DCF889 | DeWalt DCF889 IMPACT WRENCH instruction manual

382013 - 54 BAL
DCF889
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
5
17
30
42
Slika 1
Crtež 1
Slika 1
Скица 1
c
g
b
a
d
e
f
Slika 2
Crtež 2
Slika 2
Скица 2
c
h
3
Slika 3
Crtež 3
Slika 3
Скица 3
Slika 4
Crtež 4
Slika 4
Скица 4
f
f
e
Slika 6
Crtež 6
Slika 6
Скица 6
Slika 5
Crtež 5
Slika 5
Скица 5
i
4
SLOVENŠČINA
AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK
DCF889
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Tip
Vrsta baterije
Hitrost delovanja brez
obremenitve
Hitrost udarjanja
Največji navor
Teža (brez akumulatorske
baterije)
Venosmerna
LPA (Raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne moči)
DCF889
18
1
Litij-ionska
min-1
min-1
Nm
0–1.500
0–2.300
418
kg
2,4
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
92
3
103
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim
preizkusom, določenim v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij.
Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Če orodje
uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. Takšno početje lahko
znatno poveča nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Pri oceni stopnje izpostavljenosti
vibracijam je treba upoštevati
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko
je vklopljeno, vendar se le-ta ne
uporablja. To lahko znatno zmanjša
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Vrednost emisij vibracij ah za udarno privijanje
pritrdilnih elementov pri največji kapaciteti orodja
ah =
m/s²
14,5
Negotovost K =
m/s²
3,6
Akumulatorska baterija
Tip akumulatorske baterije
Napetost
VENOSMERNA
Kapaciteta
Ah
Teža
kg
Polnilnik
Vhodna napetost
Vrsta baterije
Pribl. čas polnjenja
Teža
DCB180
Litij-ionska
18
3,0
0,64
V(izmenična)
min
kg
30
(1,5 Ah akumulatorji)
DCB181
Litij-ionska
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Litij-ionska
55
(3,0 Ah akumulatorji)
0,49
DCB182
Litij-ionska
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah akumulatorji)
5
SLOVENŠČINA
Varovalke
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna
varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 3 A, v vtičih
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila smrt ali
hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DCF889
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivama
2004/108/ES in 2011/65/EU. Za več informacij
kontaktirajte DEWALT na spodnjem naslovu, ali
poiščite naslov na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
6
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
20.03.2012
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vse
varnostne napotke in navodila
za uporabo. Napake, oziroma
neupoštevanje naslednjih navodil,
lahko vodijo do električnega udara,
požara in/ali lahko povzročijo težke
poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem
primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih
SLOVENŠČINA
b)
c)
d)
e)
f)
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne
vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi
deli, npr. cevmi, grelci, pečicami in
hladilniki. Nevarnost električnega udara
je večja, če je vaše telo ozemljeno.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo
kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali prepleten kabel
povečuje nevarnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje
e)
f)
g)
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se
delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna
oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli
orodja zagrabijo.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne
preobremenjujte. Uporabite orodje, ki
je predpisano za posamezno opravilo.
Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za
katere je bilo zasnovano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij
ali preden ga odložite. Ti previdnostni
ukrepi zmanjšujejo možnost nenadejanega
vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi
dobro čuvajte, še zlasti pred otroki.
Ne dopuščajte uporabe osebam, ki
ne poznajo načina uporabe in teh
navodil niso prebrali. Električna orodja
so nevarna, če jih uporablja nepoučena
oseba.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano osebje.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
7
SLOVENŠČINA
f)
g)
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na
vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnih orodij za
druge namene kakor je predvideno, lahko
pripelje do nevarnih situacij.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ
Z NAPAJANJEM Z AKUMULATORJEM
a) Akumulatorje polnite samo v tistih
polnilcih, katere priporoča proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugačnih akumulatorjev lahko vodi do
poškodb ali požara.
c) Neizrabljene akumulatorje hranite
proč od pisarniških sponk, kovancev,
ključev, žebljev, vijakov in drugih
malih kovinskih predmetov, ki lahko
povzročijo kratek stik na kontaktih.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d) Ob napačni uporabi lahko pride
do iztoka tekočine iz akumulatorja.
Izogibajte se kontakta z njo. Če po
naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
6) SERVIS
a) Popravila vašega aparata prepustite
samo kvalificiranemu strokovnemu
osebju, zamenjava delov pa mora
biti opravljena samo z originalnimi
nadomestnimi deli. S tem bo ohranjena
varnost aparata.
Dodatni varnostni napotki za
delo z udarnimi ključi
• Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak
ipd. dotakne skrite napeljave, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če se z vijaki ipd. dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
8
• Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
• Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Udarno vrtanje oz. vrtanje
lahko povzroči odletavanje odkruškov.
Odletavajoči kosi materiala lahko povzročijo
trajno poškodbo oči.
• Med delovanjem se svedri in drug
pribor segrejejo. Če se jih dotikate, nosite
rokavice.
• Ne delajte s tem orodjem dalj časa
neprekinjeno. Vibracije, ki jih povzroča
delovanje orodja, so lahko škodljive za
vaše roke in telo. Uporabljajte rokavice za
dodatno blaženje in omejite izpostavljenost
s pogostimi odmori.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogram:
Pred uporabo preberite navodila.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi leto izdelave,
je odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2012 XX XX
Leto izdelave
SLOVENŠČINA
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila
vsebujejo pomembne napotke za varnost in
uporabo akumulatorskega polnilnika DCB105.
• Pred uporabo polnilnika v celoti preberite
navodila in opozorilna znamenja na
polnilniku, akumulatorski bateriji in izdelku,
s katerim akumulatorsko baterijo uporabljate.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To
lahko povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost poškodbe, polnite
le akumulatorje DEWALT. Ostale vrste
akumulatorjev se lahko pregrejejo in
eksplodirajo in tako povzročijo telesno
poškodbo ali poškodbo lastnine.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj polnilnika
zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik
priključen na vir napajanja. Tuj
material iz prevodnih snovi, med
katere med drugim spada tudi
kamena volna, aluminijasta folija ali
akumulirani kovinski delci, morate
odstraniti iz bližine prezračevalnih
odprtin. Če v polnilniku ni baterije,
vedno izklopite polnilnik iz vira
napajanja. Izklopite polnilnik pred
nameravanim postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju
akumulatorskih baterij DEWALT. Vsaka
drugačna uporaba lahko povzroči nevarnost
požara, električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali
snegu.
nevarnost poškodbe električnega vtiča in
kabla.
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako,
da se po njem ne bo hodilo, da se
obenj ne bo spotikalo ali da ne bo kako
drugače izpostavljen poškodbam ali
obremenitvam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
• Pri zunanji uporabi imejte polnilnik
vedno na suhem in uporabite električni
podaljšek, primeren za zunanjo uporabo.
Uporaba primernega napajalnega kabla
za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
• Ventilacijske reže polnilnika naj bodo
vedno proste. Nahajajo se na vrhu in ob
straneh polnilnika. Polnilnik postavite stran
od izvora toplote.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte — poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; ko je potreben
servisa ali popravila, ga odnesite na
pooblaščeni servisni center. Vsako
nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali
smrti zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To
ne velja za polnilnik v vozilih.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite
za vtič, in ne za kabel. Tako zmanjšate
9
SLOVENŠČINA
Zakasnitev zaradi vročega/
mrzlega akumulatorja
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilnik serije DCB105 je primeren za 10,8 V,
14,4 V in 18 V Litij-ionske (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
in DCB182) akumulatorske baterije.
Ne zahteva nobenih prilagoditev in je zasnovan
tako, da ga je kar najlaže uporabljati.
Postopek polnjenja (sl. 3)
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki
je prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi
funkcijo zamik vroče/hladno. To pomeni, da
je polnjenje preloženo, dokler baterija ne
doseže primerne temperature. Polnilnik zatem
samodejno preklopi nazaj v način polnjenja. Ta
funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo
baterije.
1. Preden namestite akumulator, polnilnik
vklopite v primerno vtičnico z napetostjo 230
V.
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulator pred
preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano
izpraznitvijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (f) v polnilnik
in se prepričajte, da je ustrezno nameščena.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, da se popolnoma ne napolni.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
Hladna akumulatorska baterija se bo polnila
s polovično hitrostjo polnjenja tople baterije.
Celoten postopek polnjenja bo potekal počasneje
in se ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če
se akumulator segreje.
OPOMBA: Za njeno optimalno delovanje in
življenjsko dobo jo pred prvo uporabo do konca
napolnite.
Potek polnjenja
Fazo polnjenja preverite v spodnji tabeli.
Pri naročanju nadomestnih akumulatorjev se
sklicujete na kataloško številko in napetost.
Stanje napolnjenosti
x
––
––
polnjenje
––
popolnoma napolnjen
–––––––––––––––––
zamik vroče/hladno
––
–– • –– • –– • –– •
težava s polnilnikom
ali akumulatorjem
••••••••••••
težava z napajanjem
•• •• •• •• •• ••
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh vrst akumulatorjev
Polnilnik akumulatorske baterije z napako ne
bo začel polniti. V primeru, da ima akumulator
napako, se kontrolna lučka polnilnika ne bo
prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala težavo
z akumulatorjem ali polnilnikom.
OPOMBA: Problem je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabo akumulatorja in polnilnika preberite
varnostna navodila in upoštevajte opisan
postopek polnjenja.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Akumulatorske baterije ne polnite in
ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih,
kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Pri vstavljanju ali odstranjevanju
akumulatorja iz polnilnika se lahko vnamejo
hlapi ali prah.
• Akumulatorske baterije nikoli
ne vstavljajte na silo v polnilnik.
Akumulatorske baterije na noben način
ne prilagajajte polnilniku, s katerim ni
združljiva, ker bi lahko eksplodirala in
povzročila resno telesno poškodbo.
• Akumulatorske baterije polnite le s polnilniki
DEWALT.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
10
SLOVENŠČINA
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
• Za optimalne rezultate poskrbite, da bo pred
uporabo v celoti napolnjena.
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je njegovo
ohišje počeno ali poškodovano,
ga v polnilnik ne vstavljajte.
Akumulatorjev ne stiskajte, mečite
ali kako drugače poškodujte. Baterije
ali polnilnika, ki je bil močno udarjen,
vržen na tla, povožen ali kako
drugače poškodovan (npr. predrt
z žebljem, udarjen s kladivom,
pohojen), ne uporabljajte. To lahko
povzroči električni udar ali smrt zaradi
električnega udara. Poškodovane
akumulatorje je potrebno vrniti
v servisni center za reciklažo.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo
ali se prevrnilo. Nekatera orodja
z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto
prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA LITIJIONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE (Li-Ion)
Akumulatorska baterija
VRSTA AKUMULATORSKE BATERIJE
Model DCF889 deluje z 18 V akumulatorsko
baterijo.
Lahko uporabite akumulatorske baterije DCB180,
DCB181 ali DCB182. Za več podrobnosti si
oglejte poglavje Tehničnimi podatki.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Oznake na polnilniku in akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar. Če litijevo
ionsko baterijo zažgete, nastanejo pri tem
strupene snovi in hlapi.
• Če njena vsebina pride v stik s kožo,
območje na koži nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če pride
tekočina akumulatorja v stik z očmi, odprto
oko izpirajte z vodo 15 minut oziroma
dokler draženje ne izgine. Če je potrebna
zdravniška pomoč, je v pomoč podatek, da
je baterijski elektrolit sestavljen iz tekočih
organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
Pred uporabo preberite navodila.
Polnjenje.
Napolnjeno.
Zamik vroče/hladno.
x
Težava z akumulatorjem ali
polnilnikom.
Težava z napajanjem.
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih
akumulatorskih baterij.
11
SLOVENŠČINA
Uporabljajte le z DEWALT
akumulatorje. Ostale lahko eksplodirajo
in povzročijo telesno poškodbo ali
škodo.
Ne izpostavljajte vodi.
b. Gumb za izbiro vrtenja v levo/desno smer
c. Nastavek
d. Glavni ročaj
e. Gumb za sprostitev baterije
f. Akumulatorska baterija
g. Delovna luč
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte.
Polnite pri temperaturi med 4 °C in
40 °C.
Pri odlaganju akumulatorja pazite na
okolje.
h. Zaporni zatič
NAMEN UPORABE
Ta udarni vijačnik je namenjen profesionalnemu
udarnemu privijanju in odvijanju vijakov. Zaradi
svoje udarne funkcije je to orodje še posebej
praktično pri privijanju vijakov v les, kovino in
beton.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Akumulatorjev ne poskušajte sežgati.
Polni Litij-Ionske akumulatorske
baterije.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
le za notranjo uporabo.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Udarni vijačnik
1 Polnilnik
2 Akumulatorski bateriji
1 Transportna škatla
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
OPOMBA: N-modelom akumulatorji, polnilniki in
orodje niso priloženi.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Nikoli ne spreminjaj
električnega orodja ali katerega koli
njegovega dela. Predelava lahko
povzroči telesne poškodbe ali okvare
orodja.
a. Sprožilno stikalo
12
Ti visoko zmogljivi udarni vijačniki/ključi so
profesionalna električna orodja. NE DOVOLITE,
da otroci prišli v stik z orodjem. Neizkušeni
uporabniki naj orodje uporabljajo s pomočjo
nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in/
ali osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi se otroci
brez nadzora igrali s tem orodjem.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Prav tako preverite, ali napetost vašega
polnilnika ustreza napetosti v električnem
omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
SLOVENŠČINA
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška napajalnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite baterijo.
Vedno izključite orodje, preden
vstavite ali odstranite baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 4)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov
in pribora. Naključni zagon lahko
povzroči telesne poškodbe.
OPOMBA: Baterija (f) mora biti popolnoma
napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (f)
s tračnico v držalu orodja (sl. 4).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in se prepričajte, da se ne
mora iztakniti.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite gumb za sprostitev (e) in izvlecite
baterijo iz držala na orodju.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
PRIKAZOVALNIK NAPOLNJENOSTI
AKUMULATORJA (SLIKA 5)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja energije, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja energije pritisnite in zadržite
gumb indikatorja stanja energije (i). Prikazala
se bo kombinacije treh zelenih LED diod, ki
bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če je
akumulator prekomerno izpraznjen, se indikator
stanja energije ne bo prikazal, akumulator pa je
potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov
in pribora. Naključni zagon lahko
povzroči telesne poškodbe.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 6)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja
z obema rokama v pričakovanju
reakcijskega momenta orodja.
Pravilni položaj rok zahteva eno roko na glavnem
držalu (d).
13
SLOVENŠČINA
Stikalo za spreminjanje hitrost
(sl. 1)
in povzročijo nevarnost. Pred
uporabo preverite pripomoček in se
prepričajte, da v njej ni razpok.
Orodje vključite, tako da stisnete sprožilno stikalo
(a). Orodje izključite, tako da sprostite sprožilno
stikalo. Orodje je opremljeno z zavoro. Nastavek
se ustavi, ko popolnoma sprostite sprožilno
stikalo. Stikalo za spreminjanje hitrosti omogoča
izbiro najprimernejše hitrosti za določeno vrsto
dela. Čim bolj stiskate sprožilno stikalo, tem
višja je hitrost delovanja orodja. Za čim daljšo
življenjsko dobo orodja uporabljajte stikalo za
spreminjanje hitrosti samo za začetek vrtanja
lukenj ali za vijake.
PREVIDNO: Pred uporabo preverite
nastavke in zaporne zatiče.
Manjkajoči ali poškodovani predmet
je potrebno zamenjati pred uporabo
orodja.
OPOMBA: Daljša neprekinjena uporaba
v območju spremenljive hitrosti ni priporočena.
Poškoduje lahko stikalo, zato se ji je treba
izogibati.
Gumb za izbiro smeri vrtenja
naprej/nazaj (sl. 1)
Gumb za smer vrtenja naprej/nazaj (b) določa
smer delovanja orodja in služi tudi kot gumb za
zaklepanje.
Pred zamenjavo pribora premaknite stikalo na
zaprto (srednjo) pozicijo ali odstranite baterijo.
NASTAVEK Z ZAPORNIM ZATIČEM (SL. 2)
Za pritrditev pripomočka na nastavek, poravnajte
luknjo na strani pripomočka z zapornim zatičem
(h) na nastavku (c). Pritisnite na pripomoček
tako, da se zaporni zatič zaskoči v luknjo. Pri
namestitvi pripomočka bo morda potrebno
pritisniti na zaporni zatič.
Pripomoček odstranite, tako da pritisnete zaporni
zatič skozi luknjo in povlečete pripomoček
z orodja.
Uporaba
Vaše udarno orodje proizvaja naslednji največji
navor:
Kat. #
DCF889
Za izbiro smeri vrtenja naprej sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na
desni strani orodja.
OPOMBA: Ko prvič po spremembi smeri vrtenja
uporabljate orodje, boste morda ob zagonu slišali
"klik". To je običajno in ne pomeni napake.
Delovna luč (slika 1)
Tik nad sprožilnim stikalom (g) se nahaja
delovna luč (a). Delovna luč se prižge, ko
stisnete sprožilno stikalo. Ko bo sprožilno
stikalo sproščeno, bo delovna luč svetila pribl.
20 sekund.
OPOMBA: Delovna luč osvetljuje neposredno
delovno površino in je ni mogoče uporabljati kot
žaromet.
14
Nm
418
1. Postavite pripomoček na glavo veznega
elementa (vijaka). Orodje naj bo usmerjeno
naravnost na vijak.
2. Pritisnite stikalo za vklop orodja. Sprostite
stikalo, da zaustavite delovanje orodja.
Vedno preverite vrtilni moment z momentnim
ključem, saj na navor privijanja vplivajo
številni dejavniki, med njimi:
•
Napetost: Nizka napetost, ki je posledica
izpraznjene baterije, zniža navor za
privijanje.
•
Velikost pripomočka: Uporaba
pripomočka z neustrezno velikostjo
povzroči znižanje navora za privijanje.
•
Velikost vijaka: Običajno večji premeri
vijakov zahtevajo višji navor za privijanje.
Navor za privijanje se spreminja tudi glede
na dolžino, razred in koeficient vrtilnega
momenta.
•
Vijak: Za zagotovitev pravilnega navora
morajo biti navoji brez sledov rje in drugih
Nastavek (sl. 2)
OPOZORILO: Uporabljajte samo
udarne pripomočke. Ne-udarni
pripomočki se lahko zlomijo
In.-Lbs.
3600
OPOZORILO: Preverite, ali sta
vezni element in/ali sistem odporna
na raven navora, ki ga proizvaja
orodje. Prevelik navor lahko
povzroči lom in možne telesne
poškodbe.
Za izbiro rotacije v smeri nazaj sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na
levi strani orodja.
Sredinska pozicija kontrolnega gumba zaklene
orodje v izklopljenem položaju. Ko spreminjate
položaj kontrolnega gumba, mora biti sprožilno
stikalo sproščeno.
Ft.-Lbs.
300
SLOVENŠČINA
nečistoč.
•
Material: Vrsta materiala in površinske
obdelave materiala vpliva na navor za
privijanje.
•
Trajanje privijanja: Daljši časi privijanja
povzročijo povečanje navora privijanja.
Z uporabo daljših časov privijanja,
kot je priporočeno, lahko pride do
preobremenitve, luščenja ali poškodb
veznih elementov.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov
in pribora. Naključni zagon lahko
povzroči telesne poškodbe.
Polnilnika in akumulatorske baterije ni mogoče
servisirati. Znotraj naprav ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara.Predčiščenjemodklopitepolnilnikzvira
napajanja z izmeničnim tokom. Umazanijo
in mast lahko odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnikaspomočjokrpealimehkenekovinske
ščetke.Neuporabljajtevodealikakršnihkoli
čistilnih raztopin.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte le pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
uporabljajte le udarne pribore, ki jih je
zasnovalo podjetje DEWALT.
OPOZORILO: Uporabljajte samo
udarne pripomočke. Ne-udarni
pripomočki se lahko zlomijo
in povzročijo nevarnost. Pred
uporabo preverite pripomoček in
se prepričajte, da v njem ni znakov
razpok.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
15
SLOVENŠČINA
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek
pa lahko po izteku življenjske dobe odnesete
tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih DEWALT serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska baterija
Ta akumulator z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj
moči za dela, ki jih je prej z lahkoto opravljal. Na
koncu tehnične življenjske dobe akumulatorjev
ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje
okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
16
HRVATSKI
BEŽIČNI UDARNI KLJUČ
DCF889
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Vrsta baterije
Brzina bez opterećenja
Broj udaraca u minuti
Maks. moment
Masa (bez baterijskog uloška)
min-1
min-1
Nm
kg
DCF889
18
1
Li-Ion
0–1500
0–2300
418
2,4
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
3
103
3
VDC
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
određene prema EN 60745:
Emisija vibracija ah za udarno pritezanje vijaka pri
maksimalnom kapacitetu alata
ah =
m/s²
14,5
Nesigurnost K =
m/s²
3,6
Baterijski uložak
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Masa
VDC
Ah
kg
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme punjenja
min
Masa
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah baterijski ulošci)
Razina emisije vibracija navedena na ovom informacijskom listu izmjerena je u skladu sa standardiziranim ispitivanjem opisanim u dokumentu EN 60745
i može se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah baterijski ulošci)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah baterijski ulošci)
17
HRVATSKI
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate, 10 Ampera, mreža
230 V alati
3 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCF889
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
18
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.03.2012.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz “električni alat” u upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske
mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od električnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog
udara.
Prilikom rada s električnim alatom
na otvorenom upotrijebite produžni
kabel predviđen za otvorene prostore.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
f)
g)
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za izvlačenje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama
da rade s njim. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
19
HRVATSKI
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE AKUMULATORSKIH
BATERIJA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem
kojeg je odredio proizvođač.
Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara
ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi,
držite ga podalje od ostalih metalnih
predmeta poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati
kratki spoj baterijskih priključaka. Kratki
spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za udarne ključeve
• Električni alat držite isključivo za izolirane
rukohvate dok radite na mjestima na
kojima bi vijak mogao doći u kontakt sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
vijka sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar.
• Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
• Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Komadići materijala mogu
se odlomiti i poletjeti tijekom korištenja
čekića ili bušilice. Leteći komadići mogu
20
izazvati trajno oštećenje vida.
• Pribor i alati zagrijavaju se tijekom rada.
Prilikom dodirivanja nosite zaštitne rukavice.
• Ovaj alat ne upotrebljavajte neprekidno
tijekom suviše dugih razdoblja. Vibracije
uzrokovane radom alata mogu biti štetne za
šake i ruke. Upotrijebite rukavice za dodatnu
zaštitu i često pauzirajte kako biste ograničili
izlaganje vibracijama.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji čini
spoj alata i akumulatora.
Primjer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi punjača
DCB105.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, baterijskom
ulošku i proizvodu koji koristi baterijski
uložak.
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
HRVATSKI
PAŽNJA: Rizik od opeklina.
Dopunjavajte isključivo DEWALT
punjive akumulatore kako biste
smanjili rizik od ozljeda. Ostale vrste
akumulatora mogu se pregrijati
i prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratak
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, između ostalih, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakva
taloženja metalnih čestica, moraju se
držati podalje od udubljenja punjača.
Punjač uvijek isključite iz električnog
napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
• Akumulator NE pokušavajte puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači nisu namijenjeni bilo
kojoj drugoj upotrebi osim punjenju
DEWALTpunjivih akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač.
Time smanjujete mogućnost oštećivanja
utikača ili kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti,
zaplesti o njega ili ga oštetiti na bilo koji
način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Prilikom upotrebe punjača na otvorenom
prostoru uvijek provjerite je li lokacija
suha i upotrijebite produžni kabel
prikladan za korištenje na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
• Ne prekrivajte ventilacijske otvore na
punjaču. Ventilacijski otvori nalaze se
s gornje i bočne strane punjača. Punjač
postavite podalje od bilo kakvog izvora
topline.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - smjesta ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, treba
ga odmah zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba, kako bi se izbjegli rizici.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte povezati 2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte ga
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo
nije primjenjivo na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjač DCB105 prihvaća litij-ionske baterijske
uloške od 10,8 V, 14, 4 V i 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 i DCB182).
Ovaj punjač ne zahtijeva prilagođavanje
i projektiran je za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (crtež 3)
1. Punjač priključite u odgovarajuću
električnu utičnicu od 230 V prije umetanja
akumulatora.
2. Umetnite akumulator (f) u punjač pazeći da
se potpuno učvrsti u svom položaju. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treptati
kako bi se naznačilo započinjanje postupka
punjenja.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
21
HRVATSKI
NAPOMENA: Za najbolju učinkovitost i dulji vijek
trajanja litij-ionskih baterija, prije prve upotrebe
potpuno ih napunite.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Postupak punjenja
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte
donju tablicu.
Stanje punjenja
punjenje
––
––
––
––
potpuno napunjeno
–––––––––––––––––
odgoda zbog vrućeg/
hladnog akumulatora
x
–– • –– • –– • –– •
problem s akumulatorom
ili punjačem
••••••••••••
problem s napajanjem
•• •• •• •• •• ••
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije upotrebe akumulatora i punjača pročitajte
sigurnosne upute u nastavku i slijedite navedene
postupke punjenja.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Punjenje ili upotrebu akumulatora ne
izvodite u eksplozivnim okruženjima,
na primjer u blizini zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Umetanje ili uklanjanje
akumulatora iz punjača može zapaliti prašinu
ili isparavanja.
Punjač neće puniti pokvareni akumulator. Punjač
će naznačiti pokvarenu bateriju tako što se neće
uključiti ili će se prikazati poruka o problemu
s akumulatorom ili punjačem.
• Akumulator nikad ne postavljajte
nasilno u punjač. Nikad ni na koji način
ne modificirajte akumulator kako bi
odgovarao nekompatibilnim punjačima
jer može doći do pucanja akumulatora
i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
• Akumulatore punite isključivo propisanim
DEWALT punjačima.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40°C (npr. unutar
alatnica ili metalnih objekata tijekom
ljeta).
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka osigurava produljenje
vijeka trajanja baterije.
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili prevelikog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionski akumulator u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
22
• Za najbolje rezultate provjerite je li
akumulator potpuno napunjen prije upotrebe.
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac,
ispušten na tlo, pregažen ili ako
je oštećen na bilo koji način (npr.
probijen čavlom, udaren čekićem,
prignječen). Može doći do električnog
udara. Oštećene akumulatore
potrebno je vratiti ovlaštenom servisu
radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
HRVATSKI
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE AKUMULATORE (Li-Ion)
• Ne spaljujte akumulator čak i ako je
ozbiljno oštećen ili u cijelosti istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože
smjesta isperite blagim sapunom
i tekućom vodom. Ako akumulatorska
tekućina dospije u oči, otvoreno oko
najmanje 15 minuta ispirite vodom ili do
prestanka iritacije. Ako je potrebna liječnička
pomoć, elektrolit akumulatora sastoji se
od mješavine tekućih organskih karbonata
i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite svjež zrak. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Akumulatorska baterija
VRSTA AKUMULATORA
Model DCF889 radi s akumulatorima napona 18
V.
Mogu se upotrijebiti baterijski ulošci DCB180,
DCB181 ili DCB182. Za više informacija
pogledajte Tehničke podatke.
Preporuke za čuvanje
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom
mjestu koje nije izloženo izravnom sunčevom
svjetlu, pretjeranoj toplini i hladnoći. Za
optimalne performanse i vijek akumulatora,
akumulator čuvajte na sobnoj temperaturi
dok nije u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na
hladnom, suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Punjenje akumulatora.
Akumulator je napunjen.
Odgoda u slučaju vrućeg ili hladnog
akumulatora.
x
Problem s akumulatorom ili punjačem.
Problem s napajanjem.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne dopunjavajte oštećene
akumulatore.
Koristite samo s akumulatorima tvrtke
DEWALT. Ostali mogu prsnuti te
uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu
štetu.
Ne izlažite vodi.
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od 4 °C do 40 °C.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu.
Ne spaljujte akumulator.
Namijenjeno punjenju litij-ionskih
akumulatora.
23
HRVATSKI
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u odjeljku Tehnički podaci.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Udarni ključ
1 Punjač
2 Akumulatora
1 Kutija kompleta
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
NAPOMENA: Akumulatori, punjači i kompleti ne
isporučuju se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
a. Okidač
b. Gumb za rad naprijed/natrag
c. Nakovanj
d. Glavni rukohvat
e. Gumb za oslobađanje akumulatora
f. Baterijski uložak
g. Radno svjetlo
h. Osiguravajući klin
NAMJENA
Ovaj udarni ključ predviđen je za profesionalni
rad s vijcima uz primjenu udaraca. Funkcija
udaranja ovaj alat čini osobito korisnim za
uvijanje vijaka u drvo, metal i beton.
NEMOJTEkoristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ovi udarni ključevi/odvijači profesionalni su
električni alati. NE dopustite djeci da dolaze
u dodir s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan
korisnik potreban je nadzor.
24
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu da se
igraju ovim proizvodom.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom
EN 60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu vašeg punjača (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1 mm2,
a maksimalna duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
HRVATSKI
akumulator. Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek
isključite alat.
UPOZORENJE: Koristite isključivo
DEWALT akumulatore i punjače.
Umetanje i uklanjanje akumulatora iz alata (crtež 4)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
tipku naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
NAPOMENA: Provjerite je li akumulator (f)
potpuno napunjen.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Akumulator (f) poravnajte s vodilicama
u rukohvatu alata (sl. 4).
2. Gurnite akumulator u rukohvat tako da se
dobro učvrsti u svom položaju i provjerite da
ne može ispasti.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite gumb za otpuštanje akumulatora
(e) i čvrstom kretnjom izvucite akumulator iz
rukohvata alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku, u odjeljku
punjača.
KOMPLET BATERIJA MJERAČA GORIVA
(SL. 5)
Neki DEWALT baterijski ulošci obuhvaćaju mjerač
goriva koji se sastoji od tri LED lampice koje
naznačuju razinu energije u baterijskom ulošku.
Za aktivaciju mjerača goriva držite pritisnut gumb
mjerača goriva (i). Tri zelene LED lampice će
se uključiti i naznačiti razinu preostale energije.
Kada je razina energije u akumulatoru ispod
upotrebljive razine, mjerač goriva neće se
uključiti, a akumulator će biti potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač goriva samo je indikacija
preostale energije u baterijskom ulošku. Ne
naznačuje funkcionalnost alata te je podložan
varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda,
temperaturi i radnoj primjeni.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
tipku naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Pravilan položaj ruku (crtež 1,
6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (d).
Prekidač s regulatorom brzine
(crtež 1)
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a). Za
isključivanje alata otpustite prekidač. Alat je
opremljen kočnicom. Nakovanj će prestati raditi
nakon potpunog puštanja okidača. Regulator
brzine omogućuje odabir najprikladnije brzine
za određenu primjenu. S povećanjem pritiska
prekidača alat će raditi brže. Da biste produljili
radni vijek alata, regulaciju brzine koristite samo
kod započinjanja otvora ili rada s vijcima.
NAPOMENA: Ne preporučuje se neprekidna
upotreba uz promjenjive brzine vrtnji. Potrebno
je izbjegavati jer može doći do oštećivanja
prekidača.
Tipka preklopnika za rad naprijed/natrag (crtež 1)
Tipka za rad naprijed/natrag (b) određuje smjer
rada alata i služi kao tipka za blokiranje alata.
25
HRVATSKI
Za odabir vrtnje prema naprijed otpustite
prekidač i tipku preklopnika naprijed/natrag
pritisnite s desne strane alata.
UPOZORENJE: Provjerite mogu li
vijci i/ili sustav podnijeti zakretni
moment koji proizvodi alat.
Pretjerani zakretni moment može
uzrokovati pucanje i tjelesne
ozljede.
Za odabir vrtnje prema natrag otpustite prekidač
i pritisnite kontrolnu tipku naprijed/natrag s lijeve
strane alata.
Središnji položaj kontrolnog gumba blokira alat
u isključenom stanju. Tijekom promjene smjera
vrtnje svakako otpustite prekidač.
NAPOMENA: Tijekom prvog pokretanja alata
nakon promjene smjera vrtnje mogli biste začuti
“klik”. To je normalno i ne predstavlja problem.
1. Pribor postavite na glavu vijka. Alat držite
poravnat s vijkom.
2. Pritisnite prekidač da biste započeli s radom.
Za prekid rada pustite prekidač. Uvijek
provjerite zakretni moment pomoću moment
ključa jer na moment pritezanja utječu brojni
čimbenici, uključujući sljedeće:
Radno svjetlo (crtež 1)
•
Radno svjetlo (g) nalazi se iznad okidača (a).
Radno svjetlo uključuje se kod pritiska prekidača.
Nakon puštanja prekidača radno svjetlo ostat će
upaljeno još 20 sekundi.
Napon: Nizak napon, uslijed gotovo
ispražnjenog akumulatora, smanjit će
zatezni moment.
•
NAPOMENA: Radno svjetlo namijenjeno je
osvjetljavanju radne površine u neposrednoj
blizini i nije namijenjeno osvjetljavanju prostora.
Veličina pribora: Upotreba pribora
neodgovarajuće veličine uzrokovat će
smanjenje zateznog momenta.
•
Veličina vijka: Vijci većeg promjera
uglavnom zahtijevaju veći zatezni
moment. Zatezni moment također
će varirati ovisno o duljini, koraku
i koeficijentu momenta.
UPOZORENJE: Rabite isključivo
pribor predviđen za rad uz udarce.
Pribor koji nije predviđen za rad uz
udarce može puknuti i uzrokovati
ozljede. Prije korištenja provjerite da
na priboru nema nikakvih pukotina.
•
Vijak: Pobrinite se da na navojima
nema hrđe ili drugih ostataka, kako biste
omogućili pravilan zatezni moment.
•
OPREZ: Provjerite nakovanj
i osiguravajući klin prije upotrebe.
Oštećene stavke i one koje nedostaju
potrebno je zamijeniti prije upotrebe.
Materijal: Vrsta materijala i površinska
obrada materijala utjecat će na zatezni
moment.
•
Vrijeme uvijanja: Dugotrajnije uvijanje
rezultirat će povećanim zateznim
momentom. Uvijanje koje traje dulje od
preporučenog vremena može uzrokovati
preveliko naprezanje, guljenje ili
oštećivanje vijka.
Nakovanj (sl. 2)
Prije promjene pribora, prekidač postavite
u blokirani položaj (isključeno) ili uklonite
akumulator.
NAKOVANJ OSIGURAVAJUĆIM KLINOM
(SL. 2)
Da biste postavili pribor na nakovanj,
otvor s bočne strane pribora poravnajte
s osiguravajućim klinom (h) na nakovnju (c).
Pritisnite pribor tako da se klin zahvati u otvoru.
Možda će biti potrebno pritisnuti klin kako bi se
olakšalo postavljanje pribora.
Da biste uklonili pribor, pritisnite osigurač kroz
otvor i izvucite pribor.
Primjena
Ovaj udarni alat proizvodi sljedeći maksimalni
zakretni moment:
Cat #
DCF889
26
Ft.-Lbs.
300
In.-Lbs.
3600
Nm
418
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
za rad naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Unutar uređaja nema dijelova namijenjenih
servisiranju.
HRVATSKI
udarce može puknuti i uzrokovati
ozljede. Prije korištenja provjerite da
na priboru nema nikakvih pukotina.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća
i masnoća s vanjske strane punjača
može se ukloniti krpom ili mekanom
(ne metalnom) četkom. Ne koristite
vodu ili bilo kakve otopine za
čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik
od ozljeda, koristite samo DEWALT
pribor za udarne alate.
UPOZORENJE: Rabite isključivo
pribor predviđen za rad uz udarce.
Pribor koji nije predviđen za rad uz
Kod svog lokalnog prodavača zatražite
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
27
HRVATSKI
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati.
Odnesite ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni
akumulatori bit će reciklirani ili pravilno
uklonjeni.
28
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
29
SRPSKI
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ
DCF889
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Tip baterije
Brzina u praznom hodu
Udarna brzina
Maks. obrtni moment
Težina (bez baterije)
min-1
min-1
Nm
kg
DCF889
18
1
Litijum-jonska
0–1.500
0–2.300
418
2,4
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
3
103
3
VDC
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah za udarno pritezanje
pričvršćivača pri maksimalnom kapacitetu alata
ah =
m/s²
14,5
Odstupanje K =
m/s²
3,6
Baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
VDC
Ah
kg
Punjač
Mrežni napon
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
min
Težina
kg
30
DCB180
Litijum-jonska
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah baterije)
DCB181
Litijum-jonska
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Litijum-jonska
55
(3,0 Ah baterije)
0.49
DCB182
Litijum-jonska
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah baterije)
SRPSKI
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako
se ne izbegne, izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCF889
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
20.03.2012
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
31
SRPSKI
c)
d)
e)
f)
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
32
f)
g)
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
SRPSKI
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršiti samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alate koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od
povreda ili požara.
c) Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije,
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za udarne odvijače
• Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da pritezač
dodirne skrivene vodove. Pribor koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
• Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
• Nosite zaštitne naočare ili druga sredstva
za zaštitu očiju. Rad sa dletom i bušenje
mogu dovesti do razletanja opiljaka. Leteći
opiljci mogu prouzrokovati trajno oštećenje
oka.
• Pribori i alati se jako zagrevaju tokom
rada. Nosite rukavice kada ih dodirujete.
• Ne radite sa ovim alatom duže vreme.
Vibracije koje stvara alat mogu biti štetne za
vaše šake i ruke. Koristite rukavice da biste
osigurali dodatnu amortizaciju i ograničite
izlaganje čestim pauzama za odmor.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za
rad DCB105 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
33
SRPSKI
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radi smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi
baterija mogu se pregrejati i prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite baterije
drugim punjačima već samo onim koji
su navedeni u ovom priručniku. Punjač
i baterija su specijalno dizajnirani za
zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge
svrhe već samo za punjenje DEWALT
punjivih baterija. Svaka druga primena
može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Prilikom korišćenja punjača na otvorenom
prostori, uvek osigurajte suvu lokaciju
i koristite produžni kabl pogodan za
vanjsku upotrebu. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
34
• Ne pokrivajte ventilacione otvore kada
koristite alat. Ventilacioni otvori se nalaze
na vrhu i bočnim stranama punjača.
Punjač udaljite od izvora toplote.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač — odmah ih
zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako se
nepravilno stavi, može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete
2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230 V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjač DCB105 prihvata litijum-jonske baterije
od 10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
i DCB182).
Ovaj punjač ne zahteva podešavanje i dizajniran
je za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 3)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
od 230 V pre stavljanja punjive baterije.
2. Umetnite bateriju (f) u punjač tako što ćete
osigurati da je baterija kompletno umetnuta
u punjaču. Crvena lampica (punjenje) će
neprekidno treptati signalizirajući da je
proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira
kontinualnim svetlom crvene lampice (ON).
SRPSKI
Punjiva baterija je tada potpuno napunjena
i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
––
punjenje
––
kompletno napunjena
––
–––––––––––––––––
odlaganje zbog vruće/
hladne baterije
x
–– • –– • –– • –– •
problem baterije
ili punjača
••••••••••••
problem mrežnog
napajanja
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre početka korišćenja baterije i punjača
pročitajte niže navedena sigurnosna uputstva
i zatim sledite podvučeni postupak punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
Status punjenja
––
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
•• •• •• •• •• ••
Ovaj punjač neće puniti baterije s kvarom.
Ovaj punjač označava bateriju s kvarom tako
što se neće uključiti ili prikazivanjem problema
s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
Odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
odlaganje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju
od prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog
pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi,
Li-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni
do kraja.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu
na toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz
ceo ciklus punjenja i neće dostići maksimalni
kapacitet čak i ako se baterija zagreje.
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 ˚C (105 ˚F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
• Za najbolje rezultate, uverite se da je baterija
kompletno napunjena pre upotrebe.
UPOZORENJE: Nikad ne
pokušavajte da otvorite punjivu
bateriju. Ako je kućište punjive
baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite,
ne bacajte i ne oštećujte punjivu
bateriju. Ne koristite punjivu bateriju ili
punjač ako su bili izloženi udarcu, ako
su pali, prevrnuli se ili oštećeni na
drugi način (npr. probušeni ekserom,
udareni čekićem, nagaženi). Može
doći do električnog udara. Oštećene
punjive baterije treba vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
35
SRPSKI
stajati uspravno na punjivu bateriju,
ali se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM-JONSKE BATERIJE
(Li-jonske)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom
ispirajte otvoreno oko 15 minuta ili dok
iritacija ne prestane. Ako je potrebna
medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi
i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
DCF889 radi na punjive baterije od 18 V.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181 ili DCB182. Pogledajte deo Tehnički
podaci za više informacija.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne
sunčeve svetlosti i preterane toplote ili
hladnoće. Za optimalne performanse i vek
trajanja baterije, punjive baterije čuvajte na
sobnoj temperaturi kada se ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Punjenje baterije u toku.
Baterija je puna.
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije.
x
Problem baterije ili punjača.
Problem mrežnog napajanja.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Koristite samo sa DEWALT baterijama.
Ostale mogu prsnuti izazivajući telesne
povrede i oštećenja.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Puniti samo između 4 °C i 40 °C.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
Ne sagorevajte punjive baterije.
Puni samo Li-jonske baterije.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
36
SRPSKI
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 udarni odvijač
1 punjač
2 baterije
1 kutija sa priborom
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
NAPOMENA: Punjive baterije, punjači i kutije sa
priborom se ne nalaze u sadržaju isporuke kod
N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Dugme za hod napred/nazad
c. Radni kontakt ključa
d. Glavna drška
e. Taster za oslobađanje baterije
f. Punjiva baterija
g. Radno osvetljenje
h. Zadržni klinčić
NAMENA
Ovaj udarni odvijač je dizajniran za profesionalne
udarne radove pritezanja. Udarna funkcija čini
ovaj alat naročito korisnim za pritezanje zavrtnja
za učvršćivanje u drvetu, metalu i betonu.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ovi udarni odvijači su profesionalni električni
alati. NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako bi
se osiguralo da se ne igraju sa ovim
proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
Uvek isključite alat pre stavljanja ili
vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
Stavljanje i vađenje
punjive baterije iz alata (sl. 4)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
37
SRPSKI
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(f) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (f) sa šinama unutar
drške alata (sl. 4).
2. Ugurajte bateriju u dršku dok se ne utvrdi
čvrsto u alatu i osigurajte je da ne ispadne.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite tastere za oslobađanje baterije (e)
i jako povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako
kako je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 5)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (i) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED sijalica,
označavajući time nivo preostalog napon. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg
korisnika.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
38
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (d).
Regulator brzine i prekidač
(sl. 1)
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač
za uključivanje i isključivanje (a). Da biste
isključili alat, pustite prekidač za uključivanje
i isključivanje. Vaš alat ima kočnicu. Radni
kontakt ključa će se zaustaviti kad se prekidač
za uključivanje i isključivanje potpuno pusti.
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine vam omogućava da izaberete najbolju
brzinu za određenu primenu. Jače pritiskanje
okidača dovodi do bržeg rada alata. Da bi
se obezbedio maksimalan životni vek alata,
regulator brzine koristite samo za započinjanje
rupa ili pritezanje zavrtnja za učvršćivanje.
NAPOMENA: Neprekidno korišćenje regulatora
brzine se ne preporučuje. To može da ošteti
prekidač i treba ga izbegavati.
Dugme za hod napred/nazad
(sl. 1)
Dugme za hod napred/nazad (b) određuje
smer alata a služi i kao dugme za blokadu
u isključenom položaju.
Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za
hod napred/nazad na desnoj strani alata.
Da biste izabrali hod nazad, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za
hod napred/nazad na levoj strani alata.
Srednji položaj ovog dugmeta blokira alat
u isključenom položaju. Pri promeni položaja
ovog dugmeta, obavezno pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
SRPSKI
NAPOMENA: Kada se alat prvi put pokrene
nakon promene hoda, možda ćete čuti “klik” na
samom početku. To je normalno i ne ukazuje na
problem.
Radna lampa (sl. 1)
Postoji radna lampa (g) koja je smeštena
iznad prekidača za uključivanje i isključivanje
(a). Radna lampa se aktivira kada se pritisne
prekidač za uključivanje i isključivanje. Kada
otpustite prekidač, onda radno osvetljenje ostaje
uključeno za još 20 sekundi.
NAPOMENA: Radna lampa služi za
osvetljavanje neposredne radne površine i nije
namenjena da se koristi kao baterijska lampa.
1. Pribor postavite na glavu zavrtnja za
učvršćivanje. Alat držite pravo na zavrtnju za
učvršćivanje.
2. Pritisnite prekidač za pokretanje. Otpustite
prekidač za prekid rada. Uvek proverite
moment pomoću moment ključa, jer na
pritezni moment utiču razni faktori uključujući
i sledeće:
•
Napon: Nizak napon zbog skoro
ispražnjene baterije će smanjiti pritezni
moment.
•
Veličina pribora: Nekorišćenje pravilne
veličine pribora će smanjiti pritezni
moment.
•
Veličina zavrtnja: Zavrtnji većeg prečnika
generalno zahtevaju veći pritezni moment.
Pritezni moment se takođe menja
u zavisnosti dužine, kvaliteta i koeficijenta
momenta.
•
Zavrtanj: Uverite se da na navojima
nema rđe i ostataka kako bi se omogućio
pravilan pritezni moment.
•
Materijal: Vrsta materijala i površinska
obrada materijala će uticati na pritezni
moment.
•
Vreme pritezanja: Duže vreme pritezanja
dovodi do većeg priteznog momenta.
Ako se primenjuje duže vreme pritezanja
od preporučenog, može se desiti da se
zavrtnji za učvršćivanje previše napregnu,
iskrzaju ili oštete.
Radni kontakt ključa (sl. 2)
UPOZORENJE: Koristite samo udarni
pribori. Neudarni pribori se mogu
polomiti i izazvati opasna stanja. Pre
korišćenja pribora proverite da li na
njemu postoje naprsline.
OPREZ: Kontrolišite radni kontakt
ključa i zadržne klinčiće pre upotrebe.
Artikli koji nedostaju ili su oštećeni
neophodno je zameniti pre upotrebe.
Prekidač za napajanje gurnite u isključeni položaj
(srednji) ili skinite bateriju pre punjenja.
RADNI KONTAKT SA ZADRŽNIM KLINČIĆEM
(SL. 2)
Da biste instalirali ključ na radni kontakt,
poravnajte rupu unutar ključa sa zadržnim
klinčićem (h) na radnom kontaktu (c). Pritisnite
pribor tako da se zadržni klinčić ubaci u otvor. Da
bi se pribor lakše instalirao može biti potrebno da
se zadržni klinčić utisne.
Da uklonite pribor, pritisnite zadržni klinčić u rupu
i izvucite pribor.
Upotreba
Udarni alat može generisati sledeći izlazni
moment:
Kat #
DCF889
stopa-libra inč/libra
300
3.600
Nm
418
UPOZORENJE: Uverite se da
zavrtanj za učvršćivanje i/ili sistem
može da izdrži nivo momenta
koji generiše alat. Preveliki
moment može da dovede do loma
i eventualne telesne povrede.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
39
SRPSKI
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
UPOZORENJE: Koristite samo udarni
pribori. Neudarni pribori se mogu
polomiti i izazvati opasna stanja. Pre
korišćenja pribora proverite da li na
njemu postoje naprsline.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od
udara. Isključite punjač iz struje
(iz mrežne utičnice) pre radova na
čišćenju. Nečistoće i masnoće mogu
se odstraniti sa spoljašnje strane
punjača koristeći krpu ili mekanu
nemetalnu četku. Ne koristite vodu ili
neke druge tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
rizika od povreda koristite samo
DEWALT pribore pripremljene za
udarne operacije rada.
40
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba
ih zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
SRPSKI
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
41
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧЕН УДАРЕН РАЧВЕСТ КЛУЧ
DCF889
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT . Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DCF889
Напон
Vдиректна струја
18
Tип
1
Тип на батерија
Литиум-јонска
Брзина без оптоварување
min-1
0–1500
Број на удари
min-1
0–2300
Максимален обртен момент
Nm
418
Тежина (без батериски пакет) kg
2,4
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
dB(A)
92
dB(A)
dB(A)
3
103
dB(A)
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah за ударно
затегнување на затворачи при максимален капацитет на
алатката
ah =
m/s²
14,5
Отстапување K =
m/s²
3,6
Батериски пакет
Тип на батерија
Напон
Капацитет
Тежина
42
Vдиректна струја
Ah
kg
DCB180
Литиум-јонска
18
3,0
0,64
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е
исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
DCB181
Литиум-јонска
18
1,5
0,35
DCB182
Литиум-јонска
18
4,0
0,61
МАКЕДОНСКИ
Полнач
Напон на електричен вод
Тип на батерија
Приближно време
на полнење
Тежина
Vнаизменична струја
мин
30
(батериски пакети
од 1,5 Ah)
kg
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230 V осигурувач од
3 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
DCB105
230 V
Литиум-јонска
55
(батериски пакети
од 3,0 Ah)
0,49
70
(батериски пакети
од 4,0 Ah)
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DCF889
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со:
2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
20.03.2012
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Означува ризик од пожар.
43
МАКЕДОНСКИ
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
г)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
44
д)
ѓ)
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е
соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
г)
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги електричните
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
45
МАКЕДОНСКИ
г)
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за ударни клучеви
• Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
затворачот може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку затворачите
допрат жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
• Користете стеги или друг практичен
начин за зацврснување и поддршка на
работниот материјал врз стабилна
платформа. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или
со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
• Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Чукањето
и дупчењето предизвикуваат
излетување на парчиња. Излетаните
парчиња можат да предизвикаат трајна
повреда на очите.
• Додатоците и алатките се загреваат
за време на работењето. Носете
ракавици кога ги допирате.
• Не работете со алатката во долги
временски интервали. Вибрациите
што ги предизвикува дејството на
алатката може да бидат штетни за
Вашите раце. Употребувајте ракавици
46
за да осигурате дополнителна заштита
и ограничете го излагањето на
вибрации со правење на чести паузи за
одмор.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање
на додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на површината од куќиштето која го формира
зглобот за монтирање помеѓу алатката
и батеријата.
На пример:
2012 XX XX
Година на производство
Важни упатства за безбедност за сите полначи на
батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DCB105 полнач на батерии.
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите упатства
и предупредувачки ознаки на полначот,
батерискиот пакет и производот што
го користи батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батериски пакети
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат
да се вжештат и да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување на
имот.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот е
приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT . Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
начин изложен на оштетување или
оптоварување .
• Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Кога работите со полнач надвор,
секогаш обезбедете суво место
и користете продолжен кабел што е
соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен
за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
• Не ги блокирајте отворите за
вентилација на полначот. Отворите
за вентилација се сместени на
врвот и на страните на полначот.
Поставајте го полначот настрана од
било какви извори на топлина.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок – обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен
сервис или поправка. Неправилното
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230 V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
47
МАКЕДОНСКИ
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
батериски пакет со тоа што нема да се вклучи
сијаличката или со трепкање на сијаличката
како при проблем со пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Полначот DCB105 прифаќа литиум-јонски
батериски пакети од 10.8 V, 14.4 V и 18
V (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 и DCB182).
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање во
овластен сервисен центар.
На овој полнач не му е потребно никакво
подесување и е направен да биде што е
можно поедноставен за употреба.
Застој поради топла или
ладна батерија
Постапка за полнење
(скица 3)
1. Вклучете го приклучокот на полначот во
соодветна приклучница за струја од 230
V пред да го вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (ѓ) во
полначот, притоа осигурувајќи се дека
пакетот е целосно наместен во полначот.
Црвеното светло (што означува полнење)
непрекинато ќе трепка, означувајќи дека
процесот на полнење е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
пакетот пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Состојба на наполнетост
се полни
––
––
––
целосно наполнет
–––––––––––––
––
застој поради топла /
ладна батерија
x
–– • –– • –– • –– •
проблем со батеријата
или полначот
••••••••••••
проблем со
електричниот вод
•• •• •• •• •• •• ••
Полначот нема да полни дефектен батериски
пакет. Полначот ќе го покаже дефектниот
48
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
Важни упатства за безбедност за сите батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
го употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долунаведените безбедносни
упатства, а потоа следете ги истакнатите
процедури на полнење.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
МАКЕДОНСКИ
• Немојте да го полните или
употребувате батерискиот пакет
во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батерискиот пакет
од полначот може да ги запали овие
честички или испарувања.
• Никогаш не го ставајте батерискиот
пакет во полначот на сила. Не го
модифицирајте батерискиот пакет
на било кој начин за да го собере
во несоодветен полнач бидејќи
батерискиот пакет може да пукне
и да му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи назначени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката
и батерискиот пакет на места
каде што температурата може да
достигне или надмине 40 °C (105 °F)
(како што се шупи или метални
градби во лето).
• За најдобри резултати, осигурајте се
дека батерискиот пакет е целосно
наполнет пред да го употребите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
куќиштето на батерискиот
пакет напукне или се оштети,
немојте да го вметнувате во
полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да
се вратат во сервисен центар
заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCF889 работи на батериски пакет
од 18 волти.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181 или DCB182. Погледнете
во делот Технички податоци за повеќе
информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
49
МАКЕДОНСКИ
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Ознаки на полначот и на батерискиот пакет
За полнење на литиум-јонски
батериски пакети.
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет се прикажани
следните скици:
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Само за внатрешна употреба.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Ударен рачвест клуч
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
Застој поради топла или ладна
батерија.
x
Проблем со батеријата или полначот.
Проблем со електричниот вод.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
1 Полнач
2 Батерии
1 Кутија за прибор
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
НАПОМЕНА: Батериски пакети, полначи
и кутија за работи не се вклучени во комплет
со моделите N.
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до
кое може да дошло за време на превозот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Употребувајте само со батериски
пакети на DEWALT . Другите
видови на батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
a. Прекинувач-чкрапало
b. Копче за менување на насоката на вртење
c. Испуст
d. Главна рачка
50
МАКЕДОНСКИ
e. Копче за отпуштање на батеријата
f. Батериски пакет
g. Работна светилка
h. Држач
НАМЕНА
Замена на приклучокот за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
Овој ударен рачвест клуч е дизајниран за
професионално ударно навртување. Ударната
функција ја прави оваа алатка посебно
корисна за навртување на завртки во дрво,
метал и бетон.
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
Овие издржливи ударни клучеви/одвртувачи
се професионални електрични алатки. НЕ
дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
кои што патат од намалени физички,
сетилни или психички можности или на
лица со недоволно искуство и/или со
желба да научат освен ако не се под
надзор на личноста која е одговорна за
нивната безбедност. Деца никогаш не
треба да се остават да си играат со овој
производ сами.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на Вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT .
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm2; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот
пакет пред склопување
и подесување. Секогаш исклучете
ја алатката пред да го вметнете
или отстраните батерискиот
пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
51
МАКЕДОНСКИ
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 4)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалитеризикотодсериозниповреди,
поставетегокопчетозанапрединазад
возакоченапозицијаилиисклучетеја
алаткатаиизвадетегобатерискиот
пакетпреддавршитеподесувањаили
преддамонтиратеиодстранувате
додатоци. Случајно активирање на
алаткатаможедапредизвикаповреда.
НАПОМЕНА: Осигурајте вашиот батериски
пакет (f) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (f) со
пругата во рачката на алатката (скица 4).
2. Лизнете го во рачката додека батерискиот
пакет цврсто не се намести во алатката
и осигурајте се дека нема да се откачи.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање
на батеријата (е) и цврсто извлечете го
батерискиот пакет од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
МЕРАЧ НА ГОРИВО НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦА 5)
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на гориво кој што се состои од три
зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот на
гориво (i). Комбинација од трите зелени LED
светилки ќе засвети и ќе го означи останатото
ниво на напон. Кога нивото на напон на
батеријата е под границата на употребливост,
мерачот на гориво нема да засвети
и батеријата ќе треба да се наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на гориво е само
индикатор на преостанатиот напон во
батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
52
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Соодветната позиција на рацете наложува
едната рака да биде поставена на главната
рачка (d).
Прекинувач за менување на
брзината (скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (а). За да ја исклучите алатката,
отпуштете го прекинувачот. Вашата алатка е
опремена со сопирачка. Испустот ќе престане
да се движи веднаш штом прекинувачот биде
целосно отпуштен. Прекинувачот за менување
на брзина ви овозможува да ја изберете
најдобрата брзина за посакуваната примена.
Колку повеќе притискате на чкрапалото, толку
повеќе брзината на алатката ќе се зголемува.
За максимално долг работен век на алатката,
употребувајте ја променливата брзина само
кога започнувате дупки или кога навртувате
завртки.
МАКЕДОНСКИ
НАПОМЕНА: Долготрајна употреба со
менување на брзината не се препорачува. Тоа
може да го оштети прекинувачот и треба да се
избегнува.
Копче за избирање на насоката на работа (скица 1)
Копчето за избирање на насоката на работа
(b) ја одредува насоката на работа на
алатката, а служи и како копче за блокирање.
За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа
од десната страна на алатката.
За да изберете вртење наназад, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа
од левата страна на алатката.
Централната положба на копчето за избирање
ја блокира алатката во исклучена положба.
Кога ја менувате положбата на копчето
за избирање задолжително отпуштете го
прекинувачот.
изгубените делови треба да
бидат заменети пред употреба.
Поставете го копчето во (централната)
положба за блокирање или отстранете го
батерискиот пакет пред да менувате додатоци.
ИСПУСТ СО ДРЖАЧ (СКИЦА 2)
За да монтирате додаток на испустот,
порамнете го отворот на страната на
додатокот со држачот (h) на испустот (c).
Притиснете го додатокот се додека држачот
не влезе во отворот. Може да биде потребно
да се притисне држачот за да се олесни
монтирањето на додатокот.
За да отстраните додаток, повторно
притиснете го држачот низ отворот
и извлечете го додатокот.
Употреба
Вашата ударна алатка може да го произведе
следниот максимален обртен момент:
Кат. бр.
DCF889
Работна светилка (скица 1)
НАПОМЕНА: Работната светилка ја осветлува
непосредната работна површина и не е
наменета да се употребува како батериска
светилка.
Испуст (скица 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само ударни
додатоци. Неударните
додатоци може да се скршат
и да предизвикаат состојба
на опасност. Прегледајте го
додатокот пред употреба за да се
осигурате дека нема пукнатини.
ВНИМАНИЕ: Проверете ги
испуститите и држачите пред
употреба. Оштетените или
Nm
418
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обезбедете
затворач и/или системот ќе
го трпи нивото на обртниот
момент што е создаден од
алатката. Преголемиот
обртен момент може да доведе
до кршење и претставува
потенцијална повреда за
ракувачот.
НАПОМЕНА: Кога алатката ќе се вклучи после
промена на насоката на вртењето, може да
слушнете кликнување при активирањето. Ова
е нормално и не значи дека постои проблем.
На алатката постои работна светилка (g) што
е поставена веднаш над прекинувачот (а).
Работната светилка ќе се вклучи кога ќе го
притиснете прекинувачот. Кога прекинувачот
ќе се ослободи, работната светилка ќе свети
уште највеќе 20 секунди.
Ft.-Lbs. Фунти по инч
300
3600
1. Поставете го додатокот на главата на
затворачот. Држете ја алатката насочена
право кон затворачот.
2. Притиснете го прекинувачот за да
започнете со работа. Ослободете го
прекинувачот за да прекинете со работа.
Секогаш проверувајте го обртниот момент
со клуч за мерење на обртен момент,
бидејќи на обртниот момент влијаат многу
фактори, вклучувајќи ги и следните:
•
Напон: Нискиот напон поради скоро
испразнета батерија ќе го намали
обртниот момент за навртување.
•
Големина на додаток: Употребата
на додаток со несоодветна големина
ќе предизвика намалување на
обртниот момент за навртување.
•
Големина на завртка: Обично
треба да се користи поголем
обртен момент за завртки со голем
дијаметар. Обртниот момент за
навртување ќе варира зависно од
53
МАКЕДОНСКИ
должината, видот и коефициентот на
обртен момент.
•
Завртка: Осигурајте се дека сите
навртки не се рѓосани и дека немаат
други остатоци за да се овозможи
соодветен обртен момент за
навртување.
•
Материјал: Видот и завршната
обработка на материјалот ќе влијаат
врз обртниот момент за навртување.
•
Време на навртување: Подолгото
време на навртување води до
зголемен обртен момент за
навртување. Употребата на подолго
време на навртување од тоа што
е препорачано може да предизвика
завртките да се пренапрегнат,
соголат или оштетат.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат. Внатре нема делови што може да
се поправат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
54
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT , не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреда,
користете само цврсти додатоци
од DEWALT .
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само ударни
додатоци. Неударните
додатоци може да се скршат
и да предизвикаат состојба
на опасност. Прегледајте ги
додатоците пред употреба
МАКЕДОНСКИ
за да се осигурате дека нема
пукнатини.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
55
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising