FMC010 | Stanley FMC010 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FMC010
2
SLOVENSKI
Namen uporabe
f.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega
udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je
zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Orodje ali ključ, ki ostane pritrjen
na vrtečih se delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ne iztegujte se prekomerno. Vedno stojte varno in
ohranjajte ustrezno ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Vaš vrtalnik/vijačnik Stanley Fat Max je namenjen za
vijačenje vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko. To orodje
je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Zagotovitev varnosti na območju delovanja
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali
prah. Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nepredelani vtikači in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel
na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan
električni kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo
delo opravilo bolje in varneje s predpisano hitrostjo in
načinom uporabe.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
3
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
4
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko
povzroči motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren za
polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih baterij
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte
se s stiku s tekočino. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje
ali opekline.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte zaščito
za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo
sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljeni z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd. dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če se z vijaki dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop preverite
za skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo. Preverite za
električno napeljavo in cevi.
Ne dotikajte se svedra takoj po končanem vrtanju, ker
je lahko vroč.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in
tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za
uporabo. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb
in/ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja
♦
Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku
„Skrb za okolje“.
♦ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka
z udarcem ali vrtanjem. Takšno dejanje lahko privede
do nevarnosti telesnih poškodb ali požara. Ne polnite
poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja baterije.
Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo obrišite
s suho krpo. Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo, preberite spodnja
navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne
poškodbe ali materialno škodo. V primeru stika s kožo
takoj sperite prizadeto mesto z vodo. Če se pojavi rdečica,
bolečina ali draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru
stika vsebine baterije z očmi nemudoma izperite oči s čisto
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno s standardnim
testnim postopkom, ki ga zagotavlja EN 60745 in se lahko
uporablja za primerjavo z drugimi orodji. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena
izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo. Vedno
preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
♦ Polnilnik Black & Decker uporabite le za polnjenje
baterij, ki so bile priložene z napravo/orodjem. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le
proizvajalec, pooblaščen Black & Decker serviser, da
se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo orodje/naprava/baterija
nahajati v dobro prezračevanem okolju.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z napravo/
orodjem. Uporaba napačnega polnilnika lahko povzroči
električni udar ali pregrevanje baterije.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le
proizvajalec, pooblaščen serviser podjetja Stanley, da
se izognete potencialnim nevarnostim.
5
SLOVENSKI
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za pomik naprej/nazaj
3. Vpenjalna glava
4. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
5. Baterija
6. Sponka za pas
7. LED delovna lučka
8. Stikalo za izbiro hitrosti
9. Magnetno držalo za vstavek
Slika A
10. Polnilnik
11. Indikatorji polnjenja
Sestava
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (5) poravnajte baterijo z vtikalno pušo na orodju. Vstavite baterijo v vtikalno pušo in jo
potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za sprostitev (12) in hkrati izvlečete baterijo iz vtikalne puše.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
konice izvijača
To orodje je opremljeno s hitro-vpenjalno glavo, ki omogoča
enostavno zamenjavo svedrov.
♦ Orodje zaklenete, tako da premaknete drsno stikalo za
naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
♦ Primite vpenjalno glavo (3) in jo zavrtite v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca, če je konec glave
usmerjen k vam.
♦ Vstavite natični del svedra v vpenjalno glavo.
♦ Čvrsto zategnite vpenjalno glavo tako, da jo zavrtite
v smeri gibanja urinega kazalca, če je konec glave
usmerjen k vam.
Opozorilo! Ne poskušajte privijati ali odvijati vrtalnih
svedrov (ali kateregakoli drugega pribora), tako da držite
sprednji del vpenjalne glave in vključite orodje. Takšno
dejanje lahko privede do poškodbe vpenjalne glave in do
telesnih poškodb.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko
ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke,
ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
6
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo polnil baterije, če je temperatura celice pod približno 10 °C ali nad 40 °C. Baterija
mora ostati v polnilniku in polnilnik mora začeti polniti
samodejno, ko se temperatura celice ustrezno dvigne
ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (5) vstavite baterijo v polnilnik
(10). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca
vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (11) utripa neprekinjeno (počasi). Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (11) svetiti
stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni v utripajočo
zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (11) bo svetil, dokler je
baterija priključena na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite
v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.
Diagnostika polnilnika
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo,
indikator polnjenja (11) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (5).
♦ Če indikatorji polnjenja še naprej utripajo rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja
poteka pravilno.
♦ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
♦ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija defektna,
lahko traja tudi do 60 minut. Če je baterija prevroča ali
prehladna, svetlobna dioda LED ponavljajoče izmenično
utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako hitrost.
Izbira smeri vrtenja (slika C)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo v smeri
naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov
ali odstranjevanju zagozdenega svedra uporabite rotacijo
v smeri nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno stikalo
za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno stikalo za
naprej/nazaj na desno.
SLOVENSKI
♦
Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo za
naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira vrtilnega momenta (sl. E)
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev vrtilnega
momenta za različna dela privijanja/odvijanja in vrtanja.
Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo višji vrtilni moment
kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Pomen simbola
poiščite v spodnjem seznamu.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite selektor za
izbiro načina delovanja (4) v položaj.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite selektor na
ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve še ne
poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroč (4) na najnižjo nastavitev vrtilnega
momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete želeni
rezultat, zvišajte nastavitev obročka in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev za preostale
vijake.
Selektor hitrosti (sl. D)
♦
♦
Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov
potisnite selektor hitrosti (8) proti zadnjemu delu orodja
(1. prestava).
Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite
selektor hitrosti (8) proti sprednjemu delu orodja (2. prestava).
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
♦
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2)
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost orodja
je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
LED delovna lučka
LED delovna lučka (7) se samodejno prižge, ko pritisnete
sprožilo. LED delovna lučka bo zasvetila tudi, ko le deloma
pritisnete sprožilo, kar pa ne zadostuje za vklop orodja.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki bi se
lahko razklal.
♦ Uporabljajte široke (lopataste) svedre za vrtanje lukenj
z velikim premerom v les.
♦ Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
♦ Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju v mehak beton.
♦
♦
Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale razen
lito železo in medenino.
Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost konice izvijača.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite
majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
Vzdrževanje
Vaše Stanley Fat Max orodje je proizvedeno tako, da deluje
preko dolgega obdobja z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in
rednega čiščenja orodja. Polnilnik razen rednega čiščenja
ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite
baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš izdelek Stanley Fat Max ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
7
SLOVENSKI
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno pisarno Stanley Europe,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Poleg tega pa je
seznam vseh pooblaščenih serviserjev Stanley Europe in
skupaj s podatki o po-prodajnih storitvah na voljo na spletni
strani: www.2helpU.com.
Baterije
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz
orodja.
♦
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
FMC010 (H1)
Napetost
V(enosmerna) 10,8
Hitrost v praznem teku
Min -1
0-315, 0-1200
Maks. navor (PTI učinek)
Nm
27
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
10
Jeklo/les
mm
10/25
Teža
kg
1,1
Vhodna napetost
V(izmenična)
220-240
Izhodna napetost
V(enosmerna) 10,8
Maks. zmogljivost vrtanja
Polnilnik
FMC090L tip. 1
Tok
A
2
Približni čas polnjenja
min
30
Baterija
FMC085L
Napetost
V(enosmerna) 10,8
Zmogljivost
Ah
Model
1,5
Litijeva-ionska
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 62,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 73,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) <2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Vijačenje brez udarjanja (ah, S) < 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
8
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
FMC010
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte Black & Decker
na spodnjih naslovih, ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu podjetja Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
21.3.2012
SLOVENSKI
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
9
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač Stanley Fat Max predviđena za rad
s vijcima i za bušenje u drvu, metalu i plastici. Ovaj je alat
namijenjen isključivo za neprofesionalnu upotrebu.
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke smanjuje
rizik od električnog udara.
3.
a.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja
i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
b.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
10
Sigurnost u radnom području
Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri
upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne koristite
prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
kao što su cijevi, radijatori, metalni okviri i hladnjaci. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenim prostorima upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela prikladnog
za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog alata
u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Osobna sigurnost
Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
Rabite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje i sl. Ostavljanje
ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite
ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom
za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite baterijski uložak. Te sigurnosne preventivne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad s alatom
HRVATSKI
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
osobama koje nisu upoznate s njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje radnih alata i njihovih oštrica
smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako se
upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
Električne alate upotrebljavajte isključivo s preporučenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg drugog
akumulatora može izazvati rizik od ozljede i požara.
Kad baterijski uložak nije u upotrebi, držite ga podalje od ostalih metalnih predmeta poput spajalica
za papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj
baterijskih priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite tekućom vodom. Ako
tekućina dospije u oči, smjesta potražite liječničku
pomoć. Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
Servis
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
bušilice i udarne bušilice
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite zaštitu
za sluh. Izlaganje zvuku velike jačine može izazvati
oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.
Gubitak nadzora može izazvati osobne ozljede.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom,
taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi vijak mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima. U slučaju
kontakta vijaka sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni
udar rukovatelja
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje
odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno nadgledati
kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici koji
nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
11
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili
dodatne opreme.
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg
alata.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani slijedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
♦
Akumulator ne oštećujte/deformirajte bilo udarcem
ili bušenjem jer time možete stvoriti rizik od ozljede
i vatre. Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja akumulatora. Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je
obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima, slijedite upute
navedene u nastavku.
Upozorenje! Akumulatorska tekućina može izazvati osobne
ozljede i oštećenja imovine. U slučaju dodira s kožom,
smjesta isperite vodom. U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima
odmah isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć.
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
Ovaj punjač predviđen je za određeni napon. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom
na opisnoj oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim
utikačem električne mreže.
♦ Svoj Black & Decker punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u uređaju/alatu uz koji je isporučen.
Ostali akumulatori mogu eksplodirati te izazvati osobne
ozljede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte dopunjavati akumulatore koji se
ne mogu puniti.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker,
radi izbjegavanja opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
♦ Uređaj/alat/akumulator mora tijekom punjenja biti
u dobro prozračenom području.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Akumulator ne izlažite vrućini.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla
biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolišnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz
uređaj/alat. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem akumulatora.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora, pridržavajte se
uputa u odjeljku „Zaštita okoliša“.
12
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara
li napon električne mreže naponu navedenom na
opisnoj oznaci. Ne pokušavajte punjač zamijeniti
običnim utikačem električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley kako bi se
izbjegle opasnosti.
HRVATSKI
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač s regulacijom brzine
2. Klizni preklopnik naprijed/natrag
3. Glava
4. Prsten za prilagođavanje momenta
5. Akumulator
6. Kopča za remen
7. LED radno svjetlo
8. Regulator brzine
9. Magnetski držač nastavaka
Crtež A
10. Punjač
11. Pokazivač punjenja
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja, akumulator uklonite iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
♦
♦
Da biste namjestili akumulator (5), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator klizno umetnite
u ležište i pritisnite tako da se učvrsti u svom položaju.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite gumbe za otpuštanje (12) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijanje
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava
zamjenu nastavaka.
♦ Klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pomaknite u središnji položaj kako biste osigurali alat.
♦ Primite zateznu glavu (3) i zakrenite je suprotno od
kazaljke na satu gledano s kraja zatezne glave.
♦ Osovinu nastavka umetnite u glavu.
♦ Čvrsto pritegnite zateznu glavu zakretanjem suprotno
od kazaljke na satu gledano s kraja zatezne glave.
Upozorenje! Nastavke za bušenje ili bilo koji drugi pribor
ne pokušavajte pritezati uključivanjem alata dok pridržavate
prednji dio glave. Prilikom promjene pribora na ovaj način
može doći do oštećenja zatezne glave i ozljede.
Uporaba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat nemojte
preopterećivati.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja naznaku
problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti akumulator ako je temperatura ćelije ispod približno 10 °C ili iznad 40 °C.
Akumulator je potrebno ostaviti u punjaču, a punjač će
automatski započeti s punjenjem kad se temperatura
ćelije povisi ili snizi.
♦ Da biste napunili akumulator (5), umetnite ga u punjač
(10). Akumulator se može uložiti u punjač na samo
jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li akumulator
u cijelosti namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač i uključite ga na glavnom prekidaču
napajanja.
Pokazivač punjenja (11) cijelo će vrijeme polako treptati zelenom bojom. Punjenje je dovršeno kad pokazivač punjenja
(11) neprekidno svijetli zelenom bojom. Punjač i akumulator
mogu se ostaviti priključenim na neograničeno vrijeme dok
je LED lampica uključena. LED lampica će treptati zelenom
bojom (punjenje) kad će punjač povremeno dopunjavati
akumulator. Pokazivač punjenja (11) bit će uključen cijelo
vrijeme dok je akumulator povezan s priključenim punjačem.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna.
Trajnost akumulatora može se znatno skratiti ako se
čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i akumulator mogu se ostaviti priključeni na neograničeno vrijeme dok je LED lampica uključena. Punjač će
akumulator održavati potpuno dopunjenim.
Dijagnostika punjača
Ako punjač otkrije slab ili oštećen akumulator, pokazivač
punjenja (11) ubrzano će treperiti crvenom bojom. Nastavite
na sljedeći način:
♦ Ponovo umetnite akumulator (5).
♦ Ako pokazivač punjenja nastavi treperiti crvenom bojom
i ubrzano, upotrijebite drugi akumulator kako biste
provjerili radi li punjenje ispravno.
♦ Ako se drugi akumulator ispravno puni, prethodni
akumulator je neispravan i potrebno ga je vratiti u servis
radi recikliranja.
♦ Ako se uz novi akumulator prikazuje isto upozorenje
kao i kod prethodnog akumulatora, punjač odnesite
u ovlašteni servis radi provjere.
Napomena: Za utvrđivanje neispravnosti akumulatora
moglo bi biti potrebno i do 60 minuta. Ako je akumulator suviše vruć ili hladan, LED lampica će treptati
crvenom bojom naizmjenično ubrzano i usporeno po
jedan treptaj, a zatim ponavljati taj ciklus.
Odabir smjera vrtnje (crtež C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite prednju vrtnju
(u smjeru kazaljki na satu). Za oslobađanje vijaka ili
zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju
(suprotno od smjera kazaljki na sati).
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
Za odabir vrtnje prema naprijed klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag (2) pritisnite u lijevu stranu.
Za odabir suprotne vrtnje, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pritisnite u desnu stranu.
Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad naprijed/
natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir zakretnog momenta (sl. E)
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje zakretnog
momenta prema različitim primjenama za rad s vijcima i za
bušenje. Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtijevaju veću
postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale. Za opisa simbola pogledajte donji popis.
♦ Za bušenje u drvu, metal i plastici, prsten za prilagođavanje momenta (4) postavite na oznaku .
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu postavku.
Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite
na sljedeći način:
- Prsten za prilagođavanje momenta (4) postavite na
najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
dok ne postignete željenu postavku. Tu postavku
upotrijebite za ostale vijke.
Birač stupnja prijenosa (crtež D)
♦
♦
Za bušenje u metalu i rad s vijcima, birač stupnja (8)
pomaknite prema stražnjem kraju alata (1. stupanj).
Za bušenje u materijalima koji nisu metalni, birač
stupnja (8) pomaknite prema prednjem kraju alata
(2. stupanj).
Bušenje/odvijanje
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/natrag (2)
odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina alata
ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
LED radno svjetlo
LED radno svjetlo (7) automatski se uključuje kad pritisnete
prekidač. LED radno svjetlo uključit će se kada se prekidač
djelomično pritisne i prije nego što se uređaj pokrene.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego nastavak za bušenje probije
radni materijal, smanjite pritisak na alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite komadom drva.
14
♦
♦
♦
♦
♦
Prilikom bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
plosnate nastavke.
Za bušenje u metalu upotrijebite HSS nastavke za
bušenje.
Za bušenje mekših zidova upotrijebite nastavke za
bušenje u zidarstvu.
Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite u metalima
koji nisu lijevano željezo ili mjed.
Za preciznije bušenje pomoću točkala napravite udubinu u središtu otvora koji je potrebno izbušiti.
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste i veličine.
♦ Ako je zatezanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućeg deterdženta ili sapuna kao
sredstva za podmazivanje.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj liniji
s vijkom.
Održavanje
Ovaj alat Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog
čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača
odvojite ga od električnog napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovno
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odlažite kao zaseban otpad. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je vaš proizvod Stanley Fat Max potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao
uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
Zasebno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Tvrtka Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda Stanley Fat Max nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FMC010
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
21.3.2012
Akumulator potpuno ispraznite te ga uklonite iz
alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Tehnički podaci
Jamstvo
FMC010 (H1)
Napon
V DC
10,8
Brzina bez opterećenja
Min -1
0-315, 0-1200
Najveći moment (PTI vrijednost)
Nm
27
Kapacitet glave
mm
10
Čelik / drvo
mm
10/25
Težina
kg
1,1
Najv. mogućnost bušenja
Punjač
FMC090L tip 1
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
V DC
10,8
Trenutno
A
2
Približno vrijeme punjenja
min
30
Napon
VDC
10,8
Kapacitet
Ah
Akumulator
220-240
FMC085L
Vrsta
1,5
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 62,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 73,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Uvijanje bez udaranja (ah, S) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio trošenju i habanju za koje nije predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
15
HRVATSKI
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
16
17
18
Download PDF

advertising