FME811 | Stanley FME811 ANGLE GRINDER instruction manual

370000 - 91 LT
FME811
FME812
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
A
B
C
D
3
13
16
15
10
5
E
4
F
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ kampinis šlifuoklis skirtas metalui
ir mūrui šlifuoti bei pjauti naudojant tinkamo tipo pjovimo
arba šlifavimo diską. Uždėjus tinkamą apsauginį gaubtą, šis
įrankis tinkamas individualiam neprofesionaliam ir profesionaliam vartojimui.
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3.
a.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
5
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus bloką. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
♦
♦
♦
♦
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl šlifavimo įprastais šlifavimo diskais, švitriniu popieriumi,
vieliniais šepetėliais, poliravimo arba pjovimo
darbų naudojant šlifavimo diskus.
♦
♦
♦
♦
6
Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip šlifuoklį (su
šlifavimo diskais, švitriniu popieriumi, vieliniais
šepetėliais), poliruoklį arba pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus
saugos įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir
techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgį,
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis nėra
skirtas, gali būti pavojinga ir galima susižeisti.
Nenaudokite priedų, kurių specialiai nesukūrė
ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas. Jeigu
priedą ir galima uždėti ant šio elektrinio įrankio, tai dar
nereiškia, kad dirbti su juo bus saugu.
Nustatytasis priedo sukimosi greitis privalo būti
bent jau lygus maksimaliam ant elektrinio įrankio
♦
♦
♦
♦
♦
nurodytam greičiui. Priedai, kurie sukasi greičiau, nei
numatyta, gali sulūžti ir būti nusviesti.
Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti
elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą. Netinkamo
dydžio priedų negalima tinkamai apsaugoti apsauginiais
gaubtais ar valdyti.
Diskų, jungių, atraminių padų arba bet kokio kito
priedo vidinis skersmuo privalo tinkamai atitikti
elektrinio įrankio sukimo veleną. Priedai, kurių
vidinės skylės neatitinka elektrinio įrankio montavimo
prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to
galima netekti įrankio kontrolės.
Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš kiekvieną
naudojimą, patikrinkite priedą, pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkęs, ar atraminis
padas neįtrūkęs, nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo
vielinio šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis
ar jo priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra
pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, įjunkite įrankį ir leiskite
jam vieną minutę paveikti maksimaliu greičiu be
apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
Visada naudokite asmenines apsaugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite apsauginį
antveidį, tamsius arba apsauginius akinius. Pagal
aplinkybes dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę, kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles arba ruošinio dalis.
Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti įvairių darbų metu
susidarančias, išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų metu kylančias
daleles. Per ilgai dirbant labai triukšmingoje aplinkoje,
galima netekti klausos.
Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vietos.
Visi įeinantieji į darbo teritoriją, privalo dėvėti
asmenines saugos priemones. Ruošinio dalelės arba
sulūžę priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia darbo
vietos esančius asmenis.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį
įrankį tik už izoliuotų paviršių. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės dalys taip
pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti operatorių.
Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio priedo.
Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas gali būti
nupjautas arba jis gali užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į
besisukantį priedą.
Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis visiškai
nesustos. Besisukantis priedas gali užsikabinti už
paviršiaus ir negalėsite jo valdyti.
Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate jį sau prie
šono. Netyčia prisilietus prie besisukančio priedo, jis
gali įtraukti jūsų drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
LIETUVIŲ
♦
Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio ventiliacijos
angas. Variklio aušintuvas įtrauks dulkes į korpuso
vidų, ir susikaupusios metalo dulkės galės sukelti
elektros pavojų.
♦ Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
♦ Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitas skystas
aušinimo medžiagas, galima žūti nuo elektros srovės
arba elektros smūgio.
Pastaba: Pirmiau minėtas įspėjimas netaikomas elektriniams įrankiams, specialiai skirtiems naudoti prijungus prie
aušinimo skysčiu sistemos.
Saugos įspėjimai atliekant šlifavimo ir abrazyvinio
pjovimo darbus
♦
♦
♦
Atatranka ir su ja susiję įspėjimai
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio disko, atraminio
pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo užstrigimą ar
užkliuvimą. Suspaudimas arba sugriebimas sukelia staigų
besisukančio priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas
elektrinis įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga
priedo sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas arba
užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis į sužnybimo
tašką, gali įstrigti medžiagos paviršiuje, priversdamas diską
išlėkti ir atšokti. Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo;
tai priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo metu.
Esant tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniu įrankiu ir (arba)
netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų rezultatas, jos galima
išvengti vadovaujantis toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis.
♦ virtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite taip,
kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis
atatrankos jėgoms. Visuomet naudokite pagalbinę
rankeną, jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai
suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo momento
reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti sukimo
momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei imsis
tinkamų atsargumo priemonių.
♦ Niekada nekiškite rankų prie besisukančio priedo.
Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
♦ Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų atšokti
įrankis įvykus atatrankai. Atatranka svies įrankį
kryptimi, priešinga disko sukimosi krypčiai sugnybimo
taške.
♦ Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus, aštrius
kraštus ir pan. Stenkitės, kad įrankis neatšoktų
ir neužkliūtų. Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti besisukantį priedą užkliūti ir sukelti
atatranką, arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
♦ Nemontuokite grandininio pjūklo medžio drožimo
disko arba dantyto pjūklo disko. Tokie diskai dažnai
sukelia atatranką ir įrankis tampa nevaldomas.
♦
♦
Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui rekomenduojamus diskus ir konkretiems pasirinktiems diskams pritaikytus apsauginius gaubtus. Diskų, kurie
nėra skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai
apsaugoti apsauginiais gaubtais, su jais dirbti nesaugu.
Siekiant maksimalaus saugumo, reikia saugiai,
tinkamai uždėti apsauginį gaubtą, kad būtų neuždengta minimali disko dalis. Apsauginis gaubtas
padeda apsaugoti operatorių nuo skriejančių sulūžusio
disko dalelių bei atsitiktinio prisilietimo prie disko.
Diskai turi būti naudojami tik pagal rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui, nešlifuokite pjovimo disko
šonu. Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniam
galandimui, šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo dydžio
ir formos, pagal pasirinktą diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungės laiko diską ir taip sumažina disko
sulaužymo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės
gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems elektriniam
įrankiams skirtų diskų. Didesniems elektriniams
įrankiams skirti diskai netinka greičiau besisukančiam
mažesniam įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai atliekant šlifuojamojo
pjovimo darbus
♦
♦
♦
♦
♦
Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite pernelyg
didelio slėgio. Nemėginkite atlikti pernelyg gilių
pjūvių. Per daug spaudžiant diską, padidėja apkrova
ir diskas gali greičiau sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei
sukelti atatranką arba diskas gali suskilti.
Nestovėkite vienoje linijoje su besisukančiu disku
arba už jo. Kai diskas darbo metu juda nuo jūsų kūno,
galima atatranka gali sviesti besisukantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jus.
Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl kitų
priežasčių nutraukiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir
nejudinkite jo, kol diskas visiškai nenustos suktis.
Niekada nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka. Ištirkite ir
pataisykite gedimą, kad diskas daugiau neužstrigtų.
Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas ruošinyje.
Palaukite, kol diskas ims suktis visu greičiu, tada
vėl atsargiai nuleiskite jį į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį
įrankį ruošinyje, jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl
įvykti atatranka.
Paremkite plokštes arba kitus labai didelius ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų pavojus suspausti
diską ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš
abiejų disko pusių, šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio
krašto.
7
LIETUVIŲ
♦
Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas arba kitas
aklinas vietas. Atsikišęs diskas gali prapjauti dujų
ar vandens vamzdžius, elektros laidus arba objektus,
kurie gali sukelti atatranką.
Saugos įspėjimai atliekant šlifavimo darbus
šlifavimo popieriumi
♦
Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo disko
popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo popierių, vadovaukitės gamintojų rekomendacijomis. Didesnis
šlifavimo popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado
ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali lūžti diskas
arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai atliekant poliravimo darbus
♦
Neleiskite, kad kuri nors laisva šlifavimo gaubto
dalis arba jo priedo vielos laisvai suktųsi. Nušlifuokite arba nukirpkite atsilaisvinusias priedo vielas.
Atsilaisvinę ir besisukančio priedo vielos gali įstrigti
drabužiuose arba užstrigti ruošinyje.
Saugos įspėjimai atliekant šlifavimo darbus
vieliniais šepetėliais
♦
♦
Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių šeriai
lekia net įprasto šlifavimo metu. Nespauskite šepetėlio per daug, kad nebūtų per daug spaudžiamos
vielos. Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir (arba)
odoje.
ei atliekant darbus, kurių metu naudojami vieliniai
šepetėliai, rekomenduojama naudoti apsaugą,
būkite atsargūs, kad vielinis diskas arba šepetėlis
neliestų apsaugos. Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų
vielinio disko arba šepetėlio skersmuo gali padidėti.
♦
♦
♦
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į
įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Naudodami įrankį, dėvėkite apsauginius akinius
arba darbo akinius.
Naudodami šį įrankį, visuomet dėvėkite ausų
apsaugas.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus bloko įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
8
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
Klausos pablogėjimas.
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Šoninė rankena
LIETUVIŲ
3.
4.
Veleno stabdiklis
Šlifavimo disko apsauginis gaubtas
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti išjungtas ir
atjungtas nuo elektros tinklo.
Apsauginio gaubto uždėjimas ir nuėmimas (A pav.)
♦
šlifavimo diską, išgaubta centrinė išorinės jungės dalis
privalo būti nukreipta disko link (C pav., A). Montuojant
pjovimo diską, išgaubta centrinė išorinės jungės dalis
privalo būti nukreipta ne į disko pusę (C pav., B).
Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą, priveržkite
išorinę jungę, naudodami dviejų kaiščių veržliaraktį (14)
(D pav.).
Įrankis pateikiamas su apsauginiu gaubtu, skirtu šlifavimo ir
pjovimo darbams. Būtinai naudokite konkrečiai numatytam
darbui tinkamą apsauginį gaubtą. Jeigu įrankis bus naudojamas pjovimo darbams, privaloma uždėti specialiai šiam
darbui numatytą apsauginį gaubtą (17, F pav.).
Nuėmimas
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą, atsukite
išorinę jungę (13), naudodami dviejų kaiščių veržliaraktį
(14) (D pav.).
♦ Nuimkite išorinę jungę (13) ir diską (11).
Montavimas
♦ Padėkite įrankį ant stalo velenu (5) aukštyn.
♦ Atlaisvinkite fiksatorių (7) ir laikykite apsauginį gaubtą
(4) virš įrankio kaip parodyta.
♦ Sutapdinkite prielajas (8) su įrantomis (9).
♦ Spausdami apsauginį gaubtą žemyn, pasukite jį prieš
laikrodžio rodyklę į norimą padėtį.
♦ Užveržkite fiksatorių (7), kad pritvirtintumėte apsauginį
gaubtą prie įrankio.
♦ Jeigu reikia, priveržkite varžtą (6), kad padidėtų veržimo jėga.
Švitrinio popieriaus diskų uždėjimas ir nuėmimas
(D ir E pav.)
Nuėmimas
♦ Atlaisvinkite fiksatorių (7).
♦ Sukite apsauginį gaubtą pagal laikrodžio rodyklę, kad
prielajos (8) būtų sutapdintos su įrantomis (9).
♦ Nuimkite apsauginį gaubtą nuo įrankio.
Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite šio įrankio be apsauginio gaubto.
Šoninės rankenos montavimas
♦
Įsukite šoninę rankeną (2) į vieną iš įrankyje esančių
montavimo angų.
Įspėjimas! Visuomet naudokite šoninę rankeną.
Šlifavimo arba pjovimo diskų uždėjimas ir
nuėmimas (B–D pav.)
Visada naudokite darbui tinkamo tipo diską. Visada naudokite tinkamo skersmens ir vidinės angos diskus (žr. techninius
duomenis).
Uždėjimas
♦ Sumontuokite apsauginį gaubtą kaip aprašyta pirmiau.
♦ Ant veleno (5) dėkite vidinę jungę (10) kaip parodyta
(B pav.). Būtinai tinkamai užfiksuokite jungę ant veleno
plokščių šonų.
♦ Ant veleno (5) dėkite diską (11) kaip parodyta (B pav.).
Jeigu disko centras yra išgaubtas (12), išgaubta centrinė dalis privalo būti nukreipta į vidinę jungę.
♦ Įsitikinkite, ar diskas tinkamai užfiksuotas ant vidinės
jungės.
♦ Dėkite ant veleno išorinę jungę (13). Montuojant
Norint šlifuoti švitriniu popieriumi, reikia atraminio pado.
Atraminį padą, kaip priedą, galima įsigyti iš „Stanley Fat
Max“ atstovo.
Montavimas
♦ Ant veleno (5) dėkite vidinę jungę (10) kaip parodyta
(E pav.). Būtinai tinkamai užfiksuokite jungę ant veleno
plokščių šonų.
♦ Dėkite ant veleno atraminį padą (15).
♦ Uždėkite švitrinio popieriaus diską (16) ant atraminio
pado.
♦ Ant veleno uždėkite išorinę jungę (13) išgaubtą centrinę
dalį nukreipę į kitą pusę nuo disko.
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą, priveržkite
išorinę jungę, naudodami dviejų kaiščių veržliaraktį (14)
(D pav.). Įsitikinkite, ar išorinė jungė tinkamai uždėta ir
ar diskas tvirtai suspaustas.
Nuėmimas
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą, atsukite
išorinę jungę (13), naudodami dviejų kaiščių veržliaraktį
(14) (D pav.).
♦ Nuimkite išorinę jungę (13), švitrinio popieriaus diską
(16) ir atraminį padą (15).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
♦ Rūpestingai nutieskite kabelį, kad netyčia jo nenupjautumėte.
♦ Šlifavimo arba pjovimo diskui prisilietus prie ruošinio,
būkite pasirengę kibirkščių srautui.
♦ Visada nukreipkite įrankį taip, kad apsauginis gaubtas
užtikrintų maksimalią apsaugą nuo šlifavimo arba
pjovimo disko.
Įjungimas ir išjungimas
♦
Norėdami įjungti, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (1) pirmyn, o tada paspauskite jį. Atkreipkite dėmesį,
kad atleidus jungiklį, įrankis vis tiek veiks.
9
LIETUVIŲ
♦
Norėdami išjungti, paspauskite galinę įjungimo/išjungimo jungiklio dalį.
Įspėjimas! Neišjunkite įrankio, kai jis veikia esant apkrovai.
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
Tvirtai laikykite įrankį, viena ranka suėmę šoninę rankeną, o kita ranka – pagrindinę rankeną.
Šlifuojant tarp disko ir ruošinio paviršiaus visada reikėtų
išlaikyti maždaug 15° kampą.
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „Stanley Fat Max“ elektrinis prietaisas
(įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios
techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš
elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi atskirą akumuliatoriaus
bloką.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas, visiškai
išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia
jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių
pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis
įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „
Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
10
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „ Stanley Fat
Max“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį
bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Techniniai duomenys
FME811
(1 tipas)
FME812
(1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
230
230
Galios įvestis
W
850
850
Greitis be apkrovos
min -1
12 000
12 000
Disko skersmuo
mm
115
125
Disko vidinė anga
mm
22
22
Maks. disko storis
šlifavimo diskai
mm
6
6
pjovimo diskai
mm
3,5
3,5
Veleno skersmuo
Svoris
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (garso slėgis) 94,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 105,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Paviršiaus šlifavimas (ah,SG) 9,9 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Pjovimas (ah) 9,1 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Poliravimas (ah,P) 5,0 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Šlifavimas šlifavimo diskais (ah) 3,3 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Šlifavimas vieliniais šepetėliais (ah) 9,2 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
FME811 / FME812
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
19/04/2013
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Stanley Fat Max предназначена для шлифования и резки металла и стеновых
материалов с использованием отрезных дисков
и шлифовальных кругов соответствующего типа. При
наличии защитного кожуха соответствующего типа,
данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
b.
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
12
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключа-
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
теля и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e.
f.
g.
5.
a.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке, очистке
металлической щеткой, полировке и абразивной резке.
♦
♦
♦
Данный электроинструмент предназначен для
шлифования, зачистки, очистки металлической щеткой, полировки и абразивной резки.
Внимательно прочтите все инструкции по использованию, правила безопасности, спецификации, а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной травмы.
Использование инструмента не по назначению
может привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не разработанные
и не рекомендованные производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
Номинальная скорость вращения насадок
должна соответствовать скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
Внешний диаметр и толщина насадки должны
соответствовать диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка неправильного
размера не закрывается надлежащим образом защитным кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков,
фланцев, шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих принадлежностей
должны полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента. Насадки
с посадочными отверстиями, не соответствующими
крепёжным деталям электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки. Перед
каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов и трещин,
проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их
на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону
в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа выполняемых работ
надевайте щиток для защиты лица, защитную
маску или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы, вылетающие при
выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе
работ. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать средства инди-
видуальной защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или разрушенной насадки
могут стать причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
♦ Держите электроинструмент только за изолированные поверхности при выполнении работ,
во время которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создает
опасность удара электрическим током.
♦ Располагайте кабель подключения к электросети на удалении от вращающейся насадки.
В случае потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
♦ Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся
насадка может задеть за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если насадка
направлена на Вас. Случайный контакт с вращающейся насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению телесной
травмы.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли на металле
электродвигателя повышает риск поражения
электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды
могут привести к их воспламенению.
♦ Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения. Использование воды или других
жидких охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Примечание: Предыдущая мера предосторожности
не относится к электроинструментам, специально разработанным для использования с системой жидкости.
Обратный удар и действия по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией на
защемление или застревание вращающегося диска,
диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки, что
в свою очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом, и он внезапно подается назад
в направлении, противоположном вращению насадки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Например, если абразивный круг был защемлен или
застрял в заготовке, край круга в момент защемления
может врезаться в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад. В зависимости от направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться в сторону или
от оператора. В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом использования
электроинструмента не по назначению и/или неправильных действий оператора и условий работы, и его
можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного удара.
Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную рукоятку, если
она предусмотрена. При соблюдении соответствующих мер предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара и реакцию от
крутящего момента.
♦ Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе диск может
поранить Ваши руки.
♦ Не стойте в зоне действия обратного удара
электроинструмента. В момент заедания сила обратного удара отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте
отскакивания и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или образования обратного удара.
♦ Не устанавливайте на инструмент диск для
резьбы по дереву или зубчатый пильный диск.
Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций
по шлифованию и резке с использованием
абразивных дисков
♦
Используйте только диски, рекомендованные
для использования с Вашим электроинструментом, а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
♦
♦
♦
♦
Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух должен
быть установлен таким образом, чтобы со
стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только строго
в соответствии с их назначением. Например:
не выполняйте шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие диски
предназначены для шлифования периферией круга, поэтому боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные дисковые
фланцы, размер и форма которых полностью
соответствуют выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные диски
с электроинструментов большей мощности.
Диски, предназначенные для использования
с электроинструментами большей мощности, не
подходят для высоких скоростей инструментов
меньшей мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности при резке
с использованием абразивных дисков
♦
♦
♦
Не давите на режущий диск и не оказывайте на
него чрезмерного давления. Не пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на диск,
результатом которой может стать деформация или
заедание в момент резания, возможность возникновения обратного удара, а также поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в момент
выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим диском прямо на
вас.
При заклинивании диска или если по какойлибо причине Вы хотите прекратить резание,
выключите электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск полностью
не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки, пока
он ещё вращается, так как это может вызвать
обратный удар. Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры по ее устранению.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно введите
его в разрез. В противном случае, при повторном включении электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
Размещайте панели или заготовки больших
размеров на упорах для минимизации риска
защемления диска и обратного удара. Большие
заготовки имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего диска,
около линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном
врезании в стены и другие сплошные поверхности. Выступающий диск может врезаться в газовую
или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
♦
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями изготовителя.
Шлифовальная бумага, выступающая за пределы
подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или вызовет
обратный удар.
Меры безопасности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная шкурка
была плотно установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите или отрежьте
все выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе
с использованием проволочных щеток
♦
♦
16
Помните, что кусочки проволоки отскакивают
от проволочной щетки даже при выполнении
обычной операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано использование защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения проволочной
щетки или диска с ограждением. В процессе
работы и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
♦
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Боковая рукоятка
3. Кнопка блокировки шпинделя
4. Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. А)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным для работ по шлифованию поверхностей
и резанию. Убедитесь, что Вы используете правильный
тип защитного кожуха, предназначенный для выполнения данной операции. В случае если инструмент предназначен для операций по резке, на него должен быть
установлен специальный защитный кожух (17, Рис. F).
Установка
♦ Положите инструмент на стол, шпинделем (5)
вверх.
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7) и держите защитный кожух (4) над инструментом, как показано на
рисунке.
♦ Совместите проушины (8) с прорезями (9).
♦ Прижмите кожух к инструменту и поверните его
против часовой стрелки, устанавливая в нужное
положение.
♦ Затяните фиксатор зажима (7), закрепляя защитный кожух на инструменте.
♦ При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (6).
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7).
♦ Поверните защитный кожух по часовой стрелке,
совмещая проушины (8) с прорезями (9).
♦ Снимите защитный кожух с инструмента.
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
установленного на месте защитного кожуха.
Установка боковой рукоятки
♦
Ввинтите боковую рукоятку (2) в необходимое
резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку.
Установка и снятие шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. B-D)
Всегда используйте диски правильного типа, предназначенные только для соответствующего вида работ.
Используйте диски только соответствующего диаметра
и размера установочного отверстия (см. раздел «Технические характеристики»).
Установка
♦ Установите защитный кожух, как описано выше.
♦ Установите внутренний фланец (10) на шпиндель
(5), как показано на рисунке (Рис. В). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите диск (11) на шпиндель (5), как показано
на рисунке (Рис. В). Если диск имеет выпуклую
середину (12), проследите, чтобы она примыкала
к внутреннему фланцу.
♦ Убедитесь, что диск правильно установлен на
внутреннем фланце.
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (13).
При установке шлифовального круга, выступ
наружного фланца должен примыкать к шлифовальному кругу (Вид A на Рис. С). При установке
режущего диска, выступ наружного фланца должен
быть направлен в противоположную сторону от
режущего диска (Вид В на Рис. С).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (14) (Рис. D).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), ослабьте наружный фланец (13) входящим
в комплект поставки ключом (14) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (13) и диск (11).
Установка и снятие абразивных дисков (Рис. D
и E)
Для шлифования с использованием абразивных дисков
требуется установка диска-подошвы. Диск-подошву
можно дополнительно приобрести у ближайшего дилера Stanley Fat Max.
Установка
♦ Установите внутренний фланец (10) на шпиндель
(5), как показано на рисунке (Рис. Е). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите на шпиндель диск-подошву (15).
♦ На диск-подошву установите абразивный диск (16).
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (13)
с выпуклым центром направленным от диска.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (14) (Рис. D). Убедитесь,
что наружный фланец установлен правильно
и абразивный диск зафиксирован на месте.
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), ослабьте наружный фланец (13) входящим
в комплект поставки ключом (14) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (13), абразивный диск
(16) и диск-подошву (15).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно
его не разрезать.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр, как только
шлифовальный или режущий диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Всегда держите шлифмашину таким образом,
чтобы защитный кожух максимально загораживал
Вас от шлифовального или режущего диска.
Включение и выключение
♦
18
Чтобы включить инструмент, сначала передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед, затем нажмите
на него. Помните, что после отпускания клавиши
инструмент какое-то время будет продолжать
работать.
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите на заднюю
часть клавиши пускового выключателя.
Внимание! Не включайте и не выключайте шлифмашину, находящуюся в соприкосновении с обрабатываемой
заготовкой!
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
Крепко держите инструмент одной рукой за боковую рукоятку, другой рукой за основную рукоятку.
При шлифовании, старайтесь обеспечивать между
шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки угол приблизительно 15°.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME811
(Тип 1)
FME812
(Тип 1)
230
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
850
850
Число оборотов без нагрузки
об/мин.
12 000
12 000
Диаметр диска
мм
115
125
Диаметр установочного
отверстия
мм
22
22
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME811 / FME812
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
19/04/2013
Макс. толщина диска
шлифовальные круги
мм
6
6
режущие диски
мм
3,5
3,5
M14
M14
кг
2,1
2,1
Диаметр шпинделя
Вес
LpA (звуковое давление) 94,5 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 105,5 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,SG) 9,9 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Резка (ah) 9,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Полировка (ah,Р) 5,0 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Шлифование абразивным диском (ah,DS) 3,3 м/с 2, погрешность (K)
1,5 м/с 2
Зачистка проволочной щеткой (ah) 9,2 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206486 - 02-07-2013
20
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
14
E16558
15
57
56
4
32
21
20
1
2
3
32
22
25
24
27
29
www.2helpU.com
26
49
38
31
48
30
47
FME811 - FME812
33
39
39
34
45
36
52
50
35
44
46
43
37
51
17 - 01 - 12
53
15
55
54
1
TYP
www.stanley.eu
Download PDF

advertising