HVLP200 | Black&Decker HVLP200 SPRAY GUN instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-83 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
HVLP200
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker kézi finomfestékszóró rendszere
csak oldószer alapú és vízfestékek, felületmegmunkáló
anyagok, alapozó bevonatok, átlátszó felületbevonatok,
gépkocsi-fedőlakkok, rozsdavédő és felületvédőszerek,
favédő és konzerváló bevonatok porlasztására készült.
A szerszám diszperziós és latex-festékek, lúgok, savtartalmú bevonószerek, szemcséket vagy szilárd anyagokat tartalmazó szórt anyagok, valamint korlátozott
szórhatóságú vagy cseppenésű anyagok szórására
nem alkalmas! Ez a készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
e.
f.
Biztonságtechnikai előírások
3.
a.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és
gázok közelében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik, nagyobb az
áramütés veszélye.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől és
egyéb nedvességtől. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, megnövekszik az áramütés
veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
g.
4.
a.
6
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez
illő védőberendezések (például pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet képzetlen felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
lasztandó anyagra vonatkozó összes útmutatást
tanulmányozza át, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ártalmas gőzök belégzése
elleni védelem érdekében.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
festékszórókhoz
Figyelmeztetés!
♦
Bárki is használja ezt a festékszóró készüléket,
tanulmányozza át és sajátítsa el a kézikönyvünkben
megtalálható összes biztonsági előírást és egyéb
információkat.
♦
Ne használjon maró hatású (lúgos) önmelegedő
vagy korrozív (savas) folyadékokat ezzel a készülékkel, mert azok korrodálhatják a szerszám fémrészeit
vagy meggyengíthetik a tömlőket és a tömítéseket.
♦
Ne használjon a készülékkel meleg, vagy forrásban
lévő folyadékokat, mert azok meggyengíthetik a tartályt és a tömlőt.
♦
A festékszóró készülék használata után ne hagyjon
a tartályban semmilyen anyagmaradványt vagy szóróanyagot.
♦
Porlasztás közben ne dohányozzon, és szikra vagy
láng jelenlétében ne használja a készüléket.
♦
Minden egyes használat előtt alaposan vizsgálja át
a festékszórónak mind a belsejét mind a külsejét.
♦
Ürítse, tisztítsa és szárítsa ki a tartályt és a tömlőt
minden egyes használat után az útmutatások szerint.
♦
Gyúlékony anyagok szórására ne használja a szórópisztolyt.
♦
Ne porlasszon semmilyen anyagot, ha nincs tisztában az adott hely veszélyeivel.
♦
Kizárólag nem gyúlékony folyadékokat használjon.
♦
Ne tisztítsa a szórópisztolyt gyúlékony anyagokkal.
Javítás
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Személy védelem
a.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
b.
Figyelmeztetés!
♦
Bármilyen készülék működtetése előtt olvassa át
a készülékre és a porlasztandó anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket.
♦
Tartsa be a szellőzésre, tűzvédelemre és a készülék
kezelésére vonatkozó összes helyi, állami és országos előírást.
♦
A festékszórót tartsa távol a gyermekektől.
♦
Huzamosabb idejű használat esetén hallásvédő
viselése ajánlatos.
♦
Védőszemüveg használatával előzze meg, hogy
a szemébe részecskék kerüljenek.
c.
d.
Veszélyes gőzök
Rovarirtók vagy egyéb anyagok belégzése ártalmas
lehet, súlyos hányingert, ájulást vagy mérgezést
okozhat.
a. Ha fennáll a gőzök belégzésének veszélye,
használjon légzésvédőt vagy maszkot. A por-
7
Vegyi anyagok kezeléséhez kiegészítő személyi
védőfelszerelés (megfelelő kesztyű, légzésvédő
vagy maszk) viselése kötelező. Az adott körülményekhez illő védőfelszerelés használata mellett
kisebb a személyi sérülés veszélye.
Ne szórja a permetet sajátmagára, más emberre
és állatokra. Kezét és más testrészeit tartsa távol
a szórófej kimenetétől. Ha permet került a bőrére,
azonnal kérjen orvosi segítséget. A kipermetezett
anyag átüthet a bőrön, és így a testébe juthat.
Az ilyen sérülést ne egyszerű vágott sebként
kezelje. A permettel méreganyagok juthatnak a testébe, és ott súlyos sérülést okozhatnak. Ha permet
került a testébe, azonnal kérjen orvosi segítséget.
Óvakodjék a porlasztott anyag minden veszélyétől. Nézze át a porlasztandó anyag dobozán
lévő jelöléseket, valamint az anyag gyártója által megadott információkat, közöttük azokat is,
amelyek személyi védőfelszerelés használatára
vonatkoznak. A tűzveszély és a méreganyagok,
rákkeltő anyagok stb. miatti személyi sérülés veszélyének elkerülése végett be kell tartani a gyártó
útmutatásait.
Mások biztonsága
♦
♦
Figyelmeztetés! Ne engedje közel a bámészkodókat.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés! A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Figyelmeztetés! Viseljen légzésvédőt vagy
maszkot.
Figyelmeztetés! Kizárólag nem gyúlékony
folyadékokat használjon.
Maradványkockázatok
Elektromos biztonság
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg nem szereplő maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám rendeltetésétől eltérő,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
A szerszám kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülés. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker márkaszervizzel.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Egy legfeljebb 30 m hosszú,
alkalmas Black & Decker hosszabbító kábel még
energiaveszteség nélkül használható.
Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységű,
30 mA-es hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül tovább fokozható.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Hálózatikábel és dugasz
2. Szóró kapcsoló
3. Festékszóró fej
4. Motoros egység
5. Festékszóró fej kioldógombja
6. Oldaltöltésű tartály
7. Fedél
8. Áramlásszabályozó gomb
9. Áramlásjelző
10. Szórásminta-választó szórófej
11. Szűrőfedél
12. Keverőedény
13. Viszkozitásmérő csésze
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Az oldaltöltésű tartály felszerelése (A ábra)
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
A tartály úgy készült, hogy azt csak egy irányban lehessen beilleszteni.
♦
Úgy állítsa a tartályt (6) a felszívó cső alá (15), hogy
a fedél (7) bal oldalra kerüljön.
♦
Nyomja rá a tartályt (6) a festékszórófejre.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva húzza
meg a rögzítőgyűrűt (16).
Figyelmeztetés! Esőtől és egyéb nedvességtől
óvja a készüléket.
8
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a rögzítőgyűrű
szorosan meg van húzva, és a tartály is erősen rögzítve
van a helyén.
♦
A festékszóró bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót (2).
♦
A festékszóró kikapcsolásához engedje el a kapcsolót (2).
Figyelmeztetés! Soha ne irányítsa a festékszórót testének egyik része felé sem.
A porlasztás beállítása közben soha ne húzza meg a szóró kapcsolót.
A szívócső eligazítása (B és C ábra)
A szívócső abba az irányba igazítható, amely irányban
a legtöbbet fog porlasztani, hogy a tartály újratöltéséhez
csak minimális időre legyen szükség.
♦
Ha felfelé irányuló szögben vagy egyenesen előre
porlaszt, a szívócsövet a tartály hátulja felé igazítsa
(B ábra).
♦
Ha lefelé irányuló szögben porlaszt, a szívócsövet
a tartály eleje felé igazítsa (C ábra).
Ezzel biztosítja, hogy a lehető legtöbb anyagot tudja
kiszórni, mielőtt újratöltésre volna szükség.
Szórásminta kiválasztása (G és H ábra)
Ez a festékszóró szórásminta-választó szórófejjel (10)
van ellátva, amellyel 3 szórásminta állítható be. Ezzel
választhatja ki az aktuális festési művelethez megfelelő
szórásmintát. A szórásminta-választó szórófejjel (10)
válasszon a következők közül:
A festékszóró fej le- és felszerelése
(D és E ábra)
Vízszintes és lapos szórássugár – a felület fel- és
lefelé irányuló szórásánál alkalmazza.
