FMC620 | Stanley FMC620 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

370000 - 78 LT
FMC520
FMC620
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
A
B
C
D
E
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ gręžtuvas/suktuvas skirtas varžtų
sukimo darbams ir medienai, metalui, plastikui ir minkštam
mūrui gręžti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir
priežiūra
Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei krauti, gali
kelti gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai
jiems skirtais akumuliatoriais Naudojant kitos rūšies
akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį
toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis
jungimas tarp kontaktų
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba
patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu.
Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų naudojimo
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite ausų
apsaugas. Triukšmas gali sukelti klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali
paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuotų. laikymui skirtų paviršių. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį
įrankį tik už izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis
nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite,
ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po gręžimo, nes
jis gali būti įkaitęs.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų. Prižiūrėkite
vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
5
LIETUVIŲ
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į
įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
♦
♦
♦
♦
♦
Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui
skirtų akumuliatorių.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
Saugokite kroviklį nuo vandens.
Neatidarykite kroviklio.
Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir kroviklių
saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti
40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10°C–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorius, vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „Stanley Fat Max“ kroviklį. Kitų rūšių akumuliatoriai
gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
6
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje
nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti
kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio reguliavimo mygtukas
2. Sūkių krypties jungiklis
3. Režimo valdiklis / sūkio momento reguliavimo mova
4. Kumštelinis griebtuvas
5. greičio reguliatorius
6. Antgalių laikiklis
7. Akumuliatorius
8. Diodinė apšvietimo lemputė
9. Diržo spaustukas
A pav.
10. Kroviklis
11. Įkrovimo indikatorius
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surinkimą išimkite iš įrankio akumuliatorių.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas (B pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (7), laikykite jį ties
įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių į lizdą,
stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite jį atlaisvinantį mygtuką (12), tuo pat metu traukdami akumuliatorių iš lizdo.
Grąžto arba suktuvo antgalio įdėjimas ir išėmimas
Šiame įrankyje įrengtas beraktis kumštelinis griebtuvas,
kuris leidžia lengvai keisti grąžtus.
♦ Užfiksuokite įrankį, nustatydami krypties keitimo slanki-
LIETUVIŲ
klį (2) centrinėje padėtyje.
Atverkite kumštelinį griebtuvą, viena ranka jį (4) laikydami, o kita tuo pat metu laikydami įrankį.
♦ Įkiškite į kumštelinį griebtuvą grąžto veleną.
♦ Tvirtai užveržkite kumštelinį griebtuvą, viena ranka jį (4)
sukdami, o kita tuo pat metu laikydami įrankį.
Šis įrankis pateikiamas su antgalių laikiklyje (6) esančiu
dvigubu sukimo antgaliu.
♦ Norėdami ištraukti suktuvo antgalį iš antgalio laikiklio,
pakelkite antgalį iš įrantos.
♦ Norėdami įdėti suktuvo antgalį, tvirtai įspauskite jį į
laikiklį.
♦
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Įspėjimas! Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant
įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį
pirmiau atlikti buvo lengva. Kraunamas akumuliatorius gali
įšilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei
40 °C. Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C
temperatūrai.
Pastaba: Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu
elementų temperatūra bus žemesnė nei 0 °C arba
aukštesnė nei 40 °C.
Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra pakils
arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Norėdami akumuliatorių (7) įkrauti, įkiškite jį į kroviklį
(10). Akumuliatorių į kroviklį pavyks įdėti tik vienu būdu.
Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų iki galo įkištas į kroviklį.
♦ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite jį.
Be perstojo (lėtai) žybčios žalias krovimo indikatorius (11).
Krovimas yra baigtas, kai krovimo indikatorius (11) ims
nepertraukiamai šviesti žalia spalva. Kai šviesos diodas
šviečia, kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus
neribotam laikui. Šviesos diodas ims žybčioti žaliai (krovimo
būsena), kai kroviklis retsykiais papildomai įkraus akumuliatorių. Krovimo indikatorius (9) švies, kai akumuliatorius bus
prijungtas prie įjungto kroviklio.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis
bus laikomas iškrautas.
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatoriaus bloką
galima palikti sujungtus neribotam laikui. Kroviklis nuolat
palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
Kroviklio diagnostika
Jeigu kroviklis aptiks, kad akumuliatorius yra nusilpęs arba
sugadintas, krovimo indikatorius (11) ims greitai žybčioti
raudonai. Atlikite šiuos veiksmus:
♦ Iš naujo įdėkite akumuliatorių (7).
♦ Jeigu krovimo indikatorius ir toliau greitai žybčios raudonai, paimkite kitą akumuliatorių, kad nustatytumėte,
ar tinkamai vyksta krovimo procesas.
♦ Jeigu pakeistas akumuliatorius įkraunamas tinkamai,
reiškia originalus akumuliatorius yra sugedęs ir jį reikia
pristatyti į techninio aptarnavimo centrą perdirbimui.
♦ Jeigu naujas akumuliatorius rodo tokią pat indikaciją
kaip ir originalus akumuliatorius, atiduokite kroviklį į
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą, kad jį patikrintų.
Pastaba: Akumuliatoriaus gedimo nustatymas gali
užtrukti iki 60 minučių. Jeigu akumuliatorius yra per
šaltas, raudonas šviesos diodas pakaitomis žybčios tai
greitai, tai lėtai, po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau
ciklą kartojant.
Sukimosi krypties pasirinkimas (C pav.)
Gręžimui ir varžtų įsukimui naudokite sukimąsi į priekį (pagal
laikrodžio rodyklę). Varžtams išsukti arba užstrigusiam
grąžtui ištraukti naudokite sukimąsi atgal (prieš laikrodžio
rodyklę).
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi į priekį, pastumkite
sukimo krypties slankiklį (2) į kairę.
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi atgal, pastumkite sukimo
krypties slankiklį į dešinę.
♦ Norėdami įrankį užfiksuoti, nustatykite krypties keitimo
slankiklį centrinėje padėtyje.
Darbo režimo arba sūkio momento pasirinkimas
(D pav.)
Šiame įrankyje yra įrengta mova, skirta pasirinkti darbo
režimą ir nustatyti varžtų sūkio momentą. Dideliems
varžtams įsukti ir kietoms medžiagoms gręžti reikia didesnio
sūkio momento nuostatos nei mažiems varžtams įsukti ir
minkštoms medžiagoms gręžti. Ši mova turi daug nuostatų,
pritaikytų įvairiems darbams.
♦ Gręždami medieną, metalą ir plastiką, nustatykite movą
(3) ties gręžimo padėtimi, sutapdindami ženklą su
žyma (13).
♦ Varžtams sukti nustatykite movą ties norima nuostata.
Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos reikia, atlikite
šiuos veiksmus:
- Nustatykite movą (3) ties mažiausia sūkio momento
nuostata.
- Įsukite pirmą varžtą.
- Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei pasiekiamas
norimas rezultatas, padidinkite movos nuostatą ir
įsukite kitą varžtą. Kartokite, kol nustatysite reikiamą
7
LIETUVIŲ
nuostatą. Naudokite šią nuostatą likusiems varžtams
įsukti.
Mūro gręžimas (D ir E pav.)
♦
♦
Gręždami mūrą, nustatykite movą (3) ties smūginio
gręžimo padėtimi, sutapdindami ženklą su žyma (13).
Stumkite greičio reguliatorių (5) įrankio priekio link (ties
2-a pavara).
Greičio reguliatorius (E pav.)
♦
♦
Gręždami plieną ir sukdami varžtus, pastumkite greičio
reguliatorių (5) įrankio galo link (ties 1-a pavara).
Gręždami kitas medžiagas, ne plieną, stumkite greičio
reguliatorių (5) įrankio priekio link (ties 2-a pavara).
Gręžimas/varžtų sukimas
♦
♦
♦
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal sukimo
krypties slankikliu (2).
Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo
jungiklį (1). Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio keitimo
jungiklį.
Diodinė apšvietimo lemputė
Nuspaudus gaiduką, diodinė apšvietimo lemputė (8) automatiškai įjungiama. Diodinė apšvietimo lemputė užsidegs
dalinai nuspaudus mygtuką, prieš įrenginiui pradėjus veikti.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Gręžimas
♦ Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir šiek tiek jį spauskite.
♦ Prieš pat grąžtui kiaurai pragręžiant ruošinį, įrankį
spauskite mažiau.
♦ Gręždami ruošinius, kurie gali pleišėti, paremkite juos
medienos gabalėliu.
♦ Didelio skersmens skylėms medienoje gręžti naudokite
plunksninius grąžtus.
♦ Gręždami metalą, naudokite HSS grąžtus.
♦ Gręždami minkštą mūrą, naudokite mūrui gręžti skirtus
grąžtus.
♦ Gręždami metalus, išskyrus ketų ir žalvarį, naudokite
alyvą.
♦ Norėdami gręžti tiksliau, centravimo prakalu pažymėkite skylės, kurią norite išgręžti, centrą.
Varžtų sukimas
♦ Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
♦ Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek tiek patepti
skystu arba paprastu muilu.
♦ Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje
su varžtu.
8
Techninė priežiūra
Šis „Santley Fat Max“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir
reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
Įspėjimas! Prieš pradėdami įrankio techninės priežiūros
darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių. Prieš valydami
kroviklį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą.
♦ Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „
Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „ Stanley Fat
Max“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį
bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
Akumuliatoriai
„Stanley Fat Max“ akumuliatoriai yra daugkartinio naudojimo – juos galima daug kartų
įkrauti. Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius
privaloma išmesti taip, kad nebūtų daroma žala
gamtai:
♦
♦
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš
įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius gali perdirbti
ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos įgaliotajam
remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo
punktą.
Techniniai duomenys
FMC620 (H1-H2) FMC520 (H1)
Įtampa
V DC
18
14,4
Greitis be apkrovos
min -1
0–350 / 0–1 500
0-350 / 0-1400
Maks. sūkio momentas
Nm
48
40
Griebtuvo skersmuo
mm
13
13
Maks. gręžiamo ruošinio
storis
Plienas/mediena/mūras
mm
13/38/13
13/32/13
Kroviklis
FMC690L 1 tip.
220-240
Įvesties įtampa
VAC
Išvesties įtampa
V DC
20 (maks.)
Elektros srovės stiprumas
A
2
Apyt. krovimo laikas
min
40-90
Akumuliatorius
Įtampa
V DC
Galia
Ah
Tipas
FMC685L
FMC686L
FMC585L
18
18
14,4
1,5
3,0
1,5
Ličio jonų
Ličio jonų
Ličio jonų
MAŠINŲ DIREKTYVA
FMC620, FMC520
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą
2004/108/EB ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu
adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
27/08/2013
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 87,7 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 98,7 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Smūginis betono gręžimas (ah, ID) 17,7 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Metalo gręžimas (ah, D) < 2,5 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Varžtų sukimas be smūgiavimo (ah, S) < 2,5 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваша аккумуляторная дрель/шуруповёрт Stanley Fat
Max предназначена для сверления отверстий и заворачивания саморезов в древесине, металле, пластике
и лёгком бетоне. Данный инструмент предназначен для
эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
10
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Использование аккумуляторных инструментов
и технический уход
Заряжайте аккумулятор зарядным устройством
указанной производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск возгорания
в случае его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора какой-либо другой
марки может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы,
и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению
пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость попала на
кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе дрелями и ударными
дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда надевайте противошумовые наушники. Воздействие
шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными
рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что создает
опасность поражения оператора электрическим
током.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
крепежная деталь может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт крепежных элементов с находящимся под напряжением проводом
делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что создает
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках, проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же
после окончания сверления, так как он может быть
горячим.
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность. Не позволяйте
детям играть с инструментом.
Назначение инструмента описывается в данном ру-
ководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
РУССКИЙ ЯЗЫК
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
те, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре
окружающей среды в пределах 10 °С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит.
Аккумуляторы других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный сетевой
кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве
объекта для проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено только
для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда проверяй-
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
2. Переключатель направления вращения (реверса)
3. Муфта выбора режима работы/установки крутящего момента
4. Быстрозажимной патрон
5. Переключатель скоростей
6. Держатель насадок
7. Аккумулятор
8. Светодиодная подсветка
9. Крепление для ремня
Рис. А
10. Зарядное устройство
11. Индикатор зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента
аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. B)
♦
♦
Чтобы вставить аккумулятор (7), совместите его
с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте
аккумулятор в приёмное гнездо и нажимайте на
него, пока он не зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на кнопку
фиксатора (12), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и снятие сверла или отверточной
насадки
Данный инструмент оснащен быстрозажимным патроном, позволяющим производить смену свёрл и отверточных насадок легко и быстро.
♦ Заблокируйте инструмент, передвинув переключатель реверса (2) в среднее положение.
♦ Раскройте патрон, одной рукой поворачивая патрон
(4), а другой рукой удерживая инструмент.
♦ Вставьте в патрон хвостовик насадки.
♦ Надежно затяните патрон, одной рукой заворачивая патрон (4), другой рукой удерживая инструмент.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данная дрель поставляется с двухсторонней отверточной насадкой, находящейся в держателе (6).
♦ Для извлечения отверточной насадки, вытяните ее
из гнезда держателя.
♦ Для размещения отверточной насадки, вдавите ее
в гнездо держателя.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие
какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °С.
Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно
24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элемента
ниже 0°C или выше 40°C. Оставьте аккумулятор
в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (7), вставьте его
в зарядное устройство (10).Аккумулятор можно
вставить в зарядное устройство только в одномединственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью
вставлен в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой
розетке и включите его.
Индикатор зарядки (11) начнет мигать зеленым светом
(медленно).
По завершении зарядки индикатор (11) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым светом.
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Время от времени индикатор будет
мигать зеленым светом, означая завершение зарядки
аккумулятора. Индикатор зарядки (9) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение
1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном состоянии, значительно
уменьшается.
14
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.
Выявление неисправностей зарядным
устройством
При фиксировании неисправности самого зарядного
устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (11)
начнет мигать красным светом в ускоренном режиме.
Выполните следующие действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (7)
в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать красным
светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается правильно,
это означает, что первоначальный аккумулятор
поврежден и должен быть сдан в сервисный центр
на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что и при установке
первоначального аккумулятора, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности
аккумулятора может понадобиться приблизительно
60 минут. Если аккумулятор слишком охлажден или
слишком перегрет, индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Выбор направления вращения (Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов,
установив направление вращения вперед (по часовой
стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения
заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (2) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель
направления вращения вправо.
♦ Для блокировки электроинструмента, установите
переключатель реверса в среднее положение.
Выбор режима работы или крутящего момента
(Рис. D)
Данная дрель оборудована муфтой для установки
режима работы и крутящего момента при заворачивании саморезов. Большие шурупы и твердые обрабатываемые заготовки требуют большего крутящего
момента, чем маленькие шурупы и заготовки из мягких
материалов. Муфта имеет большой диапазон устано-
РУССКИЙ ЯЗЫК
вок, что позволяет с достаточной точностью выбирать
необходимый режим работы для каждой отдельной
операции.
♦ Для сверления древесины, металла и пластмасс,
установите муфту (3) на позицию сверления, совместив символ с меткой (13).
♦ Для заворачивания саморезов, установите муфту
в нужное положение. Если Вы еще не достаточно
овладели процессом регулирования, поступайте
следующим образом:
- Установите муфту (3) на позицию минимального крутящего момента.
- Заверните первый шуруп.
- Если муфта немедленно пробуксовывает,
установите муфту регулировки на большую
величину крутящего момента и продолжайте
заворачивание. Повторяйте это действие, пока
не будет определена правильная величина
крутящего момента. Используйте эту величину
при заворачивании последующих шурупов.
Сверление в кирпичной кладке (Рис. D и Е)
♦
♦
Для сверления стеновых материалов, установите
муфту (3) на позицию сверления с ударом, совместив символ с меткой (13).
Передвиньте вперед переключатель скоростей (5)
(2-я скорость).
Переключатель скоростей (Рис. Е)
♦
♦
Для сверления стали и заворачивания саморезов
передвиньте переключатель скоростей (5) назад
(1-я скорость).
Для сверления прочих материалов, кроме стали,
передвиньте переключатель скоростей (5) вперёд
(2-я скорость).
Сверление/Заворачивание
♦
♦
♦
Выберите направление вращения при помощи
переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Светодиодная подсветка
При нажатии на клавишу выключателя автоматически
загорается светодиодная подсветка (8).Светодиодная подсветка загорится при частичном нажатии на
клавишу выключателя, до того, как инструмент начнёт
работу.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Сверление
♦ Всегда прилагайте давление по прямой линии со
сверлом.
♦ На выходе сверла из просверливаемой заготовки,
постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу
усилие.
♦ Если заготовка может расколоться, подложите под
нее деревянный брусок.
♦ Для высверливания отверстий крупного диаметра
в древесине используйте долотчатые сверла.
♦ Для сверления в металле используйте сверла из
быстрорежущей стали (HSS).
♦ Для сверления стеновых материалов используйте
буры для камня.
♦ При сверлении металла, кроме чугуна и латуни,
используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
♦ Разметьте место сверления с помощью кернера,
чтобы гарантировать точность расположения отверстия.
Заворачивание
♦ Всегда используйте отверточную насадку соответствующего типа и размера.
♦ Если шурупы заворачиваются с трудом, попробуйте
нанести небольшое количество моющего средства
или мыла в качестве смазки.
♦ Всегда держите инструмент и отверточную насадку
по прямой линии с винтом.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме
регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента
аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства
отключите его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью.
♦ Не используйте абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе растворителей.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из
него всю накопившуюся пыль.
Аккумуляторы
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
♦
♦
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно подзаряжать неограниченное количество раз.
По окончании срока службы утилизируйте
отработанные аккумуляторы безопасным
для окружающей среды способом:
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный
сервисный центр или в местный пункт переработки.
Технические характеристики
FMC620 (H1-H2) FMC520 (H1)
Напряжение питания
В пост.
тока
18
14,4
Скорость без
нагрузки
ход/мин.
0–350 / 0–1 500
0-350 / 0-1400
Максимальный
крутящий момент
Нм
48
40
Патрон
мм
13
13
мм
13/38/13
13/32/13
Максимальный
диаметр сверления
Сталь/дерево/кирпич
Зарядное устройство
FMC690L тип 1
Входное напряжение
В перем.
тока
220-240
Выходное напряжение
В пост.
тока
20 (Макс.)
Ток
A
2
Приблизительное время зарядки
мин.
Аккумулятор
Напряжение питания
В пост.
тока
Емкость
Ач
Тип аккумулятора
40-90
FMC685L
FMC686L
FMC585L
18
18
14,4
1,5
3,0
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 87,7 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 98,7 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, ID) 17,7 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FMC620, FMC520
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
27/08/2013
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00217197 - 10-09-2013
17
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising