FMC700 | Stanley FMC700 TORCH Type H1 instruction manual

372001 - 40 EST
FMC700
Eesti keel
(originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
A
B
3
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
See Stanley Fat Max kandevalgusti on mõeldud töökoha
valgustamiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a.
b.
c.
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja kontaktid
vähendavad elektrilöögi ohtu.
Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögioht.
Vältige elektritööriistade vihma kätte või märgadesse tingimustesse sattumist. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge kahjustage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välistingimustes, kasutage
kindlasti välistingimusteks ettenähtud pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles.
Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrguga ja/või akuga ühendamist
on toitelüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille
lüliti on tööasendis, kutsute esile õnnetuse.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage! Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a.
b.
c.
d.
e.
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
meetmete järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et
liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
EESTI KEEL
f.
g.
enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke saelehed terava ja puhtana. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja otsikud
jne. vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib kaasa tuua raskeid tagajärgi.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a.
b.
c.
d.
Laadige seadet ainult tootja määratletud laaduri
abil. Laadur, mis sobib üht tüüpi aku laadimiseks, võib
teise aku puhul tuua kaasa tuleohu.
Kasutage autkööriista ainult sellele ette nähtud
akuga. Muud tüüpi aude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest
jms metallesemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.
Lühiühendus akuklemmide vahel võib tekitada põletusi
või tulekahju.
Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku.
Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Kokkupuute
korral peske veega. Kui vedelikku satub silma,
pöörduge lisaks arsti poole. Akust lekkinud vedelik
võib tekitad ärritust või põletusi.
6. Hooldamine
a.
Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded kandevalgustitele
♦
♦
♦
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi
peale nende, mis on kindlaks määratud kasutusjuhendis.
Ärge kasutage valgustit ilma paigaldatud klaasita või
kahjustatud klaasiga.
Ärge vaadake otse valgusallikasse ega laske valgust
teistele inimestele silmadesse.
Hoiatus! Tuleoht! Ärge kasutage töövalgustit
või laadurit tuleohtlike vedelike ning gaasi
sisaldavas või plahvatusohlikus keskkonnas.
Seadmes tekkiv säde võib gaasi süüdata ning
põhjustada kehavigastusi.
♦
ärge jätke valgustit või laadurit märga või niiskesse
kohta. Vältige valgusti või laaduri kokkupuudet vihma
või lumega.
♦
Ärge peske valgustit või laadurit veega ning vältige
vee sattumist valgusti või laaduri sisse. Ärge kastke
valgustit vette.
Ettevaatust! Kui tööriista ei kasutata,
asetage see külili stabiilsele pinnale, mille
taha inimesed ei komista ega kuku. Mõned
suurte akupatareidega tööriistad seisavad
püsti akupatareil, kuid neid on võimalik
kergesti ümber lükata.
♦
Ärge vaadake optilise seadme abil otse valgusallikasse.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
♦ Vigastused pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
♦ Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
♦ Vigastused seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme
pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustus.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme,
pöögi ja MDF-i puhul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja laadurite kohta
Akud
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge proovige akusid kunagi avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
♦
♦
♦
Kasutage Stanley Fat Max laadurit ainult vastava seadme/tööriistaga aku laadimiseks. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
5
EESTI KEEL
♦
♦
♦
Vältige laaduri kokkupuudet veega.
Ärge avage laadurit.
Ärge torgake laadurisse teisi esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
♦
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekabel on kahjustunud, tuleb see lasta ohutuse
tagamiseks vahetada tootjal või Stanley Fat Maxi
volitatud hoolduskeskuses.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Klaas
3. Aku (ei kuulu komplekti)
4. Vööklamber
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
ligikaudu 24 °C
Märkus. Laadur ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalalm kui 0 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadurisse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
♦ Aku laadimiseks (3) sisestage aku laadurisse (5). Aku
saab laadurisse sisestada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on lõpuni laadurisse
sisestatud.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimise märgutuli (6) hakkab rohelkisena vilkuma
(aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (6) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadimine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (6) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
♦ Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Tühjana
seisma jäänud aku mahtuvus väheneb oluliselt.
Aku jätmine laadurisse
Joonis A
Aku võib jätta laadurisse, kui laaduri märgutuli põleb püsivalt. Laadur hoiab aku laetuna ja kasutusvalmina.
5.
6.
Laaduri diagnostika
Laadur (ei kuulu komplekti)
Laadimise indikaator
Kokkupanemine
Koos seadmega kasutatakse akut ja laadurit, mis
on määratletud allolevas tabelis.
Kirjeldus
18 V liitium-ioonaku
18 V liitium-ioonaku laadur
Tootenumber
FMC685L
FMC690L
Aku eemaldamine ja paigaldamine (jn B)
♦
♦
Aku paigaldamiseks (3) seadke aku kohakuti tööriista
akupesaga. Lükake aku pessa ja vajutage, kuni aku
klõpsatuse saatel kinnitub.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupp
(7) sisse ning tõmmake aku pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Vältige tööriistale surumist. Ärge koormake
tööriista üle.
Aku laadimine (jn A)
Aku vajab laadimist enne esimest kasutamist ja alati, kui
tööriista võimsus aku kasutamisel hakkab vähenema. Aku
võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega tähenda,
et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
6
Kui laadur avastab, et aku on nõrk või kahjustsatud (6), hakkab märgutuli punasena kiirelt vilkuma. Toimige järgmiselt.
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (3).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus. Aku rikke kindlakstegemine võib kesta isegi
kuni 60 minutit. Kui aku on luuga külm või kuum, vilgub
punane märgutuli vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
Valgusti sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (1)
Valgusti väljalülitamiseks vajutage päästiklülitit (1)
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda
ja seadet regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista kül-
EESTI KEEL
jest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
♦ Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite sorteerimine
võimaldab materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Akud
♦
♦
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel.
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remondikeskusse või kohalikku
taaskasutuskeskusesse.
Tehnilised andmed
FMC700 (H1)
Pinge
VDC
18
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фонарь Stanley Fat Max предназначен для освещения пространства. Данный инструмент предназначен
для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
8
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
Использование аккумуляторных инструментов
и технический уход
Заряжайте аккумулятор зарядным устройством
указанной производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск возгорания
в случае его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора какой-либо другой
марки может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы,
и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению
пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость попала на
кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе с фонарями
♦
♦
♦
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном
руководстве по эксплуатации.
Не пользуйтесь фонарем без линз или с поврежденной линзой.
Никогда не смотрите на источник света и не направляйте свет на глаза других людей.
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Опасность возникновения
пожара. Не используйте фонарь или зарядное устройство вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или в газовой или
взрывоопасной среде. Внутренние искры
могут зажечь пары, что может стать причиной получения телесной травмы.
♦
♦
Не подвергайте фонарь или зарядное устройство
воздействию влаги. Не подвергайте фонарь или зарядное устройство воздействию дождя или снега.
Не мойте фонарь или зарядное устройство водой
и не позволяйте воде попасть внутрь фонаря или
зарядного устройства. Никогда не погружайте
фонарь в воду.
Предупреждение! Кладите не используемый инструмент набок на устойчивую поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что об него
могут споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их легко
опрокинуть.
♦
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Никогда не смотрите через оптические приборы
непосредственно в источник света.
10
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
Заряжайте аккумулятор только при температуре
окружающей среды в пределах 10 °С – 40 °С.
Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Зарядные устройства
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте Ваше зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит.
Аккумуляторы других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
Немедленно заменяйте поврежденный сетевой
кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Не используйте зарядное устройство в качестве
объекта для проведения испытаний.
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Курковый пусковой выключатель
2. Линза
3. Аккумулятор (не входит в комплект поставки)
4. Крепление для ремня
Рис. А
5.
6.
Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
Индикатор зарядки
Сборка
С данным продуктом используются
аккумулятор и зарядное устройство,
приведённые в таблице:
Описание
Номер по каталогу
Литий-ионный аккумулятор 18 В FMC685L
Зарядное устройство для
литий-ионного аккумулятора
FMC690L
18 В
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. B)
♦
♦
Эксплуатация
Зарядное устройство предназначено только
для использования внутри помещений.
Электробезопасность
♦
аккумулятор из приёмного гнезда.
Чтобы вставить аккумулятор (3), совместите его
с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте
аккумулятор в приёмное гнездо и нажимайте на
него, пока он не зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на отпирающую кнопку (7), одновременно вынимая
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие
какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °С.
Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно
24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элемента
ниже 0°C или выше 40°C. Оставьте аккумулятор
в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (3), вставьте его
в зарядное устройство (5). Аккумулятор можно
вставить в зарядное устройство только в одномединственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью
вставлен в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой
розетке и включите его.
Индикатор зарядки (6) начнет мигать зеленым светом
(медленно).
По завершении зарядки индикатор (6) перейдет в режим
непрерывного свечения зеленым светом. Аккумулятор
может оставаться в зарядном устройстве при горящем
индикаторе в течение неограниченного периода времени. Время от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора.
Индикатор зарядки (6) будет гореть все время, пока
в подключенном к сети зарядном устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение
1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном состоянии, значительно
уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выявление неисправностей зарядным
устройством
♦
При фиксировании неисправности самого зарядного
устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (6)
начнет мигать красным светом в ускоренном режиме.
Выполните следующие действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (3)
в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать красным
светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается правильно,
это означает, что первоначальный аккумулятор
поврежден и должен быть сдан в сервисный центр
на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что и при установке
первоначального аккумулятора, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности
аккумулятора может понадобиться приблизительно
60 минут. Если аккумулятор слишком охлажден или
слишком перегрет, индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Защита окружающей среды
Включение и выключение
♦
♦
Чтобы включить фонарь, нажмите на курковый
пусковой выключатель (1).
Чтобы выключить фонарь, снова нажмите на курковый пусковой выключатель (1).
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме
регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента
аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства
отключите его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью.
♦ Не используйте абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе растворителей.
12
Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из
него всю накопившуюся пыль.
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Аккумуляторы
♦
♦
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно подзаряжать неограниченное количество раз.
По окончании срока службы утилизируйте
отработанные аккумуляторы безопасным
для окружающей среды способом:
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный
сервисный центр или в местный пункт переработки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Гарантийные условия
FMC700 (H1)
Напряжение питания
В пост.
тока
18
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206438 - 03-07-2013
13
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYP
H1
FMC700
1
2
3
E16615
www.2helpU.com
www.stanley.eu
19 - 03 - 12
Download PDF

advertising