EGBL14 | Black&Decker EGBL14 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

382013 - 08 BAL
www.blackanddecker.eu
EGBL14
EGBL18
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
A
B
C
D
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER vrtalnik/vijačnik je namenjen
privijanju vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko.
To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje med
delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo
požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
4
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Izberite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne uporabljajte s preveliko silo. Uporabite električno orodje, ki je
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Električno orodje ustrezno vzdržujte. Preverite, ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite,
da se ne dotaknete tekočine. Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo svedrov in udarnih svedrov
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne
poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se vrha vrtalne konice takoj po
končanem vrtanju, ker je lahko vroča.
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V ko5
SLOVENŠČINA
likor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali
način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih
poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
◆ Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe
orodja. Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite
za redne odmore.
◆ Poškodbe sluha.
◆ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha,
ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
◆ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
◆ BLACK+DECKERjev polnilnik uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
◆ Ne odpirajte polnilnika.
◆ Ne prebadajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati kabla z navadnim napajalnim
kablom.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
6
◆
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKER serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih
značilnosti:
SLOVENŠČINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stikalo za spreminjanje hitrosti
Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
Vpenjalna glava
Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
Baterija
Vpenjalo svedra
Slika A
5. Baterija
7. Polnilnik
8. Indikator polnjenja
Sestavljanje
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
◆ Pri nameščanju baterije (5) poravnajte baterijo
z nosilcem na orodju. Vstavite baterijo v vtikalno
pušo in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
◆ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (9) in hkrati izvlečete baterijo iz nosilca.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
nastavka za vijačenje (slika C)
To orodje je opremljeno z nastavkom brez ključa, ki
omogoča enostavno zamenjavo konic.
◆ Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (3) z eno
roko in z drugo roko zavrtite sprednjo polovico
v nasprotni smeri urinega kazalca, če gledate
s konca vpenjalne glave.
◆ Vstavite steblo svedra (10) v vpenjalno glavo.
◆ Trdno privijte vpenjalno glavo, tako da držite za
zadnjo polovico vpenjalne glave in zavrtite sprednjo polovico v smeri gibanja urinega kazalca,
gledano od konca vpenjalne glave.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja
za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno
10 °C ali nad 40 °C.
Baterijo morate opustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice
ustrezno dvigne ali pade.
◆
Za polnjenje baterije (5) vstavite baterijo v polnilnik (7). Baterija se prilega v polnilnik samo
v eni smeri. Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je
baterija do konca vstavljena v polnilnik.
◆ Priključite polnilnik in ga vklopite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (8) se prižge.
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja
(8) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se
spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik
občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.
◆ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Izbira smeri vrtenja (slika D)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev).
◆ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
◆ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
◆ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira vrtilnega momenta
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev vrtilnega momenta za različna dela privijanja/odvijanja in
vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo višji
vrtilni moment kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Pomen simbola poiščite v spodnjem seznamu.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik za izbiro načina delovanja (4) v položaj.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite izbirnik
na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve
še ne poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroč (4) na najnižjo nastavitev vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
7
SLOVENŠČINA
Vrtanje/privijanje vijakov
♦ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2).
♦ Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost
orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
♦ Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
♦ Uporabljajte široke (lopataste) svedre za vrtanje
lukenj z velikim premerom v les.
♦ Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
♦ Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju v mehak
beton.
♦ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale
razen lito železo in medenino.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka za vijačenje.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Odsluženega orodja ne smete zavreči
skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Baterije
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
8
♦
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na
lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
SLOVENŠČINA
Tehnični podatki
EGBL14 (H1) EGBL18 (H1)
14,4
18
VDC
Napetost
Hitrost vrtenja brez
obremenitve
min-1 0-650
Največji navor Nm 12/23
Kapaciteta vpenjalne
glave
mm 10
0-650
15/28
10
Maks. zmogljivost vrtanja
Jeklo/Les
mm
Polnilnik
Vhodna napetost VAC
Izhodna
napetost
VDC
Tok
mA
Pribl. čas
polnjenja
h
10/25
10/25
905902** tip 1
100 - 240
8 - 20
400
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
EGBL14, EGBL18
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ti i z d e l k i s o v s k l a d u t u d i z d i r e k t i v o
2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte BLACK+DECKER na spodnjih naslovih ali
pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist BLACK+DECKERja.
3-5
Baterija
Napetost
Kapaciteta
Vrsta
BL1314
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Baterija
Napetost
Kapaciteta
Vrsta
BL1318
VDC 18
Ah 1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 69,4 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 80,4 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s2, netočnost (K)
1,5 m/s2
Privijanje brez udarcev (ah, S) 2,5 m/s2, netočnost
(K) 1,5 m/s2
9
SLOVENŠČINA
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU
in na evropskem trgovinskem območju.
Če se BLACK+DECKERjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, BLACK+DECKER
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrirajte svoj kupljeni izdelek online na naslovu
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali
pošljite podatke s svojim imenom, priimkom in šifro
izdelka BLACK+DECKERju v vaši državi.
10
HRVATSKI
Predviđena namjena
Vaša BLACK+DECKER bušilica/odvijač je za rad
s vijcima i za bušenje u drvu, metalu i plastici. Ovaj
je alat namijenjen isključivo za osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Utikač nemojte ni na koji način
prepravljati. Prilikom upotrebe električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog
udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog
f.
kabela koji nije pogodan za upotrebu na otvorenom predstavlja rizik od električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu
je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To pruža bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati.
Upotrijebite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
11
HRVATSKI
c.
d.
e.
f.
g.
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate
s njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje oštrica reznih alata
s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njihovog
savijanja, omogućuje jednostavnije upravljanje te
sprječava gubitak nadzora.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ukoliko dođe do kontakta, isperite tekućom
vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
12
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Tijekom upotrebe nastavak za udarno bušenje
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
izazvati oštećenje sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi zavrtanj mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta zavrtnja sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
HRVATSKI
Sigurnost drugih osoba
◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
◆ Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno
prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
◆ Oštećenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. prilikom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom
metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN
60745 i mogu se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija
može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključi-
vanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane sljedeće oznake:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Akumulatori
◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
◆ Akumulator ne izlažite vodi.
◆ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolišnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
◆ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite isključivo
za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu prsnuti te izazvati
osobne ozljede i štetu.
◆ Ne pokušavajte puniti akumulatore koji za to nisu
predviđeni.
◆ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
◆ Punjač ne izlažite vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Punjač nemojte bušiti.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu
navedenom na opisnoj oznaci. Nikad ne
pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti
običnim utikačem električne mreže.
◆
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
13
HRVATSKI
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Glava
4. Prsten za prilagođavanje momenta
5. Akumulator
6. Držač nastavaka
Crtež A
5. Akumulator
7. Punjač
8. Pokazivač punjenja
Sklapanje
Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite
iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
◆ Da biste namjestili akumulator (5), poravnajte ga
s ležištem na alatu. Akumulator klizno umetnite
u ležište i potiskujte dok ne čujete klikajući zvuk.
◆ Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (9) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijanje (crtež C)
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava zamjenu nastavaka.
◆ Stražnju polovicu glave (3) uhvatite jednom rukom, a drugom rukom zakrećite prednju polovicu
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, gledajući
sa strane glave.
◆ Osovinu nastavka (10) umetnite u glavu.
◆ Čvrsto pritegnite glavu pridržavajući stražnju
polovicu glave i zakrećući prednji dio u smjeru
kazaljki na satu, gledajući sa strane glave.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili
izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja
naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolišna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja je približno 24 °C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je
temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili iznad
40 °C.
14
Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga
automatski početi puniti čim se ćelije dovoljno
zagriju ili ohlade.
◆ Da biste napunili akumulator (5), umetnite ga
u punjač (7). Akumulator se može uložiti u punjač
na samo jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li
akumulator u cijelosti namješten unutar punjača.
◆ Priključite punjač i uključite ga na glavnom prekidaču.
Pokazivač punjena (8) započet će treptati.
Punjenje je dovršeno kada pokazivač punjenja (8) neprekidno svijetli. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač. LED lampica će se uključiti kada punjač povremeno dopunjava akumulator.
◆ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1
tjedna. Trajnost akumulatora može se znatno
skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i akumulator mogu se ostaviti priključeni na
neograničeno vrijeme dok je LED lampica uključena.
Punjač će održavati akumulator svježim i potpuno
napunjenim.
Odabir smjera vrtnje (crtež D)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite vrtnju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od
smjera kazaljki na sati).
◆ Za odabir prednje vrtnje, klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pritisnite u lijevu stranu.
◆ Za odabir suprotne vrtnje, klizni preklopnik naprijed/natrag pritisnite u desnu stranu.
◆ Da biste osigurali alat, klizni preklopnik naprijed/
natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir okretnog momenta
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
zakretnog momenta prema različitim primjenama
za rad s vijcima i za bušenje. Veliki vijci i čvrsti redni
materijali zahtijevaju veću postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale.
Za opis simbola pogledajte donji popis.
♦ Za bušenje u drvu, metal i plastici, prsten za
prilagođavanje momenta (4) postavite na oznaku
.
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
- Prsten za prilagođavanje momenta (4) postavite
na najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
HRVATSKI
dok ne postignete odgovarajuću postavku. Tu
postavku upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje / rad s vijcima
◆ Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
◆ Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina
alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
◆ Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
◆ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
◆ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
◆ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
◆ Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
pljosnate nastavke.
♦ Za bušenje u metalu upotrijebite HSS nastavke
za bušenje.
♦ Za bušenje mekših zidova upotrijebite nastavke
za bušenje u zidarstvu.
♦ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
♦ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je potrebno
izraditi.
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
♦ Ako je zatezanje vijaka otežano, pokušajte nanijeti manju količinu tekućeg deterdženta ili sapuna
kao sredstva za podmazivanje.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
♦
čišćenje na bazi otapala.
Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Akumulatori
Akumulator u cijelosti ispraznite i potom
ga uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili
u lokalno središte za recikliranje.
15
HRVATSKI
Tehnički podaci
EGBL14 (H1) EGBL18 (H1)
14,4
18
VDC
Napon
Brzina bez
opterećenja
min-1 0-650
Najv. moment
Nm 12/23
Kapacitet zatezne
glave
mm 10
Najv. mogućnost bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
Punjač
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
VDC
Struja
mA
Približno vrijeme
punjenja
h
0-650
15/28
10
10/25
3-5
BL1314
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Akumulator
Napon
Kapacitet
Vrsta
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 69,4 dB(A), neodređenost (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 80,4 dB(A), neodređenost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Bušenje metala (ah, D) 2,5 m/s2, neodređenost (K)
1,5 m/s2
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s2, neodređenost
(K) 1,5 m/s2
16
DIREKTIVA O STROJEVIMA
EGBL14, EGBL18
Tvrtka BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku BLACK+DECKER putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
BLACK+DECKER.
905902** tip 1
100 - 240
8 - 20
400
Akumulator
Napon
Kapacitet
Vrsta
VDC
Ah
EU izjava o usklađenosti
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš BLACK+DECKER proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka BLACK+DECKER jamči
zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite
našu
web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama
Dodatne informacije o tvrtki BLACK+DECKER
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Vaš proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
vaše podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke BLACK+DECKER u vašoj zemlji.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER bušilica/odvijač je za radove
sa zavrtnjima i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
f.
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
19
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine
ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
20
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Nosite štitnike za uši kada radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da pritezač dodirne skrivene vodove.
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da
stavi pod napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
SRPSKI
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
◆ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
◆ Slabljenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
◆ Ne izlažite bateriju vodi.
◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
◆ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
◆ Ne izlažite punjač vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Ne istražujte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
◆
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
21
SRPSKI
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Stezna glava
4. Regulator momenta
5. Baterija
6. Držač bita
Sl. A
5. Baterija
7. Punjač
8. Indikator punjenja
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
◆ Da biste postavili bateriju (5), poravnajte je sa
priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak
i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
◆ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (9) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
(sl. C)
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava laku zamenu bitova.
♦ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (3) jednom rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu gledano sa zadnje strane stezne glave.
♦ Ubacite osovinu bita (10) u steznu glavu.
♦ Čvrsto pritegnite steznu glavu tako što ćete držati
zadnju polovinu stezne glave i rotirati prednji deo
u smeru kretanja kazaljke na satu gledano sa
zadnje strane stezne glave.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelija ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač
22
će započeti automatsko punjenje kada se
temperatura ćelije dovoljno poveća ili smanji.
♦ Da biste napunili bateriju (5), stavite je u punjač
(7). Baterija staje u punjač samo na jedan način.
Ne primenjujte silu. Uverite se da je baterija
potpuno legla u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Indikator punjenja (8) treperi.
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora
punjenja (8) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu
ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. LED
se pali za vreme dok punjač dopunjava punjenje
baterije.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se
čuvaju u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu
se ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač
će održavati bateriju tako da bude uvek osvežena
i potpuno napunjena.
Biranje smera okretanja (sl. D)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
◆ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (2) na levo.
◆ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
◆ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
Biranje obrtnog momenta
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za razne radove sa zavrtnjima i za
prazne aplikacije bušenja. Veliki zavrtnji i predmeti
obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći moment
nego mali zavrtnji i predmeti obrade od mekanih materijala. Definicije simbola su navedene u nastavku.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, postavite
prsten za podešavanje obrtnog momenta (4) na
simbol .
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate koje
podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći
način:
- Postavite prsten za podešavanje obrtnog momenta (4) na minimalni obrtni moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje
regulatorom i nastavite sa pritezanjem zavrtnja.
Ponavljajte ovaj postupak dok ne postignete
SRPSKI
pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti
za preostale zavrtnje.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦ Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
♦ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
♦ Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
♦ Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu
radnog komada, smanjite pritisak na alat.
♦ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
♦ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe
većeg prečnika.
♦ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
♦ Koristite burgije za kamen kada bušite u mekom
kamenu.
♦ Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite
metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
♦ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
♦ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
♦ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
♦ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Baterije
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
23
SRPSKI
Tehnički podaci
EGBL14 (H1) EGBL18 (H1)
14,4
18
VDC
Napon
Brzina u praznom
hodu
Min-1 0-650
Maks. obrtni
moment
Nm 12/23
Kapacitet stezne
glave
mm 10
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
mm 10/25
Punjač
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
VDC
Struja
mA
Približno vreme
punjenja
č
0-650
15/28
10
10/25
905902** tip 1
100 - 240
8 - 20
400
DIREKTIVA ZA MAŠINE
EGBL14, EGBL18
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte BLACK+DECKER na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
BLACK+DECKER.
3-5
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
BL1314
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
BL1318
VDC 18
Ah 1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 69,4 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 80,4 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma
u tri pravca) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, D)
< 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
24
EC izjava o usklađenosti
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
SRPSKI
Garancija
BLACK+DECKER je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava.
Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme BLACK+DECKER postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, BLACK+DECKER garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme BLACK+DECKER.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Posetite
našu
web
lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste bili
redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija o BLACK+DECKER
brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na
adresi www.blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije BLACK+DECKER u vašoj zemlji.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER дупчалка/одвртувач е
наменета за навртување и одвртување на завртки
и за дупчење во дрво, метал и пластика. Алатката
е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Пред упред ување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
26
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе
до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
◆
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
може да предизвика губење на слухот.
27
МАКЕДОНСКИ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Користете ги помошните рачки што доаѓаат
со алатката. Губењето на контрола може да
предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење
може да дојде во допир со скриени жици.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен удар
кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
◆ Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
28
◆
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната
вредност на емитирани вибрации може исто така
да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
МАКЕДОНСКИ
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи
Батерии
◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40 °C.
◆ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
◆ Полнете само со полначот кој што се испорачува со алатката.
◆ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
◆ Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
◆ Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не го отварајте полначот.
◆ Не го бодете полначот.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред
да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е
деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Футер
4. Прстен за подесување на обртниот момент
5. Батерија
6. Држач за додатоци за одвртување
Скица А
5. Батерија
7. Полнач
8. Индикатор за полнење
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете
ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица Б)
◆ За да ја монтирате батеријата (5), поставете
ја во линија со нејзиниот држач на алатката.
Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте
се додека не слушнете чкрапнување.
◆ За да ја отстраните батеријата, во исто време
притиснете го копчето за отпуштање (9) и извлечете ја батеријата од држачот.
Монтирање и отстранување на додатоци за
дупчење или одвртување (скица С)
Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува лесно менување на додатоците.
◆ Фатете ја задната половина од футерот (3) со
едната рака и употребете ја другата рака за
да ја свртите предната половина во спротивна
насока од стрелките на часвникот гледано од
крајот на футерот.
◆ Вметнете ја дршката на додатокот (10) во
футерот.
◆ Цврсто затегнете го футерот со држење на
задната половина од футерот и со вртење
на предниот дел во насоката на стрелките на
часовникот гледано од крајот на футерот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата упо29
МАКЕДОНСКИ
треба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле лесно
извршувани. Полначот може да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40 °C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на ќелијата е под
10 °C или над 40 °C.
Батеријата треба да се остави во полначот
и полначот автоматски ќе почне да ја полни
кога температурата на ќелијата ќе се зголеми
или намали.
◆ За да ја наполните батеријата (5), сместете
ја во полначот (7). Батеријата може да се
вметне во полначот само на еден начин. Не
го туркајте со сила. Осигурајте батеријата да
биде целосно налегната во полначот.
◆ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (8) ќе почне да трепка.
Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење (8) ќе почне да свети непрекинато. Полначот
и батеријата може да се остават поврзани на
неодредено време. LED индикаторот ќе се вклучува кога полначот повремено ќе ја дополнува
батеријата.
◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од
една недела. Животниот век на батеријата ќе
се намали многу ако ја одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED
индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата
свежа и целосно наполнета.
Избор на насока на вртење (скица D)
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
отстранување на заглавени додатоци за дупчење,
употребувајте вртење назад (во спротивен правец
од стрелките на часовникот).
◆ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
◆ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
◆ За да ја закочите алатката, поставете го лизгачот за напред и назад во централна позиција.
Избирање на обртен момент
На оваа алатката е монтиран прстен за подесу30
вање на обртниот момент за различни видови на
дупчење и одвртување и навртување. За големи
завртки и тврди материјали е потребно подесување со поголем обртен момент отколку за мали
завртки и меки материјали. За објаснување на
симболот, погледнете во листата подолу.
♦ За дупчење во дрво, метал и пластика, поставете го прстенот за подесување на обртниот
момент (4) на симбол.
♦ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување. Доколку не го знаете соодветното подесување,
направете го следното:
- Поставете го прстенот за подесување на
обртниот момент (4) на подесувањето со
најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира пред
да го постигнете посакуваниот резултат,
зголемете го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување. Употребувајте го
ова подесуваање за преостанатите завртки.
Дупчење, одвртување и навртување
♦ Изберете вртење напред или назад со употребување на лизгачот за напред и назад (2).
♦ За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи
од тоа колку е притиснат прекинувачот.
♦ За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦ Секогаш нанесувајте мал притисок во правец
на додатокот за дупчење.
♦ Во моментот пред врвот на додатокот за дупчење да пројде низ предметот на обработка,
намалете го притисокот врз алатката.
♦ Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите предметите на обработка кои може да се
расцепат.
♦ Употребувајте додатоци со плочест врв кога
дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
♦ Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
♦ Употребувајте додатоци за дупчење на градежен материјал кога дупчите во мек градежен
материјал.
♦ Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано железо
и месинг.
МАКЕДОНСКИ
♦
Направете вдлабнатина со шило во центарот
на дупката која треба да се издупчи за да ја
подобрите прецизноста.
вањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Одвртување и навртување
♦ Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
♦ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
♦ Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER електрична алатка е
направена да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
BLACK+DECKER има објекти за собирање и рециклирање на BLACK+DECKER производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат
на интернет на: www.2helpU.com
Батерии
Целосно истрошете ја батеријата па
потоа отстранете ја од алатката.
♦
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен
сервисер или во локална станица за рециклирање.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречу31
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
EGBL14 (H1) EGBL18 (H1)
14,4
18
Напон Vдиректна струја
Брзина без
оптоварување Min-1 0-650
Максимален
обртен момент Nm 12/23
Прифат на
футер
мм 10
Максимален капацитет
на дупчење
Челик/Дрво
мм 10/25
Полнач
Влезен
напон Vнаизменична струја
Излезен
напон
Vдиректна струја
Струја
mA
Приближно време
на полнење
ч
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
0-650
15/28
10
10/25
905902** тип 1
100 - 240
8 - 20
400
EGBL14, EGBL18
BLACK+DECKER декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт со
BLACK+DECKER преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на BLACK+DECKER.
3-5
Батерија
Напон Vдиректна струја
Капацитет
Ah
Тип
BL1314
14,4
1,3
Литиумјонска
BL1514
14,4
1,5
Литиумјонска
Батерија
Напон Vдиректна струја
Капацитет
Ah
Тип
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 69,4 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 80,4 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) < 2.5 m/s2, отстапување
(K) 1.5 m/s2
Навртување/одвртување без удар (ah, s)
< 2.5 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
zst00250004 - 16-10-2014
32
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
BLACK+DECKER верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
Доколку производ на BLACK+DECKER стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 есеци од датумот на набавката,
BLACK+DECKER гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на BLACK+DECKER.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на BLACK+DECKER преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени BLACK+DECKER сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на BLACK+DECKER во Вашата држава.
33
5
E16591
6
6
6
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
EGBL14
2
8
9
12 - 12 - 12
3
7
H1
TYPE
35
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising