DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

511112-11 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCS331
DCS332
Obrázok 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Obrázok 2
i
j
2
Obrázok 3
Obrázok 4
a
b
b
r
Obrázok 6
Obrázok 5
l
d
k
d
e
3
Obrázok 7
f
g
Obrázok 9
Obrázok 8
i
h
4
Obrázok 10
Obrázok 11
g
m
g
n
j
j
Obrázok 12
Obrázok 13
5
Obrázok 14
6
PRIAMOČIARA PÍLA
DCS331, DCS332
Blahoželáme Vám!
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátoru
Max. výkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hĺbka rezu:
– drevo
– hliník
– oceľ
Nastavenie uhla pokosu (ľ/p)
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA
KPA
LWA
KWA
(akustický tlak)
odchýlka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
1
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
°
kg
135
25
10
0–45
2,4
135
25
10
0–45
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
89
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
VDC
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
Rezanie dosiek z dreva
ah,B =
m/s²
10,5
10,5
Odchýlka K =
m/s²
3,0
3,0
Úroveň vibrácií ah
Rezanie kovových plechov
ah,M =
m/s²
5,5
5,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie VDC
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
DCB140 DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie VDC
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
Nabíjačka
Napájacie napätie VAC
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
min
Hmotnosť
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (akumulátory 1,5 Ah)
55 (akumulátory 3,0 Ah)
70
(akumulátory 4,0 Ah)
0,49
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
3 A v zástrčke prívodného kábla
7
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá v prípade, že sa
jej nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DCS331, DCS332
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v Technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10. 2. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
8
b)
c)
d)
e)
f)
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
d)
e)
f)
g)
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu elektrického náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
9
f)
g)
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Ak akumulátor nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie jeho kontaktov. Skratovanie
kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto
opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre prácu s priamočiarymi
pílami
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným káblom, držte náradie za
10
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné
vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou
alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Pred vytiahnutím pílového listu zo zárezu
(drážka vytvorená rezaním) počkajte, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu motora.
Pohybujúci sa pílový list sa môže dostať
do kontaktu s obrobkom, čo môže spôsobiť
zlomenie pílového listu, poškodenie obrobku
alebo stratu kontroly nad náradím a následné
zranenie.
• Udržujte rukoväti čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami. Tak
bude umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
• Udržujte pílové listy ostré. Tupé pílové listy
môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo
zablokovanie pílového listu.
• Náradie čistite často, najmä po jeho
náročnom použití. Na vnútorných povrchoch
náradia sa často usadzujú prach a nečistoty
obsahujúce čiastočky kovu, čím sa vytvára
riziko zranenia elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávky. Vibrácie spôsobené prevádzkou
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé zdravotné
problémy týkajúce sa prstov, rúk a paží. Pri
práci s týmto náradím používajte rukavice
s dostatočnou vypchávkou, dodržujte časté
prestávky a obmedzenia týkajúce sa pracovnej
doby s týmto náradím.
Ostatné riziká
• Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, nemôžu sa vylúčiť
isté zvyškové riziká. Tieto sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
pohybujúceho sa pílového listu.
– Riziko zranenia pri výmene noža.
– Riziko vdychovania škodlivého prachu
z rezaného materiálu.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia nabíjajte iba akumulátory
DEWALT, ktoré sú určené na nabíjanie. Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
alebo hmotným škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako sú oceľová
vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore
nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel
nabíjačky od siete. Skôr než budete
nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou iných nabíjačiek, než sú
nabíjačky uvedené v tomto návode.
Nabíjačka i akumulátory sú špecificky
navrhnuté tak, aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za prívodný kábel. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného
kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou — zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
11
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor tak, že sa nerozsvieti kontrolka
nabíjania alebo typom blikania určujúcim chybný
akumulátor alebo nabíjačku.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Táto nabíjačka sa nemusí žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby bola
zaistená jej čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 3)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor (b) a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor
je celkom nabitý a môže sa okamžite použiť
alebo môže zostať v nabíjačke.
POZNÁMKA: Na zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov Li-Ion ich pred prvým
použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
–– ––
celkom nabité
–––––––––––––––––
–– ––
odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– • –– •
chybný akumulátor alebo
porucha v nabíjačke
••••••••••••
porucha v elektrickom vedení •• •• •• •• •• ••
12
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa
náradie automaticky vypne. Ak sa to stane, vložte
akumulátor Li-Ion do nabíjačky, kým nebude plne
nabitý.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Počas celého
nabíjacieho procesu sa akumulátor nabíja nižšou
rýchlosťou a nenabehne na maximálnu rýchlosť
ani po tom, čo sa zahreje.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie alebo
vybratie akumulátora z nabíjačky môže iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby sa nabíjal
v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• ZABRÁŇTE, aby sa akumulátor dostal do
styku s vodou a akumulátory neponárajte do
vody nebo do iných kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako sú
vonkajšie búdy alebo plechové budovy
v letnom období).
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa
pred použitím uistite, či je akumulátor plne
nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORA
Model DCS332 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V.
Model DCS331 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 alebo DCB182.
Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča
sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom
a chladnom mieste mimo nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť
uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude
potrebné akumulátor nabiť.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie.
13
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Ostatné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné
škody.
Zabráňte styku s vodou.
POZNÁMKA: Modely N nie sú dodávané
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2, 6, 10, 11)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
b. Akumulátor
c. Hlavný vypínač
d. Tlačidlo zámky vypínača
e. Uvoľňovacia páčka pílového listu
f. Páčka pokosu
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
g. Pätka píly
h. Páčka predkmitu
i. Regulátor odfuku prachu
j. Kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu
k. Upínací mechanizmus
l. Vodiaca kladka
m. Zadná chlopňa
Akumulátory nespaľujte.
n. Vložka zabraňujúca štiepeniu
p. Hlavná rukoväť
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený
v Technických údajoch.
Rady na optimálne použitie
Obsah balenia
1 Akumulátorová priamočiara píla
1 Kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu
1 Otvor pre odsávanie prachu
2 Akumulátory
1 Nabíjačku
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
14
q. Horná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Priamočiare píly DCS332 a DCS331 sú určené na
profesionálne rezanie dreva, ocele, hliníka, plastov
a keramických materiálov na rôznych pracoviskách
(napríklad na stavenisku).
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín a plynov.
Tieto priamočiare píly sú profesionálnym
elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení stlačte tlačidlo
zaistenia hlavného vypínača
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora (obr. 4)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite,
či je akumulátor celkom nabitý. Po úplnom vybití
akumulátora osvetlenie bez výstrahy zhasne.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (b) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 4).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (a) a akumulátor
z rukoväti náradia vysuňte von.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti tohto
návodu opisujúcej nabíjačku.
UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA
(OBR. 4)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (r). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového užívateľa.
Nasadenie a odobratie
pílového listu (obr. 6)
NASADENIE PÍLOVÉHO LISTU
POZNÁMKA: Táto priamočiara píla používa iba
pílové listy s násadou tvaru T.
POZNÁMKA: Zarovnávací pílový list DT2074
je určený na použitie iba s priamočiarymi pílami
DEWALT DCS331, DCS332, DW331 a DC330.
15
POZNÁMKA: Pri inštalácii zarovnávacích pílových
listov (DT2074) sa musí vybrať vložka zabraňujúca
štiepeniu a pätka píly musí byť zaistená v polohe
pevného dorazu 0°.
1. Podľa obrázku 6 zdvihnite uvoľňovaciu páčku
pílového listu (e).
2. Do upínacieho mechanizmu (k) vložte násadu
pílového listu tvaru T tak, aby zadná hrana
pílového listu zapadla do drážky vodiacej
kladky (l).
3. Násada tvaru T by sa mala zasunúť celkom
dovnútra upínacieho mechanizmu, ako je
znázornené na obrázku 6.
4. Uvoľňovaciu páčku pílového listu uvolnite.
VYBRATIE PÍLOVÉHO LISTU
UPOZORNENIE: Používaných
pílových listov sa nedotýkajte, môžu
byť horúce. Mohlo by dôjsť k úrazu.
1. Uvoľňovaciu páčku pílového listu (e) zdvihnite.
2. Mierne potraste a pílový list vypadne von.
Naklonenie pätky píly (obr. 7)
Pätku píly odistíte tak, že páčku pokosu (f)
ovládanú bez pomoci kľúča vysuniete von do
strany.
a jednom priamočiarom. Predkmit pílového listu
je viac agresívny a je určený na rezanie mäkkých
materiálov, ako sú drevo a plasty. S použitím
predkmitu je rez materiálu vykonaný rýchlejšie, ale
menej čisto. Predkmit pridáva pri pohybe pílového
listu nahor a nadol ešte pohyb vpred.
POZNÁMKA: Kovy a tvrdé drevo by sa nikdy
nemali rezať s predkmitom.
Spôsob pohybu listu pri rezaní nastavíte
posunutím páčky predkmitu (h) do jednej zo
štyroch polôh: 0, 1, 2, a 3. Poloha 0 je určená pre
priamočiary rez. Polohy 1, 2 a 3 sú pre rezanie
s predkmitom. Agresivita rezu závisí od zvolenej
polohy páčky od jednej do troch, poloha tri
znamená najagresívnejší rez.
Odfukovanie prachu (obr. 9)
Odfuk prachu pomáha vyčistiť miesto rezu od pilín
vytváraných pílovým listom.
POZNÁMKA: Pri rezaní kovu odfukovanie prachu
vypnite, aby sa rezná kvapalina neodfukovala
mimo pílový list.
Odfukovanie prachu zapnite tak, že regulátor
odfuku (i) presuniete celkom nahor.
Odfukovanie prachu vypnite tak, že regulátor
odfuku presuniete celkom nadol.
Pätku píly zaistíte tak, že páčku pokosu
ovládanú bez pomoci kľúča zatlačíte späť pod telo
priamočiarej píly.
Snímateľný kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu (obr. 10)
POSTUP NAKLONENIA PÄTKY PÍLY
Kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu (j) by sa mal
použiť pri rezaní materiálu s povrchom, ktorý je
možné ľahko poškriabať, ako sú lamináty, dyha
a lakované povrchy.
1. Odistite pätku píly.
2. Pätku píly (g) posuňte dopredu tak, aby sa
uvoľnila z polohy pevného dorazu 0°.
3. Pätku je možné nakloniť doľava a doprava
v uhlových zarážkach 15°, 30° a 45°. Pätku
píly možno tiež manuálne nastaviť do
akéhokoľvek sklonu v rozmedzí 0° až 45°.
4. Akonáhle sa dosiahne požadovaná hodnota
sklonu, pätku v danej polohe zaistite.
NASTAVENIE PÄTKY SPÄŤ DO POLOHY 0°
1. Odistite pätku píly.
2. Pätku píly natočte späť do polohy 0°.
3. Pätku píly posuňte späť do polohy pevného
dorazu 0°.
4. Pätku zaistite.
Rezanie – s predkmitom alebo
priamočiare (obr. 8)
Táto priamočiara píla môže pracovať v štyroch
režimoch rezania, troch rezaniach s predkmitom
16
Kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu (j) nasadíte
tak, že prednú časť hliníkovej pätky (g) vložíte do
prednej časti krytu pätky zabraňujúcej poškriabaniu
a pílu stlačíte smerom dole. Kryt pätky zabraňujúci
poškriabaniu pevne zaskočí do zadnej časti
hliníkovej pätky píly.
Kryt pätky zabraňujúci poškriabaniu zložíte tak,
že ho uchopíte na spodnej strane za dve zadné
chlopne (m) a stiahnete ho.
Vložka zabraňujúca štiepeniu
(obr. 11)
POZNÁMKA: Vložku zabraňujúcu štiepeniu
nepoužívajte, ak režete so zarovnávacími pílovými
listami.
Vložka zabraňujúca štiepeniu (n) by sa mala
použiť, ak chcete minimalizovať trieštenie, zvlášť
pri rezaní dyhy, laminátov alebo materiálov
s dokončenými povrchmi, napríklad lakovanými.
Vložka zabraňujúca štiepeniu by sa mala vložiť do
krytu pätky zabraňujúcej poškriabaniu (j). Pokiaľ
sa nepoužíva kryt nezanechávajúci stopy, vložku
zabraňujúcu štiepeniu nasaďte do pätky píly (g).
Pred použitím
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
OBSLUHA
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení stlačte tlačidlo
zaistenia hlavného vypínača
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné prostriedky na ochranu
sluchu. Za určitých podmienok a po
určitom čase použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
• Uistite sa, či je obrobok riadne zaistený.
Odstráňte klince, skrutky a iné spojovacie
prvky, ktoré by mohli poškodiť pílový list.
• Skontrolujte, či je pod obrobkom dostatočný
priestor pre prenikajúci pílový list. Nerežte
materiály, ktorých hrúbka presahuje
maximálnu hĺbku rezu.
• Používajte iba ostré pílové listy. Poškodené
alebo ohnuté pílové listy sa musia okamžite
vymeniť.
• Náradie nikdy nezapínajte bez pílového listu.
• Optimálne výsledky dosiahnete, ak rez
vykonáte plynulo konštantnou rýchlosťou.
Nevyvíjajte na pílový list bočný tlak. Udržujte
pätku píly na povrchu obrobku. Pri rezaní
oblúkov, kruhov alebo iných zaoblených
tvarov, tlačte pílu ľahko dopredu.
• Pred vybratím pílového listu z obrobku
počkajte, kým sa náradie celkom nezastaví.
Po ukončení práce môže byť pílový list veľmi
horúci. Preto sa pílového listu nedotýkajte.
Správna poloha rúk (obr. 1, 14)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej rukoväti (q) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (p).
Hlavný vypínač (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (c).
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvolnite.
REGULÁCIA OTÁČOK (OBR. 5)
Po stlačení vypínača sa rýchlosť kmitania pílového
listu trvale zvyšuje, avšak maximálnu hodnotu
rýchlosti náradia nepresiahne. Po uvoľnení
vypínača rýchlosť kmitania pílového listu klesá.
Tlačidlo zámky vypínača (d) by sa malo stlačiť,
pokiaľ sa náradie riadne nepoužíva, aby sa
zabránilo možnosti neúmyselného zapnutia.
Rezanie
VAROVANIE: S priamočiarou pílu
nepracujte, ak má vybratú pätku,
mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
REZANIE VÝREZOV (OBR. 12)
Výrez je jednoduchý spôsob rezania vnútorného
rezu. Pílu možno priamo zarezať do panelu či
dosky, bez toho, aby bolo nutné najprv predvŕtať
vodiaci či predbežný otvor. Pri robení výrezu si
odmerajte a pomocou ceruzky vyznačte oblasť,
ktorá bude vyrezaná. Skloňte pílu smerom dopredu
tak, aby predný okraj pätky spočíval na povrchu
obrobku a ostrie sa pri plnom zdvihu povrchu
obrobku nedotýkalo. Zapnite pílu a počkajte, kým
dosiahne maximálne otáčky. Pílu pevne uchopte
a jej zadnú stranu pomaly spustite dole, až sa
pílový list zareže do svojej plnej hĺbky. Pätku
držte celou plochou opretou o obrobok a začnite
rezať. Pílový list nevyťahujte z rezu, pokiaľ je stále
v pohybe. Pílový list sa musí celkom zastaviť.
ZAROVNÁVACIE REZY (OBR. 13)
Zarovnávacie rezy sa robia pri dokončení rezov
tesne pri stene alebo inej prekážke. Jeden
z najjednoduchších spôsobov, ako spraviť
zarovnávací rez, je použitie zarovnávacieho
pílového listu (DT2074). Zarovnávacie pílové listy
poskytujú potrebný dosah pre rezanie až pri čelnej
hrane pätky priamočiarej píly. Pred inštaláciou
a použitím zarovnávacieho pílového listu odstráňte
vložku zabraňujúcu štiepeniu a pätku píly vráťte
do polohy pevného dorazu 0°. Pre dosiahnutie
najlepšej kvality rezu so zarovnávacím pílovým
17
listom by sa mal predkmit nastaviť do polohy
0 alebo 1. Zarovnávací pílový list by sa nemal
používať pri začínaní rezu, pretože bráni opretiu
pätky o povrch obrobku. Riaďte sa pokynmi pre
rezanie dreva uvedenými nižšie.
Mazanie
REZANIE DREVA
MAZANIE VODIACEJ KLADKY (OBR. 6)
Obrobok majte po celú dobu vždy riadne
podopretý. Pri rezaní dreva nastavte vyššie otáčky.
Nezapínajte náradie, pokiaľ sa pílový list dotýka
obrobku. Mohlo by tak dôjsť k zaseknutiu motora.
Prednú časť pätky píly priložte na rezaný materiál
a pätku pri rezaní držte pevne opretú o obrobok.
Na náradie netlačte, nechajte ho pracovať
vlastným tempom. Po dokončení rezu pílu ihneď
vypnite. Počkajte, až sa pílový list celkom zastaví
a až potom pílu odložte.
REZANIE KOVU
Pri rezaní tenkých kovových plechov je najlepší
spôsob upevniť z ich spodnej strany kúsok
odpadového dreva, tým sa zaistí vykonanie čistého
rezu bez nebezpečenstva vzniku vibrácií alebo
štiepenia materiálu. Vždy majte na pamäti, aby ste
používali pre železné kovy pílové listy s jemným
ozubením (kovy s vysokým obsahom železa) a pre
farebné kovy pílové listy s hrubým ozubením (kovy
neobsahujúce železo). Pre rezanie mäkkých kovov
(hliník, meď, mosadz, mäkká oceľ, pozinkované
plechy, potrubie, plechové žľaby, atď.) používajte
vysoké otáčky. Na rezanie plastov, dlaždíc,
laminátov, tvrdých kovov a liatiny používajte nízke
otáčky.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení stlačte tlačidlo
zaistenia hlavného vypínača
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
• Aby sa zabránilo zadretiu kladky, kvapnite
v pravidelných intervaloch na vodiacu kladku
(l) kvapku oleja.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
18
Tieto riziká sú nasledujúce:
– Paralelné vodidlo DE3241
– Tyčové kružidlo DE3242
– 581281-00 Adaptér pre pripojenie odsávania
– 581239-01 Kryt odsávania prachu
– 402140-00 Vložka pätky zabraňujúca štiepeniu
obrobku
– 581268-00 Kryt pätky zabraňujúci
poškriabaniu
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný v bežnom
komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Nabíjací akumulátor
Akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať
v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon
na predtým ľahko vykonávané pracovné operácie.
Po ukončení prevádzkovej životnosti akumulátora
vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241183 - 14-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising