EGBL14 | Black&Decker EGBL14 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777 - 77 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
EGBL14
EGBL18
A
B
C
D
2
ČESKY
Použití výrobku
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Vaše vrtačka/šroubovák BLACK+DECKER je určena
pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu a plastů. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování jejich kontaktů.
Zkratování kontaktů baterie může vést k vzniku
spálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si
je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Montážní prvky, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
může být horký.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
4
Nabíječky
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit poranění
nebo další škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením
k zásuvce elektrického proudu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Objímka pro nastavení utahovacího momentu
5. Baterie
6. Držák nástrojů
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Obr. A
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
5.
7.
8.
Baterie
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Baterie
Nabíječka
Indikátor nabíjení
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B)
♦
♦
Chcete-li baterii (5) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (9) a současně ji vysuňte z nářadí.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce (obr. C)
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem,
které usnadňuje výměnu nástrojů.
5
♦
♦
♦
♦
Jednou rukou uchopte zadní polovinu sklíčidla (3)
a druhou ruku otočte přední polovinu sklíčidla proti
směru pohybu hodinových ručiček, při pohledu od
zadní části sklíčidla.
Zasuňte upínací stopku nástroje (10) do sklíčidla.
Držte zadní polovinu sklíčidla a otáčejte přední částí sklíčidla ve směru pohybu hodinových ručiček,
aby došlo k pevnému utažení sklíčidla, při pohledu
od zadní části sklíčidla.
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Nastavení momentu
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení utahovacího momentu pro různé šroubovací a vrtací aplikace.
Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu než malé
šrouby a měkké materiály. Popis jednotlivých symbolů
je uveden níže.
♦
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
pro nastavení utahovacího momentu (4) na symbol
.
♦
Při šroubování nastavte objímku na požadované
nastavení. Neznáte-li ještě vhodné nastavení,
postupujte následovně:
Nastavte objímku pro nastavení utahovacího
momentu (4) na nejmenší hodnotu momentu.
Utáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte
tento postup, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte toto nastavení i pro
dotažení zbývajících šroubů.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie,
klesne-li teplota článků pod přibližně 0 °C, nebo
překročí-li 40 °C. Baterie lze ponechat v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co
teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦
Chcete-li baterii (5) nabít, vložte ji do nabíječky
(7). Baterii lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (8) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor
nabíjení (8) nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie může
být ponechána v nabíječce se svítící diodou neomezeně
dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat
(nabíjení), začne-li nabíječka baterii občas dobíjet.
Indikátor nabíjení (8) bude svítit tak dlouho, jak dlouho
bude baterie vložena do nabíječky, která je připojena
k elektrické síti.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Rady pro optimální použití
Vrtání
♦
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
♦
Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem
dřeva.
♦
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
♦
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
♦
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
♦
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na obrobku pomocí
průbojníku vodicí značku.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat v nabitém stavu.
Volba směru otáčení (obr. D)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček).
Pro povolování šroubů a uvolňování zablokovaných
vrtáků používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
Šroubování
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
♦
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
6
♦
Baterie
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
♦
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Technické údaje
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním nabíječku odpojte od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
Napájecí napětí
V
Otáčky naprázdno min -1
Max. utahovací
moment
Nm
Kapacita sklíčidla
mm
Max. průměr otvoru při
vrtání do oceli/dřeva mm
Ochrana životního prostředí
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba
nabíjení
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo
v místním sběrném dvoře.
EGBL14 (H1) EGBL18(H1)
14,4
18
0-650
0-650
12/23
10
15/28
10
10/25
10/25
905902** typ 1
VAC 100 - 240
VDC 8 - 20
mA 400
hod 3 - 5
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL1314
V 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL1318
V 18
Ah 1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 69,4 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 80,4 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K)
1,5 m/s2, šroubování bez příklepu (ah, s) < 2,5 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Místo nejbližšího autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
7
ES Prohlášení o shodě
Záruka
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
12
EGBL14, EGBL18
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost BLACK+DECKER garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Ty to v ýrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER
na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti BLACK+DECKER.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
zst00248398 - 24-09-2014
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising