FMC620 | Stanley FMC620 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

588777-99 CZ
Přeloženo z původního návodu
FMC520
FMC620
A
B
C
D
E
2
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše příklepová vrtačka/šroubovák Stanley Fat Max je určena pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu, plastů a měkkého
zdiva. Nářadí je určeno pro náročnější práce, ne však pro
profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
3
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
4
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit vznik požáru
nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést k vzniku popálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a příklepové vrtačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Montážní prvky, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované
kovové části elektrického nářadí budou také „živé“, což
může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte polohu
elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku, protože
může být horký.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závis-
ČESKY
losti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Zbytková rizika
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit zranění nebo
jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet akumulátory, které
nejsou k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦ Akumulátor nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Volič režimu/objímka pro nastavení momentu
4. Sklíčidlo
5. Volič otáček
6. Držák nástrojů
7. Akumulátor
8. LED diodová svítilna
9. Spona na opasek
Obr. A
10. Nabíječka
11. Indikátor nabíjení
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí akumulátor.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
♦
Chcete-li akumulátor (7) nasadit, srovnejte jej s místem
jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor do nářadí
a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (12) a současně jej z nářadí vysuňte ven.
5
ČESKY
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které
usnadňuje výměnu nástrojů.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
♦ Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (4) jednou rukou,
zatímco nářadí držíte druhou rukou.
♦ Zasuňte upínací stopku nástroje do sklíčidla.
♦ Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (4) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Toto nářadí je dodáváno s oboustranným šroubovacím
nástavcem, který je umístěn v držáku nástrojů (6).
♦ Šroubovací nástavec vyjmete z držáku nástrojů vytažením z drážky směrem ven.
♦ Šroubovací nástavec uložíte do držáku zatlačením
dovnitř.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a vodovodních, plynových nebo
jiných potrubí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádný problém.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátor, je-li
teplota jeho článku nižší než zhruba 0 °C nebo vyšší
než 40 °C. Akumulátor by měl být ponechán v nabíječce
a nabíječka jej začne automaticky nabíjet, jakmile se
teplota článků akumulátoru zvýší nebo sníží.
♦ Chcete-li akumulátor (7) nabít, vložte jej do nabíječky
(10). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se,
zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
♦ Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (11) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení
(11) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor může být
ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou
dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat (nabíjení), začne-li nabíječka akumulátor občas dobíjet. Indikátor nabíjení
(9) bude svítit tak dlouho, jak dlouho bude akumulátor vložen
do nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦ Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
6
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitý nebo poškozený akumulátor, indikátor nabíjení (11) začne rychle červeně blikat. Postupujte
následovně:
♦ Vyjměte akumulátor (7) z nabíječky a poté jej opět
vložte zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jiný akumulátor, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiného akumulátoru správně, původní
akumulátor je poškozen a měl by být vrácen autorizovanému servisu, kde bude zajištěna jeho recyklace.
♦ Je-li při použití jiného akumulátoru indikace stejná jako
u původního, svěřte kontrolu a testování nabíječky
autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor příliš
horký nebo příliš studený, LED dioda bude střídavě
pomalu a rychle červeně blikat.
Volba směru otáčení (obr. C)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků používejte
chod vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦ Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro chod
vpřed/vzad (2) doleva.
♦ Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro chodu
vpřed/vzad doprava.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Volba pracovního režimu nebo utahovacího
momentu (obr. D)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení pracovního
režimu a pro nastavení momentu při utahování šroubů.
Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu než malé šrouby
a měkké materiály. Objímka poskytuje široké rozpětí hodnot
momentu podle vašich potřeb.
♦ Pro vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku (3)
do polohy pro vrtání srovnáním symbolu se značkou
(13).
♦ Při šroubování nastavte objímku pro nastavení momentu na požadovanou hodnotu. Neznáte-li ještě vhodné
nastavení, postupujte následovně:
- Nastavte objímku (3) na nejmenší hodnotu momentu.
- Utáhněte první šroub.
ČESKY
-
Začne-li spojka před dosažením požadovaného
výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu momentu
nastavením objímky do další polohy a pokračujte
v utahování šroubu. Opakujte tento postup, dokud
nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte
toto nastavení i pro dotažení zbývajících šroubů.
Vrtání do zdiva (obr. D a E)
♦
♦
Chcete-li vrtat do zdiva, nastavte objímku (3) do polohy
pro vrtání s příklepem srovnáním symbolu se značkou (13).
Nastavte volič otáček (5) směrem k přední části nářadí
(2. převodový stupeň).
Volič otáček (obr. E)
♦
♦
Pro vrtání do oceli a pro šroubování nastavte volič
otáček (5) směrem k zadní části nářadí (1. převodový
stupeň).
Pro vrtání do jiných materiálů než je ocel nastavte volič
otáček (5) směrem k přední části nářadí (2. převodový
stupeň).
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte směr
otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
LED diodová svítilna
LED diodová svítilna (8) se automaticky aktivuje stisknutím
spouštěcího spínače. LED diodová svítilna se rozsvítí již
při částečném stisknutí spouštěcího spínače, dříve než se
nářadí uvede do chodu.
Rady pro optimální použití
Vrtání
♦ Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦ Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou stranou
obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
♦ Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek na
povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem dřeva.
♦ Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦ Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné oceli
(HSS).
♦ Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
♦ Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
♦ Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry, kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku pomocí
průbojníku vodicí značku.
Šroubování
♦ Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
♦ Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového roztoku.
♦ Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem v jedné
ose se šroubem.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječku odpojte od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
♦ Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
7
ČESKY
ES Prohlášení o shodě
Akumulátory
Akumulátory Stanley Fat Max lze mnohokrát opakovaně nabíjet. Po ukončení provozní životnosti
likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
♦
♦
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej vyjměte z nářadí.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
FMC620 (H1-H2) FMC520 (H1)
Napájecí napětí
V
18
14,4
Otáčky naprázdno
min -1
0-350/0-1 500
0-350/0-1 400
Max. moment
Nm
48
40
Kapacita sklíčidla
mm
13
13
mm
13/38/13
13/32/13
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
FMC620, FMC520
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/EC a 2011/65/
EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
27/08/2013
Maximální průměr vrtáku
při vrtání do
oceli/dřeva/zdiva
Nabíječka
FMC690L typ 1
Napájecí napětí
V
220-240
Výstupní napětí
V
20 (Max)
Záruka
Proud
A
2
Přibližná doba nabíjení
min
40-90
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Akumulátor
FMC685L
FMC686L
FMC585L
Napájecí napětí
V
18
18
14,4
Kapacita
Ah
1,5
3,0
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87,7 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98,7 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID) 17,7 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Šroubování bez rázů (ah, S) 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
8
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
ČESKY
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
9
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00217187 - 10-09-2013
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising