FMC620 | Stanley FMC620 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

511112-48 SK
Preložené z pôvodného návodu
FMC520
FMC620
A
B
C
D
E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač Stanley Fat Max je určená na
skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu a ľahkého
muriva. Náradie je určené na náročnejšie práce, nie však na
profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
3
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
4
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak
sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť
stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky, ktoré
sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia,
že neizolované kovové časti elektrického náradia budú
tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je
odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných
škôd.
SLOVENČINA
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
♦
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦ Nabíjačku Stanley Fat Max používajte len na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Volič pracovného režimu / objímka pre nastavenie
momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič otáčok
6. Držiak nástrojov
7. Akumulátor
8. LED diódové svietidlo
9. Spona na opasok
Obr. A
10. Nabíjačka
11. Indikátor nabíjania
5
SLOVENČINA
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor
do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vyňať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (12) a súčasne ho vysuňte von z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo skrutkovacieho
nástavca
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom,
ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦ Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre
smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦ Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (4) jednou rukou,
zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
♦ Zasuňte upínaciu stopku nástroja do skľučovadla.
♦ Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky (4)
jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦ Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vytiahnutím z drážky smerom von.
♦ Skrutkovací nástavec uložíte do držiaka zatlačením
dovnútra.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových
alebo iných potrubí.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne
pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota
prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať, ak je
teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C alebo vyššia
než 40 °C. Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako
sa teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
♦ Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky
(10). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť iba
jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite
sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
6
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (11) bude nepretržite zeleno blikať (pomaly). Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (11) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy zeleno
blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor občas
dobíjať. Indikátor nabíjania (9) bude svietiť tak dlho, ako dlho
bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená
k elektrickej sieti.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková
životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho budete
skladovať vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor,
indikátor nabíjania (11) začne rýchlo červeno blikať. Postupujte nasledovne:
♦ Vyberte akumulátor (7) z nabíjačky a potom ho opäť
vložte späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa uistili,
či nabíjačka pracuje správne.
♦ Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.
♦ Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká
ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor príliš
horúci alebo príliš studený, LED dióda bude striedavo
pomaly a rýchlo červeno blikať.
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie smerom
dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek). Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦ Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre chod
(2) doľava.
♦ Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre chod
doprava.
♦ Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre
chod vpred/vzad do stredovej polohy.
SLOVENČINA
Voľba pracovného režimu alebo uťahovacieho
momentu (obr. D)
Toto náradie je vybavené objímkou na voľbu pracovného
režimu a nastavenie krútiaceho momentu pri doťahovaní
skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých
materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty momentu
než malé skrutky a mäkké materiály. Objímka poskytuje
široké rozpätie hodnôt momentu podľa Vašich potrieb.
♦ Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte volič (3) do
polohy vŕtanie tak, že zarovnáte symbol so značkou
(13).
♦ Pri skrutkovaní nastavte objímku na nastavenie
momentu na požadovanú hodnotu. Ak nepoznáte ešte
vhodné nastavenie, postupujte nasledovne:
- Nastavte objímku (3) na najmenšiu hodnotu
momentu.
- Dotiahnite prvú skrutku.
- Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného
výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu momentu
nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte
v uťahovaní skrutky. Opakujte tento postup, kým
nedosiahnete požadované nastavenie. Použite
toto nastavenie aj na dotiahnutie zostávajúcich
skrutiek.
Vŕtanie do muriva (obr. D a E)
♦
♦
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3) do
polohy pre vŕtanie s príklepom zarovnaním symbolu
so značkou (13).
Nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Volič otáčok (obr. E)
♦
♦
Na vŕtanie do ocele a na skrutkovanie nastavte volič
otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia (1. prevodový
stupeň).
Na vŕtanie do iných materiálov než je oceľ nastavte
volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia (2.
prevodový stupeň).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou prepínača pre chod vpred/vzad (2) zvoľte
smer otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvolnite.
LED diódové svietidlo
LED diódové svietidlo (8) sa automaticky aktivuje stlačením
hlavného vypínača. LED diódové svietidlo sa rozsvieti už pri
čiastočnom stlačení hlavného vypínača, skôr než sa náradie
uvedie do chodu.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦ Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
♦ Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou stranou
obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
♦ Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe triesok
na povrchu obrobku, podložte obrobok kúskom dreva.
♦ Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer,
používajte ploché vrtáky do dreva.
♦ Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej ocele
(HSS).
♦ Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
♦ Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte pri
vŕtaní kovov mazivo.
♦ Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka
vodiacu značku na povrchu obrobku.
Skrutkovanie
♦ Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
♦ Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
♦ Náradie so skrutkovacím nadstavcom držte vždy
v jednej osi so skrutkou.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max bolo skonštruované tak, aby
pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačku odpojte od
siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
♦ Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bež7
SLOVENČINA
ným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Akumulátory
Akumulátory Stanley Fat Max je možné mnohokrát
opakovane nabíjať. Po ukončení prevádzkovej
životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Technické údaje
FMC620 (H1-H2) FMC520 (H1)
Napájacie napätie
V
18
14,4
Otáčky naprázdno
min -1
0-350/0-1 500
0-350/0-1 400
Max. krútiaci moment
Nm
48
40
Kapacita skľučovadla
mm
13
13
mm
13/38/13
13/32/13
Maximálny priemer vrtáka
pri vŕtaní do
ocele/dreva/muriva
Nabíjačka
FMC690L typ 1
Napájacie napätie
V
220 – 240
Výstupné napätie
V
20 (Max)
Prúd
A
2
Približný čas nabíjania
min
40-90
8
Akumulátor
FMC685L
FMC686L
Napájacie napätie
V
18
18
14,4
Kapacita
Ah
1,5
3,0
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
FMC585L
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 17,7 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
13
FMC620, FMC520
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/EC a 2011/65/
EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
27/08/2013
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
9
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00217188 - 10-09-2013
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising