FMC700 | Stanley FMC700 TORCH Type H1 instruction manual

588778-01 CZ
Přeloženo z původního návodu
FMC700
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše akumulátorová svítilna Stanley Fat Max je určena pro
běžné svícení. Nářadí je určeno pro náročnější práce, ne
však pro profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžuje elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zá3
ČESKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
4
strčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit vznik požáru
nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést k vzniku popálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se
svítilen
♦
♦
♦
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Nepoužívejte svítilnu bez nasazeného skla nebo pokud
je sklo poškozeno.
Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku a nemiřte světelným paprskem do očí jiným osobám.
Varování! Nebezpečí vzniku požáru. Nepoužívejte pracovní svítilnu nebo nabíječku v blízkosti
hořlavých kapalin nebo v prostoru s výskytem
výbušných plynů nebo výparů. Jiskření vznikající
uvnitř přístrojů může způsobit vznícení výparů
a následné zranění.
♦
♦
Nevystavujte svítilnu nebo nabíječku vlhkému prostředí.
Nevystavujte svítilnu nebo nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Neomývejte svítilnu nebo nabíječku vodou a zabraňte
vniknutí vody do svítilny nebo do nabíječky. Nikdy
neponořujte svítilnu do vody.
Upozornění! Není-li nářadí používáno, při
odkládání postavte nářadí na stabilní povrch
tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem budou stát
na akumulátoru ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
♦
Nikdy se nedívejte pomocí optických přístrojů přímo do
zdroje světla.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
ČESKY
Štítky na nářadí
Popis
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Čočka svítilny
3. Akumulátor (není dodáván)
4. Spona na opasek
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦ Akumulátor nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit zranění nebo
jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet akumulátory, které
nejsou k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Obr. A
5.
6.
Nabíječka (není dodávána)
Indikátor nabíjení
Sestavení
Tento výrobek používá akumulátor a nabíječku,
které jsou v níže uvedené tabulce.
Popis
Katalogové číslo
Akumulátor 18 V Li-Ion
FMC685L
Nabíječka akumulátorů 18 V Li-Ion
FMC690L
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (3) nasadit, srovnejte jej s místem
jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor do nářadí
a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (7) a současně jej z nářadí vysuňte ven.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádný problém.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátory,
pokud teplota článků klesne pod přibližně 0 °C, nebo
překročí 40 °C. Akumulátory lze ponechat v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co teplota
článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Chcete-li akumulátor (3) nabít, vložte jej do nabíječky
(5). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se,
zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
♦ Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (6) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení
(6) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor může být
ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou
5
ČESKY
dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat (nabíjení), začne-li nabíječka akumulátor občas dobíjet. Indikátor nabíjení
(6) bude svítit tak dlouho, jak dlouho bude akumulátor vložen
do nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦ Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitý nebo poškozený akumulátor,
indikátor nabíjení (6) začne rychle červeně blikat. Postupujte
následovně:
♦ Vyjměte akumulátor (3) z nabíječky a opět jej vložte
zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jiný akumulátor, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiného akumulátoru správně, původní
akumulátor je poškozen a měl by být vrácen autorizovanému servisu, kde bude zajištěna jeho recyklace.
♦ Je-li při použití jiného akumulátoru indikace stejná jako
u původního, svěřte kontrolu a testování nabíječky
autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor příliš
horký nebo příliš studený, LED dioda bude střídavě
pomalu a rychle červeně blikat.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Akumulátory
Akumulátory Stanley Fat Max lze mnohokrát opakovaně nabíjet. Po ukončení provozní životnosti
likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
Chcete-li svítilnu zapnout, stiskněte spínač (1).
Chcete-li svítilnu vypnout, stiskněte spínač (1).
Údržba
♦
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej vyjměte z nářadí.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Vaše nářadí Stanley Fat Max bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
♦
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Technické údaje
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječku odpojte od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt.
♦ Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
6
FMC700 (H1)
Napájecí napětí
V
18
ČESKY
Záruka
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
7
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00181885 - 25-09-2012
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Download PDF

advertising