FMC700 | Stanley FMC700 TORCH Type H1 instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FMC700
2
SLOVENSKI
Namen uporabe
f.
Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi
neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik
(RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje
prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Svetilka Stanley Fat Max je zasnovana in namenjena svetenju. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
b.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča
iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite
napajalni kabel, ki je primeren za delo na prostem.
Uporaba primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da
bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot
je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopite iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
3
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren za
polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih baterij
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če baterije na uporabljate, jo shranite stran od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte
se s stiku s tekočino. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje
ali opekline.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za svetilke
4
♦
♦
♦
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki
niso navedeni v teh navodilih.
Ne uporabljajte svetilke brez stekla ali s poškodovanim
steklom.
Nikoli ne glejte neposredno v svetilko ali svetite s svetilko naravnost v oči druge osebe.
Opozorilo! Nevarnost požara! Delovne luči ali
polnilnika ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin
ali v ozračju z eksplozivnimi plini. Notranje iskre
lahko vnamejo pline, kar lahko vodi do telesnih
poškodb.
♦
♦
Luči ali polnilnika ne izpostavljajte mokroti ali vlagi. Luči
ali polnilnika ne izpostavljajte dežju ali snegu.
Luči ali polnilnika ne izpirajte z vodo oz. ne dovolite, da
bi voda prišla v notranjost luči ali polnilnika. Nikoli ne
potopite luči v vodo.
Previdno! Če orodja ne uporabljate, ga položite na stran na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se prevrnilo.
Nekatera orodja z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto prevrnejo.
♦
Z optičnim instrumentom nikoli ne glejte neposredno
v svetilko.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
Baterije polnite samo pri ambientnih temperaturah med
10 °C in 40 °C.
Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
Ko baterije zavržete, upoštevajte napotke v poglavju
„Varovanje okolja“.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Stanley Fat Max polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne predirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih
prostorih.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Značilnosti
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:
1. Sprožilno stikalo za vklop/izklop
2. Steklo
3. Baterija (ni priložena)
4. Pasna priponka
Slika A
5.
6.
Polnilnik (ni priložen)
Indikator polnjenja
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (3) poravnajte baterijo z vtičnico na orodju. Vstavite baterijo v vtičnico in jo potisnite,
tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (7) in hkrati izvlečete baterijo iz vtičnice.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko
ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke,
ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je
temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad
40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustrezno
dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (3) vstavite baterijo v polnilnik
(5). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca
vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (6) utripa zeleno (počasi).
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (6)
svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED
svetlečo diodo pustite priključena neomejeno dolgo. LED se
spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (6)
bo svetil, dokler je baterija priključena na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite
v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED svetlečo diodo
pustite priključeno neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Diagnostika polnilnika
Sestava
Spodnja preglednica prikazuje baterijo in polnilnik,
ki ju uporablja ta izdelek.
Opis
Kataloška številka
18 V litij-ionska baterija
FMC685L
Polnilnik za 18 V litij-ionsko baterijo
FMC690L
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo,
indikator polnjenja (6) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte
naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (3).
♦ Če indikatorji polnjenja še naprej utripajo rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja
poteka pravilno.
5
SLOVENSKI
♦
Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
♦ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija defektna,
lahko traja tudi do 60 minut. Če je baterija prevroča ali
prehladna, LED svetleča dioda ponavljajoče izmenično utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako
hitrost.
Vklop in izklop
♦
♦
Svetilko vklopite s pritiskom na sprožilno stikalo (1).
Svetilko izklopite s pritiskom na sprožilno stikalo (1).
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Baterije
Stanley Fat Max baterije lahko velikokrat polnite.
Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte z njimi
v skladu s predpisi za varovanje okolja:
Vzdrževanje
Vaše Stanley Fat Max električno orodje je proizvedeno tako,
da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in
rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite
baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe.
♦ Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
6
♦
♦
Do konca izpraznite akumulator, nato ga odstranite iz
orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske akumulatorje je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo
za zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
FMC700 (H1)
Napetost
V enosmerna
18
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
SLOVENSKI
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
7
HRVATSKI
Namjena
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
Ova svjetiljka Stanley Fat Max predviđena je za rasvjetu.
Ovaj je alat dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
8
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega
bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti
do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako se
upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
Električne alate upotrebljavajte isključivo s izričito
navedenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati rizik od ozljede
i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za
papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj
baterijskih priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ukoliko dođe
do kontakta, isperite tekućom vodom. Ako tekućina
dospije u oči, smjesta potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
svjetiljke
♦
♦
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove
osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.
Ne upotrebljavajte ako leća nije postavljena ili je oštećena.
♦
Ne gledajte izravno u svjetlo i ne usmjeravajte ga u oči
drugih osoba.
Upozorenje! Opasnost od požara. Radno svjetlo
ili punjač ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih tekućina ni u plinovitim ili eksplozivnim okruženjima.
Interno iskrenje može zapaliti plinove i prouzrokovati osobne ozljede.
♦
♦
Svjetiljku ne izlažite mokrim ili vlažnim mjestima.
Svjetiljku i punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
Svjetiljku i punjač ne perite vodom i pazite da voda
ne prodre u svjetiljku ili punjač. Svjetiljku ne uranjajte
u vodu.
Oprez! Kad se ne koristi, alat položite na stabilnu površinu gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki alati s velikim
akumulatorima mogu uspravno stajati na akumulatoru, ali mogu se lako prevrnuti.
♦
U izvor svjetla nemojte gledati pomoću optičkih instrumenata.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženom sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
9
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla
biti viša od 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte se uputa
u odjeljku „Zaštita okoliša“.
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
♦ Ovaj punjač Stanley Fat Max koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali
akumulatori mogu napuknuti i izazvati osobne ozljede
i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte dopunjavati akumulatore koji se ne
mogu puniti.
♦ Oštećene kabele odmah zamijenite.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Prije prvog uključivanja uređaja pročitajte priručnik
za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom izolacijom
te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem
električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Leća
3. Akumulator (nije isporučen)
4. Kopča za remen
Crtež A
5.
6.
Punjač (nije isporučen)
Pokazivač punjenja
Sklapanje
Ovaj proizvod rabi akumulator i punjač navedene
u sljedećoj tablici.
Opis
Kataloški broj
Litij-ionska baterija od 18 V
FMC685L
Punjač litij-ionske baterije od 18 V
FMC690L
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
♦
♦
Da biste postavili akumulator (3), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište
i potiskujte dok ne začujete „klik“.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje (7) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja naznaku
problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolišna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja je oko 24 °C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je temperatura ćelija niža od približno 0 °C ili viša od 40 °C. Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga automatski
početi puniti čim se ćelije dovoljno ohlade ili zagriju.
♦ Da biste napunili akumulator (3), umetnite ga u punjač
(5). Akumulator se može uložiti u punjač na samo jedan
način. Ne silite. Provjerite je li akumulator u cijelosti
namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač u utičnicu i uključite ga.
Zeleni pokazivač punjenja (6) polako će se paliti i gasiti.
Punjenje je dovršeno kada zeleni pokazivač punjenja (6)
svijetli kontinuirano. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač dok LED lampica svijetli. Tijekom
povremenih dopunjavanja akumulatora zelena LED će se
paliti i gasiti. Pokazivač punjenja (6) bit će uključen sve dok
je akumulator priključen u punjač pod naponom.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna.
Vijek trajanja akumulatora uvelike se smanjuje ako su
pohranjeni u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati
akumulator svježim i potpuno napunjenim.
10
HRVATSKI
Dijagnostika punjača
Ako punjač prepozna slab ili oštećen akumulator, brzo će
se paliti i gasiti crveni pokazivač punjenja (6). Napravite
sljedeće:
♦ Ponovo umetnite akumulator (3).
♦ Ako se crveni pokazivač punjenja nastavi brzo paliti
i gasiti, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili radi li punjenje ispravno.
♦ Ako se drugi akumulator puni ispravno, izvorni je
akumulator pokvaren te ga je potrebno vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
♦ Ako se drugi akumulator ponaša jednako kao i izvorni,
predajte punjač u ovlašteni servis radi testiranja.
Napomena: Može biti potrebno do 60 minuta kako bi se
odredilo je li akumulator pokvaren. Ako je akumulator
pretopao ili prehladan, crvena LED lampica palit će se
i gasiti naizmjence brzo te polako, tj. jedan brzi i jedan
spori bljesak.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Za uključivanje svjetiljke pritisnite prekidač (1).
Za isključivanje svjetiljke ponovo pritisnite prekidač (1).
Održavanje
Ovaj električni alat Stanley Fat Max predviđen je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača
odvojite ga od električnog napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
♦ Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte
da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
Akumulatori Stanley Fat Max mogu se dopunjavati
mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite ih
uz dužnu brigu prema okolišu.
♦
♦
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz
alata.
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Tehnički podaci
FMC700 (H1)
Napon
VDC
18
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
11
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Proizvod nije bio trošenju i habanju za koje nije predviđen
Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
Postoji dokaz o kupnji
Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
zst00193802 - 20-11-2012
12
13
14
Download PDF

advertising