A festékszóró fej leszerelése a motoros-egységről
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a festékszóró fej
kioldógombját (5).
♦
Addig forgassa a festékszóró fejet (3), amíg a motoros-egységgel (4) 180°-os szöget nem zár be.
♦
Húzza ki egyenesen a festékszóró fejet (3) a motoregységből (4).
♦
Engedje el a festékszóró kioldógombját (5).
Körkörös szórássugár – sarkoknál, éleknél és keskeny felületeknél alkalmazza.
Függőleges és lapos szórássugár - oldalirányú
szórásnál alkalmazza.
A festékszóró fej felszerelése a motoros -egységre
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a festékszóró fej
kioldógombját (5).
♦
Tartsa a festékszóró fejet (3), a motoros-egységgel
(4) 180°-os szögben.
♦
Nyomja be egyenesen a festékszóró fejet (3) a motoros-egységbe (4).
♦
Forgassa el a festékszóró fejet (3) 180°-al, amíg
a motoros-egységgel (4) szintbe nem kerül.
♦
Engedje el a festékszóró fej kioldógombját (5).
Figyelmeztetés! Mielőtt festékszórást végez, győződjön
meg arról, hogy a festékszóró fej stabilan hozzá van
erősítve a motoros-egységhez.
Három szórássugár közül választhat. A festékszóró tetején elhelyezett címkén 1-essel, 2-essel és 3-assal jelölve
találja ezeket (G ábra).
♦
A kívánt szórássugár kiválasztásához forgassa el
a szórásminta-választó szórófejet (10), állítsa a zöld
jelzést a kívánt minta számjegyéhez (H ábra).
Figyelmeztetés! Soha ne irányítsa a festékszórót testének egyik része felé sem.
A porlasztás beállítása közben soha ne húzza meg a szóró kapcsolót.
Áramlásszabályozó gomb (I ábra)
A tartály feltöltése (F ábra)
Az áramlásszabályozó gomb a permetezett folyadék
mennyiségét szabályozza.
♦
Az áramlásszabályozó gombot (8) az óramutató
járásának irányában forgatva növeli a folyadék
áramlását.
♦
Az áramlásszabályozó gombot (8) az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatva csökkenti
a folyadék áramlását.
♦
A festékszóró oldalán lévő áramlásjelző (9) előre
(minimális folyadékáramlás) és hátra (maximális
folyadékáramlás) mozog, ahogy az áramlásszabályozó gombot (8) forgatja.
Megjegyzés: A szórásmintát mindig ellenőrizze egy
hulladék kartonpapíron vagy hasonló anyagon. Kezdje
úgy, hogy az áramlásszabályozó gombot a legnagyobb
áramlásra állítja. Ha kisebb áramlás a kívánatos, állítson
az áramlásszabályozó gombon. A nehezebb, sűrűbb
anyagok szórásához a jelzőnek a (+) ikonhoz közel kell
állnia. Hígabb anyagok szórásánál a jelzőnek a (–) ikonhoz közel kell állnia.
♦
Ellenőrizze, hogy a tartály (6) teljes mértékben rá
van-e csavarva a festékszóróra.
♦
Fektesse a festékszórót az oldalára úgy, hogy a tartály oldalsó fedele felfelé nézzen.
♦
Öntse a megfelelően hígított és átszűrt porlasztandó
anyagot a tartályba.
Megjegyzés: Az anyagot az eredeti tartályából a keverőedény segítségével töltse át a tartályba.
♦
A tartály és a permetező meneteiből vagy oldalaiból
tisztítsa ki a bennük maradt folyadékot.
♦
A menetnek megfelelően egyenesen csavarja rá
a fedelet a tartályra. Mielőtt felveszi a festékszórót,
ellenőrizze, hogy a fedél egyenesen és teljesen rá
van-e csavarva.
A készülék használata
A készülék be- és kikapcsolása
A festékszórót a szórás kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.
9
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Megjegyzés: Ha az áramlásszabályzó teljesen a minimumra van állítva, a szóró kapcsoló csak korlátozott
mértékben vagy egyáltalán nem húzható be. Forgassa
vissza az áramlásszabályozó gombot (az óramutató
járásának irányában), hogy a szóró kapcsoló jobban
benyomható legyen.
Tanácsok az előkészítéshez
♦
Felhasználás előtt mindig alaposan keverje fel és
szűrje át az anyagot.
♦
Bármilyen festési munka előtt győződjön meg arról,
hogy a festeni kívánt felület megfelelően elő van
készítve ahhoz, hogy a legjobb munkát végezhesse
rajta. Azaz, a felület portól, piszoktól, rozsdától és
zsírtól mentes. Nagy nyomású vízsugárral finoman
mossa át a padozatot vagy a külső felületeket, majd
festés előtt győződjön meg arról, hogy megszáradtak.
♦
Bár a HVLP festékszórók túlszórása nagyon kicsi, javasoljuk, hogy takarjon le minden peremet
és egyéb felületet, és hulladék rongyokkal védje
a padlót, illetve bármilyen más felületet, ahová nem
kíván festéket szórni.
♦
A festékréteg tetején képződött bőr eltömítheti a festékszórót. Keverés előtt távolítsa el a bőrt. Szűrővel
ellátott tölcséren vagy harisnyán keresztül szűrje át
a festéket, hogy eltávozzanak a szennyeződések,
amelyek eltömítenék a rendszert.
♦
Mielőtt hozzákezd, gondoskodjon kesztyűről, papír
törlőkendőről, hulladékrongyról arra az esetre, ha
a festék váratlanul kifröccsenne.
A folyékony anyag előkészítése (J és K ábra)
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a felhasznált anyag tisztítható-e oldószerbenzinnel vagy festékhígítóval (olajfestékeknél), vagy meleg vízzel és szappanos oldattal
(vízben oldódó festékeknél mint pl. a latex). A padlót,
illetve minden olyan felületet, ahová nem kíván festéket szórni, hulladék ronggyal takarja le. Előfordulhat,
hogy szórás előtt hígítani kell a folyadékot. Hígításhoz
az anyag gyártója által a dobozon javasolt megfelelő
hígítót használjon.
Figyelmeztetés! 55 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú
anyagokat ne használjon.
Megjegyzés: A készülékhez tartozik egy keverőedény
(12) is, amelybe a szórni kívánt anyag az eredeti dobozából hígítás és mérés céljára átönthető (J ábra).
Megjegyzés: Mellékelve van egy viszkozitásmérő csésze
(13) is, amelynek segítségével meghatározható a felhasználni kívánt anyag „kifolyási ideje“.
♦
Viszkozitás mérése előtt alaposan keverje fel az
anyagot.
♦
Merítse a viszkozitásmérő csészét (13) a szórandó
anyagba, és töltse meg teljesen.
♦
Tartsa a viszkozitásmérő csészét (13) az anyag
doboza felett, és mérje meg, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az anyag kifolyjon, vagy a kifolyás
a viszkozitásmérő csésze(13) aljából megszűnjön
(2 perc vagy kevesebb) (K ábra). Ez a „kifolyási idő“.
Különféle anyagok hígításához a hígítási táblázat
nyújt tájékoztatást.
♦
Ha az anyagot hígítani kell, a gyártó által ajánlott
megfelelő hígítót adja hozzá.
♦
Ezzel a készülékkel latex festék korlátozott mértékben szórható, előfordulhat, hogy a gyártó által
ajánlottnál nagyobb hígítás szükséges. Úgy hígítsa
a latex festéket, hogy a viszkozitásmérő csészén
(13) 2 percnél rövidebb idő alatt folyjon át. A kezelőnek mérlegelnie kell a munkafeladat jellegét és végleges helyét, amikor olyan anyaggal végez szórást,
amely a viszkozitásmérő csészén (13) 2 percnél
hosszabb idő alatt folyik át.
A megfelelő szórástechnika kifejlesztése (L és M ábra)
♦
Gyakorolja a festékszórást hulladékanyagon (pl.
kartonpapír), hogy kipróbálja a szórásmintát, és
megismerkedjen a festékszóró áramlásszabályozó
funkciójával.
♦
Bizonyosodjon meg arról, hogy a festeni kívánt felület portól, piszoktól és zsírtól mentes.
♦
Bizonyosodjon meg arról, hogy a festeni kívánt felület tiszta, és nincs rajta por, amely rászállna a frissen
festett felületre.
♦
Takarja le a befesteni nem kívánt felületeket.
♦
Mindig legalább 25 mm és legfeljebb 355 mm távolságról végezze a festékszórást (L ábra).
♦
Nagy felületek festésére általánosan elterjedt módszer a „keresztező“ szórásirány. Ennél a módszernél
vízszintes csíkokat festenek, majd ezeket függőleges csíkokkal keresztezik.
♦
A festék egyenletes eloszlása érdekében a karját
a felülettől mindig ugyanolyan távolságban tartsa
(L ábra), és ne mozgassa a csuklóját (M ábra).
♦
Az egyenletes és állandó sebességgel végzett festékszórás segít az egyenetlenségek elkerülésében.
A munkaművelet kezdése után kezdje a festékszórást, és a munkaművelet leállítása után engedje el
a szóró kapcsolót.
♦
Ne szórjon túl sok festéket a felület egyes részeire.
Több vékony bevonat előnyösebb, mint egy vastag,
amely megfolyhat és csepeghet. Emlékezzen arra,
hogy a kiszórt folyadék mennyiségét szabályozhatja
az áramlásszabályozó gombbal. Az áramlásszabályozó gombot az óramutató járásának irányában
forgatva növeli a folyadék áramlását. Az áramlásszabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatva csökkenti a folyadék áramlását.
Hígítási táblázat
Szórandó anyag
Kifolyási idő
Átlátszó és félig átlátszó
rozsdavédő és felületvédő
anyagok
Hígítás nem szükséges
Olaj alapú alapozók, lakkok
és poliuretán
(2 percnél kevesebb kifolyási
idő)
Egyszínű vízfestékek
Hígítást igényelhetnek
Vízbázisú vagy latex festékek
(2 percnél több kifolyási idő)
Megjegyzés: Mintás festéshez nem ajánlott
10
♦
Arra az esetre, ha a festék megfolyik vagy csepeg,
tartson készenlétben egy festőecsetet a hiba kijavításához.
Amikor bármennyi ideig nem végez festékszórást,
kapcsolja ki a tápegységet, és helyezze a festékszórót a tápegységen kialakított tárolóhelyére.
♦
Ha vízbázisú anyaggal végez szórást, a készüléket
a szívócső bemenetén keresztül folyóvízzel tisztítsa
ki. Ha olaj alapú anyaggal végez szórást, a megfelelő tisztító oldattal tisztítsa ki a készüléket a szívócső
bemenetén keresztül. Addig ismételje a tisztítást,
amíg teljesen tiszta nem lesz a készülék. Különösen
ügyeljen arra, hogy a szórótűt (21) csak finoman
nyomja.
♦
Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
♦
A tisztító oldatot a megfelelő módon semmisítse
meg.
♦
Cseppentsen egy csepp háztartási olajat
a visszacsapószelepben (18) lévő fémgolyóra
(Q ábra).
Fontos: Ha tisztítás után megolajozza
a visszacsapószelep (18) fémgolyóját, azzal segít megelőzni, hogy a golyó beakadjon és eltömítse a szelepet,
és ezáltal akadályozza a szórandó anyag megfelelő
áramlását.
Megjegyzés: A készülék újbóli összeszerelésénél a viszszacsapó szelep (18) fémgolyó felőli végét helyezze be
a festékszóróba.
♦
Szerelje össze ismét a festékszórót (S ábra).
Megjegyzés: A szórócsúcs (20) csak egy irányban helyezhető be. A szórócsúcs rovátkájának (22) a festékszóró menetében lévő vájathoz kell igazodnia (R ábra).
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos
kielégítő működésének a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás is feltétele.
Figyelmeztetés! Megfelelő személyi védőfelszerelést
használjon.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás
megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
Figyelmeztetés! 55 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú
anyagokat ne használjon. A lobbanáspont az a hőmérséklet, amelynél a folyadék már képes a begyulladásához elegendő mennyiségű gőzt fejleszteni (lásd a festék
forgalmazójának útmutatásait).
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy a terület
jól szellőzik, és gyúlékony gőzöktől mentes.
Figyelmeztetés! Ha a festékszóróval tisztítószert permetez, azt mindig a szabadban tegye.
Figyelmeztetés! Ne merítse folyadékba a készüléket.
A tápegység tisztítása
♦
Áramtalanítsa a festékszórót.
♦
A tápegységet csak enyhe szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa.
Figyelmeztetés! Soha ne engedje, hogy folyadék kerüljön a tápegység belsejébe.
Figyelmeztetés! A tápegység semmilyen részét soha
ne merítse folyadékba.
A festékszóró átöblítése (N ábra)
♦
Áramtalanítsa a festékszórót.
♦
Csavarja le a tartály fedelét, és öntse vissza a maradék folyadékot az eredeti dobozába (N ábra).
♦
A megfelelő tisztító folyadékból öntsön egy keveset
a tartályba.
♦
Vízfestékekhez meleg szappanos víz.
♦
Olajfestékekhez a gyártók által ajánlott tisztító
folyadék.
♦
Csavarja vissza jó erősen a tartály fedelét, és rázza
fel erősen a festékszórót.
♦
Csavarja le a tartály fedelét, és megfelelő módon
semmisítse meg a tisztító oldatot.
♦
Töltsön a tartályba egy kevés új tisztító oldatot.
Csavarja rá jó erősen a tartályra a fedelet.
♦
Kapcsolja vissza a festékszórót a motor-egységre,
dugja be a dugaszát a konnektorba, és kapcsolja be
a tápegységet.
♦
Permetezze a festékszóróval a tisztító oldatot 2–3
másodpercen keresztül egy hulladék anyagra.
A légszűrő tisztítása
A tápegység egy mosható és újra használható légszűrőt
tartalmaz (T ábra). Minden egyes használat előtt és után
ellenőrizze a szűrőt. Ha szennyeződött, mossa le meleg
vízzel, majd a levegőn szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi
vagy szükség esetén cseréli.
♦
A szűrő ellenőrzéséhez a szűrőfedél tetején lévő
2 csavar kicsavarásával szabadítsa ki a szűrőfedelet
(11), majd húzza le a fedelet a tápegységről.
♦
Vegye ki és vizsgálja át a szűrőt (23).
♦
Tegye vissza a szűrőt és a fedelet.
Figyelmeztetés! Soha ne üzemeltesse a tápegységet
szűrő nélkül. A tápegység beszívhat törmeléket, ami gátolja a működését.
A festékszóró tisztítása (O – S ábra)
♦
Áramtalanítsa a festékszórót.
♦
Vegye ki a tartályt (6), és csavarja le a fedelét (7).
Vegye ki a festékszóróból a visszacsapószelepet
(18), a szívócsövet (15) és az O-gyűrűt (17). Tisztítsa
meg az alkatrészeket a megfelelő tisztító oldatban
(O ábra).
♦
Csavarja le a csúcs rögzítőgyűrűjét (19), majd vegye
ki a szórófejet (10) és a szórócsúcsot (20). Tisztítson
meg minden alkatrészt a megfelelő tisztító oldatban
(P ábra).
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
11
Környezetvédelem
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
HVLP200
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN60745.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 09. 28.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Műszaki adatok
HVLP200
(1. típus)
Feszültség
Teljesítmény
Tartály űrtartalma
Súly
Vváltakozó
230
W
400
l
1,2
kg
1,49
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 78 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
Zajszint (LWA) 91 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah, D) < 2,5 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243918 - 15-08-2014
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising