FMC040 | Stanley FMC040 IMPACT DRIVER Type H1 instruction manual

509211-42 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FMC040
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Udarowa wkrętarka akumulatorowa Stanley Fat Max jest
przeznaczona do wkręcania i wykręcania wkrętów oraz śrub
i nakrętek. To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych majsterkowiczów.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu
ciała.
3.
a.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
b.
1.
a.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
c.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda
sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
e.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
f.
g.
4.
a.
b.
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
3
POLSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
4
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do
ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego
rodzaju urządzeń. Używanie innych akumulatorów
stwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od metalowych
przedmiotów, jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe lub śruby, które mogą spowodować
zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora
grozi oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz
wodą zanieczyszczone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie lub
oparzeni skóry.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
wkrętarek udarowych
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wkrętarek udarowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przy korzystaniu z wkrętarek udarowych zakładaj
nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do
uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do
zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa uszkodzenia ukrytych
przewodów elektrycznych trzymaj wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne
połączenie z gołymi metalowymi elementami wkrętarki,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania
nad urządzeniem.
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba
że znajdują się pod nadzorem doświadczonego użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Ostrzeżenie! Wkrętarka udarowa nie ma sprzęgła
momentowego, gdyż nie nadaje się do dokręcania
elementów złącznych z określonym momentem.
Gdy złącze może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt
słabego lub silnego dokręcenia elementu mocującego, trzeba użyć niezależnego, wykalibrowanego
urządzenia do pomiaru momentu obrotowego, jak
np. klucz dynamometryczny.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
POLSKI
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia.
W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦ Ładowarki Stanley Fat Max używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętarką. Inne
akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Nigdy nie przyłączaj ładowanego urządzenia
bezpośrednio do sieci.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wkrętarki
Wkrętarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
3. Uchwyt narzędziowy
4. Kołnierz uchwytu narzędziowego
5. Akumulator
6. Zaczep na pasek
7. Diodowa lampka robocza
8. Magnetyczny uchwyt do końcówki wkrętarskiej
Rys. A
9. Ładowarka
10. Wskaźnik ładowania
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator z wkrętarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. B)
♦
By włożyć akumulator (5), ustaw go odpowiednio względem rękojeści wkrętarki, a następnie wsuń w obsadę
i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
5
POLSKI
♦
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (11)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej
lub nasadki (rys. C)
Wkrętarka ta jest wyposażona w uchwyt narzędziowy
szybkiego mocowania, który umożliwia szybką wymianę
końcówek i nasadek.
Ostrzeżenie! By przy mocowaniu lub wyjmowaniu narzędzi
roboczych nie doszło do niezamierzonego uruchomienia
wyłącznika, wkrętarkę trzeba zablokować.
♦ Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik kierunku
obrotów w prawo/w lewo (2) do środkowej pozycji.
♦ Odciągnij do tyłu i mocno przytrzymaj kołnierz uchwytu
narzędziowego (4).
♦ Włóż chwyt narzędzia roboczego (12) w uchwyt narzędziowy (3).
♦ Zwolnij kołnierz uchwytu narzędziowego. Narzędzie
robocze jest teraz prawidłowo zamocowane.
Wskazówka! By wyjąć narzędzie robocze, powtórz wyszczególnione wyżej operacje.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje pełny
ładunek akumulatora.
Diagnostyka ładowarki
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wkrętarki.
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (10) zaczyna szybko migać na czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦ Ponownie włóż akumulator (5).
♦ Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy proces
ładowania przebiega prawidłowo.
♦ Gdy drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to
znaczy że ten pierwszy uległ uszkodzeniu i trzeba go
oddać do warsztatu serwisowego w celu utylizacji.
♦ Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni, oddaj
ładowarkę do autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet 60 minut. Gdy
akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, dioda miga
na czerwono na przemian szybko i wolno, tzn. jedno
mignięcie następuje szybko, a drugie wolno, i cykl ten
się powtarza.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Wybór kierunku obrotów (rys. D)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
wkrętarki i gdy jej moc zaczyna wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać, ale jest to
normalne zjawisko, które nie świadczy o usterce.
Przy dokręcaniu elementów mocujących silnik wkrętarki
powinien się obracać w prawo (w kierunku ruchu wskazówek
zegara). W celu luzowania elementów mocujących zmień
kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
♦ By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) naciśnij w lewo.
♦ By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku obrotów naciśnij w prawo.
♦ By zablokować wkrętarkę, przełącznik kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C. Zalecana
temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż
40 °C. Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦ Włóż akumulator (5) do ładowarki (9). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się, czy
akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦ Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (10) miga (powoli) bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik (10) zapali się na zielono na stałe, to
znaczy że akumulator został całkowicie naładowany. Można
go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy świecącej
się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu podładowuje
akumulator i wtedy dioda zaczyna migać na zielono (proces
ładowania). Wskaźnik ładowania (10) świeci się, dopóki
akumulator znajduje się w ładowarce przyłączonej do sieci.
♦ Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje
drastyczny spadek trwałości użytkowej akumulatora.
6
Wkręcanie/wykręcanie wkrętów, śrub i nakrętek
♦
♦
♦
♦
Wybierz narzędzie robocze odpowiednie do łba wkręcanej śruby lub nakrętki.
Zgodnie z powyższym opisem wybierz kierunek obrotów w prawo lub w lewo.
Wkrętarkę i element mocujący zawsze utrzymuj w tej
samej linii.
Po dokręceniu elementu mocującego sprawdź moment
kluczem dynamometrycznym.
Diodowa lampka robocza
Diodowa lampka robocza (7) zapala się automatycznie
z chwilą naciśnięcia wyłącznika. Lampka ta świeci się nawet
przy lekko naciśniętym wyłączniku, gdy wkrętarka jeszcze
nie pracuje.
POLSKI
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Wkręcanie i wykręcanie
♦ Zawsze stosuj narzędzia robocze odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
♦ Gdy śruby dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką
ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj mydłem
jako środkiem smarnym.
♦ Wkrętarkę i narzędzie robocze zawsze utrzymuj w osi
śruby.
Konserwacja
Wkrętarka Stanley Fat Max odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej
regularne czyszczenie.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator z wkrętarki.
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci.
♦ Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wkrętarce
i ładowarce.
♦ Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj obudowę
silnika. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦ Regularnie czyść uchwyt narzędziowy. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony we
wnętrzu pył.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
♦
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe nadają się do recyklingu. Oddaj baterie
lub akumulatory do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
FMC040 (H1)
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min 0-2400
10,8
Częstotliwość udaru
1/min
Maksymalny moment obrotowy
Nm
107
Wielkość uchwytu narzędziowego
mm
6,35 (sześciokąt)
Masa
kg
1,0
Ładowarka
0-2500
FMC090L typ 1
Napięcie sieciowe
VAC
220-240
Napięcie wyjściowe
V DC
10,8
Natężenie prądu
A
2
Przybliżony czas ładowania
min
30
Napięcie
V DC
10,8
Pojemność
Ah
1,5
Akumulator
FMC085L
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 60,3 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 71,3 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy
EN 60745:
Przy udarowym mocowaniu elementów złącznych: < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru: 1,5 m/s2
7
POLSKI
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FMC040
Firma Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FMC040 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/EU
i 2011/65/EU. By uzyskać więcej informacji na ten temat,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za przygotowanie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
firmy Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00239877 - 10-07-2014
8
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising