DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

588777-74 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS331
DCS332
Obrázek 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Obrázek 2
i
j
2
Obrázek 3
Obrázek 4
a
b
b
r
Obrázek 6
Obrázek 5
l
d
k
d
e
3
Obrázek 7
f
g
Obrázek 9
Obrázek 8
i
h
4
Obrázek 10
Obrázek 11
g
m
g
n
j
j
Obrázek 12
Obrázek 13
5
Obrázek 14
6
PŘÍMOČARÁ PILA
DCS331, DCS332
Blahopřejeme Vám!
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ akumulátoru
Max. výkon
Otáčky naprázdno
Délka zdvihu
Hloubka řezu:
– dřevo
– hliník
– ocel
Nastavení úhlu pokosu (l/p)
Hmotnost (bez akumulátoru)
LPA
KPA
LWA
KWA
(akustický tlak)
odchylka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchylka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
1
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
°
kg
135
25
10
0–45
2,4
135
25
10
0–45
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
89
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
VDC
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Řezání desek ze dřeva
ah,B =
m/s²
10,5
10,5
Odchylka K =
m/s²
3,0
3,0
Úroveň vibrací ah
Řezání kovových plechů
ah,M =
m/s²
5,5
5,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
VDC
Ah
kg
DCB140 DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
VAC
min
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (akumulátory 1,5 Ah)
55 (akumulátory 3,0 Ah)
70
(akumulátory 4,0 Ah)
0,49
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
7
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
DCS331, DCS332
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v Technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
8
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
d)
e)
f)
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
g)
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
9
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
práci s přímočarými pilami
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Před vytažením pilového listu ze zářezu
(drážka vytvořená řezáním) počkejte,
dokud nedojde k úplnému zastavení
motoru. Pohybující se pilový list se může
dostat do kontaktu s obrobkem, což může
způsobit zlomení pilového listu, poškození
10
obrobku nebo ztrátu kontroly nad nářadím
a následné zranění.
• Udržujte rukojeti čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy. Tak
bude umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
• Udržujte pilové listy ostré. Tupé pilové listy
mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu.
• Provádějte časté čištění nářadí, zejména po
jeho náročném použití. Na vnitřních površích
nářadí se často usazují prach a nečistoty
obsahující částečky kovu, čímž je vytvářeno
riziko zranění elektrickým proudem.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávky. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní doby
s tímto nářadím.
Ostatní rizika
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika. Tato jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se pilového listu.
– Riziko zranění při výměně nože.
– Riziko vdechování škodlivého prachu
z řezaného materiálu.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj mezi
nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiných nabíječek, než které jsou
uvedené v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
11
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 3)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (b) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
–– ––
zcela nabito
–––––––––––––––––
–– ––
x
–– • –– • –– • –– •
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
••••••••••••
závada v elektrickém vedení •• •• •• •• •• ••
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může jiskřením způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• ZABRAŇTE, aby se akumulátor dostal do
styku s vodou a akumulátory neponořujte do
vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
12
jsou venkovní boudy nebo plechové stavby
v letním období).
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně
nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spalováním,
i když jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů typu
Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů
a látek.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
Model DCS332 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 14,4 V.
Model DCS331 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 nebo DCB182.
Podrobnější informace naleznete v kapitole
Technické údaje.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce
a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
13
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
b. Akumulátor
c. Spouštěcí spínač
d. Tlačítko zámku spínače
Zabraňte styku s vodou.
e. Uvolňovací páčka pilového listu
Poškozené kabely ihned vyměňte.
g. Patka pily
f. Páčka pokosu
h. Páčka kyvadlového pohybu
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
i. Regulátor odfuku prachu
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
k. Upínací mechanismus
j. Kryt patky zabraňující poškrábání
l. Vodicí kladka
m. Zadní chlopeň
Akumulátory nespalujte.
n. Vložka zabraňující štípání
p. Hlavní rukojeť
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena
v Technických údajích.
Pouze pro vnitřní použití.
Obsah balení
1 Akumulátorová přímočará pila
1 Kryt patky zabraňující poškrábání
1 Otvor pro odsávání prachu
2 Akumulátory
1 Nabíječku
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 2, 6, 10, 11)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
14
q. Horní rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše přímočaré pily DCS332 a DCS331 jsou
určeny pro profesionální řezání dřeva, oceli,
hliníku, plastů a keramických materiálů na různých
pracovištích (například na staveništích).
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné přímočaré pily jsou profesionální
elektrická nářadí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2; maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení stiskněte tlačítko zajištění
spouště a vyjměte akumulátor.
Neúmyslné spuštění může způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a akumulátory DEWALT.
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (a) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 4)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (r). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Nasazení a sejmutí pilového
listu (obr. 6)
NASAZENÍ PILOVÉHO LISTU
POZNÁMKA: Tato přímočará pila používá pouze
pilové listy s násadou tvaru T.
POZNÁMKA: Srovnávací pilový list DT2074
je určen k použití pouze s přímočarými pilami
DEWALT DCS331, DCS332, DW331 a DC330.
POZNÁMKA: Při instalaci srovnávacích pilových
listů (DT2074) musí být vyjmuta vložka zabraňující
štípání a patka pily musí být zajištěna v poloze
pevného dorazu 0°.
1. Podle obrázku 6 zdvihněte uvolňovací páčku
pilového listu (e).
Vložení a vyjmutí akumulátoru
(obr. 4)
2. Do upínacího mechanismu (k) vložte násadu
pilového listu tvaru T tak, aby zadní hrana
pilového listu zapadla do drážky vodicí kladky
(l).
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit. Po úplném vybití
akumulátoru osvětlení bez výstrahy zhasne.
3. Násada tvaru T by měla být zasunuta
zcela uvnitř upínacího mechanismu, jak je
znázorněno na obrázku 6.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
4. Uvolňovací páčku pilového listu uvolněte.
1. Srovnejte akumulátor (b) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 4).
SEJMUTÍ PILOVÉHO LISTU
UPOZORNĚNÍ: Používaných pilových
listů se nedotýkejte, mohou být horké.
Mohlo by dojít k úrazu.
15
1. Uvolňovací páčku pilového listu (e) zdvihněte.
2. Mírně potřeste a pilový list vypadne ven.
Náklon patky pily (obr. 7)
Patku pily odjistíte tak, že páčku pokosu (f)
ovládanou bez pomocí klíče vysunete ven do
strany.
POZNÁMKA: Při řezání kovu odfuk prachu
vypněte, aby nebyla řezná kapalina odfukována
mimo pilový list.
Odfuk prachu zapnete tak, že regulátor odfuku (i)
přesunete zcela nahoru.
Odfuk prachu vypnete tak, že regulátor odfuku
přesunete zcela dolů.
Patku pily zajistíte tak, že páčku pokosu
ovládanou bez pomocí klíče zatlačíte zpět pod tělo
přímočaré pily.
Snímatelný kryt patky zabraňující poškrábání (obr. 10)
POSTUP NAKLONĚNÍ PATKY PILY
Kryt patky zabraňující poškrábání (j) by měl být
použit při řezání materiálu s povrchem. který
lze snadno poškrábat, jako jsou lamináty, dýha
a lakované povrchy.
1. Odjistěte patku pily.
2. Patku pily (g) posuňte dopředu tak, aby se
uvolnila z polohy pevného dorazu 0°.
3. Patku lze naklonit doleva a doprava
v úhlových zarážkách 15°, 30° a 45°. Patku
pily lze manuálně nastavit do jakéhokoliv
sklonu v rozmezí 0° až 45°.
4. Jakmile je požadovaná hodnota sklonu
dosažena, patku v dané poloze zajistěte.
NASTAVENÍ PATKY ZPĚT DO POLOHY 0°
1. Odjistěte patku pily.
2. Patku pily natočte zpět do polohy 0°.
3. Patku pily posuňte zpět do polohy pevného
dorazu 0°.
4. Patku zajistěte.
Řezání – kyvadlové nebo
přímočaré (obr. 8)
Tato přímočará pila může pracovat ve čtyřech
režimech řezání, třech kyvadlových a jednom
přímočarém. Kyvadlový pohyb pilového listu je více
agresivní a je určen k řezání měkkých materiálů,
jako jsou dřevo a plasty. S použitím kyvadlového
pohybu je řez materiálu proveden rychleji, ale
méně čistě. Kyvadlový pohyb přidává při pohybu
pilového listu nahoru a dolů ještě pohyb vpřed.
POZNÁMKA: Kovy a tvrdé dřevo by nikdy neměly
být řezány kyvadlovým pohybem.
Způsob pohybu listu během řezu nastavíte
posunem páčky kyvadlového pohybu (h) do jedné
ze čtyř poloh: 0, 1, 2, a 3. Poloha 0 je určena pro
přímočarý řez. Polohy 1, 2 a 3 jsou pro řezání
kyvadlovým pohybem. Agresivita řezu závisí na
zvolené poloze páčky od jedné do tří, poloha tři
značí nejagresivnější řez.
Odfuk prachu (obr. 9)
Odfuk prachu pomáhá vyčistit místo řezu od pilin
vytvářených pilovým listem.
16
Kryt patky zabraňující poškrábání (j) nasadíte
tak, že přední část hliníkové patky (g) vložíte do
přední části krytu patky zabraňující poškrábání
a pilu stlačíte směrem dolů. Kryt patky zabraňující
poškrábání pevně zaskočí do zadní části hliníkové
patky pily.
Kryt patky zabraňující poškrábání sejmete tak, že
jej uchopíte na spodní straně za dvě zadní chlopně
(m) a stáhnete jej.
Vložka zabraňující štípání
(obr. 11)
POZNÁMKA: Vložku zabraňující štípání
nepoužívejte, pokud řezáte srovnávacími pilovými
listy.
Vložka zabraňující štípání (n) by měla být použita,
pokud chcete minimalizovat třepení, zvláště
pak při řezání dýhy, laminátů nebo materiálů
s dokončenými povrchy, například lakovanými.
Vložka zabraňující štípání by měla být vložena
do krytu patky zabraňující poškrábání (j). Pokud
není použit kryt nezanechávající stopy, vložku
zabraňující štípání nasaďte do patky pily (g).
Před použitím
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabit.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení
stiskněte tlačítko zajištění spouště
a vyjměte akumulátor. Neúmyslné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte vhodné
osobní prostředky pro ochranu
sluchu. V určitých podmínkách a po
určité době použití může hluk tohoto
nářadí způsobit ztrátu sluchu.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
• Ujistěte se, zda je obrobek řádně zajištěn.
Odstraňte hřebíky, šrouby a jiné spojovací
prvky, které by mohly poškodit pilový list.
• Zkontrolujte, zda je pod obrobkem dostatečný
prostor pro pronikající pilový list. Neprovádějte
řezání materiálů, jejichž tloušťka přesahuje
maximální hloubku řezu.
• Používejte pouze ostré pilové listy. Poškozené
nebo ohnuté pilové listy musí být okamžitě
vyměněny.
• Nářadí nikdy nespouštějte bez pilového listu.
• Optimálních výsledků dosáhnete, pokud
řez provedete plynule konstantní rychlostí.
Nevyvíjejte na pilový list boční tlak. Udržujte
patku pily na povrchu obrobku. Při řezání
oblouků, kruhů nebo jiných zaoblených tvarů,
tlačte pilu lehce dopředu.
• Před vyjmutím pilového listu z obrobku
počkejte, dokud se nářadí zcela nezastaví.
Po ukončení práce může být pilový list velmi
horký. Proto se pilového listu nedotýkejte.
Správná poloha rukou (obr. 1,
14)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na horní rukojeti (q) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (p).
Spouštěcí spínač (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (c).
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
REGULÁTOR OTÁČEK (OBR. 5)
Po stlačení spouštěcího spínače se rychlost
kmitání pilového listu trvale zvyšuje, avšak
maximální hodnotu rychlosti nářadí nepřesáhne.
Po uvolnění spoušti rychlost kmitání pilového listu
klesá.
Tlačítko zámku spínače (d) by mělo být stisknuto,
pokud není nářadí používáno, aby se zabránilo
možnosti neúmyslného spuštění.
Řezání
VAROVÁNÍ: Přímočarou pilu
neprovozujte se sejmutou patkou,
mohlo by dojít k vážnému úrazu.
PROVÁDĚNÍ VÝŘEZŮ (OBR. 12)
Výřez je snadný způsob provedení vnitřního
řezu. Pilu lze přímo zaříznout do panelu či desky,
aniž by bylo nutné nejprve předvrtat vodicí či
předběžný otvor. Při provádění výřezu si změřte
a pomocí tužky vyznačte oblast, která bude
vyřezána. Skloňte pilu směrem dopředu tak, aby
přední okraj patky spočíval na povrchu obrobku
a ostří se při plném zdvihu nedotýkalo povrchu
obrobku. Zapněte nářadí a počkejte, až dosáhne
maximálních otáček. Pilu pevně uchopte a její
zadní stranu pomalu spusťte dolů, až se pilový
list zařízne do své plné hloubky. Patku držte celou
plochou opřenou o obrobek a začněte řezat. Pilový
list nevytahujte z řezu, pokud je stále v pohybu.
Pilový list se musí zcela zastavit.
SROVNÁVACÍ ŘEZY (OBR. 13)
Srovnávací řezy se provádí při dokončení
řezů těsně u stěny nebo jiné překážky. Jeden
z nejsnadnějších způsobů, jak provést srovnávací
řez, je použití srovnávacího pilového listu
(DT2074). Srovnávací pilové listy poskytují
potřebný dosah pro řezání až u čelní hrany
patky přímočaré pily. Před instalací a použitím
srovnávacího pilového listu odstraňte vložku
zabraňující štípání a patku pily vraťte do polohy
pevného dorazu 0°. Pro dosažení nejlepší kvality
řezu se srovnávacím pilovým listem by měl být
kyvadlový pohyb nastaven do polohy 0 nebo
1. Srovnávací pilový list by neměl být použit při
započetí řezu, protože brání opření patky o povrch
obrobku. Řiďte se pokyny pro řezání dřeva
uvedenými níže.
ŘEZÁNÍ DŘEVA
Obrobek mějte po celou dobu vždy řádně
podepřen. Při řezání dřeva nastavte vyšší otáčky.
Nespouštějte nářadí, pokud se pilový list dotýká
obrobku. Mohlo by tak dojít k zaseknutí motoru.
Přední část patky pily přiložte na řezaný materiál
a patku během provádění řezu držte pevně opřenu
o obrobek. Na nářadí netlačte, nechejte pilový list
pracovat vlastním tempem. Po dokončení řezu pilu
vypněte. Počkejte, až se pilový list zcela zastaví
a teprve poté pilu odložte.
17
ŘEZÁNÍ KOVU
Při řezání tenkých kovových plechů je nejlepší
způsob upevnit z jejich spodní strany kousek
odpadního dřeva, tím bude zajištěno provedení
čistého řezu bez nebezpečí vzniku vibrací nebo
otřepů. Vždy mějte na paměti používat pro železné
kovy pilové listy s jemným ozubením (kovy
s vysokým obsahem železa) a pro barevné kovy
pilové listy s hrubým ozubením (kovy neobsahující
železo). Pro řezání měkkých kovů (hliník, měď,
mosaz, měkká ocel, pozinkované plechy, potrubí,
plechové žlaby, atd.) používejte vysoké otáčky.
K řezání plastů, dlaždic, laminátů, tvrdých kovů
a litiny používejte nízké otáčky.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení stiskněte tlačítko zajištění
spouště a vyjměte akumulátor.
Neúmyslné spuštění může způsobit
úraz.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u vašeho dodavatele.
Tato rizika jsou následující:
– Paralelní vodítko DE3241
– Tyčové kružidlo DE3242
Mazání
– 581281-00 Adaptér pro připojení odsávání
MAZÁNÍ VODICÍ KLADKY (OBR. 6)
• Aby bylo zabráněno zadření, kápněte
v pravidelných intervalech na vodicí kladku (l)
kapku oleje.
– 581239-01 Kryt odsávání prachu
– 402140-00 Vložka patky zabraňující štípání
obrobku
– 581268-00 Kryt patky zabraňující poškrábání
Ochrana životního prostředí
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
18
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241160 - 14-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising