FMC700 | Stanley FMC700 TORCH Type H1 instruction manual

371001 - 11 LV
FMC700
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
A
B
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Jūsu Stanley Fat Max elektriskais lukturis ir izveidots, lai
nodrošinātu apgaismošanu. Šo rīku ir paredzēts ekspluatēt
profesionālām un privātām, neprofesionālām personām.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
e.
f.
3. Personīgā drošība
a.
b.
1. Darba zonas drošība
a.
b.
c.
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
c.
d.
2. Elektrodrošība
a.
b.
c.
d.
4
Elektroinstrumenta kontaktdakšām jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē,
ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci (NAI). Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
e.
f.
g.
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a.
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
6. Apkalpošana
a.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi elektriskajam lukturim
♦
♦
♦
b.
c.
d.
Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar
lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam,
tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to
drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram,
papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja
jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst
acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums,
kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci, ja tai nav uzstādīta lēca vai lēca ir
bojāta.
Nekādā gadījumā neskatieties tieši starā un nespīdiniet
staru citu personu acīs.
Brīdinājums! Ugunsgrēka risks! Darba
lukturi lādētāju nedrīkst ekspluatēt viegli uzliesmojošu šķidrumu tuvumā, vai arī gāzu vai
sprādzienbīstamā vidē. Iekšējās dzirksteles
var aizdedzināt izgarojumu tvaikus un radīt
ievainojumus.
♦
♦
Lukturi vai lādētāju nedrīkst lietot mitrās vai slapjās
vietās. Nepakļaujiet lukturi vai lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
Nemazgājiet lukturi vai lādētāju ar ūdeni un nepieļaujiet
ūdens iekļūšanu tajā. Darba lukturi nekādā gadījumā
nedrīkst iegremdēt ūdenī.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas
virsmas, no kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels akumulators,
var novietot stāvus uz tā, taču šādā gadījumā
tos var viegli apgāzt.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a.
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
♦
Nekad tieši neskatieties ar optiskajiem instrumentiem
gaismas avotos.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
5
LATVIEŠU
♦
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un noteikumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas mēlītes slēdzis
2. Lēca
3. Akumulators (nav iekļauts komplektācijā)
4. Siksnas skava
A att.
5.
6.
Lādētājs (nav iekļauts komplektācijā)
Uzlādes indikators
Papildu drošības noteikumi akumulatoriem un
lādētājiem
Salikšana
Akumulatori
Šim izstrādājumam tiek izmantots akumulators un
lādētājs, kas minēti turpmāk minētajā tabulā.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās
no 10 °C līdz 40 °C.
Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā
„Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
Lādētāji
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lietojiet šo Stanley Fat Max lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šīs ierīces komplektācijā.
Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās baterijas.
Bojātie vadi ir nekavējoties jānomaina.
Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
Neatveriet lādētāju.
Nepārbaudiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
♦
6
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā
neaizstājiet lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Apraksts
18 V litija jonu akumulators
18 V litija jonu akumulatora
lādētājs
Kataloga numurs
FMC685L
FMC690L
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (B att.)
♦
♦
Lai uzstādītu akumulatoru (3), savietojiet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzdā
un piespiediet akumulatoru , līdz tas nofiksējas.
Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogu
(7) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Akumulatora nomaiņa (A att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un
ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot
darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā
akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C
vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādēs akumulatoru, ja šūnu
temperatūra būs zem 0 °C vai virs 40 °C. Akumulators
ir jāatstāj lādētājā un lādētājs sāks uzlādēt automātiski,
kad šūnu temperatūra uzsils vai atdzisīs.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (3), ievietojiet to lādētājā (5).
Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārliecinieties, ka akumulators ir
pilnībā ievietots lādētājā.
♦ Iespraudiet lādētājā un ieslēdziet elektrotīkla barošanu.
Mirgos (lēnām) zaļais uzlādes indikators (6).
LATVIEŠU
Uzlāde ir pabeigta, kad zaļais uzlādes indikators (6) deg
pastāvīgi. Lādētāju un akumulatoru var neierobežoti ilgi
atstāt pievienotus ar degošu gaismas diodi. Gaismas diode
pāries zaļās mirgojošās gaismas (uzlādes) stāvoklī, jo
lādētājs ik pa brīdim atjaunos akumulatora uzlādes līmeni.
Uzlādes indikators (6) degs tik ilgi, kamēr akumulators paliks
ievietots lādētājā.
♦ Izlādētus akumulatorus uzlādējiet 1 reizi nedēļā.
Akumulatora darbmūžs stipri samazināsies, ja tas tiks
uzglabāts izlādētā stāvoklī.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Lādētāju un akumulatoru var neierobežoti ilgi atstāt pievienotus ar degošu gaismas diodi. Lādētājs uzturēs akumulatoru gatavībā un pilnībā uzlādētu.
♦
♦
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Lādētāja diagnostika
Ja lādētājs nosaka, ka akumulators ir izlādējies vai bojāts,
uzlādes indikators (6) sāks ātri mirgot sarkanā krāsā.
Rīkojieties šādi:
♦ atkārtoti ievietojiet akumulatoru (3);
♦ ja uzlādes indikators turpina ātri mirgot sarkanā krāsā,
izmantojiet citu akumulatoru, lai noteiktu vai lādēšanas
process darbojas pareizi;
♦ ja nomaiņas akumulators tiek uzlādēts pareizi, oriģinālais akumulators ir bojāts un tas ir jānogādā apkopes
centrā vai jālikvidē;
♦ ja jaunais akumulators uzrāda tādu pašu indikāciju
kā oriģinālais akumulators, tad lādētājs ir jānogādā
pārbaudei pilnvarotā apkopes centrā.
Piezīme. Var būt nepieciešams laiks līdz 60 minūtēm,
lai noteiktu, ka akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir
pārāk karsts vai pārāk auksts, gaismas diode alternatīvi
mirgos ātri un lēni sarkanā krāsā, ar vienu uzzibsnījumu
pie katra ātruma un atkārtojuma.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
Lai pārslēgtu lukturi ieslēgtā stāvoklī, piespiediet
mēlītes slēdzi (1)
Lai pārslēgtu lukturi izslēgtā stāvoklī, piespiediet
mēlītes slēdzi (1)
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Akumulatori
Apkope
Šis Stanley Fat Max rīks ir paredzēts ilgstošam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to
no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet pa to, lai
iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
♦
♦
Stanley Fat Max akumulatorus var daudzkārt
atkārtoti uzlādēt. Kad to kalpošanas laiks ir
beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā
veidā:
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no
instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.
Tehniskie dati
FMC700 (H1)
Spriegums
VLĪDZSTRĀVA
18
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фонарь Stanley Fat Max предназначен для освещения пространства. Данный инструмент предназначен
для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
8
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
Использование аккумуляторных инструментов
и технический уход
Заряжайте аккумулятор зарядным устройством
указанной производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск возгорания
в случае его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора какой-либо другой
марки может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы,
и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению
пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость попала на
кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе с фонарями
♦
♦
♦
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном
руководстве по эксплуатации.
Не пользуйтесь фонарем без линз или с поврежденной линзой.
Никогда не смотрите на источник света и не направляйте свет на глаза других людей.
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Опасность возникновения
пожара. Не используйте фонарь или зарядное устройство вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или в газовой или
взрывоопасной среде. Внутренние искры
могут зажечь пары, что может стать причиной получения телесной травмы.
♦
♦
Не подвергайте фонарь или зарядное устройство
воздействию влаги. Не подвергайте фонарь или зарядное устройство воздействию дождя или снега.
Не мойте фонарь или зарядное устройство водой
и не позволяйте воде попасть внутрь фонаря или
зарядного устройства. Никогда не погружайте
фонарь в воду.
Предупреждение! Кладите не используемый инструмент набок на устойчивую поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что об него
могут споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их легко
опрокинуть.
♦
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Никогда не смотрите через оптические приборы
непосредственно в источник света.
10
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
Заряжайте аккумулятор только при температуре
окружающей среды в пределах 10 °С – 40 °С.
Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Зарядные устройства
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте Ваше зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит.
Аккумуляторы других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
Немедленно заменяйте поврежденный сетевой
кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Не используйте зарядное устройство в качестве
объекта для проведения испытаний.
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Курковый пусковой выключатель
2. Линза
3. Аккумулятор (не входит в комплект поставки)
4. Крепление для ремня
Рис. А
5.
6.
Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
Индикатор зарядки
Сборка
С данным продуктом используются
аккумулятор и зарядное устройство,
приведённые в таблице:
Описание
Номер по каталогу
Литий-ионный аккумулятор 18 В FMC685L
Зарядное устройство для
литий-ионного аккумулятора
FMC690L
18 В
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. B)
♦
♦
Эксплуатация
Зарядное устройство предназначено только
для использования внутри помещений.
Электробезопасность
♦
аккумулятор из приёмного гнезда.
Чтобы вставить аккумулятор (3), совместите его
с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте
аккумулятор в приёмное гнездо и нажимайте на
него, пока он не зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на отпирающую кнопку (7), одновременно вынимая
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие
какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °С.
Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно
24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элемента
ниже 0°C или выше 40°C. Оставьте аккумулятор
в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (3), вставьте его
в зарядное устройство (5). Аккумулятор можно
вставить в зарядное устройство только в одномединственном положении. Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью
вставлен в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой
розетке и включите его.
Индикатор зарядки (6) начнет мигать зеленым светом
(медленно).
По завершении зарядки индикатор (6) перейдет в режим
непрерывного свечения зеленым светом. Аккумулятор
может оставаться в зарядном устройстве при горящем
индикаторе в течение неограниченного периода времени. Время от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора.
Индикатор зарядки (6) будет гореть все время, пока
в подключенном к сети зарядном устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение
1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном состоянии, значительно
уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве
при горящем индикаторе в течение неограниченного
периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выявление неисправностей зарядным
устройством
♦
При фиксировании неисправности самого зарядного
устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (6)
начнет мигать красным светом в ускоренном режиме.
Выполните следующие действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (3)
в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать красным
светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается правильно,
это означает, что первоначальный аккумулятор
поврежден и должен быть сдан в сервисный центр
на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что и при установке
первоначального аккумулятора, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности
аккумулятора может понадобиться приблизительно
60 минут. Если аккумулятор слишком охлажден или
слишком перегрет, индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Защита окружающей среды
Включение и выключение
♦
♦
Чтобы включить фонарь, нажмите на курковый
пусковой выключатель (1).
Чтобы выключить фонарь, снова нажмите на курковый пусковой выключатель (1).
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме
регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента
аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства
отключите его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью.
♦ Не используйте абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе растворителей.
12
Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из
него всю накопившуюся пыль.
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Аккумуляторы
♦
♦
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно подзаряжать неограниченное количество раз.
По окончании срока службы утилизируйте
отработанные аккумуляторы безопасным
для окружающей среды способом:
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный
сервисный центр или в местный пункт переработки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Гарантийные условия
FMC700 (H1)
Напряжение питания
В пост.
тока
18
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00206436 - 03-07-2013
13
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYP
H1
FMC700
1
2
3
E16615
www.2helpU.com
www.stanley.eu
19 - 03 - 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising