FME811 | Stanley FME811 ANGLE GRINDER instruction manual

588778-09 CZ
Přeloženo z původního návodu
FME811
FME812
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše úhlová bruska Stanley Fat Max je určena pro broušení
a řezání kovů a zdiva pomocí vhodných typů řezných
a brusných kotoučů. Nářadí je určeno pro náročnější práce,
ne však pro profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
♦
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
broušení, leštění, kartáčování nebo řezání.
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo jako bruska, drátěný kartáč, leštička
nebo rozbrušovačka. Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace při
kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně
doporučeno a zkonstruováno výrobcem nářadí.
I když s vaším elektrickým nářadím může být použito
také příslušenství, neznamená to, že je zajištěn jeho
bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně
rovny maximálním otáčkám vyznačeným na štítku
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji než jsou
♦
♦
♦
jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout
nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí
odpovídat technickým parametrům vašeho nářadí.
Při použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze zajistit
odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub,
podpěrných podložek nebo jiného příslušenství
musí přesně odpovídat průměru hnacího hřídele
elektrického nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat a mohou
způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před
každým použitím zkontrolujte každé příslušenství.
U brusných kotoučů zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte, zda nejsou prasklé,
potrhané nebo nadměrně opotřebované. U drátěných kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo jeho příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a je-li to nutné,
použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství nechejte nářadí v chodu
v maximálních otáčkách naprázdno po dobu jedné
minuty. V této testovací době se poškozené příslušenství obvykle roztrhne na kousky.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti na
druhu použití si nasaďte ochrannou masku, či
ochranné nebo bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit drobné
brusné částice nebo fragmenty obrobku. Ochrana
zraku musí být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích. Maska proti
prachu nebo respirátor musí filtrovat částečky prachu
vznikající při vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké
intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje
do pracovního prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit úraz i mimo
pracovní prostor.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí nechráněné kovové
části nářadí obsluze zásah elektrickým proudem.
Napájecí kabel veďte mimo oblast rotujícího
příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka může být
zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
5
ČESKY
♦
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující
příslušenství se může zarýt do povrchu, což může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
♦ Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej
v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho oblečení
a kontakt příslušenství s vaším tělem.
♦ Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického
nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty
z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
♦ Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení těchto hořlavin.
♦ Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení
kapalinou. Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny
může vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem
nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují na
elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro použití
s chladicími systémy.
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které ještě navíc
v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho
pohyb v opačném směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může
zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče
směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti na směru
pohybu kotouče v bodě, kde došlo k jeho sevření. Za těchto
podmínek mohou brusné kotouče také prasknout.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno správným
prováděním níže uvedených opatření.
♦ Držte nářadí stále pevně a mějte postoj a ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Vždy používejte
přídavnou boční rukojeť, je-li součástí výbavy,
aby byla zaručena maximální kontrola při zpětném
rázu nebo při momentové reakci během spuštění
nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená opatření, může
kontrolovat momentové reakce i síly zpětného rázu.
♦ Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství
přes vaše ruce.
6
♦
♦
♦
Nezaujímejte postoj na takovém místě, do kterého
se bude pohybovat nářadí při zpětném rázu. Zpětný
ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod. Zabraňte
poskakování příslušenství a neprovádějte hrubé
broušení. Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají tendenci
způsobovat zachycení rotujícího příslušenství, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný
ráz.
Nepoužívejte pilový kotouč pro řetězové pily nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto kotoučů
dochází často k zpětnému rázu nebo k ztrátě kontroly
nad nářadím.
Bezpečnostní výstrahy specifické pro broušení
a rozbrušování
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný kryt
určený pro zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou
určeny pro vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn a musí
být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá chránit
uživatele nářadí před odlétávajícími úlomky kotouče
a před náhodným kontaktem s kotoučem.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené
aplikace. Například: Neprovádějte broušení boční
stranou pilového kotouče určeného k přeřezávání. Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro obvodové
broušení. Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů,
které mají správnou velikost a tvar odpovídající
zvolenému kotouči. Správné typy přírub podpírají
kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od přírub pro
brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není vhodný
pro vyšší otáčky menšího nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro speciální
řezné operace
♦
♦
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte na
něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet příliš
velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání kotouče
zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu v řezu, a tak
možnost zpětného rázu nebo poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a nestoupejte
si za rotující kotouč. Pohybuje-li se kotouč během
ČESKY
♦
♦
♦
♦
práce směrem od vašeho těla a dojde-li k zpětnému
rázu, otáčející se kotouč a nářadí mohou být odmrštěny
přímo na vás.
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli
důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte jej
bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč
z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by mohlo
dojít k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte
potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku. Počkejte,
dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček
a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li
kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu spuštěno,
kotouč se může zaseknout, může vyskočit z řezu nebo
může dojít k zpětnému rázu.
Panely a jakékoli příliš velké obrobky se podepřete,
abyste minimalizovali riziko sevření kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách v blízkosti
čáry řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo do
jiných materiálů, za které nevidíte, buďte velmi
opatrní. Vyčnívající kotouč může způsobit přeřezání
plynového nebo vodovodního potrubí, elektrických
vodičů nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný
ráz.
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte
podle doporučení výrobců. Větší kotouče brusného
papíru, které přesahují brusnou podložku, představují
riziko roztrhání a mohou způsobit kroucení a roztržení
kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná část leštící
podložky nebo její připevňovací tkanice volně
otáčely. Volné upevňovací tkanice zastrčte nebo
je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací tkanice se
mohou zamotat do vašich prstů nebo se mohou zachytit
o obrobek.
Bezpečnostní varování týkající se drátěných
kartáčů
♦
Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče jsou kartáčem odmršťovány i během normálního protáčení.
Nevyvíjejte na kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
♦
Je-li při práci s drátěným kartáčem doporučeno
použití krytu, dbejte na to, aby se drátěný kotouč
nebo kartáč nedostaly s krytem v žádném případě
do kontaktu. Působením pracovního zatížení a odstředivých sil se může drátěný kotouč nebo kartáč rozpínat.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
7
ČESKY
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu sluchu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Boční rukojeť
3. Zajištění vřetena
4. Ochranný kryt
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Toto nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze pro
broušení a řezání. Zajistěte, aby byla pro určený pracovní
úkon používána správná specifikace ochranného krytu.
Bude-li nářadí používáno pro provádění řezných pracovních úkonů, musí být opatřeno krytem (17, obr. F) pro tyto
pracovní operace.
Nasazení
♦ Položte nářadí na stůl tak, aby hnací hřídel (5) směřovala nahoru.
♦ Uvolněte upínací svorku (7) a držte ochranný kryt (4)
nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
♦ Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
♦ Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jej proti
směru pohybu hodinových ručiček do požadované
polohy.
♦ Utažením upínací svorky (7) ochranný kryt na nářadí
zajistěte.
♦ Je-li to nutné, utáhněte šroub (6), aby se zvětšila upínací síla.
8
Sejmutí
♦ Uvolněte upínací svorku (7).
♦ Otočte ochranný kryt ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo k srovnání výstupků (8) se zářezy
(9).
♦ Sejměte ochranný kryt z nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z montážních
otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče.
Vždy používejte kotouče se správným průměrem kotouče
i jeho upínacího otvoru (viz technické údaje).
Nasazení
♦ Upevněte kryt podle výše uvedeného postupu.
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako na
uvedeném obrázku (obr. B). Ujistěte se, zda je vnitřní
příruba správně posazena na dosedacích ploškách
hnacího hřídele.
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) kotouč (11), jako na uvedeném obrázku (obr. B). Kotouč s vyvýšeným středem (12)
umístěte tak, aby byla vyvýšená část otočena k vnitřní
přírubě.
♦ Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně
usazen.
♦ Umístěte na hnací hřídel vnější přírubu (13). Při upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. C). Při upevňování
řezného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby
směřovat od kotouče (B na obr. C).
♦ Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14)
(obr. D).
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(14) (obr. D).
Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. D a E)
Při broušení musí být použita podpěrná podložka. Podpěrné
podložky jsou k dispozici jako příslušenství u prodejců
Stanley Fat Max.
Nasazení
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako na
uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je vnitřní
příruba správně posazena na dosedacích ploškách
hnacího hřídele.
ČESKY
♦
♦
♦
♦
Umístěte na hnací hřídel podpěrnou podložku (15).
Umístěte brusný kotouč (16) na podpěrnou podložku.
Umístěte vnější přírubu (13) na hnací hřídel tak, aby
vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14)
(obr. D). Zkontrolujte, zda je vnější příruba správně
usazena a zda je pevně upnutý kotouč.
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(14) (obr. D).
♦ Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16) a podpěrnou podložku (15).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
♦ Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili jeho
náhodnému přeříznutí.
♦ Buďte připraveni na proud jisker, jakmile se brusný
nebo řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦ Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho kryt
poskytoval optimální ochranu před brusným nebo
řezným kotoučem.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí zapnout, posuňte spínač zapnuto/vypnuto (1) směrem dopředu a potom jej stlačte směrem
dolů. Nezapomeňte na to, že po uvolnění spínače bude
nářadí pokračovat v chodu.
♦ Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část spínače
zapnuto/vypnuto.
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Rady pro optimální použití
♦
♦
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní rukojeti.
Při broušení vždy udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku stále úhel zhruba 15°.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené akumulátorem/
napájecím kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného z akumulátoru nebo napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelným
akumulátorem.
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
9
ČESKY
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME811
(Typ 1)
FME812
(Typ 1)
230
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
850
850
Otáčky naprázdno
min -1
12 000
12 000
Průměr kotouče
mm
115
125
Upínací otvor kotouče
mm
22
22
Maximální tloušťka kotouče
Brusné kotouče
mm
6
6
Řezací kotouče
mm
3,5
3,5
M14
M14
kg
2,1
2,1
Závit vřetena
Hmotnost
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Plošné broušení (ah,SG) 9,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Odřezávání (ah) 9,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Leštění (ah,P) 5,0 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení kotoučem (ah,DS) 3,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení drátěným kartáčem (ah) 9,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
FME811 / FME812
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28. 8. 2012
10
Záruka
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00181918 - 25-09-2012
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Download PDF

advertising