FMC620 | Stanley FMC620 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FMC620
2
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš sveder/izvijač Stanley Fat Max je namenjen odvijanju
vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko in mehki beton. To
orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
f.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
3.
a.
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča
iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite napajalni kabel, ki je primeren za delo na
prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi
neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik
(RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje
prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da
bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot
je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopite iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni
3
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko
povzroči nevarnost.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren za
polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih baterij
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če baterije na uporabljate, jo shranite stran od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte
se s stiku s tekočino. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje
ali opekline.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Z udarnimi svedri uporabljajte zaščito za ušesa.
Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko nastavek dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd. dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če se z vijaki dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije
električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po končanem
vrtanju, ker je lahko vroča.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in tako
zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
4
SLOVENSKI
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Ostale nevarnosti.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih
prostorih.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga odpreti
baterije.
♦ Baterije ne izpostavite vodi.
♦ Baterij ne shranjujte na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C.
♦ Baterije polnite samo, če temperatura okolja znaša med
10 °C in 40 °C.
♦ Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen orodju.
♦ Ko baterije zavržete, upoštevajte napotke v poglavju
„Varovanje okolja“.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Stanley Fat Max polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče
polniti.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Polnilnika ne izpostavite vodi.
♦ Polnilnika ne odpirajte.
♦ V polnilnik ne vtikajte predmetov.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Značilnosti
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za pomik naprej/nazaj
3. Selektor načina / obroč za nastavitev vrtilnega momenta
4. Vpenjalo
5. Stikalo za izbiro hitrosti
6. Nosilec konice
7. Baterija
8. LED delovna lučka
9. Pasna priponka
Slika A
10. Polnilnik
11. Indikator polnjenja
Sestava
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (7) poravnajte baterijo
z nosilcem na orodju. Vstavite baterijo v vtičnico in jo
potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (12) in hkrati izvlečete baterijo iz vtičnice.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
konice izvijača
To orodje je opremljeno z nastavkom brez ključa, ki omogoča enostavno zamenjavo konic.
♦ Orodje zaklenite, tako da premaknete drsno stikalo za
naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
♦ Odprite nastavek, tako da ga zavrtite (4) z eno roko,
medtem ko z drugo držite orodje.
♦ Vstavite os konice v nastavek.
♦ Močno privijte nastavek, tako da ga zavrtite (4) z eno
roko, medtem ko z drugo držite orodje.
5
SLOVENSKI
To orodje je opremljeno z obojestransko konico izvijača
v nosilcu konice (6).
♦ Konico izvijača odstranite iz nosilca konice, tako da
dvignete konico iz vdolbine.
♦ Konico izvijača shranite, tako da jo močno potisnete
v nosilec.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko
ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke,
ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je
temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad
40 °C. Baterijo morate opustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustrezno
dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (7) vstavite baterijo v polnilnik
(10). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca
vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (11) utripa zeleno (počasi). Polnjenje je
zaključeno, ko začne indikator polnjenja (11) svetiti stalno.
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED svetlečo diodo
pustite priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni
v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (9) bo svetil,
dokler je baterija priključena na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite
v izpraznjenem stanju.
♦
Če indikatorji polnjenja še naprej utripajo rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja
poteka pravilno.
♦ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
♦ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija defektna,
lahko traja tudi do 60 minut. Če je baterija prevroča ali
prehladna, LED svetleča dioda ponavljajoče izmenično utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako
hitrost.
Izbira smeri vrtenja (slika C)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo v smeri
naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov
ali odstranjevanju zagozdenega svedra uporabite rotacijo
v smeri nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno stikalo
za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno stikalo za
naprej/nazaj na desno.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo za
naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira delovnega načina ali vrtilnega momenta
(sl. D)
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED svetlečo diodo
pustite priključeno neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
To orodje je opremljeno z obročkom za izbiro delovnega načina in za nastavitev vrtilnega momenta pri privijanju vijakov.
Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo višji vrtilni moment
kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Obroček ima širok
izbor nastavitev, primernih za različne vrste dela.
♦ Za vrtanje v les, kovino in plastiko nastavite obroček (3)
na pozicijo vrtanja, tako da poravnate simbol z oznako
(13).
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite obroček na
ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve še ne
poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (3) na najnižjo nastavitev vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete želeni
rezultat, zvišajte nastavitev obročka in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev za preostale
vijake.
Diagnostika polnilnika
Vrtanje v betonu (sl. D in E)
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo,
indikator polnjenja (11) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (7).
♦
Če pustite baterijo v polnilniku
6
♦
Za vrtanje v beton nastavite obroček (4) na pozicijo vrtanja s kladivom, tako da poravnate simbol z oznako
(16).
Potisnite selektor hitrosti (5) proti sprednjemu delu
orodja (2. prestava).
SLOVENSKI
Selektor hitrosti (sl. E)
♦
♦
Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov
potisnite selektor hitrosti (5) proti zadnjemu delu orodja
(1. prestava).
Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite
selektor hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja
(2. prestava).
