FMC670 | Stanley FMC670 RECIPROCATING SAW Type H1 instruction manual

371001-02 LV
FMC670
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
e.
Šis Stanley Fat Max rokas zāģis ir paredzēts koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai. Instruments paredzēts
profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos
turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Akumulatora ekspluatācija un apkope
Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar
lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam,
tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to
drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram,
papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja
jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst
acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums,
kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6.
a.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi rokas
zāģiem
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
♦ Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
♦ Netuviniet rokas zāģēšanas zonai. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet
pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai.
Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa
kustību.
♦ Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai
iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
♦ Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai
tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
♦ Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai
asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar
instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
♦ Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms
sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
♦ Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet
instrumentu glabāšanā.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
5
LATVIEŠU
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt
40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās
no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā
„Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Stanley Fat Max lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
6
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. regulējama ātruma slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. sliece
4. akumulators
5. asmens skavas uzmava
A. att.
6.
7.
Lādētājs
uzlādes indikators
LATVIEŠU
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta
akumulatoru un nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pārstājis
darboties. Darba laikā zāģa asmens var sakarst.
Zāģa asmens uzstādīšana (C. att.)
♦
♦
Turiet instrumentu drošā attālumā no sevis.
Pagrieziet asmens skavas uzmavu (5) atvienotā pozīcijā.
♦ Ievietojiet asmens kātu līdz galam asmens skavas
uzmavā (5).
♦ Pagrieziet asmens skavas uzmavu (5) bloķētā pozīcijā,
lai nofiksētu asmeni vietā.
PIEZĪME. Asmeni var uzstādīt ar zobiem uz augšu, lai
atvieglotu plakanzāģēšanu.
Bloķēšanas poga
Instruments ir aprīkots ar slēdža bloķēšanas funkciju, lai
nepieļautu nejaušu iedarbināšanu.
♦ Bloķēšana: nospiediet bloķēšanas pogu (2) bloķētā
pozīcijā.
♦ Atbloķēšana: nospiediet bloķēšanas pogu (2) atbloķētā
pozīcijā.
Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators
ir ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Uzlādes indikators (7) mirgo zaļā krāsā (lēnām).
Kad uzlādes indikators (7) vairs nemirgo un deg zaļā krāsā,
uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu laikposmu
atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas
diodi. Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu, par
ko liecina gaismas diodes mirgošana zaļā krāsā (uzlāde).
Uzlādes indikators (7) deg visu laiku, kamēr akumulators
atrodas lādētājā, kas pievienots elektrotīklam.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja
uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās tā
kalpošanas ilgums.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs
uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.
Lādētāja diagnostika
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators (7) ātri mirgo sarkanā krāsā. Rīkojieties šādi.
♦ No jauna ievietojiet akumulatoru (4).
♦ Ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo sarkanā
krāsā, ievietojiet citu akumulatoru, lai pārbaudītu, vai
uzlādes process notiek pareizi.
♦ Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā
otrreizējai pārstrādei.
♦ Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes
centrā, lai to pārbaudītu.
PIEZĪME. Process var ilgt pat 60 minūtes, lai konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam signālam ātri un pa vienam
signālam lēni.
Akumulatora uzlādēšana (A. att.)
Ieslēgšana un izslēgšana
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (B. att.)
♦
♦
Lai uzstādītu akumulatoru (4), savietojiet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzdā
un piespiediet akumulatoru , līdz tas nofiksējas.
Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogas
(8) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un
ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot
darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā
akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C
vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
PIEZĪME. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu
temperatūra zemāka par aptuveni 0 °C vai augstāka par
40 °C. Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs
automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi
ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (4), ievietojiet to lādētājā
(6). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā.
Ar regulējama ātruma ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi var
iestatīt vairākus ātrumus, kas maksimāli piemēroti dažādiem
materiāliem.
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama ātruma
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Zāģēšana
♦
♦
♦
♦
Instruments ir jātur ar abām rokām.
Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas
sekundes darboties brīvgaitā.
Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Ja iespējams, darba laikā zāģa slieci (3) piespiediet
pie apstrādājamā materiāla. Tādējādi ir vieglāk vadīt
7
LATVIEŠU
instrumentu un samazinās vibrācija, kā arī asmens tiek
aizsargāts pret bojājumiem.
Ieteikumi optimālai darbībai
Koksnes zāģēšana
♦
♦
Cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu un izņemiet
visas naglas un metāla priekšmetus.
Turot instrumentu ar abām rokām, darba laikā zāģa
slieci (3) piespiediet pie apstrādājamā materiāla.
Plakanzāģēšana
Pateicoties zobenzāģa dzinēja korpusa un grozāmās slieces
kompaktajai konstrukcijai, ar zāģi var zāģēt tuvu grīdai,
stūriem un citām grūti piekļūstamām vietām.
Lai plakanzāģēšanas darbu paveiktu vislabāk:
♦ ievietojiet asmens vārpstu asmens skavā tā, lai zobi
būtu vērsti augšup;
♦ noregulējiet instrumenta roktura leņķi tā, lai jūs atrastos
pēc iespējas tuvāk darba virsmai.
Metāla zāģēšana
Ņemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem ilgāku laiku nekā
koksnes zāģēšana.
♦ Lietojiet metāla zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni.
Asmens ar smalkākiem zobiem piemērots melnajam
metālam, savukārt ar raupjākiem zobiem — krāsainajam metālam.
♦ Zāģējot plānu metāla loksni, materiāla apakšpusē
piestipriniet koka atgriezumu gabalu un zāģējiet caur
šīm kārtām.
♦ Uzklājiet eļļas kārtiņu tajā vietā, kur paredzēts zāģēt.
Iedobumu zāģēšana koksnē
♦
♦
♦
♦
Nomēriet un atzīmējiet vēlamo iedobumu.
Uzstādiet iedobumu zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni.
Novietojiet zāģa slieci (3) uz apstrādājamā materiāla tā,
lai asmens veidotu pareizu leņķi iedobumu zāģēšanai.
Ieslēdziet instrumentu un lēnām virziet asmeni apstrādājamajā materiālā. Raugieties, lai zāģa sliece (3)
neatrautos no materiāla un cieši turētos pie tā.
Zaru zāģēšana
Ar šo instrumentu var sazāģēt zarus, kuru maks. diametrs
ir 25 mm.
Brīdinājums! Nezāģējiet, sēžot kokā, stāvot uz trepēm vai
atrodoties uz citas nestabilas virsmas. Ņemiet vērā zara
krišanas vietu.
♦ Zāģējiet virzienā uz leju un vienmēr prom no sevis.
♦ Zāģējiet tuvu galvenajam zaram vai koka stumbram.
Vertikālā zāģēšana
Ar instrumentu var zāģēt tuvu stūriem un citām grūti piekļūstamām vietām.
8
♦
♦
♦
Ievietojiet asmens vārpstu asmens skavā tā, lai zobi
būtu vērsti augšup.
Turiet instrumentu ar slieci (3) uz leju tā, lai jūs atrastos
pēc iespējas tuvāk darba virsmai.
Zāģējiet virzienā uz leju un vienmēr prom no sevis.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto.
Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta
darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments
sniedz vislabākos rezultātus.
Asmeņi
Zāģim ir piemēroti maks. 30 cm gari asmeņi. Vienmēr izvēlieties īsāko asmeni, kas piemērots konkrētajam darbam,
tomēr pietiekami garu, lai varētu izzāģēt cauri materiālam.
Gariem asmeņiem ir lielāks risks lietošanas laikā tikt
saliektiem vai sabojātiem. Lietošanas laikā gari asmeņi var
vibrēt vai kratīties, ja zāģis nav atbalstīts pret apstrādājamo
materiālu.
Apkope
šis Stanley Fat Max instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes
un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to
no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu.
♦ Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
♦ Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet pa to, lai
iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Stanley Fat Max akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
♦
♦
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 80,9 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 91,9 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
skaidu plāksnes zāģēšana (ah, B) 13,9 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
koka baļķu zāģēšana (ah, WB) 15,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FMC670
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29.01.2013
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no
instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.
Tehniskie dati
Garantija
FMC670 (H1)
Ieejas spriegums
Vdc
Ātrums bez noslodzes
min
Gājiena garums
mm
22
Svars
kg
2,054
Lādētājs
18
0-3000
-1
FMC690L,
1. veids
Ieejas spriegums
VAC
Izejas spriegums
V DC
20 (maks.)
Strāva
A
2
Aptuvenais uzlādes laiks
min
40
Akumulators
FMC685L
Spriegums
V DC
Jauda
Ah
Veids
220-240
18
1,5
Litija jonu
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
9
LATVIEŠU
♦
Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max pilnvaroto darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.stanley.eu/3.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша сабельная пила Stanley Fat Max предназначена
для пиления древесины, пластика и листового металла.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2.
a.
b.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
12
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
Использование аккумуляторных инструментов
и технический уход
Заряжайте аккумулятор зарядным устройством
указанной производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск возгорания
в случае его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора какой-либо другой
марки может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы,
и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению
пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость попала на
кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе сабельными пилами
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что создает
опасность поражения оператора электрическим
током.
♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
♦ Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте
пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение инструмента, удерживая его за подошву.
♦ Следите за остротой заточки пильных полотен.
Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием чрезмерного
усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой
заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться
очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания
в стены, полы или потолки, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение некоторое
время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент
и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, пильных полотен или насадок.
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Маркировка инструмента
Зарядное устройство предназначено только
для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено двойной
изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение, указанное на
табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не
пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
♦
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре
окружающей среды в пределах 10 °С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит.
Аккумуляторы других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный сетевой
кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве
объекта для проведения испытаний.
14
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Подошва
4. Аккумулятор
5. Зажимное кольцо держателя пильного полотна
Рис. А
6.
7.
Зарядное устройство
Индикатор зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента
аккумулятор, убедившись в полной остановке пильного
полотна. В процессе работы пильное полотно нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. С)
♦
♦
Удерживайте инструмент, отвернув его от себя.
Поверните зажимное кольцо держателя (5) в положение расцепления.
♦ Вставьте в зажимное кольцо держателя (5) хвостовик пильного полотна до упора.
♦ Поверните зажимное кольцо держателя (5), в положение блокировки, фиксируя пильное полотно на
месте.
Примечание: Полотно можно устанавливать зубьями
вниз или вверх для резки заподлицо
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
В целях предотвращения непреднамеренного запуска
инструмент оборудован кнопкой защиты.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Блокировка: Для блокировки инструмента переведите кнопку защиты от непреднамеренного пуска
(2) в положение блокировки.
Разблокировка: Для разблокировки инструмента
переведите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска (2) в положение разблокировки.
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. B)
♦
♦
Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите его
с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте
аккумулятор в приёмное гнездо и нажимайте на
него, пока он не зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на отпирающие кнопки (8), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие
какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °С.
Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно
24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элемента
ниже 0 °C или выше 40 °C. Оставьте аккумулятор
в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте его
в зарядное устройство (6). Аккумулятор можно
вставить в зарядное устройство только в одномединственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью
вставлен в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой
розетке и включите его.
Индикатор зарядки (7) начнет мигать зеленым светом
(медленно). По завершении зарядки индикатор (7) перейдет в режим непрерывного свечения зеленым светом.
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Время от времени индикатор будет
мигать зеленым светом, означая завершение зарядки
аккумулятора. Индикатор зарядки (7) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение
1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном состоянии, значительно
уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.
Выявление неисправностей зарядным
устройством
При фиксировании неисправности самого зарядного
устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (7)
начнет мигать красным светом в ускоренном режиме.
Выполните следующие действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (4)
в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать красным
светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается правильно,
это означает, что первоначальный аккумулятор
поврежден и должен быть сдан в сервисный центр
на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что и при установке
первоначального аккумулятора, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности
аккумулятора может понадобиться приблизительно
60 минут. Если аккумулятор слишком охлажден или
слишком перегрет, индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Включение и выключение
При помощи пускового выключателя можно выбрать
скорость, наиболее подходящую для работы с различными материалами.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1).
Пиление
♦
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Перед выполнением реза дайте пильному полотну
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
По возможности прижимайте подошву (3) к поверхности обрабатываемой детали. Это увеличит
контроль над инструментом, а также существенно
уменьшит вибрацию инструмента и снизит риск
повреждения пильного полотна.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пиление древесины
♦
♦
Надежно закрепите заготовку и удалите из нее все
гвозди и другие металлические предметы.
Выполняйте резку, удерживая пилу двумя руками
и плотно прижимая подошву (3) к поверхности обрабатываемой заготовки.
Пиление заподлицо
Компактный дизайн корпуса электродвигателя и поворотная подошва Вашей сабельной пилы позволяют осуществлять пиление вплотную к полу, углам и в других
труднодоступных местах.
Для повышения эффективности при пилении заподлицо:
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна в зажимной
рычаг, повернув полотно зубьями вверх.
♦ Для максимального доступа к обрабатываемой
поверхности отрегулируйте угол наклона рукоятки
инструмента.
Пиление металла
♦
♦
Установите подошву (3) на обрабатываемой заготовке таким образом, чтобы полотно находилось
под нужным углом для фасонной резки.
Включите пилу и медленно вводите полотно в заготовку. Следите, чтобы подошва (3) все время
опиралась на заготовку.
Подрезание ветвей
Данным инструментом можно подрезать ветви диаметром не более 25 см.
Внимание! Не работайте инструментом, находясь
на дереве, стоя на лестнице или на любой другой неустойчивой опоре. Заранее определите направление,
в котором могла бы упасть ветвь.
♦ Режьте в направлении сверху вниз и от себя.
♦ Делайте рез вплотную к основной ветви или стволу
дерева.
Вертикальное пиление
Данный инструмент позволяет производить пиление
вплотную к углам и в других труднодоступных местах.
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна в держатель,
повернув полотно зубьями вверх.
♦ Держите инструмент подошвой (3) вниз, максимально обеспечивая доступ к обрабатываемой
поверхности.
♦ Режьте в направлении вперед и от себя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Помните, что распил металла занимает гораздо больше
времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно, предназначенное для пиления металла. Для распила черных
металлов используйте пильные полотна с мелкими
зубьями; для распила цветных металлов используйте пильные полотна с большим шагом зубьев.
♦ Для пиления тонколистового металла, прикрепите
деревянную панель к обратной стороне заготовки
и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой
линии распила.
С данным инструментом используются пильные
полотна длиной не более 30 см. Всегда используйте
наиболее короткое пильное полотно из предназначающихся для выполнения заданной операции, но
достаточно длинное для выполнения сквозного пропила обрабатываемого материала. Длинные пильные
полотна подвержены риску погнуться или сломаться во
время использования. В процессе работы некоторые из
длинных пильных полотен могут чрезмерно вибрировать или дрожать, прежде чем коснуться заготовки.
Фасонная резка древесины
Техническое обслуживание
♦
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
♦
16
Произведите замеры и нанесите разметку для
резки.
Установите пильное полотно, предназначенное для
фасонной резки.
Пильные полотна
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме
регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента
аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства
отключите его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью.
♦ Не используйте абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из
него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно подзаряжать неограниченное количество раз.
По окончании срока службы утилизируйте
отработанные аккумуляторы безопасным для
окружающей среды способом:
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный
сервисный центр или в местный пункт переработки.
Технические характеристики
FMC670 (H1)
Входное напряжение
В пост.
тока
18
Число оборотов без нагрузки
об/мин
0-3000
Величина хода
мм
22
Вес
кг
2,054
Входное напряжение
В перем.
тока
220-240
Выходное напряжение
В пост.
тока
20 (Макс.)
Зарядное устройство
FMC690L тип 1
Ток
A
2
Приблизительное время зарядки
мин.
40
Напряжение питания
В пост.
тока
18
Емкость
Ач
Аккумулятор
FMC685L
Тип аккумулятора
1,5
Li-Ion
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 80,9 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 91,9 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил ДСП (ah, В) 13,9 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Распил деревянных балок (ah, WВ) 15,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FMC670
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
zst00206433 - 25-06-2013
18
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
Download PDF

advertising