FMC640 | Stanley FMC640 IMPACT DRIVER Type H1 instruction manual

588778-12 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.stanley.eu
FMC640
2
ČESKY
Použití výrobku
Váš akumulátorový rázový utahovák Stanley Fat Max je určen pro šroubování a pro práci s maticemi. Nářadí je určeno
pro náročnější práce, ne však pro profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zá3
ČESKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
4
strčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit vznik požáru
nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést k vzniku popálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
rázové utahováky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s rázovými utahováky používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Montážní prvky, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované
kovové části elektrického nářadí budou také „živé“, což
může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných
škod.
Varování! Rázové utahováky nejsou momentové
klíče. Nepoužívejte toto nářadí pro utahování
montážních prvků předepsaným utahovacím
momentem. U nedostatečně nebo nadměrně dotažených montážních prvků by mělo být používáno
kalibrované měřící zařízení, jako je momentový
klíč, aby nedošlo k selhání spoje.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem
nehrály.
ČESKY
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit zranění nebo
jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet akumulátory, které
nejsou k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦ Akumulátor nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Objímka sklíčidla
5. Akumulátor
6. Spona na opasek
7. LED diodová svítilna
8. Magnetický držák nástrojů
Obr. A
9. Nabíječka
10. Indikátor nabíjení
5
ČESKY
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí akumulátor.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (5) nasadit, srovnejte jej s místem
jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor do nářadí
a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítka (11) a současně jej z místa uložení na nářadí
vysuňte ven.
Nasazení a sejmutí šroubovacího nástavce nebo
nástrčného klíče (obr. C)
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které
usnadňuje výměnu pracovních nástrojů.
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno, abyste před
nasazením nebo sejmutím příslušenství zabránili aktivaci
spínače.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
♦ Stáhněte a držte objímku sklíčidla (4) z přední části
nářadí.
♦ Zasuňte upínací stopku nástroje (12) do sklíčidla (3).
♦ Uvolněte objímku. Pracovní příslušenství je nyní ve
sklíčidle zajištěno.
Poznámka! Při vyjímání šroubovacího nástavce/nástrčného
klíče zopakujte výše uvedené kroky.
Varování! Používejte pouze pracovní nástroje určené pro
rázové utahováky. Normální pracovní nástroje mohou prasknout, což může vést k nebezpečným situacím. Před použitím
pracovních nástrojů vždy proveďte jejich kontrolu, abyste se
ujistili, zda se na nich nevyskytují žádné praskliny.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádný problém.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátory,
pokud teplota článků klesne pod přibližně 10 °C, nebo
překročí 40 °C. Akumulátory lze ponechat v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co teplota
článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Chcete-li akumulátor (5) nabít, vložte jej do nabíječky
(9). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se,
zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
6
♦ Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (10) bude nepřetržitě zeleně blikat
(pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor
nabíjení (10) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor může
být ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat (nabíjení),
začne-li nabíječka akumulátor občas dobíjet. Indikátor nabíjení (10) bude svítit tak dlouho, jak dlouho bude akumulátor
vložen do nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦ Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitý nebo poškozený akumulátor, indikátor nabíjení (10) začne rychle červeně blikat. Postupujte
následovně:
♦ Vyjměte akumulátor (5) z nabíječky a opět jej vložte
zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jiný akumulátor, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiného akumulátoru správně, původní
akumulátor je poškozen a měl by být vrácen autorizovanému servisu, kde bude zajištěna jeho recyklace.
♦ Je-li při použití jiného akumulátoru indikace stejná jako
u původního, svěřte kontrolu a testování nabíječky
autorizovanému servisnímu středisku.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor příliš
horký nebo příliš studený, LED dioda bude střídavě
pomalu a rychle červeně blikat.
Volba směru otáčení (obr. D)
Při utahování používejte otáčení směrem dopředu (ve směru
pohybu hodinových ručiček). Při uvolňování používejte
otáčení směrem dozadu (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
♦ Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro chod
vpřed/vzad (2) doleva
♦ Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro chodu
vpřed/vzad doprava.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Šroubování/práce s maticemi
♦
♦
Vyberte si vhodný pracovní nástroj pro šroub nebo
matici, se kterými budete pracovat.
Podle výše uvedeného postupu zvolte směr otáčení
vpřed nebo vzad.
ČESKY
♦
♦
Držte nářadí v jedné ose s montážním prvkem.
Po utažení zkontrolujte momentovým klíčem utahovací
moment.
LED diodová svítilna
LED diodová svítilna (7) se automaticky aktivuje stisknutím
spouštěcího spínače. LED diodová svítilna se rozsvítí již
při částečném stisknutí spouštěcího spínače, dříve než se
nářadí uvede do chodu.
Rady pro optimální použití
Šroubování
♦ Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
♦ Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového roztoku.
♦ Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem v jedné
ose se šroubem.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Akumulátory
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru a potom jej vyjměte
z nářadí.
♦
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječku odpojte od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
FMC640 (H1)
Napájecí napětí
V
18
Otáčky naprázdno
min-1
0-2900
Rázy
min-1
0-2800
Max. moment (jmenovitý)
Nm
180
Kapacita sklíčidla
mm
6 (šestihran)
Hmotnost
kg
1,2
Nabíječka
FMC690L typ 1
Napájecí napětí
V
220-240
Výstupní napětí
V
20 (Max)
Proud
A
2
Přibližná doba nabíjení
min
40
Napájecí napětí
V
18
Kapacita
Ah
1,5
Akumulátor
FMC685L
Typ
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 97,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 108,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Šroubování s rázy (ah, IS) 14 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
7
ČESKY
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
FMC640
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/EU
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00246210 - 05-09-2014
8
Záruka
Spoleþnost Stanley Europe je pĜesvČdþena o kvalitČ svých
výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimoĜádnČ a žádným
zpĤsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoleþnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou osobní spotĜebu,
12 mČsícĤ pĜi nákupu pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
Ƈ Tento výrobek byl používán pouze správným zpĤsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
Ƈ Tento výrobek byl vystaven bČžnému použití a opotĜebování.
Ƈ Tento výrobek nebyl opravován neoprávnČnými osobami.
Ƈ Byl pĜedložen doklad o zakoupení.
Ƈ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
pĤvodními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisĤ Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
ČESKY
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising