FMC700 | Stanley FMC700 TORCH Type H1 instruction manual

382014-32 BAL
www.stanley.eu
FMC700
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
9
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
f.
Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi
neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik
(RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje
prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Svetilka Stanley Fat Max je zasnovana in namenjena svetenju. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
b.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča
iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite
napajalni kabel, ki je primeren za delo na prostem.
Uporaba primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da
bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot
je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopite iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko
povzroči nevarnost.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren za
polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih baterij
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če baterije na uporabljate, jo shranite stran od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte
se s stiku s tekočino. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje
ali opekline.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za svetilke
♦
♦
♦
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki
niso navedeni v teh navodilih.
Ne uporabljajte svetilke brez stekla ali s poškodovanim
steklom.
Nikoli ne glejte neposredno v svetilko ali svetite s svetilko naravnost v oči druge osebe.
Opozorilo! Nevarnost požara! Delovne luči ali
polnilnika ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin
ali v ozračju z eksplozivnimi plini. Notranje iskre
lahko vnamejo pline, kar lahko vodi do telesnih
poškodb.
♦
♦
Luči ali polnilnika ne izpostavljajte mokroti ali vlagi. Luči
ali polnilnika ne izpostavljajte dežju ali snegu.
Luči ali polnilnika ne izpirajte z vodo oz. ne dovolite, da
bi voda prišla v notranjost luči ali polnilnika. Nikoli ne
potopite luči v vodo.
Previdno! Če orodja ne uporabljate, ga položite na stran na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se prevrnilo.
Nekatera orodja z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto prevrnejo.
♦
Z optičnim instrumentom nikoli ne glejte neposredno
v svetilko.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
5
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
Baterije polnite samo pri ambientnih temperaturah med
10 °C in 40 °C.
Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
Ko baterije zavržete, upoštevajte napotke v poglavju
„Varovanje okolja“.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Stanley Fat Max polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne predirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih
prostorih.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Značilnosti
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih značilnosti:
1. Sprožilno stikalo za vklop/izklop
2. Steklo
3. Baterija (ni priložena)
4. Pasna priponka
Slika A
5.
6.
Polnilnik (ni priložen)
Indikator polnjenja
♦
♦
Pri nameščanju baterije (3) poravnajte baterijo z vtičnico na orodju. Vstavite baterijo v vtičnico in jo potisnite,
tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (7) in hkrati izvlečete baterijo iz vtičnice.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko
ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke,
ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je
temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad
40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustrezno
dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (3) vstavite baterijo v polnilnik
(5). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca
vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (6) utripa zeleno (počasi).
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (6)
svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED
svetlečo diodo pustite priključena neomejeno dolgo. LED se
spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (6)
bo svetil, dokler je baterija priključena na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite
v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED svetlečo diodo
pustite priključeno neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Diagnostika polnilnika
Sestava
Spodnja preglednica prikazuje baterijo in polnilnik,
ki ju uporablja ta izdelek.
Opis
Kataloška številka
18 V litij-ionska baterija
FMC685L
Polnilnik za 18 V litij-ionsko baterijo
FMC690L
6
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo,
indikator polnjenja (6) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte
naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (3).
♦ Če indikatorji polnjenja še naprej utripajo rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja
poteka pravilno.
SLOVENSKI
♦
Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
♦ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija defektna,
lahko traja tudi do 60 minut. Če je baterija prevroča ali
prehladna, LED svetleča dioda ponavljajoče izmenično utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako
hitrost.
Vklop in izklop
♦
♦
Svetilko vklopite s pritiskom na sprožilno stikalo (1).
Svetilko izklopite s pritiskom na sprožilno stikalo (1).
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Baterije
Stanley Fat Max baterije lahko velikokrat polnite.
Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte z njimi
v skladu s predpisi za varovanje okolja:
Vzdrževanje
Vaše Stanley Fat Max električno orodje je proizvedeno tako,
da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in
rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite
baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe.
♦ Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
♦
♦
Do konca izpraznite akumulator, nato ga odstranite iz
orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske akumulatorje je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo
za zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
FMC700 (H1)
Napetost
V enosmerna
18
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe.
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo.
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
7
SLOVENSKI
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3.
8
HRVATSKI
Namjena
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
Ova svjetiljka Stanley Fat Max predviđena je za rasvjetu.
Ovaj je alat dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega
bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti
do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
9
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako se
upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
Električne alate upotrebljavajte isključivo s izričito
navedenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati rizik od ozljede
i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za
papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj
baterijskih priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ukoliko dođe
do kontakta, isperite tekućom vodom. Ako tekućina
dospije u oči, smjesta potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
svjetiljke
♦
♦
10
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove
osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.
Ne upotrebljavajte ako leća nije postavljena ili je oštećena.
♦
Ne gledajte izravno u svjetlo i ne usmjeravajte ga u oči
drugih osoba.
Upozorenje! Opasnost od požara. Radno svjetlo
ili punjač ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih tekućina ni u plinovitim ili eksplozivnim okruženjima.
Interno iskrenje može zapaliti plinove i prouzrokovati osobne ozljede.
♦
♦
Svjetiljku ne izlažite mokrim ili vlažnim mjestima.
Svjetiljku i punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
Svjetiljku i punjač ne perite vodom i pazite da voda
ne prodre u svjetiljku ili punjač. Svjetiljku ne uranjajte
u vodu.
Oprez! Kad se ne koristi, alat položite na stabilnu površinu gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki alati s velikim
akumulatorima mogu uspravno stajati na akumulatoru, ali mogu se lako prevrnuti.
♦
U izvor svjetla nemojte gledati pomoću optičkih instrumenata.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženom sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla
biti viša od 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte se uputa
u odjeljku „Zaštita okoliša“.
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
♦ Ovaj punjač Stanley Fat Max koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali
akumulatori mogu napuknuti i izazvati osobne ozljede
i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte dopunjavati akumulatore koji se ne
mogu puniti.
♦ Oštećene kabele odmah zamijenite.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Prije prvog uključivanja uređaja pročitajte priručnik
za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom izolacijom
te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem
električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Leća
3. Akumulator (nije isporučen)
4. Kopča za remen
Crtež A
5.
6.
Punjač (nije isporučen)
Pokazivač punjenja
Sklapanje
Ovaj proizvod rabi akumulator i punjač navedene
u sljedećoj tablici.
Opis
Kataloški broj
Litij-ionska baterija od 18 V
FMC685L
Punjač litij-ionske baterije od 18 V
FMC690L
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
♦
♦
Da biste postavili akumulator (3), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište
i potiskujte dok ne začujete „klik“.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje (7) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja naznaku
problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolišna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja je oko 24 °C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je temperatura ćelija niža od približno 0 °C ili viša od 40 °C. Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga automatski
početi puniti čim se ćelije dovoljno ohlade ili zagriju.
♦ Da biste napunili akumulator (3), umetnite ga u punjač
(5). Akumulator se može uložiti u punjač na samo jedan
način. Ne silite. Provjerite je li akumulator u cijelosti
namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač u utičnicu i uključite ga.
Zeleni pokazivač punjenja (6) polako će se paliti i gasiti.
Punjenje je dovršeno kada zeleni pokazivač punjenja (6)
svijetli kontinuirano. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač dok LED lampica svijetli. Tijekom
povremenih dopunjavanja akumulatora zelena LED će se
paliti i gasiti. Pokazivač punjenja (6) bit će uključen sve dok
je akumulator priključen u punjač pod naponom.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna.
Vijek trajanja akumulatora uvelike se smanjuje ako su
pohranjeni u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati
akumulator svježim i potpuno napunjenim.
11
HRVATSKI
Dijagnostika punjača
Ako punjač prepozna slab ili oštećen akumulator, brzo će
se paliti i gasiti crveni pokazivač punjenja (6). Napravite
sljedeće:
♦ Ponovo umetnite akumulator (3).
♦ Ako se crveni pokazivač punjenja nastavi brzo paliti
i gasiti, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili radi li punjenje ispravno.
♦ Ako se drugi akumulator puni ispravno, izvorni je
akumulator pokvaren te ga je potrebno vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
♦ Ako se drugi akumulator ponaša jednako kao i izvorni,
predajte punjač u ovlašteni servis radi testiranja.
Napomena: Može biti potrebno do 60 minuta kako bi se
odredilo je li akumulator pokvaren. Ako je akumulator
pretopao ili prehladan, crvena LED lampica palit će se
i gasiti naizmjence brzo te polako, tj. jedan brzi i jedan
spori bljesak.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Za uključivanje svjetiljke pritisnite prekidač (1).
Za isključivanje svjetiljke ponovo pritisnite prekidač (1).
Održavanje
Ovaj električni alat Stanley Fat Max predviđen je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača
odvojite ga od električnog napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
♦ Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte
da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
12
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
Akumulatori Stanley Fat Max mogu se dopunjavati
mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite ih
uz dužnu brigu prema okolišu.
♦
♦
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz
alata.
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Tehnički podaci
FMC700 (H1)
Napon
V DC
18
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Proizvod nije bio trošenju i habanju za koje nije predviđen.
Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke.
Postoji dokaz o kupnji.
Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3.
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo
da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
14
♦
2.
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
Vaša Stanley Fat Max lampa je konstruisana za osvetljenje.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
3.
a.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
15
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Upotreba i održavanje električnih alata
Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao
proizvođač. Punjač koji je podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost od požara ako se
koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama koje su dizajnirane specijalno za njih. Upotreba
bilo koje druge punjive baterije može izazvati opasnost
od povreda ili požara.
Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje
od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir,
novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između
kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
Pod neodgovarajućim uslovima može doći do
curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.
Ako slučajno dođe do kontakta, isperite mesto
kontakta vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima,
potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz
baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
lampe
16
♦
♦
♦
Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji
deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.
Ne uključujte ako staklo nije na svom mestu ili ako je
oštećeno.
Nemojte nikad direktno da gledate u svetlost i nikad ne
usmeravajte svetlo u oči drugih osoba.
Upozorenje! Opasnost od požara. Ne uključujte
radnu lampu ili punjač blizu zapaljivih tečnosti ili
u gasovitim ili eksplozivnim atmosferama. Unutrašnje varnice mogu da zapale isparenja i dovedu do
telesnih povreda.
♦
♦
Ne izlažite lampu ili punjač vlazi ili pari. Ne izlažite
lampu ili punjač kiši ili snegu.
Ne perite lampu ili punjač vodom i ne dozvolite da voda
prodre u lampu ili punjač. Nikad ne potapajte lampu
u vodu.
Oprez! Ako se ne koristi, alat stavite na stranu
na stabilnu površinu gde neće izazvati saplitanje odnosno gde ne postoji opasnost od pada.
Neki alati sa velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali se mogu
lako prevrnuti.
♦
Nikada ne gledajte kroz optičke instrumente direktno
u svetlosni izvor.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om).
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SRPSKI
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između
10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦ Vaš Stanley Fat Max punjač koristite samo za punjenje
baterije u alatu sa kojim je isporučen. Druge baterije
mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Staklo
3. Baterija (nije isporučena)
4. Štipaljka za kaiš
Sl. A
5.
6.
Punjač (nije isporučen)
Indikator punjenja
Montaža
Ovaj proizvod koristi bateriju i punjač navedeni
u tabeli ispod.
Opis
Kataloški broj
18 V litijum-jonska baterija
FMC685L
Punjač 18 V litijum-jonske baterije
FMC690L
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (3), poravnajte je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte dok
se baterija ne uglavi na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobađanje (7) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad
ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste
ranije obavljali s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom
punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama
ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura
punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura ćelije ispod 0 °C ili iznad 40 °C. Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač će automatski nastaviti punjenje
kada se temperatura ćelije poveća ili smanji.
♦ Da biste napunili bateriju (3), stavite je u punjač (5).
Baterija staje u punjač samo na jedan način. Ne
primenjujte silu. Uverite se da je baterija potpuno legla
u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Zeleno svetlo indikatora punjenja (6) će treptati (sporo).
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora punjenja
(6) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu ostaviti povezani
bez vremenskog ograničenja. Tada LED indikator svetli. Zeleno svetlo LED indikatora će povremeno treptati (punjenje)
za vreme dok punjač dopunjava punjenje baterije. Indikator
punjenja (6) će ostati upaljen sve dok je baterija povezana
na punjač koji je uključen u struju.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice.
Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se čuvaju
u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu se
ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač će održavati
bateriju tako da bude uvek osvežena i potpuno napunjena.
17
SRPSKI
Dijagnostika punjača
Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju, indikator
punjenja (6) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog
svetla. Postupite na sledeći način:
♦ Ponovo ubacite bateriju (3).
♦ Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje brzo
trepće, upotrebite drugu bateriju da biste odredili da li
proces punjenja pravilno funkcioniše.
♦ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna baterija
je neispravna i treba je odneti u servisni centar radi
reciklaže.
♦ Ako se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao
kod originalne baterije, odnesite punjač na proveru
u ovlašćeni servisni centar.
Napomena: Da bi se utvrdilo da li je baterija neispravna može biti potrebno i do 60 minuta. Ako je baterija
previše topla ili hladna, crveno svetlo LED indikator će
naizmenično treptati brzo i sporo, ponavlja se sekvenca
od po jednog treptaja svakom brzinom.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Da uključite lampu, pritisnite prekidač (1).
Da uključite lampu, pritisnite prekidač (1).
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite
punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju
i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
♦ Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
18
Stanley Fat Max baterije se mogu puniti veliki broj
puta. Na kraju njihovog životnog veka baterije
treba da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj
sredini:
♦
♦
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati.
Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za reparaciju
ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
FMC700 (H1)
Napon
V DC
18
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ Da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ Da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju.
SRPSKI
♦
♦
♦
Da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica.
Da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
Da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www.stanley.eu/3.
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max светилка е наменета за
обезбедување на осветлување. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во
сите долу наведени мерки за безбедност се однесува
на Вашата електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која работи на
батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
г.
20
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
МАКЕДОНСКИ
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
4.
a.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или постои
друга состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови
и работата која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што е различна
од нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5.
a.
Употреба и одржување на батериски алатки
Полнете само со полнач кој е определен од
страна на произведувачот. Полнач што одговара
на еден тип на батериски пакет може да доведе до
ризик кога се употребува со друг батериски пакет.
б.
в.
г.
6.
a.
Употребувајте ги батериските алатки само со
батериски пакети кои се посебно определени
за нив. Употребата на било какви други батериски
пакети може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
Кога батерискиот пакет не се употребува, држете го настрана од други метални предмети како
што се: спојници за хартија, парички, клучеви,
шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да предизвика изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена од батеријата
поради неправилна употреба; не ја допирајте.
Доколку случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност при користење на светилки
♦
♦
♦
Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова
упатство.
Не ја употребувајте светилката без леќа или со
оштетена леќа.
Никогаш не гледајте директно во светлината и не ја
насочувајте светлината кон очите на некој друг.
Предупредување! Опасност од пожар. Не ја
употребувајте светилката или полначот во близина на запалливи течности или во гасовити
и експлозивни окружувања. Внатрешните
искри може да ги запалат испарувањата и да
предизвикаат повреда на ракувачот.
♦
♦
Не ја изложувајте светилката или полначот на
мокри или влажни места. Не ја изложувајте светилката или полначот на дожд или снег.
Не ја мијте светилката или полначот со вода
и немојте да дозволите вода да навлезе во светилката или полначот. Никогаш не ја потопувајте
светилката во вода.
21
МАКЕДОНСКИ
Внимание! Кога не ја употребувате, поставете ја алатката странично врз стабилна
површина каде што нема да предизвикува
опасност од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски пакети може да
стојат исправено на батерискиот пакет, но
може лесно да бидат превртени.
♦
Никогаш немојте да гледате директно во изворот
на светлина со оптички инструменти.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во
предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на делови,
сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг
период, осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата
поради било која причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата може
да надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата
од 10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој се испорачува со
алатката.
22
♦
Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на
животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го вашиот Stanley Fat Max полнач
само за полнење на батеријата на алатката со
која е испорачан. Другите батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот
и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
♦ Обезбедете неисправните кабли веднаш да бидат
заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред да
го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување
одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со обичен приклучок
за струја.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач-чкрапало за вклучување
и исклучување
2. Леќа
3. Батерија (не е обезбедена)
4. Спојница за појас
Скица А
5.
6.
Полнач (не е обезбеден)
Индикатор за наполнетост
МАКЕДОНСКИ
Склопување
Производот ги употребува батеријата
и полначот што се наведени на табелата
подолу.
Опис
Каталошки број
Литиум-јонска батерија од 18 V
FMC685L
Полнач за литиум-јонска батерија
од 18 V
FMC690L
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица B)
♦
♦
За да ја монтирате батеријата (3), поставете ја
во линија со држачот на алатката. Навлечете ја
батеријата на држачот и туркајте се додека не
слушнете чкрапнување.
За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (7) и извлечете ја
батеријата од држачот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба
и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно
сила за работи кои претходно биле лесно извршувани.
Полначот може да се загрее за време на полнењето;
ова е нормално и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или повисоки
од 40 °C. Препорачана температура при полнење:
околу 24 °C.
Напомена:Полначот нема да ја полни батеријата ако
температурата на келијата е под 0 °C или над 40 °C.
Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на келијата ќе се зголеми или намали.
♦ За да ја наполните батеријата (3), сместете ја во
полначот (5). Батеријата може да се вметне во полначот само на еден начин. Не го туркајте со сила.
Осигурајте батеријата да биде целосно налегната
во полначот.
♦ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (6) ќе засветкува со зелена
боја (полека).
Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење
(6) постојано ќе свети со зелена боја. Полначот
и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. LED
индикаторот повремено ќе засветкува со зелено (режим
на полнење) кога полначот повремено ќе ја дополнува
батеријата. Индикаторот за полнење (6) ќе свети се до-
дека батеријата е поврзана со вклучениот полнач.
♦ Полнете ги испразнетите батерии во рок од една
недела. Животниот век на батеријата ќе се намали
многу ако ја одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани
на неодредено време додека свети LED индикаторот.
Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно
наполнета.
Дијагностика на полначот
Ако полначот регистрира слаба или оштетена батерија,
индикаторот за полнење (6) ќе почне да светка брзо со
црвена боја. Постапете на следниот начин:
♦ Повторно ставете ја батеријата (3) во полначот.
♦ Ако индикаторите за полнење продолжат брзо да
светкаат со црвена боја, тогаш употребете друга
батерија за да утврдите дали процесот на полнење
соодветно функционира.
♦ Ако другата батерија се полни како што треба,
тогаш првата батерија има дефект и треба да се
врати во сервисен центар за да се рециклира.
♦ Ако и новата батерија го покажува истиот резултат
како и претходната, однесете го полначот на
тестирање во овластен сервисен центар.
Напомена: Можеби ќе требаат 60 минути за да
се воспостави дека батеријата има дефект. Ако
батеријата е премногу топла или ладна, LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена
боја.
Вклучување и исклучување
♦
♦
За вклучување на светилката, притиснете го прекинувачот-чкрапало (1).
За исклучување на светилката, притиснете го прекинувачот-чкрапало (1).
Одржување
Вашата Stanley Fat Max алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата
пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка или полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа.
23
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Не употребувајте абразивни средства за чистење
или средства за чистење на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете го да
ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley
Fat Max производ треба да биде заменет или дека
повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од
домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
FMC700 (H1)
Напон
Vеднонасочна струја
18
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван.
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица.
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови.
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.stanley.eu/3.
Батерии
Батериите на Stanley Fat Max можат да се полнат многу пати. На крајот на нивниот употребен
век, ослободете се од батериите водејќи грижа
за животната средина:
♦
♦
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа отстранете ја од алатката.
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен сервисер или
во локална станица за рециклирање.
zst00246168 - 17-09-2014
24
25
26
Download PDF

advertising