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
♦
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost orodja
je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
LED delovna lučka
LED delovna lučka (8) se prižge samodejno, ko pritisnete na
sprožilno stikalo. LED delovna lučka zasveti že, ko je sprožilno stikalo le delno pritisnjeno, še pred zagonom orodja.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji z vrtalno
konico.
♦ Tik preden konica prodre skozi drugo stran obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki bi se
lahko razklal.
♦ Uporabljajte široke (lopataste) konice za vrtanje lukenj
z velikim premerom v les.
♦ Uporabljajte HSS vrtalne konice za vrtanje v kovino.
♦ Uporabljajte konice za beton pri vrtanju v mehak beton.
♦ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale razen
lito železo in medenino.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost konice izvijača.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite
majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite
baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe.
♦ Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo in
potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz njegove
notranjosti.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Baterije
Stanley Fat Max baterije lahko velikokrat polnite.
Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte z njimi
v skladu s predpisi za varovanje okolja:
Vzdrževanje
Vaše Stanley Fat Max električno orodje je proizvedeno tako,
da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
♦
♦
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz
orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
7
SLOVENSKI
Garancija
Tehnični podatki
FMC620 (H1)
Napetost
Venosmerna
18
Hitrost v praznem teku
Min -1
0-350/0-1500
Maks. navor
Nm
48
Zmogljivost vpenjalne glave
mm
13
mm
13/38/13
Vhodna napetost
Vizmenična
220-240
Izhodna napetost
Venosmerna
20 (Maks.)
Tok
A
2
Približni čas polnjenja
min
40
Maks. zmogljivost vrtanja
Kovina/les/beton
Polnilnik
FMC690L tip. 1
Baterija
FMC685L
Napetost
Venosmerna
Zmogljivost
Ah
Model
18
1,5
Litijeva-ionska
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 87,7 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči(LpA) 98,7 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 17,7 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Vrtanje v kovino (ah, D) 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Privijanje brez udarcev (ah, S) 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
FMC620
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
22.3.2012
8
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač Stanley Fat Max predviđena je za rad
s vijcima i za bušenje drva, metala, plastike i mekših zidova.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili
električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Utikač nemojte ni na koji način prepravljati.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od strujnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Osobna sigurnost
Pi radu s električnim alatom budite na oprezu,
pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega
bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti
do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
9
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
♦
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako se
upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
Električne alate upotrebljavajte isključivo s preporučenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati rizik od ozljede
i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za
papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj
baterijskih priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ukoliko
dođe do kontakta, isperite tekućom vodom. Ako
tekućina dospije u oči, smjesta potražite liječničku
pomoć. Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
♦
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
bušilice i udarne bušilice
♦
10
Tijekom upotrebe udarnih bušilica rabite zaštitu
za sluh. Izlaganje zvuku velike jačine može izazvati
oštećenje sluha.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.
Gubitak nadzora može izazvati osobne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi alat
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi zatezač
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. U slučaju kontakta zatezača sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za bušenje
odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno
nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim
uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirane vrijednosti
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
HRVATSKI
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
♦
♦
♦
♦
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla
biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte se uputa
u odjeljku „Zaštita okoliša“.
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
♦ Ovaj punjač Stanley Fat Max koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali
akumulatori mogu napuknuti i izazvati osobne ozljede
i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte dopunjavati akumulatore koji se ne
mogu puniti.
Prije prvog uključivanja uređaja pročitajte priručnik
za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom izolacijom
te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem
električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za naprijed/natrag
3. Birač načina / prsten za prilagođavanje momenta
4. Glava
5. Birač brzine
6. Držač nastavaka
7. Akumulator
8. LED radno svjetlo
9. Kopča za remen
Crtež A
10. Punjač
11. Pokazivač punjenja
Sklapanje
Upozorenje! Prije sklapanja, akumulator uklonite iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
♦
♦
Da biste postavili akumulator (7), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator klizno umetnite
u ležište i pritisnite je dok ne začujete „klik“.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje (12) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijača
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava
zamjenu nastavaka.
♦ Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (2) pomaknite
u središnji položaj kako biste blokirali alat.
♦ Otvorite glavu tako da je jednom rukom zakrećete (4),
a drugom rukom pridržavate alat.
11
HRVATSKI
♦
♦
Osovinu nastavka umetnite u glavu.
Čvrsto pritegnite glavu tako da je jednom rukom zakrećete (4), a drugom rukom pridržavate alat.
Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom odvijača
u držaču nastavka (6).
♦ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača, nastavak
podignite iz utora.
♦ Da biste pospremili nastavak odvijača, čvrsto ga
pritisnite u držač.
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja naznaku
problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolišna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja je oko 24 °C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je temperatura ćelija ispod približno 0 °C ili iznad 40 °C.
Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga automatski početi puniti čim se ćelije dovoljno zagriju ili ohlade.
♦ Da biste napunili akumulator (7), umetnite ga u punjač
(10). Akumulator se može uložiti u punjač na samo jedan način. Ne silite. Provjerite je li akumulator u cijelosti
namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač u utičnicu i uključite ga.
Zeleni pokazivač punjenja (11) polako će se paliti i gasiti.
Punjenje je dovršeno kada zeleni pokazivač punjenja (11)
svijetli kontinuirano. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač dok LED lampica svijetli. Tijekom
povremenih dopunjavanja akumulatora zelena LED će se
paliti i gasiti. Pokazivač punjenja (9) bit će uključen sve dok
je akumulator priključen u punjač pod naponom.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna.
Vijek trajanja akumulatora uvelike se smanjuje ako su
pohranjeni u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati
akumulator svježim i potpuno napunjenim.
♦
♦
Ponovo umetnite akumulator(7).
Ako se crveni pokazivač punjenja nastavi brzo paliti
i gasiti, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili radi li punjenje ispravno.
♦ Ako se drugi akumulator puni ispravno, izvorni je
akumulator pokvaren te ga je potrebno vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
♦ Ako se drugi akumulator ponaša jednako kao i izvorni,
predajte punjač u ovlašteni servis radi testiranja.
Napomena: Može biti potrebno do 60 minuta kako bi se
odredilo je li akumulator pokvaren. Ako je akumulator
pretopao ili prehladan, crvena LED lampica palit će se
i gasiti naizmjence brzo te polako, tj. jedan brzi i jedan
spori bljesak.
Odabir smjera vrtnje (sl. C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite prednju vrtnju (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobađanje vijaka ili
zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju
(suprotno od smjera kazaljki na sati).
♦ Za odabir vrtnje „prema naprijed“, klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) potisnite ulijevo.
♦ Za odabir suprotne vrtnje, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag potisnite udesno.
♦ Da biste osigurali alat, klizni preklopnik za rad naprijed/
natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir načina rada ili momenta (sl. D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za odabir načina rada i postavljanje momenta za pritezanje vijaka. Veliki vijci i čvrsti
redni materijali zahtjevaju veću postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale. Prsten ima
velik broj postavki za različite primjene.
♦ Za bušenje u drvu, metalu i plastici prsten (3) postavite
u položaj za bušenje tako da simbol poravnate
s oznakom (13).
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu postavku.
Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite
na sljedeći način:
- Prsten (3) postavite na najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
dok ne postignete željenu postavku. Tu postavku
upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje u zidarstvu (crteži D i E)
♦
Dijagnostika punjača
Ako punjač prepozna slab ili oštećen akumulator, brzo će
se paliti i gasiti crveni pokazivač punjenja (11). Napravite
sljedeće:
12
♦
Za bušenje u zidarstvu prsten (3) postavite u položaj za
udarno bušenje tako da simbol poravnate s oznakom
(13).
Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite prema prednjem
kraju alata (2. stupanj).
HRVATSKI
Birač stupnja prijenosa (sl. E)
♦
♦
Za bušenje čelika i rad s vijcima, birač stupnja prijenosa
(5) pomaknite prema stražnjem kraju alata (1. stupanj).
Za bušenje materijala koji nisu čelik, birač stupnja (5)
pomaknite prema prednjem kraju alata (2. stupanj).
Bušenje/Odvijanje
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/natrag (2)
odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina alata
ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata pustite prekidač.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača
odvojite ga od električnog napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
♦ Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
LED radno svjetlo
LED radno svjetlo (8) automatski se uključuje kad pritisnete
okidač. LED radno svjetlo uključuje se kad je okidač djelomično pritisnut, tj. prije nego što se uređaj pokrene.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego što nastavak za bušenje probije
radni materijal, smanjite pritisak na alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite komadom drva.
♦ Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite plosnate
nastavke.
♦ Kod bušenja u metalu upotrijebite HSS nastavke za
bušenje.
♦ Prilikom bušenja mekših zidova upotrijebite nastavke za
bušenje u zidarstvu.
♦ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite metale koji
nisu lijevano željezo ili mjed.
♦ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala izradite
udubinu u središtu otvora koji je potrebno izraditi.
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste i veličine.
♦ Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili sapuna kao
sredstava za podmazivanje navoja.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj liniji
s vijkom.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte
da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
Akumulatori Stanley Fat Max mogu se dopunjavati
mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite ih
uz dužnu brigu prema okolišu.
Održavanje
Ovaj električni alat Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Vaš punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovnog
čišćenja.
♦
♦
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz
alata.
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
13
HRVATSKI
Jamstvo
Tehnički podaci
FMC620 (H1)
Napon
V DC
18
Brzina bez opterećenja
Min -1
0-350/0-1500
Najveći moment
Nm
48
Kapacitet glave
mm
13
mm
13/38/13
Najveći kapacitet bušenja
Čelik/drvo/zid
Punjač
FMC690L tip. 1
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
V DC
20 (maks.)
Trenutno
A
2
Približno vrijeme punjenja
min
40
Napon
VDC
18
Kapacitet
Ah
Akumulator
220-240
FMC685L
Vrsta
1,5
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 87,7 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 98,7 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 17,7 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
Bušenje metala (ah, D) < 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FMC620
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22.3.2012
zst00193801 - 20-11-2012
14
Download PDF

advertising