FME811 | Stanley FME811 ANGLE GRINDER instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FME811
FME812
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Stanley Fat Max kotni brusilnik je namenjen brušenju in
rezanju kovine in betona z uporabo ustreznih vrst rezalnih in
brusilnih kolutov. Opremljen s primerno zaščito je namenjen
izključno osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
f.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
b.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja ali kot
način za odklopitev naprave iz električnega omrežja.
Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim predmetom
ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
♦
♦
♦
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za brušenje, brušenje z brusnim papirjem, žično brušenje,
loščenje ali abrazivno loščenje
♦
♦
♦
♦
♦
Orodje je namenjeno za brušenje, čiščenje
z žično ščetko, poliranje ali rezanje. Preberite vsa
varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze
in specifikacije, priložene električnemu orodju.
V primeru neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi
do električnega udara, požara in/ali resnih telesnih
poškodb.
Dela, za katera električno orodje ni bilo predvideno,
lahko povečajo tveganje telesnih poškodb.
Ne uporabljajte nastavkov, ki niso specifično
zasnovani in odobreni za uporabo z vašim orodjem.
Če je določen pripomoček/nastavek možno pritrditi
na električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova
uporaba varna.
Nominalna hitrost vrtenja nastavka mora ustrezati vsaj maksimalni hitrosti električnega orodja.
Pripomočki, ki se vrtijo hitreje, kot je njihova nominalna
hitrost, se lahko polomijo in razletijo.
Zunanji premer in debelina nastavka mora ustrezati
dimenzijam, ki so predpisane za vašo električno
orodje. Orodje ne nudi ustrezne zaščite, oteženo je
♦
♦
♦
♦
pa tudi rokovanje z orodjem, ki uporablja nastavke
neustreznih velikosti.
Dimenzije polirnih krožnikov, prirobnic, podložnih diskov in drugih nastavkov morajo ustrezati
velikosti pogonskega vretena električnega orodja.
Pripomočki z neustrezno velikostjo pritrdilne luknje za
določeno električno orodje se neenakomerno vrtijo,
niso pravilno uravnoteženi in lahko povzročijo prekomerne vibracije in izgubo nadzora nad orodjem.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih pripomočkov. Pred vsako uporabo preverite morebitne poškodbe pripomočkov, kot so razpoke in odlomljeni
delci na brusilnem kolutu, razpoke na podložni blazinici, raztrganine ali prekomerna obraba, popuščene ali polomljene žice na žični krtači. Če električno
orodje ali nastavek pade na tla, preverite morebitne
poškodbe nastavka ali uporabite nepoškodovan
nastavek. Ko preverite in vgradite pripomoček/nastavek, naj orodje eno minuto deluje na maksimalni
hitrosti brez obremenitve. Poškodovan pripomoček/
nastavek se običajno v tem preizkusnem času polomi
ali odlomi.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto
dela nosite popolno zaščito za obraz, zaščito za
ušesa ali zaščitna očala. Če je primerno, nosite
masko proti prahu, zaščito za ušesa, rokavice in
predpasnik, ki zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce obdelovanega predmeta. Zaščitna očala
morajo biti sposobna zadržati leteče delce, ki nastanejo
pri različnih delih. Maska za zaščito pred prahom ali
respirator mora filtrirati delce, ki nastajajo med delom.
Predolga izpostavljenost hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni dovolj
daleč od delovnega območja. Ljudje, ki vstopajo
v delovno območje orodja, morajo obvezno nositi
osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanega telesa
ali polomljenega nastavka lahko odletijo proč in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega
območja.
Ko opravljate taka dela, kjer se lahko nastavek
z rezilom dotakne skrite napeljave ali lastnega
napajalnega kabla, električno orodje vedno držite
za izolirano površino. Če se pripomoček za rezanje
dotakne žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi
kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
hude telesne poškodbe uporabnika.
Napajalni kabel orodja napeljite proč od vrtljivih
delov orodja. Če izgubite nadzor, lahko prerežete
kabel oz. kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče
v vrteči se nastavek.
Nikoli ne položite električnega orodja na tla, če se
vrtenje nastavka ni popolnoma zaustavilo. Vrteči se
nastavek lahko zgrabi odlagalno površino in vam iztrga
električno orodje iz nadzora.
5
SLOVENSKI
♦
Nikoli ne zaženite električnega orodja, dokler ga
prenašate. Vrteči se pripomoček lahko ob naključnem
stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas poškoduje po
telesu.
♦ Redno čistite zračne reže električnega orodja.
Ventilator električnega motorja bo nakopičil prah znotraj
ohišja orodja. Prekomerna količina kovinskih opilkov
lahko povzroči nevarnost električnega šoka.
♦ Ne uporabljajte električnega orodja v bližini vnetljivih snovi. Iskre lahko zanetijo te snovi.
♦ Ne uporabljajte delovnih priborov, ki potrebujejo
tekoča hladilna sredstva. Uporaba vode ali drugih
hladilnih sredstev lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.
Opomba: Zgornje opozorilo ne velja za električna orodja,
ki so specifično zasnovana za uporabo s tekočinskim
sistemom.
Varnostni napotki za specifične postopke brušenja
in abrazivnega rezanja
♦
♦
♦
Povratni sunek in z njim povezana opozorila
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna reakcija ob
stisnjenem kolutu, podložnem disku, krtači ali pri drugem
nastavku. V primeru, da se vrteči nastavek blokira ali
poškoduje, bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se
nastavka, kar bo vodilo do sprostitev energije orodja v obliki
povratnega udarca.
Če se brusilni kolut na primer odlomi, se odlomljeni konec
zarije v obdelovano telo, kar povzroči, da se kolut dvigne ali
udari nazaj. Kolut lahko glede na smer gibanja v trenutku, ko
se zagozdi, skoči proti ali stran od uporabnika. Pod takimi
pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe orodja in/ali
nepravilnega procesa obdelave, temu pa se lahko izognete,
če upoštevate spodaj navedena opozorila.
♦ Električno orodje držite čvrsto, telo pa mora biti
v takšnem položaju, da lahko obvlada silo povratnega udarca. Vedno uporabljajte pomožno držalo,
če je priloženo, za maksimalni nadzor nad povratnim udarcem in reakcijskim navorom ob zagonu
orodja. Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih
varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile navora in
povratnega udarca.
♦ Nikoli ne približujte vaše roke v bližino vrtečega se
nastavka. Nastavek lahko udari nazaj v vašo roko.
♦ Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca orodja.
Povratni udarec bo potisnil orodje v nasprotno smer
vrtenja koluta.
♦ Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju vogalov,
ostrih robov, itd. Izogibajte se poskakovanju ali
blokiranju vrtečih se nastavkov. Vogali, ostri robovi
in poskakovanje lahko poškodujejo vrteči se pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali nasprotni udarec.
♦ Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne žage za
rezanje lesa ali zobate žage. Taki koluti povzročajo
stalne nasprotne udarce in izgubo nadzora.
6
♦
♦
Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni za uporabo
za vaš model električnega orodja in ščitnike, ki
ustrezajo izbranim kolutom. Kolutov, ki niso namenjeni uporabi z električnim orodjem, ni mogoče primerno
zaščititi, zato so nevarni.
Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu orodju
in nameščen tako, da zagotavlja maksimalno
varnost. Kolut mora biti čim najmanj izpostavljen
vidnemu polju upravljavca. Zaščita koluta pomaga
zaščititi uporabnika pred polomljenimi delci koluta in
morebitnim dotikom koluta.
Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive
delovne operacije. Npr.: ne brusite z delom koluta,
ki je namenjen rezanju. Rezalni koluti so namenjeni
odvajanju materiala z robom; stranske sile, ki bi delovale na te kolute, lahko povzročijo, da se koluti zlomijo
(razletijo).
Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice za kolute,
ki so pravilne oblike in velikosti za izbran kolut.
Pravilno izbrana prirobnica bo pravilno pritrjevala kolut,
s tem pa se zmanjšuje možnost razpada koluta. Prirobnice za rezalne kolute so lahko drugačne od prirobnic
za brusilne kolute.
Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili predhodno uporabljeni na večjih orodjih. Kolut, namenjen
za večja električna orodja, ni primeren za večje hitrosti
manjših električnih orodij in lahko poči.
Dodatni varnostni napotki za specifične postopke
abrazivnega brušenja
♦
♦
♦
♦
Ne “blokirajte” rezalnega koluta in ne izvajajte
preveč pritiska na orodje. Ne izvajajte preglobokih
rezov. Prekomerna obremenitev koluta poveča občutljivost za zvijanje ali upogibanje koluta v rezu in možnost
povratnega udarca ter zloma koluta.
Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za vrtečim se
kolutom. Ko se med delovanjem kolut odmika stran od
vašega telesa, lahko morebitni povratni udarec usmeri
in vrže vrteči se kolut in orodje naravnost v vas.
Med upogibanjem koluta ali če se odločite, da boste prekinili z rezanjem, izključite električno orodje
in počakajte, da se vrtenje koluta popolnoma
zaustavi. Nikoli ne poskušajte odstraniti koluta iz
zareze, medtem ko se kolut vrti; to lahko povzroči
povratni udarec orodja. Preverite in ustrezno ukrepajte ter odstranite vzrok upogibanja/zagozdenja koluta.
Ne poskušajte nadaljevati rezanje s kolutom v rezu.
Kolut naj najprej doseže polno hitrost, šele potem
ponovno vstopite v rez. Če boste poskušali vključiti
orodje s kolutom v rezu, se kolut lahko upogne, odskoči
iz reza ali zagozdi in povzroči povratni udarec.
SLOVENSKI
♦
♦
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti, da
zmanjšate nevarnost blokade koluta v rezu in posledično povratni udarec. Večji predmeti se običajno
upognejo pod vplivom lastne teže. Podpornike morate
podložiti pod obdelovanec blizu linije reza in blizu roba
obdelovanca na obeh straneh koluta.
Bodite posebej pozorni med nanašanjem zarez
v stene ali druge nepoznane konstrukcije. Potop
koluta lahko preseka plinske ali vodovodne cevi, električno napeljavo ali druge predmete, ki lahko povzročijo
povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za brušenje
z brusnim papirjem
♦
Ne uporabljajte prevelikega okroglega brusnega
papirja. Pri izbiri brusnega papirja upoštevajte navodila proizvajalca. Večji brusilni papir, ki sega preko
brusilne podloge, vas lahko poreže, obenem pa lahko
povzroči zatikanje, trganje diska ali povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za poliranje
♦
Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega materiala ali prosto viseče vrvice vrtijo z osjo orodja.
Odstranite ali odrežite vse prosto viseče konce
vrvic. Zrahljane ali vrteče se vrvice se lahko ovijejo
okoli vaših prstov ali se zataknejo za obdelovanec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za žično
brušenje
♦
♦
Bodite oprezni pri žičnem brušenju, sestavni deli
žičnih ščetk se lomijo tudi pri običajnih delovnih
operacijah. Ne povzročajte prekomerne obremenitve krtače. Žični delci krtače zlahka predrejo oblačila
in/ali kožo.
Če je pri žičnem brušenju priporočena uporaba
ščita, ne dovolite da se brusni kolut ali krtača
dotika ščita. Med delom se lahko zaradi obremenitve
in centrifugalne sile poveča premer žične krtače.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z napravo.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna očala.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
7
SLOVENSKI
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Stranski ročaj
3. Zapora gredi
4. Ščitnik brusne plošče
♦
♦
♦
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Montaža in demontaža ščita (slika A)
Orodje je dobavljeno s ščitnikom, ki je namenjen izključno
postopkom brušenja in rezanja. Prepričajte se, da uporabljate pravilni ščitnik, ki ustreza delovni operaciji. Če boste
napravo uporabljali za rezanje, morate namestiti ščitnik (17,
sl. F), ki je primeren za to vrsto dela.
Montaža
♦ Položite orodje na mizo, tako da je vreteno (5) obrnjeno
navzgor.
♦ Sprostite okovno zapiralo (7) in držite ščitnik brusne
plošče (4) nad orodjem, kot je prikazano.
♦ Poravnajte zatiče (8) z zarezami (9).
♦ Pritisnite ščitnik navzdol in ga zavrtite v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca do potrebne pozicije.
♦ Zategnite okovno zapiralo (7), da pritrdite ščitnik k orodju.
♦ Po potrebi zategnite vijak (6), da povečate zanesljivost
pritrditve.
Demontaža
♦ Odvijte okovno zapiralo (7).
♦ Zavrtite ščitnik v smeri gibanja urinega kazalca, da
poravnate zatiče (8) z zarezami (9).
♦ Odstranite ščitnik od orodja.
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Montaža stranskega ročaja
♦
Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih lukenj na
orodju.
Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.
Montaža in demontaža brusilnih ali rezalnih
kolutov (sl. B - D)
Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na naravo vašega dela. Vedno uporabljajte kolute s pravilnim premerom
in velikostjo vrtine (glejte tehnične podatke).
Montaža
♦ Montirajte ščitnik, kot je opisano zgoraj.
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot
je prikazano na ilustraciji (sl. B). Prirobnica mora biti
pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.
8
♦
Namestite kolut (11) na vreteno (5), kot je prikazano na
ilustraciji (sl. B). Če ima kolut privzdignjeno sredino (12),
mora biti privzdignjena sredina usmerjena proti notranji
prirobnici.
Kolut mora biti pravilno nameščen na notranji prirobnici.
Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno. Če
montirate brusilni kolut, mora biti privzdignjena sredina
na zunanji prirobnici obrnjena proti kolutu (A v sliki
C). Če montirate rezalni kolut, mora biti privzdignjena
sredina na zunanji prirobnici obrnjena stran od koluta
(B v sliki C).
Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D).
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14)
(sl. D).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13) in kolut (11).
Montaža in demontaža brusilnih kolutov (sl. D in E)
Za brušenje je potrebna podložna blazinica. Podložna blazinica je kot pribor na voljo pri Stanley Fat Max servisu.
Montaža
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot
je prikazano na ilustraciji (sl. B). Prirobnica mora biti
pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.
♦ Postavite podložno blazinico (15) na vreteno.
♦ Postavite brusilni kolut (16) na podložno blazinico.
♦ Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno s privzdignjeno sredino obrnjeno stran od koluta.
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D).
Zunanja prirobnica mora biti pravilno nameščena in
kolut mora biti trdno pritrjen.
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14)
(sl. D).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13), brusilni kolut (16) in
podložno blazinico (15).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne boste
prerezali.
♦ Bodite pripravljeni na izbruh isker, ko se brusilni ali
rezalni kot dotakneta obdelovanca.
♦ Vedno postavite orodje, tako da ščitnik omogoča
optimalno zaščito pred brusilnim ali rezalnim kolutom.
SLOVENSKI
Vklop in izklop
♦
Za vklop orodja zdrsnite stikalo za vklop/izklop (1) naprej in ga pritisnite. V trenutku, ko boste sprostili stikalo,
se bo orodje vključilo.
♦ Za izklop orodja pritisnite na zadnji del stikala za vklop/
izklop.
Opozorilo! Orodja ne izključujte med obremenitvijo/delovanjem.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih
virov.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
Orodje trdno držite z eno roko, ovito okoli stranskega
ročaja, in z drugo okoli glavnega ročaja.
Med brušenjem naj bo kot med kolutom in površino
obdelovanca približno 15°.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla)
ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni kabel.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če
ima naprava/orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Izključite polnilnik, preden ga očistite. Polnilnik razen
rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME811
(Tip 1)
FME812
(Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
850
230
850
Hitrost v praznem teku
min -1
12 000
12 000
Premer koluta
mm
115
125
Vrtina koluta
mm
22
22
Maksimalna debelina koluta
brusilni koluti
mm
6
6
rezalni koluti
mm
3,5
3,5
Velikost vretena
Teža
kg
M14
M14
2,1
2,1
Raven zvočnega tlaka (LpA) 94,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LpA) 105,5 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 9,1 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 5,0 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Smirkanje (ah,DS) 3,3 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Žično brušenje (ah) 9,2 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
9
SLOVENSKI
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
FME811 / FME812
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
10
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
HRVATSKI
Namjena
Ova kutna brusilica Stanley Fat Max predviđena je za brušenje i rezanje metala i zidova pomoću odgovarajuće vrste
reznog ili brusnog diska. Kada je opremljen odgovarajućim
štitnikom, ovaj je alat namijenjen isključivo za amatersku
uporabu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
f.
3.
a.
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
11
HRVATSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja
za radove grubog brušenja, finog brušenja,
brušenja žičanom četkom, poliranja ili abrazivnog
odrezivanja.
♦
♦
♦
♦
12
Ovaj električni alat namijenjen je za poslove
grubog i finog brušenja, brušenja žičanom četkom,
poliranja i odrezivanja. Proučite sva sigurnosna
upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Primjena u svrhe za koje ovaj električni alat nije
predviđen može dovesti do opasnosti i uzrokovati
osobne ozljede.
Ne koristite dodatni pribor koji proizvođač alata
nije izričito predvidio i preporučio. Iako bi se dodatni
pribor mogao postaviti na vaš električni alat, to ne
podrazumijeva sigurnu upotrebu.
Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora
mora biti jednaka oznaci najveće brzine na električnom alatu. Dodatni pribor koji se koristi pri brzinama
koje su veće od njihove deklarirane brzine može se
♦
♦
♦
♦
♦
polomiti i raspasti.
Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora mora
biti unutar deklariranih kapaciteta vašeg električnog alata. Dodatni pribor nepravilne veličine ne može
se zadovoljavajuće zaštititi i kontrolirati.
Veličina dosjeda diskova, spojnica, podloški i bilo
kojeg drugog pribora mora odgovarati osovini
električnog alata. Dodatni pribor s otvorima dosjeda
koji ne odgovaraju ugradbenim elementima električnog
alata neće biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može
prouzrokovati gubitak kontrole.
Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih oštećenja,
kao što su krhotine ili pukotine abrazivnih diskova,
pukotine ili pretjerano habanje podloški, labavost
ili ispucanost žičanih četki. Ako električni alat
ili dodatni pribor padne na tlo, provjerite radi
mogućih oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog pribora,
električni alat tijekom jedne minute pokrenite pri
najvećoj brzini bez opterećenja. Oštećeni dodatni
pribor uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni
koristite štitnik za lice ili zaštitne naočale. Po potrebi nosite masku protiv prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu pregaču koja može zaustaviti manje
fragmente abrazivnog ili radnog materijala. Zaštita
za oči mora zaustavljati fragmente nastale u različitim
načinima rada. Zaštitna maska protiv prašina mora
filtrirati čestice nastale tijekom vašeg rada. Produljeno
izlaganje zvuku velike jačine može izazvati oštećenje
sluha.
Promatrače držite podalje od radnog područja.
Bilo koja osoba koja ulazi u radno područje mora
nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog
materijala ili dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati
ozljede izvan samog područja rada.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati električni
udar rukovatelja.
Kabel napajanja postavite podalje od rotirajućeg
pribora. Ako izgubite kontrolu, kabel bi mogao biti
prerezan ili zahvaćen i vaša bi šaka ili ruka mogla biti
uvučena u rotirajući pribor.
Električni alat ne odlažite dok se rotiranje pribora
potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može zahvatiti
površinu i „povući“ električni alat, uslijed čega možete
izgubiti kontrolu nad alatom.
Električni alat ne pokrećite dok ga nosite uz tijelo.
Slučajan dodir s rotirajućim priborom može uhvatiti
vašu odjeću i alat povući na vaše tijelo.
HRVATSKI
♦
Redovito čistite otvore za prozračivanje električnog
alata. Ventilator motora uvlačit će prašinu u kućište.
Pretjerane nakupine materijala u prahu mogu prouzrokovati opasnost od električnog udara.
♦ Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih
materijala. Iskrenje može zapaliti takve materijale.
♦ Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji zahtijeva
tekuća rashladna sredstva. Korištenje vode ili drugih
tekućih rashladnih sredstava može rezultirati električnim udarom.
Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na električne alate namjenski dizajnirane za upotrebu u tekućim
sustavima.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove
brusnog i abrazivnog odrezivanja
♦
♦
♦
Upozorenja o povratnom udaru
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed zaglavljivanja
ili zahvaćanja rotirajućeg diska, podloške, četke ili bilo
kojeg drugog pribora. Zaglavljivanje ili zahvaćanje izaziva
blokiranje rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira
s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog alata
u smjeru suprotnom od smjera rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi u radnom
materijalu, rub diska koji ulazi u procijep može se ukopati
u površinu materijala i prouzrokovati uspinjanje diska ili udar.
Disk bi mogao poskočiti prema rukovatelju ili u suprotnom
smjeru, ovisno o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja.
Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti u ovim uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe električnog
alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i može se
izbjeći poduzimanjem sljedećih preventivnih mjera:
♦ Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte, a tijelo
i ruke postavite tako da se odupiru silama povratnog udara. Uvijek koristite pomoćni rukohvat, ako
je isporučen, kako biste imali najveću moguću kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom zakretnog
momenta tijekom pokretanja alata. Rukovatelj može
kontrolirati reakcije zakretnog momenta ili povratnog
udara ako se poduzmu pravilne protumjere.
♦ Ruke nikad ne postavljajte u blizini rotirajućeg
pribora. Dodatni pribor mogao bi se odbaciti preko
vaših ruku.
♦ Tijelo ne postavljajte u području unutar kojeg bi se
električni alat mogao kretati ako dođe do povratnog udara. Povratni će udar alat odbaciti u smjeru
suprotnom od smjera rotacije diska u točki zahvaćanja.
♦ Budite osobito oprezni kad radite u kutovima, na
oštrim rubovima i sl. Izbjegavajte poskakivanje pribora. Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje imaju sklonost
zahvaćanju rotirajućeg pribora i mogu prouzrokovati
gubitak kontrole ili povratni udar.
♦ Ne postavljajte lančanu oštricu za piljenje drva ili
nazubljenu oštricu pile. Takve oštrice mogu izazvati
česte povratne udare i gubitke kontrole.
♦
♦
Upotrebljavajte isključivo diskove koji su preporučeni za vaš električni alat, kao i namjenski štitnik
za odabrani disk. Diskovi za koje električni alat nije
projektiran ne mogu se zadovoljavajuće zaštititi i nisu
sigurni za upotrebu.
Štitnik mora biti čvrsto postavljen na električni alat
i namješten kako bi omogućio najveću razinu zaštite, tj. kako bi što manji dio diska bio izložen rukovatelju. Štitnik pomaže zaštiti rukovatelja od odlomljenih
fragmenata diska i od slučajnog dodira s diskom.
Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo u preporučenim namjenama. Na primjer: ne brusite
bočnom stranom diska za odrezivanje. Abrazivni
diskovi za odrezivanje namijenjeni su rubnom brušenju
i primjena bočnih sila na ovakve diskove može izazvati
njihov lom.
Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice diskova koje su pravilne veličine i oblika za odabrani
disk. Pravilne prirubnice učvršćuju diska i na tak način
sprječavaju mogućnost loma diska. Prirubnice za
diskove namijenjene odrezivanju mogu se razlikovati od
prirubnica za diskove koji su namijenjeni brušenju.
Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete s jačih električnih alata. Diskovi namijenjeni jačim alatima
nisu pogodni za velike brzine vrtnji malih alata i mogu
se polomiti.
Dodatna sigurnosna upozorenja specifična za
radove abrazivnog odrezivanja
♦
♦
♦
♦
Ne dopuštajte zaglavljivanje diska i ne primjenjujte
prevelik pritisak. Ne pokušavajte izvoditi rezove
prevelike dubine. Prevelik pritisak na disk povećava
opterećenje i sklonost uvijanju diska ili njegovom
zaglavljivanju u rezu, te mogućnost povratnog udara ili
loma diska.
Tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim diskom
ili iza njega. Kad se disk u dodirnoj točki pomiče od
vas, mogući povratni udar može potjerati rotirajući disk
i električni alat ravno na vas.
Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo kojeg
razloga prekidate rezanje, isključite električni alat
i držite ga nepokretnim dok se rotiranje diska potpuno ne zaustavi. Rezni disk nikad ne pokušavajte
uklanjati iz reznog mjesta dok je disk u pokretu jer
bi moglo doći do povratnog udara. Istražite razloge
zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne radnje kako
biste uklonili zaglavljivanje.
Rezanje ne nastavljajte dok je disk u radnom
materijalu. Pričekajte da disk dostigne punu brzinu
vrtnje i pažljivo ga vratite u rez. Disk bi se mogao zaglaviti, propeti ili poskočiti ako se električni alat ponovo
pokrene dok je unutar radnog materijala.
13
HRVATSKI
♦
♦
Podložite ploče i druge velike komade radnog
materijala kako biste smanjili rizik od zaglavljivanja
ili povratnog udara diska. Veliki radni materijali imaju
sklonost uvijanja pod vlastitom težinom. Ispod radnog
materijala potrebno je postaviti podloge u blizini linije
reza i u blizini ruba radnog materijala s obje strane diska.
Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja rezova
naslijepo u „džepovima“ postojećim zidovima ili
na drugim nepreglednim mjestima. Istureni dio diska
može zarezati vodovodne cijevi, električne kabele ili
predmete koji mogu izazvati povratni udar alata.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove finog
brušenja
♦
Ne upotrebljavajte prevelike brusne papire. Kod
odabira brusnog papira pridržavajte se preporuka
proizvođača. Veliki brusni papir koji prelazi rub brusne
ploče predstavlja opasnost od reznih ozljeda i može
izazvati zaglavljivanje diska, trganje diska ili povratni
udar.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove
poliranja
♦
Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio polirajuće
kape ili bilo koji njezin dodatak slobodno okreću.
Posložite ili podrežite labave trake na dodatku.
Labave ili rotirajuće trake dodatka mogu se zaplesti oko
vaših prstiju ili zahvatiti radni materijal.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove
brušenja žičanom četkom
♦
♦
Imajte na umu da se žica s četke odbacuje i tijekom
uobičajene upotrebe. Žičanu četku ne opterećuje
prevelikim pritiskom na alat. Žica s četke može
s lakoćom probiti odjeću i/ili kožu.
Ako se poslove sa žičanom četkom preporučuje
uporaba štitnika, pazite da se pribor unutar štitnika
slobodno kreće. Promjer žičanog diska ili četke može
se povećati uslijed djelovanja centrifugalnih sila.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
14
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada
s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne
naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu za
sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom i žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
HRVATSKI
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Bočni rukohvat
3. Blokada osovine
4. Štitnik za brušenje
♦
♦
♦
♦
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje štitnika (sl. A)
Alat se isporučuje sa štitnikom koji je namijenjen isključivo
upotrebi tijekom brušenja i rezanja. Upotrijebite odgovarajući
štitnik za posao koji obavljate. Ako će se alat koristiti za izvođenje radova odrezivanja, potrebno je postaviti odgovarajući
štitnik (17, sl. F).
Postavljanje
♦ Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude okrenuta
prema gore.
♦ Otpustite steznu polugu (7) i štitnik (4) pridržavajte
iznad alata kao što je prikazano na slici.
♦ Izbočine (8) poravnajte s utorima (9).
♦ Štitnik pritisnite prema dolje i zakrenite ga u potreban
položaj suprotno od kazaljke na satu.
♦ Pritegnite steznu polugu (7) kako biste učvrstili štitnik
za alat.
♦ Ako je potrebno, pritegnite vijak (6) kako biste dodatno
učvrstili štitnik.
Uklanjanje
♦ Otpustite steznu polugu (7).
♦ Zakrenite štitnik u smjeru kazaljke na satu kako biste
poravnali izbočine (8) s utorima (9).
♦ Odvojite štitnik od alata.
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez štitnika.
Postavljanje bočnog rukohvata
♦
Pričvrstite bočni rukohvat (2) u jedan od otvora za
postavljanje na alatu.
Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.
Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo
brušenje ili odrezivanje (sl. B - D)
Uvijek koristite vrstu diska koja je pravilna za vašu primjenu.
Uvijek koristite disk pravilnog promjera i veličine provrta
(pogledajte tehničke podatke).
Postavljanje
♦ Postavite štitnik kako je opisano u prethodnom tekstu.
♦
Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5) kao
što je prikazano (sl. B). Pobrinite se da je prirubnica
pravilno namještena na ravnim stranama vretena.
Postavite disk (11) na osovinu (5) kao što je prikazano
(sl. B). Ako disk ima uzdignuto središte (12), pobrinite
se da je uzdignuto središte okrenuto prema unutarnjoj
prirubnici.
Pobrinite se da je disk pravilno namješten na unutarnjoj
prirubnici.
Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu. Prilikom
postavljanja diska za grubo brušenje, uzdignuto
središte na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto prema
disku (stavka A na sl. C). Prilikom postavljanja diska za
odrezivanje, uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici
mora biti okrenuto od diska (stavka A na sl. C).
Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D).
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) otpustite vanjsku prirubnicu (13) (sl. D).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i uklanjanje deflektora (sl. D i E)
Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška je dodatna
oprema i dostupna kod dobavljača tvrtke Stanley Fat Max.
Postavljanje
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5) kao
što je prikazano (sl. E). Pobrinite se da je prirubnica
pravilno namještena na ravnim stranama vretena.
♦ Podlošku (15) postavite na osovinu.
♦ Brusni disk (16) postavite na podlošku.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu, pri čemu
je uzdignuto središte okrenuto od diska.
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D). Pobrinite se da je vanjska prirubnica pravilno namještena
i da je disk čvrsto pritegnut.
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) otpustite vanjsku prirubnicu (13) (sl. D).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk (16) i podlošku (15).
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
♦ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste slučajno
prerezali.
♦ Budite pripravni na obilno iskrenje kad disk za brušenje
ili odrezivanje dodirne radni materijal.
♦ Alat uvijek postavite na način da štitnik pruža optimalnu
zaštitu od diska za brušenje ili odrezivanje.
15
HRVATSKI
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uređaj uključili, pomaknite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema naprijed, a zatim ga
pritisnite. Imajte na umu da alat nastavlja raditi nakon
što pustite prekidač.
♦ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio prekidača za
uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod opterećenjem.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za odlaganje sa zasebnim otpadom.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka na bočnom, a druga na glavnom rukohvatu.
Tijekom brušenja uvijek održavajte kut od približno 15°
između diska i površine radnog materijala.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj i uklonite akumulator, ako je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te
isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja. Vaš punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
16
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME811
(Tip 1)
FME812
(Tip 1)
230
Ulazni napon
Vac
230
Ulazna snaga
W
850
850
Brzina bez opterećenja
min -1
12 000
12 000
Promjer diska
mm
115
125
Provrt diska
mm
22
22
Najveća debljina diska
brusni diskovi
mm
6
6
rezni diskovi
mm
3,5
3,5
Veličina vretena
Težina
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (zvučni tlak) 94,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni tlak) 105,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Odrezivanje (ah) 9,1 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 5,0 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Brušenje diskom (ah,DS) 3,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Brušenje žičanom četkom (ah) 9,2 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME811 / FME812
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
zst00193804 - 22-11-2012
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising