūzt asmens, sabojāt apstrādājamo
materiālu, zaudēt kontroli pār instrumentu vai
gūt ievainojumus.
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi,
tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas. Tādējādi instruments ir vieglāk vadāms.
• Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir
neasi, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no
gaitas vai iestrēgt.
• Regulāri iztīriet instrumentu, īpaši pēc
ekspluatācijas smagos apstākļos. Uz
iekšējām virsmām bieži sakrājas putekļi un
nosēdumi, kas satur metāla daļiņas un kas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var izraisīt
neatgriezeniskus pirkstu, plaukstu un
roku bojājumus. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus, bieži atpūtieties un
ierobežojiet darba laika ilgumu dienā.
Atlikušie riski
• Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces,
dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
– ievainojuma risks, mainot asmeni;
– risks ieelpot putekļus no materiāliem, kas
griežot var būt kaitīgi veselībai.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
11
LATVIEŠU
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
12
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
LATVIEŠU
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V
un 18 V litija jonu akumulatoru (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB180, DCB181)
uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes kārtība (3. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (b) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir
sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
uzlādē
––
pilnībā uzlādēts
––
––
––
–––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas
aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu
izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz aptuveni
pusei no silta akumulatora uzlādes pakāpes. Visā
uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un
maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat
tad, ja akumulators ir uzsilis.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Uzlādes statuss
x
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
–– • –– • –– •
–– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka
neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots simbols,
kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī mirgo
indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
13
LATVIEŠU
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Var rasties elektriskās strāvas vai
nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
Modelis DCS331 darbojas ar 18 voltu akumulatoru.
Tiem ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB140, DCB141, DCB180, DCB181. Sīkāku
informāciju sk. tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus
akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators būs
jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCS332 darbojas ar 14,4 voltu
akumulatoru.
14
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Kļūme elektrotīklā.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
LATVIEŠU
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
i. zāģa skaidu pūtēja vadības slēdzis
j. skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums
k. stiprinājuma mehānisms
l. sliedes veltnītis
m. aizmugurējā ķepiņa
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
n. pretskabargu ieliktnis
p. galvenais rokturis
q. augšējais rokturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Šis figūrzāģis DCS332 un DCS331ir paredzēts
profesionāliem koksnes, tērauda, alumīnija,
plastmasas un keramikas materiālu zāģēšanas
darbiem dažādās darba zonās (piemēram,
būvlaukumos).
Lietošanai tikai telpās.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Iepakojuma saturs
1 bezvadu figūrzāģis
1 skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums
1 putekļu atvere
2 akumulatori
1 lādētājs
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2., 6., 10., 11. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. akumulatora atlaišanas poga
b. akumulators
c. slēdža mēlīte
d. slēdža mēlītes bloķētājs
e. asmens atlaišanas svira
f. sagāzuma svira
g. sliece
h. riņķveida zāģēšanas svira
Šis lielas noslodzes figūrzāģis ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
15
LATVIEŠU
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Asmens uzstādīšana un
noņemšana (6. att.)
ASMENS UZSTĀDĪŠANA
PIEZĪME. Instrumentam piemēroti vienīgi figūrzāģa
asmeņi ar T veida kātu.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
PIEZĪME. Plakanzāģēšanas asmens DT2074 ir
piemērots vienīgi DEWALT figūrzāģa modeļiem
DCS331, DCS332, DW331, DC330.
Pagarinājuma vada lietošana
PIEZĪME. Uzstādot plakanzāģēšanas asmeni
(DT2074), jānoņem pretskabargu ieliktnis un sliecei
jābūt 0° pozitīvajā nekustīgajā pozīcijā.
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
nospiediet slēdža mēlītes bloķētāju
un izņemiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (4. att.)
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu. Darba
lukturis izslēdzas bez brīdinājuma, ja akumulators
ir tukšs.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (b) ar sliedēm
instrumenta rokturī (4. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu (a) un
spēcīgi velciet akumulatoru ārā no instrumenta
roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
16
1. Paceliet bezatslēgas asmens atlaišanas sviru
(e), kā norādīts 6. attēlā.
2. Ievietojiet stiprinājuma mehānismā (k) asmeni
ar T veida kātu, virzot asmens aizmugurējo
daļu sliedes veltnīša (l) rievā.
3. T veida kātam jābūt līdz galam ievietotam
stiprinājuma mehānismā, kā norādīts 6. attēlā.
4. Atlaidiet bezatslēgas asmens atlaišanas sviru.
ASMENS NOŅEMŠANA
UZMANĪBU! Nepieskarieties asmenim,
kas tikko darbojies, jo tas var būt
karsts. Varat gūt ievainojumus.
1. Paceliet bezatslēgas asmens atlaišanas sviru
(e).
2. Nedaudz pakratot, asmens izslīd ārā.
Slieces sagāzums (7. att.)
Lai atbrīvotu slieci, pavelciet bezatslēgas
sagāzuma sviru (f) uz sānu.
Lai nofiksētu slieci, piespiediet bezatslēgas
sagāzuma sviru atpakaļ pie figūrzāģa korpusa.
SLIECES SAGĀŠANA
1. Atbloķējiet slieci.
2. Stumiet slieci (g) uz priekšu, lai atbrīvotu no 0°
pozitīvās nekustīgās pozīcijas.
3. Slieci var sagāzt gan uz labo, gan kreiso
pusi un automātiski iestatīt 15°, 30° un 45°
leņķī. Slieci var manuāli pagriezt jebkurā leņķī
robežās no 0° līdz 45° grādiem.
4. Kad sliece ir vajadzīgajā sagāzuma leņķī,
nofiksējiet slieci vietā.
SLIECES IESTATĪŠANA ATPAKAĻ 0° POZĪCIJĀ
1. Atbloķējiet slieci.
2. Pagrieziet slieci atpakaļ 0° pozīcijā.
3. No jauna iestumiet slieci 0° pozitīvajā
nekustīgajā pozīcijā.
4. Nofiksējiet slieci.
LATVIEŠU
Riņķveida vai taisnvirziena
zāģēšanas režīmi (8. att.)
Figūrzāģim ir četri zāģēšanas režīmi: trīs riņķveida
un viena taisnvirziena. Zāģējot riņķveidā, asmens
kustas spēcīgāk, un šī pozīcija paredzēta mīkstu
materiālu, piemēram, koksnes un plastmasas,
zāģēšanai. Materiāls riņķveidā tiek sazāģēts ātrāk,
toties zāģējuma vieta ir raupjāka. Šajā režīmā
asmens kustas gan uz priekšu, gan arī augšup un
lejup.
PIEZĪME. Riņķveida zāģēšanas režīms nav
paredzēts metāla vai cietkoksnes zāģēšanai.
Lai regulētu zāģēšanas režīmu, iestatiet
riņķveida zāģēšanas sviru (h) kādā no četrām
zāģēšanas pozīcijām: 0, 1, 2 vai 3. Taisnvirziena
zāģēšanai izvēlieties pozīciju 0. Riņķveida
zāģēšanai izvēlieties pozīcijas 1, 2 un 3. Ar katru
riņķveida zāģēšanas pozīciju asmens kustas
arvien spēcīgāk, tātad pozīcijā 3 tas kustas
visspēcīgāk.
Zāģa skaidu pūtējs (9. att.)
Zāģa skaidu pūtējs attīra zāģējuma vietu no
skaidām, kas rodas zāģējot.
PIEZĪME. Zāģējot metālu, izslēdziet zāģa skaidu
pūtēju, lai tas nenopūstu no asmens zāģēšanas
šķidrumus.
Lai ieslēgtu zāģa skaidu pūtēju, spiediet zāģa
skaidu pūtēja vadības slēdzi (i) līdz galam uz
augšu.
Lai izslēgtu zāģa skaidu pūtēju, spiediet zāģa
skaidu pūtēja vadības slēdzi līdz galam uz leju.
Noņemams skrāpējumu
noturīgs slieces pārklājums
(10. att.)
Skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums (j) jālieto
tad, ja zāģējat viegli saskrāpējamas virsmas,
piemēram, laminātu, finieri vai krāsu.
Lai piestiprinātu skrāpējumu noturīgu slieces
pārklājumu (j), ievietojiet alumīnija slieces (g)
priekšējo daļu iekšpusē skrāpējumu noturīgam
slieces pārklājumam un nolaidiet figūrzāģi uz leju.
Tādējādi skrāpējumu noturīgs slieces pārklājums
cieši nofiksējas uz alumīnija slieces aizmugurējās
daļas.
Lai noņemtu skrāpējumu noturīgu slieces
pārklājumu, satveriet tā apakšpusi un, turot abas
aizmugurējās ķepiņas (m), noņemiet slieces
pārklājumu.
Pretskabargu ieliktnis (11. att.)
PIEZĪME. Nelietojiet pretskabargu ieliktni, ja ir
uzstādīts plakanzāģēšanas asmens.
Pretskabargu ieliktnis (n) paredzēts tam, lai
aizsargātu materiālu pret atšķēlumiem zāģējuma
vietā, īpaši zāģējot finieri, laminātu vai virsmas
ar pārklājumu, piemēram, krāsu. Pretskabargu
ieliktnis jāievieto skrāpējumu noturīgā slieces
pārklājumā (j). Ja skrāpējumu noturīgs
slieces pārklājums netiek izmantots, ievietojiet
pretskabargu ieliktni sliecē (g).
Pirms ekspluatācijas
• Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
nospiediet slēdža mēlītes bloķētāju
un izņemiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
piemērotus ausu aizsargus. Dažos
apstākļos un ilglaicīga darba gadījumā
šī instrumenta radītais troksnis var
izraisīt dzirdes pasliktināšanos.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus
un spēkā esošos normatīvos aktus.
• Pārbaudiet, vai apstrādājamais materiāls ir
cieši nostiprināts. Izņemiet naglas, skrūves un
citus stiprinājumus, kas var sabojāt asmeni.
• Pārbaudiet, vai zem materiāla ir pietiekami
daudz brīvas vietas asmenim. Nedrīkst zāģēt
tādus materiālus, kuru biezums pārsniedz
maksimālo zāģēšanas dziļumu.
• Lietojiet tikai asus zāģa asmeņus. Bojāti
vai saliekti zāģa asmeņi ir nekavējoties
jānomaina.
• Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja nav
uzstādīts zāģa asmens.
• Lai darbs būtu paveikts maksimāli kvalitatīvi,
lēnām un vienmērīgi pārvietojiet instrumentu
pa apstrādājamo materiālu. Zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem. Turiet slieci līdzeni
pie apstrādājamā materiāla. Zāģējot izliektas
līnijas, pa apli vai citas apļveida formas, viegli
virziet instrumentu uz priekšu.
17
LATVIEŠU
• Pirms zāģa asmens izņemšanas no
apstrādājamā materiāla nogaidiet, līdz
instruments ir pilnībā pārstājis darboties. Pēc
zāģēšanas asmens var būt ļoti karsts. Tam
nedrīkst pieskarties.
Pareizs rokas novietojums
(1., 14. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz augšējā roktura (q), bet otru — uz galvenā
roktura (p).
Slēdža mēlīte (1. att.)
Lai iedarbinātu figūrzāģi, nospiediet slēdža mēlīti
(c).
Lai palēninātu un apturētu figūrzāģi, atlaidiet
slēdža mēlīti.
REGULĒJAMS ĀTRUMS (5. ATT.)
Nospiežot slēdža mēlīti, palielinās asmens gājienu
skaits minūtē, tomēr nepārsniedz instrumenta
maksimālo ātrumu. Atlaižot slēdža mēlīti,
samazinās asmens gājienu skaits minūtē.
Ikreiz, noliekot instrumentu malā, vienmēr
jānospiež slēdža mēlītes bloķētājs (d), lai
mazinātos nejaušas iedarbināšanas risks.
Zāģēšana
BRĪDINĀJUMS! Figūrzāģi nedrīkst
darbināt, ja sliece ir noņemta, citādi var
gūt smagus ievainojumus.
IEDOBUMU ZĀĢĒŠANA (12. ATT.)
Ar iedobumu zāģēšanas metodi var viegli veikt
izzāģēt iedobumus materiāla iekšpusē. Ar zāģi
var uzreiz veikt iezāģējumu panelī vai dēlī, pirms
tam neurbjot virzošo caurumu vai priekšurbumu.
Vispirms izmēriet iezāģējamo virsmu un skaidri
atzīmējiet ar zīmuli. Pēc tam sagāziet zāģi uz
priekšu, līdz slieces priekšējā daļa cieši atbalstās
pret apstrādājamā materiāla virsmu un asmens
ir pacelts virs tās pilnā gājienā. Ieslēdziet zāģi
un nogaidiet, līdz tas sasniedz maksimālo
ātrumu. Cieši satveriet zāģi un lēnām nolaidiet
tā aizmugurējo daļu, līdz asmens iezāģējas
pilnā dziļumā. Turiet slieci līdzeni pret materiāla
virsmu un sāciet zāģēt. Neizņemiet asmeni no
18
iezāģējuma, kamēr tas vēl kustas. Asmenim ir
pilnībā jāapstājas.
PLAKANZĀĢĒŠANA (13. ATT.)
Plakanzāģēšana jāizmanto, ja zāģējuma vieta
atduras pret sienu vai kādu šķērsli, piemēram,
nosegskārdu. Plakanzāģēšanu ir viegli veikt,
izmantojot plakanzāģēšanas asmeni (DT2074).
Plakanzāģēšanas asmens sniedzas pietiekami
tālu līdz figūrzāģa slieces priekšējo daļu. Pirms
plakanzāģēšanas asmens uzstādīšanas un
lietošanas noņemiet pretskabargu slieces
ieliktni un novietojiet slieci atpakaļ 0° pozitīvajā
nekustīgajā pozīcijā. Plakanzāģēšanas asmens
nodrošina vislabāko zāģēšanas kvalitāti pozīcijā 0
un riņķveida zāģēšanas pozīcijā 1. Neizmantojiet
plakanzāģēšanas asmeni tam, lai iesāktu
zāģēšanu, jo šis asmens neļauj materiāla virsmai
balstīt slieci. Lai zāģētu koksni, skatiet turpmākās
norādes.
KOKSNES ZĀĢĒŠANA
Apstrādājamais materiāls vienmēr pareizi
jāatbalsta. Koksnes zāģēšanai jāizmanto vislielākā
ātruma iestatījums. Instrumentu nedrīkst ieslēgt,
ja asmens ir atbalstīts pret zāģējamo materiālu.
Citādi var iestrēgt dzinējs. Novietojiet slieces
priekšējo daļu pret zāģējamo materiālu un darba
laikā cieši turiet figūrzāģa slieci pret materiālu.
Nespiediet zāģi; ļaujiet asmenim zāģēt savā gaitā.
Kad zāģēšana pabeigta, izslēdziet figūrzāģi.
Nogaidiet, līdz asmens pilnībā apstājas, un,
neatlaižot materiālu, nolieciet zāģi malā.
METĀLA ZĀĢĒŠANA
Zāģējot plānas metāla loksnes, ieteicams
zem tām piestiprināt koka plāksni; tādējādi var
panākt kvalitatīvu zāģējumu, neradot pārmērīgu
vibrāciju un nesaplēšot loksni. Melnajam
metālam (ar augstu dzelzs saturu) jālieto smalks
asmens, savukārt krāsainajam metālam (bez
dzelzs sastāvā) jālieto raupjš asmens. Mīksta
metāla (alumīnija, vara, misiņa, mīksta tērauda,
galvanizētu cauruļu, cauruļvadiem paredzētu
metāla lokšņu u.c.) zāģēšanai jāizmanto liela
ātruma iestatījums. Plastmasas, flīžu, lamināta,
cietu metālu un čuguna zāģēšanai jāizmanto maza
ātruma iestatījums.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
LATVIEŠU
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
nospiediet slēdža mēlītes bloķētāju
un izņemiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Tie ir šādi:
– DE3241
paralēlais ierobežotājs
– DE3242
cirkulis ar lineālu
– 581281-00 putekļu savākšanas palīgierīce
– 581239-01 putekļu savākšanas apvalks
Eļļošana
– 402140-00 pretskabargu slieces ieliktnis
SLIEDES VELTNĪŠA EĻĻOŠANA (6. ATT.)
– 581268-00 skrāpējumu noturīgs slieces
pārklājums
• Lai sliedes veltnītis (l) neiestrēgtu, regulāri
uzpiliniet uz tā nedaudz eļļas.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
19
LATVIEŠU
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DCS331, DCS332
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCS332
Напряжение питания
В пост. тока 14,4
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Макс. выходная мощность
Вт
340
Скорость без нагрузки
ход/мин. 0–2500
Величина хода
мм
26
Глубина пропила:
– Древесина
мм
135
– Алюминий
мм
25
Сталь
мм
10
Угол наклона (влево/вправо) °
0–45
Вес (без аккумулятора)
кг
2,4
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
135
25
10
0–45
2,4
дБ(А)
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3,0
100
3,0
100
дБ(А)
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных панелей
ah,B =
м/с²
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
3,0
3,0
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление листового металла
ah,M =
м/с²
5,5
5,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
14,4
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
18
1,5
0,35
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
60
(Аккуму(Аккумуляторы 1,5 Ач) ляторы 3,0 Ач)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS331, DCS332
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
e)
f)
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
24
c)
d)
e)
f)
g)
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности
для работы лобзиковыми
пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Перед извлечением пильного полотна
из пропила в заготовке дождитесь
полной остановки двигателя.
Движущееся пильное полотно может
ударить по заготовке, что приведет
к повреждению полотна, повреждению
заготовки или потере контроля над
инструментом и риску получения травмы.
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки. Это улучшит
контроль над инструментом.
• Следите за остротой заточки.
Затупленные полотна могут заставить
пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
• Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск получения травмы при смене
пильного полотна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала, что
может нанести вред здоровью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями подвижного
пильного полотна.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
26
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электросети, открытые контакты подзарядки внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
РУССКИЙ ЯЗЫК
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (b) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
–– ––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
x
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
28
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCS332 работает от 14,4 В
аккумуляторов.
Модель DCS331 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB180 или DCB181.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 6, 10, 11)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Отпирающая кнопка аккумулятора
b. Аккумулятор
c. Курковый пусковой выключатель
d. Кнопка блокировки куркового выключателя
e. Рычаг фиксатора пильного полотна
f. Рычаг установки угла наклона
g. Подошва
h. Рычаг кругового движения
i. Регулятор устройства сдува стружки
j. Защитная крышка подошвы
k. Зажимной механизм
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
1 Аккумуляторная лобзиковая пила
1 Защитная крышка подошвы
1 Переходник для пылесоса
2 Аккумулятора
1 Зарядное устройство
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
30
l. Направляющий ролик
m. Задний зажимной язычок
n. Противоосколочная вставка
p. Основная рукоятка
q. Верхняя рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные лобзиковые пилы
DCS332 и DCS331 предназначены для
профессиональной резки древесины, стали,
алюминия, пластиков и керамики на различных
рабочих площадках (напр., строительных).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являются
профессиональными электроинструментами
для работ в тяжелом режиме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен. При
полной разрядке аккумулятора подсветка
отключится без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (b) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 4).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (a) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение
пильного полотна (Рис. 6)
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРИМЕЧАНИЕ: С данной лобзиковой пилой
используются только пильные полотна
с Т-образным хвостовиком.
ПРИМЕЧАНИЕ: Полотно для резки заподлицо
DT2074 может использоваться только
с лобзиковыми пилами DEWALT DCS331,
DCS332, DW331 и DC330.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке полотен для
резки заподлицо (DT2074), противоосколочная
вставка должна быть снята с подошвы,
а сама подошва должна быть установлена
в положение неподвижного упора 0°.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильных полотен (е), как показано на
рисунке 6.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Вставьте Т-образный хвостовик пильного
полотна в зажимной механизм (k),
направляя заднюю часть полотна в канавку
направляющих роликов (l).
3. Т-образный хвостовик должен быть
вставлен в зажимной механизм до упора,
как показано на рисунке 6.
4. Отпустите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дотрагивайтесь до пильных полотен сразу
после работы – они могут оказаться очень горячими. Это может
привести к получению травмы.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна (е).
2. Пильное полотно выпадет из зажимного
механизма с легкой вибрацией.
Установка угла наклона
подошвы (Рис. 7)
Чтобы разблокировать подошву, переведите
в сторону рычаг установки угла наклона (f).
Чтобы заблокировать подошву, переведите
рычаг установки угла наклона назад, под корпус
лобзиковой пилы.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА ПОДОШВЫ
1. Разблокируйте подошву.
2. Передвиньте подошву (g) вперед, выводя
ее из положения неподвижного упора 0°.
3. Подошву можно устанавливать под углом
15°, 30° и 45°влево и вправо. Подошву
можно вручную установить на любом угле
наклона между 0° и 45°.
4. Достигнув нужного угла наклона,
заблокируйте подошву в этом положении.
УСТАНОВКА ПОДОШВЫ НА 0°
1. Разблокируйте подошву.
2. Поверните подошву в положение 0°.
3. Передвиньте подошву назад в положение
неподвижного упора 0°.
4. Заблокируйте подошву.
Движение пильного полотна
при резании — круговое или
прямое (Рис. 8)
Данная лобзиковая пила оборудована четырьмя
типами движения: 3 круговыми и 1 прямым.
32
Круговое резание отличается более резким
движением пильного полотна и предназначено
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Круговое движение
обеспечивает быстрый рез, но его поверхность
менее гладкая. При круговом движении пильное
полотно движется вперед при каждом ходе,
кроме этого вверх и вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте
круговое движение при резании твердой
древесины или металла.
Чтобы отрегулировать движение,
переведите рычаг кругового движения (h)
в одно из четырех положений: 0, 1, 2, или 3.
Положение 0 – прямое движение. Положения
1, 2 и 3 – круговые движения. Энергичность
реза увеличивается при переводе рычага
с положения 1 до 3; положение 3 используется
для наиболее быстрого и резкого резания.
Устройство сдува стружки
(Рис. 9)
Устройство сдува стружки помогает очищать
обрабатываемый участок от опилок,
производимых пильным полотном в процессе
резания.
ПРИМЕЧАНИЕ: При резании металла
выключайте устройство сдува опилок, чтобы
с пильного полотна не сдувало смазочноохлаждающую жидкость.
Чтобы включить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор (i) полностью вверх.
Чтобы выключить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор полностью вниз.
Съемная защитная крышка
подошвы (Рис. 10)
Защитная крышка подошвы (j) должна
использоваться при обработке легко
повреждаемых поверхностей, например,
ламината, однослойной фанеры или
окрашенных поверхностей.
Чтобы установить защитную крышку (j),
поместите переднюю часть алюминиевой
подошвы (g) в переднюю часть защитной
крышки и опустите лобзиковую пилу вниз.
Защитная крышка надежно защелкнется на
задней части алюминиевой подошвы.
Для снятия защитной крышки, возьмитесь за
нижнюю часть крышки и, удерживая оба задних
зажимных язычка, снимите защитную крышку
с подошвы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Противоосколочная вставка
(Рис. 11)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
противоосколочную вставку при работе
пильными полотнами для резки заподлицо.
Противоосколочная вставка (n) используется
в целях сведения к минимуму повреждения
обрабатываемой поверхности, особенно при
резании однослойной фанеры, ламината
или поверхностей с отделкой, например,
покрытых краской. Противоосколочная вставка
устанавливается в защитную крышку подошвы
(j). Если защитная крышка не используется,
противоосколочная вставка устанавливается
непосредственно в подошву (g).
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям действующих
норм и правил безопасности.
• Надежно закрепите заготовку. Удалите
гвозди, винты и другие крепежные
детали, так как они могут повредить
пильное полотно.
• Убедитесь в том, что под заготовкой
имеется достаточное пространство для
пильного полотна. Не пытайтесь резать
материалы, толщина которых превышает максимальную глубину пропила.
• Используйте только острые пильные
полотна. Поврежденное или согнутое
полотно необходимо немедленно
заменить.
• Никогда не включайте инструмент без
установленного пильного полотна.
• Для получения оптимальных результатов
плавно и непрерывно перемещайте
инструмент над заготовкой. Не
оказывайте боковое давление на
пильное полотно. Держите подошву
параллельно обрабатываемой детали.
При выпиливании кривых линий,
кругов и прочих округлых форм слегка
подталкивайте инструмент вперед.
• Прежде чем извлечь пильное полотно из
заготовки, дождитесь полной остановки
инструмента. После работы пильное
полотно может быть очень горячим. Не
прикасайтесь к нему.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 14)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю рукоятку
(q), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (р).
Курковый пусковой
выключатель (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (с).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый пусковой выключатель.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (РИС. 5)
При нажатии на курковый выключатель, число
ходов в минуту продолжает увеличиваться, не
превышая максимальной скорости инструмента.
При отпускании куркового выключателя число
ходов в минуту уменьшается.
Каждый раз, когда инструмент не используется,
нажимайте кнопку блокировки куркового
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
выключателя (d), чтобы предотвратить
возможность непреднамеренного пуска.
Резание
ВНИМАНИЕ: Никогда не
работайте лобзиковой пилой без
установленной подошвы. Это
может привести к получению
серьезной травмы.
ФАСОННАЯ РЕЗКА (РИС. 12)
Фасонная резка – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия. При
выполнении фасонной резки измерьте
поверхность и сделайте четкие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперед, пока
передний конец подошвы не упрется плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберет
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдет
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
РЕЗКА ЗАПОДЛИЦО (РИС. 13)
Резка заподлицо применяется при выполнении
резов вплотную к стене или какому-либо
препятствию, например, кухонному фартуку.
Самый простой способ выполнить резку
заподлицо – это использование специального
пильного полотна для резки заподлицо
(DT2074). Данное полотно обеспечивает
досягаемость, необходимую для резания
непосредственно с переднего края лобзиковой
пилы. Перед установкой и использованием
полотна для резки заподлицо, снимите
противоосколочную вставку и поверните
подошву в положение устойчивого упора 0°.
Для выполнения наиболее качественного реза
работайте полотном для резки заподлицо
в положении 0 или 1 (круговое движение).
Полотно для резки заподлицо не должно
использоваться для выполнения начального
реза, поскольку полотно препятствует опоре
подошвы на обрабатываемую поверхность.
Примеры распиловки древесины описаны ниже.
34
РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ
Всегда равномерно поддерживайте заготовку.
Для пиления древесины используйте
максимальную скорость. Никогда не включайте
инструмент, если пильное полотно касается
обрабатываемого материала. Это может
вызвать останов двигателя. Поместите
переднюю часть подошвы на обрабатываемую
поверхность и плотно прижимайте подошву
к древесине во время резания. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента. Позвольте
пильному полотну работать на своей скорости.
По окончании реза выключите лобзиковую пилу.
Дождитесь полной остановки пильного полотна
и затем отложите пилу в сторону.
РЕЗКА МЕТАЛЛОВ
При резке тонкого листового металла
закрепите под листом деревянную заготовку;
это обеспечит чистоту реза без риска
возникновения вибрации или повреждения
металла. Всегда помните: для резки черных
металлов (с большим содержанием чугуна)
используются пильные полотна с мелкими
зубьями; для резки цветных металлов (не
имеющих в своем составе чугуна) используются
пильные полотна с большим шагом зубьев.
Для резки мягких металлов (алюминия, латуни,
меди, мягкой стали, оцинкованных труб,
трубопроводов из листового металла и пр.)
используйте высокую скорость. Для резки
пластиков, керамической плитки, ламинатов,
твердых металлов и чугуна используйте низкую
скорость.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РОЛИКА
(РИС. 6)
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (l).
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
К ним относятся:
– DE3241
Параллельная направляющая
– DE3242
Ножка штангенциркуля
– 581281-00 Переходник для пылесоса
– 581239-01 Насадка пылесборника
– 402140-00 Противоосколочная вставка для
подошвы
– 581268-00 Защитная крышка подошвы
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204993 - 20-05-2013
36
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
38
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising