DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW Type 4 instruction manual

DW743N
Final Page Size: 210 x 297 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)9
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)24
Español (traducido de las instrucciones originales)31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)39
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)55
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)63
Português (traduzido das instruções originais)70
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)78
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)85
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)92
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)100
Fig. A1
10
14
11
13
12
39
3
8
6
7
5
4
2
9
1
40
Fig. A2
14
15
16
22
20
17
18
19
21
1
Fig. A3
25
26
24
27
23
Fig. A4
22
Fig. A5
34
35
30
29
28
2
31
33
32
Fig. A6
Fig. A7
36
37
29
Fig. A8
Fig. B
38
X
3
Fig. C1
Fig. C2
46
47
48
49
18
Fig. E1
Fig. D
50
20
2
Fig. E2
56
23
55
52
4
Fig. F1
Fig. F2
60
59
58
57
Fig. F3
Fig. G1
62
63
64
22
8
60
61
67
65
Fig. G2
Fig. H
7
66
62
4
52
68
70
70
69
Fig. I1
Fig. I2
66
62
22
71
5
Fig. J1
Fig. J2
72
7
Fig. K1
Fig. K2
73
22
74
Fig. L2
Fig. L1
77
76
75
16
12
2
Fig. M
Fig. N
16
62
3–8 mm
3-8
mm
6
16
76
25
20
Fig. O
Fig. P
26
79
80
81
78
77
Fig. Q
Fig. R
Fig. S
Fig. T
17
Fig. U
Fig. V1
82
86
7
Fig. V2
Fig. V3
85
84
85
83
Fig. W
Fig. X
34
8
Dansk
VENDBAR SAV
DW743N
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
230 V værktøj
Tomgangshastighed
Klingediameter
Huldiameter
Klingetykkelse
Klingetandstykkelse
Spalteknivstykkelse
Gering (yderpositioner)
Affasning (yderpositioner)
Automatisk bremsetid for klinge
Vægt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
s
kg
DW743N
QS
230
4
Vendbar sav
DW743N
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på
vegne af DeWALT.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.04.2018
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Skærekapacitet
Geringssavstilstand (Fig. B)
Snitvinkel
Materialestørrelse Bemærkninger
Lige afkortning
Bord vendt 45° til højre for geringssnit
Bord vendt 45° til venstre for geringssnit
Savhoved hældt 45° til venstre for skråsnit
Bænksavstilstand
Maks. kløvningskapacitet venstre/højre
Snitdybde ved 90°
Snitdybde ved 45°
mm
mm
mm
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
Arbejdsemnes
plads mod anslag
(X)
Intet pakkeemne
nødvendigt
Afkortning ved
maks. højde
210/210
0–62
0–32
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029-2-11:
dB(A)
93
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
106
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse
med en standardiseret test, der er angivet i EN61029 og kan anvendes til at sammenligne et
værktøj med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer værktøjets
hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde for de gange,
værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod
vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne
varme, organisation af arbejdsmønstre.
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgås, vil resultere i
død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kunne
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kan
resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som
kan resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages grundliggende
sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette produkt; disse
anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1 . Hold arbejdsområdet ryddet.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2 . Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under våde eller fugtige
forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt oplyst (250 - 300 Lux). Værktøjet må ikke
bruges, hvor der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker
eller gasser.
3 . Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der
produceres metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en
isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
4 . Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet, røre værktøjet eller
forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsområdet.
5 . Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt aflåst sted utilgængeligt
for børn.
6 . Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede hastighed.
7 . Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde som et værktøj til
industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til
at skære i grene eller træstammer.
9
Dansk
8 . Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele. Det anbefales at der bæres
skridsikkert fodtøj, når der arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9 . Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet skaber støv
og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan være varmt, skal der også bæres et
varmebestandigt forklæde. Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10 . Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes korrekt.
11 . Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Hold ledningen borte
fra varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12 . Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads. Det er sikrere end at
bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at betjene værktøjet.
13 . Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14 . Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og rene. Følg anvisninger
for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er
beskadigede, få dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag og
kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
15 . Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør, som for eksempel
klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra strømforsyningen.
16 . Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet fra værktøjet
inden det betjenes.
17 . Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at værktøjet er i “off” position
(slukket) inden det tilsluttes.
18 . Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er beskadiget. Når værktøjet
bruges udendørs, må der kun bruges forlængerledninger som egner sig til udendørs brug,
samt er afmærket til udendørs brug.
19 . Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft. Værktøjet må ikke betjenes når du er
træt, eller under inflydelse af stoffer eller alkohol.
20 . Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå om den kan fungere
korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding,
beskadelse af dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm eller
andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret servicecenter,
medmindre andet er angivet i denne brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af et
autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke
det med kontakten. Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller udføres en opgave med dette
værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko
for personskade.
21 . Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må kun udføres af
kvalificerede personer med originale reservedele, da det ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere sikkerhedsregler for vendbare save
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Lad ikke uprøvede personer betjene maskinen.
Anvend ikke saven til at skære i andre materialer end træ eller lignende materialer.
Vælg den korrekte savklinge til det materiale, der skal skæres.
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
Brug korrekt slebne klinger. Overhold den maksimale hastighed, der er angivet på savklingen.
Den afmærkede hastighed skal altid være lig med eller højere end ikke belastningshastigheden
for det værktøj, der er specificeret under tekniske data.
Anvend ingen afstandsskiver og spindelringe for at få klingen til at passe ind i spindlen.
Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning. Hold klingen skarp.
Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end anbefalet. For korrekt vurdering af
klinger, se de tekniske data. Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder
EN 847-1.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du forlader arbejdspladsen.
Anvend ikke saven uden skærmene og spaltekniven i position og korrekt vedligeholdt, særligt
når der skiftes fra geringssavstilstand til bænksavstilstand eller omvendt.
Sørg for, at gulvet omkring maskinen er plant, godt vedligeholdt og frit for løse materialer,
f.eks. spåner og afskåret materiale.
Sørg for tilstrækkelig generel eller lokalbelysning.
Bær relevant beskyttelsesudstyr, når det er nødvendigt, inklusive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ hørebeskyttelse for at nedsætte risikoen for høreskade;
ʵʵ åndedrætsbeskyttelse for at nedsætte risikoen for inhalering af skadelig støv;
ʵʵ handsker til håndtering af savklinger og groft materiale. Savklinger bør bæres i en holder,
når det kan lade sig gøre.
Kontrollér før hver skæring, at maskinen er placeret på en jævn og stabil overflade.
Undlad at fjerne afskårne eller andre dele af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens saven
kører, og savhovedet ikke er i hvileposition.
Udskift forlængelsesbordet, når det er slidt.
Udskift bordet, når kærven i bordet er for bred.
Rapporter fejl på maskinen, herunder skærme og savklinge, til din forhandler så snart
de opdages.
Kontrollér, at øverste del af savklingen er fuldstændig indkapslet i geringssavstilstand.
Sørg for, at armen er sikkert fastgjort i arbejdspositionen i bænksavtilstanden.
Sørg for, at armen er sikkert fastgjort ved affasning i bænksavtilstand.
Vær forsigtig, når der rilles under bænksavbetjening og anvend det rette skærmsystem.
Stikning er ikke tilladt.
Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej altid de faktorer, der
påvirker udsættelse for støv som fx:
ʵʵ Arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer mere støv end træ);
ʵʵ Ret indstilling af savklingen;
ʵʵ ørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter, afskærmningsplader og render er
korrekt justerede.
ʵʵ Støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s
Anvend ingen slibelameller eller diamantskærehjul.
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag strømstikket ud.
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft under skæring, sluk
for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit.
Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en bænk ved hjælp af bolte med en
diameter på 8 mm og 80 mm i længden (Fig. C2).
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er strammet, før arbejdet påbegyndes.
Anvend ikke maskinen, uden at skærmen er sat på, eller hvis skærmen ikke virker eller ikke er
korrekt vedligeholdt.
Brug aldrig saven uden savsnitpladen.
Placer aldrig en hånd i nærheden af klingen, hvis saven er sluttet til strømforsyningen.
Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at klemme et værktøj eller andre
genstande mod klingen. Det kan medføre alvorlige ulykker.
Se i vejledningen før brug af tilbehør. Forkert brug af tilbehør kan medføre skader.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
Løft klingen fra savsnittet i arbejdsemnet, før afbryderen slippes.
Sørg for, at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af affasning.
Kil ikke noget fast mod blæseren for at holde motorakslen fast.
Klingeskærmen på saven løftes automatisk, når armen sænkes. Den sænkes over klingen
når armen er løftet. Skærmen kan løftes ved håndkraft ved installation eller udtagning af
savklinger eller ved eftersyn af saven. Løft aldrig klingeskærmen manuelt, med mindre saven
er slukket.
Hold gulvet omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse materialer, f.eks. spåner og
afskåret materiale.
Kontrollér regelmæssigt, at motorens luftåbninger er rene og fri for spåner.
Udskift savsnitpladen, når den er slidt.
Afbryd strømforsyningen til maskinen, før udførelse af vedligeholdelsesarbejde eller ved
udskiftning af klingen.
Udfør aldrig rengøring eller vedligeholdelsesarbejde, mens maskinen stadig kører, og hovedet
ikke er i hvileposition.
Montér altid maskinen på en bænk, hvis det er muligt.
Hvis du anvender en laser til at angive skærelinjen, skal du sørge for, at det er en klasse 2 laser
i overensstemmelse med EN 60825-1:2007. Laserdioden må ikke udskiftes med en anden type.
Hvis den beskadiges, skal laseren repareres af en autoriseret reparatør.
Anvend aldrig maskinen i geringssavfunktion, hvis beskyttelsesskærmen ikke sidder godt fast
( 50 , Fig. D).
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 150 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser på:
ʵʵ Højde 68 mm gange bredde 140 mm gange længde 600 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord, fx DE3497. Spænd
altid arbejdsemnet godt fast.
Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
Yderligere sikkerhedsregler for savbænke
•
Brug ikke savklinger med en tykkelse, der er større end spalteklingens eller med en tandbredde,
der er mindre end spalteklingens tykkelse.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at klingen drejer i den rigtige retning, og at tænderne peger mod forsiden
af savbænken.
Sørg for, at alle klemmehåndtag sidder fast, før der udføres nogen betjening.
Sørg for, at alle klinger og flanger er rene, og at kravens forsænkede sider er mod klingen.
Fastgør akselmøtrikken.
Hold savklingen skarp og korrekt indstillet.
Sørg for, at spaltekniven er justeret til den rette afstand fra klingen - maks. 5 mm.
Betjen aldrig saven uden de øverste og nederste skærme på plads.
Hold hænder væk fra savklingens bane.
Afbryd saven fra strømforsyningen, før du udskifter klingerne eller udfører vedligeholdelse.
Anvend altid en skubbepind og sørg for, at dine hænder ikke er tættere på end 150 mm fra
savklingen, når der skæres.
Betjen den kun med den rette spænding.
Påfør ikke smøremidler på klingen, når den kører.
Ræk ikke bag om savklingen.
Bevar altid skubbepinden på sin plads, når den ikke er i brug.
Stå ikke oven på enheden.
Kontrollér, at den øverste del af savklingen er dækket, f.eks. af beskyttelsesskærmen,
under transport.
Brug ikke beskyttelsesskærmen til håndtering eller transportering.
Brug ikke klinger med en tykkelse, der er større end spalteklingens eller med en tandbredde, der
er mindre end spalteklingens tykkelse.
Overvej brug af specialdesignede støjreducerende klinger.
1 Plastikpose, der indeholder:
4 M8 låseknapper
4 M8 x 50 fladrundbolte
4 D8 flade skiver
1låsestrop
1Brugsvejledning
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening.
• Tag forsigtigt saven ud af indpakningsmaterialet.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Anvend aldrig geringssaven uden beskyttelsesskærm.
✔
Ekstra sikkerhedsregler for bordsave
•
•
•
Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemner kortere end 50 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser på:
ʵʵ Højde 62 mm gange bredde 600 mm gange længde 1.500 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord, fx DE3497
eller DE3472.
Når maskinen anvendes i geringssavstilstand, skal du sørge for at
betjene udløserkontakten under start og sluk. Betjen ikke kontaktboksen
i denne tilstand.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
• skader forårsaget af berøring af de roterende dele
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende savklinge.
• Risiko for kvæstelser ved udskiftning af klingen.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
• Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning af træ, særligt eg, bøg
og MDF.
De følgende faktorer påvirker frembringelse af støj:
• Det materiale der skal skæres. • Savklingetypen. • Fremføringskraften.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
• Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ
• Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre
• Slidt savklinge.
• Arbejdsemnet fremføres ikke nøjagtigt.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Denne maskine er af klasse I konstruktion; der kræver jordforbindelse.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret forlængerledning,
der passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Delvist samlet maskine
4Ben
1Savklinge
1 Boksen indeholder:
1 Øverste beskyttelsesskærm til bænksavsposition
1 Underbordsskærm til geringssavsposition
1Parallelanslag
1Skubbepind
1Skruetvinge
Når maskinen anvendes i bænksavtilstand, skal du sørge for, at
spalteklingen er monteret. Anvend ikke maskinen uden spalteklingen.
Anvend ikke spalteklingen, når maskinen anvendes i geringssavtilstand.
Sørg for, at spaltekniven er fastgjort i den øverste hvilkeposition
(Fig. A2).
Bærepunkt
Datokodeposition (Fig. A1)
Datokoden 39 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A1–A8)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
A1
1 Tænd/sluk-kontakt (savbænkstilstand)
2 Bordudløsningshåndtag
3 Roterende bordklemme
4 Geringssavsbord
5 Roterende bord
6 Afskærmning højre side
7 Afskærmning venstre side
8 Roterende bords aksialstempel
9 Geringssav/bordindsætning
10 Støvudsugningsadapter
11 Fast øverste klingebeskytter
12 Flytbar nedre klingebeskytter
13 Skærmudløsningshåndtag
14 Betjeningshåndtag
A2
14 Betjeningshåndtag
15 Udløserkontakt (geringssavstilstand)
16 Kløvekniv
17 Skubbepind
18 Ben
19 Fod
11
Dansk
20 Bordlåsningsenhed
21 Holdeklemme til savbord
22 Klemmehåndtag til affasning
BÆNKSAVSTILSTAND
A3
22 Klemmehåndtag til affasning
23 Højderegulator
24 Bænksavsbord
25 Øverste klingeskærm
26 Parallelanslag
27 Geringsanslag (ekstraudstyr)
VALGFRIT TILBEHØR
Til brug i geringssavstilstand:
A4
28 Justérbar fod 760 mm (maks. højde) (DE3474)
Støttestyreskinner 1.000 mm (DE3494)
29 Støttestyreskinner 500 mm (DE3491)
30 Drejestopper (DE3462)
31 Længdestopper for korte arbejdsemner (til brug med styreskinner 29 ) (DE3460)
32 Støtte med aftagelig stopper (DE3495)
33 Støtte med fjernet stopper (DE3495)
34 Skruetvinge (DE3461)
A5
35 Støtterullebord (DE3497)
Til brug i savbænkstilstand:
A3
37 Geringsanslag (DE3496)
A6
36 Forlængerbord (DE3472)
A7
37 Enkelt glidende bord (DE3471)
IKKE VIST
-- Dobbelt glidende bord
TIL BRUG I ALLE TILSTANDE:
A8
38 Trevejs støvudsugningssæt (DE3500)
Tilsigtet Brug
Din DeWALT vendbare (flip-over) sav er blevet designet til at virke som en geringssav eller
savbænk til at udføre de fire hovedsavningsopgaver: langsnitning, skråskæring, smigskæring
og smigskæring let, nøjagtigt og sikkert.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter på 250 mm
hårdtmetalklinge til professionel skæring af træ, træprodukter og plastik.
Geringssavstilstand
I geringssavtilstand anvendes savmaskinen i positionen lodret, gering eller affasning.
Bænksavstilstand
Når savmaskinen drejes over dens midterakse, kan den anvendes til at udføre standardkløvning
og til at save træemner ved manuelt at indføre arbejdsemnerne i bladet.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen til andre formål end de beskrevne.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller færdigheder,
medmindre de er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.kt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal enheden slukkes og
strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udpakning
ADVARSEL: Bed altid om hjælp, når maskinen skal flyttes. Maskinen er for tung til, at én
person kan flytte den.
1. Fjern løst indpakningsmateriale fra boksen.
2. Løft maskinen ud af boksen.
3. Fjern boksen med ekstraudstyr inde fra maskinen.
4. Fjern alt resterende indpakningsmateriale fra maskinen.
Montering af benene (Fig. C1)
Med benene monteret er maskinen egnet til selvstændig placering.
1. Vend bunden i vejret på maskinen.
2. Før en fransk skrue 47 fra den flade side gennem hullerne på hver af benene 18 .
12
3. Anbring en låsegreb 48 og en skive 49 på boltene.
4. Sæt et ben 18 på hver af monteringspunkterne 46 , der er placeret på kanterne af soklens
inderside. For hvert ben skal du sørge for, at låsegrebet og skiven er anbragt på ydersiden
af det åbne spor.
5. Fastgør låsegrebet.
6. Vend maskinen rigtigt. Sørg for, at den står plant; justér benets fastgørelseshøjde, hvis det
er nødvendigt.
Montering af maskinen på arbejdsbænken (Fig. C2)
Når benene tages af, kan maskinen anbringes på en arbejdsbænk. For at sikre sikker drift,
skal maskinen fastgøres til arbejdsbænken og skal monteres med bolte 8 mm i diameter og
80 mm lange.
Samling til geringssavstilstand
Montering af underbordsskærmen (Fig. D)
Underbordsskærmen 50 er monteret ovenpå savbænkbordet.
1. Anbring de to kroge til venstre på skærmen i de aflange huller på venstre side af
klingerillen 52 .
2. Anbring skærmen fladt på bordet og tryk den ind i låsestroppen.
3. For at fjerne den skal du løsne stroppen med en skruetrækker og fortsætte i
modsat rækkefølge.
Sådan vendes savhovedet og bordet (Fig. A3, E1, E2)
1. Hold i savbordet med en hånd og skub bordudløsningsstangen 2 til venstre (Fig. E1).
2. Skub bordet nedad mod forsiden og drej det helt rundt, indtil motorsamlingen sidder
øverst, og fordybningen griber ind i fastholdelsestænderne på bordets låseanordning 20 .
3. Hovedmonteringen holdes ned ved hjælp af en spændestrop fortil og en
højderegulator 23 bagved (Fig. A3).
4. Fjern stroppen.
5. Drej hjulet 55 mod uret, mens du holder hovedet ned, indtil den “U”-formede konsol 56 kan frakobles dens plads (Fig. E2).
6. Drej og skub højderegulatoren op.
7. Mens du holder hovedet i et fast greb, skal du lade fjedertrykket skyde hovedet opad i
dets hvileposition.
Montering af savklingen (Fig. A1, A2, F1–F3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes på den beskrevne
måde. Indsæt ALDRIG andre savklinger som angivet under Tekniske data. Vi foreslår kat.
nr.: DT4321.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
ADVARSEL: Udskift altid klinger med maskinen i geringssavstilstand.
1. Sørg for at spaltekniv 16 er sikret i den øverste hvileposition (Fig. A2).
2. Indsæt sekskantnøglen 57 gennem hullet 58 i rembeklædningen ind i spindelenden
(Fig. F1). Anbring klingeskruenøglen 59 på klingens låseskrue 60 (Fig. F2).
3. Klingens låseskrue har et venstredrejet gevind, hold derfor godt fast i sekskantnøglen og
drej skruenøglen med uret for at løsne det.
4. Tryk på hovedlåsens udløsergreb 13 på beskyttelsesskærmen for at udløse den nederste
beskyttelsesskærm 12 , hæv derefter den nederste beskyttelsesskærm så meget
som muligt.
5. Fjern klingelåsskruen 60 og den udvendige akselkrave 61 (Fig. F3).
6. Sørg for, at den indvendige flange og begge sider af klingen er rene og støvfrie.
7. Montér savklingen 62 på ansatsen 63 på den indvendige akselkrave 64 og sørg for, at
tænderne på klingens nederste kant peger mod enden af saven (væk fra operatøren).
8. Skub forsigtigt klingen ind i position og udløs den nederste klingeskærm.
9. Udskift den udvendige akselkrave.
10. Stram klingens låseskrue 60 ved at dreje den mod uret, mens du holder sekskantnøglen
fast med den anden hånd.
11. Anbring klingeskruenøglen og sekskantnøglen i deres opbevaringsposition.
ADVARSEL: Efter montering eller udskiftning af klingen, kontrollér altid at klingen er helt
dækket af beskyttelsesskærmen. Sørg for at klingeskruenøglen og sekskantnøglen er blevet
udskiftet i deres opbevaringsposition.
Justeringer for geringssavstilstand
ADVARSEL: Vær opmærksom på, at savklingen skal udskiftes på den beskrevne måde.
Indsæt aldrig andre savklinger som angivet under Tekniske data. Vi foreslår artikel nr.:
DT4321
Geringssaven er nøjagtigt justeret fra fabrikken. Hvis rejustering er påkrævet på grund af
forsendelse, håndtering eller andre årsager, skal nedenstående trin følges for at justere saven.
Når de er foretaget, bør disse justeringer forblive nøjagtige.
Kontrol og justering af klingen til anslaget (Fig. G1, G2, H)
Med hovedet i lodret position og klemmegrebet til affasning 22 udløst løsnes låseskruen 65 i
det roterende bords aksialstempel 8 (Fig. G1).
Dansk
1. Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet.
2. Læg en vinkel 66 mod venstre side af anslaget 7 og klingen 62 (Fig. G2). Vinklen bør
være 90°.
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.
3. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Drej den excentriske justeringsbøsning 67 , indtil savklingens flade ligger fladt mod
firkanten (Fig. G1).
b. Fastgør låseskruen 65 .
4. Kontrollér, at de røde mærker 68 nær klingerillen 52 er på linje med positionen 0° 69 på
de to skalaer (Fig. H).
5. Hvis justering er nødvendigt, skal du løsne skruerne 70 og anbringe indikatorerne på linje.
Positionen 45° bør nu også være præcis. Hvis dette ikke er tilfældet er klingen ikke vinkelret
på det roterende bord (se nedenfor).
Kontrol og justering af klingen til bordet (Fig. I1, I2)
1. Løsn klemmeknappen til affasning 22 (Fig. I1).
2. Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram klemmegrebet
til affasning.
3. Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet.
4. Sæt en fast vinkel 66 på bordet og op mod klingen 62 (Fig. I2). Vinklen bør være 90°.
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.
5. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Løsn klemmegrebet til affasning 22 (Fig. I1) og drej stopskruen til justering af lodret
position 71 ind eller ud, indtil klingen er 90° til bordet målt med vinklen 66 (Fig. I2).
Kontrol og justering af geringsvinklen (Fig. A1, A2, H)
Positionerne for lige afkortning og 45° gering er forudindstillede
1. Løft op i aksialstemplet for det roterende bord 8 og drej den mod uret en kvart
omdrejning (fig A1).
2. Løsn skruetvinge 3 på det roterende bord. Håndtaget giver mulighed for en
skraldelignende handling, når fuld rotation af håndtaget ikke er mulig.
3. Grib fast i styrehåndtaget 14 (Fig. A2), pres beskyttelsesskærmens udløsergreb 13 sammen og sænk saven ca. halvvejs (Fig. A1).
4. Drej savhovedet med dets roterende bord til den ønskede position.
5. Stram skruetvinge 3 på det roterende bord. Det roterende bords pressestempel 8 vil
automatisk blive aktiveret (Fig. A1).
6. Ved hjælp af de røde mærker 68 , kan geringssavbordet 4 indstilles til alle geringsvinkler
venstre eller højre mellem 0° og 45° (Fig. H).
7. Fortsæt som ved de forudindstillede positioner. Det roterende bords aksialstempel kan
ikke anvendes til mellemliggende vinkler.
ADVARSEL: Foretag altid et prøvesnit i et stykke kasseret træ for at
kontrollere præcisionen.
Justering af anslaget (Fig. J1, J2)
Den bevægelige del af anslagets venstre side kan justeres for maksimal støtte til arbejdsemnet
nær klingen og samtidig give mulighed for at affase saven 45° til venstre. Glideafstanden
begrænses af stopperne i begge retninger. Sådan justeres anslaget 7 :
1. Løft stangen 72 for at udløse anslaget 7 .
2. Skub anslaget til venstre.
3. Foretag en tørkørsel med saven slukket og kontrollér mellemrummet. Justér anslaget
så tæt til klingen, som det er praktisk, for maksimal støtte til arbejdsemnet, uden at det
kommer i vejen for armens op- og nedbevægelse.
4. Skub stangen 72 ned for at fastgøre anslaget.
8. Træk savhovedet ned og drej højderegulatoren 23 , indtil dens U-formede konsol 56 griber ind i stiften på soklen (Fig. E2).
9. Drej hjulet 55 på regulatoren for at få klingen og spaltekniven til at stikke ud fra
savbænksbordet 24 (Fig. A3) og derved give maksimal skæringsdybde i savbænkstilstand.
ADVARSEL: Klingen bør ikke kollidere med den nederste klingeskærm.
10. Skub bordudløsningshåndtaget 2 til venstre, løft bordets forkant og skub den tilbage
180°, indtil bordlåsningsanordningens tænder 20 automatisk griber ind i savklingens
fastholdelseshåndtag for at sikre det i savbænkstilstand (Fig. L2).
ADVARSEL: Vær forsigtig med ikke at miste kontrol over bordets bevægelse.
Spalteknivens position (Fig. M)
Påsæt spaltekniven 16 som beskrevet ovenfor. Når den er påsat, kræver den ikke
yderligere justering.
Montering af klingens øvre skærm (Fig. N)
Den øverste klingeskærm 25 er fremstillet til hurtigt og let at blive monteret via et
fjederspændt stempel til hullet i spaltekniven 16 , når den er blevet anbragt gennem
arbejdsbordet for savbænkstilstand.
Fastgør den øverste klingeskærm 25 til spaltekniven ved at trække i grebet 76 og derved
lade stemplet i skærmen gå i indgreb.
ADVARSEL: Anvend aldrig saven i savbænkstilstand uden den øverste skærm
korrekt monteret.
Montering og indstilling af parallelanslag (Fig. O)
Parallelanslaget for to højder 26 kan anvendes i to positioner (11 eller 62 mm).
Parallelanslaget kan monteres på begge sider af klingen.
For at montere anslaget i den rette position, skal du gøre som følger:
1. Løsn grebet 77 .
2. Skub beslaget fra venstre eller højre. Spændepladen 78 griber ind bag ved
bordets forkant.
3. Fastgør grebet 77 .
4. Kontrollér, at anslaget er parallel med klingen.
5. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Justér anslaget, så det er parallelt med klingen ved at kontrollere afstanden mellem
klingen og anslaget foran og bagved klingen. For at gøre dette skal du justere skruen i
anslagsstøtten ind eller ud som nødvendigt.
Standardindstillingen for anslaget er til højre for klingen.
For at forberede anslaget til brug på venstre side af klingen skal du gøre som følger:
1. Løsn grebet 77 .
2. Træk konsollen 79 ud og udskift den i den anden ende.
3. Montér anslaget på bordet.
4. Fastgør grebet 77 .
ADVARSEL: Brug 11 mm-profilen til kløvning af lave arbejdesemner og derved muliggøre
adgang mellem klingen og anslaget til skubbepinden 17 .
ADVARSEL: Bagenden af anslaget skal flugte med forkanten af spaltekniven.
Sådan skiftes der fra savbænkstilstand til geringssavstilstand
(Fig. A3, D, E2, L1)
1. Fjern parallelanslaget 26 (Fig. A3).
2. Drej hjulet 55 for højderegulatoren 23 for at yde maksimal skæringsdybde i
geringssavstilstand (Fig. E2).
3. Fortsæt som beskrevet i afsnittet Sådan vendes savhovedet og bordet.
4. Løsn spalteknivens klemmeskrue 75 og fjern spaltekniven 16 , mens der holdes på
klingsskærmen 12 (Fig. L1).
5. Sænk klingeskærmen.
6. Anbring spaltekniven i den opbevaringsposition mod savhovedet.
7. Udskiftning af underbordsskærmen 50 (Fig. D).
Kontrol og justering af affasningsvinklen (Fig. J1, K1, K2)
1. Skub sideanslaget så langt til venstre som muligt (Fig. J1).
2. Løsn klemmegrebet til affasning 22 og flyt savhovedet til venstre. Dette er
45° affasningspositionen.
3. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Drej stopskruen 73 ind eller ud som nødvendigt, indtil markøren 74 viser 45°.
Samling til savbænkstilstand
Sådan skiftes der fra geringssavstilstand til savbænkstilstand
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Anbring klingen i en position på 0° for lige snit med det roterende bords aksialstempel 8 korrekt placeret og det roterende bords klemme 3 fastgjort (Fig. A1).
2. Løsn spalteknivens klemmeskrue 75 tilpas til, at spaltekniven kan gå ind i monteringsrillen
(Fig. L1).
3. Tag spaltekniven 16 fra dens opbevaringsposition mod savhovedet (Fig. A2).
4. Tryk skærmudløsningshåndtaget 13 ned for at udløse klingeskærmen 12 , og løft derefter
klingeskærmen så højt som muligt (Fig. A1).
5. Skub spalteknivens konsol 76 helt ind i monteringsrillen 77 (Fig. L1).
Fastgør klemmeskruen.
6. Løsn forsigtigt den nederste skærm, indtil den holdes på plads bag den kant, der springer
frem fra spalteknivens inderside.
7. Fjern underbordsskærmen.
Før brugen
•
•
•
•
•
Montér den rigtige savklinge. Brug ikke slidte savklinger. Den maksimale rotationshastighed
for værktøjet må ikke overstige savklingens.
Forsøg ikke at save meget små stykker.
Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
Lad motoren nå fuld hastighed, før der saves.
Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du slukke for værktøjet
og afbryde det fra strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL:
• Kontrollér, at materialet, der skal saves, sidder sikkert fast.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet, og anvend ikke sidepres på savklingen.
13
Dansk
• Undgå overstyring.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med hensyn til bordhøjde
og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig
plads omkring maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke er for lav,
at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse passer til
denne maskine.
Tænde og slukke (Fig. A1–A2, P)
Denne maskine har to uafhængige tænde- og slukkesystemer. I savbænkstilstand anvendes
tænd/sluk-kontakten 1 (Fig. A1). I geringssavstilstand anvendes udløserknappen 15 (Fig. A2).
Savbænkstilstand (Fig. P)
Tænd/sluk-kontakten har adskillige fordele, når den anvendes i savbænkstilstand:
-- udløserfunktion ved manglende strøm: skulle der af én eller anden grund slukkes for
strømmen, skal kontakten genaktiveres bevidst.
-- ekstra sikkerhed: den hængslede sikkerhedslukningsplade kan låses ved at føre en
hængelås gennem midterhaspen. Pladen tjener også som en stopknap, der er let at
anbringe, da tryk på den forreste del af pladen vil trykke stopknappen ned.
Tryk på den grønne startknap for at tænde for maskinen 80 .
Tryk på den røde stopknap for at stoppe maskinen 81 .
Geringssavstilstand (Fig. A2)
Tryk på udløserkontakten for at tænde for maskinen 15 .
Slip udløserkontakten for at stoppe maskinen.
Grundlæggende savsnit
Savning i geringssavstilstand
Det er farligt at arbejde uden beskyttelse. Beskyttelsesskærme skal være på plads, når du saver.
• Sørg for, at underbordsskærmen ikke bliver blokeret med savsmuld.
Fastspænding af arbejdsmateriale (Fig. Q, R, S, X)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret og sikkert før et snit, kan
komme ud af balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven
eller det, saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse af et snit,
der kan komme ud af balance, understøt arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er
fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt over savfundamentet, hver
gang holder anvendes. Fastspænd altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre
dele af arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er fastspændt på hjørnet
af savfundamentet.
FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsholder til at opretholde kontrol og reducere risikoen for
beskadigelse af arbejdsemnet og personskade.
Brug materialeholder 34 leveret sammen med din sav. Andre hjælpemidler som
fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for bestemte
materialestørrelser og -former. Venstre anslag vil glide fra side til side som hjælp
til fastspænding.
Sådan installeres holder
1. Indsæt holderen på arbejdsemnet i hullet lateralt mod geringsanslaget.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned og fastgør det i den valgte højde.
4. Brug finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under smigskæring.
FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN
KONTROLLERE KLINGENS STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Generel håndtering
• I geringssavstilstand låses savhovedet automatisk i den øverste “parkerings”-position.
• Ved at trykke skærmudløsningsstangen oplåses savhovedet. Ved at flytte savhovedet ned,
trækkes den bevægelige nederste skærm ind.
• Forsøg aldrig at hindre den nederste skærm i at vende tilbage til dens parkeringsposition,
når snittet er udført.
• Den minimale længde for afkortet materiale er 10 mm.
• Når du saver i UPVC-sektioner bør der placeres et støtteemne i træ med en supplerende
profil under materialet, der saves, for at yde det rette støtteniveau.
Lodret lige afkortning (Fig. Q)
1. Indstil det roterende bord til 0° og sørg for, at aksialstemplet er aktiveret.
2. Fastgør det roterende bords klemmegreb.
3. Placér træet, der skal skæres, mod anslaget. Hold fast i kontrolhåndtaget og tryk
skærmindtrækningshåndtaget ind.
4. Tænd for maskinen.
5. Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
6. Slip kontakten, når snittet er afsluttet, og vent på at savklingen står helt stille, før hovedet
føres tilbage til den øverste hvileposition.
7. Udløs skærmindtrækningshåndtaget.
ADVARSEL: Lad ikke savhovedet hoppe tilbage uden hjælp for at forebygge skade.
14
Geringssnit (Fig. R)
1. Indstil den ønskede geringsvinkel.
2. Sørg for, at det roterende bords klemme er sikkert fastgjort.
3. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
4. Sørg for, at klingen saver i bordet, hvis vinklen ikke er 45°.
ADVARSEL: Ved gering af enden på et stykke træ med lille afskæring placeres træet,
så afskæringen er på den side at klingen, der har den største vinkel til anslaget: venstre
gering, afskæring til højre gering, afskæring til venstre.
Skråsnit (Fig. A2, S)
1. Udløs klemmegrebet til affasning 22 og vip hovedet til den ønskede vinkel.
2. Fastgør klemmegrebet til affasning.
3. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
Kombineret gering
Dette snit er en kombination af gering og affasning. Begrænsningerne er 35° gering/30°
affasning. Overskrid ikke disse grænser.
Indstil affasningsvinklen og derefter geringsvinklen.
Savning i bænksavstilstand
• Anvend altid spaltekniven.
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingeskærmen flugter.
• Sørg altid for, at geringssaven er indstillet og låst i 0° gering.
ADVARSEL: Skær IKKE i metalmaterialer.
Kløvning (Fig. A2, T)
1. Indstil affasningsvinklen til 0°.
2. Justér savklingehøjden. Den korrekte klingeposition skal have toppen af tre tænder over
træets overkant.
3. Indstil parallelanslaget til den ønskede afstand.
4. Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget. Hold arbejdsemnet ca. 25 mm væk
fra savklingen.
5. Hold begge hænder væk fra savklingens bane.
6. Tænd for maskinen og lad savklingen opnå fuld hastighed.
7. Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm, og hold det fast
presset mod kløveanslaget. Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet gennem
savklingen. Savklingens hastighed bør holdes konstant.
8. Husk at anvende skubbepinden 17 , når du er tæt på klingen.
9. Sluk for maskinen, når snittet er afsluttet, vent på at savklingen står helt stille og
fjern arbejdsemnet.
ADVARSEL: Skub aldrig eller hold frie eller afskårede side af arbejdsemnet.
ADVARSEL: Anvend altid en skubbepind, når der kløves små arbejdsemner.
Affasningssnit (Fig. U)
1. Udløs klemmegrebet til affasning og indstil klingen til den ønskede vinkel.
2. For at forhindre materialet i at sidde fast mellem klingen og anslaget, skal anslaget placeres
til venstre for klingen.
3. Fortsæt som ved lodret kløvning.
Geringssnit (Fig. V1–V3)
1. For at justere affasningsanslaget skal du løsne stopskruens låsemøtrik 86 og skrue
stopperen 82 ind eller ud, indtil geringsmarkøren viser 0° (Fig. V1).
2. Indstil klingehøjden og -vinklen.
3. Sæt geringsanslagets skydestang 83 ind i rillen 84 , som findes på bordets venstre side
(Fig. V2).
4. Løsn geringslåseknap 85 , og drej anslaget for at indstille skalaen til den ønskede vinkel
(Fig. V3).
5. Fastgør geringslåseknappen 85 .
6. Anbring arbejdsemnet mod geringsanslagets flade overflade. Tænd for maskinen, mens
du holder godt fast på arbejdsemnet, skub anslaget langs rillen for at føre arbejdsemnet
ind i klingen. Sluk straks efter, at snittet er udført.
Anslagspositioner, savbænkstilstand (Fig. W)
• Til kløvning af tyndt materiale skal du bruge 11 mm-profilen for parallelanslagets to højder
og anbringe anslaget lige overfor forkanten på spaltekniven.
• Ved kløvning af tykkere materiale skal du anvende 62 mm-profilen for parallelanslaget
med to højder.
• Ved afkortning af smalle og korte arbejdsemner (Fig. W):
-- Justér parallelanslaget med den lave profil mod klingen og anbring bagenden af
anslaget på linje med klingens forreste kant.
-- Anbring arbejdsemnet mod geringsanslaget (ved 0° eller 90°) og skub geringsanslaget
for at foretaget snittet.
-- For at forhindre små, afskårne dele i at falde ned på klingen, skal du forberede en spids
trælængde og låse den fast på arbejdsbordets bagside, tilstrækkeligt nær klingens
højre side, således at efterfølgende udskårne stykker automatisk fremføres til højre.
• Ved kløvning af smalle (< 120 mm) og lange arbejdsemner:
-- Anbring anslaget i den bageste position for at bibeholde præcision under lange snit.
-- Skub arbejdsemnet med begge hænder (én på hver side af klingen).
Dansk
-- Brug en skubbepind, når du er tæt på klingen.
-- Støt lange arbejdsemner i udgangssiden.
• Ved kløvning af bredere (> 120 mm) arbejdsemner:
-- Justér anslaget fremad som i figur W, hvis materialet, der skal skæres, har en tendens til
at sidde fast mellem klingen eller spaltekniven og anslaget.
Ekstradustyr
ADVARSEL: Før samling af tilbehør bør du altid afbryde maskinen.
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke kan tilbydes af DeWALT, ikke er testet med dette produkt,
kan brug af sådant tilbehør sammen med dette værktøj være forbundet med fare. For at
reducere risikoen for skader bør der kun anvendes tilbehør, der er anbefalet af DeWALT,
sammen med dette produkt.
Støvudsugningssæt (Fig. A1, A2, A8)
Denne maskine er forsynet med tre støvopsamlingspunkte for brug i geringsfunktionen og to
i bænkfunktionen.
• Tilslut altid en støvudsugningsenhed, der er designet i overensstemmelse med de
gældende regler om støvemission, når du saver i træ.
ADVARSEL: Tilslut, hver gang det er muligt, en støvopsamlingsenhed, der er designet i
henhold til de relevante regulativer med hensyn til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designed i henhold til de relevante regulativer.
Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer skal være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal
måles i tilslutningsrøret på tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
Separat støvudstyr kan fås som option (DE3500)
1. Indsæt støvopsamlingsrør i mundstykkerne; den længste slange til det
øverste mundstykke.
2. Tilslut slangerne til tre-vejs stikforbindelsen.
Tilslutning - geringssavsposition
1. Tilslut en slange til underbordsskærmen.
2. Tilslut en slange til den smalle diameterudgang og en til den store diameterudgang ved
hjælp af de tilhørende tude.
3. Slut slangerne til 3-vejsforbindelsen.
4. Tilslut det enkle udgang for 3-vejsforbindelsen til slangen fra støvudsugeren.
Tilslutning - bænksavposition
1. Tilslut den ene slange til udgangen med den lille diameter og den anden til den store ved
hjælp af de tilsvarende tude.
2. Luk af for den midterste åbning i 3-vejs stikforbindelsen.
3. Tilslut begge slanger til de udvendige stikkontakter.
Ekstra støtte/længdestopper til geringssav (Fig. A4)
Den ekstra støtte og længestopper kan monteres på venstre eller højre side eller med to sæt
på begge sider.
1. Sæt elementerne 28 – 34 på de to styreskinner 29 .
2. Brug det drejelige stop 30 til skråskæring 210 mm brede plader (15 mm tykke).
Støtterullebord (Fig. A5)
I geringssavstilstand kan støtterullebordet monteres på venstre eller højre side eller med to
sæt på begge sider.
I savbænkstilstand kan det også monteres foran eller bagpå savbordet.
Sideforlængende bord (Fig. A6)
Det sideforlængende bord øger afstanden fra kløvningsanslaget til klingen til 600 mm eller
mere afhængig af styrestiften, der er påsat maskinen og klemmens position på bordet. Det
sideforlængende bord skal anvendes i forbindelsen med styreskinner 29 (ekstraudstyr).
Det justérbare bord er udstyret med en graveret skale langs forkanten og monteres på en
kraftig sokkel, som holder fast på styrestifterne.
• Sæt forlængelsesbordet på maskinens højre side for kontinuitet i afstandsskalaen på
begge borde.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af værktøjet og
regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen skal afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Smøring
Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.
• Smør jævnligt det roterende bords bærende overflade, hvor det glider på kanten af det
fastlåste bord.
• Rengør regelmæssigt med en tør børste de dele, hvor savsmuld og spåner samles.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler
sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal bordoverfladen renses
med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal støvudsugningssystemet
gøres rent jævne mellemrum.
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste klinge, den bevægelige
beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå,
at den vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og
beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg de instruktioner, der findes
i afsnittet Montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og genmontér savklingen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet
med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af DeWALT.
Savklinger
BRUG ALTID støjreducerende 250 mm SAVKLINGER MED 30 mm SPÆNDEHULLER.
HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST 3000 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en
mindre eller større diameter. Den vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger.
Anvend ikke klinger designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med
krogvinkler over 10°.
OPGAVE
KLINGEBESKRIVELSER
DIAMETER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
250 mm
Savklinger til træbearbejdning (giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
250 mm
Enkelt glidende bord (Fig. A7)
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Dette glidende bord 37 giver mulighed for store brætstørrelser til venstre for klingen på op til
1200 x 900 mm.
Styrestifterne er monteret på en kraftig legeringsforlængning, der hurtigt kan fjernes fra
maskinen, og som stadig er fuldstændig justérbar på alle plan.
Anslaget indeholder et målebånd i fuld længde til hurtig placering af en justérbar stopper og
en justérbar støtte til smalle arbejdsemner.
Miljøbeskyttelse
Dobbelt glidende bord
TÆNDER
30 (serie 60)
60 (serie 60)
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie
elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Dette glidende bord giver mulighed for store brætstørrelser til venstre for klingen på op til
1850 mm.
Transport
ADVARSEL: Transportér altid maskinen i bænksavstilstand med den øverste
klingeskærm fastgjort.
• Fjern benene.
ADVARSEL: Når du bærer maskinen brug altid håndindsnittene (Fig. A1; 40 ) og søg
hjælp. Maskinen kan stikke for langt ud til, at en person kan bære den.
15
Deutsch
TISCH-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
DW743N
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
230 V Werkzeuge
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Aufnahmebohrung Sägeblatt
Stärke des Sägeblattkörpers
Stärke der Sägezähne
Stärke des Splitterschutzes
Gehrung (Maximaleinstellungen)
Neigungsschnitt (Maximaleinstellungen)
Automatische Blattbremsenverzögerung
Gewicht
VWS
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
s
kg
Tisch-kapp- und gehrungssäge
DW743N
DW743N
QS
230
4
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der folgenden Adresse oder
schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
2000
2850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
03.04.2018
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Sägeleistungen
Gehrungssägen (Abb. B)
Sägewinkel
Werkstückgröße
H mm
Gerader Schnitt
Tisch 45° rechts gedreht für Gehrungsschnitte
Tisch 45° links gedreht für Gehrungsschnitte0
Sägekopf 45° nach links gekippt für
Schrägschnitte
Tischsägebetrieb
Max. Ablängleistung links/rechts
Schnitttiefe bei 90°
Schnitttiefe bei 45°
mm
mm
mm
Hinweise
20
B mm
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
Werkstück an
Anschlag (X)
Kein Packteil
erforderlich
Schnitt bei max.
Höhe
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029-2-11.
dB(A)
93
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
106
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
2.9
m/s2
2.0
m/s2
1.5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN61029 gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei
Geräten verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition
verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich auf die
Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist.
Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des
Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
16
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber,
wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sollten stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und
Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1 . Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2 . Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie es nicht unter feuchten oder
nassen Bedingungen. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden
Sie das Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 . Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde
und Kühlschränke). Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn
Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters erhöht werden.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht beteiligt sind, das Werkzeug
oder das Verlängerungskabel nicht anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5 . Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6 . Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die Arbeit besser und
sicherer ausführen.
7 . Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Deutsch
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von Hochleistungswerkzeugen zu
verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks;
verwenden Sie beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine Kreissäge.
8 . Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den beweglichen Teilen des
Werkzeugs erfasst werden können. Beim Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu
empfehlen. Tragen Sie ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9 . Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder Staubschutzmaske, falls die
Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte
auch ein hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen Gehörschutz.
Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10 . Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen werden können,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 . Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der Steckdose entfernen. Halten Sie
das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12 . Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock, um das Werkstück in
Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für
die Bedienung des Werkzeugs frei.
13 . Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
14 . Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Schmiervorschriften und die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr
Werkzeug in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von Beschädigungen von
einem autorisierten Servicebetrieb reparieren. Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken,
sauber und frei von Öl und Schmierfett.
15 . Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für Werkzeuge vor ihrer Wartung
und beim Auswechseln von Zubehör wie etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug
unterbrochen werden.
16 . Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme des Werkzeugs visuell prüfen,
ob Stell- und Schraubenschlüssel vom Werkzeug abgezogen sind.
17 . Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter. Vergewissern Sie sich, dass
sich das Werkzeug vor dem Einstecken in der „Aus“-Position befindet.
18 . Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert werden. Wenn es
Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden. Wenn das Werkzeug im Freien benutzt
wird, benutzen Sie nur Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und
entsprechend gekennzeichnet sind.
19 . Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie das Werkzeug nicht,
wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
20 . Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen,
um festzustellen, ob es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion
erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind und nicht
klemmen und ob keine Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle Befestigungen und
alle weiteren Konditionen, die den Betrieb beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder
andere beschädigte Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb
repariert oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung nichts anderes angibt. Lassen
Sie beschädigte Schalter von einem autorisierten Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie
das Werkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt. Versuchen Sie
niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen Zubehörteilen/Zusatzteilen
oder bei der Durchführung von Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, besteht Verletzungsgefahr.
21 . Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer wesentliche
Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Kapp- und Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
Nicht eingewiesene Personen dürfen dieses Gerät nicht bedienen.
Verwenden Sie die Säge ausschließlich zum Sägen von Holz oder ähnlichen Materialien.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das jeweilige Schnittmaterial.
Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten Sägeblätter.
Verwenden Sie keine Sägeblätter für HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist. Beachten Sie die auf dem Sägeblatt
angegebene Höchstgeschwindigkeit. Die angegebene Geschwindigkeit muss immer
mindestens genauso hoch sein wie die Leerlaufdrehzahl der Maschine gemäß den
Technischen Daten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie keine Abstandsstücke oder Spindelringe, um ein Sägeblatt auf die Spindel
zu setzen.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung dreht. Achten Sie darauf,
dass das Sägeblatt scharf ist.
Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen.
Angaben über die richtigen Sägeblätter sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit
EN 847‑1.
Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden Sägeblättern in Erwägung.
Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Verwenden Sie die Säge nicht ohne richtig angebrachte und ordnungsgemäß gewartete
Schutzabdeckungen und Splitter- und Rückstoßschutz, wenn Sie vom Gehrungssägebetrieb
zum Sägetischbetrieb oder umgekehrt wechseln.
Überprüfen Sie, dass der Bereich um die Maschine herum eben, aufgeräumt und frei von
losem Material, wie beispielsweise Späne und Schnittreste, ist.
Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung.
Falls erforderlich, tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, darunter:
ʵʵ Gehörschutz, um die Gefahr von Gehörschäden zu verringern;
ʵʵ Atemschutz, um die Gefahr des Einatmens von schädlichem Staub zu verringern;
ʵʵ Handschuhe für die Bedienung der Sägeblätter und rauer Materialien. Immer wenn
praktisch möglich sollten Sägeblätter in einem Halter transportiert werden.
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Maschine auf einer ebenen
und stabilen Fläche steht.
Entfernen Sie keine abgelängten Stücke oder andere Teile des Werkstückes aus dem
Sägebereich, solange die Säge läuft und der Sägekopf nicht in der Ruhestellung ist.
Tauschen Sie die Tischeinlage aus, wenn sie verschlissen ist.
Tauschen Sie den Tisch aus, wenn der Schlitz im Tisch zu breit ist.
Melden Sie Defekte am Gerät und an den Schutzabdeckungen oder am Sägeblatt sofort, wenn
sie entdeckt werden.
Überprüfen Sie, dass der obere Bereich des Sägeblattes bei Kapp- und Gehrungsbetrieb
vollständig verschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Sägearm beim Tischsägebetrieb fest in der Betriebsstellung ist.
Vergewissern Sie sich, dass beim Neigen im Sägetischbetrieb der Sägearm sicher
festgestellt ist.
Beim Nuten im Tischsägebetrieb achten Sie auf den Einsatz des geeigneten Schutzsystems.
Lochfräsen ist nicht erlaubt.
Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer
Faktoren, die zu Staubentwicklung führen können, z.B.:
ʵʵ Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen mehr Staub als Holz);
ʵʵ Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
ʵʵ Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben, Blenden und Rinnen korrekt
ausgerichtt sind.
ʵʵ Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Diamanttrennscheiben.
Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab und trennen Sie sie
von der Stromquelle.
Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter Form, damit andere
Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die
Maschine ab und trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen
Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie
einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine an eine Werkbank, und
verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von
80 mm (Abb. C2).
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Kapp- und Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Spannhebel angezogen sind, bevor Sie mit
der Arbeit beginnen.
Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich die Schutzvorrichtung an ihrem Platz befindet,
funktioniert und sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Tischeinlage.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge am Stromnetz
angeschlossen ist.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell abzubremsen, indem Sie
ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere
Verletzungen verursacht werden können.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schauen Sie in den Bedienungsanweisungen nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Schäden verursachen.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das Schnittmaterial.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem Material einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den Schalter loslassen.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten, dass der Sägearm sicher
befestigt ist.
17
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blockieren Sie niemals den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn der Sägearm gesenkt
wird. Er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in die Ausgangsposition zurückkehrt.
Die Sägeblattabdeckung kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter
montiert oder ausgewechselt und die Säge geprüft werden sollen. Heben Sie niemals die
Sägeblattabdeckung von Hand an, wenn die Säge nicht ausgeschaltet ist.
Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von losem Material, wie
beispielsweise Späne und Schnittreste.
Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Belüftungsschlitze des Motors sauber und spanfrei sind.
Tauschen Sie die Tischeinlage aus, wenn sie verschlissen ist.
Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten und vor dem
Sägeblattwechsel vom Netz.
Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät noch läuft und
der Sägekopf nicht in Ruhestellung ist.
Sofern möglich, montieren Sie das Gerät immer auf einer Werkbank.
Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden, vergewissern Sie sich, dass
der Laser der Klasse 2 gemäß EN 60825-1:2007 entspricht Ersetzen Sie die Laserdiode nicht
durch einen anderen Typen. Bei Beschädigung lassen Sie den Laser durch eine autorisierte
Kundendienstwerkstatt reparieren.
Verwenden Sie die Maschine nur als Gehrungssäge, wenn ein Blattschutz angebracht ist ( 50 ,
Abb. D).
Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale Werkstückgröße
akzeptieren:
ʵʵ Höhe 68 mm, Breite 140 mm, Länge 600 mm
ʵʵ Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt werden, z.B. DE3497.
Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Sägetische
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke oder kleineren Zahnbreite als die
Stärke des Splitterschutzes.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in dir richtige Richtung dreht und dass die
Zähne zur Vorderseite des Sägetisches zeigen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Spannhebel angezogen sind, bevor Sie mit der
Arbeit beginnen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Sägeblätter und Flansche sauber sind und dass die versenkten
Seiten des Spannhalses am Blatt anliegen. Drehen Sie die Wellenschraube gut fest.
Halten Sie das Sägeblatt scharf und richtig eingesetzt.
Vergewissern Sie sich, dass der Splitter- und Rückstoßschutz im richtigen Abstand vom
Sägeblatt ist - maximal 5 mm.
Nehmen Sie die Säge niemals in Betrieb, ohne dass die oberen und unteren
Schutzabdeckungen angebracht sind.
Achten Sie darauf, dass Ihre Hände außerhalb des Sägeweges bleiben.
Trennen Sie die Säge vom Stromnetz, bevor Sie Sägeblätter wechseln oder das Gerät warten.
Verwenden Sie immer einen Schiebestock und vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände beim
Sägen nicht näher als 150 mm an das Sägeblatt kommen.
Betreiben Sie die Säge nur mit der vorgesehenen Spannung.
Tragen Sie kein Schmiermittel auf das Sägeblatt auf, während es sich dreht.
Greifen Sie nicht über das Sägeblatt nach hinten.
Halten Sie den Schiebestock immer an seinem Platz, wenn er nicht verwendet wird.
Stellen Sie sich nicht auf die Geräteeinheit.
Überprüfen Sie beim Transportieren, dass der obere Teil des Sägeblattes abgedeckt ist, z. B.
durch die Schutzabdeckung.
Verwenden Sie nicht die Schutzabdeckung bei der Handhabung oder beim Transport.
Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke oder kleineren Zahnbreite als die
Stärke des Splitter- und Rückstoßschutzes.
Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten, Lärm mindernden Sägeblättern in Betracht.
•
•
•
•
Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim Sägen von Holz entsteht,
insbesondere Eiche, Buche und MDF-Platten.
Die folgenden Faktoren wirken sich auf die Lärmentwicklung aus:
• Der zu bearbeitende Werkstoff.
• Die Art des Sägeblatts.
• Die Vorschubkraft.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
• Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
• Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter
• Abgenutztes Sägeblatt.
• Werkstück nicht exakt geführt.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen Sie, dass
die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs angegebenen
Spannung entspricht.
Dieses Gerät besitzt Bauartklasse I; daher ist ein geerdeter Anschluss erforderlich.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 teilmontiertes Gerät
4Beine
1Sägeblatt
1 Kiste mit:
1 Schutzhaube für die Tischsägeposition
1 Untertisch-Schutzhaube für Gehrungssägebetrieb.
1Parallelanschlag
1Schiebestock
1Schraubstock
1 Kunststofftüte mit:
4 M8 Feststellknöpfen
4 M8 x 50 Flachrundkopfschrauben
4 D8 Flachscheiben
1Arretieröse
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
• Entnehmen Sie die Säge vorsichtig aus dem Verpackungsmaterial.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
•
•
•
Fugen, Einsatznuten oder Nuten sind nicht erlaubt.
Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als
50 mm sind.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale Werkstückgröße
akzeptieren:
ʵʵ Höhe 62 mm, Breite 600 mm, Länge 1500 mm
ʵʵ Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt werden, z.B. DE3497
oder DE3472.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mi
einemt Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und dem
Einsatz von Sicherheitsvorrichtungen nicht vermeiden. Diese sind: • Gehörschäden.
18
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
✔
Verwenden Sie die Gehrungssäge nie, wenn die Schutzvorrichtung
nicht angebracht ist.
Deutsch
Wenn Sie das Gerät im Gehrungsbetrieb verwenden, vergewissern Sie
sich, dass Sie den Auslöseschalter beim Ein- und Ausschalten bedienen.
Verwenden Sie in dieser Betriebsart nicht die Switchbox
Wenn Sie die Säge im Tischbetrieb verwenden, vergewissern Sie sich,
dass der Splitter- und Rückstoßschutz montiert ist. Verwenden Sie das
Gerät nicht ohne den Splitter- und Rückstoßschutz.
Verwenden Sie den Splitter- und Rückstoßschutz nicht, wenn Sie die
Säge im Gehrungsbetrieb verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der
Splitter- und Rückstoßschutz sich in der oberen Ruhestellung befindet
(Abb. A2).
Tragpunkt
Lage des datumscodes [Abb. (Fig.) A1]
Der Datumscode 39 der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A1–A8)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen
vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
A1
1 Ein-Aus-Schalter (Sägetischbetrieb).
2 Tischlösehebel
3 Drehtellerarretierung
4 Gehrungssägetisch
5 Drehteller
6 Anschlag rechts
7 Anschlag links
8 Rastbolzen für den Drehteller
9 Gehrungsskala/Tischeinsatz
10 Staubabsaugadapter
11 Fester oberer Sägeblattschutz
12 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
13 Schutzabdeckung-Lösehebel
14 Bedienungshandgriff
A2
14 Bedienungshandgriff
15 Auslöseschalter (Gehrungssägebetrieb)
16 Splitter- und Rückstoßschutz
17 Schiebestock
18 Bein
19 Fuß
20 Tischarretiervorrichtung
21 Haltebügel für Sägetisch
22 Neigungsfeststellhebel
SÄGETISCHBETRIEB
A3
22 Neigungsfeststellhebel
23 Höheneinstellung
24 Sägetisch
25 Obere Sägeblattschutzhaube
26 Parallelanschlag
27 Gehrungsanschlag (Zubehör)
OPTIONALES ZUBEHÖR
Zur Verwendung beim Gehrungssägen:
A4
28 Verstellbarer Fuß 760 mm (max. Höhe) (DE3474)
29 Führungsschienen (1.000 mm DE3494)
Führungsschienen 500 mm (DE3491)
30 Schwenkbarer Anschlag (DE3462)
31 Längenanschlag für kurze Werkstücke (mit den Führungsschienen 29 zu verwenden)
(DE3460)
32 Werkstückauflage mit abnehmbarer Begrenzung (DE3495)
33 Werkstückauflage mit abgenommener Begrenzung (DE3495)
34 Werkstückspannvorrichtung (DE3461)
A5
35 Rollenunterstelltisch (DE3497)
Zur Verwendung beim Sägetischbetrieb:
A3
27 Gehrungsanschlag (DE3496)
A6
36 Zusatztisch (DE3472)
A7
37 Einzel-Schiebetisch (DE3471)
NICHT ABGEBILDET
-- Doppelschiebetisch
FÜR ALLE BETRIEBSARTEN:
A8
38 Dreiwege-Staubabsaugung (DE3500)
Bestimmungsgemässe verwendung
Ihre DeWALT Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für den Einsatz als Gehrungssäge oder
als Tischkreissäge entwickelt. Sie erlaubt das leichte, genaue und sichere Durchführen der vier
Grundsägeschnitte (Längsschnitte, Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte).
Das Gerät wird mit einem Hartmetallsägeblatt mit nominalem Durchmesser von 250 mm zur
professionellen Bearbeitung von Holz, Holzprodukten und Kunststoffen verwendet.
Gehrungsbetrieb
Im Gehrungsbetrieb wird die Säge in einer vertikalen, Gehrungs- oder
Abkantstellung verwendet.
Sägetischbetrieb
Über die Mittelachse umgedreht, wird die Säge verwendet, um Standardablängarbeiten
durchzuführen und um breite Werkstücke manuell dem Sägeblatt zuzuführen.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend seines vorgesehenen Zwecks.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie
sicher, dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
Auspacken
WARNUNG: Lassen Sie sich beim Bewegen des Gerätes helfen. Das Gerät ist zu schwer,
um von einer Person bewegt zu werden.
1. Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
2. Heben Sie das Gerät aus der Box.
3. Nehmen Sie die Teilebox aus dem Gerät.
4. Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von dem Gerät.
Montage der Beine (Abb. C1)
Mit montierten Beinen kann das Gerät alleinstehend aufgestellt werden.
1. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf.
2. Führen Sie eine Flachrundschraube 47 von der flachen Seite aus durch die Löcher in jedes
der Standbeine 18 .
3. Bringen Sie einen Sicherungsknopf 48 und eine Unterlegscheibe 49 an den
Schrauben an.
4. Bringen Sie jeweils ein Standbein 18 an den Befestigungspunkten 46 an, die sich an den
Kanten an der Innenseite der Basis befinden. Vergewissern Sie sich bei jedem Standbein,
dass sich der Sicherungsknopf und die Unterlegscheibe an der Außenseite des Schlitzes
mit dem offenen Ende befinden.
5. Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe fest.
6. Stellen Sie das Gerät aufrecht. Prüfen Sie den ebenen Stand. Falls erforderlich, justieren Sie
die Feststellhöhe der Standbeine.
Montage des Gerätes auf der Werkbank (Abb. C2)
Wenn die Standbeine entfernt werden, kann die Maschine auf einer Werkbankg verwendet
werden. Für einen sicheren Betrieb montieren Sie die Maschine an eine Werkbank, und
verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von
80 mm.
Montage für gehrungssägebetrieb
Montage der Untertisch-Schutzabdeckung (Abb. D)
Die Untertisch-Schutzabdeckung 50 wird auf der Oberseite des Sägetisches montiert.
1. Stecken Sie die zwei Zapfen links an der Schutzabdeckung in die rechteckigen Schlitze
(links vom Sägeblattschlitz 52 .
19
Deutsch
2. Legen Sie die Schutzabdeckung flach auf den Tisch und drücken Sie sie in Arretierhülse.
3. Zum Entfernen lösen Sie die Arretierhülse mit einem Schraubendreher und verfahren in
umgekehrter Reihenfolge.
Umdrehen des Sägekopfes und des Sägetisches
(Abb. A3, E1, E2)
1. Halten Sie den Sägetisch mit einer Hand und drücken Sie den Tischlösehebel 2 nach links
(Abb. E1).
2. Drücken Sie den Tisch vorne nach unten und klappen Sie ihn vollständig um, bis
der Motor an der höchsten Stelle ist und die Arretierung in den Haltezahn der
Tischarretierung 20 einrastet.
3. Der Sägekopf wird von einem Halteband vorne und einem Höhenjustierer 23 hinten
niedergehalten (Abb. A3).
4. Entfernen Sie das Halteband.
5. Drehen Sie das Rad 55 entgegen dem Uhrzeigersinn und halten Sie den Sägekopf dabei
nach unten, bis der U-Bügel 56 von seinem Sitz gelöst werden kann (Abb. E2).
6. Schwenken und drücken Sie den Höhenjustierer nach oben.
7. Halten Sie den Sägekopf fest, während er vom Federdruck in die Ruhestellung oben
gebracht wird.
Montage des Sägeblatts (Abb. A1, A2, F1–F3)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Montieren Sie NIEMALS andere Sägeblätter als in den Technischen Daten
angegeben. Wir empfehlen Kat.-Nr.: DT4321.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr scharf und können
gefährlich sein.
WARNUNG: Wechseln Sie Sägeblätter immer nur im Gehrungsschnittbetrieb.
1. Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil 16 in der oberen Ausgangsstellung (Abb. A2)
arretiert ist.
2. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel 57 durch das Loch 58 im Riemengehäuse
in das Spindelende (Abb. F1). Setzen Sie den Riemenspanner 59 auf die
Sägeblattschraube 60 (Abb. F2).
3. Die Sägeblattschraubean besitzt ein Linksgewinde, halten Sie daher den
Innensechskantschlüssel fest und drehen Sie den Spanner zum Lösen im Uhrzeigersinn.
4. Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel 13 , um den unteren Blattschutz 12 freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so weit hoch wie möglich.
5. Entfernen Sie die Sägeblattschraube 60 und den äußeren Sägeblattflansch 61 (Abb. F3).
6. Vergewissern Sie sich, dass der innere Flansch und beide Seiten des Sägeblattes sauber
und staubfrei sind.
7. Montieren Sie das Sägeblatt 62 auf dem inneren Bund 63 , der sich am inneren
Sägeblattflansch 64 befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne am unteren Blattrand in
Richtung der Rückseite der Säge zeigen (vom Benutzer weg).
8. Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie die untere Schutzabdeckung los.
9. Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch wieder an.
10. Ziehen Sie die Sägeblattschraube 60 an, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, während Sie mit der anderen Hand den Innensechskantschlüssel festhalten.
11. Bringen Sie Sägeblattspanner und Innensechskantschlüssel an ihrem
Aufbewahrungsort unter.
WARNUNG: Überprüfen Sie nach der Montage oder dem Austausch des Sägeblatts
immer, dass es vollständig vom Sägeblattschutz bedeckt wird. Stellen Sie sicher,
dass Sägeblattspanner und Innensechskantschlüssel an ihrem Aufbewahrungsort
untergebracht sind.
Einstellungen für den Gehrungsschnittbetrieb
WARNUNG: Das Sägeblatt muss auf die beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Montieren Sie niemals andere Sägeblätter als in den Technischen Daten
angegeben. Wir empfehlen Artikel-Nr.: DT4321
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werkseitig genau eingestellt. Sollte wegen des
Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute Einstellung erforderlich sein,
gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann
zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen dem Sägeblatt und
dem Anschlag (Abb. G1, G2, H)
Wenn der Sägekopf in vertikaler Position und der Neigungsfeststellhebel 22 gelöst sind,
lockern Sie die Sicherungsschraube 65 im Drehteller-Rastbolzen 8 (Abb. G1).
1. Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz eintritt.
2. Legen Sie einen Winkel 66 an die linke Seite 7 des Anschlags und an das Blatt 62 (Abb. G2). Der Winkel sollte 90° betragen.
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
3. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
20
a. Drehen Sie die Exzenter-Einstellbuchse 67 , bis die Seite des Sägeblatts flach am Winkel
anliegt (Abb. G1).
b. Ziehen Sie die Sicherungsschraube 65 fest.
4. Prüfen Sie, dass die roten Markierungen 68 in der Nähe des Sägeblattschlitzes 52 mit der
0° Position 69 auf beiden Skalen übereinstimmen (Abb. H).
5. Fall eine Einstellung erforderlich ist, lockern Sie die Schrauben 70 und richten Sie die
Markierungen aus. Die 45° Position sollte jetzt auch stimmen. Wenn dies nicht der Fall ist,
steht das Sägeblatt vertikal nicht im rechten Winkel zum Drehteller (siehe unten).
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und
Tisch (Abb. I1, I2)
1. Lockern Sie den Neigungsklemmenhebel 22 (Abb. I1).
2. Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass er völlig senkrecht steht.
Ziehen Sie den Neigungsklemmhebel wieder an.
3. Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz eintritt.
4. Legen Sie einen Winkel 66 auf den Tisch und senkrecht an das Blatt 62 (Abb. I2). Der
Winkel sollte 90° betragen.
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
5. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie den Neigungsklemmhebel 22 (Abb. I1) und drehen Sie die
Anschlagschraube für die senkrechte Stellung 71 hinein bzw. heraus, bis sich das
Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit dem Winkel gemessen wird 66 (Abb. I2).
Überprüfen und Justieren des Gehrungswinkels
(Abb. A1, A2, H)
Die Positionen für Ablängen und 45° Gehrungsschnitte sind voreingestellt.
1. Ziehen Sie den Drehtellerrastbolzen 8 hoch und drehen Sie ihn eine Viertelumdrehung
entgegen dem Uhrzeigersinn (Abb. A1).
2. Lösen Sie die Drehtellerarretierung 3 . Der Griff ermöglicht eine ratschen-ähnliche Aktion,
wenn ein vollständige Drehung des Griffs nicht möglich ist.
3. Halten Sie den Mehrfunktionshandgriff 14 (Abb. A2), betätigen Sie die
Sägeblattschutzentriegelung 13 und bewegen Sie den Sägekopf etwa zur Hälfte nach
unten (Abb. A1).
4. Drehen Sie den Sägekopf mit dem Drehteller in die gewünschte Stellung.
5. Betätigen Sie die Drehtellerarretierung 3 . Der Rastbolzen des Drehtellers 8 arretiert
automatisch (Abb. A1).
6. Anhand der roten Markierungen 68 kann der Drehteller 4 auf jeden Winkel zwischen 0°
und 45° links oder rechts eingestellt werden (Abb. H).
7. Gehen Sie wie bei den Voreinstellungen vor. Der Drehteller-Rastbolzen kann nicht für
Winkelzwischenwerte verwendet werden.
WARNUNG: Machen Sie immer einen Probeschnitt in Abfallholz, um die Genauigkeit der
Einstellungen zu prüfen.
Einstellen des Anschlags (Abb. J1, J2)
Der bewegliche Teil der linken Seite des Anschlags kann justiert werden, um eine maximale
Abstützung des Werkstücks in der Nähe des Sägeblattes zu erhalten, und gleichzeitig zu
ermöglichen, dass die Säge volle 45° nach links geneigt werden kann. Der Schiebebereich wird
durch Anschläge in beide Richtungen begrenzt. Um den Anschlag 7 einzustellen:
1. Ziehen Sie den Hebel 72 nach oben, um den Anschlag 7 zu lösen.
2. Schieben Sie den Anschlag nach links.
3. Machen Sie den Trockenversuch mit ausgeschalteter Säge und prüfen Sie den
Zwischenraum. Stellen Sie den Anschlag so ein, dass er so nahe wie praktisch möglich am
Sägeblatt ist, dass er das Werkstück abstützt, ohne die vertikale Bewegung des Sägearms
zu behindern.
4. Drücken Sie den Hebel 72 nach unten, um den Anschlag festzustellen.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels
(Abb. J1, K1, K2)
1. Schieben Sie den Seitenanschlag so weit wie möglich nach links (Abb. J1).
2. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel 22 und verschieben Sie den Sägekopf nach
links. Dies ist die 45° Neigungsposition.
3. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Drehen Sie die Anschlagschraube 73 solange rein oder raus, bis der Zeiger 74 45° anzeigt.
Montage für den sägetischbetrieb
Umrüsten von Gehrungssäge- auf Sägetischbetrieb
(Abb. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Stellen Sie das Sägeblatt in die 0° Ablängstellung, mit dem Rastbolzen 8 in der richtigen
Position und festgestellter Drehtellerarretierung 3 (Abb. A1).
2. Lockern Sie die Splitter- und Rückstoßschutz-Feststellschraube 75 nur soweit, dass der
Splitter- und Rückstoßschutz in den Montageschlitz eintreten kann (Abb. L1).
3. Nehmen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz 16 aus seiner Aufbewahrung am Sägekopf
(Abb. A2).
4. Drücken Sie den Schutzabdeckungs-Freigabehebel 13 , um den Blattschutz 12 freizugeben. Ziehen Sie nun den Blattschutz so weit hoch wie möglich (Abb. A1).
5. Schieben Sie den Splitter- und Rückstoßschutz 76 ganz in den Montageschlitz 77 (Abb. L1). Drehen Sie den Arretierbolzen fest.
Deutsch
6. Lösen Sie sanft die untere Schutzabdeckung, bis sie in ihrer Lage hinter der Ecke gehalten
wird, die aus der Innenseite des Splitter- und Rückstoßschutzes herausragt.
7. Entfernen Sie die Untertisch-Schutzabdeckung.
8. Ziehen Sie den Sägekopf nach unten und schwenken Sie die Höheneinstellung 23 , bis ihr
U-Bügel 56 in den Pin an der Basis einrastet (Abb. E2).
9. Drehen Sie das Einstellrad 55 am Justierer, damit das Sägeblatt und der Splitter- und
Rückstoßschutz aus dem Sägetisch 24 herausragen (Abb. A3), um eine maximale
Schnitttiefe im Sägetischbetrieb zu erreichen.
WARNUNG: Das Sägeblatt darf den unteren Blattschutz nicht berühren.
10. Ziehen Sie den Sägetischfreigabehebel 2 nach links, ziehen Sie die Vorderseite des
Sägetisches hoch und klappen sie ihn um 180°, bis die Zähne der Sägetischarretierung 20 automatisch den Sägeblattfreigabehebel in der Position für Sägetischbetrieb arretieren
(Abb. L2).
WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht die Kontrolle über die Bewegung des
Tisches verlieren.
Position des Splitter- und Rückstoßschutzes (Abb. M)
Bringen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz 16 wie oben beschrieben an. Nach der
Montage ist keine Justierung des Splitter- und Rückstoßschutzes mehr erforderlich.
Anbringen des oberen Blattschutzes (Abb. N)
Der obere Sägeblattschutz 25 wurde konstruiert, dass er schnell und leicht angebaut werden
kann, unter Verwendung eines gefederten Raststiftes, der in das Loch am Splitter- und
Rückstoßschutz 16 greift, nachdem der Splitter- und Rückstoßschutz in den Sägetischbetrieb
gebracht wurde.
Befestigen Sie den oberen Blattschutz 25 am Splitter- und Rückstoßschutz, indem Sie am
Knopf 76 ziehen, um den Raststift in den Schutz einrasten zu lassen.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Ihre Säge im Sägetischbetrieb, ohne dass der obere
Blattschutz korrekt angebracht ist.
Anbau und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. O)
Der Doppelhöhen-Parallelanschlag 26 kann in zwei Positionen (11 oder 62 mm) verwendet
werden. Der Parallelanschlag kann an jeder Seite des Sägeblatts angebracht werden.
Um den anschlag in der geeigneten position anzubringen, gehen sie
folgendermassen vor:
1. Lösen Sie den Knopf 77 .
2. Verschieben Sie den Bügel von links oder rechts. Die Klemmplatte 78 greift hinter der
Vorderkante des Tisches ein.
3. Drehen Sie den Knopf 77 fest.
4. Überprüfen Sie, dass der Anschlag parallel zum Sägeblatt liegt.
5. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Stellen Sie den Anschlag so ein, dass er parallel zum Sägeblatt liegt. Überprüfen
Sie dazu den Abstand zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag an Vorder- und
Rückseite des Sägeblattes. Drehen Sie dazu die Stellschraube in der Anschlaghalterung
rein oder raus, wie erforderlich.
Ab Werk ist der Anschlag rechts vom Sägeblatt angeordnet.
Um den anschlag für die verwendung links vom sägeblatt vorzubereiten, gehen sie
folgendermassen vor:
1. Lösen Sie den Knopf 77 .
2. Ziehen Sie den Bügel 79 heraus und setzen Sie ihn auf dem anderen Ende wieder ein.
3. Bringen Sie den Anschlag am Tisch an.
4. Drehen Sie den Knopf 77 fest.
WARNUNG: Verwenden Sie das 11-mm-Profil zum Ablängen von niedrigen Werkstücken,
um den Zugang zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag mit dem Schiebestock 17 zu ermöglichen.
WARNUNG: Das hintere Ende des Anschlags sollte auf einer Ebene mit der Vorderseite des
Splitterschutzes liegen.
Umrüsten von Sägetischbetrieb auf Gehrungsschnittbetrieb
(Abb. A3, D, E2, L1)
1. Entfernen Sie den Parallelanschlag 26 (Abb. A3).
2. Drehen Sie das Einstellrad 55 am Justierer 23 , um eine maximale Schnitttiefe im
Gehrungsschnittbetrieb zu erreichen (Abb. E2).
3. Gehen Sie vor, wie im Abschnitt Umdrehen des Sägekopfes und des
Sägetisches beschrieben.
4. Lockern Sie die Arretierschraube 75 des Splitter- und Rückstoßschutzes und entfernen Sie
den Splitter- und Rückstoßschutz 16 . Halten Sie dabei den Sägeblattschutz 12 (Abb. L1).
5. Senken Sie die Sägeblattabdeckung ab.
6. Legen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz in die Aufbewahrung am Sägekopf.
7. Setzen Sie die Untertisch-Schutzabdeckung 50 wieder ein (Abb. D).
Vor Dem Betrieb
•
•
•
•
Montieren Sie das geeignete Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl des Gerätes darf nicht höher sein als die
des Sägeblattes.
Versuchen Sie nicht, übermäßig kleine Werkstücke zu sägen.
Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie eine Überlastung.
Lassen Sie den Motor vor dem Sägen stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
•
Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Klemmhebel fest angezogen sind.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
WARNUNG:
• Überprüfen Sie, dass das zu sägende Material sicher angesetzt und fixiert ist.
• Üben Sie nur sanften Druck auf das Werkzeug und keinen seitlichen Druck auf das
Sägeblatt aus.
• Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe und -stabilität.
Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass der Bediener einen guten
Überblick sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass die
Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und
sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1–A2, P)
Dieses Werkzeug hat zwei voneinander unabhängige Schaltsysteme. Beim Sägetischbetrieb
wird der Ein-Aus-Schalter 1 (Abb. A1) verwendet. Bei Kapp- und Gehrungssägen wird der
Auslöseschalter 15 (Abb. A2) verwendet.
Sägetischbetrieb (Abb. P)
Der beim Sägetischbetrieb verwendete Ein-Aus-Schalter bietet mehrere Vorteile:
-- Nullspannungsauslösung: Muss aus einem Grund die Spannung unterbrochen
werden, muss der Schalter bewusst neu eingeschaltet werden.
-- Zusätzliche Sicherheit: Die Sicherheitsklappe kann mit einem Vorhängeschloss, das
durch den mittleren Schließhaken gezogen wird, verriegelt werden. Die Platte dient
auch als leicht zu findender Ausschalter; durch einen Druck auf die Vorderseite der
Platte wird der Ausschaltknopf gedrückt.
Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den grünen Startknopf 80 .
Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes den roten Stoppknopf 81 .
Gehrungssägebetrieb (Abb. A2)
Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den Auslöseschalter 15 .
Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den Auslöseschalter los.
Grundschnitte
Sägen im Kapp- und Gehrungsbetrieb
Es ist gefährlich, das Gerät ohne Schutzabdeckungen zu betreiben. Schutzabdeckungen
müssen beim Sägen immer an ihrer Stelle sein.
• Vergewissern Sie sich, dass die Untertisch-Schutzabdeckung nicht durch Sägemehl
verstopft wird.
Einspannen des Werkstücks (Abb. Q, R, S, X)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor einem Schnitt symmetrisch und
sicher war, kann danach unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann die
Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine Werkbank.
Bei einem Schnitt, der evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer stabilen Fläche befestigt ist.
Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer über dem Unterteil der Säge
festgeklemmt werden, wenn die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich.
Stellen Sie sicher, dass der Fuß der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um die Kontrolle zu behalten
und um das Risiko zu reduzieren, dass das Werkstück beschädigt wird und es zu
Verletzungen kommt.
Verwenden Sie die Werkstückklemme 34 , die mit Ihrer Säge geliefert wird. Andere Hilfen wie
Federklammern oder Schraubzwingen können für bestimmte Größen und Materialformen
geeignet sein. Der linke Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das Sichern zu
vereinfachen
Befestigung des Schraubstocks
1. Setzen Sie die Werkstückklemme in das Loch an der Seite des Gehrungsanschlags ein.
2. Drehen Sie den Klemmarm zur Vorderseite der Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Klemme in der Höhe zu verstellen, und drehen Sie ihn in der
gewünschten Höhe fest.
4. Klemmen Sie das Werkstück mit Hilfe des Feineinstellungsknopfes gut fest.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des Unterteils, wenn Sie
Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER
SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES
SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT
DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
21
Deutsch
Allgemeine Handhabung
• Im Kapp- und Gehrungsbetrieb ist der Sägekopf immer automatisch in der oberen
Rastposition arretiert.
• Durch Drücken des Schutzlösehebels wird der Sägekopf entriegelt.
Beim Herunterbewegen des Sägekopfes wird die bewegliche untere
Schutzabdeckung zurückgezogen.
• Versuchen Sie niemals zu verhindern, dass die untere Schutzabdeckung nach dem
Sägeschnitt in die Rastposition zurückkehrt.
• Die Mindestlänge des abzusägenden Materials beträgt 10 mm.
• Beim Sägen von PVC-Werkstücken sollte eine hölzerne Unterlage mit passendem Profil
unter das Werkstück gelegt werden, damit das Werkstück eben aufliegt.
Gerader vertikaler Ablängschnitt (Abb. Q)
1. Stellen Sie den Drehteller auf 0° und vergewissern Sie sich, dass der Rastbolzen
eingerastet ist.
2. Drehen Sie den Drehtellerfeststellhebel fest.
3. Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag. Halten Sie den Steuergriff und
drücken Sie den Schutzabdeckungs-Rückzughebel.
4. Schalten Sie das Gerät ein.
5. Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie eine Überlastung.
6. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Auslösetaste los und warten, bis das
Sägeblatt vollständig stillsteht, bevor Sie den Kopf in die obere Ruhelage zurückstellen.
7. Lassen Sie den Schutzabdeckung-Rückzugshebel los.
WARNUNG: Lassen Sie den Sägekopf nicht unkontrolliert hochfahren, um Schäden
zu vermeiden.
Gehrungsschnitte (Abb. R)
1. Stellen Sie den gewünschten Gehrungswinkel ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Drehttellerarretierung fest angeschlossen ist.
3. Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
4. Vermeiden Sie, dass das Sägeblatt in den Tisch schneidet, wenn der Winkel nicht
45° beträgt.
WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines Holzstücks mit wenig Abschnitt
durchgeführt, legen Sie das Holz so, dass sich der Abschnitt an der Seite mit dem größeren
Winkel zum Sägeblatt befindet: Gehrung nach links, Abschnitt rechts, Gehrung nach
rechts, Abschnitt links.
Neigungsschnitte (Abb. A2, S)
1. Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel 22 und kippen Sie den Sägekopf in den
gewünschten Winkel.
2. Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel fest an.
3. Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
Doppelgehrungsschnitt
Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Gehrungs- und Neigungsschnitt. Die
Grenzwerte sind 35° Gehrung/30° Neigung. Halten Sie diese Grenzwerte ein.
Stellen Sie erst den Neigungswinkel und anschließend den Gehrungswinkel ein.
Sägen im Tischsägebetrieb
• Verwenden Sie immer den Splitter- und Rückstoßschutz.
• Vergewissern Sie sich immer, dass der Splitterschutz und der Blattschutz korrekt
ausgerichtet sind.
• Vergewissern Sie sich immer, dass die Gehrungssäge auf 0° Gehrung eingestellt und
arretiert ist.
WARNUNG: Schneiden Sie KEINERLEI metallisches Material.
Ablängen (Abb. A2, T)
1. Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
2. Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein. In der korrekten Position stehen drei Zahnspitzen über
die Oberfläche des Holzes hinaus.
3. Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
4. Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch gegen den Anschlag. Halten Sie das
Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt entfernt.
5. Halten Sie beide Hände vom Weg des Sägeblattes entfernt.
6. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, dass das Sägeblatt die Höchstdrehzahl erreicht.
7. Schieben Sie das Werkstück langsam unterhalb der oberen Schutzabdeckung ein und
halten Sie es fest gegen den Anschlag gedrückt. Lassen Sie die Zähne sägen und drücken
Sie das Werkstück nicht mit Gewalt in das Sägeblatt. Die Sägeblattdrehzahl sollte konstant
gehalten werden.
8. Verwenden Sie den Schiebestock 17 in der Nähe des Sägeblattes.
9. Nach Beenden des Schnittes schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Sägeblatt zum
Stillstand kommen. Entfernen Sie das Werkstück.
WARNUNG: Drücken oder halten Sie niemals die freie oder Abschnittseite des Werkstücks.
WARNUNG: Verwenden Sie immer den Schiebestock beim Ablängen von
kleinen Werkstücken.
Neigungsschnitte (Abb. U)
1. Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel und stellen Sie den Sägekopf auf den gewünschten
Winkel ein.
22
2. Um zu vermeiden, dass Material zwischen Sägeblatt und Anschlag eingeklemmt wird,
setzen Sie den Anschlag auf die linke Seite des Sägeblatts.
3. Verfahren Sie wie beim vertikalen Ablängen.
Gehrungsschnitte (Abb. V1–V3)
1. Zur Einstellung des Gehrungsanschlags lösen Sie die Sicherungsschraube 86 und
schrauben Sie den Anschlag 82 ein oder aus, bis der Gehrungsanzeiger 0° anzeigt
(Abb. V1).
2. Stellen Sie Blatthöhe und Winkel ein.
3. Setzen Sie die Schiebeschiene 83 des Gehrungsanschlags in die Nut 84 auf der linken
Seite des Tisches (Abb. V2).
4. Lösen Sie den Gehrungsfeststellknopf 85 und drehen Sie den Anschlag, bis die Skala den
gewünschten Winkel anzeigt (Abb. V3).
5. Drehen Sie den Gehrungsfeststellknopf 85 fest.
6. Legen Sie das Werkstück gegen die flache Oberfläche des Gehrungsanschlags. Schalten
Sie das Gerät ein und halten Sie dabei das Werkstück fest, schieben Sie den Anschlag an
der Nut entlang, um das Werkstück dem Sägeblatt zuzuführen. Wenn der Schnitt vollendet
ist, schalten Sie sofort aus.
Anschlagpositionen, Tischsägebetrieb (Abb. W)
• Um dünne Werkstücke abzulängen, verwenden Sie das 11-mm-Profil des DoppelhöhenParallelanschlags und positionieren Sie den Anschlag gegenüber der Vorderkante des
Splitter- und Rückstoßschutzes.
• Beim Ablängen von stärkerem Material verwenden Sie das 62-mm-Profil des
Doppelhöhen-Parallelanschlags.
• Für das Durchsägen von dünnen und kurzen Werkstücken (Abb. W):
-- Stellen Sie den Parallelanschlag mit dem niedrigen Profil zum Sägeblatt hin ein und
installieren Sie das hintere Ende des Anschlags so, dass es mit dem führenden Ende
des Sägeblattes übereinstimmt.
-- Legen Sie das Werkstück gegen den Gehrungsanschlag (bei 0° oder 90°) und drücken
Sie den Gehrungsanschlag, um den Schnitt auszuführen.
-- Um zu vermeiden, dass kleine Abschnitte gegen das Sägeblatt stoßen, fertigen Sie
einen Holzkeil und befestigen Sie ihn am hinteren Ende des Sägetisches, nah genug
an der rechten Seite des Sägeblattes. So werden die nächsten Abschnitte automatisch
nach rechts geführt.
• Ablängen von schmalen (< 120 mm) und langen Werkstücken:
-- Schieben Sie den Anschlag in die hinterste Position, um die Präzision bei langen
Schnitten zu wahren.
-- Schieben Sie das Werkstück mit beiden Händen (auf jeder der Seiten des Sägeblattes).
-- In der Nähe des Sägeblattes verwenden Sie einen Schiebestock.
-- Stützen Sie lange Werkstücke an der Ausgabeseite ab.
• Ablängen von breiteren (>120 mm) Werkstücken.
-- Schieben Sie den Anschlag nach vorne, wie in Abbildung W, wenn das Werkstück dazu
neigt, zwischen dem Sägeblatt oder Splitterschutz und dem Anschlag zu klemmen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Vor Anbringen von Zubehör ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWalt angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör mit diesem Gerät
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWalt empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Staubabsaugung (Abb. A1, A2, A8)
Diese Maschine verfügt über drei Absauganschlüsse für den Gehrungsbetrieb und zwei für
den Tischbetrieb.
• Wenn Sie Holz sägen, bringen Sie immer eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden Bestimmungen entspricht. Die
Ventilationsleistung extern angeschlossener Systeme muss mindestens 20 m/s +/- 2 m/s
betragen. Die Ventilationsleistung muss am Anschlusspunkt des Anschlussrohrs gemessen
werden, wobei das Werkzeug angeschlossen, jedoch nicht in Betrieb ist.
Ein separates Staubabsaug-Satz ist als Zubehör (DE3500) erhältlich
1. Bringen Sie das Staubabsaugrohr an den Düsen an; den längeren Schlauch an der
oberen Düse.
2. Verbinden Sie die Schläuche mit dem Drei-Wege-Anschluss.
Anschluss - Kapp- und Gehrungsposition
1. Schließen Sie einen Schlauch an den Untertischschutz an.
2. Schließen Sie einen Schlauch an den Auslass mit dem kleineren Durchmesser und
einen Schlauch an den Auslass mit dem größeren Durchmesser an. Verwenden Sie die
jeweiligen Anschlüsse.
3. Schließen Sie die Schläuche an den 3-Wege-Anschluss an.
4. Schließen Sie den Einzelauslass des 3-Wege-Anschlusses an den Schlauch zur
Staubabsaugung an.
Anschließen - Tischsägeposition
1. Schließen Sie mit Hilfe der entsprechenden Aufsätze einen Schlauch am Auslass mit dem
kleinen Durchmesser an und einen am großen Durchmesser.
Deutsch
2. Verschließen Sie die mittlere Öffnung des 3-fach-Anschlusses.
3. Verbinden Sie beide Schläuche mit den äußeren Auslässen.
Zusätzliche werkstückauflage/längenanschlag für kappsäge
(Abb. A4)
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen steckenbleiben,
trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen
in Abschnitt Montage des Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und
montieren Sie das Sägeblatt wieder.
Optionales Zubehör
Die zusätzliche Werkstückauflage und der Längenanschlag können links oder rechts
angebracht oder auch zwei an beiden Seiten montiert werden.
1. Montieren Sie die Teile 28 bis 34 an den beiden Führungsschienen 29 .
2. Verwenden Sie den schwenkbaren Seitenanschlag 30 für Querschnitte von Brettern mit
210 mm Breite (15 mm Dicke).
Rollenunterstelltisch (Abb. A5)
Sägeblätter
Beim Gehrungssägen kann der Rollenunterstelltisch links oder rechts angebracht oder einer an
jeder Seite montiert werden.
Beim Tischsägebetrieb kann er auch vor oder hinter dem Sägetisch montiert werden.
Seitenzusatztisch (Abb. A6)
Der Seitenzusatztisch vergrößert den Abstand zwischen dem Splitter- und Rückstoßschutz
und dem Sägeblatt auf 600 mm oder mehr, je nach Länge der am Gerät montierten
Führungsstange und der Feststellposition des Tisches. Der Seitenzusatztisch muss gemeinsam
mit den Führungsstangen 29 verwendet werden (optionales Zubehör).
Der verstellbare Tisch ist mit einer an der Vorderkante eingravierten Skala ausgestattet und
wird auf einem festen Rahmen an den Führungsstangen montiert.
• Bauen Sie den Zusatztisch rechts vom Gerät an als Verlängerung der Abstandsskala an
beiden Tischen.
Einzel-schiebetisch (Abb. A7)
Der Schiebetisch 37 ist für Brettgrößen links vom Sägeblatt von bis zu 1200 x 900 mm.
Die Führungsstangen werden auf einer robusten Legierung montiert, die schnell vom Gerät
abgenommen und in alle Richtungen verstellt werden können.
Der Anschlag enthält ein Maßband für die schnelle Positionierung eines verstellbaren
Anschlags und einer verstellbaren Auflage für schmale Werkstücke.
Doppelschiebetisch
Der Schiebetisch ist für Brettgrößen links vom Sägeblatt von bis zu 1850 mm.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
VERWENDEN SIE IMMER lärmmindernde 250 mm SÄGEBLÄTTER MIT 30 mm
AUFNAHMELÖCHERN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS 3000 U/MIN BETRAGEN. Verwenden
Sie niemals ein Sägeblatt mit kleinerem oder größerem Durchmesser. Es wird nicht
ordnungsgemäß geschützt. Verwenden Sie nur Sägeblätter für Querschnitte. Verwenden Sie
keine Sägeblätter, die für schnelle Längsschnitte vorgesehen sind, Kombinationsblätter oder
Blätter mit Hakenwinkeln über 10°.
ANWENDUNG
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
DURCHMESSER
Sägeblätter für den Bau (dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
250 mm
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
250 mm
ZÄHNE
30 (Serie 60)
60 (Serie 60)
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und Batterien
enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um
den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
Transport
WARNUNG: Transportieren Sie das als Tischkreissäge vorbereitete Gerät immer mit
angebauter oberer Sägeblatt-Schutzabdeckung.
• Entfernen Sie die Standbeine.
WARNUNG: Verwenden Sie zum Tragen der Maschine immer die Handmulden
(Abb. A1; 40 ) und lassen Sie sich helfen. Die Maschine ist eventuell zu breit für die
Handhabung durch eine Person.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Schmierung
Die Motorlager sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Ölen Sie regelmäßig den Drehteller der Tragfläche leicht an den Stellen ein, an denen er
auf der Lippe des festen Tisches gleitet.
• Reinigen Sie die Stellen regelmäßig mit einer trockenen Bürste, die zur Ansammlung von
Sägemehl und Sägespänen neigen.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für
die Reinigung der nicht-metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in
diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das
Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die
Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die
Staubsammelanlage reinigen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz, den beweglichen
unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen
Sie sicher, dass weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
23
English
FLIP-OVER SAW
DW743N
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
230 V tools
115–120 V tools
No-load speed
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Blade tooth thickness
Riving knife thickness
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Automatic blade brake time
Weight
VAC
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
left
right
left
s
kg
DW743N
QS/GB
230
230/115
4
DW743N
LX
–
115
4
2000
1700
2850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
2000
1700
2850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
Flip-Over Saw
DW743N
DeWALT declares that these products described under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration
on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.04.2018
Definitions: Safety Guidelines
Cutting Capacities
Mitre Saw Mode (Fig. B)
Cutting angle
Straight cross-cut
Table turned 45° right for mitre cuts
Table turned 45° left for mitre cuts
Sawhead tilted 45° left for bevel cuts
Bench Saw Mode
Max. ripping capacity left/right
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Size of material
Notes
H mm
20
B mm
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
No packaging piece
required
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Cross-cut at max.
height
mm
mm
mm
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
93
106
dB(A)
2.9
2.9
m/s
2
2.0
2.0
m/s2
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN61029 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the
tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times
when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration
such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
24
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029-2-11:
dB(A)
93
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
106
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
Workpiece place
against fence (X)
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result
in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.
General Safety Rules
1 . Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet conditions. Keep the
work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool where there is a risk of causing fire or
explosion, e.g., in the presence of flammable liquids and gases.
3 . Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the tool or the
extension cord and keep them away from the work area.
5 . Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 . Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7 . Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not
intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8 . Dress properly.
English
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving parts. Non-skid
footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain
long hair.
9 . Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working operations create dust or flying
particles. If these particles might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear
ear protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting equipment, ensure
these are connected and properly used.
11 . Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil
and sharp edges. Never carry the tool by its cord.
12 . Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it
frees both hands to operate the tool.
13 . Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14 . Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for
lubricating and changing accessories. Inspect tools periodically and if damaged have them
repaired by an authorized service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from
oil and grease.
15 . Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and
cutters, disconnect tools from the power supply.
16 . Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are removed from the tool
before operating the tool.
17 . Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is in the “off” position
before plugging in.
18 . Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged. When the tool is used
outdoors, use only extension cords intended for outdoor use and marked accordingly.
19 . Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are tired or under
the influence of drugs or alcohol.
20 . Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine that it will operate properly
and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized
service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorized service centre. Do not use the tool if the switch does not turn it on
and off. Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance of any operation
with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a
risk of personal injury.
21 . Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts; otherwise this may result in considerable danger to
the user.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Additional Safety Rules for Flip-over Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not allow untrained people to operate this machine.
Do not use the saw to cut materials other than wood or similar materials.
Select the correct saw blade for the material to be cut.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
Use correctly sharpened blades. Observe the maximum speed marked on the saw blade. The
marked speed must always be equal to or greater than the no-load speed of the machine
specified under technical data.
Do not use any spacers and spindle rings to make a blade fit onto the spindle.
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the blade sharp.
Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For the proper blade
rating refer to the technical data. Use only the blades specified in this manual, complying
with EN 847-1.
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Disconnect the machine from the mains supply before leaving the working place.
Do not use the saw without the guards and riving knife in position and properly maintained,
especially when changing from mitre saw mode to bench saw mode, or vice versa.
Make sure the floor area around the machine is level, well maintained and free of loose
materials, e.g. chips and cut-offs.
Make sure adequate general or localized lighting is provided.
Wear suitable personal protective equipment when necessary, including:
ʵʵ hearing protection to reduce the risk of induced hearing loss;
ʵʵ respiratory protection to reduce the risk of inhalation of harmful dust;
ʵʵ gloves for handling saw blades and rough material. Saw blades should be carried in a
holder wherever practicable.
Before making any operation ensure the machine is located on an even and stable surface.
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the work piece from the cutting area
while the saw is running and the saw head is not in the rest position.
Replace the table insert when worn.
Replace the table when the slot in the table is too wide.
Report faults in the machine, including guards or saw blades, to your dealer as soon as they
are discovered.
Ensure that the upper portion of the saw blade is completely enclosed in the mitre
sawing mode.
Ensure that the arm is securely fixed in the working position in the bench sawing mode.
Ensure that the arm is securely fixed when bevelling in the bench saw mode.
Take care when grooving during the bench saw operation by using appropriate guarding
system. Slotting is not allowed.
Connect the saw to a dust collection device when sawing wood. Always consider factors
which influence exposure of dust such as:
ʵʵ Type of material to be machined (chip board produces more dust than wood);
ʵʵ Correct adjustment of the saw blade;
ʵʵ Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are properly adjusted.
ʵʵ Dust extractor with air velocity not less than 20 m/s
Do not use any abrasive discs or diamond cutting wheels..
In case of an accident or machine failure, immediately turn the machine off and disconnect
machine from the power source.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent other people from using
the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during cutting, turn the machine
off and disconnect it from power supply. Remove the workpiece and ensure that the saw
blade runs free. Turn the machine on and start new cutting operation with reduced feed force.
Never cut light alloy, especially magnesium.
Whenever the situation allows, mount the machine to a bench using bolts with a diameter of
8 mm and 80 mm in length (Fig. C2).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting any operation.
Do not operate the machine without the guard in position, or if the guard does not function or
is not maintained properly.
Never use your saw without the kerf plate.
Never place either hand in the blade area when the saw is connected to the electrical
power source.
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against
the blade; serious accidents can be caused unintentionally in this way.
Before using any accessory consult the instruction manual. The improper use of an accessory
can cause damage.
Select the correct blade for the material to be cut.
Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough material.
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is brought down; it will
lower over the blade when the arm is raised. The guard can be raised by hand when installing
or removing saw blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard manually
unless the saw is switched off.
Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of loose materials, e.g.
chips and cut-offs.
Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
Replace the kerf plate when worn.
Disconnect the machine from the mains before carrying out any maintenance work or when
changing the blade.
Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is still running and the
head is not in the rest position.
When possible, always mount the machine to a bench.
If you use a laser to indicate the cutting line, make sure that the laser is of class 2 according
to EN 60825-1:2007. Do not replace a laser diode with a different type. If damaged, have the
laser repaired by an authorised repair agent.
Never use the machine in mitre saw mode as long as the guard is not fitted ( 50 , Fig. D).
Never cut workpiece shorter than 150 mm.
Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece size
of:
ʵʵ Height 68 mm by width 140 mm by length 600 mm
ʵʵ Longer workpieces need to be supported by suitable additional table, e.g. DE3497. Always
clamp the workpiece safely.
Always clamp the workpiece safely.
25
English
Additional Safety Rules for Bench Saws
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
•
Fitting a Mains Plug to 115 V Units (U.K. and Ireland Only)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use saw blades with a body thickness greater or a width of tooth smaller than the
thickness of the riving knife.
Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the teeth are pointing to the
front of the bench saw.
Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the collar are against the
blade. Tighten the arbor nut securely.
Keep the saw blade sharp and properly set.
Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance from the blade - maximum
5 mm.
Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
Keep your hands out of the path of the saw blade.
Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or carrying
out maintenance.
Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands closer than 150 mm
from the saw blade while cutting.
Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
Do not apply lubricants to the blade when it is running.
Do not reach around behind the saw blade.
Always keep the push stick in its place when not in use.
Do not stand on top of the unit.
During transportation make sure that the upper part of the saw blade is covered, e.g., by
the guard.
Do not use the guard for handling or transportation.
Do not use blades with a body thickness greater or a width of tooth smaller than the thickness
of the riving knife.
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Additional Safety Rules for Table Saws
•
•
•
Rebating, slotting or grooving is not allowed.
Always use the push stick. Never cut workpiece smaller than 50 mm.
Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece
size of:
ʵʵ Height 62 mm by width 600 mm by length 1500 mm
ʵʵ Longer workpieces need to be supported by suitable additional table, e.g. DE3497
or DE3472.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current
rating of 30mA or less.
• The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt, contact an authorized
DeWALT repair agent or qualified electrician.
• The plug fitted should comply with BS EN60309 (BS4343), 16 Amps, earthing contact
position 4h.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable suitable for the
power input of this tool (see Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
4Legs
1 Saw blade
1 Box containing:
1 Top guard for bench saw position
1 Under-table guard for mitre saw position
1 Parallel fence
1 Push stick
1 Material clamp
1 Plastic bag containing:
4 M8 locking knobs
4 M8 x 50 mushroom head bolts
4 D8 flat washers
1 Locking grommet
1 Instruction manual
• Check for damage to te tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Residual Risks
Wear eye protection.
The following risks are inherent to the use of saws:
• injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
• Risk of injury when changing the blade.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
• Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood, especially oak,
beech and MDF.
The following factors are of influence to noise production:
• The material to be cut.
• The type of saw blade.
• The feed force.
The following factors increase the risk of breathing problems:
• No dust extractor connected when sawing wood.
• Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
• Worn saw blade.
• Workpiece not exactly guided.
Never use the mitre saw when the guard is not in place.
✔
When using the machine in the mitre saw mode, make sure to operate
the trigger switch when switching on and off. Do not operate the
switchbox in this mode.
When using the machine in the bench saw mode, make sure that the
riving knife has been mounted. Do not use the machine without the
riving knife.
Do not use the riving knife when using the machine in the mitre saw
mode. Make sure that the riving knife is secured in the upper rest
position (Fig. A2).
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power
supply corresponds to the voltage on the rating plate.
This machine is of Class I construction; therefore earthed (grounded) connection is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating transformer with an
earth screen between the primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available
through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement (U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect yellow/green lead to the earth terminal
26
Carrying point
Date Code Position (Fig. A1)
The date code 39 , which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A1–A8)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
A1
1 On/off switch (bench saw mode)
English
2 Table release lever
3 Rotating table clamp
4 Mitre saw table
5 Rotating table
6 Fence right-hand side
7 Fence left-hand side
8 Rotating table location plunger
9 Mitre scale/table insert
10 Dust extraction adapter
11 Fixed upper blade guard
12 Moveable lower blade guard
13 Guard release lever
14 Operating handle
A2
14 Operating handle
15 Trigger switch (mitre saw mode)
16 Riving knife storage
17 Push stick storage
18 Leg
19 Foot
20 Table locking device
21 Saw table retention bracket
22 Bevel clamp handle
BENCH SAW MODE
A3
22 Bevel clamp handle
23 Height adjuster
24 Bench saw table
25 Upper blade guard
26 Parallel fence
27 Mitre fence (option)
OPTIONAL ACCESSORIES
For use in mitre saw mode:
A4
28 Adjustable stand 760 mm (max. height) (DE3474)
29 Support guide rails 1,000 mm (DE3494)
Support guide rails 500 mm (DE3491)
30 Swivelling stop (DE3462)
31 Length stop for short workpieces (to be used with guide rails 29 ) (DE3460)
32 Support with removable stop (DE3495)
33 Support with stop removed (DE3495)
34 Material clamp (DE3461)
A5
35 Roller support table (DE3497)
For use in bench saw mode:
A3
27 Mitre fence (DE3496)
A6
36 Extension table (DE3472)
A7
37 Single sliding table (DE3471)
NOT SHOWN
-- Double sliding table
FOR USE IN ALL MODES:
A8
38 Three way dust extraction kit (DE3500)
Intended Use
Your DeWALT flip-over saw has been designed to operate as a mitre saw or saw bench to
perform the four main sawing operations of ripping, cross-cutting, bevelling and mitring
easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 250 mm carbide tip blade for
professional cutting wood, wood products and plastics.
Mitre Saw Mode
In mitre saw mode, the sawing machine is used in vertical, mitre or bevel position.
Bench Saw Mode
Turned over on its central axis, the sawing machine is used to perform the standard ripping
operation and for sawing wide pieces by manually feeding the workpiece into the blade.
WARNING: Do not use the machine for other purposes as described.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not intended for use by young children
or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never
be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking
WARNING: When moving the machine, always seek assistance. The machine is too heavy
for one person to handle.
1. Remove the loose packaging material from the box.
2. Lift the machine out of the box.
3. Remove the parts box from the interior of the machine.
4. Remove any remaining packing material from the machine.
Mounting the Legs (Fig. C1)
With the legs mounted, the machine is suitable for stand-alone placement.
1. Turn the machine upside down.
2. Pass a coach bolt 47 from the flat side through the holes into each of the legs 18 .
3. Place a lock knob 48 and washer 49 onto the bolts.
4. Present a leg 18 to each of the mounting points 46 located at the edges on the inside of
the base. For each leg, make sure that the lock knob and washer locate at the outside of
the open ended slot.
5. Tighten the lock knobs.
6. Turn the machine straight up. Make sure it is level; adjust the leg clamping height
if required.
Mounting the Machine to the Workbench (Fig. C2)
With the legs removed, the machine is suitable for placement on a workbench. To ensure a
safe operation, the machine has to be fixed to the workbench and mounted with bolts 8 mm
diameter by 80 mm long.
Assembly for Mitre Saw Mode
Mounting the Under-table Guard (Fig. D)
The under-table guard 50 is fitted to the top of the bench saw table.
1. Place the two hooks on the left of the guard into the oblong slots on the left of the blade
slot 52 .
2. Place the guard flat on the table and press it in the locking grommet.
3. To remove, loosen the grommet with a screwdriver and proceed in reverse order.
Turning the Sawhead and Table Over (Fig. A3, E1, E2)
1. Withhold the saw table with one hand and push the table release lever 2 to the left
(Fig. E1).
2. Push the table downwards at the front and swing it over completely until the motor
assembly is uppermost and the indentation engages in the retaining teeth of the table
locking device 20 .
3. The head assembly is held down by a clamp strap at the front and a height adjuster 23 at
the rear (Fig. A3).
4. Remove the strap.
5. Rotate the wheel 55 counterclockwise whilst holding down the head until the
"U"-shaped bracket 56 can be disengaged from its seating (Fig. E2).
6. Swing and push the height adjuster up.
7. Holding the head firmly, allow the spring pressure to take the head upwards into its
rest position.
Mounting the Saw Blade (Fig. A1, A2, F1–F3)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in the described way only. Only use
saw blades as specified under Technical Data; Cat.no.: DT4321.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
WARNING: Always change blades with the machine in mitre saw mode.
1. Ensure riving knife 16 is secured in the upper rest position (Fig. A2).
2. Insert the hex key 57 through the hole 58 in the belt casing into the spindle end (Fig. F1).
Place the blade spanner 59 onto the blade locking screw 60 (Fig. F2).
3. The blade locking screw has a left-handed thread, therefore holding the hex key firmly,
turn the spanner clockwise to loosen.
4. Depress the head lock up guard release lever 13 to release the lower guard 12 , then raise
the lower guard as far as possible.
5. Remove the blade locking screw 60 and the outside arbor collar 61 (Fig. F3).
27
English
6. Make sure the inner flange and both faces of the blade are clean and free of dust.
7. Install the saw blade 62 onto the shoulder 63 provided on the inside arbor collar 64 ,
making sure that the teeth at the bottom edge of the blade are pointing toward the back
of the saw (away from the operator).
8. Carefully ease the blade into position and release the lower blade guard.
9. Replace the outer arbor collar.
10. Tighten the blade locking screw 60 by turning counterclockwise while holding the hex
key steady with your other hand.
11. Place the blade spanner and Hex key in their storage position.
WARNING: After mounting or replacing the blade, always check that the blade is fully
covered by the guard. Make sure the blade spanner and hex key have been replaced in
their storage position.
Adjustments for Mitre Saw Mode
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in the described way only. Only use
saw blades as specified under Technical Data; Cat.no.: DT4321.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due to shipping and
handling or any other reason is required, follow the steps below to adjust your saw. Once
made, these adjustments should remain accurate.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence (Fig. G1, G2, H)
With the head in the vertical position and the bevel clamp handle 22 released, slacken the
locking screw 65 in the rotating table location plunger 8 (Fig. G1).
1. Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
2. Place a square 66 against the left side 7 of the fence and blade 62 (Fig. G2). The angle
should be 90°.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
3. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Rotate the eccentric adjustment bush 67 until the face of the saw blade is flat against
the square (Fig. G1).
b. Tighten the locking screw 65 .
4. Check that the red marks 68 near the blade slot 52 are in line with the 0° position 69 on
the two scales (Fig. H).
5. If adjustment is required, loosen the screws 70 and bring the indicators in line. The 45°
position should now also be accurate. If this is not the case, the blade is not perpendicular
to the rotating table (see below).
Checking and Adjusting the Blade to the Table (Fig. I1, I2)
1. Loosen the bevel clamp knob 22 (Fig. I1).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten the bevel
clamp handle.
3. Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
4. Place a set square 66 on the table and up against the blade 62 (Fig. I2). The angle should
be 90°.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
5. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the bevel clamp knob 22 (Fig. I1) and turn the vertical position adjustment
stop screw 71 in or out until the blade is at 90° to the table as measured with the
square 66 (Fig. I2).
Checking and Adjusting the Mitre Angle (Fig. A1, A2, H)
The straight cross-cut and 45° mitre positions are pre-set.
1. Pull up the rotating table location plunger 8 and rotate it counterclockwise a quarter of a
turn (Fig. A1).
2. Loosen the rotating table clamp 3 . The handle allows a ratchet-type action when full
rotation of the handle is not possible.
3. Grip the control handle 14 (Fig. A2), compress the guard release lever 13 and lower the
saw about halfway (Fig. A1).
4. Turn the sawhead with its rotating table to the required position.
5. Tighten the rotating table clamp 3 . The rotating table location plunger 8 will engage
automatically (Fig. A1).
6. Using the red marks 68 , the mitre saw table 4 can be set to any mitre angle left or right
between 0° and 45° (Fig. H).
7. Proceed as for pre-set positions. The rotating table location plunger cannot be used for
intermediate angles.
WARNING: Always make a trial cut in a piece of waste wood, to check for accuracy.
Adjusting the Fence (Fig. J1, J2)
The moveable part of the left side of the fence can be adjusted to provide maximum support
of the workpiece near the blade, while allowing the saw to bevel to a full 45° left. The sliding
distance is limited by stops in both directions. To adjust the fence 7 :
1. Lift the lever 72 to release the fence 7 .
2. Slide the fence to the left.
3. Make a dry run with the saw switched off and check for clearance. Adjust the fence to
be as close to the blade as practical to provide maximum workpiece support, without
interfering with the up and down movement of the arm.
4. Push the lever 72 down to secure the fence in place.
28
Checking and Adjusting the Bevel Angle (Fig. J1, K1, K2)
1. Slide the side fence to the left as far as it will go (Fig. J1).
2. Loosen the bevel clamp handle 22 and move the saw head to the left. This is the 45°
bevel position.
3. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Turn the stopscrew 73 in or out as necessary until the pointer 74 indicates 45°.
Assembly for Bench Saw Mode
Changing from Mitre Saw to Bench saw Mode
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Put the blade into 0° cross-cut position with the rotating table location plunger 8 correctly located and the rotating table clamp 3 secured (Fig. A1).
2. Slacken the riving knife clamp bolt 75 just enough to allow the riving knife to enter the
mounting slot (Fig. L1).
3. Take the riving knife 16 from its storage position against the saw head (Fig. A2).
4. Depress the guard release lever 13 to release the blade guard 12 , then raise the blade
guard as far as possible (Fig. A1).
5. Slide the riving knife bracket 76 fully into the mounting slot 77 (Fig. L1). Tighten the
clamp bolt.
6. Gently release the lower guard until it is held in place behind the edge protruding from
the inside of the riving knife.
7. Remove the under-table guard.
8. Pull down the saw head and swing the height adjuster 23 until its U-shaped bracket 56 engages on the pin provided in the base (Fig. E2).
9. Turn the wheel 55 of the adjuster to make the blade and riving knife protrude from the
bench saw table 24 (Fig. A3) to provide maximum cutting depth in bench saw mode.
WARNING: The blade should not foul the lower blade guard.
10. Pull the table release lever 2 to the left, lift the front edge of the table and flip it back
through 180° until the teeth of the table-locking device 20 automatically engage the saw
blade retention lever to secure it in the bench saw mode (Fig. L2).
WARNING: Be careful not to lose control over the movement of the table.
Position of the Riving Knife (Fig. M)
Fit the riving knife 16 as described above. Once fitted, the riving knife does not require
further adjustment.
Fitting the Upper Blade Guard (Fig. N)
The upper blade guard 25 is designed to be quickly and easily attached, via a spring-loaded
plunger to the hole in the riving knife 16 once it has been positioned through the worktable
for bench saw mode.
Secure the upper blade guard 25 to the riving knife by pulling the knob 76 to allow the
plunger in the guard to engage.
WARNING: Never use your saw in bench saw mode without the upper guard
correctly fitted.
Mounting and Adjusting the Parallel Fence (Fig. O)
The dual height parallel fence 26 can be used in two positions (11 or 62 mm). The parallel
fence can be mounted on either side of the blade.
To mount the fence into the appropriate position, proceed as follows:
1. Loosen the knob 77 .
2. Slide the bracket on from the left or the right. The clamping plate 78 engages behind the
front edge of the table.
3. Tighten the knob 77 .
4. Check that the fence is parallel to the blade.
5. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the distance between the
blade and the fence at the front and rear of the blade. To do so, turn the adjustment
screw in the fence support in or out as necessary.
The default set-up of the fence is to the right-hand side of the blade.
To prepare the fence for use to the left-hand side of the blade, proceed as follows:
1. Loosen the knob 77 .
2. Pull out the bracket 79 and replace it in the other end.
3. Fit the fence to the table.
4. Tighten the knob 77 .
WARNING: Use the 11 mm profile for ripping low workpieces to allow access between the
blade and the fence for the push stick 17 .
WARNING: The rear end of the fence should be level with the front of the riving knife.
Changing from Bench saw to Mitre Saw Mode (Fig. A3, D, E2, L1)
1. Remove the parallel fence 26 (Fig. A3).
2. Turn the wheel 55 of the height adjuster 23 to provide maximum cutting depth in mitre
saw mode (Fig. E2).
3. Proceed as described in the section Turning the sawhead and table over.
4. Slacken the riving knife clamp bolt 75 and remove the riving knife 16 , while holding the
blade guard 12 (Fig. L1).
5. Lower the blade guard.
English
6. Place the riving knife in its storage position against the saw head.
7. Replace the under-table guard 50 (Fig. D).
Prior to Operation
•
•
•
•
•
Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades. The maximum rotation
speed of the tool must not exceed that of the saw blade.
Do not attempt to cut excessively small pieces.
Allow the blade to cut freely. Do not force.
Allow the motor to reach full speed before cutting.
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and
disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
WARNING:
• The attention of UK users is drawn to the "woodworking machines regulations 1974"
and any subsequent amendments.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms of table height
and stability. The machine site shall be chosen so that the operator has a good overview and
enough free surrounding space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is not too cold,
machine and accessory is well maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
Switching On and Off (Fig. A1–A2, P)
This machine has two independent switching systems. In bench saw mode, the on/off
switch 1 (Fig. A1) is used. In mitre saw mode, the trigger switch 15 (Fig. A2) is used.
Bench Saw Mode (Fig. P)
The on/off switch used in bench saw mode offers multiple advantages:
-- no-volt release function: should the power be shut off for some reason, the switch has
to be deliberately reactivated.
-- extra safety: the hinged safety enclosure plate can be locked by passing a padlock
through the centre hasp. The plate also serves as an easy-to-locate stop button as
pressure on the front of the plate will depress the stop button.
To switch the machine on, press the green start button 80 .
To switch the machine off, press the red stop button 81 .
Mitre saw mode (Fig. A2)
To switch the machine on, press the trigger switch 15 .
To switch the machine off, release the trigger switch.
Basic saw cuts
Sawing in Mitre Saw Mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position when sawing.
• Make sure that the under-table guard does not become clogged with sawdust.
Clamping the Workpiece (Fig. Q, R, S, X)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure before a cut may become
unbalanced after a cut is completed. An unbalanced load may tip the saw or anything the
saw is attached to, such as a table or workbench. When making a cut that may become
unbalanced, properly support the workpiece and ensure the saw is firmly bolted to a
stable surface. Personal injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the base of the saw whenever
the clamp is used. Always clamp the workpiece to the base of the saw – not to any other
part of the work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of the base of
the saw.
CAUTION: Always use a workpiece clamp to maintain control and reduce the risk of
personal injury and workpiece damage.
Use the workpiece clamp 34 provided with your saw. Other aids such as spring clamps, bar
clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes and shapes of material. The left side
fence will slide from side to side to aid in securing.
To Install Clamp
1. Insert the workpiece clamp into the hole lateral to the mitre fence.
2. Rotate the clamp arm toward to the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up and down and secure it in the choosen height.
4. Use the fine adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS
(UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP
DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
General Handling
• In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the upper "park" position.
• Squeezing the guard release lever will unlock the sawhead. Moving the sawhead down
retracts the moveable lower guard.
• Never seek to prevent the lower guard returning to its park position when the cut
is completed.
• The minimum length of offcut material is 10 mm.
• When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber with a
complementary profile should be placed beneath the material being cut to provide the
correct level of support.
Vertical Straight Cross Cut (Fig. Q)
1. Set the rotating table to 0° and make sure that the locating plunger is engaged.
2. Tighten the rotating table clamping knob.
3. Place the wood to be cut against the fence. Take hold of the control handle and press in
the guard retraction lever.
4. Switch the machine on.
5. Allow the blade to cut freely. Do not force.
6. After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade to come to a
complete standstill before returning the head to its upper rest position.
7. Release the guard retraction lever.
WARNING: Do not allow the sawhead to jump back unaided to prevent damage.
Mitre Cuts (Fig. R)
1. Set the required mitre angle.
2. Ensure that the rotating table clamp is tightly secured.
3. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
4. Prevent the blade cutting the table if the angle is not 45°.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut, position the
wood to ensure that the off-cut is to the side of the blade with the greater angle to the
fence: left mitre, off-cut to the right mitre, off-cut to the left.
Bevel Cuts (Fig. A2, S)
1. Release the bevel clamp handle 22 and tilt the head to the angle required.
2. Tighten the bevel clamp handle.
3. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound Mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. The limitations are 35° mitre/30° bevel. Do
not exceed these limits.
Set the bevel angle and subsequently set the mitre angle.
Sawing in the Bench Mode
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly aligned.
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
WARNING: DO NOT cut any type of metal material.
Ripping (Fig. A2, T)
1. Set the bevel angle to 0°.
2. Adjust the saw blade height. The correct blade position is to have the tips of three teeth
above the top surface of the wood.
3. Set the parallel fence to the required distance.
4. Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the workpiece approx.
25 mm away from the saw blade.
5. Keep both hands away from the path of the saw blade.
6. Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
7. Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard, keeping it firmly pressed
against the fence. Allow the teeth to cut, and do not force the workpiece through the saw
blade. The saw blade speed should be kept constant.
8. Remember to use the push stick 17 when close to the blade.
9. After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade to stop and remove
the workpiece.
WARNING: Never push or hold the free or cut-off side of the workpiece.
WARNING: Always use a push stick when ripping small workpieces.
Bevel Cuts (Fig. U)
1. Release the bevel clamp handle and set the blade to the required angle.
2. In order to prevent material jamming between the blade and the fence, position the fence
to the left of the blade.
3. Proceed as for vertical ripping.
Mitre Cuts (Fig. V1–V3)
1. To adjust the mitre fence, loosen the stop screw locknut 86 and screw the stop 82 in or
out until the mitre pointer reads 0° (Fig. V1).
2. Set the blade height and angle.
3. Insert the slide bar 83 of the mitre fence into the groove 84 provided in the left-hand
side of the table (Fig. V2).
29
English
4. Loosen the mitre locking knob 85 and rotate the fence to set the scale to the required
angle (Fig. V3).
5. Tighten the mitre locking knob 85 .
6. Place the workpiece against the flat surface of the mitre fence. Switch on and, holding the
workpiece firmly, slide the fence along the groove to take the workpiece into the blade.
When the cut is completed, switch off immediately.
Fence Positions, Bench Saw Mode (Fig. W)
• For ripping thin materials, use the 11 mm profile of the dual height parallel fence and
position the fence opposite the front edge of the riving knife.
• For ripping thicker materials, use the 62 mm profile of the dual height parallel fence.
• For cross-cutting narrow and short workpieces (Fig. W):
-- Adjust the parallel fence with the low profile facing the blade and install the rear of the
fence in line with the leading edge of the blade.
-- Set the workpiece against the mitre fence (at 0° or 90°) and push the mitre fence to
make the cut.
-- To prevent small offcut pieces fouling against the blade, prepare a tapered length of
timber and clamp it on the rear edge of the worktable close enough to the right-hand
side of the blade so that successive offcuts feed automatically to the right.
• For ripping narrow (< 120 mm) and long workpieces:
-- Place the fence in rearmost position to maintain accuracy during long cuts.
-- Push the workpiece with both hands (one on each side of the blade).
-- Use a push stick when close to the blade.
-- Support long workpieces at the outfeed side.
• For ripping wider (> 120 mm) workpieces:
-- Adjust the fence forward as in figure W if the material being cut tends to jam between
the blade or the riving knife and the fence.
Optional Attachments
WARNING: Prior to assembling any accessories always unplug the machine.
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT, recommended accessories should be used with this product.
Dust Extraction Kit (Fig. A1, A2, A8)
This machine is provided with three dust extraction points for use in mitre mode and two in
bench mode.
• When sawing wood, always connect a dust extraction device designed in accordance with
the relevant regulations regarding dust emission.
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction device designed in accordance
with the relevant regulations regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevent regulations. The air
velocity of externally connected systems shall be 20 m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in
connection tube at the point of connection, with the tool connected but not running.
A seperate dust kit is available as an option (DE3500)
1. Fit the dust extraction tube to the nozzles; the longer hose to upper nozzle.
2. Connect the hoses to the three way connector.
Connecting - Mitre Saw Position
1. Connect one hose to the under-table guard.
2. Connect one hose to the small diameter outlet and one to the large diameter outlet using
the corresponding spouts.
3. Connect the hoses to the 3-way connector.
4. Connect the single outlet of the 3-way connector to the hose from the dust extractor.
Connecting - Bench Saw Position
1. Connect one hose to the small diameter outlet and one to the large diameter using the
corresponding spouts.
2. Blank off the middle opening of the 3-way connector.
3. Connect both hoses to the outer outlets.
Mitre Saw Extra Support/Length Stop (Fig. A4)
The extra support and length stop can be mounted on the left-hand side or on the right-hand
side, or with two sets on either side.
1. Fit the items 28 – 34 onto the two guide rails 29 .
2. Use the swivelling stop 30 for cross-cutting 210 mm wide boards (15 mm thick).
Roller Support Table (Fig. A5)
In mitre saw mode, the roller support table can be mounted on the left-hand side or on the
right-hand side, or with two sets on either side.
In bench saw mode, it can also be mounted in front or at the rear of the saw table.
Side Extension Table (Fig. A6)
The side extension table increases the distance from the rip fence to the blade to 600 mm or
more, depending on the rod length fitted to the machine and the clamped position of the
table. The side extension table must be used in conjunction with guide rails 29 (option).
The adjustable table is equipped with an engraved scale along its front edge and mounted on
a sturdy base which clamps to the guide rods.
• Fit the extension table to the right-hand side of the machine for continuity of the distance
scale on both tables.
30
Single Sliding Table (Fig. A7)
This sliding table 37 allows for board sizes to the left of the blade up to 1200 x 900 mm.
The guide rods are mounted on a sturdy alloy extrusion which is quickly detachable from the
machine and yet fully adjustable is all planes.
The fence incorporates a full length measuring tape for quick positioning of an adjustable stop
and an adjustable support for narrow workpieces.
Double Sliding Table
This sliding table allows for board sizes to the left of the blade up to 1850 mm.
Transporting
WARNING: Always transport the machine in bench saw mode with the upper blade
guard fitted.
• Remove the legs.
WARNING: When carrying the machine, always use the hand indentations (Fig.A1; 40 )
and seek for assistance. The machine could be too wide protruding for one person
to handle.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care
and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.
• Slightly oil the rotating table bearing surface where it slides on the lip of the fixed table at
regular intervals.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips periodically with a dry brush.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen
collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust
mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a
cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the dust collection system.
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade guard as well as
the dust extraction tube to determine that it will operate properly. Ensure that chips, dust or
workpiece particle cannot lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards disconnect the
machine from the power supply and follow the instructions given in section Mounting the
Saw Blade. Remove the jammed parts and reassembling the saw blade.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT recommended accessories should be used with this product.
Saw Blades
ALWAYS USE noise reduced 250 mm SAW BLADES WITH 30 mm ARBOR HOLES. SPEED RATING
MUST BE AT LEAST 3000 RPM. Never use a smaller or greater diameter blade. It will not be
guarded properly. Use cross cut blades only. Do not use blades designed for fast ripping,
combination blades or blades with hook angles in excess of 10°.
APPLICATION
BLADE DESCRIPTIONS
DIAMETER
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
250 mm
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
250 mm
TEETH
30 (Series 60)
60 (Series 60)
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be
disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing
the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.
Español
SIERRA INVERTIBLE
DW743N
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los
usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
herramientas de 230 V
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grosor de la hoja
Grosor de los dientes de la hoja
Grosor del cuchillo divisor
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Tiempo automático de freno de la hoja
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
izquierda
derecha
izquierda
s
kg
DW743N
QS
230
4
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Sierra invertible
DW743N
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea
más información, póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a continuación o
bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y realiza esta declaración
en representación de DeWALT.
Capacidades de corte
Modo de sierra ingletadora (Fig. B)
Ángulo de corte
Corte transversal recto
Plato girado 45° a la derecha para cortes de
inglete
Plato girado 45° a la izquierda para cortes
de inglete
Cabezal de la sierra inclinado 45° a la izquierda
para cortes biselados
Modo de sierra de banco
Capacidad máx. de aserrado al hilo izquierda/
derecha
Profundidad del corte a 90°
Profundidad del corte a 45°
Notas
Tamaño del
material
B mm
H mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Pieza de trabajo
colocada contra la
guía (X)
No se requiere
ninguna pieza
suministrada
Corte transversal a
altura máx.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.04.2018
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la
muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad
mm
210/210
210/210
mm
mm
0–62
0–32
0–62
0–32
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN61029-2-11.
dB(A)
93
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
106
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
2,9
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
2,0
m/s2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha medido de
conformidad con una prueba normalizada proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar
de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa las principales
aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta también
las veces en que la herramienta está apagada o cuando está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de
la vibración tales como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas eléctricas, se deberán tomar
precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN
EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1 . Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2 . Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en condiciones de
humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada (250 –300 lux). No utilice la
herramienta allí donde haya riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos
y gases inflamables.
3 . Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra (por ejemplo: tuberías,
radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la herramienta en condiciones extremas (por
ejemplo, humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica
se puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con derivación a
tierra (FI).
4 . No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en el trabajo, toquen la
herramienta o el cable de extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5 . Guarde las herramientas inactivas.
31
Español
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar seco y bien cerrado,
fuera del alcance de los niños.
6 . No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las condiciones para las que
fue diseñada.
7 . Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el trabajo de una
herramienta pesada. No use las herramientas para otros fines distintos de los previstos; por
ejemplo, no use la sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
8 . Lleve ropa de trabajo adecuada
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas en
movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante para trabajos en exteriores. Use
protector de cabello para sujetar el cabello largo.
9 . Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo cuando trabaje en
condiciones que produzcan polvo o despidan partículas. Si esas partículas pueden estar muy
calientes, lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10 . Conecte el equipo extractor de polvo
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de recolección y extracción de
polvo, asegúrese de que estén conectados y que se utilicen correctamente.
11 . No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable. Mantenga el cable
alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por
el cable.
12 . Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más seguro que hacerlo con las
manos, quedando éstas libres para operar la herramienta.
13 . No se estire demasiado
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
14 . Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor y más seguro
rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las
herramientas periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento
de servicio autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios y libres de
aceite y de grasa.
15 . Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se encuentren en uso, antes
de darles mantenimiento y cada vez que se reemplacen accesorios tales como hojas, brocas
y cuchillas.
16 . Quite las llaves y herramientas de ajuste
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la herramienta antes de
hacerla funcionar.
17 . Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que la herramienta
se encuentre en la posición de “apagado” antes de conectarla a la toma de corriente.
18 . Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está dañado En exteriores,
utilice la herramienta solamente con cables de extensión que estén indicados para uso
en exteriores.
19 . Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere la herramienta si está cansado
o si se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol.
20 . Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable de electricidad para
cerciorarse de que funcionan adecuadamente y ejecuten correctamente la función para
la que están previstos. Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de
las piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier otra condición que
pueda afectar su funcionamiento. El estuche de protección o cualquier otra parte defectuosa
deberán ser debidamente reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado
a menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones. Los interruptores
defectuosos deberán ser reemplazados por un centro de servicio autorizado. No utilice la
herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla con el interruptor. No intente
nunca hacer reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo auxiliar, o la realización de
cualquier operación, con esta herramienta que no coincidan con los recomendados en
este manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
21 . Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones
solo deben efectuarlas personas cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en
caso contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales de las sierras invertibles
•
•
•
•
32
No permita que las personas no capacitadas utilicen esta máquina.
No usar la sierra para cortar otros materiales que no sean madera o materiales similares.
Seleccione la hoja de sierra adecuada para el material que vaya a cortar.
No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
Utilice cuchillas correctamente afiladas. Observe la máxima velocidad marcada en la cuchilla
de la sierra. La velocidad marcada deberá ser siempre igual o superior a la velocidad en vacío
de la máquina que se especifica en los datos técnicos.
No utilice ningún separador ni anillas de eje para hacer que la cuchilla se ajuste en el eje.
Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada adecuadamente antes de usarla.
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada. Mantenga la cuchilla afilada.
No utilice cuchillas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para conocer la
capacidad de corte exacta, consulte las datos técnicos. Utilice solo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas para reducir el ruido.
Desconecte la máquina de la alimentación eléctrica antes de dejar el lugar de trabajo.
Use la sierra sólo si los protectores y el cuchillo divisor han sido sometidos a un
mantenimiento adecuado y están en su sitio, especialmente cuando cambie del modo de
sierra ingletadora al modo de sierra de banco, o viceversa.
Asegúrese de que el suelo de alrededor de la máquina esté nivelado, en buen estado y limpio
de materiales sueltos (como p. ej., serrín y recortes).
Asegúrese de que haya iluminación adecuada general o localizada.
Póngase un equipo de protección personal adecuado, cuando sea necesario, incluido lo
siguiente:
ʵʵ protección para el oído para reducir el riesgo de pérdida auditiva;
ʵʵ protección respiratoria para reducir el riesgo de inhalación de polvo nocivo;
ʵʵ guantes para manipular las hojas de la sierra y el material rugoso. Las hojas de la sierra
deben transportarse en un portahojas, siempre que sea posible.
Antes de efectuar cualquier operación, asegúrese de que la máquina esté colocada sobre una
superficie lisa y estable.
No saque ningún recorte ni otras partes de la pieza de trabajo del área de corte mientras la
sierra esté en funcionamiento y el cabezal de la sierra no esté en posición de descanso.
Cambie la placa amovible cuando esté desgastada.
Cambie la mesa cuando su ranura sea demasiado amplia.
Comunique los defectos de la máquina a su centro de servicio, incluidos los de los protectores
y las hojas de sierra, tan pronto como se detecten;
Asegúrese que la parte superior de la hoja de la sierra esté totalmente cerrada en el modo de
corte a inglete.
Compruebe que el brazo esté bien fijado en la posición de trabajo en el modo de sierra
de banco.
Compruebe que el brazo esté bien fijo cuando bisele en el modo de sierra de banco.
Tenga cuidado cuando ranure durante la operación de sierra de banco utilizando un sistema
protector apropiado. No se permite la ranuración incompleta.
Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando corte madera. Tenga siempre
en cuenta los factores que influyen en la exposición del polvo como:
ʵʵ El tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip producen mucho más polvo que
la madera);
ʵʵ Corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra;
ʵʵ Compruebe que el extractor local, así como las campanas, deflectores y tolvas están
correctamente ajustados.
ʵʵ Extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los 20 m/s
No utilice discos abrasivos o ruedas de punta de diamante.
Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la máquina y
desconéctela de la red.
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que los demás utilicen
una máquina defectuosa.
Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de alimentación anormal,
apague la máquina y desconéctela de la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la
cuchilla de la sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con
una fuerza de alimentación reducida.
No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco utilizando pernos con un
diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm (fig C2).
Normas de seguridad adicionales de las ingletadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Compruebe que todos los pomos de sujeción y bloqueos estén bien apretados antes de
comenzar trabajo alguno.
No use la máquina sin tener el protector en posición o si el protector no funciona o carece del
mantenimiento adecuado.
Nunca use la sierra sin la placa de corte.
Cuando la sierra esté conectada al suministro eléctrico no ponga nunca las manos en la zona
de la hoja.
Jamás intente detener rápidamente una máquina en movimiento presionando una
herramienta u otro objeto contra la hoja; así pueden producirse accidentes graves.
Antes de usar un accesorio, consulte el manual de instrucciones. El uso inadecuado de un
accesorio puede ocasionar daños.
Seleccione la hoja adecuada para el material que vaya a cortar.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una sierra o un
material duro.
Levante la hoja de la placa de corte en la pieza de trabajo antes de soltar el interruptor.
Al realizar cortes biselados, compruebe que el brazo esté fijado con firmeza.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
El protector de hoja que lleva la sierra se levantará automáticamente cuando se baje el brazo,
y se ceñirá sobre la hoja cuando se levante el brazo. El protector puede levantarse con la
mano al instalar o extraer una hoja o para inspeccionar la sierra. No levante nunca con la
mano el protector de la hoja a menos que la sierra esté desconectada.
Mantenga el área alrededor de la máquina en buen estado y limpia de materiales sueltos
(como p. ej., serrín y recortes).
Compruebe periódicamente que las ranuras de ventilación del motor estén limpias y
sin virutas.
Sustituya la placa de corte cuando esté desgastada.
Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o
cuando cambie la hoja.
Jamás realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina esté funcionando y el
cabezal no esté en posición de reposo.
Siempre que sea posible, monte la máquina sobre un banco.
Si utiliza un láser para indicar la línea de corte, asegúrese de que el láser sea de clase 2
conforme a la norma EN 60825-1:2007. No cambie un diodo de láser por un tipo diferente. Si
está dañado, lleve el láser a que lo repare un agente de reparaciones autorizado.
No utilice la máquina en modo de sierra de ingletes cuando la protección no esté ajustada
( 50 , Fig. D)
No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo
tamaño máximo sea de:
ʵʵ 68 mm de alto por 140 mm de ancho por 600 mm de largo
ʵʵ Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada, como
por ejemplo, la DE3497. Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
Normas de seguridad adicionales para bancos de sierra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No utilice hojas de sierra con un grosor mayor o un ancho del diente que sea menor al grosor
del cuchillo divisor.
Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta y de que los dientes estén apuntando
hacia la parte delantera del banco de la sierra.
Compruebe que todos los pomos de sujeción estén apretados antes de empezar
cualquier trabajo.
Compruebe que todas las hojas y los rebordes estén limpios y que los lados ranurados de la
abrazadera estén contra la hoja. Apriete bien la tuerca del eje.
Mantenga afilada y bien colocada la hoja de la sierra.
Compruebe que el cuchillo divisor esté ajustado a la distancia correcta de la hoja - máximo
5 mm.
No utilice nuca la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
Desconecte la sierra del suministro eléctrico de la red antes de cambiar las hojas o de realizar
tareas de mantenimiento.
Use siempre un empujador y compruebe que no tenga las manos colocadas más cerca de
150 mm de la hoja de la sierra mientras esté cortando.
No intente utilizar ningún voltaje que no sea el designado.
No aplique lubricantes a la hoja cuando esté en funcionamiento.
No extienda la mano alrededor y por detrás de la hoja de la sierra.
Mantenga siempre el empujador en su lugar cuando no lo utilice.
No se ponga de pie encima de la máquina.
Durante el traslado, asegúrese de que la parte superior de la hoja de la sierra se encuentre
cubierta, por ejemplo, con el protector.
No utilice el protector para manipular o transportar.
No utilice hojas con un grosor mayor o un ancho del diente que sea menor al grosor del
cuchillo divisor.
Contemple la posibilidad de usar hojas reductoras de ruido diseñadas especialmente..
•
Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la hoja de la sierra
en movimiento.
• Riesgo de lesiones al cambiar la hoja de la sierra.
• Riesgo de pillarse los dedos al abrir los protectores.
• Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar madera, en especial de
roble, haya y MDF.
Los siguientes factores influyen en la emisión de ruido:
• El material que va a cortarse.
• El tipo de cuchilla de sierra.
• La fuerza de alimentación.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
• No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la madera.
• Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción sucios
• Cuchilla de sierra gastada.
• Pieza de trabajo no orientada con exactitud.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de características.
La construcción de esta máquina es de clase I y por lo tanto, necesita una conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3 conductores aprobado y
apto para la potencia de esta herramienta (véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del
conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Máquina parcialmente ensamblada
4Patas
1 Hoja de sierra
1 Caja que contiene:
1 Protector superior para la posición de sierra de banco
1Protector para debajo de la mesa para la posición de ingletadora
1 Guía paralela
1Empujador
1 Mordaza para el material
1Bolsa de plástico que contiene:
4 pomos de bloqueo M8
4 pernos de cabeza redonda M8 x 50
4 arandelas planas D8
1 Arandela de bloqueo
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este manual antes de
utilizar la herramienta.
• Saque la sierra del material de embalaje con precaución.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas::
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Normas adicionales de seguridad para las sierras de mesa
•
•
•
Las reducciones, ranurados o asentados no están permitidos.
Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una longitud inferior a 50 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo
tamaño máximo sea de:
ʵʵ 62 mm de alto por 600 mm de ancho por 1.500 mm de largo
ʵʵ Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada, como
por ejemplo, la DE3497 o DE3472.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual con
corrientes residuales de 30mA o menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
lesiones provocadas por tocar las piezas en movimiento
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
Los riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
Póngase protección para los ojos.
✔
No utilice nunca la sierra de ingletes cuando la protección no
está implantada.
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra ingletadora, asegúrese
de usar el interruptor de puesta en marcha cuando encienda y apague
la herramienta. No utilice la caja de interruptor en este modo.
33
Español
A6
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra de banco, compruebe
que el cuchillo divisor esté bien montado. No utilice la máquina sin el
cuchillo divisor.
o use el cuchillo divisor cuando utilice la máquina en el modo de
N
sierra ingletadora. Compruebe que el cuchillo divisor esté bien fijo en la
posición superior de descanso (Fig. A2).
Punto de traslado
Posición del código de fecha (Fig. A1)
El Código de fecha 39 , que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la
caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A1–A8)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrían
producirse lesiones personales o daños.
A1
1 Interruptor de encendido/apagado (modo de sierra de banco)
2 Palanca de desbloqueo de la mesa
3 Abrazadera del plato giratorio
4 Mesa de la ingletadora
5 Plato giratorio
6 Guía derecha
7 Guía izquierda
8 Posicionador del plato giratorio
9 Escala de inglete/placa amovible
10 Adaptador de extracción de polvo
11 Protector superior fijo de la hoja
12 Protector inferior móvil de la hoja
13 Palanca de liberación del protector
14 Mango de funcionamiento
A2
14 Mango de funcionamiento
15 Interruptor de puesta en marcha (modo de ingletadora)
16 Cuchillo divisor
17 Empujador
18 Pata
19 Pie
20 Dispositivo de bloqueo de la mesa
21 Soporte de retención de la mesa de sierra
22 Mango de sujeción del bisel
MODO DE SIERRA DE BANCO
A3
22 Mango de sujeción del bisel
23 Ajustador de altura
24 Mesa del banco de la sierra
25 Protector superior de la hoja
26 Guía paralela
27 Guía de inglete (accesorio)
ACCESORIOS OPCIONALES
Para uso en el modo de ingletadora:
A4
28 Soporte regulable de 760 mm (altura máx.) (DE3474)
29 Raíles de guía de soporte de 1.000 mm (DE3494
Raíles de guía de soporte de 500 mm (DE3491)
30 Tope de pivotación (DE3462)
31 Tope de longitud para piezas de trabajo cortas (debe usarse con los raíles guía 29 )
(DE3460)
32 Soporte con tope desmontable (DE3495)
33 Soporte con tope extraído (DE3495)
34 Mordaza para el material (DE3461)
A5
35 Mesa de soporte de rodillo (DE3497)
Para uso en el modo de sierra de banco:
A3
27 \Guía de inglete (DE3496)
34
36 Mesa extensible (DE3472)
A7
37 Mesa deslizante individual (DE3471)
NO SE MUESTRA
-- Mesa deslizante doble
PARA USO EN TODOS LOS MODOS:
A8
38 Equipo de extracción de polvo de tres vías (DE3500)
Uso Previsto
Su sierra giratoria DeWALT ha sido diseñada para operar como una sierra de ingletes o un
banco de sierra para realizar las cuatro operaciones de sierra principales, que son rasgado, el
corte transversal, el biselado y el cincelado fácilmente, con precisión y con seguridad.
Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada con una cuchilla de diámetro nominal de 250
mm de punta de carbón para cortes profesionales de madera, productos de madera y plástico.
Modo de sierra ingletadora
En el modo de sierra ingletadora, la sierra se utiliza en posición vertical, de inglete o bisel.
Modo de sierra de banco
Funcionando en el eje central, la sierra se utiliza para realizar la operación estándar de aserrado
al hilo y para aserrar piezas anchas introduciendo manualmente la pieza de trabajo en la hoja.
ADVERTENCIA: No utilice la máquina para fines distintos a los indicados.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los
niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén supervisadas por una
persona que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los niños
jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y
desconéctala del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes
de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental
puede causar lesiones.
Desembalaje
ADVERTENCIA: Cuando mueva la máquina, pida siempre ayuda. La máquina es
demasiado pesada para que la maneje una sola persona.
1. Saque de la caja el material de embalaje suelto.
2. Levante la máquina y sáquela de la caja.
3. Saque la caja de las piezas del interior de la máquina.
4. Saque de la máquina el material de embalaje restante.
Montaje de las patas (Fig. C1)
Con las patas montadas, la máquina puede colocarse de forma autónoma.
1. Ponga la máquina al revés.
2. Pase un tirafondo 47 por la parte plana a través de los orificios de cada una de las
patas 18 .
3. Coloque un pomo de bloqueo 48 y una arandela 49 en los tornillos.
4. Ponga una pata 18 en cada uno de los puntos de montaje 46 situados en los bordes
de la parte interior de la base. Para cada pata, asegúrese de que el pomo de bloqueo y la
arandela se sitúen en la parte exterior de la ranura de extremo abierto.
5. Apriete los pomos de bloqueo.
6. Ponga la máquina derecha. Asegúrese de que esté nivelada; ajuste la altura de sujeción de
la pata si es necesario.
Montaje de la máquina al banco de trabajo (Fig. C2)
Cuando se retiren las patas, la máquina puede colocarse en un banco de trabajo. Para
garantizar un funcionamiento seguro, deberá fijar la máquina al banco de trabajo con ayuda
de pernos de 8 mm de diámetro y de 80 mm de largo.
Montaje para el modo de ingletadora
Montaje del protector de debajo de la mesa (Fig. D)
El protector de debajo de la mesa 50 se ajusta a la parte superior de la mesa del banco de
la sierra.
1. Coloque los dos ganchos en la parte izquierda del protector dentro de las ranuras
alargadas a la izquierda de la ranura de la hoja 52 .
2. Coloque el protector plano sobre la mesa y presiónelo en la arandela de bloqueo.
3. Para sacarlo, afloje la arandela con un destornillador y proceda en orden inverso.
Cómo dar la vuelta al cabezal de la sierra y a la mesa
(Fig. A3, E1, E2)
1. Sujete la mesa de la sierra con una mano y empuje la palanca de liberación de la mesa 2 hacia la izquierda (Fig. E1).
Español
2. Empuje la mesa hacia abajo en la parte delantera y gírela completamente hasta que el
motor esté lo más arriba posible y la hendidura se engrane en el diente de retención del
dispositivo de bloqueo de la mesa 20 .
3. El cabezal completo se mantiene hacia abajo por una correa de sujeción en la parte
delantera y un ajustador de altura 23 en la parte de atrás (Fig. A3).
4. Saque la correa.
5. Gire la rueda 55 en sentido antihorario mientras sujeta el cabezal hacia abajo hasta que el
soporte en forma de “U” 56 pueda soltarse de su posición (Fig. E2).
6. Gire y empuje hacia arriba del ajustador de altura.
7. Sujetando firmemente el cabezal, deje que la presión del muelle empuje el cabezal hacia
arriba hasta su posición de descanso.
Montaje de la hoja de la sierra (Fig. A1, A2, F1–F3)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y
desconéctala del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes
de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Compruebe que la cuchilla de la sierra se vuelva a colocar en su sitio
indicado exclusivamente. NO ajuste otras cuchillas de sierra distintas a las indicadas en el
apartado de Datos técnicos. Le aconsejamos la categoría nº: DT4321.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
resultar peligrosos.
ADVERTENCIA: Cambie siempre las hojas con la máquina en modo de ingletadora.
1. Compruebe que la cuchilla 16 está fijada en la posición de apoyo superior (Fig. A2).
2. Introduzca la llave hexagonal 57 por el orificio 58 del compartimento de la correa en el
extremo del eje (Fig. F1). Coloque el separador de cuchilla 59 en la tuerca de bloqueo de
cuchilla 60 (Fig. F2).
3. La tuerca de bloqueo de cuchilla una rosca hacia la izquierda. Por lo tanto, mantenga
la llave hexagonal firmemente y gire el separador en el sentido de las agujas del reloj
para aflojarla.
4. Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal 13 para liberar la barra
inferior 12 , y a continuación, levante la barra inferior al máximo.
5. Saque el tornillo de bloqueo de la hoja 60 y el aro del eje externo 61 (Fig. F3).
6. Asegúrese de que el reborde interior y ambos lados de la hoja estén limpios y sin polvo.
7. Instale la hoja de la sierra 62 en el saliente 63 del aro del eje interno 64 , asegurándose
de que los dientes en el borde inferior de la hoja apunten hacia la parte posterior de la
sierra (lejos del operador).
8. Coloque con cuidado la hoja en su posición y suelte el protector inferior de la hoja.
9. Cambie el aro del eje externo.
10. Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla 60 girándolo en sentido contrario al de las agujas
del reloj, mientras que mantiene firme la llave hexagonal con su otra mano.
11. Coloque el separador de cuchilla y la llave hexagonal en su posición de almacenamiento.
ADVERTENCIA: Tras montar o cambiar la cuchilla, compruebe siempre que la cuchilla
está completamente cubierta por la protección. Compruebe que el separador de cuchilla y
la llave hexagonal se han colocado en su posición de almacenamiento.
Ajustes para el modo de ingletadora
ADVERTENCIA: Compruebe que la cuchilla de la sierra se vuelva a colocar en su sitio
indicado. No ajuste otras cuchillas de sierra distintas a las indicadas en el apartado de
Datos técnicos. Le aconsejamos el artículo nº: DT4321.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso volver a realizar un
ajuste debido al transporte y manipulación, o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se
describen a continuación. Una vez realizados estos ajustes deberá mantenerse su precisión.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (Fig. G1, G2, H)
Con el cabezal en posición vertical y el mango de sujeción del bisel 22 suelto, afloje el tornillo
de bloqueo 65 en el posicionador del plato giratorio 8 (Fig. G1).
1. Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la sierra.
2. Ponga una escuadra 66 contra el lado izquierdo de la guía 7 y la hoja 62 (Fig. G2). El
ángulo debería ser de 90°.
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
3. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Gire el manguito de ajuste excéntrico 67 hasta que la cara de la hoja de la sierra esté
plana contra la escuadra (Fig. G1).
b. Apriete el tornillo de bloqueo 65 .
4. Compruebe que las marcas rojas 68 cerca de la ranura de la hoja 52 estén alineadas con
la posición 0° 69 en las dos escalas (Fig. H).
5. Si es necesario un ajuste, afloje los tornillos 70 y alinee los indicadores. La posición de
45° debería ahora también ser precisa. Si no es así, la hoja no está perpendicular al plato
giratorio (véase más abajo).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (Fig. I1–I2)
1. Afloje el mango de sujeción del bisel 22 (Fig. I1).
2. Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que esté completamente
vertical y apriete el mango de sujeción del bisel.
3. Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la sierra.
4. Coloque una escuadra fija 66 sobre la mesa y apoyada contra la hoja 62 (Fig. I2). El
ángulo debería ser de 90°.
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
5. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje el mango de sujeción del bisel 22 (Fig. I1) y gire el tornillo de tope de ajuste de
posición vertical 71 hacia dentro o hacia fuera hasta que la hoja quede a 90° respecto
de la mesa según la medición con la escuadra 66 (Fig. I2).
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado (Fig. A1, A2, H)
Las posiciones de corte transversal recto e inglete de 45° están preestablecidas.
1. Tire hacia arriba del émbolo de posicionamiento de la mesa giratoria 8 y gírelo en sentido
antihorario un cuarto de vuelta (Fig. A1).
2. Afloje el tornillo de mesa giratoria 3 . El asa permite realizar una acción de tipo trinquete si
no se puede girar al completo el asa.
3. Agarre el asa de control 14 (Fig. A2), pulse la palanca de liberación de la protección 13 y
baje la sierra a la mitad (Fig. A1).
4. Gire el cabezal de sierra con esta mesa giratoria a la posición adecuada.
5. Apriete el tornillo de mesa giratoria 3 . La varilla de ubicación de la mesa giratoria 8 se
activará automáticamente (Fig. A1).
6. Utilizando las marcas rojas 68 , la mesa de sierra de ingletes 4 puede fijarse en cualquier
ángulo izquierdo o derecho, entre 0º y 45º (Fig. H).
7. Proceda como para las posiciones preestablecidas. El posicionador del plato giratorio no
puede utilizarse para los ángulos intermedios.
ADVERTENCIA: Haga siempre un corte de prueba en un trozo de madera de desecho
para comprobar la precisión.
Ajuste de la guía (Fig. J1, J2)
La parte móvil del lado izquierdo de la guía puede ajustarse para proporcionar máximo apoyo
de la pieza de trabajo cerca de la hoja, mientras permite a la sierra biselar a la izquierda a 45°
completos. La distancia de deslizamiento está limitada por topes en ambas direcciones. Para
ajustar la guía 7 :
1. Levante la palanca 72 para soltar la guía 7 .
2. Deslice la guía hacia la izquierda.
3. Realice una prueba “en seco” con la sierra apagada y compruebe el espacio. Ajuste la guía
para que esté lo más cerca posible de la hoja para proporcionar el máximo apoyo de la
pieza de trabajo, sin interferir con el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo.
4. Empuje la palanca 72 hacia abajo para asegurar la guía en su sitio.
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado (Fig. J1, K1, K2)
1. Deslice la guía lateral hacia la izquierda lo máximo posible (Fig. J1).
2. Afloje el mango de sujeción del bisel 22 y mueva el cabezal de la sierra hacia la izquierda.
Esta es la posición de biselado de 45°.
3. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Gire el tornillo de tope 73 hacia dentro o hacia fuera según sea necesario hasta que el
indicador 74 señale 45°.
Montaje para el modo de sierra de banco
Cambio de modo de ingletadora a modo de sierra de banco
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Ponga la hoja en una posición transversal de 0° con el posicionador del plato giratorio 8 situado correctamente y la abrazadera del plato giratorio 3 fija (Fig. A1).
2. Afloje el tornillo de sujeción 75 del cuchillo divisor lo suficiente para permitir al cuchillo
divisor entrar en la ranura de fijación (Fig. L1).
3. Saque el cuchillo divisor 16 de su posición de almacenamiento y pónganlo contra el
cabezal de la sierra (Fig. A2).
4. Baje la palanca de desbloqueo del protector 13 para liberar el protector de la hoja 12 ,
luego levante el protector de la hoja lo máximo posible (Fig. A1).
5. Deslice el soporte del cuchillo divisor 76 totalmente en la ranura de fijación 77 (Fig. L1).
Apriete el tornillo de sujeción.
6. Suelte suavemente el protector inferior hasta que se mantenga en su lugar detrás del
borde, sobresaliendo desde el interior del cuchillo divisor.
7. Saque el protector de debajo de la mesa.
8. Tire hacia debajo del cabezal de la sierra y gire el ajustador de altura 23 hasta que el
soporte en forma de U 56 se engrane en la clavija provista en la base (Fig. E2).
9. Gire la rueda 55 del ajustador para que sobresalgan la hoja y el cuchillo divisor de la mesa
de la sierra de banco 24 (Fig. A3) para proporcionar la máxima profundidad de corte en el
modo de sierra de banco.
ADVERTENCIA: La hoja no debería obstruir el protector inferior de la hoja.
10. Tire de la palanca desbloqueadora de la mesa 2 hacia la izquierda, levante el borde
delantero de la mesa y déle la vuelta hacia atrás hasta 180° hasta que los dientes del
dispositivo de bloqueo de la mesa 20 accionen automáticamente la palanca de retención
de la hoja de la sierra para fijarla en el modo de sierra de banco (Fig. L2).
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no perder el control del movimiento de la mesa.
Posición del cuchillo divisor (Fig. M)
Coloque el cuchillo divisor 16 como se describe más arriba. Una vez fijado, el cuchillo divisor
no requiere más ajuste.
35
Español
Colocación del protector superior de la hoja (Fig. N)
El protector superior de la hoja 25 está diseñado para colocarse rápida y fácilmente, mediante
un posicionador con resorte en el orificio del cuchillo divisor 16 una vez que se ha colocado
en la mesa de trabajo para el modo de sierra de banco.
Fije bien el protector superior de la hoja 25 al cuchillo divisor tirando del pomo 76 para
permitir que se accione el posicionador del protector.
ADVERTENCIA: No use nunca la sierra en modo de sierra de banco sin el protector
superior colocado correctamente.
Montaje y ajuste de la guía paralela (Fig. O)
La guía paralela de altura doble 26 puede utilizarse en dos posiciones (11 o 62 mm). La guía
paralela puede montarse en ambos lados de la hoja.
Para montar la guía en la posición apropiada, proceda de la siguiente forma:
1. Afloje el pomo 77 .
2. Deslice el soporte desde la izquierda o derecha. La placa de sujeción 78 se engrana detrás
del borde delantero de la mesa.
3. Apriete el pomo 77 .
4. Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
5. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Ajuste la guía de modo que quede paralela con la hoja comprobando la distancia entre
la hoja y la guía en la parte delantera y posterior de la hoja. Para hacerlo, gire el tornillo
de ajuste en el soporte de la guía hacia adentro o hacia afuera según sea necesario.
La configuración por defecto de la guía es a la derecha de la hoja.
Para preparar la guía para utilizarla a la izquierda de la hoja, proceda de la siguiente
forma:
1. Afloje el pomo 77 .
2. Saque el soporte 79 y póngalo en el otro extremo.
3. Coloque la guía en la mesa.
4. Apriete el pomo 77 .
ADVERTENCIA: Use el perfil de 11mm para el aserrado al hilo de piezas de trabajo bajas
para permitir el acceso del empujador entre la hoja y la guía 17 .
ADVERTENCIA: La parte posterior de la guía debería estar nivelada con la parte
delantera del cuchillo divisor.
Cambio de modo de sierra de banco a modo de ingletadora
(Fig. A3, D,E2, L1)
1. Saque la guía paralela 26 . (Fig. A3)
2. Gire la rueda 55 del ajustador de altura 23 para proporcionar la profundidad de corte
máxima en el modo de ingletadora (Fig. E2).
3. Proceda como se describe en la sección Cómo dar la vuelta al cabezal de la sierra y a la
mesa.
4. 1Afloje el tornillo de sujeción del cuchillo divisor 75 y saque el cuchillo divisor 16 ,
mientras sujeta el protector de la hoja 12 (Fig. L1).
5. Baje el protector de la hoja.
6. Coloque el cuchillo divisor en su posición de almacenamiento contra el cabezal de
la sierra.
7. Cambie el protector de debajo de la mesa 50 (Fig. D).
Antes de usar la máquina
•
•
•
•
•
Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado desgastadas. La velocidad
máxima de rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo estén bien apretados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta y desconéctela de la fuente de alimentación antes de realizar ajuste
alguno o de poner o quitar acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material que será cortado esté sujetado firmemente en su lugar.
• Presione suavemente la herramienta y no ejerza presión lateral sobre la hoja de
la sierra.
• Evite sobrecargas.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus condiciones
ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación
de la máquina para que el operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura ambiente no sea
demasiado baja, que tanto la máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la
pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
Encendido y apagado (Fig. A1–A2, P)
Esta máquina tiene dos sistemas de interruptor. En el modo de sierra de banco, se utiliza
el interruptor de encendido/apagado 1 (Fig. A1). En el modo de ingletadora, se utiliza el
interruptor de puesta en marcha 15 (Fig. A2).
Modo de sierra de banco (Fig. p)
El interruptor de encendido/apagado utilizado en el modo de sierra de banco ofrece
múltiples ventajas:
-- función de liberación sin voltio: si hubiera un corte de la electricidad por cualquier
razón, el interruptor tiene que reactivarse deliberadamente.
-- extra seguridad: la placa de cierre de seguridad con bisagras puede bloquearse
pasando un candado por el pasador central. La placa también sirve como un botón de
parada fácil de localizar, ya que si pulsa la parte frontal de la placa se aprieta el botón
de parada.
Para poner en marcha la máquina, presione el interruptor verde de encendido 80 .
Para apagar la máquina, presione el interruptor rojo de parada 81 .
Modo de sierra ingletadora (Fig. A2)
Para poner en marcha la máquina, presione el interruptor de puesta en marcha 15 .
Para apagar la máquina, suelte el interruptor de puesta en marcha.
Cortes de sierra básicos
Corte en modo de sierra ingletadora
Es peligroso utilizar la máquina sin protección. Los protectores deben estar en su lugar cuando
se realicen cortes.
• Asegúrese de que el protector de debajo de la mesa no quede obstruido con el serrín.
Fijación de la pieza de trabajo (Fig. Q, R, S, X)
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada, equilibrada y asegurada
antes de realizar un corte podrá desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga
desequilibrada puede cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento unido a la
sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando realice un corte que pueda dar lugar
a un desequilibrio, soporte adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra
esté fijada con seguridad a una superficie estable. Podrá dar lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado sobre la base de la sierra
cuando se utilice la fijación. Fije siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie de fijación no está fijado
en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una fijación de trabajo para mantener el control y reducir el
riesgo de daños personales y materiales.
Utilice la fijación de la pieza 34 suministrada con la sierra. Otras ayudas como las fijaciones de
anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C podrán ser adecuadas para determinados
tamaños y formas de material. La guía izquierda se desliza de lado a lado para facilitar
la fijación.
Para instalar la fijación
1. Inserte la fijación de la pieza en el orificio lateral a la guía de corte a inglete.
2. Gire la fijación hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el pomo para ajustar la fijación hacia arriba y abajo y bloqueélo a la altura deseada.
4. Utilice el pomo de ajuste de precisión para sujetar firmemente la pieza.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele. REALICE SIEMPRE
OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES
ACABADOS PARA COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN NO
INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS BARRAS.
Manejo general
• En el modo de ingletadora, el cabezal de la sierra se bloquea automáticamente en la
posición superior de “aparcado”.
• Al apretar la palanca de liberación del protector se desbloqueará el cabezal de la sierra. Al
mover el cabezal de la sierra hacia abajo se repliega el protector inferior móvil.
• No intente nunca evitar que el protector inferior vuelva a su posición de aparcado cuando
se haya realizado el corte.
• La longitud mínima de recorte de material es 10 mm.
• Cuando corte secciones de PVC no plastificado, debe colocarse una pieza de apoyo hecha
de madera con un perfil complementario por debajo del material que se está cortando
para proporcionar el nivel de apoyo correcto.
Corte recto vertical (Fig. Q)
1. Fije el plato giratorio a 0° y asegúrese de que el posicionador esté engranado.
2. Apriete el pomo de sujeción del plato giratorio.
3. Coloque contra la guía la madera que vaya a cortar. Sujete el mango de control y apriete la
palanca retractora del protector.
4. Encienda la máquina.
5. Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
6. Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de la sierra se pare
por completo antes de colocar el cabezal en su posición elevada de reposo.
7. Suelte la palanca retractora del protector.
ADVERTENCIA: No permita que el cabezal de la sierra salte hacia atrás sin ayuda para
evitar daños.
Cortes a inglete (Fig. R)
1. Fije el ángulo de inglete necesario.
36
Español
2. Compruebe que la abrazadera del plato giratorio estén bien fija.
3. Continúe según lo indicado para Corte recto vertical.
4. Evite que la hoja corte la mesa si el ángulo no es de 45°.
ADVERTENCIA: Cuando corte a inglete el extremo de un trozo de madera que deje un
recorte pequeño, coloque la madera de modo que el recorte quede situado en el lado de
la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía: inglete izquierdo, recorte a la derecha,
inglete derecho, recorte a la izquierda.
Cortes biselados (Fig. A2, S)
1. Suelte el mango de sujeción del bisel 22 e incline el cabezal hasta el ángulo necesario.
2. Apriete el mango de sujeción del bisel.
3. Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
Inglete compuesto
Este corte es una combinación de corte a inglete y biselado. Las limitaciones son 35°
inglete/30° bisel. No exceda estos límites.
Fije el ángulo de bisel y posteriormente fije el ángulo de inglete.
Corte en modo de banco
• Use siempre el cuchillo divisor.
• Asegúrese siempre de que el cuchillo divisor y el protector de la hoja estén bien alineados.
• Compruebe siempre que la sierra ingletadora esté bloqueada en inglete 0°.
ADVERTENCIA: NO corte ningún tipo de material metálico.
Aserrado al hilo (Fig. A2, T)
1. Fije el ángulo de bisel a 0°.
2. Ajuste la altura de la hoja de la sierra. Para lograr la posición adecuada de la hoja, coloque
las puntas de tres dientes sobre la superficie superior de la madera.
3. Fije la guía paralela a la distancia necesaria.
4. Sujete la pieza de trabajo plana sobre la mesa contra la guía. Mantenga la pieza de trabajo
aproximadamente 25 mm alejada de la hoja de la sierra.
5. Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
6. Encienda la máquina y deje que la hoja de la sierra alcance la velocidad máxima.
7. Lentamente, introduzca la pieza de trabajo por debajo del protector superior de la
hoja, presionando firmemente contra la guía. Deje que los dientes corten, y no fuerce
la pieza de trabajo contra la hoja de la sierra. La velocidad de la hoja de la sierra debería
mantenerse constante.
8. Recuerde utilizar el empujador 17 cuando esté cerca de la hoja.
9. Después de realizar el corte, apague la máquina, deje que la hoja de la sierra se pare y
saque la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: No empuje ni sujete nunca la parte libre o restante de la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Utilice siempre un empujador cuando aserre al hilo piezas de
trabajo pequeñas.
Cortes biselados (Fig. U)
1. Suelte el mango de sujeción del bisel y fije la hoja en el ángulo necesario.
2. Para evitar que se atasque el material entre la hoja y la guía, coloque la guía a la izquierda
de la hoja.
3. Continúe como para el aserrado al hilo vertical.
Cortes a inglete (Fig. V1–V3)
1. Para ajustar la guía de inglete, afloje la tuerca de bloqueo del tornillo de tope 86 y
atornille el tope 82 hacia adentro o hacia afuera hasta que el indicador del inglete
marque 0° (Fig. V1).
2. Fije la altura y el ángulo de la hoja.
3. Introduzca la barra corredera 83 de la guía de inglete en la ranura 84 provista en la parte
izquierda de la mesa (Fig. V2).
4. Afloje el pomo de bloqueo del inglete 85 y gire la guía para fijar la escala hasta el ángulo
necesario (Fig. V3).
5. Apriete el pomo de bloqueo del inglete 85 .
6. Coloque la pieza de trabajo contra la superficie plana de la guía del inglete. Encienda
la máquina y, sujetando firmemente la pieza de trabajo, deslice la guía a lo largo
de la ranura para poner la pieza de trabajo en la hoja. Cuando complete el corte,
apague inmediatamente.
Posiciones de guía, modo de sierra de banco(Fig. W)
• Para aserrar al hilo materiales finos, utilice el perfil de 11 mm de la guía paralela de altura
doble y coloque la guía enfrente del borde delantero del cuchillo divisor.
• Para aserrar al hilo materiales más gruesos, utilice el perfil de 62 mm de la guía paralela de
altura doble.
• Para cortar transversalmente piezas de trabajo estrechas y cortas (Fig. W):
-- Ajuste la guía paralela con el perfil bajo frente a la hoja e instale la parte posterior de la
guía alineada con el borde anterior de la hoja.
-- Fije la pieza de trabajo contra la guía de inglete (a 0° o 90°) y empuje la guía del inglete
para realizar el corte.
-- Para evitar que los recortes pequeños choquen contra la hoja, prepare una pieza
afilada de madera y sujétela con una abrazadera al borde trasero de la mesa de trabajo
lo suficientemente cerca del lado derecho de la hoja para que los siguientes recortes
vayan automáticamente a la derecha.
• Para aserrar al hilo piezas de trabajo estrechas (< 120 mm) y largas:
-- Coloque la guía en la posición más posterior para mantener la precisión durante los
cortes largos.
-- Empuje la pieza de trabajo con ambas manos (una en cada lado de la hoja).
-- Use un empujador cuando esté cerca de la hoja.
-- Apoye las piezas de trabajo largas en el lado de salida.
• Para aserrar al hilo piezas de trabajo más anchas (> 120 mm):
-- Ajuste la guía hacia adelante como en la figura W, si el material que va a cortarse
tiende a atascarse entre la hoja o el cuchillo divisor y la guía.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Antes de ensamblar cualquier accesorio desenchufe primero la máquina.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por DeWALT
no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto
se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Equipo de extracción de polvo (Fig. A1, A2, A8)
La máquina se suministra con tres puntos de extracción de polvo para usar en modo de
inglete y dos para usar en modo banco.
• Cuando corte madera, siempre conecte un extractor de polvo diseñado según las normas
aplicables sobre emisión de polvo.
ADVERTENCIA: Cuando sea posible, conecte un dispositivo de extracción de polvo
adecuado de conformidad con las normas correspondientes acerca de la emisión
de polvo.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado de conformidad con las normativas
pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas externos conectados deberá ser de 20 m/s
+/- 2 m/s. La velocidad debe medirse en el tubo de conexión, en el punto de conexión, con la
herramienta conectada pero sin funcionar.
Se suministra un kit de polvo como opción (DE3500).
1. Ajuste el tubo de extracción de polvo a las boquillas. Fije el tubo más largo a la
boquilla superior.
2. Conecte los tubos al conector de tres vías.
Conexión - posición de ingletadora
1. Conecte una manguera al protector de debajo de la mesa.
2. Conecte una manguera al orificio de salida de diámetro pequeño y otra al orificio de salida
de diámetro grande utilizando las boquillas correspondientes.
3. Conecte las mangueras al conector triple.
4. Conecte el orificio de salida individual del conector triple a la manguera del extractor
de polvo.
Conexión - posición de la sierra de banco
1. Conecte una manguera a la salida de diámetro pequeño y otra a la salida de diámetro
mayor usando las respectivas bocas de descarga.
2. Tape el orificio del medio del conector de 3 vías.
3. Conecte ambas mangueras a las salidas exteriores.
Soporte extra/tope de longitud de la ingletadora (Fig. A4)
El soporte extra y tope de longitud puede montarse en el lado izquierdo o en el lado derecho,
o con dos juegos en un lado u otro.
1. Coloque los artículos 28 a ( 34 en los dos raíles de guía 29 .
2. Utilice la parada de rotación 30 para los cortes transversales de paneles de 210 de ancho
(15 mm de grosor).
Mesa de soporte de rodillo (Fig. A5)
En el modo de ingletadora, la mesa de soporte del rodillo puede montarse en el lado izquierdo
o en el lado derecho, o con dos juegos en un lado u otro.
En el modo de sierra de banco, puede montarse también en la parte delantera o trasera de la
mesa de sierra.
MESA CON EXTENSIÓN LATERAL (Fig. A6)
La mesa con extensión lateral aumenta la distancia de la guía de corte hasta la hoja en 600
mm o más, dependiendo de la longitud de la varilla colocada en la máquina y la posición
de sujeción de la mesa. La mesa con extensión lateral debe utilizarse junto con los raíles de
guía 29 (accesorio).
La mesa ajustable está dotada de una escala grabada a lo largo del borde delantero y montada
en una base resistente que se sujeta a las barras de guía.
• Coloque la mesa extensible a la derecha de la máquina para que haya continuidad de la
escala de distancia en ambas mesas.
Mesa deslizante individual (Fig. A7)
La mesa deslizante individual 37 permite tamaños de tableros a la izquierda de la hoja de
hasta 1200 x 900 mm.
Las barras de guía están montadas en una extrusión de aleación resistente que puede
extraerse rápidamente de la máquina y puede ajustarse totalmente a todos los planos.
La guía incorpora una cinta métrica de longitud completa para un rápido posicionamiento de
un tope ajustable y un soporte ajustable para las piezas de trabajo estrechas.
Mesa deslizante doble
La mesa deslizante doble permite tamaños de tableros a la izquierda de la hoja de hasta
1.850 mm.
37
Español
Transporte
ADVERTENCIA: Siempre transporte la máquina en modo de banco de sierra con el
protector superior de la hoja ajustado.
• Quite las patas.
ADVERTENCIA: Para transportar la máquina, utilice siempre las hendiduras para manos
(Fig. A1; 40 ) y solicite ayuda. Puede que la máquina tenga salientes demasiado anchas
para ser manipulada por una sola persona.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y
desconéctala del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes
de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental
puede causar lesiones.
Lubricación
Los cojinetes del motor ya están lubricados y cerrados herméticamente.
• Lubrique ligeramente la superficie de rodamiento del plato giratorio donde se desliza en el
borde de la mesa fija a intervalos regulares.
• Limpie periódicamente con un cepillo seco las partes donde se acumula serrín y viruta.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal
tan pronto como se advierta su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento póngase una protección ocular
aprobada y una mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar
las piezas no metálicas de la herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están construidas estas piezas. Use un paño humedecido
únicamente con agua y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en líquido.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie regularmente la superficie
de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie regularmente el sistema de
recolección de polvo.
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior, la barra de la
cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción de polvo para cerciorarse de que funcionarán
adecuadamente. Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no
pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre la cuchilla de la sierra
y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las instrucciones indicadas en la sección
Montaje de la Cuchilla de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por DeWALT
no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto
se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Cuchillas de sierra
UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA DE RUIDO REDUCIDO DE 250 mm CON ORIFICIOS
DE EJE DE 30 mm. LA VELOCIDAD DEBE SER COMO MÍNIMO DE 3000 RPM. No utilice
nunca una cuchilla de diámetro inferior o superior. No estará protegida correctamente.
Utilice exclusivamente cuchillas de corte transversal. No utilice cuchillas diseñadas para las
operaciones de rasgado rápido, combinación de cuchillas o cuchillas con ángulos de gancho
que superen los 10°.
APLICACIÓN
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción
(entalladura fina con borde antiadhesivo)
Fines generales
250 mm
30 (Serie 60)
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
250 mm
60 (Serie 60)
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no deben
desecharse junto con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser recuparados
y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas. Recicle los productos
eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información, vaya a
www.2helpU.com.
38
Français
SCIE REVERSIBLE
DW743N
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et
l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs
professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Outils 230 V
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Alésage de lame
Épaisseur du corps de lame
Épaisseur du couteau diviseur
Spalteknivstykkelse
Onglet (positions max.)
VAC
DW743N
QS
230
4
Scie reversible
DW743N
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche technique sont conformes
aux normes :
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de
cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au
nom de DeWALT.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.04.2018
Capacité de coupe
En mode Scie à onglet (Fig. B)
Angle de coupe
Taille du matéria Remarques :
H mm
20
B mm
180
30
40
68
85
176
170
140
26
Plateau à 45° à droite pour les coupes d'onglet
Plateau à 45° à gauche pour les coupes d'onglet
70
20
95
130
Tête de scie inclinée à 45° à gauche pour les
coupes en biseau
50
140
mm
210/210
210/210
mm
mm
0–62
0–32
0–62
0–32
Coupe transversale droite
Pièce à travailler
contre le guide (X)
Aucune des pièces
emballées à part
n'est nécessaire
Coupe transversale
à hauteur max
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez le
manuel de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels,
mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029-2-11.
dB(A)
93
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
dB(A)
106
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
dB(A)
2,9
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été mesuré
conformément à une méthode d’essai normalisé établie par EN61029, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré correspond aux applications
principales de l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est
mal entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit également prendre en
compte les heures où l’outil est mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée totale
de travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
gauche
droit
Chanfrein (position max)
gauche
Temps de réponse du frein automatique de lame s
Poids
kg
Mode banc de scie
Capacités max de coupes longitudinales
gauches/droites
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’opérateur contre les
effets nocifs des vibrations telles que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée, organisation du travail.
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des précautions de sécurité
simples doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d’incendie, de choc
électrique et de blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et conservez
ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
1 . Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2 . Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des conditions humides. Éclairez
convenablement la zone de travail (250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque
d’incendie ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz inflammables.
3 . Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par exemple, tuyaux,
radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de l’utilisation de l’outil dans des conditions
extrêmes (c’est-à-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.)
la sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur isolant ou un coupecircuit contre les fuites à la terre.
4 . Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant pas aux travaux toucher
l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les à distance de la zone de travail.
5 . Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants, lorsque vous ne les
utilisez pas.
6 . Ne forcez pas l’outil.
39
Français
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il a été conçu.
7 . Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des outils très résistants.
N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple,
n’utilisez pas de scies circulaires pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8 . Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se prendre dans les pièces
mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandées en cas de travail à l’extérieur.
Portez une protection pour recouvrir les cheveux longs.
9 . Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un masque anti-poussière
si le travail effectué crée de la poussière ou des particules volantes. Si ces particules peuvent
être chaudes, portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
10 . Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs d’aspiration et de collecte de la
poussière, vérifiez s’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
11 . Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le cordon à l’écart des
sources de chaleur, de l’huile et des bords tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour
transporter l’outil.
12 . Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci est plus sûr que
d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13 . Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14 . Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des performances plus sûres et
optimisées. Respectez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires.
Inspectez régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer par un centre
de réparation agréé. Maintenez les poignées et les interrupteurs secs, propres et exempts
d’huile et de graisse.
15 . Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des accessoires tels que les
lames, mèches et fraises, débranchez les outils de l’alimentation électrique.
16 . Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien retirées de l’outil avant
de l’actionner.
17 . Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que l’outil est en position
« off » avant de le brancher.
18 . Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le s’il est endommagé.
En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que des cordons électriques prévus pour
l’extérieur et portant un marquage correspondant.
19 . Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez pas l’outil si vous êtes
fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
20 . Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal pour vérifier qu’il va
fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez
l’alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le
montage et tout autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement réparée ou
remplacée par un centre d’entretien agréé, sauf indication contraire dans ce manuel. Faites
remplacer les interrupteurs défectueux dans un centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil
s’il est impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou équipement et la réalisation de
toute opération différente de celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure corporelle.
21 . Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les réparations ne doivent
être effectuées que par des personnes qualifiées utilisant des pièces détachées d’origine ; dans
le cas contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
Consignes de sécurité additionnelles relatives aux scies
réversibles
•
•
•
•
•
•
40
Interdire à tout individu sans formation adéquate d’utiliser cette machine.
N’utilisez pas la scie pour découper des matériaux différents du bois ou des
matériaux similaires.
Sélectionner la lame adaptée au matériau à couper.
Ne pas utiliser de lames de scie fissurées ou endommagées.
N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
Utilisez des lames correctement affûtées. Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame
de scie. La vitesse marquée doit toujours être supérieure ou égale à la vitesse à vide de la
machine spécifiée dans les Fiche technique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N’utilisez aucune entretoise ni bague d’arbre pour monter une lame sur l’arbre.
Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame bien affûtée.
N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles que ceux recommandés.
Référez-vous aux Fiche technique pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames.
Utilisez uniquement les lames indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour réduire le bruit.
Débranchez la machine du secteur avant de quitter le lieu de travail.
Ne pas utiliser la scie sans ses dispositifs de protection et le couteau diviseur correctement
installés et maintenus, particulièrement avant de passer du mode scie à onglet à celui de banc
de scie, ou inversement.
Maintenir le sol autour de l’appareil de niveau, net et propre de toute particule volante tels
copeaux et rebuts.
Offrir un éclairage général ou spécifique adéquat.
Porter, si nécessaire, un équipement de protection individuel adéquat, y compris :
ʵʵ protection auditive pour réduire tout risque de perte de l’acuité auditive ;
ʵʵ protection des voies respiratoires pour réduire tout risque d’inhalation de poussière
dangereuse ;
ʵʵ gants pour manipuler les lames et matériaux bruts. Transporter les lames dans un étui
chaque fois que possible.
Avant toute opération, assurez-vous que la machine est placée sur une surface régulière
et stable.
Éviter de retirer tout rebut, ou toute partie de la pièce à travailler, de la zone de coupe alors
que la scie est en marche et que la tête de scie n’est pas en position de repos.
Remplacer la plaque de lumière lorsqu’elle est usée.
Remplacez la table lorsque la fente de la table est trop large.
Signaler immédiatement tout problème avec l’appareil, y compris les dispositifs de protection
ou lames de scie.
En mode scie à onglet, s’assurer que la partie supérieure de la lame est
complètement recouverte.
S’assurer que le bras est solidement arrimé en position pour découper en mode banc de scie.
S’assurer que le bras est solidement arrimé lors du biseautage en mode banc de scie.
Prendre des précautions lors du rainurage sur banc de scie en utilisant les systèmes de
protection appropriés. Le fraisage est interdit.
Raccordez la scie à un dispositif d'aspiration des poussières lorsque vous sciez du bois. Tenez
toujours compte des facteurs qui influencent l'exposition à la poussière, par exemple :
ʵʵ Type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent plus de poussière que
le bois) ;
ʵʵ Ajustement correct de la lame de scie ;
ʵʵ Assurez-vous que l'extraction locale ainsi que les hottes, les déflecteurs et les goulottes
sont ajustés correctement.
ʵʵ Extracteur de poussière avec une vitesse de l'air inférieure à 20 m/s
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou de meules à tronçonner diamantées.
En cas d'accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la machine et
débranchez-la de la source d'alimentation.
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire approprié pour éviter que d'autres
personnes n'utilisent la machine défectueuse.
Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force d'avance anormale pendant la
coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension et commencez une
nouvelle opération de coupe avec une force d'avance réduite.
Ne coupez jamais d'alliages légers, notamment en magnésium.
Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en utilisant des boulons de
8 mm de diamètre et de 80 mm de long (Fig. C2).
Consignes de sécurité additionnelles relatives aux scies à onglet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S’assurer que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage sont bien serrés avant
toute utilisation.
Ne pas utiliser la machine sans le carter de protection, ou si ce dernier ne fonctionne pas
correctement ou n’a pas été maintenu correctement.
Ne jamais utiliser la scie sans insert.
Ne jamais mettre les mains sur le trajet de la lame lorsque la scie est raccordée au secteur.
Ne jamais tenter d’immobiliser rapidement l’appareil en appliquant un outil quelconque
contre sa lame ou par tout autre moyen ; de graves accidents pourraient involontairement
en résulter.
Consulter la notice d’instructions avant d’utiliser tout accessoire. Toute utilisation irrégulière
des accessoires pourrait causer des dommages.
Sélectionner la lame adaptée au matériau à couper.
Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie ou le matériel rugueux.
Retirer la lame du trait de scie avant de relâcher l’interrupteur.
S’assurer que le bras est solidement arrimé lors de la réalisation de coupes en biseau.
Ne pas obstruer le ventilateur avec quoi que ce soit pour bloquer l’axe du moteur.
Le carter de lame de votre scie s’élèvera automatiquement lorsque le bras s’abaissera.
Il s’abaissera sur la lame lorsque le bras sera levé. Le carter de lame peut être relevé
manuellement lors de l’installation ou du retrait des lames de scie ou du contrôle de la scie. Ne
jamais relever le carter de lame manuellement tant que la scie est en marche.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maintenir le sol autour de l’appareil net et propre de toute particule volante tels copeaux
et rebuts.
Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont propres et libres de
tout débris.
Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
Débrancher l’appareil du secteur avant d’effectuer tout travail de maintenance ou pour
changer la lame.
Ne jamais effectuer de travail de nettoyage ou de maintenance alors que l’appareil est encore
en marche et avant arrêt complet de sa tête.
Lorsque c’est possible, fixer systématiquement l’appareil à un établi.
Si un laser est utilisé pour suivre la ligne de coupe, s’assurer que le laser est de classe 2,
conforme à la norme EN 60825-1:2007. Ne pas changer la diode laser avec une autre. En cas
de dommage, faire réparer le laser par un centre de réparation agréé.
N'utilisez jamais la machine en mode scie à onglet si le carter de protection n'est pas monté
( 50 , Fig. D).
Ne coupez jamais de pièces inférieures à 30 mm.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce maximum
de :
ʵʵ Hauteur 68 mm x largeur 140 mm x longueur 600 mm
ʵʵ Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée, par
ex. DE3497. Serrez toujours solidement les pièces.
Serrez toujours solidement les pièces.
Règles de sécurité additionnelles relatives aux scies à table
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser des lames dont l’épaisseur de corps est supérieure à l’épaisseur du couteau
diviseur ou dont la largeur de dents lui est inférieure.
S’assurer que la lame tourne dans la bonne direction, et que les dents pointent vers l’avant de
la scie à table.
S’assurer que les leviers de verrouillage sont bien bloqués avant toute utilisation.
S’assurer que les lames et brides sont propres et les côtés en retrait du collier sont contre la
lame. Serrer l’écrou d’arbre fermement.
Maintenir les lames bien aiguisées et correctement fixées.
S’assurer que le couteau diviseur est à distance correcte de la lame (5 mm maximum).
Ne jamais utiliser la scie sans les carters, supérieur et inférieur, en place.
Maintenir les mains hors du chemin de lame.
Déconnecter la scie du secteur avant de changer de lame ou d’effectuer toute maintenance.
Utiliser systématiquement un poussoir de fin de passe, et s’assurer de ne pas approcher les
mains à moins de 150 mm de la lame pendant la découpe.
Ne pas tenter d’utiliser la scie à une tension autre que celle spécifiée.
N’appliquer aucun lubrifiant sur la lame pendant l’utilisation.
Ne pas envoyer les mains derrière la lame.
Ranger systématiquement le poussoir de fin de passe à sa place lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ne pas grimper sur l’appareil.
Lors du transport, s’assurer que la partie supérieure de la lame est recouverte, par exemple par
le carter.
Ne pas saisir la scie par le carter pour sa manutention ou son transport.
Ne pas utiliser des lames dont l’épaisseur de corps est supérieure à l’épaisseur du couteau
diviseur ou dont la largeur de dents lui est inférieure.
Considérer l’utilisation de lames spécialement conçues pour réduire le bruit.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
• Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
• Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d'évacuation sales
• Lame de scie usagée.
• Pièce mal guidée.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique. Vérifiez
systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Cette machine appartient à la classe I et un raccordement à la terre est donc nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon spécialement conçu à cet
effet, et disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En
cas
d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un disjoncteur FI.
CH
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils homologuée et compatible
avec la tension nominale de cet outil (se reporter à la section Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Machine partiellement assemblée
4Pieds
1 Lame de scie
1 Carton contenant :
1 Carter supérieur pour la position banc de scie
1 Carter de dessous de table pour la position scie à onglet
1 Guide parallèle
1 Poussoir de fin de passe
1Etau
1 Sac plastique contenant :
4 Boutons de verrouillage M8
4 Boulons à tête bombée M8 x 50
4 rondelles plates D8
1 Œillet de verrouillage
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice d’instructions avant toute
utilisation de l’appareil.
• Retirer soigneusement la scie de son conditionnement.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies à table
•
•
•
Il n’est pas permis de rainurer, fraiser, ou mortaiser.
Utilisez toujours le poussoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures à 50 mm.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce maximum
de :
ʵʵ Hauteur 62 mm x largeur 600 mm x longueur 1500 mm
ʵʵ Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée, par
ex. DE3497 ou DE3472.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur différentiel avec un
seuil de déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
• dommages corporels par contact avec les pièces rotatives
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de l’installation de dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques d’accident provoqués par des parties non protégées de la lame de scie en rotation.
• Risques de dommages corporels lors du remplacement de lame.
• Risques de se pincer les doigts lors de l’ouverture des dispositifs de protection.
• Risques pour la santé causés par la respiration de poussières dégagées lors du sciage du bois,
particulièrement du chêne, du hêtre et du MDF.
Les facteurs suivants influencent l'émission de bruit :
• Matériau à découper.
• Type de lame de scie.
• Force d'avance.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
✔
N'utilisez jamais la scie à onglet si le carter de protection n'est pas
en place.
L ors de l’utilisation de la machine en mode scie à onglet, utiliser
exclusivement la gâchette pour la mise en marche ou l’arrêt. Ne pas
utiliser le boîtier de commande dans ce mode.
Lors de l’utilisation de la machine en mode banc de scie, s’assurer que
le couteau diviseur est bien installé. Ne jamais utiliser la machine sans le
couteau diviseur.
Ne pas utiliser le couteau diviseur alors que la machine est en mode
scie à onglet. S’assurer que le couteau diviseur est arrimé en position
supérieure de repos (Fig. A2).
41
Français
Point de transport
Emplacement de la date codée de fabrication (Fig. A1)
La date codée 39 , de fabrication qui comprend aussi l’année de fabrication, est imprimée sur
le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A1–A8)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique ni aucun de ses composants. Il y a
risques de dommages corporels ou matériels
A1
1 Interrupteur marche/arrêt (mode banc de scie)
2 Levier de déverrouillage de plateau
3 Fixation du plateau tournant
4 Plateau de la scie à onglet
5 Plateau tournant
6 Guide de droite
7 Guide de gauche
8 Poussoir de positionnement du plateau tournant
9 Graduation d’onglet/plaque de lumière
10 Buse d’extraction des poussières
11 Carter fixe supérieur
12 Carter de lame inférieur amovible
13 Levier de déverrouillage du carter
14 Poignée d’utilisation
A2
14 Poignée d’utilisation
15 Gâchette (mode scie à onglet)
16 Couteau diviseur
17 Poussoir de fin de passe
18 Patte
19 Pied
20 Verrou du plateau
21 Dispositif de fixation du plateau de scie
22 Manette de serrage de chanfrein
MODE BANC DE SCIE
A3
22 Manette de serrage de chanfrein
23 Bouton de réglage de la hauteur
24 Plateau du banc de scie
25 Carter de lame supérieur
26 Guide parallèle
27 Guide d’onglet (option)
ACCESSOIRES EN OPTION
À utiliser en mode scie à onglet :
A4
28 Socle réglable 760 mm (hauteur max.) (DE3474)
29 Rails de guidage 1 000 mm (DE3494).
Rails de guidage 500 mm (DE3491).
30 Butée orientable (DE3462)
31 Butée de longueur pour pièces courtes (à utiliser avec les rails de guidage 29 ) (DE3460)
32 Support avec butée amovible (DE3495)
33 Support sans butée (DE3495)
34 Fixation de matériau (DE3461)
A5
35 Table de support à rouleaux (DE3497)
À utiliser en mode banc de scie :
A3
27 Guide d’onglet (DE3496)
A6
36 Rallonge (DE3472)
A7
37 Rallonge coulissante simple (DE3471)
NON ILLUSTRÉ
-- Rallonge coulissante double
À UTILISER EN TOUT MODE :
A8
38 Kit de dépoussiérage à raccord triple (DE3500)
42
Utilisation Prévue
Votre scie culbutable DeWALT a été conçue pour fonctionner comme une scie à onglets ou
comme un établi de sciage afin d'effectuer facilement, avec précision et en toute sécurité les
quatre opérations principales de sciage, à savoir la coupe en long, la coupe transversale, la
coupe de chanfreins et la coupe d'onglets.
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une lame à pointe au carbure d'un diamètre
nominal de 250 mm pour la découpe professionnelle du bois, des produits du bois et des
plastiques.
Mode scie à onglet
En mode scie à onglet, la scie est utilisée en position verticale d’onglet ou de chanfrein.
Mode banc de scie
Si on la fait pivoter sur son axe central, la scie est utilisée pour effectuer des opérations
standards de coupes longitudinales et pour scier de larges panneaux en alimentant
manuellement la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas la machine pour d'autres applications que
celles prévues.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Déballage
AVERTISSEMENT : Ne jamais déplacer la machine seul. Elle est trop lourde pour être
déplacée par une seule personne.
1. Retirez tout article de conditionnement du carton.
2. Soulevez la machine hors du carton.
3. Retirez les pièces emballées de l’intérieur de la machine.
4. Retirez tout matériau de conditionnement restant sur la machine.
Installation des pattes (Fig. C1)
Une fois les pattes installées, la machine pourra tenir toute seule.
1. Tournez la machine à l’envers.
2. Insérez un tirefond 47 par le côté plat au travers du trou dans chaque patte 18 .
3. Insérez un bouton de verrouillage 48 et une rondelle 49 sur chacun des tirefonds.
4. Insérez une patte 18 sur chaque ancrage 46 situé en bordure de la base. Assurez-vous
que, pour chaque patte, le bouton de verrouillage et la rondelle sont situés sur le côté
externe de la fente.
5. Serrez les boutons de verrouillage.
6. Tournez la machine à l’endroit. Assurez-vous qu’elle est de niveau. Ajustez le réglage de
hauteur si nécessaire.
Installation de la machine sur un établi (Fig. C2)
Lorsque les pieds sont démontés, la machine peut être placée sur un établi. Pour garantir un
fonctionnement sûr, la machine doit être fixée à l'établi et montée avec des boulons de 8 mm
de diamètre par 80 mm de long.
Installation pour le mode scie à onglet
Installation du carter de dessous de table (Fig. D)
Le carter de dessous de table 50 est arrimé à la partie supérieure du plateau de banc de scie.
1. Insérez les deux attaches sur la gauche du carter dans les fentes rectangulaires sur la
gauche de la fente de lame 52 .
2. Placez le carter à plat sur le plateau et poussez-le dans l’œillet de verrouillage.
3. Pour le retirer, desserrez l’œillet à l’aide d’un tournevis et suivez la même procédure en
sens inverse.
Inverser la tête de scie et le plateau (Fig. A3, E1, E2)
1. Retenez le plateau de scie d’une main et poussez sur le levier de déverrouillage de
plateau 2 vers la gauche (Fig. E1).
2. Relevez l’avant du plateau et repoussez-le vers l’arrière jusqu’à ce que le dispositif moteur
soit complètement vertical et que l’indentation rentre dans la dent de retenue sur le
verrou du plateau 20 .
3. Le dispositif de la tête est maintenu vers le bas par une bride plate à l’avant et le bouton
de réglage de la hauteur 23 à l’arrière (Fig. A3).
4. Retirez la bride.
5. Tournez la molette 55 vers la gauche tout en appuyant sur la tête jusqu’à ce que le
dispositif de fixation en U 56 sorte de son emplacement (Fig. E2).
6. Basculez puis repoussez le bouton de réglage de la hauteur vers le haut.
Français
7. En maintenant la tête fermement, laissez la pression du ressort ramener la tête à la
verticale en position de repos.
Installation de la lame (Fig. A1, A2, F1–F3)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : notez que la lame de la scie doit être remplacée uniquement
selon la procédure décrite. N'installez JAMAIS des lames de scie différentes de celles
spécifiées dans la fiche technique. Nous conseillons l'article nº DT4321.
AVERTISSEMENT : Les dents d’une lame neuve sont très acérées et peuvent
être dangereuses.
AVERTISSEMENT : mettre systématiquement la machine en mode scie à onglet avant de
changer de lame.
1. Assurez-vous que le refendeur 16 est fixé dans la position de repos supérieure (Fig. A2).
2. Introduisez la clé hexagonale 57 à travers le trou 58 du carter de protection de courroie
dans l'extrémité de l'axe (Fig. F1). Placez la clé de montage de la lame 59 sur la vis de
blocage de la lame 60 (Fig. F2).
3. La vis de blocage de la lame est filetée vers la gauche ; pour desserrer, vous devez donc
tourner la clé plate dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant fermement
la clé hexagonale.
4. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection de la tête 13 pour relâcher
le carter inférieur 12 et levez celui-ci aussi haut que possible.
5. Retirez la vis de verrouillage de lame 60 et la bague intermédiaire externe 61 (Fig. F3).
6. Assurez-vous que la bride Interne et les deux côtés de la lame sont nets et exempts
de poussière.
7. Installez la lame 62 sur l’épaulement 63 prévu sur la bague intermédiaire interne 64 , en
vous assurant que les dents sur les bords inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière
de la scie (côté opposé à l’opérateur).
8. Mettez soigneusement la lame en position puis libérez le carter de lame inférieur.
9. Réinstallez la bague intermédiaire externe.
10. Serrez la vis de blocage de lame 60 , dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tout
en maintenant fermement la clé hexagonale axe de votre autre main.
11. Placez la clé de montage de la lame et la clé hexagonale dans leur position de rangement.
AVERTISSEMENT : après avoir monté ou remplacé la lame, vérifiez toujours que la lame
est entièrement recouverte par le carter de protection. Assurez-vous que la clé de montage
de la lame et la clé hexagonale ont été remises dans leur position de rangement.
Réglage en mode scie à onglet
AVERTISSEMENT : notez que la lame de la scie doit être remplacée selon la procédure
décrite. N'installez jamais des lames de scie différentes de celles spécifiées dans la fiche
technique. Nous conseillons l'article nº DT4321.
Votre scie à onglet à été parfaitement réglée en usine. Si, suite au transport, à la manutention
ou pour toute autre raison un réglage s’imposait, suivez la procédure ci-après. Une fois ces
réglages effectués, la précision devrait perdurer.
Vérification et ajustage de la lame avec le guide (Fig. G1, G2, H)
Alors que la tête de scie est en position verticale et la manette de serrage de chanfrein 22 desserrée, dévissez la vis de verrouillage 65 sur le poussoir de positionnement 8 du plateau
tournant (Fig. G1).
1. Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame pénètre dans le trait de scie.
2. Placez une équerre 66 contre le côté gauche du guide 7 et la lame 62 (Fig. G2). L’angle
doit être à 90°.
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l’équerre.
3. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Tournez la bague de réglage excentrique 67 jusqu’à ce que la face de lame se trouve à
plat contre l’équerre (Fig. GI).
b. Resserrez la vis de verrouillage 65 .
4. Vérifiez que les marques rouges 68 près de la fente de lame 52 sont bien alignées sur la
position 0° 69 sur les deux réglettes (Fig. H)
5. Si un réglage s’avère nécessaire, dévissez les vis 70 et alignez les repères. La position à 45°
devrait être à présent juste. Si ce n’est pas le cas, la lame ne sera pas perpendiculaire au
plateau tournant (voir ci-dessous).
Vérification et ajustage de la lame avec le plateau (Fig. I1, I2)
1. Desserrez le bouton de fixation du chanfrein 22 (Fig. I1).
2. Repoussez la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est totalement verticale
puis resserrez la manette de serrage de chanfrein.
3. Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame pénètre dans le trait de scie.
4. Appliquez une équerre réglable 66 contre le plateau et contre la lame 62 (Fig. I2). L’angle
doit être à 90°.
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l’équerre.
5. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Desserrez le bouton de fixation de chanfrein 22 (Fig. I1) puis tournez la vis de butée
de réglage vertical 71 vers la droite ou la gauche jusqu’à ce que la lame soit à 90° du
plateau comme déterminé par l’équerre 66 (Fig. I2).
Vérification et ajustage de l’angle d’onglet (Fig. A1, A2, H)
Les positions de coupe transversale droite et d’onglet à 45° sont préréglées.
1. Tirez vers le haut le poussoir de positionnement 8 du plateau tournant et tournez-le vers
la gauche d’un quart de tour (Fig. A1).
2. Desserrez la bride de la table rotative 3 . La poignée actionne un dispositif à cliquet
lorsque la rotation complète de la poignée n'est pas possible.
3. Saisissez la poignée de contrôle 14 (Fig. A2), enfoncez le levier de déblocage du carter de
protection 13 et abaissez la scie environ à mi-chemin (Fig. A1).
4. Tournez la tête de scie avec sa table pivotante dans la position souhaitée.
5. Serrez la bride de la table rotative 3 . La broche de positionnement 8 de la table rotative
s'engage automatiquement (Fig. A1).
6. A l'aide des marques rouges 68 , la table de la scie à onglet 4 peut être positionnée sur
n'importe quel angle gauche ou droit situé entre 0° et 45° (Fig. H).
7. Suivez les instructions données pour les positions préréglées. Le poussoir de
positionnement du plateau tournant ne peut être utilisé pour des angles intermédiaires.
AVERTISSEMENT : faire systématiquement un essai sur un rebut pour vérifier la précision.
Réglage du guide (Fig. J1, J2)
La partie amovible du côté gauche du guide peut être ajustée pour offrir un support maximum
de la pièce à travailler près de la lame, tout en permettant l’inclinaison de la scie à 45° vers la
gauche. La longueur de glissage possible est limitée par les butées dans les deux sens. Pour
régler le guide 7 :
1. Relevez le levier 72 pour libérer le guide 7 .
2. Poussez le guide sur la gauche.
3. Faites un essai à vide avec la scie hors secteur et vérifiez l’espacement. Ajustez le guide de
façon à ce qu’il soit aussi près de la lame que possible pour offrir un maximum de support
à la pièce à travailler, sans pour autant interférer avec le mouvement vertical (haut/bas)
du bras.
4. Abaissez le levier 72 pour arrimer le guide.
Vérification et ajustage de l’angle de chanfrein (Fig. J1, K1, K2)
1. Poussez le guide latéral sur la gauche aussi loin que possible (Fig. J1).
2. Desserrez la manette de serrage de chanfrein 22 et déplacez la tête de scie sur la gauche.
Cela correspond à la position de chanfrein 45°.
3. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Tournez la vis de butée 73 vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que l’index 74 indique 45°.
Montage en mode banc de scie
Passage du mode Scie à onglet en mode banc de scie
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Mettez la lame en position de coupe transversale à 0° alors que le poussoir de
positionnement 8 du plateau tournant est correctement situé et que la fixation 3 du
plateau tournant est bien verrouillée (Fig. A1).
2. Desserrez le boulon de fixation 75 du couteau diviseur juste assez pour permettre à ce
dernier de pénétrer dans la fente d’installation (Fig. L1).
3. Retirez le couteau diviseur 16 de sa position de stockage contre la tête de scie (Fig. A2).
4. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter 13 pour libérer le carter de lame 12 ,
puis levez le carter de lame aussi haut que possible (Fig. A1).
5. Insérez le dispositif de fixation 76 du couteau diviseur à fond dans la fente
d’installation 77 (Fig. L1). Resserrez le boulon de fixation.
6. Relâchez lentement le carter inférieur jusqu’à ce qu’il soit maintenu en place derrière la
lèvre à l’intérieur du couteau diviseur.
7. Retirez le carter de dessous de table.
8. Abaissez la tête de scie et poussez le bouton de réglage de la hauteur 23 jusqu’à ce que
le dispositif de fixation en U 56 s’encastre sur la goupille sur la base (Fig. E2).
9. Tournez la molette de réglage 55 pour faire dépasser la lame et le couteau diviseur du
plateau du banc de scie 24 (Fig. A3) et offrir une profondeur de coupe maximum en
mode banc de scie.
AVERTISSEMENT : la lame ne devrait pas obstruer le carter de lame inférieur.
10. Poussez le levier de déverrouillage 2 du plateau vers la gauche, soulevez le bord avant
du plateau et faites-le pivoter en arrière à 180° jusqu’à ce que la dent du verrouillage de
plateau 20 s’enclenche automatiquement sur le levier de fixation de la lame pour l’arrimer
en mode banc de scie (Fig. L2).
AVERTISSEMENT : attention à ne pas perdre le contrôle du mouvement du plateau.
Position du couteau diviseur (Fig. M)
1. Installez le couteau diviseur 16 comme décrit ci-dessus. Une fois installé, le couteau
diviseur ne requiert plus aucun réglage.
Installation du carter de lame supérieur (Fig. N)
Le carter de lame supérieur 25 est conçu pour être rapidement et facilement rattaché, grâce
au poussoir à ressort dans le trou du couteau diviseur 16 une fois qu’il a été positionné dans
l’établi pour le mode banc de scie.
Arrimez le carter de lame supérieur 25 au couteau diviseur en tirant sur le bouton 76 pour
permettre au poussoir de s’engager dans le carter.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser la scie en mode banc de scie sans que le carter
supérieur ne soit correctement installé.
43
Français
Installation et réglage du guide parallèle (Fig. O)
Le guide parallèle 26 à deux hauteurs peut être utilisé sur deux positions (11 ou 62 mm). Le
guide parallèle peut être installé sur l’un ou l’autre côté de la lame.
Pour monter le guide à la bonne position, procéder comme suit :
1. Dévissez le bouton 77 .
2. Insérez le dispositif de fixation sur la gauche ou la droite. La plaque d’arrimage 78 s’encastre derrière le bord avant du plateau.
3. Serrez le bouton 77 .
4. Vérifiez que le guide est bien parallèle à la lame.
5. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Ajustez le guide pour qu’il soit parallèle à la lame en vérifiant la distance entre la lame
et le guide, à l’avant et à l’arrière de la lame. Pour ce, tournez la vis de réglage sur le
support de guide, d’un côté ou de l’autre, comme nécessaire.
Le réglage par défaut du guide est sur le côté droit de la lame.
Pour préparer le guide à être utilisé sur la gauche de la lame, procéder comme suit :
1. Dévissez le bouton 77 .
2. Retirez le dispositif de fixation 79 et réinstallez-le à l’autre bout.
3. Rattachez le guide au plateau.
4. Serrez le bouton 77 .
AVERTISSEMENT : utiliser un profilé de 11 mm pour couper longitudinalement des pièces
basses et offrir un accès suffisant entre la lame et le guide au poussoir de fin de passe 17 .
AVERTISSEMENT : le bout arrière du guide doit être de niveau avec l’avant du
couteau diviseur.
Passage du mode banc de scie en mode Scie à onglet
(Fig. A3, D,E2, L1)
1. Retirez le guide parallèle 26 . (Fig. A3)
2. Tournez la molette 55 du bouton de réglage de la hauteur 23 pour offrir un maximum
de profondeur de coupe en mode scie à onglet (Fig. E2).
3. Suivez la procédure décrite à la section Inverser la tête de scie et le plateau.
4. Desserrez le boulon de fixation 75 du couteau diviseur 16 et retirez ce dernier tout en
maintenant le carter de lame 12 (Fig. L1).
5. Abaissez le carter de lame.
6. Rangez le couteau diviseur dans sa position de stockage contre la tête de scie.
7. Replacez le carter de dessous de table 50 (Fig. D).
Pour mettre la machine en marche appuyez sur le bouton vert de démarrage 80 .
Pour arrêter la machine, appuyez sur le bouton rouge d’arrêt 81 .
Mode scie à onglet (Fig. A2)
Appuyez sur la gâchette 15 pour mettre la machine en marche.
Relâchez la gâchette pour arrêter la machine.
Coupes de base
Sciage en mode scie à onglet
Il est dangereux d’utiliser la scie sans ses dispositifs de protection. Ces dispositifs doivent être
en position pendant le sciage.
• Assurez-vous que le carter de dessous de table n’est pas encrassé.
Fixation de la pièce (Fig. Q, R, S, X)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée et fixée avant une coupe peut
être déséquilibrée après avoir été coupée. Une charge déséquilibrée peut incliner la scie ou
tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un établi. Lorsque vous effectuez une
coupe qui peut devenir déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que la scie est bien
boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré au-dessus de la base de la scie
chaque fois que la bride est utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et non à
une autre partie de la zone de travail. S’assurer que le pied de la bride n’est pas serré au
bord de la base de la scie.
ATTENTION : utilisez toujours un dispositif de serrage de bois pour conserver la maîtrise
de la pièce et réduire le risque de dommages à votre pièce et de blessure corporelle.
Utilisez la pince pour ouvrage 34 fournie avec la scie. D’autres accessoires tels que pinces à
ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être adaptées à certaines tailles et formes de
matériaux. Le guide de gauche coulisse d’un côté à l’autre pour faciliter l’opération de fixation.
Installer la bride
1. Insérer la pince pour ouvrage dans le trou latéral du guide d’onglet.
2. Tourner le bras de la pince vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrez le bouton pour ajuster la pince vers le haut et le bas et fixez-le dans la
position désirée.
4. Utilisez le bouton de réglage fin pour serrer solidement l’ouvrage.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage. TOUJOURS
EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES
AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA BRIDE N’OBSTRUE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.
Avant toute utilisation
Utilisation générale
•
• En mode scie à onglet, la tête de scie est automatiquement verrouillée en position
supérieure de “repos”.
• Le fait de presser le levier de déverrouillage du carter déverrouillera la tête de scie. Le fait
d’abaisser la tête de scie rétracte le carter inférieur amovible.
• Ne cherchez jamais à empêcher le carter inférieur de retourner dans sa position de repos
lorsque la coupe est terminée.
• La longueur minimum de rebut est de 10 mm.
• Pour couper des sections d’UPVC, un support de bois avec un profilé complémentaire
devrait être placé sous le matériau à couper pour offrir un niveau de support adéquat.
•
•
•
•
Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez aucune lame excessivement émoussée. La
vitesse de rotation maximale de l’outil ne peut excéder celle de la lame de scie.
Ne tentez pas de couper des pièces trop petites.
Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas l’outil.s
Veillez à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant de commencer à couper.
Assurez-vous que tout bouton de verrouillage ou toute manette de serrage est bien serré.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves,
arrêter et débrancher l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer
toute pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à scier est fermement arrimé.
• Appliquer juste une pression légère sur l’outil et ne pas exercer de pressions latérales
sur la lame.
• Éviter toute surcharge.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position ergonomique en
termes de hauteur de table et de stabilité. L'emplacement de la machine doit être choisi afin
que l'opérateur possède une bonne vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre autour de
la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop
froide, que la machine et l'accessoire sont bien entretenus et que la taille de la pièce est
adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt (Fig. A1–A2, P)
Cette machine est équipée de deux systèmes de commutation indépendants. En mode
banc de scie, l’interrupteur marche/arrêt 1 (Fig. A1) est utilisé. En mode scie à onglet, la
gâchette 15 (Fig. A2) est utilisée.
Mode banc de scie (Fig. P)
L’interrupteur marche/arrêt utilisé en mode banc de scie offre des avantages multiples :
-- fonction de disparition de tension : en cas de perte de secteur, l’interrupteur doit être
délibérément réactivé.
-- ajout de sécurité : la plaque de sécurité à charnière peut être verrouillée en insérant
un cadenas au travers du fermoir central. La plaque sert également d’arrêt d’urgence
facilement repérable car une pression exercée sur l’avant de la plaque abaisse le
bouton d’arrêt.
44
Coupe transversale verticale droite (Fig. Q)
1. Ajustez le plateau tournant sur 0° et assurez-vous que le poussoir de positionnement est
bien engagé.
2. Resserrez le bouton de verrouillage du plateau tournant.
3. Adossez le bois à couper contre le guide. Attrapez la poignée d’utilisation et appuyez sur le
levier de déverrouillage du carter.
4. Mettez la machine en marche.
5. Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas l’outil.
6. Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur puis attendez que la lame s’arrête
complètement avant de ramener la tête dans sa position de repos.
7. Relâchez le levier de déverrouillage du carter.
AVERTISSEMENT : ne pas laisser la tête de scie rebondir d’elle-même en arrière pour
prévenir tout dommage.
Coupes d’onglet (Fig. R)
1. Réglez l’angle d’onglet désiré.
2. Assurez-vous que le verrouillage du plateau tournant est bien serré.
3. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
4. À un angle autre que 45°, assurez-vous que la lame ne coupe pas le plateau.
AVERTISSEMENT : pour couper à l’onglet l’extrémité d’un morceau de bois avec une
découpe réduite, disposer le bois de façon à effectuer la découpe sur le côté de la lame
créant le plus grand angle avec le guide : onglet gauche, découpe sur la droite, onglet
droit, découpe sur la gauche.
Coupe en biseau (Fig. A2, S)
1. Relâchez la manette de serrage de chanfrein 22 et inclinez la tête sur l’angle désiré.
2. Resserrez la manette de serrage de chanfrein.
3. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
Onglet composé
Cette coupe est la combinaison d’un onglet et d’une coupe en biseau. Les limites sont onglet
35°/chanfrein 30°. Ne pas excéder ces limites.
Ajustez l’angle de chanfrein et ensuite l’angle d’onglet.
Sciage en mode banc de scie
• Utilisez systématiquement le couteau diviseur.
• Assurez-vous systématiquement que le couteau diviseur et le carter de lame sont
correctement alignés.
• Assurez-vous que la scie à onglet est réglée et verrouillée sur un onglet de 0°.
AVERTISSEMENT : NE COUPEZ AUCUN type de matériau métallique.
Coupe longitudinale (Fig. A2, T)
1. Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
2. Ajustez la hauteur de lame de scie. Pour que la position soit correcte, la pointe de trois
dents doit dépasser de la surface supérieure du bois.
3. Ajustez le guide parallèle à la distance requise.
4. Maintenez la pièce à plat contre le plateau et contre le guide. Maintenez la pièce à environ
25 mm de la lame.
5. Éloignez vos mains du chemin de lame.
6. Mettez la machine en marche et laissez la lame fonctionner à plein régime.
7. Alimentez lentement la pièce à travailler sous le carter de lame supérieur, en la maintenant
fermement contre le guide. Laissez les dents faire le travail, et ne forcez pas la pièce dans la
lame. Maintenez la vitesse de lame constante.
8. Rappelez-vous d’utiliser le poussoir de fin de passe 17 lorsque vous approchez de la lame.
9. Une fois la coupe terminée, arrêtez la machine, et laissez la lame s’arrêter complètement
avant de retirer la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT : ne jamais pousser ou retenir la partie libre ou la découpe de la pièce
à découper.
AVERTISSEMENT : utiliser systématiquement le poussoir de fin de passe pour couper
longitudinalement de petites pièces.
Coupes en biseau (Fig. U)
1. Relâchez la manette de serrage de chanfrein et ajustez la lame sur l’angle désiré.
2. Pour éviter tout grippage du matériau entre la lame et le guide, disposez le guide à la
gauche de la lame.
3. Procédez comme pour une coupe longitudinale verticale.
Coupes d’onglet (Fig. V1–V3)
1. Pour régler le guide d’onglet, desserrez le contre-écrou 86 sur la butée puis vissez ou
dévissez la butée 82 jusqu’à ce que l’index d’onglet soit sur 0° (Fig. V1).
2. Ajustez la hauteur de lame et l’angle.
3. Insérez la glissière 83 du guide d’onglet dans la rainure 84 sur le côté gauche du plateau
(Fig. V2).
4. Desserrez le bouton de verrouillage d’onglet 85 et faites tourner le guide pour ajuster la
réglette sur l’angle désiré (Fig. V3).
5. Resserrez le bouton de verrouillage d’onglet 85 .
6. Disposez la pièce à travailler contre la surface plane du guide d’onglet. Mettez l’outil
en marche et, tout en maintenant la pièce fermement, poussez le guide le long de la
rainure pour amener la pièce dans la lame. Lorsque la coupe est terminée, arrêtez la
machine immédiatement.
Positions du guide, mode banc de scie (Fig. W)
• Pour faire des coupes longitudinales de matériau fin, utilisez un profilé de 11 mm deux
fois la hauteur du guide parallèle et positionnez le guide à l’opposé du bord avant du
couteau diviseur.
• Pour faire des coupes longitudinales de matériau plus épais, utilisez un profilé de 62 mm
deux fois la hauteur du guide parallèle.
• Pour des coupes transversales de pièces étroites et courtes (Fig. W) :
Ajustez le guide parallèle avec le profilé court face à la lame et alignez l’arrière du guide avec le
bord avant de la lame.
-- Disposez la pièce contre le guide d’onglet (à 0° ou 90°) et poussez le guide d’onglet
pour effectuer la découpe.
-- Pour prévenir que des chutes obstruent la lame, préparez un morceau de bois effilé et
arrimez-le sur bord arrière de l’établi assez près du côté droit de la lame pour que les
chutes successives soient automatiquement rejetées sur la droite.
-- Pour couper longitudinalement des pièces étroites (< 120 mm) et longues :
• Pour maintenir la précision au cours de longues découpes, placez le guide le plus à
l’arrière possible.
-- Poussez la pièce avec les deux mains (une de chaque côté de la lame).
-- Utilisez un poussoir de fin de passe lorsque vous vous rapprochez de la lame.
-- Soutenez les pièces longues à la sortie de la lame.
• Pour couper longitudinalement des pièces plus larges (> 120 mm) :
-- Ajustez le guide vers l’avant, comme illustré en figure W, si le matériau à couper a
tendance à s’enrayer entre la lame ou le couteau diviseur et le guide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : débrancher systématiquement la machine avant d’installer
tout accessoire.
Français
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par DeWALT n’ont
pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait comporter un
danger. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Kit de dépoussiérage (Fig. A1, A2, A8)
Cette machine est pourvue de trois points d’aspiration des poussières utilisables en mode scie
à onglet et de deux utilisables en mode établi.
• Pour scier le bois, connectez systématiquement un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière d’émissions de poussières.
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connectez un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif d'aspiration des poussières conçu selon les réglementations en
vigueur. La vitesse de l'air des systèmes raccordés à l'externe doit être de 20 m/s +/- 2 m/s. La
vitesse doit être mesurée dans le tuyau de raccord au point de raccord avec l'outil raccordé,
mais pas en marche.
Un kit poussière à part est disponible en option (DE3500)
1. Placez le tuyau d'aspiration des poussières sur les buses ; le tuyau le plus long sur la
buse supérieure.
2. Raccordez les tuyaux au connecteur à trois voies.
Connexion - position scie à onglet
1. Connectez un tuyau au carter de dessous de table.
2. Connectez le tuyau approprié à la buse de diamètre réduit et l’autre à la buse de
diamètre supérieure.
3. Connectez les tuyaux au raccord triple.
4. Connectez l’embout unique du raccord triple au tuyau de l’extracteur de poussière.
Connexion - position établi de sciage
1. Raccorder un tuyau à la sortie de petit diamètre et un sur la sortie de gros diamètre en
utilisant les orifices correspondants.
2. Obturez l’ouverture du milieu du connecteur à 3 voies.
3. Raccordez les deux tuyaux aux autres sorties.
Support additionnel/ butée de longueur de scie à onglet
(Fig. A4)
Le support additionnel ou la butée de longueur peut être installé sur le côté gauche ou droit,
ou si désiré de chaque côté.
1. Installez les éléments 28 à 34 sur les deux rails de guidage 29 .
2. Utilisez la butée pivotante 30 pour la coupe transversale des planches de 210 mm de
large (15 mm d'épaisseur).
Table de support à rouleaux (Fig. A5)
En mode scie à onglet, une table de support à rouleaux peut être installée sur le côté gauche
ou droit, ou si désiré de chaque côté.
En mode banc de scie, elle peut aussi être installée à l’avant ou à l’arrière du banc de scie.
Rallonge latérale (Fig. A6)
La rallonge latérale augmente la distance entre le guide longitudinal et la lame de 600 mm ou
plus, selon la longueur de tige installée sur la machine et la position d’arrimage de la rallonge.
La rallonge latérale doit être utilisée en conjonction avec les rails de guidage 29 (option).
La rallonge est équipée d’une réglette engravée le long de son bord, et est montée sur une
base solide qui s’arrime aux tiges de guide.
• Installez la rallonge sur le côté droit de la machine pour assurer la continuité de la réglette
sur les deux tables.
Rallonge coulissante simple (Fig. A7)
La rallonge coulissante 37 permet de travailler avec des tailles de panneaux sur la gauche de
la lame pouvant aller jusqu’à 1200 X 900 mm.
Les tiges de guide sont installées sur une extrusion en alliage solide pouvant être rapidement
détachée de la machine tout en restant pleinement réglable sur tous les plans.
Le guide incorpore un mètre complet pour pouvoir positionner rapidement une butée
réglable et un support aussi réglable pour les pièces étroites.
Rallonge coulissante double
La rallonge coulissante permet de travailler sur des longueurs de panneaux sur la gauche de la
lame pouvant aller jusqu’à 1850 mm.
Transport
AVERTISSEMENT : transporter systématiquement la machine en mode banc de scie avec
le carter de lame supérieur installé.
• Retirez les pattes.
AVERTISSEMENT : lors du transport de la machine, utilisez toujours les poignées (Fig.
A1 ; 40 ) et faites-vous aider par une autre personne. La machine pourrait être trop large
pour être transportée par une seule personne.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum
de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer tout accessoire,
avant tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations.
45
Français
S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et sous vide.
• À intervalles réguliers, lubrifiez légèrement la surface des roulements du plateau tournant
au niveau de la lèvre de glissement sur le plateau fixe.
• Nettoyez périodiquement les pièces sujettes à toute accumulation de sciure ou débris à
l’aide d’une brosse sèche.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l’aide d’air comprimé
chaque fois que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures, nettoyez régulièrement
le plateau.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures, nettoyez régulièrement le
système de collecte de la poussière.
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le carter de lame
inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour déterminer s'ils fonctionnent
correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne
puissent pas provoquer le blocage de l'une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et les carters, débranchez la
machine de l'alimentation et suivez les instructions fournies à la section Montage de la lame
de scie. Retirez les parties coincées et remontez la lame de scie.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par DeWALT n’ont pas
été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse. Pour
réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Lames de scie
UTILISEZ TOUJOURS des LAMES DE SCIE de 250 mm à réduction de bruit avec des TROUS
D’ARBRE de 30 mm. L’INDICE DE VITESSE DOIT ÊTRE AU MOINS 3000 TR/MIN N’utilisez jamais
de lame de diamètre inférieur ou supérieur. Le pare-main ne serait pas adéquat. N’utilisez que
des lames de coupe transversale. Ne pas utiliser des lames conçues pour l’extraction rapide,
des lames de combinaison ou des lames avec des angles de coupe de plus de 10°.
APPLICATION
DESCRIPTION DES LAMES
DIAMETRE
DENTS
Construction des lames de scie (trait de scie étroit avec rebord anti-adhésif)
Usage général
250 mm
30 (Série 60)
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
250 mm
60 (Série 60)
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les
produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
46
Italiano
SEGA RIBALTABILE COMBINATA
DW743N
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Apparati con potenza
assorbita da 230 V
Velocità a vuoto
Diametro della lama
Foro della lama
Spessore del corpo lama
Spessore dei denti della lama
Spessore del coltello separatore
Angolazione del taglio
Inclinazione del taglio (elongazione max)
Tempo di frenata automatica della lama
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
sinistra
destra
sinistra
s
kg
Sega ribaltabile combinata
DW743N
DW743N
QS
230
4
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa
dichiarazione per conto di DeWALT.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.04.2018
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Capacità di taglio
Modalità troncatrice (Fig.B)
Angolo di taglio
Taglio a troncare dritto
Piano ruotato di 45° a destra per tagli angolati
Piano ruotato di 45° a sinistra per tagli angolati
Testa della sega inclinata di 45° a sinistra per
tagli di sbieco
Modalità sega da banco
Capacità massima di refilatura sinistra/destra
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
mm
mm
mm
Note
Dimensione del
materiale
B mm
H mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
210/210
0–62
0–32
Posizione del pezzo
contro la battuta
(X)
Pezzo non
necessario nella
confezione
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Taglio a troncare ad
altezza max
210/210
0–62
0–32
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato in base
al test standard indicato nella normativa EN61029 e può essere utilizzato per confrontare vari
apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo alle applicazioni
principali dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse,
con diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche considerare i momenti in
cui l’apparato è spento o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli
effetti delle vibrazioni. Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e
degli accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029-2-11
93
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
dB(A)
106
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che, se
non evitata, potrebbe provocare danni materiali.
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti, incluso
quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al presente manuale e
conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER
SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1 . Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.
2 . Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti in ambienti carichi
di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250–300 lux). Non usare l’utensile quando
vi sia il rischio di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera
gassosa e infiammabile.
3 . Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio tubi, termosifoni, cucine e
frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si
può aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 . Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente bambini, di toccare lo
strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane dall’area di lavoro.
5 . Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
6 . Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato secondo il
regime previsto.
7 . Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non
montare seghe circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
47
Italiano
8 . Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero rimanere impigliati
nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora
all’esterno. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
9 . Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera protettiva o una mascherina
contro la polvere se le operazioni da svolgere causano la creazione di polvere o di particelle
volatili. Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche un grembiule
resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto
di sicurezza.
10 . Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegati e utilizzati correttamente.
11 . Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli
e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo strumento tenendolo per il cavo.
12 . Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la sicurezza
piuttosto che utilizzare la mano e consente di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
13 . Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14 . Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente
gli strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di assistenza
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio
e grassi.
15 . Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di cambiare pezzi quali
lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile dalla presa di alimentazione.
16 . Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le brugole siano state rimosse
dallo strumento prima di mettere in funzione.
17 . Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito sull’interruttore. Accertarsi che lo
strumento si trovi in posizione di spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
18 . Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata. Quando
l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le prolunghe per uso esterno e
adeguatamente contrassegnate.
19 . Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di farmaci, droghe o alcool.
20 . Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico per determinare che
funzionino correttamente ed eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se ci sono
parti mobili non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato
e se ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento dell’utensile.
Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti adeguatamente da un
centro di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire
gli interruttori difettosi da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento
se l’interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo. Non tentare mai di effettuare
delle riparazioni.
AVVERTENZA! l’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del presente utensile
per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d’uso comportano il rischio
di infortuni.
21 . Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza applicabili. Le
riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti
di ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Norme di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non consentire l’utilizzo del presente apparecchio a personale inesperto.
Non utilizzare la sega per tagliare materiali diversi dal legno o materiali simili.
Scegliere la lama adeguata al materiale da tagliare.
Non utilizzare lame lesionate o danneggiate.
Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
Utilizzare lame correttamente affilate. Osservare la velocità massima contrassegnata sulla
lama. La velocità contrassegnata deve essere sempre pari o superiore alla velocità a vuoto
della macchina specificata sotto i dati tecnici.
Non utilizzare distanziatori o fusi ad anello per consentire l’inserimento della lama
sull’alberino.
Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere la lama affilata.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norme di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
48
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato. Fare riferimento ai
dati tecnici per le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente progettate per ridurre
la rumorosità.
Scollegare la macchina dalla corrente elettrica prima di lasciare il posto di lavoro.
Non utilizzare la sega senza che le protezioni e il coltello separatore siano al loro posto e
abbiano ricevuto un’adeguata manutenzione, in particolare quando si passa dalla modalità
troncatrice a quella sega da banco o viceversa.
Assicurarsi che l’apparato poggi su una superficie regolare tenuta adeguatamente e sgombra
da materiali liberi, per esempio trucioli e scarti.
Assicurarsi che l’illuminazione generale e localizzata sia adeguata.
Se necessario, indossare abbigliamento di protezione adeguato che comprende:
ʵʵ protezione uditiva per ridurre il rischio di danni all’udito;
ʵʵ protezione delle vie respiratorie per ridurre il rischio di inalare polveri nocive;
ʵʵ guanti per maneggiare le lame e materiale ruvido. Qualora possibile le lame dovrebbero
essere trasportate in un contenitore.
Prima di effettuare qualsiasi operazione, assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie
uniforme e stabile.
Astenersi dal rimuovere qualsiasi scarto o altre parti del pezzo da segare dalla zona di taglio
quando la sega è in funzione e la testa della sega non è in posizione di riposo.
Sostituire l’inserto del piano quando è consumato.
Sostituire il banco quando la scanalatura diventa troppo larga.
Segnalare al rivenditore disfunzioni dell’apparato, incluse protezioni o lame, non appena
vengono rilevate.
Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia coperta completamente quando si è in
modalità troncatrice.
Assicurarsi che il braccio della sega sia fissato saldamente quando questa è in funzione in
modalità sega da banco.
Assicurarsi che il braccio della sega sia fissato saldamente quando è inclinato nella modalità
sega da banco.
Prestare attenzione quando si eseguono incisioni in modalità sega da banco, utilizzando un
sistema di protezione adeguato. Non è possibile eseguire scanalature.
Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di raccolta della polvere.
Tenere sempre in considerazione i fattori che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
ʵʵ il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più polvere del legno);
ʵʵ la regolazione corretta della lama;
ʵʵ Accertarsi che l'estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
ʵʵ dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a 20 m/s
Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere immediatamente la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente.
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in modo da impedire ad
altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione anormale durante
il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da
lavorare e assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e
avviare una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni con un diametro di 8
mm e 80 mm di lunghezza (Fig.C2).
Prima dell’utilizzo assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano strette.
Non utilizzare l’apparato se la protezione non è al suo posto, non funziona o non ha ricevuto
un’adeguata manutenzione.
Non utilizzare mai la sega se priva dell‘inserto scanalato.
Non avvicinare mai le mani alla lama quando la sega è collegata all’alimentazione elettrica.
Non arrestare bruscamente l’apparato in movimento, incastrando uno strumento o altro
oggetto contro la lama; ciò può causare non intenzionalmente infortuni gravi.
Prima di usare qualsiasi accessorio, consultare il manuale. L’uso improprio di un accessorio
può causare danni.
Scegliere la lama adeguata al materiale da tagliare.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un supporto o
indossare guanti.
Prima di rilasciare l’interruttore, sollevare la lama dall’intaglio nel pezzo.
Assicurarsi che il braccio sia fissato saldamente quando si eseguono tagli di sbieco.
Non inserire niente nella ventola che possa trattenere l’albero motore.
La protezione della lama sulla sega si solleva automaticamente quando il braccio viene
abbassato; quando il braccio viene sollevato, la protezione scende sopra la lama. La
protezione può essere sollevata manualmente quando si montano o si rimuovono le lame
o per controllare la sega. Non sollevare manualmente la protezione della lama se la sega è
in funzione.
Mantenere l’area circostante all’apparato in buone condizioni e sgombra da materiali liberi,
per esempio trucioli e scarti.
Verificare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite e libere da trucioli.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sostituire l’inserto scanalato quando è consumato.
Disconnettere l’apparato dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi lavoro di
manutenzione o per cambiare la lama.
Non eseguire mai alcun lavoro di pulizia o di manutenzione quando la macchina è ancora in
funzione e la testa non è in posizione di riposo.
Quando possibile, montare sempre la macchina su un banco.
Se si utilizza un laser per indicare la linea di taglio, assicurarsi che il laser sia conforme alla
classe 2 secondo la normativa EN 60825-1:2007. Non sostituire il diodo laser con uno di tipo
differente. Se danneggiato, far riparare il laser presso un centro di riparazione autorizzato.
Non utilizzare mai la macchina in modalità troncatrice finché il portalama non è inserito
( 50 , Fig. D).
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare dimensioni massime del
pezzo da lavorare di:
ʵʵ Altezza 68 mm per larghezza 140 mm per lunghezza 600 mm
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto, es.
DE3497. Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
Norme di sicurezza aggiuntive per le seghe da banco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare lame della sega con spessore del corpo più grande o con larghezza della
dentatura inferiore a quella del coltello separatore.
Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano puntati verso la parte
anteriore del banco della sega.
Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le manopole di blocco siano strette.
Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che i lati arretrati delle ghiere siano contro
la lama. Stringere saldamente la testa dell’albero.
Mantenere la lama della sega affilata e montata correttamente.
Assicurarsi che il coltello separatore sia regolato e si trovi a una distanza corretta dalla lama,
a massimo 5 mm.
Non azionare la sega senza che la protezione inferiore che quella superiore siano in posizione.
Tenere le mani lontano dal percorso delle lame della sega.
Disconnettere la sega dall’alimentazione di rete prima di cambiare le lame o eseguire
qualsiasi lavoro di manutenzione.
Utilizzare sempre lo spingipezzo e assicurarsi di non porre le mani a meno di 150 mm dalla
lama mentre la sega è in funzione.
Non tentare di utilizzare l’apparato con un voltaggio superiore.
Non lubrificare le lame dell’apparato mentre è in funzione.
Non mettere le ami al di dietro o attorno alla lama.
Collocare sempre lo spingipezzo nella sua sede quando non viene utilizzato.
Non salire in piedi sulla parte superiore dell’apparato.
Durante il trasporto, assicurarsi che la parte superiore della lama della sega sia coperta, per
esempio dalla protezione.
Non utilizzare la protezione per maneggiare o per trasportare la sega.
Non utilizzare lame della sega con spessore del corpo più grande o con larghezza della
dentatura inferiore a quella del coltello separatore.
Valutare l’utilizzo di lame progettate espressamente per la riduzione del rumore.
Regole di sicurezza aggiuntive per seghe da banco
•
•
•
•
•
•
Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non puliti
Lama usurata.
Pezzo da lavorare non guidato correttamente.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato da un valore di tensione unico.
Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione della targhetta.
Questa macchina è di fabbricazione corrispondente alla classe I; pertanto è necessario il
collegamento di messa a terra.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato esclusivamente da un centro
assistenza autorizzato o da un elettricista qualificato.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere collegati ad
un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato a 3 anime, idoneo
alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Apparato parzialmente assemblato.
4gambe
1Lama
1La confezione contiene:
1 protezione superiore per la posizione sega da banco
1 protezione della lama applicabile sotto al tavolo per l’uso in modalità troncatrice
1 battuta parallela
1spingipezzo
1 Morsetto per materiale
1Il sacchetto di plastica contiene:
4 manopole di blocco M8
4 bulloni a testa tondeggiante M8 x 50
4 rondelle piane D8
1 guarnizione di blocco
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori che possano essere
avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente questo manuale.
• Rimuovere con attenzione la sega dal materiale di imballaggio.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
La battentatura, stozzatura o scanalatura non è consentita.
Utilizzare sempre la levetta di spinta. Non tagliare mai i pezzi da lavorare più piccoli di 50 mm.
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare dimensioni massime del
pezzo da lavorare di:
ʵʵ Altezza 62 mm per larghezza 600 mm per lunghezza 1.500 mm
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto, es.
DE3497 o DE3472.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di corrente residua con una
corrente nominale residua di 30mA o inferiore.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi apparati:
• lesioni causate dal toccare le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono comunque essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in rotazione.
• Rischio di lesioni quando si sostituisce la lama.
• Rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni.
• Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle polveri prodotte quando si sega il legno,
specialmente quello di quercia, faggio e MDF.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione al rumore:
• Il materiale da tagliare.
• Il tipo di lama.
• La forza di alimentazione.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
• Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la segatura del legno.
Non utilizzare mai la troncatrice se il portalama non è installato.
✔
Quando l’apparato funziona in modalità troncatrice, assicurarsi
di azionare l’interruttore a grilletto ogni volta che si accende o si
spegne l’interruttore. Non azionare la cassetta dell’ interruttore in
questa modalità.
Quando si utilizza l’apparato nella modalità sega da banco, assicurarsi
che il coltello separatore sia stato montato. Non utilizzare l’apparato
senza aver montato il coltello separatore.
Non utilizzare il coltello separatore mentre l’apparato è in funzione in
modalità troncatrice. Assicurarsi che il coltello separatore sia fissato nella
sua posizione superiore di riposo (Fig. A2).
49
Italiano
Punto di trasporto
Posizione del codice data (Fig. A1)
Il codice data 39 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A1–A8)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di esso. Si possono causare
danni o lesioni personali.
A1
1 Interruttore On/off (modalità sega da banco)
2 Maniglia di rilascio del tavolo
3 Morsetto di bloccaggio del piano rotante
4 Piano per troncatrice
5 Piano rotante
6 Sezione destra della battuta
7 Sezione sinistra della battuta
8 Pistone di indicizzazione del piano rotante
9 Scala dell’angolazione/inserto del piano
10 Adattatore per l’aspirazione delle polveri
11 Protezione superiore fissa della lama
12 Protezione mobile inferiore della lama
13 Leva di rilascio della protezione
14 Maniglia di azionamento
A2
14 Maniglia di azionamento
15 Interruttore a grilletto (modalità troncatrice)
16 Coltello separatore
17 Spingipezzo
18 Gamba
19 Piede
20 Dispositivo di bloccaggio del piano
21 Staffa di ancoraggio del piano della sega
22 Leva di fermo inclinazione
MODALITÀ SEGA DA BANCO
A3
22 Leva di fermo inclinazione
23 Regolatore dell’altezza
24 Piano per sega da banco
25 Protezione superiore della lama
26 Battuta parallela
27 Battuta angolare (opzionale)
ACCESSORI SU RICHIESTA
Per l’utilizzo in modalità troncatrice:
A4
28 Piedistallo regolabile 760 mm (altezza max) (DE3474)
29 Binari guida del supporto 1.000 mm (DE3494)
Binari guida del supporto 500 mm (DE3491)
30 Fermo ribaltabile (DE3462)
31 Fermo scorrevole per pezzi corti (da utilizzare con le barre di guida 29 ) (DE3460)
32 Supporto con fermo rimovibile (DE3495)
33 Supporto con fermo rimosso (DE3495)
34 Morsetto per materiale (DE3461)
A5
35 Piano di supporto a rulli (DE3497)
Per l’utilizzo in modalità sega da banco
A3
27 Battuta angolare (DE3496)
A6
36 Piano di prolunga (DE3472)
A7
37 Piano scorrevole singolo (DE3471)
NON ILLUSTRATO
-- Piano scorrevole doppio
DA UTILIZZARE IN TUTTE LE MODALITÀ:
A8
38 Set per l’aspirazione delle polveri a tre vie (DE3500)
50
Utilizzo Previsto
La sega ribaltabile DeWALT è stata concepita per realizzare in modo semplice, preciso e sicuro
tutte e quattro le principali operazioni di rifilatura e taglio trasversale, a squadrare e a troncare,
operando sia come troncatrice che come sega da banco.
La presente unità è progettata per l'utilizzo con una lama di diametro nominale di 250 mm
con punta di carburo per il taglio del legno, dei prodotti derivati dal legno e dalla plastica.
Modalita’ troncatrice
In modalità troncatrice l’apparato viene usato in posizione verticale, angolata o inclinata.
Modalità sega da banco
Rovesciandola completamente rispetto all’asse centrale, la sega viene impiegata per eseguire
le normali operazioni di refilatura e taglio di pezzi anche di grandi dimensioni facendo
avanzare manualmente il pezzo da segare verso la lama.
AVVERTENZA: non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli a cui è destinata.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone inesperte devono
utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità e disinserirla
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare le impostazioni o di eseguire riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a
grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Apertura della confezione
AVVERTENZA: quando si sposta l’apparato farsi aiutare. L’apparato è molto pesante per
poter essere maneggiato da una sola persona.
1. Rimuovere dalla confezione il materiale di imballaggio.
2. Tirare fuori l’apparato dalla scatola.
3. Estrarre dall’interno dell’apparato la scatola dei componenti.
4. Rimuovere dall’apparato qualsiasi materiale dell’imballo.
Montaggio delle gambe (Fig. C1)
È possibile utilizzare l’apparato come unità autonoma se le gambe sono montate.
1. Capovolgere l’apparato.
2. Inserire un bullone lungo 47 dal lato piatto nei fori presenti su ogni gamba 18 .
3. Posizionare la manopola di blocco 48 e la rondella 49 nei bulloni.
4. Inseire una gamba 18 in ognuno dei punti di montaggio 46 situati ai bordi inferiori della
base interna. Per ogni gamba, assicurarsi che la manopola di blocco e la rondella siano
situate all’esterno della fessura finale aperta.
5. Serrare le manopole di blocco.
6. Raddrizzare l’apparato. Assicurarsi che sia livellato e, se necessario regolare la gamba
all’altezza dei morsetti,
Montare l’apparato al banco da lavoro (Fig. C2)
Rimuovendo le gambe, la macchina è pronta per essere posizionata su un banco di lavoro.
Per garantire un funzionamento sicuro, la macchina deve essere fissata al banco di lavoro e
montata con bulloni 8 mm di diametro per 80 mm di lunghezza.
Assemblaggio per l’utilizzo in modalità troncatrice
Montaggio della protezione sotto il piano da lavoro (Fig. D)
La protezione da applicare sotto al piano da lavoro 50 viene fissata alla parte superiore del
piano della sega da banco.
1. Posizionare i due ganci a sinistra dalla protezione nelle fessure oblunghe che si trovano a
sinistra della fessura della lama 52 .
2. Posizionare il lato piatto della protezione sul piano e premere la guarnizione di blocco.
3. Per rimuoverla, allentare la guarnizione con un cacciavite e procedere in modo inverso.
Ribaltamento della testa della sega e del piano (Fig. A3, E1, E2)
1. Tenere fermo il piano della sega con una mano e premere la leva 2 di rilascio del piano
(Fig. E1).
2. Premere il piano verso il basso agendo sulla parte anteriore dello stesso e capovolgerlo
completamente in modo che il corpo motore risulti verso l’alto e fino a che l’impugnatura
si aggancia col dente di fermo del dispositivo di bloccaggio del piano 20 .
3. Il gruppo della testa viene trattenuto in posizione abbassata da una fascetta nella parte
anteriore e da un regolatore dell’altezza 23 nella parte posteriore (Fig. A3).
4. Rimuovere la fascetta.
5. Ruotare la manopola 55 in senso antiorario premendo contemporaneamente verso il
basso la testa della sega fino a poter sfilare dalla propria sede la staffa a “U” 56 (Fig. E2).
6. Ruotare e premere il dispositivo di regolazione dell’altezza.
7. Trattenendo saldamente la testa, lasciare che la spinta esercitata dalla molla riporti la testa
verso l’alto nella posizione di riposo.
Italiano
Montaggio della lama della sega (Fig. A1, A2, F1–F3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità e disinserirla
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare le impostazioni o di eseguire riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a
grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: tenere presente che la lama della sega deve essere sostituita solamente
nel modo descritto. Non installare MAI altre lame come specificato nei Dati Tecnici.
Consigliamo la Cat.N.: DT4321.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: sostituire sempre la lama con l’apparato in modalità troncatrice.
1. Assicurarsi che il coltello fenditore 16 sia fissato nella posizione di riposo superiore
(Fig. A2).
2. Inserire la chiave esagonale 57 attraverso il foro 58 nell'alloggiamento della cinghia
nell'estremità dell'alberino (Fig. F1). Posizionare la chiave della lama 59 sulla vite di
bloccaggio della lama 60 (Fig. F2).
3. La vite della lama ha una filettatura sinistrorsa, pertanto, tenendo saldamente la chiave
esagonale, ruotare la chiave in senso orario per allentarla.
4. Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su 13 per rilasciare il portalama
inferiore 12 ,quindi sollevare il portalama inferiore il più possibile.
5. Rimuovere la vite di blocco della lama 60 e la flangia esterna dell’alberino 61 (Fig. F3).
6. Assicurarsi che la flangia interna ed entrambe le facce delle lame siano pulite e prive
di polvere.
7. Montare la lama della sega 62 sul supporto della lama 63 collocato contro la flangia
interna dell’alberino 64 , assicurandosi che i denti del bordo inferiore della lama siano
puntati verso il retro della sega (lato opposto operatore).
8. Disporre con cautela la lama in posizione e rilasciare la protezione inferiore della lama.
9. Rimontare la flangia esterna dell’alberino.
10. Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama 60 ruotando in senso anti-orario
mentre si tiene saldamente la chiave esagonale con l'altra mano.
11. Posizionare la chiave della lama e la chiave esagonale nella loro posizione di riposo.
AVVERTENZA: Dopo aver montato o sostituito la lama, verificare sempre che la lama
sia interamente protetta dal portalama. Assicurarsi che la chiave della lama e la chiave
esagonale siano state riposte nella rispettiva posizione di riposo.
Regolazioni per la modalità troncatrice
AVVERTENZA: tenere presente che la lama della sega deve essere sostituita solamente
nel modo descritto. Non installare MAI altre lame come specificato nei Dati Tecnici.
Consigliamo l'Articolo N.: DT4321.
La sega è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se si rendesse necessario provvedere
nuovamente alla regolazione, in seguito alla spedizione o al successivo utilizzo o per qualsiasi
altra ragione, seguire poi le indicazioni sotto riportate per regolare la sega. Una volta eseguite,
le regolazioni dovrebbero mantenersi tali.
Verifica e regolazione della lama rispetto alla battuta
(Fig. G1, G2, H)
Con la testa in posizione verticale e la leva di fermo inclinazione 22 rilasciata, allentare il
blocco della lama 65 nel morsetto di bloccaggio del piano rotante 8 (Fig. G1).
1. Abbassare la testa fino a quando la lama inizia a penetrare nella scanalatura.
2. Posizionare una squadra 66 contro la sezione sinistra 7 della battuta e la lama 62 (Fig. G2). L’angolo deve risultare a 90°.
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadra.
3. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. ruotare la bussola di regolazione dell’eccentrico 67 fino a quando la faccia della lama
della sega è contro la battuta (Fig. G1).
b. Serrare la vite di blocco 65 .
4. Verificare che i segni rossi 68 vicino alle fessure della lama 52 siano allineati alla
posizione 0° 69 sulle due scale (Fig. H).
5. Se necessaria una regolazione, allentare le viti 70 e riportarle in linea con gli indicatori. La
posizione a 45° adesso deve essere precisa. In caso contrario, la lama non è perpendicolare
all’inclinazione del piano (vedere sotto).
Verifica e regolazione della lama rispetto al piano (Fig. I1, I2)
1. Allentare la leva di blocco inclinazione 22 (Fig. I1).
2. Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia completamente verticale e
stringere la leva di blocco inclinazione.
3. Abbassare la testa fino a quando la lama inizia a penetrare nella scanalatura.
4. Posizionare una squadra 66 sul piano e contro la lama 62 (Fig. I2). L’angolo deve risultare
a 90°.
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadra.
5. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. allentare la leva di blocco inclinazione 22 (Fig. I1) e girare la vite di fine corsa di
regolazione dalla posizione verticale 71 in dentro o in fuori fino a quando la lama si
trova a 90° rispetto al piano, come misurato con la squadra 66 (Fig. I2).
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. A1, A2, H)
Le posizioni di taglio a troncare dritto e a 45° sono predefinite.
1. Sollevare il pistone di indicizzazione del piano rotante 8 e ruotarlo in senso antiorario per
un quarto di giro (Fig. A1).
2. Allentare il morsetto del piano rotante 3 . L'impugnatura consente un'azione tipo
cricchetto quando la rotazione completa dell'impugnatura non è possibile.
3. Afferrare l'impugnatura di azionamento 14 (Fig. A2), premere la leva di sgancio del
portalama 13 e abbassare la sega a mezz'asta circa (Fig. A1).
4. Ruotare la testina della sega con il piano rotante alla posizione richiesta.
5. Serrare il morsetto del piano rotante 3 . Il pistone di posizionamento del piano rotante 8 si innesterà automaticamente (Fig. A1).
6. Utilizzando le marcature rosse 68 , è possibile impostare il banco della troncatrice 4 a
qualsiasi angolazione di troncatura sinistra o destra tra 0° e 45° (Fig. H).
7. Procedete come per le posizioni prefi ssate. Il pistone di indicizzazione del piano
rotante non può essere impiegato per il posizionamento della macchina ad angolazioni
intermedie.
AVVERTENZA: per verificare la precisione, eseguire sempre un taglio di prova su di un
pezzo di legno di scarto.
Regolazione della battuta (Fig. J1, J2)
La parte mobile della sezione sinistra della battuta può essere regolata per fornire il massimo
sostegno al pezzo vicino alla lama, e allo stesso tempo permette alla sega di inclinarsi
completamente a 45° a sinistra. La distanza di scorrimento è limitata dai fine corsa in entrambe
le direzioni. Per regolare la battuta 7 :
1. Sollevare la leva 72 per rilasciare la battuta 7 .
2. Far scorrere la battuta verso sinistra.
3. Eseguire una prova a vuoto con la sega spenta e verificare la distanza. Regolare la battuta
affinché sia il più possibile vicino alla lama e fornire il massimo sostegno al pezzo, senza
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
4. Spingere la leva 72 in basso per assicurare la battuta al suo posto.
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. J1, K1, K2)
1. Far scorrere la battuta laterale il più possibile verso sinistra (Fig. J1).
2. Allentare la leva di fermo inclinazione 22 e muovere la testa della sega verso sinistra.
Questa è la posizione inclinata a 45°.
3. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. ruotare la vite di arresto 73 in dentro o in fuori, in base alla necessità, fino a che
l’indice 74 punta su 45°.
Assemblaggio per l’utilizzo in modalita’ sega da banco
Passaggio dalla modalità troncatrice a quella di sega da banco
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Porre la lama in posizione di taglio a troncare a 0° con il pistone di indicizzazione del piano
rotante 8 correttamente posizionato e il morsetto di bloccaggio del piano rotante 3 bloccato (Fig. A1).
2. Allentare il bullone del morsetto del coltello separatore 75 in misura sufficiente da
permettere al coltello separatore di entrare nella fessura di montaggio (Fig. L1).
3. Prendere il coltello separatore 16 dalla posizione di riposo e posizionarlo contro la testa
della sega (Fig. A2).
4. Premere la leva di rilascio della protezione 13 per rilasciare la protezione della lama 12 ,
poi sollevare quest’ultima il più possibile (Fig. A1).
5. Far scorrere completamente la staffa del coltello separatore 76 all’interno della fessura di
montaggio 77 (Fig. L1). Serrare il bullone del morsetto.
6. Rilasciare delicatamente la protezione inferiore fino a quando non ritorna al proprio posto
dietro l’estremità che sporge dall’interno del coltello separatore.
7. Rimuovere la protezione applicabile sotto il piano da lavoro.
8. Abbassare la testa della sega e ruotare il regolatore dell’altezza 23 fino a poter inserire la
staffa a “U” 56 sul perno fornito sulla base (Fig. E2).
9. Ruotare la manopola 55 del regolatore per far sporgere la lama e il coltello separatore dal
piano della sega da banco 24 (Fig. A3) per assicurare la massima profondità di taglio nella
modalità sega da banco.
AVVERTENZA: la lama non deve bloccare la protezione inferiore della stessa.
AVVERTENZA: prestare attenzione per non perdere il controllo del piano.
10. Tirare verso sinistra la leva di rilascio del piano 2 , sollevare la parte frontale del piano e
ribaltarlo indietro per 180° fino a quando il dente del dispositivo di blocco del piano 20 automaticamente inserisce la leva di blocco della lama della sega per assicurarla in
modalità sega da banco (Fig. L2).
Posizione del coltello separatore (Fig. M)
Inserire il coltello separatore 16 come sopra descritto. Una volta inserito, il coltello separatore
non richiede ulteriori regolazioni.
Inserire la protezione superiore della lama (Fig. N)
La protezione superiore della lama 25 è progettata per essere attaccata in modo rapido
e semplice, tramite un morsetto a molla nel foro del coltello separatore 16 ; una volta
posizionato attraverso il pezzo in modalità sega da banco.
51
Italiano
Fissare la protezione superiore della lama 25 al coltello separatore tirando la manopola 76 per consentire al morsetto di inserirsi nella protezione.
AVVERTENZA: non utilizzare la sega in modalità sega da banco senza che la protezione
superiore della lama sia inserita correttamente.
Montaggio e regolazione della battuta parallela (Fig. O)
La battuta parallela a doppia altezza 26 può essere utilizzata in due posizioni (11 o 62 mm). La
battuta parallela può essere montata su entrambi i lati della lama.
Per montare la battuta nella giusta posizione, procedere come segue:
1. Allentare la manopola 77 .
2. Fare scorrere il supporto da sinistra o da destra. Il morsetto 78 si inserisce dietro la parte
frontale del piano.
3. Stringere la manopola 77 .
4. Verificare che la battuta sia parallela alla lama.
5. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Regolare la battuta in modo che sia parallela alla lama verificando la distanza tra la lama
e la battuta sia davanti che dietro la lama. Per fare ciò, ruotare la vite di regolazione che
sostiene la battuta in dentro o in fuori, secondo necessità.
L’installazione di default della battuta prevede che questa sia sul lato destro della lama.
Per preparare la battuta per l’utilizzo a sinistra della lama, procedere come segue:
1. Allentare la manopola 77 .
2. Estrarre il supporto 79 e riposizionarlo nell’altra estremità.
3. Adattare la battuta al piano.
4. Stringere la manopola 77 .
AVVERTENZA: utilizzare il profilo da 11 mm per refilare pezzi bassi e consentire l’ accesso
tra la lama e la battuta per lo spingipezzo 17 .
AVVERTENZA: il lato posteriore della battuta deve essere allo stesso livello del bordo
anteriore del coltello separatore.
Passaggio dalla modalità sega da banco a quella troncatrice
(Fig. A3, D,E2, L1)
1. Rimuovere la battuta parallela 26 . (Fig. A3)
2. Ruotare la manopola 55 del regolatore dell’altezza 23 per fornire la profondità di taglio
massima in modalità troncatrice (Fig. E2).
3. Procedere come descritto nella sezione Ribaltamento della testa della sega e del piano.
4. Allentare il bullone del morsetto del coltello separatore 75 e rimuovere il coltello
separatore 16 trattenendo la protezione della lama 12 (Fig. L1).
5. Abbassare la protezione della lama.
6. Posizionare il coltello separatore in posizione di riposo contro la testa della sega.
7. Sostituire la protezione sotto il piano da lavoro 50 (Fig. D).
Prima dell’utilizzo
•
•
•
•
•
Montare la lama appropriata. Non utilizzare lame eccessivamente consumate. La massima
velocità di rotazione dell’apparato non deve superare quella della lama della sega.
Evitare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
Prima di tagliare far raggiungere al motore la massima velocità.
Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano serrate.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere l’apparato
e scollegarlo dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che il materiale da segare sia fissato saldamente al suo posto.
• Applicare solo una pressione delicata sull’apparato e non esercitare pressione laterale
sulla lama della sega.
• Evitare i sovraccarichi.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le condizioni ergonomiche
di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere selezionato
in modo che l'operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla
macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente non sia troppo
fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni
del pezzo da lavorare siano adatte a questa macchina.
Accensione e spegnimento (Fig. A1–A2, P)
Questo apparato è dotato di due sistemi di accensione indipendenti. Nella modalità sega da
banco viene utilizzato l’interruttore On/off 1 (Fig. A1). Nella modalità troncatrice, si utilizza
l’interruttore di velocità 15 (Fig. A2).
Modalita’ troncatrice (Fig. P)
L’interruttore On/off utilizzato in modalità sega da banco offre vantaggi multipli:
52
-- funzione di rilascio in mancanza di corrente: se dovesse verificarsi un’interruzione
nell’alimentazione elettrica per un motivo qualsiasi l’interruttore deve essere
appositamente riattivato.
-- sicurezza supplementare: la piastra di sicurezza incernierata può essere bloccata
facendo passare un lucchetto attraverso un dispositivo di bloccaggio centrale. La
piastra funziona anche come pulsante di arresto, facilmente raggiungibile poiché
premendo sul suo lato anteriore si fa scattare il pulsante di arresto.
Per accendere l’apparato, premere il pulsante verde di accensione 80 .
Per spegnere l’apparato, premere il pulsante rosso di arresto 81 .
Modalità troncatrice (Fig. A2)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore a grilletto 15 .
Per spegnere l’apparato rilasciare l’interruttore a grilletto.
Tagli di base
Funzionamento come troncatrice
È pericoloso lavorare senza protezioni. Le protezioni devono essere in posizione quando si
effettuano tagli.
• Assicurarsi che la protezione sotto il piano di lavoro non sia ostruita dalla segatura.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (Fig. Q, R, S, X)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato, bilanciato e fermo prima di un
taglio, può risultare sbilanciato una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato
potrebbe far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa essere fissata,
come un piano o un banco di lavoro. Durante l’esecuzione di un taglio che potrebbe
risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile. Potrebbero verificarsi
lesioni personali.
AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato sopra la base della troncatrice
ogni volta che viene utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base
della troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro. Assicurarsi che il piedino
di serraggio non sia fissato sul bordo della base della troncatrice.
ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio per mantenere il controllo e
ridurre il rischio di danni al pezzo e lesioni personali.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del pezzo da lavorare 34 fornito in dotazione con la
troncatrice. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C potrebbero
essere consigliabili per determinate dimensioni e forme di materiale. Il guidapezzo laterale
sinistro scorrerà da lato a lato per facilitare il serraggio.
Per montare il morsetto
1. Inserire il morsetto del pezzo nel foro laterale alla guida per il taglio obliquo.
2. Ruotare il braccio del morsetto verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su e in giù e fissarlo all’altezza prescelta.
4. Utilizzare la manopola a regolazione fine per fissare saldamento il pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio obliquo. PRIMA DEI
TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE
DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Operazioni generali
• Nella modalità troncatrice la testa della sega è automaticamente bloccata in posizione
superiore di “riposo”.
• Premendo la leva di rilascio della protezione, la testa della sega si sblocca. Abbassare la
testa della sega ritrae la protezione mobile inferiore.
• Non tentare di impedire che la protezione inferiore ritorni in posizione di riposo una volta
effettuato il taglio.
• L’entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
• Per tagliare profili in PVC con sezione ad “U”, utilizzate come supporto un blocchetto di
legno a profilo complementare, da disporre al di sotto del pezzo da tagliare per ottenere il
corretto livellamento di appoggio.
Taglio verticale dritto a troncare (Fig. Q)
1. Regolare il piano rotante sulla posizione a 0° e assicurarsi che sia inserito il pistone di
indicizzazione del piano rotante.
2. Stringere il pomello del morsetto del piano rotante.
3. Posizionare il legno da tagliare contro la battuta. Impugnare la maniglia di comando e
premere la leva di retrazione della protezione.
4. Accendere l’apparato.
5. Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
6. Dopo aver completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la lama della sega si
arresti completamente prima di far tornare la testa alla sua posizione superiore di riposo.
7. Rilasciare la leva di retrazione della protezione.
AVVERTENZA: non permettere che la testa della sega torni bruscamente indietro per
evitare danni.
Tagli angolati (Fig. R)
1. Impostare l’angolo di taglio desiderato.
2. Accertarsi che il morsetto del piano rotante sia ben serrato.
3. Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
4. Evitare che la lama tagli il piano se l’angolo non è a 45°.
Italiano
AVVERTENZA: si taglia in diagonale un pezzo di legno con un piccolo fuori taglio,
posizionare il legno in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo più
grande rivolto verso la battuta, per esempio: taglio angolato a sinistra, fuori taglio verso
destra, fuori taglio verso sinistra.
Tagli di sbieco (Fig. A2, S)
1. Rilasciare la leva di fermo inclinazione 22 e inclinare la testa all’angolo desiderato.
2. Stringere la leva di blocco inclinazione.
3. Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
Taglio composto
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio di sbieco. I limiti sono di
35° per i tagli angolari e di 30° per i tagli di sbieco. Si raccomanda di non superare tali limiti.
Impostate la posizione di taglio di sbieco e poi quella di taglio angolare.
-- Spingere il pezzo da segare con entrambe le mani (una su ogni lato della lama).
-- Utilizzare uno spingipezzo quando il materiale si avvicina alla lama.
-- Sostenere i pezzi lunghi in corrispondenza del lato di uscita.
• Per refilare pezzi larghi (> 120 mm):
-- Regolare la battuta in avanti come illustrato nella figura W nel caso in cui i pezzi da
segare tendano a incastrarsi tra la lama o il coltello separatore e la battuta.
Accessori opzionali
Funzionamento come sega da banco
• Utilizzare sempre il coltello separatore.
• Assicurarsi sempre che il coltello separatore e la protezione della lama siano
correttamente allineati.
• Assicurarsi sempre che la sega sia impostata e bloccata a un’angolazione di 0°.
AVVERTENZA: NON tagliare qualsiasi tipo di materiale metallico.
Refilatura (Fig. A2, T)
1. Impostare l’angolo di inclinazione a 0°.
2. Regolare l’altezza della lama della sega. La posizione corretta della lama è quella in cui le
punte di tre denti sporgono oltre la superficie superiore del legno.
3. Impostare la battuta parallela alla distanza desiderata.
4. Tenere il pezzo da segare aderente al piano e contro la battuta. Tenere il pezzo a circa 25
mm di distanza dalla lama della sega.
5. Tenere le mani lontano dal percorso delle lame della sega.
6. Accendere l’apparato e far raggiungere alle lame la massima velocità.
7. Far avanzare lentamente il pezzo da segare al di sotto della protezione superiore della
lama, mantenendolo premuto saldamente contro la battuta. Permettere ai denti di tagliare
e non forzare il pezzo da segare attraverso la lama. La velocità della lama della sega deve
rimanere costante.
8. Ricordarsi di utilizzare lo spingipezzo 17 quando si è vicini alla lama.
9. Dopo aver eseguito il taglio spegnere l’apparato attendendo che la lama della sega si
arresti e rimuovere il pezzo.
AVVERTENZA: non spingere o afferrare il lato libero o tagliato del pezzo da segare.
AVVERTENZA: utilizzare sempre lo spingipezzo quando si esegue la refilatura di pezzi di
piccolo taglio.
Tagli di sbieco (Fig. U)
1. Rilasciare la leva di fermo inclinazione e impostare la lama all’angolo desiderato.
2. Per evitare che il materiale si incastri tra la lama e la battuta, posizionare la battuta a sinistra
della lama.
3. Procedere come per la refilatura verticale.
Tagli angolati (Fig. V1–V3)
1. Per regolare la battuta angolare, allentare il controdado della vite di fermo 86 e avvitare il
fermo 82 in dentro o in fuori fino a quando l’indice di angolazione segna 0° (Fig. V1).
2. Impostare l’altezza e l’angolo della lama.
3. Inserire la barra di scorrimento 83 della battuta angolare nella scanalatura 84 nella
sezione sinistra del piano (Fig. V2).
4. Allentare la manopola di fermo angolazione 85 e ruotare la battuta per impostare la scala
all’angolo desiderato (Fig. V3).
5. Allentare la manopola di fermo angolazione 85 .
6. Posizionare il pezzo da segare contro la superficie piatta della battuta di blocco. Accendere
e, tenendo saldamente il pezzo da segare, far scorrere la battuta lungo la scanalatura
per direzionare il pezzo contro la lama. Una volta completato Il taglio, spegnere
l’apparato immediatamente.
Posizioni della battuta, modalità sega da banco (Fig. W)
• Per refilare materiali sottili utilizzare il profilo da 11 mm della battuta parallela a doppia
altezza e posizionare la battuta di fronte al bordo anteriore del coltello separatore.
• Per refilare materiali più spessi utilizzare il profilo da 62 mm della battuta parallela a
doppia altezza.
• Per il taglio a troncare di pezzi stretti e corti (Fig. W):
-- Disporre la battuta parallela con il profilo inferiore rivolto verso la lama e montare
l’estremità posteriore della battuta in linea con il bordo in entrata della lama.
-- Posizionare il pezzo da segare contro la battuta angolare (da 0° a 90°) e premere su
quest’ultima per eseguire il taglio.
-- Per evitare che piccoli pezzi di fuori taglio si incastrino contro la lama, preparare
uno spezzone di legno a punta e fissarlo sul bordo posteriore del piano di lavoro in
prossimità del lato destro della lama in modo da deviare automaticamente verso
destra gli sfridi.
• Per refilare pezzi stretti (< 120 mm) e lunghi:
-- Posizionare la battuta sulla posizione più arretrata per mantenere la precisione durante
tagli lunghi.
AVVERTENZA: prima di assemblare qualsiasi accessorio disinserire sempre l’apparato
dalla presa elettrica.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Pertanto,
per ridurre il rischio di lesioni, vanno utilizzati solo gli accessori DeWALT previsti per
questo prodotto.
Set di aspirazione delle polveri (Fig. A1, A2, A8)
Questa macchina è dotata di tre punti di estrazione della polvere da utilizzare in modalità
taglio obliquo e due in modalità banco.
1. Quando si sega il legno, collegare sempre un dispositivo di aspirazione delle polveri
progettato secondo le norme relative all’emissione delle polveri.
AVVERTENZA: Ove possibile, collegare un dispositivo di estrazione della polvere
progettato in conformità alle normative riguardanti l'emissione di polvere.
Collegare un dispositivo di raccolta della polvere progettato in conformità alle rispettive
normative. La velocità dell'aria dei sistemi collegati esternamente sarà di 20 m/s +/- 2 m/s.
Velocità da misurare nel tubo di collegamento al punto di raccordo, con l'apparato collegato
ma non in funzione.
Un kit per la polvere separato è disponibile come optional (DE3500)
2. Inserire il tubo di estrazione della polvere negli ugelli; il tubo più lungo
nell'ugello superiore.
3. Collegare i tubi al connettore a tre vie.
Collegamento in modalità troncatrice
1. Collegare un tubo flessibile alla protezione sotto il piano.
2. Collegare un tubo flessibile allo scarico di piccolo diametro e l’altro a quello di diametro
grande utilizzando i beccucci corrispondenti.
3. Collegare i tubi flessibili al raccordo a tre vie.
4. Collegare l’unico foro di uscita del raccordo a tre vie al tubo dell’aspiratore delle polveri.
Collegamento - posizione della sega da banco
1. Collegare un tubo all’uscita di diametro inferiore e uno a quella di diametro superiore
utilizzando i raccordi corrispondente.
2. Bloccare l’apertura centrale del connettore a 3 vie.
3. Collegare entrambi i tubi alle uscite esterne.
Sostegno aggiuntivo e fermo scorrevole della sega (Fig. A4)
Il sostegno aggiuntivo e il fermo scorrevole possono essere montati sia sul lato sinistro che
destro o su entrambi i lati.
1. Inserire gli elementi 28 – 34 nelle due barre di guida 29 .
2. Utilizzare l'arresto girevole 30 per il taglio a troncare di tavole a larghezza 210 mm (15
mm di spessore).
Piano di supporto a rulli (Fig. A5)
Nella modalità troncatrice il piano di supporto a rulli può essere montato sia sul lato sinistro
che destro o su entrambi i lati.
Nella modalità sega da banco può inoltre essere montato anteriormente o posteriormente al
piano della sega.
Piano laterale di prolunga (Fig. A6)
Il piano laterale di prolunga consente di aumentare di 600 mm o più la distanza della lama
alla battuta per refilare, a seconda della lunghezza dell’asta fissata all’apparato e dalla
posizione di serraggio in morsa del tavolo. Il piano laterale di prolunga deve essere impiegato
congiuntamente con le barre di guida 29 (opzionale).
Il piano regolabile riporta incisa una scala graduata sul bordo anteriore e montato su una base
resistente fissata alle barre di guida.
• Inserire il piano di prolunga sul lato destro dell’apparato per consentire continuità di scala
su entrambi i piani.
Piano scorrevole singolo (Fig. A7)
Il piano scorrevole 37 permette la lavorazione di pannelli con dimensioni massime di 1200 x
900 mm alla sinistra della lama.
Le barre di guida sono montate su di una robusta base in alluminio estruso, facilmente
smontabile dall’apparato e completamente regolabile su tutti i piani.
La battuta include un metro a nastro per l’intera lunghezza che consente un rapido
posizionamento di un fermo e un sostegno regolabili per pezzi stretti.
Piano scorrevole doppio
Il piano scorrevole permette la lavorazione di pannelli con dimensioni massime di 1.850 mm
alla sinistra della lama.
Trasporto
AVVERTENZA: trasportare sempre l’apparato in modalità sega da banco, con la
protezione superiore della lama inserita.
• Rimuovere le gambe.
53
Italiano
AVVERTENZA: durante il trasporto della macchina, utilizzare sempre le tacche per
le mani (Fig.A1; 40 ) e chiedere assistenza. La macchina potrebbe sporgersi troppo in
larghezza per essere movimentata da una persona sola.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione
minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità e staccarla
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto
sia in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
I cuscinetti del motore sono prelubrificati e a tenuta stagna.
• A intervalli regolari lubrificare leggermente con olio la superficie di scorrimento del piano
rotante in corrispondenza del punto in cui questa giunge a contatto con il piano fisso.
• Pulire periodicamente le parti soggette all’accumulo di segatura e trucioli con una
spazzola asciutta.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria compressa, non
appena vi sia sporco visibile all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti
non metalliche dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati
per questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la superficie della tavola a
intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il sistema di raccolta della polvere
a intervalli regolari.
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama mobile inferiore
e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi
che i trucioli, la polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati tra la lama della sega
e i portalama, scollegare la macchina dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella
sezione Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la
lama della sega.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto gli accessori offerti da
DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori raccomandati DeWALT.
Lame della troncatrice
UTILIZZARE SEMPRE LAME a rumorosità ridotta DA 250 mm CON FORI DEL MANDRINO DI
30 mm. LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE ESSERE DI ALMENO 3000 RPM. Non utilizzare mai
una lama di diametro inferiore o superiore. Non sarà possibile proteggerla adeguatamente.
Utilizzare esclusivamente lame per il taglio trasversale. Non utilizzare lame progettate per la
rifilatura rapida, lame composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 10°.
APPLICAZIONE
DESCRIZIONE LAME
DIAMETRO
Lame per costruzioni (banco sottile con bordo anti-adesivo)
Impieghi generici
250 mm
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
250 mm
DENTI
30 (Serie 60)
60 (Serie 60)
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo non
devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati
diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici
e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.2helpU.com.
54
Nederlands
KLAPZAAGTAFEL
DW743N
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners
voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Ingaand vermogen
230 V gereedschap
Snelheid zonder weerstand
Zaagbladdiameter
Zaagbladboorgat
Dikte zaagblad
Dikte zaagtand
Dikte splijtmes
Verstekzaag (max. posities)
Schuine hoek (max. posities)
Automatische remtijd zaagblad
Gewicht
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
s
kg
Verstekzaagmodus (Afb. B)
Snijdhoek
Rechte dwarsdoorsnede
Tafel 45º naar rechts gedraaid voor verstekzagen
Tafel 45º naar links gedraaid voor verstekzagen
Zaagblad 45º naar links gekanteld voor schuine
sneden
DW743N
QS
230
4
Klapzaagtafel
DW743N
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische bestand en
legt deze verklaring af namens DeWALT.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.04.2018
Grootte van
materiaal
H mm
20
Opmerkingen
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
B mm
180
Plaats werkstuk
tegen geleider (X)
Geen
verpakkingsstuk
nodig
Dwarsdoorsnede op
max. hoogte
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
mm
mm
mm
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in
overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN61029 en kan worden gebruikt
om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een
eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen
wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden
tot de dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan
leiden tot kleine of matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die,
indien niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029-2-11.
dB(A)
93
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
106
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snijdvermogen
Zaagbank modus
Max. trekzaagvermogen links/rechts
Diepte van snede bij 90º
Diepte van snede bij 45º
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te beschermen tegen de
effecten van vibratie, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, organisatie van werkpatronen.
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch gereedschap, is het
belangrijk dat u zich altijd houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans
op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip van de
onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
1 . Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2 . Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap niet in een vochtige of
natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het gereedschap
niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare
vloeistoffen en gassen.
3 . Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld pijpen,
radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van het gereedschap onder
extreme omstandigheden (bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel
wordt geproduceerd enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4 . Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn betrokken het
gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit de buurt van de werkplek.
5 . Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge plek bewaard worden
en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van kinderen.
6 . Forceer het gereedschap niet.
55
Nederlands
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde wijze wordt gebruikt.
7 . Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit te voeren. Gebruik
het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld
cirkelzagen niet om boomtakken of houtblokken te zagen.
8 . Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast komen te zitten in
bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt.
Houd lang haar bijeen.
9 . Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag ook een hittebestendige schort indien deze
deeltjes heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10 . Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen voor afvoer en
opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 . Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer
uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12 . Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te bewerken deel vast te zetten.
Dit is veiliger dan wanneer u uw handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met
beide handen bedienen.
13 . Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14 . Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg aanwijzingen
voor het smeren en verwisselen van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig
en laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd. Houd
handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15 . Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt en wanneer u onderhoud
aan de machine uitvoert of accessoires als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16 . Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en moersleutels zijn verwijderd
voordat u het gereedschap gebruikt.
17 . Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg ervoor dat het
gereedschap uit staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
18 . Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die beschadigd is. Gebruik,
wanneer het gereedschap buiten wordt gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik en als zodanig zijn gemarkeerd.
19 . Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of
wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
20 . Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer zorgvuldig om vast te stellen
dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn, of ze
juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken die bediening kunnen beïnvloeden.
Een beschermstuk of ander onderdeel dat is beschadigd dient op de juiste wijze te worden
vervangen of gerepareerd door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte schakelaars vervangen.
Gebruik het gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer
nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren
van werkzaamheden met dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
21 . Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele
reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.
Aanvullende veiligheidsregels voor klapzaagtafels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sta niet toe dat ongetrainde mensen deze machine bedienen.
Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen dan hout of dergelijke materialen.
Kies het juiste zaagblad voor het materiaal dat dient te worden gesneden.
Gebruik geen gebroken of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Neem de maximumsnelheid die is gemarkeerd
op het zaagblad, in acht. De gemarkeerde snelheid moet altijd gelijk zijn of hoger dan de
onbelaste snelheid van de machine die wordt vermeld bij de technische gegevens.
Gebruik geen tussenringen en asringen om een zaagblad passend te maken voor de as.
Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd het zaagblad scherp.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvullende veiligheidsregels voor verstekzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan wordt aanbevolen.
Raadpleeg de technische gegevens voor de juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen
de zaagbladen die worden opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan EN 847-1.
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die minder lawaai maken.
Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de werkruimte verlaat.
Gebruik de zaag niet zonder dat de beveiligingen en het splijtmes in positie zijn en goed zijn
onderhouden, vooral als u wissels van de verstekzaagmodus naar de zaagbankmodus en
vice versa.
Zorg ervoor dat de vloer rondom de machine vlak is, goed onderhouden en vrij van los
materiaal, bv. splinters en afgesneden delen.
Zorg voor geschikte algemene en plaatselijke verlichting.
Draag geschikte persoonlijke bescherming indien nodig, inclusief:
ʵʵ gehoorbescherming om het risico op gehoorverlies te verminderen;
ʵʵ mondbescherming om het risico op het inademen van schadelijke stofdeeltjes te
verminderen;
ʵʵ handschoenen voor het vastpakken van zaagbladen en grof materiaal. Zaagbladen
dienen in een houder te worden gedragen indien dit mogelijk is.
Controleer, voordat u werkzaamheden aan de machine verricht, dat de machine op gelijk en
stabiel oppervlak is geplaatst.
Vermijd het verwijderen van afgesneden delen of andere delen van het werkstuk uit het
snijdgebied terwijl de zaag in werking is en de zaagkop niet tot stilstand is gekomen.
Vervang de tafelinvoer als deze versleten is.
Vervang de tafel wanneer de sleuf in de tafel te breed is.
Meld defecten aan de machine, inclusief de beschermingen of zaagbladen, aan uw dealer
zodra deze worden ontdekt.
Zorg ervoor dat de bovenkant van het zaagblad volledig door de verstekzaagmodus
is omgeven.
Zorg ervoor dat de arm veilig is vastgezet in werkpositie in de zaagbankmodus.
Zorg ervoor dat de arm veilig is vastgezet als u schuine hoeken zaagt in de zaagbankmodus.
Doe voorzichtig als u groeven maakt tijdens de zaagbankmodus door een geschikt
beveiligingssysteem te gebruiken. Het zagen van een sleuf is niet toegestaan.
Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout zaagt. Houd altijd rekening
met factoren die van invloed zijn op de blootstelling aan stof, zoals:
ʵʵ Type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert meer stof dan hout);
ʵʵ Juiste afstelling van het zaagblad;
ʵʵ Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en kokers goed zijn afgesteld.
ʵʵ Stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s
Gebruik geen schurende schijven of diamantsnijwielen.
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de machine onmiddellijk
uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de machine aan zodat andere
mensen niet proberen de niet (goed) functionerende machine te gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale aanvoerdruk tijdens het
zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en
zorg voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de zaagwerkzaamheden weer
met verminderde aanvoerdruk.
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een werkbank met bouten van een
diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm (Afb. C2).
Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en klemhendels stevig vastzitten voordat u met
een handeling begint.
Bedien de machine niet als de beveiliging niet is aangebracht of als de beveiliging niet werkt
of niet correct is onderhouden.
Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
Plaats nooit één van de handen in het gebied van het zaagblad als de zaag op de elektrische
stroomvoorziening is aangesloten.
Probeer nooit een bewegende machine snel te stoppen door een stuk gereedschap of iets
anders tegen het zaagblad te duwen; dit kan onbedoeld ernstige ongelukken veroorzaken.
Lees voordat u enig accessoire gebruikt de gebruiksaanwijzing. Het onjuiste gebruik van een
accessoire kan schade veroorzaken.
Kies het juiste zaagblad voor het materiaal dat dient te worden gesneden.
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad of ruw
materiaal hanteert.
Til het zaagblad omhoog uit de zaagplaat in het te bewerken materiaal voordat u de
schakelaar loslaat.
Zorg ervoor dat de arm stevig vast zit als u schuine sneden maakt.
Klem niets tegen de koeling aan om de motorkast vast te houden.
De zaagbladbeveiliging op uw zaag gaat automatisch omhoog als de arm naar beneden
wordt geduwd; ze gaat omlaag over het zaagblad als de arm wordt opgetild. De bescherming
kan met de hand worden opgetild als u zaagbladen installeert of verwijdert, of voor een
controle van de zaag. Til de zaagbladbescherming nooit met de hand op, tenzij de zaag
is uitgeschakeld.
Houd de vloer rondom de machine schoon en vrij van los materiaal, bv. splinters en
afgesneden delen.
Controleer regelmatig of de motorluchtgaten schoon en vrij van splinters zijn.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vervang de zaagplaat als deze versleten is.
Sluit de machine van de stroomvoorziening af voordat u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert of als u het zaagblad vervangt.
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit als de machine nog in werking is
en de kop niet in de rustpositie staat.
Bevestig de machine altijd aan een werkbank indien mogelijk.
Als u een laser gebruikt om de snijdlijn aan te geven, zorg er dan voor dat de laser van klasse 2
is in overeenstemming met EN 60825-1:2007. Vervang de laserdiode niet voor een ander type.
Zorg dat de laser door een erkende reparateur wordt gerepareerd indien deze beschadigd is.
Gebruik de machine nooit in de verstekstand als de beschermkap niet is gemonteerd ( 50 ,
Afb. D).
Zaag nooit werkstukken korter dan 150 mm.
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een maximaal
werkstukformaat van:
ʵʵ Hoogte 68 mm bij breedte 140 mm bij lengte 600 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel,
bijv. DE3497. Klem het werkstuk altijd stevig vast.
Klem het werkstuk altijd stevig vast.
Aanvullende veiligheidsregels voor zaagbanken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen zaagbladen met een dikte die groter is of een tandbreedte die kleiner is dan de
dikte van het splijtmes.
Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de tanden naar de voorzijde
van de zaagbank wijzen.
Zorg ervoor dat alle klemhendels goed vast zitten voordat u een handeling begint.
Zorg ervoor dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en de inspringende kanten van de
kraag tegen het zaagblad aanliggen. Maak de spanmoer stevig vast.
Houd het zaagblad scherp en juist ingesteld.
Zorg ervoor dat het splijtmes is aangepast op de juiste afstand van het zaagblad - maximaal
5 mm.
Bedien de zaag nooit zonder dat de bovenste en onderste beveiligingen op hun plaats zitten.
Houd uw handen uit de loop van het zaagblad.
Sluit de zaag af van de stroomvoorziening voordat u zaagbladen vervangt of
onderhoud uitvoert.
Gebruik te allen tijde een duwstok en zorg ervoor dat u uw handen niet dichter dan 150 mm
vanaf het zaagblad houdt terwijl u aan het zagen bent.
Probeer niet op een andere dan het opgegeven voltage te werken.
Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan als het in werking is.
Grijp niet achter het zaagblad.
Houd de duwstok altijd op zijn plaats als het apparaat niet in gebruik is.
Ga niet bovenop het apparaat staan.
Zorg er tijdens transport voor dat het bovendeel van het zaagblad bedekt is, bv. door
een bescherming.
Gebruik de bescherming niet om vast te pakken of voor transport.
Gebruik geen zaagbladen met een dikte die groter is of een tandbreedte die kleiner is dan de
dikte van het splijtmes.
Overweeg om speciaal ontworpen geluidsverminderende zaagbladen te gebruiken.
•
•
•
•
Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
Versleten zaagblad.
Werkstuk wordt niet nauwkeurig geleid.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd of de
stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Deze machine heeft een klasse I-constructie; daarom is een geaarde aansluiting vereist.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
4Poten
1Zaagblad
1Box met daarin:
1 Bovenste bescherming voor zaagbankstand
1 Ondertafel bescherming voor de verstekzaagstand
1Parallelgeleider
1Duwstok
1Materiaalklem
1Plastic tas met daarin:
4 M8 vergrendelingknoppen
4 M8 x 50 bouten met bolcilinderkop
4 D8 platte sluitringen
1 Vergrendeling pakkingring
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
• Verwijder de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Tafelzaagmachines
•
•
•
Sponningen, sleuven en groeven zagen is niet toegestaan.
Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken kleiner dan 50 mm.
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een maximaal
werkstukformaat van:
ʵʵ Hoogte 62 mm bij breedte 600 mm bij lengte 1.500 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel,
bijv. DE3497 of DE3472.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een reststroomwaarde van
30mA of minder te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
• letsel veroorzaakt door het aanraken van roterende delen
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn: • Gehoorbeschadiging.
• Het risico van ongelukken die worden veroorzaakt door de onbedekte delen van het
roterende zaagblad.
• Het risico op letsel als u het zaagblad vervangt.
• Het risico om uw vingers te beknellen als u de bescherming openmaakt.
• Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof dat ontstaat bij het zagen van
hout, in het bijzonder eiken, beuken en MDF.
De volgende factoren zijn van invloed op de geluidsproductie:
• Het te zagen materiaal.
• Het type zaagblad.
• De aanvoerdruk.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
Draag oogbescherming.
✔
Gebruik nooit de verstekzaag wanneer de beschermkap niet
is geplaatst.
Als u de machine in de verstekzaagmodus gebruikt, zorg er dan voor
dat u de trekschakelaar bedient als u aan en uit schakelt. Bedien de
schakelbox niet in deze modus.
Als u de machine in de zaagbankmodus gebruikt, zorg er dan voor
dat het splijtmes is gemonteerd. Gebruik de machine niet zonder
het splijtmes.
Gebruik het splijtmes niet als u de machine in de verstekzaagmodus
gebruikt. Zorg ervoor dat het splijtmes stevig is vastgemaakt in de
hoogste ruststanden (Afb. A2).
Draagpunt
Positie datumcode [Afb. (Fig. ) A1]
De datumcode 39 , die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
57
Nederlands
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A1–A8)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
A1
1 Schakelaar aan/uit (zaagbankmodus)
2 Hendel tafelvrijgave
3 Draaiende tafelklem
4 Verstekzaagtafel
5 Draaiende tafel
6 Geleider aan de rechterkant
7 Geleider aan de linkerkant
8 Positietaster draaiende tafel
9 Verstekzaagschaal/tafelinvoer
10 Adapter voor stofverwijdering
11 Vaste bovenste zaagbladbescherming
12 Verplaatsbare onderste zaagbladbescherming
13 Beveiliging vrijgavehendel
14 Bedieningshendel
A2
14 Bedieningshendel
15 Trekkerschakelaar (verstekzaagmodus)
16 Splijtmes
17 Duwstok
18 Poot
19 Voet
20 Tafelvergrendeling
21 Retentiebeugel zaagtafel
22 Klemhendel schuine hoeken
ZAAGBANKMODUS
A3
22 Klemhendel schuine hoeken
23 Hoogteaanpassing
24 Zaagbanktafel
25 Beveiliging bovenste zaagblad
26 Parallelgeleider
27 Verstekzaaggeleider (accessoire)
OPTIONELE ACCESSOIRES
Voor Gebruik In De Verstekzaagmodus:
A4
28 Verstelbare standaard 760 mm (max. hoogte) (DE3474)
29 Ondersteuning geleiderails 1.000 mm (DE3494)
Ondersteuning geleiderails 500 mm (DE3491)
30 Draaistop (DE3462)
31 Lengtestop voor korte werkstukken (te gebruiken met geleidende rails 29 ) (DE3460)
32 Ondersteuning met verwijderbare stop (DE3495)
33 Ondersteuning met verwijderde stop (DE3495)
34 Materiaalklem (DE3461)
A5
35 Roller ondersteunende tafel (DE3497)
Voor gebruik in de zaagbankmodus:
A3
27 Verstekzaaggeleider (DE3496)
A6
36 Verlengtafel (DE3472)
A7
37 Enkelvoudige schuiftafel (DE3471)
NIET AFGEBEELD
-- Dubbele schuiftafel
VOOR GEBRUIK IN ALLE MODI:
A8
38 Driewegs stofverwijderingskit (DE3500)
Gebruiksdoel
Uw DeWALT combinatiezaag is ontworpen als verstekzaag of zaagtafel voor het gemakkelijk,
nauwkeurig en veilig uitvoeren van de vier belangrijkste zaagwerkzaamheden, te weten
overlangszagen, afkorten, afschuinen en verstekzagen.
Het apparaat is ontworpen voor gebruik met een hardmetaal zaagblad met nominale
zaagbladdiameter van 250 mm, voor het professioneel zagen van hout, houtproducten
en kunststoffen.
Verstekzaagmodus
In de verstekzaagmodus wordt de machine gebruikt in verticale, verstekzaag of schuine
hoek stand.
58
Zaagbankmodus
Omgedraaid op zijn middenas wordt de zaagmachine gebruikt om standaard
trekzaaghandelingen uit te voeren en voor het zagen van brede stukken door het werkstuk
handmatig tegen het zaagblad te voeren.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan
worden beschreven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen worden
gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken
WAARSCHUWING: Zoek altijd hulp als u de machine verplaatst. De machine is te zwaar
om door één persoon te worden verplaatst.
1. Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
2. Til de machine uit de doos.
3. Verwijder de onderdelendoos uit het binnenste van de machine.
4. Verwijder al het overgebleven verpakkingsmateriaal van de machine.
De poten monteren (Afb. C1)
Als de poten gemonteerd zijn, is de machine geschikt om stand-alone te worden geplaatst.
1. Draai de machine ondersteboven.
2. Steek een slotbout 47 vanaf de platte kant door de gaten in ieder van de poten 18 .
3. Plaats een vergrendelknop 48 en sluitring 49 op de bouten.
4. Plaats een poot 18 op ieder van de bevestigingspunten 46 die zich aan de randen
aan de binnenkant van het onderstel bevinden. Zorg voor iedere poot dat de
vergrendelingknop en sluitring zich aan de buitenkant van het open gat bevinden.
5. Maak de vergrendelingknoppen vast.
6. Zet de machine rechtop. Zorg ervoor dat ze waterpas staat; pas de klemhoogte van de
poten aan indien nodig.
De machine op de werkbank monteren (Afb. C2)
Wanneer u de poten van de zaagtafel losneemt, kunt u de machine op een werkblad plaatsen.
Zorg ervoor dat u veilig kunt werken, bevestig de machine op het werkblad met bouten van
een diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm.
Assemblage voor verstekzaagmodus
De beveiliging van de ondertafel monteren (Afb. D)
De beveiliging van de ondertafel 50 is aan de bovenkant van de zaagbladtafel bevestigd.
1. Plaats de twee haken links van de beveiliging in de langwerpige gaten 52 links van
het zaagbladgat.
2. Plaats de beveiliging plat op de tafel en druk deze in de vergrendeling pakkingring.
3. Voor het verwijderen: maak de pakkingring los met een schroevendraaier om hem te
verwijderen en ga in omgekeerde volgorde te werk.
De zaagkop en tafel omkeren (Afb. A3, E1, E2)
1. Houd de zaagtafel met één hand tegen en druk de hendel tafelvrijgave 2 naar links
(Afb. E1).
2. Druk de tafel naar beneden aan de voorzijde en draai hem volledig om totdat de
motorassemblage in de hoogste positie staat en de karteling contact maakt met de
tegenhoudtanden van het tafel vergrendelingapparaat 20 .
3. De kopassemblage wordt naar beneden gehouden door middel van een klemriem aan de
voorzijde en een hoogteaanpassing 23 aan de achterzijde (Afb. A3).
4. Verwijder de riem.
5. Draai het wiel 55 tegen de klok in terwijl u de kop naar beneden houdt, totdat de
U-vormige fitting 56 loskomt uit zijn plaats (Afb. E2).
6. Draai en duw de hoogteaanpassing omhoog.
7. Houd de kop stevig vast, zorg dat de veerdruk de kans krijgt de kop omhoog te duwen
naar zijn ruststand.
Het zaagblad bevestigen (Afb. A1, A2, F1–F3)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Nederlands
WAARSCHUWING: Bedenk dat het zaagblad alleen op de voorgeschreven manier
moet worden vervangen. Monteer NOOIT andere zaagbladen dan de bladen die onder
Technische Gegevens worden aangeduid. Wij adviseren Cat.Nr: DT4321.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Verwissel zaagbladen altijd als de machine in de
verstekzaagmodus staat.
1. Zorg ervoor dat spouwmes 16 is vastgezet in de bovenste ruststand (Afb. A2).
2. Steek de inbussleutel 57 door het gat 58 in de riemkast en in het uiteinde van de as
(Afb. F1). Plaats de zaagbladsleutel 59 op de vergrendelingsschroef van het zaagblad 60 (Afb. F2).
3. De vergrendelingsschroef van het zaagblad heeft linkse schroefdraad, draai de schroef dus
los door inbussleutel stevig vast te houden en naar rechts te draaien.
4. Maak de onderste beschermkap 12 los door de hoofdontgrendelingshendel 13 in te
drukken, breng daarna de onderste beschermkap zover mogelijk omhoog.
5. Verwijder de beveiligingschroef van het zaagblad 60 en de buitenste cilinderkraag 61 (Afb. F3).
6. Zorg ervoor dat de binnenflens en beide zijden van het zaagblad schoon en stofvrij zijn.
7. Installeer het zaagblad 62 op het verbindingsstuk voor het blad 63 dat zich direct
naast de binnenste cilinderkraag 64 bevindt, waarbij u ervoor zorgt dat de zaagtanden
aan de onderste rand van het blad gericht zijn naar de achterkant van de zaag (van de
gebruiker af).
8. Laat het zaagblad voorzichtig op zijn plaats komen en laat de onderste zaagbeveiliging los.
9. Vervang de buitenste cilinderkraag.
10. Draai de vergrendelingsschroef 60 van het zaagblad aan door deze naar links te draaien
terwijl u de inbussleutel stevig vasthoudt met uw andere hand.
11. Berg de zaagbladsleutel en de inbussleutel op.
WAARSCHUWING: Controleer na het monteren of vervangen van het zaagblad
altijd dat het zaagblad volledig wordt bedekt door de beschermkap. Controleer dat de
zaagbladsleutel en de inbussleutel weer zijn opgeborgen.
Aanpassingen voor de verstekzaagmodus
WAARSCHUWING: Bedenk dat het zaagblad op de voorgeschreven manier moet worden
vervangen. Monteer NOOIT andere zaagbladen dan de bladen die onder Technische
Gegevens worden aangeduid. Wij adviseren Artikelnr: DT4321.
Uw verstekzaag is in de fabriek correct ingesteld. Als aanpassing als gevolg van het transport
en de opslag of een andere reden nodig is, volgt u de onderstaande stappen om uw zaag aan
te passen. Als deze eenmaal gemaakt zijn, dienen deze aanpassingen juist te zijn.
Het zaagblad controleren en aan de geleider aanpassen
(Afb. G1, G2, H)
Als de kop in verticale positie is en de klemhendel voor schuine hoeken 22 Is vrijgegeven,
draait u de vergrendelingschroef 65 losser in de draaiende tafel positietaster 8 (Afb. G1).
1. Trek de kop omlaag totdat het zaagblad net in de zaagsnede van de zaag komt.
2. Plaats een tekenhaak 66 tegen de linkerzijde 7 van de geleider en het zaagblad 62 (Afb. G2). De hoek dient 90º te zijn.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.
3. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Draai de excentrische aanpassingslager 67 totdat het aanzicht van het zaagblad plat
tegen de tekenhaak staat (Afb. G1).
b. Draai de vergrendelingschroef 65 vast.
4. Controleer of de rode markeringen 68 bij het zaagbladgat 52 op één lijn staan met de 0º
positie 69 op de twee schaalverdelingen (Afb. H).
5. Als aanpassing nodig is, draait u de schroeven 70 los en zet u de indicatoren op één lijn.
De 45º positie zou nu ook accuraat moeten zijn. Als dit niet het geval is, staat het zaagblad
niet loodrecht op de draaitafel (zie hieronder).
Het zaagblad controleren en aan de tafel aanpassen
(Afb. I1, I2)
1. Maak de schuine klemhendel 22 los (Afb. I1).
2. Druk de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij volledig verticaal staat, en maak
de schuine klemhendel vast.
3. Trek de kop omlaag totdat het zaagblad net in de zaagsnede van de zaag komt.
4. Plaats een ingestelde tekenhaak 66 op de tafel en omhoog tegen het zaagblad 62 (Afb. I2). De hoek dient 90º te zijn.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.
5. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Maak de schuine klemhendel 22 los (Afb. I1) en draai de stopschroef voor verticale
positieaanpassing 71 naar binnen of naar buiten totdat het zaagblad op 90º ten
opzichte van de tafel staat, zoals gemeten met de tekenhaak 66 (Afb. I2).
De verstekzaaghoek controleren en aanpassen (Afb. A1, A2, H)
De standen voor rechte dwarsdoorsnede en 45º verstekzagen zijn van tevoren ingesteld.
1. Trek de positietaster van de draaitafel 8 omhoog en draai deze tegen de klok in een kwart
slag (Afb. A1).
2. Draai de roterende tafelklem 3 los. De handgreep kan als ratel werken wanneer een
volledige omwenteling van de handgreep niet mogelijk is.
3. Pak de regelhandgreep 14 vast (Afb. A2), druk de ontgrendelingshendel van de
beschermkap 13 in en breng de zaag omlaag tot ongeveer halverwege (Afb. A1).
4. Draai de zaagkop met de roterende tafel in de gewenste stand.
5. Draai de roterende tafelklem 3 vast. De plaatsingspen van de roterende tafel 8 zal
zichzelf vastzetten (Afb. A1).
6. Met de rode merktekens 68 kunt u de verstekzaagtafel 4 instellen in iedere verstekhoek
links of rechts tussen 0° en 45° (Afb. H).
7. Ga verder als bij vooraf ingestelde standen. De positietaster van de draaitafel kan niet
worden gebruikt voor tussenliggende hoeken.
WAARSCHUWING: Maak altijd eerst een proefsnede met afvalhout om de juistheid
te controleren.
De geleider aanpassen (Afb. J1, J2)
Het beweegbare gedeelte aan de linkerzijde van de geleider kan worden aangepast om
maximale ondersteuning van het werkstuk bij het zaagblad te bieden, terwijl de zaag in staat
is een schuine hoek op volledige 45º links te maken. De schuifafstand wordt beperkt door
stoppen in beide richtingen. De afscheiding 7 aanpassen:
1. Til de hendel 72 op om de geleider 7 vrij te geven.
2. Schuif de geleider naar links.
3. Voer een proefsnede uit terwijl de zaag is uitgeschakeld en controleer de speling. Pas de
geleider aan zodat deze zich zo dicht bij het zaagblad bevindt als praktisch mogelijk is om
maximale ondersteuning van het werkstuk te bieden, zonder de beweging omhoog en
omlaag van de arm te beïnvloeden.
4. Druk de hendel 72 naar beneden om de geleider op zijn plaats vast te zetten.
De schuine hoek controleren en aanpassen (Afb. J1, K1, K2)
1. Schuif de zijgeleider zover als het kan naar links (Afb. J1).
2. Maak de schuine klemhendel 22 los en beweeg de zaagkop naar links. Dit is de 45º
schuine positie.
3. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Draai de stopschroef 73 naar binnen of buiten zoals gewenst totdat de wijzer 74 45º aangeeft.
ASSEMBLAGE VOOR ZAAGBANKMODUS
Wisselen tussen de verstekzaagmodus en zaagbankmodus
(Afb. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Zet het zaagblad in de 0º dwarsdoorsnede positie waarbij de positietaster van de
draaitafel 8 juist uigericht is en de klem van de draaitafel 3 vast zit (Afb. A1).
2. Maak de borgbout van het splijtmes 75 net voldoende los om het mogelijk te maken dat
het splijtmes het montagegat in kan (Afb. L1).
3. Pak het splijtmes 16 uit zijn opbergpositie tegen de zaagkop (Afb. A2).
4. Laat de hendel voor de beveiligingsvrijage 13 los de vergrendeling van het zaagblad 12 vrij te geven, en til de beveiliging van het zaagblad vervolgens zo ver als mogelijk is op
(Afb. A1).
5. Schuif de beugel van het splijtmes 76 volledig in het montagegat 77 (Afb. L1). Maak de
borgbout vast.
6. Laat de onderste beveiliging voorzichtig los totdat deze op zijn plaats zit achter de rand
die uitsteekt vanuit de binnenkant van het splijtmes.
7. Verwijder de beveiliging van de ondertafel.
8. Trek de zaagkop naar beneden en draai de hoogteaanpassing 23 totdat de U-vormige
beugel 56 contact maakt op de pen die in het onderstel zit (Afb. E2).
9. Draai het wiel 55 van de aanpasknop om ervoor te zorgen dat het zaagblad en het
splijtmes uitsteken van de zaagbanktafel 24 (Afb. A3) om maximale snijddiepte in de
zaagbankmodus mogelijk te maken.
WAARSCHUWING: Het zaagblad mag de onderste zaagbladbescherming niet blokkeren.
10. Trek de tafelvrijgave hendel 2 naar links, tilt de voorste rand van de tafel op en klap deze
180º terug totdat de tanden van het tafel vergrendelingapparaat 20 automatisch contact
maken met de retentiehendel voor het zaagblad om dit in de zaagbankmodus vast te
zetten (Afb. L2).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u het controle over de beweging van de tafel
niet verliest.
Plaats van het splijtmes (Afb. M)
1. Bevestig het splijtmes 16 zoals hierboven beschreven. Als het eenmaal is bevestigd heeft
het splijtmes geen verdere aanpassing meer nodig.
De bovenste zaagbladbeveiliging bevestigen (Afb. N)
De bovenste zaagbladbeveiliging 25 is ontworpen om snel en gemakkelijk te worden
vastgemaakt middels een taster met een veer aan het gat in het splijtmes 16 als dit eenmaal
op zijn plaats staat door de werktafel voor de zaagbankmodus.
Maak de bovenste zaagbladbeveiliging 25 vast aan het splijtmes door aan de knop 76 te
trekken om ervoor te zorgen dat de taster contact krijgt in de beveiliging.
WAARSCHUWING: Gebruik uw zaag nooit in de zaagbankmodus zonder dat de
bovenste beveiliging correct is bevestigd.
Montage en afstelling van de parallelle geleider (Afb. O)
De parallelle geleider voor twee hoogte-instellingen 26 kan in twee posities worden
gebruikt (11 of 62 mm). De parallelle geleider kan aan beiden zijden van het zaagblad
worden gemonteerd.
59
Nederlands
Ga als volgt te werk om de geleider op de juiste positie te monteren:
1. Maak de knop 77 los.
2. Schuif de beugel aan vanaf links of rechts. De klemplaat 78 maakt contact achter de
voorste rand van de tafel.
3. Maak de knop 77 vast.
4. Controleer dat de geleider parallel aan het zaagblad staat.
5. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Pas de geleider aan zodat deze parallel aan het zaagblad staat door de afstand tussen
het zaagblad en de geleider te controleren aan de voor- en achterkant van het
zaagblad. Om dit te doen draait u de stelt schroef in de geleideondersteuning naar
binnen of buiten voor zover nodig is.
De standaardinstelling van de geleider is aan de rechterkant van het zaagblad.
Om de machine aan te schakelen drukt u op de groene startknop 80 .
Om de machine uit te schakelen drukt u op de rode stopknop 81 .
Ga als volgt te werk om de geleider in te stellen voor gebruik aan de linkerzijde van
het zaagblad:
1. Maak de knop 77 los.
2. Trek de beugel 79 eruit en plaats deze in het andere uiteinde.
3. Maak de geleider aan de tafel vast.
4. Maak de knop 77 vast.
WAARSCHUWING: Gebruik het 11 mm profiel voor het trekzagen van lage werkstukken
om toegang tussen het zaagblad en de geleider voor de duwstok 17 mogelijk te maken.
WAARSCHUWING: De achterkant van de geleider dient gelijk te staan aan de voorkant
van het splijtmes.
Wisselen tussen de zaagbank en verstekzaagmodus
(Afb. A3, D,E2, L1)
1. Verwijder de parallelle geleider 26 (Afb. A3).
2. Draai het wiel 55 van de hoogteaanpassing 23 om maximale snijddiepte in de
verstekzaagmodus te krijgen (Afb. E2).
3. Ga verder zoals beschreven staat in de paragraaf De zaagkop en tafel omdraaien.
4. Maak de borgbout van het splijtmes 75 enigszins los en verwijder het splijtmes 16 terwijl
u de zaagbladbeveiliging 12 vast houdt (Afb. L1).
5. Laat de zaagbladbescherming zakken.
6. Plaats het splijtmes in zijn opslagpositie tegen de zaagkop.
7. Breng de beveiliging van de ondertafel 50 weer aan (Afb. D).
Voor de bediening
•
•
•
•
•
Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen extreem versleten zaagbladen. De maximale
rotatiesnelheid van het gereedschap mag die van het zaagblad niet overschrijden.
Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u zaagt.
Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en klemhendels vast zitten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het van de stroomvoorziening, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:.
• Controleer dat het materiaal dat gezaagd gaat worden stevig op zijn plek
is vastgemaakt.
• Pas uitsluitend een lichte druk op het gereedschap toe en oefen geen zijwaartse druk
op het zaagblad uit.
• Vermijd overbelasting.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw ergonomische condities
waar het betreft hoogte en stabiliteit van het werkblad. De plaats van de machine moet zo
worden gekozen dat de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur niet
te koud is, de machine en de accessoires goed zijn onderhouden en dat de omvang van het
werkstuk geschikt is voor deze machine.
Aan- en uitschakelen (Afb. A1–A2, P)
Deze machine heeft twee onafhankelijke schakelsystemen. In de zaagbankmodus wordt
de on/off (aan/uit) schakelaar 1 (Afb. A1) gebruikt. In de verstekzaagmodus wordt de
trekkerschakelaar 15 (Afb. A2) gebruikt.
ZAAGBANKModus (Afb. P)
De aan/uit schakelaar die in de zaagbankmodus wordt gebruikt, biedt meerdere voordelen.
-- “geen voltage” vrijgavefunctie: als de stroom om een bepaalde reden uitvalt, moet de
schakelaar bewust opnieuw worden bediend.
-- extra veiligheid: de scharnierende veiligheidsbehuizing plaat kan worden afgesloten
door een hangslot door de beugel in het midden te steken. De plaat dient ook als een
gemakkelijk bereikbare stopknop omdat u met een druk op de voorzijde van de plaat
ook de stopknop kunt indrukken.
60
Verstekzaagmodus (Afb. A2)
Om de machine aan te schakelen drukt het de trekkerschakelaar 15 in.
Om de machine uit te schakelen laat u trekkerschakelaar los.
Basis zaagsneden
Zagen in de verstekzaagmodus
Het is gevaarlijk om zonder bescherming te werken. De beschermingen moeten tijdens het
zagen op hun plaats zitten.
• Zorg ervoor dat de ondertafel beveiliging niet met zaagsel verstopt raakt.
Het werkstuk vastklemmen (Fig. Q, R, S, X)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is vastgeklemd,
uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid.
Een niet-uitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd,
zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede
maakt die het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat
de zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de grondplaat van de zaag
vastgeklemd blijven, wanneer de klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het werkgebied. Controleer
dat de klemvoet niet op de rand van de grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Gebruik altijd een werkklem zodat u de controle behoudt en het risico
van beschadiging van het werkstuk en van persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de materiaalklem 34 die bij uw zaag wordt geleverd. Andere hulpmiddelen zoals
veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij
materiaal van bepaalde afmetingen en vormen. De linker langsgeleiding schuift van de ene
zijde naar de andere en kan helpen bij het vastzetten.
Klem plaatsen
1. Steek de klem van het werkstuk in het gat opzij van de langsgeleiding voor
het verstekzagen.
2. Draai de klemarm naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem naar boven of naar beneden kunt afstellen en zet de
klem op de gekozen hoogte vast.
4. Zet het werkstuk stevig vast met de knop voor de fijnafstelling.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij het schuin afzagen.
PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT,
ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Algemene bediening
• In de verstekzaagmodus wordt de zaagkop automatisch vergrendeld in de bovenste
“parkeer” stand.
• Als u in de hendel van de beveiligingvrijgave knijpt, wordt de zaagkop ontgrendeld. Het
naar beneden bewegen van de zaagkop trekt de beweegbare onderste beveiliging in.
• Probeer nooit te voorkomen dat de onderste beveiliging terugkeert naar de parkeerstand
als de snede is voltooid.
• De minimale lengte van afgesneden materiaal is 10 mm.
• Als u UPVC-delen snijdt, dient u een steun te plaatsen van timmerhout met een
aanvullend profiel onder het materiaal dat wordt gesneden, om te voor de juiste mate van
ondersteuning te zorgen.
Verticale rechte dwarsdoorsnede (Afb. Q)
1. Stel de draaitafel op 0º en zorg ervoor dat de positietaster contact maakt.
2. Draai de klemknop van de draaitafel vast.
3. Plaats het hout dat dient te worden gezaagd tegen de geleider. Pak de controlehendel
vast en druk de hendel beveiligingsretractie in.
4. Schakel de machine aan.
5. Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
6. Nadat de snede compleet is, laat u de schakelaar los en wacht u totdat het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen, voordat u de kop naar zijn bovenste rustpositie beweegt.
7. Laat de hendel beveiligingsretractie los.
WAARSCHUWING: Laat de zaagkop niet uit zichzelf terugspringen, om schade
te voorkomen.
Verstekzagen (Afb. R)
1. Stel de gewenste verstekzaaghoek in.
2. Zorg ervoor dat de draaitafelklem stevig vast zit.
3. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
4. Voorkom dat het zaagblad in de tafel snijdt als de hoek geen 45º is.
WAARSCHUWING: Als u het einde van een stuk hout met een kleine snede verstek zaagt,
plaats u het hout zo dat u ervoor zorgt dat de snede aan de zijkant van het zaagblad
plaatsvindt met de grotere hoek naar de afscheiding, d.w.z.: linker verstekhoek, afsnijden
aan de rechter verstekhoek, afsnijden links.
Schuine sneden (Afb. A2, S)
1. Laat de klemhendel voor schuine hoeken 22 los en hel de kop over naar de
gewenste hoek.
Nederlands
2. Maak de klemhendel voor schuine hoeken vast.
3. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
Samengestelde verstekzaag
De snede is een combinatie van een verstekzaagsnede en een schuine snede. De grenzen
liggen bij 35º verstekzaag/30º schuine hoek. Overschrijd deze grenzen niet.
Stel de schuine hoek in en vervolgens de verstekzaaghoek.
Zagen in de bankmodus
1. Gebruik altijd het splijtmes.
2. Zorg er altijd voor dat het splijtmes en de zaagbladbeveiliging correct zijn uitgelijnd.
3. Zorg er altijd voor dat de verstekzaag is ingesteld en vergrendeld op 0º verstekzaag.
WAARSCHUWING: ZAAG NIET wat voor metaal dan ook.
Splijten (Afb. A2, T)
1. Stel de schuine hoek in op 0º.
2. Pas de zaagbladhoogte aan. De juiste zaagbladpositie is wanneer de uiteinden van drie
zaagtanden boven het bovenste oppervlak van het hout uitsteken.
3. Stel de parallelle geleider in op de gewenste afstand.
4. Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het werkstuk ong. 25 mm
weg van het zaagblad.
5. Houd beide handen uit de loop van het zaagblad.
6. Schakel de machine aan en laat het zaagblad eerst op volle snelheid komen.
7. Voer het werkstuk langzaam in onder de voorzijde van de bovenste zaagbladbeveiliging,
waarbij u dit stevig tegen de geleider gedrukt houdt. Geef de zaagtanden de tijd om te
zagen en forceer het werkstuk niet door het zaagblad. De snelheid van het zaagblad dient
constant te blijven.
8. Onthoud het gebruik van de duwstok 17 als u dicht bij het zaagblad in de buurt komt.
9. Nadat de snede is voltooid schakelt u de machine uit, laat u het zaagblad tot stilstand
komen en verwijdert u het werkstuk.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de vrije of afgesneden kant van het werkstuk en houd
dit ook niet vast.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een duwstok als u kleine werkstukken splijt.
Schuine sneden (Afb. U)
1. Laat de klemhendel voor schuine hoeken vrijkomen en stel het zaagblad in op de
gewenste hoek.
2. Om te voorkomen dat materiaal vastloopt tussen het zaagblad en de geleider, plaatst u de
geleider aan de linkerzijde van het zaagblad.
3. Ga verder als bij verticaal splijten.
Versteksneden (Afb. V1–V3)
1. Om de verstekzaaggeleider aan te passen, draait u de borgmoer van de stopschroef 86 los en schroeft u de stop 82 naar binnen of buiten totdat de verstekzaagindicator 0º
aanwijst (Afb. V1).
2. Stel de hoogte en hoek van het zaagblad in.
3. Steek de schuifbalk 83 van de verstekzaaggeleider in de groef 84 die zich aan de
linkerzijde van de tafel bevindt (Afb. V2).
4. Maakt de vergrendelingknop van de verstekzaag 85 los en draai de geleider om de schaal
van de gewenste hoek in te stellen (Afb. V3).
5. Maak de vergrendelingknop van de verstekzaag 85 vast.
6. Plaats het werkstuk tegen het platte oppervlak van de verstekzaaggeleider. Schakel
de machine aan en schuif terwijl u het werkstuk stevig vasthoudt de geleider langs de
groef om het werkstuk naar het zaagblad te geleiden. Als de snede is voltooid wordt
automatisch uitgeschakeld.
Geleiderstanden, zaagbankmodus (Afb. W)
• Voor het splijten van dun materiaal gebruikt u het 11 mm profiel van de dubbele hoogte
parallelgeleider en plaats u de geleider tegenover de voorste rand van het splijtmes.
• Voor het splijten van dikker materiaal gebruikt u het 62 mm profiel van de dubbele
hoogte parallelgeleider.
• Bij het maken van een dwarsdoorsnede bij smalle en korte werkstukken (Afb. W):
-- Pas de parallelgeleider aan waarbij het lage profiel gericht is op het zaagblad
en installeer de achterkant van de geleider op een lijn met de beginrand van
het zaagblad.
-- Plaats het werkstuk tegen de verstekzaaggeleider (op 0º of 90º) en druk tegen de
verstekzaaggeleider om de snede te maken.
-- Om te voorkomen dat afgesneden gedeelten het zaagblad blokkeren, legt u een tapse
rij timmerhout neer en klemt u dit aan de achterste rand van de werktafel, voldoende
dicht bij de rechterzijde van het zaagblad, zodat successievelijk afgesneden stukken
automatisch naar rechts vallen.
• Voor het splijten van smalle (< 120 mm) en lange werkstukken:
-- Plaats de geleider in de meest achterste positie om precisie tijdens lange sneden
te waarborgen.
-- Druk het werkstuk met beide handen (één aan iedere kant van het zaagblad).
-- Gebruik een duwstok als u dicht bij het zaagblad komt.
-- Ondersteun lange werkstukken op de plaats waar ze de machine weer verlaten.
• Voor het splijten van bredere (> 120 mm) werkstukken:
-- Pas de geleider in voorwaartse richting aan zoals afgebeeld in figuur W als het
materiaal dat wordt gesneden de neiging heeft vast te gaan zitten tussen het zaagblad
of het splijtmes en de geleider.
Optionele aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING: Haal voordat u enig accessoire monteert altijd eerst de stekker uit
het stopcontact.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden niet
met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT
aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken.
Stofverwijderingskit (Afb. A1, A2, A8)
Deze machine is voorzien van drie punten voor stofafzuiging waarvan er een in de
verstekzaagstand kan worden gebruikt en twee in de zaagbankstand.
• Sluit als u hout zaagt altijd een stofverwijderingsapparaat aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de relevante regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk is, een toestel voor stofafzuiging
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante voorschriften
voor stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de geldende voorschriften.
De luchtsnelheid van extern aangesloten systemen moeten 20 m/s +/- 2 m/s zijn. De snelheid
moet worden gemeten in de aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap is
aangesloten maar niet werkt.
Een apart stofpakket is als optie verkrijgbaar (DE3500)
1. Monteer de stofafzuigingbuis op de zuigmonden; de langste buis op de
bovenste zuigmond.
2. Sluit de slangen aan op de driewegconnector.
Aansluiten - verstekzaagstand
1. Sluit één slang aan op de beveiliging van de ondertafel.
2. Sluit één slang aan op de kleine diameteruitgang en één op de grote diameteruitgang met
behulp van de desbetreffende buizen.
3. Sluit de slangen op de driewegs connector aan.
4. Sluit de enkele uitgang van de driewegs connector aan op de slang van
het stofverwijderingsapparaat.
Aansluiten - zaagbankpositie
1. Sluit één slang aan op de uitgang met de kleine diameter en één op de uitgang met de
grote diameter en gebruik hiervoor de bijbehorende aansluitmonden.
2. Sluit de middelste opening van de 3-wegconnector af.
3. Sluit beide slangen aan op de buitenste uitgangen.
Verstekzaag extra steun/lengtestop (Afb. A4)
De extra steun en lengtestop kunnen worden gemonteerd aan de linker- of rechterzijde, of
twee sets aan beide zijden.
• Bevestig de items 28 – 34 op de tweede geleiderails 29 .
• Gebruik de zwenkstop 30 voor het afkorten van 210 mm brede platen (15 mm dik).
Roller ondersteunende tafel (Afb. A5)
In de verstekzaagmodus dan de roller ondersteunende tafel worden gemonteerd aan de
linker- of rechterzijde, of twee sets aan beide zijden.
In de zaagbankmodus kan hij ook aan de voorkant of de achterkant van de zaagtafel
worden gemonteerd.
Zijuitbreiding tafel (Afb. A6)
Deze zijuitbreiding tafel vergroot de afstand van de splijtgeleider naar het zaagblad tot 600
mm of meer, afhankelijk van de staaflengte die aan de machine is bevestigd en de geklemde
stand van de tafel. De zijuitbreiding tafel met worden gebruikt samen met geleiderails 29 (accessoire).
De verstelbare tafel is voorzien van een ingegraveerde schaalverdeling aan de voorste rand en
is gemonteerd op een stevig onderstel met klemmen aan de geleidestangen.
• Bevestig de uitbreidingstafel aan de rechterkant van de machine voor continuïteit van de
afstandsschaal op beide tafels.
Enkelvoudige schuiftafel (Afb. A7)
Deze schuiftafel 37 maakt boardgroottes aan de linkerzijde van het zaagblad tot 1200 x 900
mm mogelijk.
De geleidestangen worden op een stevige legeringsteun gemonteerd die snel van de
machine kan worden losgemaakt en toch volledig verstelbaar is in alle standen.
De geleider is voorzien van een meetlint voor de volledige lengte voor het snel positioneren
van een verstelbare stop en een verstelbare steun voor smalle werkstukken.
Dubbele schuiftafel
Deze schuiftafel maakt boardgroottes aan de linkerzijde van het zaagblad tot 1850
mm mogelijk.
Transporteren
WAARSCHUWING: Transporteer de machine altijd in de zaagbankmodus met de
bovenste zaagbladbescherming aangebracht.
• Verwijder de poten.
WAARSCHUWING: Draag de machine altijd aan de handgrepen (Afb. A1; 40 ) en vraag
iemand u te helpen. Misschien steekt de machine te wijd uit en is hanteren door één
persoon niet mogelijk.
61
Nederlands
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging functioneren
hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Smering
De lagers van de motor zijn voorgesmeerd en waterdicht.
• Olie regelmatig het draagoppervlak van de draaitafel licht, daar waar het glijdt over de
punt van de vaste tafel.
• Maak de onderdelen die blootstaan aan de opeenhoping van zaagsel of splinters
regelmatig schoon met een droge borstel.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo
vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde
oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het
gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te verkleinen, regelmatig de
bovenzijde van de tafel.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te verkleinen, regelmatig
het stofverzamelsysteem.
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het zaagblad, de
beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook de stofafzuigbuis om vast te
stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het
werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastelopen tussen het zaagblad en de beschermkappen, trek
de stekker van het netsnoer van de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies
die worden gegeven in het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden niet
met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT
aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken.
Zaagbladen
GEBRUIK ALTIJD geluidsgedempte ZAAGBLADEN VAN 250 mm MET ASGATEN VAN 30 mm.
NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 3000 TPM ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met
een kleinere of een grotere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd.
Gebruik alleen afkortzaagbladen. Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse
verzaging, combinatiezaagbladen of zaagbladen met een grotere hoek dan 10°.
TOEPASSING
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
DIAMETER
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
250 mm
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
250 mm
TANDEN
30 (Serie 60)
60 (Serie 60)
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische
producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
62
Norsk
KOMBISAG
DW743N
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon
gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
230 V verktøy
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Hull i blad
Bladtykkelse
Bladtanntykkelse
Tykkelse kløyvekniv
Gjæring (maks.-posisjoner)
Fasing (maks.-posisjoner)
Automatisk bladbremsetid
Vekt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
s
kg
DW743N
QS
230
4
Kombisag
DW743N
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer
informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne
erklæringen på vegne av DeWALT.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
03.04.2018
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Kuttekapasitet
Gjæringssagmodus (Fig. B)
Sagvinkel
Gjæringstverrsaging
Bordet dreid 45° høyre for gjæringssaging
Bordet dreid 45° venstre for gjæringssaging
Saghode vippet 45° venstre for fasekutt
Sagbenkmodus
Maks. kløyvingskapasitet venstre/høyre
Kuttdybde på 90°
Kuttdybde på 45º
mm
mm
mm
Mål på materiale
Merknader
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
Arbeidsstykke
plassert mot
gitteret (X)
Ingen
emballasjedeler
nødvendig
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
dB(A)
2,9
m/s2
m/s2
2,0
1,5
Kryssaging ved
maks høyde
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for
verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er
dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen
når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Angir fare for elektrisk støt.
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029-2-11:
dB(A)
93
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
106
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les
brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre
til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Angir brannfare.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli
fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på
disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2 . Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold
arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for
brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3 . Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når
verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert
osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en
(FI) jordfeilsbryter.
4 . Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller
skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5 . Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor
barns rekkevidde.
6 . Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i.
7 . Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til
oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på
trær eller tømmerstokker.
8 . Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er
å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
63
Norsk
9 . Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidesoperasjonene forårsaker
støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10 . Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at
disse er tilkoblet og brukt riktig.
11 . Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra
varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen.
12 . Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er tryggere
enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet.
13 . Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14 . Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene for
smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer
dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og fett.
15 . Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble
verktøyene fra strømmen.
16 . Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før
verktøyet blir tatt i bruk.
17 . Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet er i “av”-posisjon før
det blir plugget i.
18 . Bruk utendørs skjøteledninger.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er skadet. Når verktøyet
blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som er ment for utendørs bruk og som er
riktig merket.
19 . Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du er trøtt eller er under
påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20 . Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at det virker ordentlig og
oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler,
brukne deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller
annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter
med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et
autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri
selv å reparere verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen
med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko
for personskade.
21 . Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal
kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i
vesentlig fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for kombisager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
Ikke la utrenede personer bruke verktøyet.
Ikke bruk sagen for å sage i andre materialer enn tre og lignende.
Velg korrekt sagblad for det materialet du skal sage.
Ikke bruk sprukne eller Ødelagte sagblad.
Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
Bruk sagblader som er riktig slipt. Ikke overstig maksimumshastigheten angitt på sagbladet.
Den merkede hastigheten skal alltid være lik elelr større enn den ikke-belastede hastigheten på
maskinen som angitt under tekniske data.
Ikke bruk avstandsstykker og spindelringer for at bladet skal passe på spindelen.
Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt.
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig
skjærekapasitet, se tekniske data. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i
samsvar med EN 847-1.
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
Koble maskinen fra strømmen før du forlater arbeidsstedet.
Ikke bruk sagen uten at beskyttelsene og kløyvekniven er i posisjon og korrekt vedlikeholdt,
spesielt når du skifter fra gjæringssagmodus til sagbenkmodus, eller omvendt.
Hold gulvet rundt maskinen plant, godt vedlikeholdt og uten løse materialer, f.eks. spon
og avkapp.
Sørg for tilstrekkelig generell eller lokal belysning.
Bruk egnet personlig verneutstyr når dette er nødvendig, inkludert:
ʵʵ hørselsvern for å redusere faren for hørselsskade,
ʵʵ åndedrettsvern for å redusere faren for innånding av støv,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ hansker for håndtering av sagblad og grove materialer. Sagbladet skal oppbevares i en
holder når dette er mulig.
Før bruk, pass på at maskinen står på et jevnt og stødig underlag.
Unngå å fjerne avkapp eller andre deler fra arbeidsstykket i sageområdet mens sagen er i
gang og saghodet ikke er i hvileposisjon.
Bytt bordinnsatsen når den er slitt.
Skift ut bordet når sporet i bordet blir for bredt.
Rapporter feil på maskinen, inklusive beskyttelser eller sagblad, med en gang de oppdages:
Sørg for at øvre del av sagbladet er fullstendig innelukket i gjæringssagmodus.
Kontroller at armen er godt festet i arbeidsposisjonen når benken er i sagemodus.
Kontroller at armen er godt festet ved fasing i sagbenkmodus.
Ved fresing av spor må du bruke egnet vernesystem. Det er ikke tillatt å lage lommekutt.
Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som
påvirker støveksponeringen, så som:
ʵʵ Type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk);
ʵʵ Korrekt justering av sagbladet;
ʵʵ Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er korrekt justert.
ʵʵ Støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
Ikke bruk slipeskiver eller diamantkappeskiver.
I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet
fra strømforsyningen.
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det
defekte verktøyet.
Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og
koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt.
Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 8
mm og lengde 80 mm (Fig. C2).
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er stramme før du starter en operasjon.
Ikke bruk maskinen uten at beskyttelsen er på plass, eller hvis beskyttelsen ikke fungerer eller
ikke er korrekt vedlikeholdt.
Bruk aldri sagen uten sagplaten.
Du må aldri plassere en hånd på bladområdet når sagen er koblet til strømforsyningen.
Prøv aldri å stoppe en maskin som er i bevegelse raskt ved å sette fast et verktøy eller annet
mot bladet. Dette kan føre til utilsiktede alvorlige skader.
Se i instruksjonshåndboken før du tar i bruk tilbehørsutstyr. Feil bruk av tilbehørsutstyr kan
føre til skade.
Velg korrekt blad for det materialet du skal sage.
Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
Løft bladet opp fra sporet i arbeidsstykket før du slipper opp bryteren.
Sørg for at armen sitter godt fast når du skal utføre fasing.
Ikke kil fast noe i viften for å holde motorskaftet.
Bladbeskyttelsen på sagen vil gå opp automatisk når armen føres ned. Den vil senke seg ned
over bladet når armen heves. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du skal montere eller fjerne
sagblad, eller når du skal kontrollere sagen. Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre
sagen er slått av.
Vedlikehold omgivelsene rundt maskinen godt og fjern løse materialer, f.eks. spon og avkapp.
Kontroller regelmessig at motorluftåpningene er rene og uten spon.
Bytt sagplaten når den er slitt.
Koble maskinen fra strømnettet før du utfører vedlikeholdsarbeid eller når du skal bytte blad.
Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen fremdeles er i gang og hodet
ikke er i hvileposisjon.
Hvis mulig skal sagen alltid monteres på en benk.
Hvis du bruker en laser for å angi skjærelinjen, må du kontrollere at laseren er av klasse 2
iht. EN 60825-1:2007. Ikke bytt laserdioden med en annen type. Få laseren reparert av en
autorisert reparasjonsagent hvis den blir skadet.
Bruk aldri maskinen som gjæringssag så lenge beskyttelsen ikke er satt på ( 50 , Fig. D).
Ikke kapp arbeidsstykker som erunder 150 mm.
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på:
ʵʵ Høyde 68 mm, bredde 140 mm, lengde 600 mm
ʵʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE3497.
Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk sagblad med en tykkelse som er større enn eller en bredde som er mindre enn
tykkelsen på kløyvekniven.
Kontroller at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot fronten på sagbenken.
Kontroller at alle klemspaker er stramme før du starter en operasjon.
Kontroller at alle blad og flenser er rene og at de nedsenkede sidene på kragen vender mot
bladet. Trekk godt til spindelmutteren.
Hold sagbladet skarpt og i korrekt posisjon.
Kontroller at kløyvekniven er justert til korrekt avstand fra bladet - maksimum 5 mm.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre beskyttelse er på plass.
Hold hendene dine unna bladets bane.
Når du skal skifte blad eller utføre vedlikeholdsarbeid, må du koble maskinen fra strømnettet.
Bruk alltid en føringspinne, og pass på at ikke hendene dine kommer nærmere sagbladet enn
150 mm ved kutting.
Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning.
Ikke påfør smørefett på maskinen når den kjører.
Rekk ikke armene rundt og bak sagbladet.
Hold alltid føringspinnen på plass når den ikke er i bruk.
Ikke stå på enheten.
Under transport må du sørge for at den øvre delen av sagbladet er tildekket, f.eks.
av beskyttelsen.
Ikke bruk beskyttelsen til håndtering eller transport.
Ikke bruk blad med en tykkelse som er større enn eller en bredde som er mindre enn tykkelsen
på kløyvekniven.
Vurder å bruke spesialutformede støyreduserende blad.
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
• Ta sagen forsiktig ut fra emballasjen.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ekstra sikkerhetsregler for bordsager
•
•
•
Bruk aldri stikksag dersom beskyttelsen ikke er på.
Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er under 50 mm.
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på:
ʵʵ Høyde 62 mm, bredde 600 mm, lengde 1 500 mm
ʵʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE3497
eller DE3472.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA
eller mindre.
✔
Når verktøyet brukes i gjæringssagmodus, må du sørge for å bruke
utløserbryteren når du slår den på og av. Ikke betjen koblingsboksen når
verktøyet er i denne modusen.
Øvrige farer
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
• Skader som skyldes berøring av de roterende delene
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det
bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: • Hørselsskader.
• Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det roterende sagbladet.
• Fare for personskade når man skifter bladet.
• Fare for å klemme fingrene når man åpner beskyttelsene.
• Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging av tre, spesielt eik, bøk
og MDF.
Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen:
• Materialet som skal sages.
• Type av sagblad.
• Matekraften.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
• Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
• Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
• Slitt sagblad.
• Arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at
strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Dette verktøyet er konstruert i klasse I, det er derfor nødvendig med jording.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for
verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2;
maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
4Bein
1Sagblad
1Boks inneholdende:
1 Øvre beskyttelse for sagbenkposisjon
1 Underbord-beskyttelse for gjæringssagposisjon
1Parallellgitter
1Føringspinne
1Materialklemme
1Plastpose med:
4 M8 låseknotter
4 M8 x 50 ovalformede bolter
4 D8 flate skiver
1låsekrans
Når verktøyet brukes i sagbenkmodus, må du kontrollere at
kløyvekniven er montert. Ikke bruk verktøyet uten kløyvekniven.
Ikke bruk kløyvekniven når maskinen er i gjæringssagmodus. Kontroller
at kløyvekniven er festet i øvre hvilestilling (Fig. A2).
Bærepunkt
Datokode plassering (Fig. A1)
Datokoden 39 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A1–A8)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
A1
1 På-/avbryter (sagbenkmodus)
2 Frigjøringsspak for bordet
3 Klemskrue for dreiebord
4 Gjæringssagbord
5 Roterende bord
6 Gitter høyre side
7 Gitter venstre side
8 Styretapp til det roterende bordet
9 Gjæringsskala/bordinnsats
10 Støvavtrekksadapter
11 Fast øvre bladbeskyttelse
12 Bevegbar nedre bladbeskyttelse
13 Frigjøringsspak for beskyttelsen
14 Driftshendel
A2
14 Driftshendel
15 Utløserbryter (gjæringssagmodus)
16 Kløyvekniv
17 Føringspinne
18 Bein
19 Fot
20 Bordets låseanordning
21 Festebrakett for sagbordet
22 Fasings-klemspak
SAGBENKMODUS
A3
22 Fasings-klemspak
23 Høydejustering
65
Norsk
24 Sagbenkbord
25 Øvre bladbeskyttelse
26 Parallellgitter
27 Gjæringsbeskyttelse (ekstrautstyr)
TILLEGGSUTSTYR
Saging i gjæringssagmodus:
A4
28 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde) (DE3474)
29 Støtteføringsskinner 1000 mm (DE3494)
Støtteføringsskinner 500 mm (DE3491)
30 Svingstopp (DE3462)
31 Lengdestopp for korte arbeidsstykker (for bruk med føringsskinner 29 ) (DE3460)
32 Støtte med avtakbar stopp (DE3495)
33 Støtte med stoppen fjernet (DE3495)
34 Materialklemme (DE3461)
A5
35 Støtterullebord (DE3497)
Saging i sagbenkmodus:
A3
27 Gjæringsbeskyttelse (DE3496)
A6
36 Forlengelsesbord (DE3472)
A7
37 Enkelt skyvebord (DE3471)
IKKE VIST
-- Dobbelt skyvebord
FOR BRUK I ALLE MODUSER:
A8
38 Treveis støvavtrekket (DE3500)
Tiltenkt Bruk
Din DeWALT flipp-over sag er designet for å frukes som stikksag eller på et sagbord for enkelt,
nøyaktig og trygt å utføre de fire viktigste sageoperasjonene kløvsaginng (langsgående),
kutting (på tvers), skråsaging og gjæringssaging.
Denne enheten er designet for bruk med et sagblad med nominell diameter 250 mm og
karbidtenner, for profesjonell bruk til kapping av treverk, treprodukter og plast.
Gjæringssagmodus
I gjæringssagmodus brukes sagen i vertikal gjærings- eller fasingsposisjon.
Sagbenkmodus
Når sagen er snudd over midtaksen, brukes sagen til standard kløyvejobber og for saging av
brede stykker ved manuell mating av arbeidsstykket mot bladet.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de
får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Pakke ut
ADVARSEL: Når sagen skal flyttes, må du alltid be noen om assistanse. Sagen er for tung
til å kunne håndteres av én person.
1. Fjern den løse emballasjen fra boksen.
2. Løft verktøyet ut av boksen.
3. Fjern deleboksen fra inni maskinen.
4. Fjern den løse emballasjen fra maskinen.
Montere beina (Fig. C1)
Når beina er montert, kan maskinen plasseres frittstående.
1. Snu maskinen opp-ned.
2. Sett i en styreskrue 47 fra den flate siden gjennom hullene og inn i hvert av beina 18 .
3. Plasser en låseknott 48 og skive 49 på skruene.
4. Sett på ett bein 18 på hvert av monteringspunktene 46 som er plassert på kanten på
innsiden av sokkelen. For hvert bein må du kontrollere at låseknotten og skiven faktisk er
på utsiden av det åpne sporet.
5. Trekk godt til låseknottene.
6. Snu maskinen rett vei. Kontroller at den er helt plan. Juster beinfestehøyden
om nødvendig.
66
Montere maskinen til arbeidsbenken (Fig. C2)
Med bena tatt av kan verktøyet plasseres på en arbeidsbenk. For å sikre trygg bruk, skal
verktøyet festes til en arbeidsbenk med bolter med 8 mm diameter og 80 mm lengde.
Montering for gjæringssagmodus
Montere underbord-dekslet (Fig. D)
Underbord-dekslet 50 festes til toppen av sagbenkbordet.
1. Plasser de to krokene på venstre side av beskyttelsen i de avlange sporene til venstre for
bladsporet 52 .
2. Plasser beskyttelsen flatt på bordet og press den i låsetetningen .
3. For å fjerne beskyttelsen, må du løsne tetningen med en skrutrekker og gå frem i
motsatt rekkefølge.
Snu saghodet og bordet (Fig. A3, E1, E2)
1. Hold sagbordet med den ene hånden og skyv frigjøringsspaken 2 mot venstre (Fig. E1).
2. Skyv bordet ned på fronten og sving den helt rundt til motormontasjen er øverst og
forsenkningen bringes i kontakt med mothakene til bordets låseanordning 20 .
3. Toppmontasjen holdes av en klembøyle i fronten og en høydejustering 23 bak (Fig. A3).
4. Fjern bøylen.
5. Roter hjulet 55 mot urviseren mens du holder toppen ned til den ”U”-formede
braketten 56 kan kobles av (Fig. E2).
6. Sving og skyv høydejustereren opp.
7. Hold toppen godt fast, og la fjærtrykke føre toppen opp til hvilestillingen.
Montere sagbladet (Fig. A1, A2, F1–F3)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. ALDRI sett på
andre sagblad enn de spesifisert under Tekniske data. Vi anbefaler kat.nr.: DT4321.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og kan være farlige.
ADVARSEL: Skift alltid blader når maskinen er i gjæringssagmodus.
1. Pass på at spaltekniven 16 er festet i øvre hvileposisjon (Fig. A2).
2. Sett inn sekskantnøkkel 57 gjennom hullet 58 i beltekapslingen inn i spindelenden
(Fig. F1). Sett bladnøkkelen 59 på bladets låseskrue 60 (Fig. F2).
3. Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du skru nøkkelen med klokka mens du
holder sekskantnøkkelen fast for å løsne.
4. Trykk ned utløseren for hodelåsen 13 for å løsne nedre beskyttelse 12 , løft deretter den
nedre beskyttelsen så langt det går.
5. Fjern bladlåseskruen 60 og den utvendige spindelkragen 61 (Fig. F3).
6. Kontroller at den indre flensen og begge sidene av bladet er rene og støvfrie.
7. Installer det nye sagbladet 62 på skulderen 63 som sitter på den indre innvendige
spindelkragen 64 , og forsikre deg om at tennene på nedre kant av bladet peker mot
baksiden av sagen (bort fra operatøren).
8. Sett forsiktig bladet i posisjon og utløs nedre bladbeskyttelse.
9. Bytt den utvendige spindelkragen.
10. Stram låseskruen for bladet 60 forsiktig ved å vri mot klokka, mens du holder
sekskantnøkkelen fast med den andre hånden.
11. Legg bladnøkkel og sekskantnøkkel på lagringsplassen.
ADVARSEL: Etter montering eller skifte av blad, kontrolelr alltid at bladet er helt
dekket av beskyttelsen. Pass på at bladnøkkelen og sekskantnøkkelen er lagt tilbake
på lagringsplassen.
Justeringer for gjæringssagmodus
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Aldri
sett på andre sagblad enn de spesifisert under Tekniske data. Vi anbefaler
delenummer: DT4321.
Din gjæringssag ble justert nøyaktig fra fabrikken. Hvis man må justere på grunn av
forsendelse eller håndtering eller av andre grunner, følg trinnene nedenfor for å justere sagen
din. Når man har utført disse justeringene, skal de holde seg nøyaktige.
Sjekke og justere bladet i forhold til beskyttelsen
(Fig. G1, G2, H)
Hold toppen i vertikal posisjon og fasingsklemmespaken 22 løsnet, og løsne låseskruen 65 i
styretappen 8 til det roterende bordet (Fig. G1).
1. Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet.
2. Plasser en vinkel 66 mot venstre side 7 av beskyttelsen og bladet 62 (Fig. G2). Vinkelen
skal være 90°.
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med vinkelen.
3. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Roter eksenterjusteringshylsen 67 til flatsiden av sagbladet ligger mot firkanten
(Fig. G1).
b. Trekk til låseskruen 65 .
Norsk
4. Kontroller at de røde merkene 68 nær bladsporet 52 er på linjen med 0°-posisjonen 69 på de to skalaene (Fig. H).
5. Hvis det er nødvendig med justering, må skruene 70 løsnes og indikatorene settes på
linje. 45°-posisjonen skal nå være nøyaktig. Hvis ikke, er ikke bladet vinkelrett på det
roterende bordet (se under).
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (Fig. I1, I2)
1. Løsne fasingsklemmeknotten 22 (Fig. I1).
2. Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt vertikalt, og trekk til fasingsklemspaken.
3. Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet.
4. Plasser en fast vinkel 66 på bordet og opp mot bladet 62 (Fig. I2). Vinkelen skal være 90°.
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med vinkelen.
5. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Løsne fasingsklemmeknotten 22 (Fig. I1) og vri den vertikale posisjonsjusteringsstoppskruen 71 inn eller ut til bladet står 90° i forhold til bordet målt med vinkelen 66 (Fig. I2).
Sjekke og justere gjæringsvinkel (Fig. A1, A2, H)
Den rette tverrsagingen og 45° gjæringsposisjonene er forhåndsinnstilte.
1. Trekk opp styretappen 8 for det roterende bordet og roter den mot urviseren en kvart
omdreining (Fig. A1).
2. Løsne den roterende bordklemmen 3 . Håndtaket har en skralle-type funksjon dersom full
rotasjon av håndtaket ikke er mulig.
3. Grip kontrollhåndtaket 14 (Fig. A2), trykk inn beskyttelsens låsespak 13 og senk sagen
ned omtrent halvveis (Fig. A1).
4. Vri saghodet med det roterende bordet til ønsket posisjon.
5. Stram til den roterende bordklemmen 3 . Den roterende rotasjonspluggen 8 på bordet vil
automatisk gå i lås (Fig. A1).
6. Ved hjelp av det røde merkene 68 kan gjæringsbordet 4 settes til hvilken som helst
gjæringsvinkel til høyre eller venstre mellom 0° og 45° (Fig. H).
7. Fortsett som for forhåndsinnstilte posisjoner. Styretappen til det roterende bordet kan ikke
brukes for mellomliggende vinkler.
ADVARSEL: Utfør alltid et prøvekutt i et trestykke, for å kontrollere nøyaktigheten.
Justere beskyttelsen (Fig. J1, J2)
Den bevegelige delen av venstre side av beskyttelsen kan justeres for å gi maksimum støtte
til arbeidsstykket nært bladet, mens den lar sagen fase til full 45° venstre. Glideavstanden
begrenses med stoppere i begge retningene. Justere venstre beskyttelse 7 :
1. Løft spaken 72 for å frigjøre beskyttelsen 7 .
2. Skyv beskyttelsen til venstre.
3. Utfør en tørrkjøring med sagen slått av og se etter klaring. Juster beskyttelsen slik at den
kommer så nært bladet som praktisk mulig for å gi maksimum støtte til arbeidsstykket,
uten at den forstyrrer opp- og nedbevegelsen til armen.
4. Skyv spaken 72 ned for å feste beskyttelsen på plass.
Plassering av kløyvekniven (Fig. M)
1. Monter kløyvekniven 16 som beskrevet over. Når den er montert, trenger ikke
kløyvekniven noen ytterligere justering.
Montere øvre bladbeskyttelse (Fig. N)
Den øvre bladbeskyttelsen 25 er konstruert slik at den kan festes raskt og enkelt via en
fjærbelastet tapp til hullet i kløyvekniven 16 når den er posisjonert gjennom arbeidsbordet
for sagbenkmodus.
Fest den øvre bladbeskyttelsen 25 til kløyvekniven ved å trekke i knotten 76 slik at tappen i
beskyttelsen kan gå i inngrep.
ADVARSEL: Bruk aldri sagen i sagbenkmodus uten at den øvre beskyttelsen er
korrekt montert.
Montere og justere parallellgitteret (Fig. O)
Parallellgitteret 26 med to høyder kan justeres i to posisjoner (11 eller 62 mm).
Parallelllgitteret kan monteres på begge sidene av bladet.
For montere beskyttelsen i korrekt posisjon, gå fram som følger:
1. Løsne knotten 77 .
2. Skyv braketten på fra venstre eller høyre. Festeplaten 78 går i inngrep fra bak forkanten
på bordet.
3. Stram knotten 77 .
4. Kontroller at beskyttelsen er parallelt med bladet.
5. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Juster beskyttelsen slik at den er parallell med bladet ved å kontrollere avstanden
mellom bladet og beskyttelsen på framsiden og baksiden av bladet. For å gjøre dette,
må du vri justeringsskruen i beskyttelsesstøtten inn eller ut etter behov.
Standard oppsett av beskyttelsen er på høyre side for bladet.
For å klargjøre beskyttelsen for bruk på venstre side av bladet, gå fram som følger:
1. Løsne knotten 77 .
2. Trekk ut braketten 79 og monter den i den andre enden.
3. Monter beskyttelsen på bordet.
4. Stram knotten 77 .
ADVARSEL: Bruk profilen på 11 mm for kløyving av lave arbeidsstykker slik at du får
tilgang mellom bladet og beskyttelsen for føringspinnen 17 .
ADVARSEL: Bakre ende av beskyttelsen skal være plan med fronten av kløyvekniven.
Endre fra sagbenkmodus til gjæringssagmodus (Fig. A3, D,E2, L1)
1. Fjern parallellgitteret 26 (A3).
2. Vri hjulet 55 til høydejustereren 23 for å gi maksimum kuttedybde i gjæringssagmodus
(Fig. E2).
3. Fortsett som beskrevet i avsnittet Snu saghodet og bordet.
4. Slakk kløyvekniv-klemskruen 75 og fjern kløyvekniven 16 mens du holder
bladbeskyttelsen 12 (Fig. L1).
5. Senk bladbeskyttelsen.
6. Plasser kløyvekniven fra lagringsposisjonen mot saghodet.
7. Sett tilbake Underbord-dekslet 50 (Fig. D).
Sjekke og justere fasingsvinkelen (Fig. J1, K1, K2)
1. Skyv sidebeskyttelsen til venstre så langt det går (Fig. J1).
2. Løsne fasings-klemspaken 22 og beveg saghodet mot venstre. Dette er
45° fasingsposisjon.
3. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Vri stoppeskruen 73 inn eller ut etter behov til viseren 74 indikerer 45°.
Montering for sagbenkmodus
Endre fra gjæringssagmodus til sagbenkmodus
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Sett bladet i 0° tverrsagingsposisjon med styretappen 8 til det roterende bordet i korrekt
posisjon og klemskruen 3 for det roterende bordet festet (Fig. A1).
2. Slakk kløyvekniv-klemskruen 75 akkurat nok til å slippe kløyvekniven inn i
monteringsåpningen (Fig. L1).
3. Ta kløyvekniven 16 fra lagringsposisjonen mot saghodet (Fig. A2).
4. Trykk ned utløserspaken 13 for å utløse bladbeskyttelsen 12 . Deretter hever du
bladbeskyttelsen så mye som mulig (Fig. A1).
5. Skyv kløyveknivbraketten 76 helt inn i monteringsåpningen 77 (Fig. L1).
Stram klemskruen.
6. Frigjør forsiktig den nedre beskyttelsen til den holdes bak kanten som stikker ut fra
innsiden av kløyvekniven.
7. Fjern underbord-dekslet.
8. Trekk ned saghodet og sving høydejustereren 23 til dens U-formede brakett 56 går i
inngrep med pinnen som følger med i basen (Fig. E2).
9. Drei hjulet 55 til justereren slik at bladet og kløyvekniven stikker ut fra sagbenkbordet 24 (Fig. A3) for å gi maksimum kuttedybde i sagbenkmodus.
ADVARSEL: Bladet skal ikke kunne berøre den nedre bladbeskyttelsen.
10. Dra frigjøringsspaken 2 for bordet til venstre, løft forkanten på bordet og vend det
tilbake 180° til tennene på låseanordningen 20 til bordet automatisk går i inngrep med
festespaken for sagbladet for å sikre det i sagbenkmodus (Fig. L2).
ADVARSEL: Vær svært forsiktig slik at du ikke mister kontrollen over bevegelsen av bordet.
Før bruk
•
•
•
•
•
Monter egnet sagblad. Bruk ikke sagblad som er svært slitte. Verktøyets maksimale
rotasjonshastighet må ikke overskride den til sagbladet.
Forsøk ikke å sage svært små stykker.
La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
La motoren oppnå full hastighet før saging.
Forsikre deg om at alle låseknotter og klemspaker er trukket til.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt festet.
• Bruk bare litt makt på verktøyet og påfør ikke sagbladet sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde
og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass
rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og
tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (Fig. A1–A2, P)
Denne maskinen har to uavhengige innkoblingssystemer. I sagbenkmodus brukes av/
på-bryteren 1 (Fig. A1). I gjæringssagmodus brukes utløserbryteren 15 (Fig. A2).
Sagbenkmodus (Fig. P)
Av-/på-bryteren som brukes i sagbenkmodus har flere fordeler:
67
Norsk
-- nullspennings utløserfunksjon: hvis strømmen av en eller annen grunn skulle slås av,
må bryteren reaktiveres manuelt.
-- ekstra sikkerhet: den hengslede sikkerhetsplaten kan låses ved å føre en hengelås
gjennom den midterste haspen. Platen fungerer også som en lett-å-finne stoppknapp,
da trykk mot platen forfra vil trykke inn stoppknappen.
For å slå på maskinen, trykk på den grønne startknappen 80 .
For å slå av maskinen, trykk på den røde stoppknappen 81 .
Gjæringssagmodus (Fig. A2)
For å slå på verktøyet, trykk på utløserbryteren 15 .
For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren.
Grunnleggende sagsnitt
Saging i gjæringssagmodus
Det er farlig å sage uten beskyttelse. Beskyttelsene må være på plass under saging.
• Kontroller at underbord-dekslet ikke blir tilstoppet av sagflis.
Feste av arbeidsstykke (Fig. Q, R, S, X)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et
kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til,
så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp
arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere
i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem
alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet.
Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll og redusere faren for skade
på arbeidsstykket og personskader.
Bruk festeklemmen 34 som leveres med sagen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer,
klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet.
Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved fastklemmingen.
For å installere klemmen
1. Sett inn festeklemmen i hullet ved siden av gjæringsføringen.
2. Roter klemmen mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og fest den i den valgte høyden.
4. Bruk finjusteringsknotten for å feste arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN
STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN
IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Generell håndtering
• I gjæringssagmodus er saghodet automatisk låst i øvre ”parkerings-”posisjon.
• Trykk på beskyttelsesutløserspaken for å låse opp saghodet. Flytt saghodet ned for å trekke
den bevegelige nedre beskyttelsen tilbake.
• Du må aldri forhindre at den nedre beskyttelsen går tilbake til parkeringsposisjon når
sagingen er ferdig.
• Minimumslengden på restmaterialet er 10 mm.
• Ved kutting av UPVC-deler, skal man plassere et støttestykke av tre med en komplementær
profil under materialet som skal kuttes, for å gi korrekt støtte.
Vertikalt rett tverrsaging (Fig. Q)
1. Still det roterende bordet til 0° og kontroller at styretappen er i lås.
2. Stram klemmeknotten til det roterende bordet.
3. Trestykket som skal sages, plasseres mot beskyttelsen. Hold i betjeningshåndtaket og trykk
inn spaken for å trekke tilbake beskyttelsen.
4. Slå på verktøyet.
5. La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
6. Etter å ha fullført sagkuttet, løsne bryteren og vent til sagbladet stopper helt før du
returnerer hodet til øvre hvilestilling.
7. Frigjør spaken som trekker tilbake beskyttelsen.
ADVARSEL: For å forhindre skade, må du ikke la saghodet hoppe tilbake av seg selv.
Gjæringssaging (Fig. R)
1. Still ønsket gjæringsvinkel.
2. Kontroller at klemskruen for det roterende bordet er godt festet.
3. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
4. Forhindre at bladet kapper bordet hvis vinkelen ikke er 45°.
ADVARSEL: Når man gjærsager enden av et trestykke med lite avskjær, plasser treet for å
sikre at avskjæret er på den siden av bladet med størst vinkel mot beskyttelsesgitteret, dvs.:
venstre gjærsaging, avskjær mot høyre gjærsaging, avskjær mot venstre.
Fasekutt (Fig. A2, S)
1. Løsne fasings-klemspaken 22 og bikk saghodet til ønsket vinkel.
2. Trekk til fasingsklemmespaken.
3. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
Sammensatt gjæring
Dette sagkuttet er en kombinasjon av et gjærings- og fasingssagkutt. Begrensningen er 35°
gjæringsaging/30° fasing. Disse grensene må ikke overskrides.
Still fasevinkel og deretter gjæringsvinkelen.
68
Saging i benkmodus
1. Bruk alltid kløyvekniven.
2. Kontroller alltid at kløyvekniven og bladbeskyttelsen er korrekt innrettet.
3. Forsikre deg alltid om at gjæringssagen er stilt og låst i 0° gjæring.
ADVARSEL: IKKE sag i noen type metall.
Kløyving (Fig. A2, T)
1. Still fasingsvinkelen til 0°.
2. Juster høyden til sagbladet. Korrekt bladposisjon er å ha kanten på tre tenner over den
øvre overflaten på treet.
3. Still parallellgitteret til ønsket avstand.
4. Hold arbeidsstykket flatt på bordet og mot beskyttelsen. Hold arbeidsstykket ca. 25 mm
unna sagbladet.
5. Hold begge hendene dine unna bladets bane.
6. Slå på verktøyet og la sagbladet få full hastighet.
7. Mat arbeidsstykket sakte under øvre bladbeskyttelse, hold det godt presset mot
beskyttelsen. La bladtennene sage gjennom arbeidsstykket. Ikke tving arbeidsstykket
gjennom sagbladet. Hastigheten til sagbladet skal være konstant.
8. Husk å bruke føringspinnen 17 når du er nær bladet.
9. Etter å ha fullført sagingen, skal du slå av maskinen og la sagbladet stoppe og deretter
fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL: Du må aldri skyve eller holde i avskjærsiden til arbeidsstykket.
ADVARSEL: Bruk alltid en føringspinne når du kløyver små arbeidsstykker.
Fasekutt (Fig. U)
1. Løsne fasings-klemspaken still bladet til ønsket vinkel.
2. Plasser beskyttelsen til venstre for bladet for å unngå at materialet kjøres fast mellom
bladet og beskyttelsen.
3. Fortsett som beskrevet for vertikal kløyving.
Gjæringssaging (Fig. V1–V3)
1. For å justere gjæringsbeskyttelsen, må du løsne låsemutteren 86 til stoppskruen og skru
stopperen 82 inn eller ut til gjæringsviseren viser 0° (Fig. V1).
2. Still høyden og vinkelen til bladet.
3. Plasser glideskinnen 83 til gjæringsbeskyttelsen i sporet 84 på venstre siden av bordet
(Fig. V2).
4. Løsne gjæringslåseknotten 85 og roter beskyttelsen for å stille skalaene i ønsket vinkel
(Fig. V3).
5. Stram gjæringslåseknotten 85 .
6. Plasser arbeidsstykket mot den flate overflaten på gjæringsbeskyttelsen. Slå på verktøyet.
Hold godt fast i arbeidsstykket og skyv beskyttelsen i sporet for å føre arbeidsstykket inn i
bladet. Når sagingen er verdig, skal verktøyet slås av umiddelbart.
Beskyttelsesposisjoner, sagbenkmodus (Fig. W)
• Ved kløyving av tynne materialer, må du bruke 11 mm profilen på parallellgitteret med to
høyder og plassere beskyttelsen på motsatt side av forkanten til kløyvekniven.
• Ved kløyving av tykkere materiale, må du bruke 62 mm profilen på parallellgitteret med
to høyder.
• For tverrsaging av smale og korte arbeidsstykker (Fig. W):
-- Juster parallellgitteret med den lave profilen mot bladet og installer baksiden av
beskyttelsen på linje med forkanten til bladet.
-- Legg arbeidsstykket mot gjæringsbeskyttelsen (ved 0° eller 90°) og skyv
gjæringsbeskyttelsen for å utføre sagingen.
-- For å forhindre at små avkapp støter sammen med bladet, må du klargjøre et
kileformet trestykke og klemme den fast til baksiden av arbeidsbordet så nært inntil
høyre side av bladet, slik at senere avkapp automatisk støtes mot høyre.
• For kløyving av smale (< 120 mm) og lange arbeidsstykker:
-- Plasser beskyttelsen i bakerste posisjon for å opprettholde presisjonen ved lange kapp.
-- Skyv arbeidsstykket med begge hendene (én på hver side av bladet).
-- Bruk en føringspinne når du er nær bladet.
-- Lange arbeidsstykker må støttes på utmatingssiden.
• For kløyving av brede (< 120 mm) arbeidsstykker:
-- Hvis materialet som kappes har en tendens til å kjøres fast mellom bladet eller
kløyvekniven og beskyttelsen, må du justere beskyttelsen forover som i figur W.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Trekk alltid ut strømmen til verktøyet før montering av eventuelt tilbehør.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes til dette produktet.
Støvavtrekkssett (Fig. A1, A2, A8)
Denne maskinen er utstyrt med tre støvavsugingspunkter for bruk i gjæringssagmodus
og benksagmodus.
• Ved saging i tre, må du alltid koble til en støvavtrekksenhet konstruert i samsvar med
gjeldende bestemmelser for støvavgivelse.
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante
reglene for støvavsug.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene. Lufthastighet for
eksternt tilkoblede systemer 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved
tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet men ikke i drift.
Et separat støvsett kan leveres som ekstrautstyr (DE3500)
1. Sett støvsugerrør på dysene, den lange slangen til den øvre dysen.
2. Koble slangene til en tre-veis kobling.
Tilkobling - gjæringssagposisjon
1. Koble én slange til underbord-dekslet.
2. Koble én slange til uttaket med liten diameter og én til uttaket med stor diameter med de
korresponderende utløpsrørene.
3. Koble slangene til treveiskoblingen.
4. Koble det ene uttaket til treveiskoblingen til slangen fra støvavtrekket.
Tilkobling - benksagmodus
1. Koble til en slange til det lille hullet og en til det store hullet ved hjelp av
passende koblingsstykker.
2. Steng den midterste åpningen på 3-veis koblingen.
3. Koble begge slangene til de ytre uttakene.
Ekstra støtte/lengdestopp for gjæringssag (Fig. A4)
Ekstra støtte- og lengdestopperen kan monteres på venstre side eller høyre side, eller med to
sett på hver side.
• Passer elementene 28 – 34 på de to føringsskinnene 29 .
• Bruk rotasjonsstopper 30 for tverrkutting av 210 mm brede bord (15 mm tykke).
Støtterullebord (Fig. A5)
I gjæringssagmodus kan støtterullebordet monteres på venstre side eller høyre side, eller med
to sett på hver side.
I sagbenkmodus kan man også montere bordet på baksiden av sagbordet.
Norsk
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske
deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i
verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som
støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra
arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet
fra strømforsyningen og følg instruksjonene avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene
og sett på igjen sagbladet.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader,
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Sagblader
BRUK ALLTID støydempede 250 mm SAGBLADER MED 30 mm FESTEHULL.
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 3000 RPM. Bruk aldri blad med mindre større
diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad ment for tverrkutt. Ikke bruk blader
som er designet for rask riving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 10°.
Bruksområde
BLADBESKRIVELSER
DIAMETER
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
TENNER
250 mm
30 (Serie 60)
250 mm
60 (Serie 60)
Sideforlengelsesbord (Fig. A6)
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Sideforlengelsesbordet øker avstanden fra kløyveanlegget til bladet til 600 mm eller mer,
avhengig av staglengden som er montert til verktøyet og klampeposisjonen til bordet.
Sideforlengelsesbordet må brukes i forbindelse med føringsskinner 29 (ekstrautstyr).
Det justerbare bordet er utstyrt med en gravert skala langsmed forkanten og er montert på en
stødig base som klemmer til føringsstengene.
• Monter forlengelsesbordet til høyre side av verktøyet for kontinuitet av avstandsskalaene
på begge bordene.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes,
som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og
batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Enkelt skyvebord (Fig. A7)
Dette skyvebordet 37 tillater kutting av bordstørrelser til venstre for bladet på opp til 1200 x
900 mm.
Føringsstengene er montert på et kraftig profil som er rask å fjerne fra verktøyet og som kan
justeres i alle plan.
Beskyttelsen har et fullengde målebånd for rask plassering av en justerbar stopper og en
justerbar støtte for smale arbeidsstykker.
Dobbelt skyvebord
Dette skyvebordet tillater kutting av bordstørrelser til venstre for bladet på opp til 1850 mm.
Transport
ADVARSEL: Transporter verktøyet alltid i sagbenkmodus med påmontert
øvre bladbeskyttelse.
• Fjern beina.
ADVARSEL: Når du bærer maskinen, bruk alltid håndgrepene (Fig. A1; 40 ) og få hjelp.
Maskinen kan være for stor for å bæres av en person.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell
av verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Lagrene på motoren er forhåndssmurt og vanntette.
• Påfør regelmessig litt olje på bæreflaten til det roterende bordet der det glir på leppen til
det monterte bordet.
• Rengjør regelmessig deler som er utsatt for oppsamling av sagstøv og spon med en
tørr børste.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne
i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
69
Português
SERRA COMBINADA
DW743N
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos
argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Ferramentas de 230 V
Velocidade em vazio
Diâmetro da lâmina
Diâmetro do orifício de encaixe da lâmina
Espessura do corpo da lâmina
Espessura dos dentes da lâmina
Espessura da lâmina separadora
Corte em esquadria (ângulo máximo)
Corte em bisel (ângulo máximo)
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
VCA
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
para a
esquerda
para a
direita
para a
esquerda
s
kg
Declaração de conformidade da CE
DW743N
QS
230
4
Directiva “máquinas”
Serra combinada
DW743N
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se encontram em
conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz esta declaração em
nome da DeWALT.
45°
45°
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.04.2018
< 10
37
Capacidades de corte
Modo de serra de esquadria (Fig. B)
Ângulo de corte
Corte transversal direito
Mesa virada 45° para a direita para cortes em
esquadria
Mesa virada 45° para a esquerda para cortes em
esquadria
Cabeça da serra inclinada 45° para a esquerda
para cortes em bisel
Modo de serra de bancada
Capacidade máxima de serração ao comprido
para a esquerda/direita
Profundidade de corte a 90°
Profundidade de corte a 45°
Notas
Tamanho do
material
B mm
H mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
mm
210/210
210/210
mm
mm
0–62
0–32
0–62
0–32
Peça de trabalho
encostada à
guia (X)
Não é necessário
utilizar qualquer
acessório
Corte transversal
com a altura
máxima
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029-2-11:
dB(A)
93
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
106
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi medido em
conformidade com um teste padrão estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado
para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às principais aplicações
da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações
poderá ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de trabalho.
70
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o utilizador contra os efeitos
das vibrações, tais como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade correspondente a cada
palavra de advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em morte ou lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se não for evitada,
poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser seguidas normas de segurança
básicas de forma a reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1 . Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os acidentes.
2 . Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em condições húmidas ou
molhadas. Mantenha a área de trabalho bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a
ferramenta em locais onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3 . Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode
ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à
terra (FI).
4 . Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na tarefa, toquem na
ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5 . Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Português
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser guardadas num local seco e
fechado com segurança, fora do alcance de crianças.
6 . Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual foi concebido.
7 . Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho de uma ferramenta
de alta resistência. Não utilize as ferramentas para outras finalidades que não as indicadas;
por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.
8 . Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por partes em movimentos.
Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins, não deslizantes quando estiver a trabalhar no
exterior. Recorra a uma protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9 . Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara ou contra a serradura se as
tarefas em causa criarem serradura ou ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem
quentes, use igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção auditiva. Use
sempre capacete de segurança.
10 . Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estão ligados e são correctamente utilizados.
11 . Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio afastado de calor, óleo e
extremidades afiadas. Nunca transporte a ferramenta pelo fio.
12 . Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa. É mais seguro do que usar
as mãos e mantém as mãos livres para operar a ferramenta.
13 . Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14 . Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um desempenho melhor e mais
seguro. Siga as instruções para lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas
de forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e sem óleo nem
massa lubrificante.
15 . Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando trocar acessórios, tais como
lâminas, peças e cortadores, desligue as ferramentas da alimentação eléctrica.
16 . Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves de porcas são retiradas da
ferramenta antes de a colocar em funcionamento.
17 . Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor. Assegure-se de que a
ferramenta está na posição “desligada” antes de a ligar à alimentação eléctrica.
18 . Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se estiver danificado. Quando
a ferramenta for utilizada no exterior, use apenas cabos de extensão preparados para uso no
exterior e assinalados devidamente.
19 . Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não opere a ferramenta
quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos de medicamentos ou álcool.
20 . Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos de alimentação para
determinar que irá funcionar de forma correcta e desempenhar a função pretendida.
Verifique o alinhamento das partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem
peças partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou outra parte que esteja danificada deve
ser reparada devidamente ou substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser
quando explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os interruptores
defeituosos devem ser substituídos por um centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor não puder ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você
mesmo a ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe suplementar ou o desempenho
de qualquer operação com esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar risco de lesões.
21 . A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As reparações deverão
ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças sobresselentes
originais; caso contrário, tal poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras combinadas
•
•
•
•
•
Não deixe que pessoas não qualificadas utilizem esta ferramenta.
Não utilize a serra para cortar materiais que não sejam madeira ou materiais semelhantes.
Seleccione a lâmina de serra correcta para o material a ser cortado.
Não utilize lâminas de serra rachadas ou danificadas.
Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilize lâminas devidamente afiadas. Tenha em conta a velocidade máxima indicada na
lâmina da serra. A velocidade assinalada deve ser sempre igual ou superior à velocidade sem
carga da máquina, especificada em dados técnicos.
Não utilize espaçadores e anéis de eixo para ajustar uma lâmina no eixo.
Certifique-se de que a lâmina da serra está montada correctamente antes de a utilizar.
Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta. Mantenha a lâmina afiada.
Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao recomendado. Consulte os
dados técnicos para obter a classificação da lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas
neste manual e em conformidade com a norma 847-1.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente concebidas.
Antes de sair do local de trabalho, desligue a máquina da corrente eléctrica.
Não utilize a serra sem as protecções e a lâmina separadora no respectivo lugar e com uma
manutenção apropriada, especialmente ao mudar do modo de serra de esquadria para o
modo de serra de bancada, ou vice-versa.
Certifique-se de que o pavimento à volta da ferramenta está nivelado, limpo e isento de
materiais soltos, tais como aparas e sobras.
Certifique-se de que dispõe de uma iluminação geral ou local adequada.
Use equipamento de protecção pessoal adequado quando for necessário, incluindo:
ʵʵ protecções auditivas para reduzir o risco de perda de audição induzida;
ʵʵ uma protecção respiratória para reduzir o risco de inalação de partículas nocivas;
ʵʵ luvas para manusear lâminas de serra e materiais ásperos. Sempre que possível, as
lâminas de serra devem ser transportadas num suporte.
Antes de efectuar qualquer operação, certifique-se de que a máquina está colocada numa
superfície uniforme e estável.
Abstenha-se de retirar quaisquer sobras ou outras partes da peça de trabalho da área de corte
enquanto a serra estiver a funcionar e a cabeça da serra não estiver na posição de descanso.
Substitua o entalhe da mesa quando este estiver gasto.
Substitua a mesa se a ranhura for demasiado larga.
Comunique ao seu revendedor quaisquer problemas com a ferramenta, incluindo as
protecções ou as lâminas de serra, logo que estes sejam detectados.
Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está completamente coberta no
modo de serração em esquadria.
Certifique-se de que o braço está fixo de forma segura na posição de trabalho no modo de
serra de bancada.
Certifique-se de que o braço está fixo de forma segura ao efectuar cortes em bisel no modo de
serra de bancada.
Ao cortar entalhes no modo de serra de bancada, tenha o cuidado de utilizar o sistema de
protecção apropriado. Não é permitido efectuar cortes de ranhuras.
Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura. Tenha sempre
em conta os seguintes factores que influenciam a exposição à serradura:
ʵʵ Tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada produzem mais serradura
do que a madeira);
ʵʵ Regule o ajuste da lâmina da serra;
ʵʵ Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores e calhas estão
devidamente regulados.
ʵʵ A velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior a 20 m/s
Não utilize discos abrasivos ou lâminas de corte de diamante.
Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de imediato e retire a ficha da
máquina da fonte de alimentação.
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para evitar que outras
pessoas utilizem a máquina defeituosa.
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal durante o corte,
desligue a máquina e retire a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e
certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova
operação de corte com força de avanço reduzida.
Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa bancada, utilizando parafusos
com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento (Fig. C2).
Regras de segurança adicionais para serras de esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certifique-se de que todos os manípulos e pegas de fixação estão bem apertados antes de
iniciar qualquer utilização.
Não utilize a ferramenta sem a protecção no respectivo lugar, se esta não estiver a funcionar
devidamente ou se não tiver uma manutenção apropriada.
Nunca utilize a sua serra sem a placa de corte.
Nunca coloque qualquer das suas mãos na área da lâmina quando a serra estiver ligada à
fonte de alimentação eléctrica.
Nunca tente parar uma serra em movimento de repente encostando uma ferramenta ou
outro objecto à lâmina. Tal poderá causar acidentes graves.
Antes de utilizar qualquer acessório, consulte o manual de instruções. A utilização incorrecta
de um acessório pode causar danos.
Seleccione a lâmina correcta para o material a ser cortado.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra ou material áspero.
Levante a lâmina do corte na peça de trabalho antes de soltar o gatilho.
Certifique-se de que o braço está fixo com segurança ao efectuar cortes em bisel.
Não encoste nada à ventoinha para segurar o veio do motor.
71
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A protecção da lâmina da sua serra irá, de forma automática, levantar-se quando o braço
for baixado e cobrir a lâmina quando o braço for levantado. A protecção pode ser levantada
manualmente ao instalar ou retirar lâminas de serra ou para inspeccionar a serra. Nunca
levante a protecção da lâmina manualmente sem desligar primeiro a serra.
Mantenha a área à volta da ferramenta limpa e isenta de materiais soltos, tais como aparas
e sobras.
Verifique periodicamente se as ranhuras de ventilação do motor estão limpas e isentas
de aparas.
Substitua a placa de corte quando esta estiver gasta.
Desligue a ferramenta da tomada de electricidade antes de efectuar qualquer acção de
manutenção ou ao substituir a lâmina.
Nunca efectue qualquer limpeza ou acção de manutenção quando a ferramenta ainda
estiver a funcionar e a cabeça não estiver na posição de descanso.
Sempre que possível, monte a ferramenta numa bancada.
Se utilizar um laser para visualizar a linha de corte, certifique-se de que é um laser de classe
2 em conformidade com a norma EN 60825-1:2007. Não substitua nenhum diodo laser
por um diferente. Se o laser estiver danificado, mande-o reparar através de um agente de
reparação autorizado.
Nunca utilize a máquina no modo de serra de esquadria quando a protecção não estiver
instalada ( 50 , Fig. D).
Nunca corte peças com menos de 150 mm.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça de
trabalho de:
ʵʵ 68 mm de peso por 140 mm de largura por 600 mm de comprimento
ʵʵ As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada, por exemplo,
do modelo DE3497. Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Regras de segurança adicionais para serras de bancada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize lâminas de serra com uma espessura superior ou uma largura dos dentes inferior à
espessura da lâmina separadora.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que os dentes apontam para a
dianteira da serra de bancada.
Certifique-se de que todas as pegas de fixação estão bem apertadas antes de iniciar
qualquer utilização.
Certifique-se de que todos os encaixes da lâmina estão limpos e de que o lado roscado do anel
de encaixe está encostado à lâmina. Aperte a porca do anel de encaixe com segurança.
Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente instalada.
Certifique-se de que a lâmina separadora está ajustada para a distância correcta em relação
à lâmina da serra (máximo de 5 mm).
Nunca utilize a serra sem as protecções superior e inferior no respectivo lugar.
Mantenha as suas mãos afastadas do caminho da lâmina da serra.
Desligue a serra da tomada de electricidade antes de substituir a lâmina ou efectuar qualquer
acção de manutenção.
Utilize sempre uma haste de alimentação e certifique-se de que não coloca as mãos a uma
distância inferior a 150 mm da lâmina da serra durante os cortes.
Utilize a serra exclusivamente com a voltagem especificada para a mesma.
Não aplique qualquer lubrificante na lâmina quando a serra estiver a funcionar.
Não estique os braços para alcançar a zona atrás da lâmina da serra.
Mantenha sempre a haste de alimentação no respectivo lugar quanto esta não estiver a
ser utilizada.
Não se apoie na unidade, nem se coloque em cima da mesma.
Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está coberta,
por exemplo, pela protecção.
Não utilize a protecção para manusear ou transportar a serra.
Não utilize lâminas com uma espessura superior ou uma largura dos dentes inferior à
espessura da lâmina separadora.
Considere utilizar lâminas especialmente concebidas para a redução de ruído..
•
•
•
•
Risco de acidentes causados pelas zonas não protegidas da lâmina rotativa da serra.
Risco de ferimentos ao substituir a lâmina.
Risco de trilhar os dedos ao abrir a protecção.
Riscos de saúde causados pela inalação de partículas produzidas ao serrar madeira,
especialmente carvalho, faia e aglomerados de fibra de densidade média.
Os seguintes factores podem causar ruído:
• O material a cortar.
• O tipo de lâmina de serra.
• A força de avanço.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• O extractor de serradura não está ligado durante o corte da madeira.
• Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos
• Lâmina de serra gasta.
• A peça não está devidamente direccionada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica. Verifique sempre
se a potência da fonte de alimentação corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
Esta máquina pertence à construção de classe I; por conseguinte, é necessário ligá-la à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído por um cabo
especialmente preparado, disponível através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O diâmetro
mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Ferramenta parcialmente montada
4Pernas
1 Lâmina de serra
1Caixa contendo:
1 Protecção superior para a posição de serra de bancada
1 Protecção inferior para a posição de serra de esquadria
1 Guia paralela
1 Haste de alimentação
1 Grampo do material
1Saco de plástico contendo:
4 Manípulos de fixação M8
4 Parafusos de cabeça redonda M8 x 50
4 Anilhas D8
1 Ilhó de fixação
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
• Retire a serra cuidadosamente do material de embalagem.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Regras de segurança adicionais para serras de mesa
•
•
•
Não é permitido entalhar, fazer ranhuras ou sulcos.
Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 50 mm.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça de
trabalho de:
ʵʵ 62 mm de peso por 600 mm de largura por 1.500 mm de comprimento
ʵʵ As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada, por exemplo,
dos modelos DE3497 ou DE3472.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual com uma
corrente residual de 30 mA ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
• Danos auditivos.
72
Nunca utilize a serra de esquadria sem a protecção estar montada.
✔
Ao utilizar a ferramenta no modo de serra de esquadria, certifique-se
de utilizar o gatilho para ligar e desligar a serra. Não utilize o botão para
ligar/desligar neste modo.
Ao utilizar a ferramenta no modo de serra de bancada, certifique-se de
que a lâmina separadora foi montada. Não utilize a ferramenta sem a
lâmina separadora.
Português
Não utilize a lâmina separadora no modo de serra de esquadria.
Certifique-se de que a lâmina separadora está fixa na posição superior
de descanso (Fig. A2).
PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS MODOS:
A8
38 Kit de extracção de partículas de três vias (DE3500)
Ponto de transporte
Utilização Adequada
Posição do Código de data (Fig. A1)
O Código de data 39 , o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso na superfície
do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A1–A8)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um dos seus
componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
A1
1 Botão para ligar/desligar (modo de serra de bancada)
2 Alavanca de libertação da mesa
3 Fixação da mesa rotativa
4 Mesa de serra de esquadria
5 Mesa rotativa
6 Guia direita
7 Guia esquerda
8 Haste de posicionamento da mesa rotativa
9 Escala de esquadria/entalhe da mesa
10 Adaptador de extracção de partículas
11 Protecção superior fixa da lâmina
12 Protecção inferior móvel da lâmina
13 Alavanca de libertação da protecção
14 Pega de corte
A2
14 Pega de corte
15 Gatilho (modo de serra de esquadria)
16 Lâmina separadora
17 Haste de alimentação
18 Perna
19 Pé
20 Dispositivo de fixação da mesa
21 Suporte de retenção da mesa da serra
22 Pega de fixação do bisel
MODO DE SERRA DE BANCADA
A3
22 Pega de fixação do bisel
23 Ajustador de altura
24 Mesa da serra de bancada
25 Protecção superior da lâmina
26 Guia paralela
27 Guia de esquadria (opção)
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Para utilização no modo de serra de esquadria:
A4
28 Suporte ajustável de 760 mm (altura máxima) (DE3474)
29 Carris de guia de apoio de 1.000 mm (DE3494)
Carris de guia de apoio de 500 mm (DE3491)
30 Travão giratório (DE3462)
31 Travão de comprimento para peças de trabalho curtas (para utilização com os carris de
guia 29 ) (DE3460)
32 Apoio com travão amovível (DE3495)
33 Apoio com o travão retirado (DE3495)
34 Grampo de materiais (DE3461)
A5
35 Mesa de apoio rolante (DE3497)
Para utilização no modo de serra de bancada:
A3
27 Guia de esquadria (DE3496)
A6
36 Mesa de extensão (DE3472)
A7
37 Mesa deslizante simples (DE3471)
NÃO APRESENTADA
-- Mesa deslizante dupla
A serra reversível DeWALT foi concebida para funcionar como serra de esquadria ou de
bancada para realizar as quatro principais operações de corte longitudinal, transversal,
biselamento e corte em esquadria de maneira fácil, precisa e segura.
Este unidade foi concebida para ser utilizada com uma lâmina com rebordo de carboneto com
um diâmetro nominal de 250 mm. Para corte profissional de madeira, produtos derivados de
madeira e plásticos.
Modo de serra de esquadria
No modo de serra de esquadria, a ferramenta é utilizada na posição vertical, de esquadria ou
de bisel.
Modo de serra de bancada
Sendo virada sobre o seu eixo central, a ferramenta é utilizada para efectuar a operação padrão
de serração ao comprido e para serrar peças largas através da alimentação manual da peça
de trabalho.
ATENÇÃO: não utilize a máquina para outros fins que não sejam os descritos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com
este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a
respectiva ficha da tomada de electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Uma
activação acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Desembalar a ferramenta
ATENÇÃO: ao mudar a ferramenta de sítio, peça sempre ajuda. A serra combinada é
demasiado pesada para ser transportada apenas por uma pessoa.
1. Retire o material de embalagem solto da caixa.
2. Retire a ferramenta da embalagem.
3. Retire a caixa das peças do interior da ferramenta.
4. Retire qualquer material de embalagem restante da ferramenta.
Montar as pernas (Fig. C1)
Com as pernas montadas, a ferramenta pode ser utilizada de forma independente.
1. Vire a ferramenta ao contrário.
2. Insira um parafuso de pressão 47 a partir do lado plano através dos orifícios em cada uma
das pernas 18 .
3. Coloque um manípulo de fixação 48 e uma anilha 49 nos parafusos.
4. Posicione uma perna 18 em cada um dos pontos de montagem 46 localizados nas
extremidades da parte inferior da base. Certifique-se de que o manípulo de fixação e a
anilha ficam do lado exterior da ranhura aberta de cada perna.
5. Aperte os manípulos de fixação.
6. Volte a colocar a ferramenta na sua posição normal. Certifique-se de que a ferramenta se
encontra nivelada. Ajuste a altura de fixação das pernas, caso seja necessário.
Montar a ferramenta na bancada de trabalho (Fig. C2)
Se retirar as pernas, a máquina pode ser colocada numa bancada de trabalho. Para garantir um
funcionamento em segurança, a máquina tem de ser fixada à bancada de trabalho e montada
com parafusos de 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
Montagem para o modo de serra de esquadria
Montar a protecção inferior (Fig. D)
A protecção inferior 50 é instalada na parte superior da mesa da serra.
1. Coloque os dois ganchos do lado esquerdo da protecção nas ranhuras rectangulares 52 à
esquerda da ranhura da lâmina.
2. Posicione a protecção sobre a mesa e empurre-a para dentro do ilhó de fixação.
3. Para retirar a protecção, desaparafuse a fixação do ilhó com uma chave de fendas e
efectue o procedimento acima na ordem inversa.
Virar a cabeça da serra e a mesa (Fig. A3, E1, E2)
1. Segure a mesa da serra com uma mão e empurre a alavanca de libertação da mesa 2 para
a esquerda (Fig. E1).
2. Empurre a dianteira da mesa para baixo e vire a mesa completamente até o conjunto do
motor ficar em cima e o entalhe se encaixar nos dentes de retenção do dispositivo de
fixação da mesa 20 .
3. O conjunto da cabeça está seguro por uma faixa de fixação na dianteira e um ajustador de
altura 23 na traseira (Fig. A3).
73
Português
4. Retire a faixa.
5. Gire a roda 55 para a esquerda, segurando simultaneamente a cabeça, até o suporte em
“U” 56 poder ser retirado (Fig. E2).
6. Gire e empurre o ajustador de altura para cima.
7. Segurando a cabeça com firmeza, deixe que a pressão da mola leve a cabeça para cima até
à respectiva posição de descanso.
Montar a lâmina da serra (Fig. A1, A2, F1–F3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a
respectiva ficha da tomada de electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Uma
activação acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: certifique-se de que a lâmina da serra deve ser substituída apenas de
acordo com o procedimento descrito. NUNCA utilize outras lâminas de serras, tal como
especificado nos Dados técnicos. Sugerimos o Cat. n.º: DT4321.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO: substitua sempre as lâminas com a ferramenta no modo de serra
de esquadria.
1. Certifique-se de que a lâmina separadora 16 está fixa na posição de repouso superior
(Fig. A2).
2. Insira a chave sextavada 57 através do orifício 58 na protecção da correia na extremidade
do eixo (Fig. F1). Coloque a chave sextavada fêmea 59 no parafuso de bloqueio da
lâmina 60 (Fig. F2).
3. O parafuso de bloqueio da lâmina tem uma rosca esquerda e, por conseguinte, fixe a
chave sextavada com firmeza, rodando a chave para a direita para desapertar o parafuso.
4. Pressione a alavanca de libertação da protecção de bloqueio da cabeça 13 para libertar a
protecção inferior 12 e levante a protecção inferior o máximo possível.
5. Retire o parafuso de fixação da lâmina 60 e o anel de encaixe exterior 61 (Fig. F3).
6. Certifique-se de que o encaixe interior e ambos os lados da lâmina estão limpos e isentos
de partículas.
7. Instale a lâmina da serra 62 no adaptador 63 fornecido no anel de encaixe interior 64 ,
certificando-se de que os dentes na extremidade inferior da lâmina estão a apontar para a
traseira da serra (na direcção oposta ao utilizador).
8. Instale a lâmina cuidadosamente na respectiva posição e liberte a protecção inferior
da lâmina.
9. Volte a colocar o anel de encaixe exterior.
10. Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina 60 , rodando-o para a esquerda, mantendo fixa a
chave sextavada com a outra mão.
11. Coloque a chave sextavada fêmea e a chave sextavada na posição de armazenamento.
ATENÇÃO: depois de montar ou substituir a lâmina, verifique sempre se está totalmente
coberta pela protecção. Certifique-se de que a chave e a chave sextavada foram
colocadas de novo nas respectivas posições de armazenamento.
Ajustes para o modo de serra de esquadria
ATENÇÃO: certifique-se de que a lâmina da serra deve ser substituída de acordo com o
procedimento descrito. Nunca utilize outras lâminas de serras, tal como especificado nos
Dados técnicos. Sugerimos o Artigo N.º: DT4321
A sua serra de esquadria foi ajustada com precisão na fábrica. Se for necessário efectuar
qualquer reajuste na sequência do transporte ou manuseamento da ferramenta, ou por
qualquer outra razão, siga os passos indicados abaixo para ajustar a sua serra. Após a sua
realização, estes ajustes deverão permanecer precisos.
Verificar e ajustar a lâmina à guia (Fig. G1, G2, H)
Com a cabeça na posição vertical e a pega de fixação do bisel 22 libertada, desaperte o
parafuso de fixação 65 da haste de posicionamento da mesa rotativa 8 (Fig. G1).
1. Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na ranhura da placa de corte
da serra.
2. Encoste um esquadro 66 ao lado esquerdo 7 da guia e à lâmina 62 (Fig. G2). O ângulo
deverá ser de 90°.
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.
3. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Rode o manípulo de ajuste do excêntrico 67 até a face da lâmina da serra ficar
plenamente encostada ao esquadro (Fig. G1).
b. Aperte o parafuso de fixação 65 .
4. Verifique se as marcas vermelhas 68 perto da ranhura da lâmina 52 estão alinhadas com
a posição de 0° 69 em ambas as escalas (Fig. H).
5. Se for necessário efectuar algum ajuste, desaperte os parafusos 70 e alinhe os indicadores.
A posição de 45° deverá agora também estar alinhada com precisão. Caso contrário, a
lâmina não está perpendicular em relação à mesa rotativa (consulte as instruções abaixo).
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (Fig. I1, I2)
1. Desaperte o manípulo de fixação do bisel 22 (Fig. I1).
2. Empurre a cabeça da serra para a direita, de forma a assegurar que esta se encontra
totalmente na vertical, e aperte a pega de fixação do bisel.
3. Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na ranhura da placa de corte
da serra.
74
4. Coloque um esquadro 66 sobre a mesa e encoste-o à lâmina 62 (Fig. I2). O ângulo
deverá ser de 90°.
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.
5. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Desaperte o manípulo de fixação do bisel 22 (Fig. I1) e rode o parafuso de fixação do
ajuste da posição vertical 71 para a direita ou para a esquerda até a lâmina ficar a 90°
em relação à mesa, de acordo com a medição do esquadro 66 (Fig. I2).
Verificar e ajustar o ângulo de esquadria (Fig. A1, A2, H)
As posições de corte transversal direito e de esquadria de 45° estão predefinidas.
1. Puxe a haste de posicionamento da mesa rotativa 8 e rode-a um quarto de volta para a
esquerda (Fig. A1).
2. Desaperte o dispositivo de fixação da mesa rotativa 3 . A pega permite uma acção do tipo
engrenagem quando não é possível a rotação completa da pega.
3. Agarre na pega de controlo 14 (Fig. A2), prima a alavanca de libertação da protecção 13 e baixe a serra até meia distância (Fig. A1).
4. Rode a cabeça da serra juntamente com a mesa rotativa para a posição pretendida.
5. Aperte o dispositivo de fixação da mesa rotativa 3 . O calcador de localização 8 na mesa
rotativa irá engatar automaticamente (Fig. A1).
6. Utilizando as marcas vermelhas 68 , a mesa da serra de esquadria 4 pode ser regulada
para qualquer ângulo de esquadria, para a esquerda ou para a direita, entre 0° e 45°
(Fig. H).
7. Aplique o procedimento utilizado para as posições predefinidas. A haste de
posicionamento da mesa rotativa não pode ser utilizada para ângulos intermédios.
ATENÇÃO: efectue sempre um corte de teste numa sobra de madeira para verificar a
precisão do corte.
Ajustar a guia (Fig. J1, J2)
A parte móvel do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para proporcionar o maior apoio
possível à peça de trabalho perto da lâmina, permitindo simultaneamente configurar a serra
para cortes em bisel até 45° para a esquerda. A distância de deslizamento é limitada por
travões em ambas as direcções. Para ajustar a guia 7 :
1. Levante a alavanca 72 para libertar a guia 7 .
2. Faça deslizar a guia para a esquerda.
3. Efectue uma simulação de corte com a serra desligada e verifique a folga. Ajuste a guia de
forma a esta ficar o mais perto possível da lâmina e proporcionar o máximo apoio à peça
de trabalho sem interferir com o movimento ascendente e descendente do braço.
4. Empurre a alavanca 72 para baixo para fixar a guia no respectivo lugar.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel (Fig. J1, K1, K2)
1. Faça deslizar a guia lateral para a esquerda o máximo possível (Fig. J1).
2. Desaperte a pega de fixação do bisel 22 e desloque a cabeça da serra para a esquerda.
Esta é a posição de bisel de 45°.
3. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Rode o parafuso de fixação 73 para a direita ou para a esquerda de acordo com o
necessário até o indicador 74 ficar na posição de 45°.
Montagem para o modo de serra de bancada
Mudar do modo de serra de esquadria para o modo de serra de
bancada (Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Coloque a lâmina na posição de corte transversal de 0° com a haste de posicionamento da
mesa rotativa 8 localizada correctamente e a fixação da mesa rotativa 3 bem apertada
(Fig. A1).
2. Desaperte o parafuso de fixação da lâmina separadora 75 o suficiente para permitir que
esta entre na ranhura de montagem (Fig. L1).
3. Retire a lâmina separadora 16 da sua posição de arrumação, encostada à cabeça da serra
(Fig. A2).
4. Pressione a alavanca de libertação da protecção 13 para libertar a protecção da
lâmina 12 e, em seguida, levante a protecção da lâmina o máximo possível (Fig. A1).
5. Faça deslizar o suporte da lâmina separadora 76 totalmente para dentro da ranhura de
montagem 77 (Fig. L1). Aperte o parafuso de fixação.
6. Liberte suavemente a protecção inferior até esta ficar fixa por trás da saliência que
sobressai da parte interior da lâmina separadora.
7. Retire a protecção inferior.
8. Puxe a cabeça da serra para baixo e gire o ajustador de altura 23 até o respectivo suporte
em “U” 56 se encaixar no pino da base (Fig. E2).
9. Gire a roda 55 do ajustador para fazer a lâmina da serra e a lâmina separadora
sobressaírem da mesa da serra de bancada 24 (Fig. A3), de forma a proporcionar a maior
profundidade de corte possível no modo de serra de bancada.
ATENÇÃO: a lâmina não deverá tocar na protecção inferior da lâmina.
10. Puxe a alavanca de libertação da mesa 2 para a esquerda, levante a extremidade dianteira
da mesa e vire-a 180° para trás até os dentes do dispositivo de fixação da mesa 20 activarem automaticamente a alavanca de retenção da lâmina da serra, de forma a fixá-la
no modo de serra de bancada (Fig. L2).
ATENÇÃO: tenha cuidado para não perder o controlo do movimento da mesa.
Português
Posição da lâmina separadora (Fig. M)
1. Instale a lâmina separadora 16 tal como descrito acima. Após ser instalada, a lâmina
separadora não necessita de qualquer ajuste adicional.
Instalar a protecção superior da lâmina (Fig. N)
A protecção superior da lâmina 25 foi concebida para ser instalada de forma rápida e fácil,
através de uma haste de mola, no orifício da lâmina separadora 16 , após esta ter sido
posicionada na mesa de trabalho para o modo de serra de bancada.
Fixe a protecção superior da lâmina 25 à lâmina separadora puxando o manípulo 76 de
forma a encaixar a haste da protecção.
ATENÇÃO: nunca utilize a sua serra no modo de serra de bancada sem a protecção
superior instalada correctamente.
Montar e ajustar a guia paralela (Fig. O)
A guia paralela de altura dupla 26 pode ser utilizada em duas posições (11 ou 62 mm). Além
disso, a guia paralela pode ser montada em qualquer um dos lados da lâmina.
Para montar a guia na posição apropriada, proceda da seguinte forma:
1. Desaperte o manípulo 77 .
2. Faça deslizar o suporte da esquerda ou da direita. A placa de fixação 78 fica encaixada
atrás da extremidade dianteira da mesa.
3. Aperte o manípulo 77 .
4. Verifique se a guia está paralela em relação à lâmina.
5. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Ajuste a guia de forma a que fique paralela em relação à lâmina, verificando a distância
entre a lâmina e a guia na dianteira e na traseira da lâmina. Para tal, rode o parafuso de
ajuste no apoio da guia para a direita ou para a esquerda de acordo com o necessário.
A configuração predefinida da guia é do lado direito da lâmina.
Para preparar a guia para utilização do lado esquerdo da lâmina, proceda da
seguinte forma:
1. Desaperte o manípulo 77 .
2. Puxe o suporte 79 para fora e volte a colocá-lo na outra extremidade.
3. Instale a guia na mesa.
4. Aperte o manípulo 77 .
ATENÇÃO: utilize o perfil de 11 mm para serrar ao comprido peças de trabalho baixas, de
forma a permitir o acesso da haste de alimentação 17 à zona entre a lâmina e a guia.
ATENÇÃO: a extremidade traseira da guia deverá estar ao mesmo nível da dianteira da
lâmina separadora.
Mudar do modo de serra de bancada para o modo de serra de
esquadria (Fig. A3, D,E2, L1)
1. Retire a guia paralela 26 (A3).
2. Gire a roda 55 do ajustador de altura 23 para proporcionar a maior profundidade de
corte possível no modo de serra de esquadria (Fig. E2).
3. Proceda tal como descrito na secção Virar a cabeça da serra e a mesa.
4. Desaperte o parafuso de fixação da lâmina separadora 75 e retire a lâmina
separadora 16 , segurando a protecção da lâmina 12 (Fig. L1).
5. Baixe a protecção da lâmina.
6. Coloque a lâmina separadora na respectiva posição de arrumação, encostada à cabeça
da serra.
7. Volte a colocar a protecção inferior 50 (Fig. D)
Antes de qualquer utilização
•
•
•
•
•
Instale a lâmina de serra apropriada. Não utilize lâminas excessivamente gastas. A velocidade
de rotação máxima da ferramenta não pode exceder a da lâmina da serra.
Não tente cortar peças demasiado pequenas.
Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma forçada.
Deixe o motor alcançar a sua velocidade máxima antes de começar a cortar a peça
de trabalho.
Certifique-se de que todos os manípulos e pegas de fixação estão bem apertados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e, em
seguida, desligue-a da fonte de alimentação antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a ser serrado está fixo com firmeza.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e não exerça qualquer pressão
lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da serra.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas condições
ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina
deve ser escolhido de modo a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço
em redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura ambiente não é
demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem manutenção adequada e que o
tamanho da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A1–A2, P)
Esta ferramenta possui dois sistemas de activação independentes. No modo de serra de
bancada, é utilizado o botão para ligar/desligar 1 (Fig. A1). No modo de serra de esquadria, é
utilizado o gatilho 15 (Fig. A2).
Modo de serra de bancada (Fig. P)
O botão para ligar/desligar utilizado no modo de serra de bancada oferece várias vantagens:
-- função de desactivação por corte de alimentação: caso a alimentação seja
interrompida por alguma razão, o botão tem de ser premido novamente.
-- segurança adicional: a placa de segurança articulada pode ser bloqueada ao inserir um
cadeado no gancho central. A placa também funciona como botão de paragem fácil
de localizar, uma vez que a pressão na parte da frente da placa irá accionar o botão
de paragem.
Para ligar a ferramenta, prima o botão de activação verde 80 .
Para desligar a ferramenta, prima o botão de desactivação vermelho 81 .
Modo de serra de esquadria (Fig. A2)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho 15 .
Para desligar a ferramenta, liberte o gatilho.
Cortes de serra básicos
Serrar no modo de serra de esquadria
É perigoso utilizar a ferramenta sem as protecções. Estas devem estar no respectivo lugar ao
efectuar cortes com a serra.
• Certifique-se de que a protecção inferior não fica obstruída com serradura.
Fixação da peça de trabalho (Fig. Q, R, S, X)
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura antes de um corte pode
tornar-se desequilibrado depois de um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada
pode fazer com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual a serra
esteja montada, tal como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que possa
ficar desequilibrado, apoie correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer lesões pessoais.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de fixação pode ficar
demasiado fixo acima da base da serra. Fixe sempre a peça na base da serra – e não a
qualquer outra parte da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não está
bloqueada na extremidade da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho para manter o controlo e
reduzir o risco de danos na peça e ferimentos pessoais.
Utilize o sistema de fixação de material 34 fornecido com a serra. Outros sistemas de apoio,
tais como pinças com molas, gastalhos ou grampos em forma de C, podem ser adequados
para determinados tamanhos e tipos de material. A guia esquerda desliza de um lado para
outro para permitir a fixação.
Instalação de grampos
1. Insira o sistema de fixação do material no orifício lateral à guia de esquadria.
2. Rode o braço do grampo para a frente da serra de esquadria.
3. Afrouxe o botão para regular o grampo para cima e para baixo e fixe-o na
altura pretendida.
4. Utilize o botão de ajuste para fixar a peça de trabalho com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da base. REALIZE
SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA
VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE
COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Manuseamento geral
• No modo de serra de esquadria, a cabeça da serra é automaticamente bloqueada na
posição superior de descanso.
• Apertar a alavanca de libertação da protecção irá desbloquear a cabeça da serra. Da
mesma forma, baixar a cabeça da serra irá retrair a protecção inferior móvel.
• Nunca tente impedir que a protecção inferior volte à respectiva posição de descanso
quando o corte for concluído.
• O comprimento mínimo do material de sobra é de 10 mm.
• Ao cortar secções de UPVC, deverá ser colocada uma peça de apoio de madeira com um
perfil complementar por baixo do material a ser cortado, de forma a proporcionar o nível
correcto de apoio.
Corte transversal direito na vertical (Fig. Q)
1. Coloque a mesa rotativa na posição de 0° e certifique-se de que a haste de
posicionamento está encaixada.
2. Aperte o manípulo de fixação da mesa rotativa.
3. Encoste a madeira a ser cortada à guia. Segure a pega de controlo e empurre a alavanca
de retracção da protecção.
4. Ligue a ferramenta.
5. Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma forçada.
6. Após concluir o corte, liberte o gatilho e espere que a lâmina da serra pare completamente
antes de voltar a colocar a cabeça na sua posição superior de descanso.
7. Liberte a alavanca de retracção da protecção.
75
Português
ATENÇÃO: não deixe a cabeça da serra saltar sozinha para trás, de forma a evitar danos.
Cortes em esquadria (Fig. R)
1. Configure o ângulo de esquadria pretendido.
2. Certifique-se de que a fixação da mesa rotativa está apertada com firmeza.
3. Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na vertical.
4. Evite que a lâmina corte a mesa se o ângulo não for de 45°.
ATENÇÃO: ao cortar em esquadria a extremidade de uma peça de madeira com uma
pequena sobra, posicione a madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado da
lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja, com uma esquadria para a
esquerda, a sobra deve estar à direita da lâmina, e, com uma esquadria para a direita, a
sobra deve estar à esquerda.
Cortes em bisel (Fig. A2, S)
1. Liberte a pega de fixação do bisel 22 e incline a cabeça para o ângulo pretendido.
2. Aperte a pega de fixação do bisel.
3. Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na vertical.
Esquadria composta
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria com um em bisel. Os ângulos
máximos são de 35° de esquadria/30° de bisel. Não exceda estes limites.
Configure o ângulo de bisel e, em seguida, configure o ângulo de esquadria.
Serrar no modo de bancada
• Utilize sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e a protecção da lâmina estão
alinhadas correctamente.
• Certifique-se sempre de que a serra de esquadria está configurada e bloqueada na posição
de 0° de esquadria.
ATENÇÃO: NÃO corte qualquer tipo de metal.
Serrar ao comprido (Fig. A2, T)
1. Configure o ângulo de bisel para 0°.
2. Ajuste a altura da lâmina da serra. A posição correcta da lâmina consiste em ter as
extremidades de três dentes acima da superfície superior da madeira.
3. Configure a guia paralela para a distância pretendida.
4. Segure a peça de trabalho contra a mesa, encostada à guia. Mantenha a peça de trabalho
aproximadamente 25 mm afastada da lâmina da serra.
5. Mantenha ambas as mãos afastadas do caminho da lâmina da serra.
6. Ligue a ferramenta e deixe a lâmina da serra alcançar a velocidade máxima.
7. Alimente lentamente a peça de trabalho por baixo da protecção superior da lâmina,
mantendo a peça pressionada com firmeza contra a guia. Deixe os dentes cortarem e não
empurre a peça de trabalho de forma forçada contra a lâmina da serra. A velocidade da
lâmina da serra deverá ser mantida constante.
8. Lembre-se de utilizar a haste de alimentação 17 quando o fim da peça estiver perto
da lâmina.
9. Após concluir o corte, desligue a ferramenta, deixe a lâmina da serra parar e retire a peça
de trabalho.
ATENÇÃO: nunca empurre nem segure o lado livre ou de sobra da peça de trabalho.
ATENÇÃO: utilize sempre uma haste de alimentação ao serrar ao comprido peças de
trabalho pequenas.
Cortes em bisel (Fig. U)
1. Liberte a pega de fixação do bisel e configure a lâmina para o ângulo pretendido.
2. Para evitar o encravamento do material entre a lâmina e a guia, posicione a guia à
esquerda da lâmina.
3. Aplique o procedimento utilizado para a serração ao comprido na vertical.
Cortes em esquadria (Fig. V1–V3)
1. Para ajustar a guia de esquadria, desaperte a contra-porca do parafuso de fixação 86 e aperte ou desaperte o travão 82 até o indicador de esquadria ficar na posição de 0°
(Fig. V1).
2. Configure a altura e o ângulo da lâmina.
3. Insira a barra de deslizamento 83 da guia de esquadria na reentrância 84 no lado
esquerdo da mesa (Fig. V2).
4. Desaperte o manípulo de fixação da esquadria 85 e rode a guia para configurar a escala
para o ângulo pretendido (Fig. V3).
5. Aperte o manípulo de fixação da esquadria 85 .
6. Encoste a peça de trabalho à superfície plana da guia de esquadria. Ligue a ferramenta e,
segurando a peça de trabalho com firmeza, faça deslizar a guia ao longo da reentrância
para alimentar a peça de trabalho na direcção da lâmina. Quando o corte estiver
concluído, desligue a ferramenta imediatamente.
Posições da guia no modo de serra de bancada (Fig. W)
• Para serrar ao comprido materiais finos, utilize o perfil de 11 mm da guia paralela de altura
dupla e posicione a guia do lado posto da extremidade dianteira da lâmina separadora.
• Para serrar ao comprido materiais mais grossos, utilize o perfil de 62 mm da guia paralela
de altura dupla.
• Para cortar transversalmente peças de trabalho estreitas e curtas (Fig. W):
76
-- Ajuste a guia paralela com o perfil baixo virado para a lâmina e alinhe a traseira da guia
com a extremidade dianteira da lâmina.
-- Encoste a peça de trabalho à guia de esquadria (a 0° ou 90°) e empurre a guia de
esquadria para efectuar o corte.
-- Para evitar que pequenas sobras toquem na lâmina, prepare um pedaço de madeira
afunilado e fixe-o à extremidade traseira da mesa de trabalho, suficientemente
perto do lado direito da lâmina para que quaisquer sobras sucessivas sejam
automaticamente encaminhadas para a direita.
• Para serrar ao comprido peças de trabalho estreitas (< 120 mm) e longas:
-- Coloque a guia na sua posição mais atrás para manter a precisão da serra durante
cortes longos.
-- Empurre a peça de trabalho com ambas as mãos (uma de cada lado da lâmina).
-- Utilize uma haste de alimentação quando o fim da peça estiver perto da lâmina.
-- Apoie as peças de trabalho longas no lado de saída.
• Para serrar ao comprido peças de trabalho mais largas (> 120 mm):
-- Ajuste a guia para a frente, tal como exemplificado na Fig. W, se o material a ser
cortado tender a encravar entre a lâmina da serra ou a lâmina separadora e a guia.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: antes de montar quaisquer acessórios, desligue sempre a ferramenta da
tomada de electricidade.
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios
disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT com este produto.
Kit de extracção de partículas (Fig. A1, A2, A8)
Esta máquina dispõe de três pontos de extracção para uso no modo de esquadria e dois no
modo de bancada.
• Ao serrar madeira, ligue sempre um dispositivo de extracção de partículas concebido
em conformidade com os regulamentos aplicáveis em relação à emissão de partículas e
resíduos de corte.
ATENÇÃO: sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção de serradura,
concebido em conformidade com as respectivas regulamentações no que respeita a
emissão de poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em conformidade com as
regulamentações adequadas. A velocidade do ar dos sistemas ligados externamente deve ser
20 +/- 2 m/s. A velocidade deve ser medida no tubo de ligação no ponto de ligação, com a
ferramenta ligada mas não em funcionamento.
Como opção, existe um kit de serradura disponível em separado (DE3500).
1. Ajuste o tubo de extracção de serradura às saídas, ligue o tubo mais comprido à saída
mais alta.
2. Ligue os tubos ao conector de três saídas.
Posição de serra de esquadria
1. Ligue uma mangueira à protecção inferior.
2. Ligue uma mangueira à saída de pequeno diâmetro e outra à saída de grande diâmetro
utilizando os conectores correspondentes.
3. Ligue as mangueiras ao conector de três vias.
4. Ligue a saída do conector de três vias à mangueira do extractor de partículas.
Ligação - posição da serra de bancada
1. Ligue um tubo à saída de diâmetro reduzido e outro tubo ao diâmetro grande utilizando
os bocais correspondentes.
2. Feche a abertura do meio do conector de 3 vias.
3. Ligue ambos os tubos à saídas exteriores.
Travão de comprimento/apoio extra da serra de esquadria
(Fig. A4)
O travão de comprimento e o apoio extra podem ser montados do lado esquerdo ou do lado
direito da ferramenta, podendo também ser montados dois conjuntos em ambos os lados.
1. Instale os itens 28 – 34 nos dois carris de guia 29 .
2. Utilize o batente rotativo 30 para cortes transversais em placas com 210 mm de largura
(15 mm de espessura).
Mesa de apoio rolante (Fig. A5)
No modo de serra de esquadria, a mesa de apoio rolante pode ser montada do lado esquerdo
ou do lado direito da ferramenta, podendo também ser montados dois conjuntos em ambos
os lados.
No modo de serra de bancada, a mesa de apoio rolante pode também ser montada na
dianteira ou na traseira da mesa da serra.
Mesa de extensão lateral (Fig. A6)
A mesa de extensão lateral aumenta a distância entre a guia de serração ao comprido e a
lâmina para 600 mm ou mais, dependendo do comprimento da haste instalada na ferramenta
e da posição fixa da mesa. A mesa de extensão lateral tem de ser utilizada em conjunto com os
carris de guia 29 (opção).
A mesa ajustável está equipada com uma escala gravada ao longo da sua extremidade
dianteira, encontrando-se montada numa base firme que se fixa às hastes de orientação.
• Instale a mesa de extensão do lado direito da ferramenta para unir a escala de distância de
ambas as mesas.
Português
Mesa deslizante simples (Fig. A7)
Esta mesa deslizante 37 permite apoiar peças de trabalho com até 1200 x 900 mm do lado
esquerdo da lâmina.
As hastes de orientação estão montadas num elemento robusto de liga por extrusão
facilmente desmontado da ferramenta, mas também completamente ajustável em todos
os planos.
A guia incorpora uma fita métrica para posicionar rapidamente um travão ajustável e um
apoio ajustável para peças de trabalho estreitas.
Mesa deslizante dupla
Esta mesa deslizante permite apoiar peças de trabalho com até 1850 mm do lado esquerdo
da lâmina.
Transporte
ATENÇÃO: transporte sempre a ferramenta no modo de serra de bancada com a
protecção superior da lâmina instalada.
• Retire as pernas.
ATENÇÃO: quando transportar a máquina, utilize sempre os entalhes para as mãos
(Fig. A1; 40 ) e peça ajuda A máquina pode ficar demasiado saliente para ser utilizada
apenas por uma pessoa.
APLICAÇÃO
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla anti-aderente)
Utilização geral
250 mm
30 (Gama 60)
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos
250 mm
60 (Gama 60)
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este símbolo não devem ser
eliminados em conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou
reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende
de uma manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a
respectiva ficha da tomada de electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Lubrificação
As engrenagens do motor estão pré-lubrificadas e são à prova de água.
• Lubrifique ligeiramente a superfície de rolamentos da mesa rotativa, em intervalos
regulares, no local onde esta desliza sobre a borda da mesa fixa.
• Limpe as peças sujeitas à acumulação de serradura e aparas de madeira periodicamente
com uma escova seca.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com ar comprimido seco
sempre que houver uma acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação e à
volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos para limpar as peças
não metálicas da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe a superfície da mesa
com regularidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema colector de serradura
com regularidade.
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a protecção da lâmina
inferior amovível, bem como o tubo de extracção de poeira para determinar o funcionamento
adequado. Certifique-se de que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem
a bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da serra e as
protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as instruções indicadas na
secção Montagem da lâmina da serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina
da serra.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios
disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT com este produto.
Lâminas de serra
UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA DE 250 mm COM REDUÇÃO DE RUÍDO E ORIFÍCIOS DE
EIXO DE 30 mm. O ÍNDICE DE VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS, DE 3000 RPM. Nunca
utilize uma lâmina com um diâmetro maior ou mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica
devidamente protegida. Utilize apenas lâminas de corte transversal. Não utilize lâminas
concebidas para corte rápido, lâminas de combinação ou com ângulos em gancho com um
ângulo superior a 10°.
77
Suomi
KÄÄNTÖPÖYTÄSAHA
DW743N
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja
innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
230 voltin työkalut
Tomgangshastighed
Terän halkaisija
Terän aukko
Terärungon paksuus
Terän hampaiden paksuus
Avoinnapitämisterän paksuus
Suurimmat jiirikulmat
Suurimmat viistekulmat
Automaattisen teräjarrun toiminta-aika
Paino
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
vasemmalle
oikealle
vasemmalle
s
kg
DW743N
QS
230
4
Kääntöpöytäsaha
DW743N
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoissa ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.04.2018
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota
näihin symboleihin.
Jiirisahatilassa (Kuva B)
Sahauskulma
Suora katkaisu
Pöytä käännettynä 45° oikealle
jiirisahaamista varten
Pöytä käännettynä 45° vasemmalle
jiirisahaamista varten
Sahauspää kallistettuna 45° vasemmalle
viistoamista varten
Penkkisahatilassa
Suurin kapasiteetti vasemmalle/oikealle 45°
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
mm
mm
mm
Materiaalikoko
Huomautuksia
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
210/210
0–62
0–32
Työstettävän
kappaleen paikka
suojusta vasten (X)
Tukikappaletta ei
tarvita
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
78
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa
aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Tulipalon vaara.
Katkaisu
suurimmalla
korkeudella
210/210
0–62
0–32
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029 -standardin mukaisesti. Sitä
voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä.
Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi
vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota
työn jaksottamiseen.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
Sähköiskun vaara.
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029-2-11 mukaisesti:
dB(A)
93
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
106
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.
Sahauskapasiteetti
Turvaohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava perusvarotoimia
tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu
joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2 . Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä
työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on
tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3 . Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin,
lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea
kosteus, kun metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4 . Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät
etäällä työskentelyalueesta.
5 . Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja turvallisessa paikassa ja
poissa lasten ulottuvilta.
6 . Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7 . Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön. Käytä työkalua
vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai
tukkien katkaisemiseen.
8 . Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin. Luistamattomien
jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos
sinulla on pitkät hiukset.
9 . Käytä suojavarusteita.
Suomi
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy
pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
kuumuudenkestävää suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10 . Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä laitteita on, varmista,
että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11 . Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen pistorasiasta. Pidä johto
etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12 . Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale paikoillaan. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
13 . Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
14 . Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja turvallisemmin.
Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset
vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina,
puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
15 . Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi
lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16 . Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta ennen sen käyttöä.
17 . Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on katkaisu päältä
virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18 . Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on viallinen. Kun työkalua
käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä
vastaava merkintä.
19 . Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden
tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20 . Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat
oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja
kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus
ja muut vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä
vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata vialliset
kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle
ja pois päältä. Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai
-laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon.
21 . Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia saavat tehdä
vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa
käyttäjälle suuren vaaran.
Kääntöpöytäsahojen muut turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää tätä työkalua.
Älä käytä sahaa muiden kuin puun ja vastaavan materiaalin leikkaamiseen.
Valitse kullekin sahattavalle materiaalille oikea terä.
Älä käytä teriä, joissa on halkeamia tai vaurioita.
Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
Käytä oikein teroitettuja teriä. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus. Merkityn
nopeuden on aina oltava yhtä suuri tai suurempi kuin koneen kuormittamaton nopeus, joka
on annettu tekniset tiedoissa.
Älä käytä välilevyjä ja karan renkaita, jotta saisit terän sopimaan karaan.
Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat
tyyppiarvot tekniset tiedoissa. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1
-standardin mukaisesti.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Kytke kone irti sähköverkosta ennen työpaikalta poistumista.
Älä käytä sahaa ilman suojuksia tai jos aukipitämisterä ei ole paikallaan ja kunnossa
varsinkaan siirtyessäsi jiirisahaamisesta penkkisahaukseen.
Pidä työkalua ympäröivä lattia puhtaana esimerkiksi lastuista ja sahanpurusta. Lattian on
oltava tasainen.
Järjestä työskentelypaikkaan kunnollinen valaistus.
Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten
ʵʵ kuulosuojaimia kuulovamman ehkäisemiseksi
ʵʵ hengityssuojainta haitallisen pölyn hengittämisen estäisemiseksi
ʵʵ käsineitä käsitellessäsi sahanteriä ja karkeaa ainesta. Sahanteriä on
kuljetettava kotelossa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ennen toimenpiteitä on varmistettava, että kone on tasaisen ja vakaan alustan päällä.
Kun saha on käynnissä eikä sen pää ole lepoasennossa, älä poista sahanpurua tai osia
sahattavalta alueelta.
Vaihda kulunut taso.
Vaihda pöytä, jos aukko pöydässä on liian leveä.
Ilmoita esimerkiksi sahan suojukseen tai terään tulevista vioista mahdollisimman
pian jälleenmyyjälle.
Varmista, että sahanterän yläosa on jiirisahaustilassa täysin kiinni.
Varmista penkkisahaustilassa, että varsi on kiinnitetty tiukasti.
Varmista penkkisahaustilassa, että varsi on kiinnitetty tiukasti viistosahaamisen aikana.
Kun teettaskumaista uraa penkkisahalla, käytä tarvittavaa suojusta. Urittaminen ei
ole sallittua.
Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka
vaikuttavat pölylle altistumiselle:
ʵʵ Työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu);
ʵʵ Sahan terän oikea säätö;
ʵʵ Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on asennettu oikein.
ʵʵ Pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota
kone virtalähteestä.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta.
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta
kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu
vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm
ja pituus 80 mm (Kuva C2).
Jiirisahojen muut turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
Älä käytä työkalua, jos suojukset eivät ole paikoillaan, jos ne eivät toimi tai jos niitä ei ole
huollettu oikein.
Älä koskaan käytä sahaa ilman aluslevyä.
Älä vie kättäsi terän lähelle, kun saha on yhdistetty sähkövirtaan.
Älä koskaan yritä pysäyttää pyörivää terää nopeasti painamalla sitä esimerkiksi jollakin
työkalulla. Muutoin voi sattua vakava onnettomuus.
Perehdy käyttöohjeeseen ennen varusteiden käyttämistä. Varusteiden käyttäminen
virheellisesti voi aiheuttaa vaurioita.
Valitse kullekin sahattavalle materiaalille oikea terä.
Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa materiaalia.
Nosta terä irti työstettävästä kappaleesta ennen katkaisimen vapauttamista.
Kun sahaat viistoon, varmista, että varsi on oikein paikoillaan.
Älä aseta mitään puhaltimen lapojen väliin.
Kun varsi lasketaan alas, sahan teräsuojus nousee automaattisesti. Se laskee terän päälle, kun
varsi nostetaan. Suojus voidaan nostaa käsin terän tarkistamista, asentamista tai irrottamista
varten. Älä nosta terän suojusta käsin, ellei sahasta ole katkaistu virtaa.
Pidä työkalua ympäröivä alue puhtaana esimerkiksi lastuista ja sahanpurusta.
Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukoissa ei ole roskia.
Vaihda kulunut aluslevy.
Irrota sahan pistoke pistorasiasta ennen huoltotöiden tekemistä tai terän vaihtamista.
Älä tee mitään puhdistus- tai huoltotöitä laitteen ollessa käynnissä tai jos terä ei
ole lepoasennossa.
Kiinnitä saha penkkiin, jos mahdollista.
Jos sahausviiva merkitään laserilla, varmista, että laserlaite täyttää standardin EN 608251:2007 luokan 2 vaatimukset. Älä korvaa laserdiodia toisenlaisella. Jos laite vaurioituu, vain
valtuutetut huoltoliikkeet saavat korjata sen.
Älä koskaan käytä konetta kulmasahatilassa, jos suojusta ei ole asennettu ( 50 , Kuva D).
Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille:
ʵʵ Korkeus 68 mm x leveys 140 mm x pituus 600 mm
ʵʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla , esim. DE3497. Kiinnitä
työkappale aina turvallisesti.
Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Penkkisahojen muut turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hampaiden leveys on suurempi
kuin aukipitämisterä.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat penkkisahan
etuosaa kohden.
Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki puristimet ovat tiukalla.
Varmista, että terä ja laipat ovat puhtaita ja että kauluksen uritetut puolet ovat terää vasten.
Kiristä sovitin tiukasti.
Pidä terä terävänä ja oikeassa asennossa.
Varmista, että avoinnapitämisterä säädetään oikealle etäisyydelle terästä eli enintään
5 mm:n päähän.
79
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan käytä sahaa ilman ylempää ja alempaa suojusta.
Pidä kädet poissa sahanterän tieltä.
Irrota saha virtalähteestä ennen huoltoamista tai terän vaihtamista.
Käytä aina työnnintä. Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs sahanterää sahattaessa.
Älä yritä käyttää sahaa muulla kuin oikealla jännitteellä.
Älä levitä voiteluainetta pyörivään terään.
Älä kurota sahanterän taakse.
Pidä työnnin aina paikallaan, kun se ei ole käytössä.
Älä seiso laitteen päällä.
Varmista, että sahan yläosa on peitetty kuljetuksen aikana esimerkiksi suojuksella.
Älä kanna tai kuljeta sahaa suojuksesta kiinni pitäen.
Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hampaiden leveys on suurempi
kuin aukipitämisterä.
Erityisten tavallista hiljaisempien terien käyttämistä kannattaa harkita.
•
Poista saha pakkauksesta varovasti.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Älä koskaan käytä kulmasahaa, jos suoja ei ole paikallaan.
Pistosahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
✔
Uurtaminen ei ole sallittua.
Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 50 mm pienempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille:
ʵʵ Korkeus 62 mm x leveys 600 mm x pituus 1 500 mm
ʵʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla , esim. DE3497
tai DE3472.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan
laukaisuvirta on enintään 30mA.
Kun käytät työkalua jiirisahaustilassa, kytke ja katkaise virta
liipaisinkytkimen avulla. Älä käytä kytkinrasiaa tässä tilassa.
Kun käytät työkalua penkkisahaustilassa, varmista, että
avoinnapitämisterä on asennettu. Älä käytä laitetta
ilman avoinnapitämisterää.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa:
• Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja
ei voida välttää. Niitä ovat
• kuulon heikkeneminen
• pyörivän sahanterän paljaiden alueiden aiheuttama onnettomuusvaara
• onnettomuusvaara terää vaihdettaessa
• sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa
• sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa varsinkin tammea,
pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät vaikuttavat meluntuottamiseen:
• Leikattava materiaali.
• Sahan terän tyyppi.
• Syöttövoima.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
• Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto
• Kulunut sahan terä.
• Työkappaletta ei ohjata täsmällisesti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä kone on luokan I rakennelma; minkä vuoksi vaaditaan maatettu liitäntä.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin
huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa.
Lisätietoja on Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 osittain koottu työkalu
4jalkaa
1Sahanterä
1rasia, jossa
1 yläsuojus penkkisahaamista varten
1 pöydän alasuojus jiirisahaamista varten
1 rinnakkainen este
1työnnin
1Materiaalipuristin
1muovipussi, jossa
4-lukitusnuppia
4 sienenmuotoista M8 x 50 pääpulttia
4 tasaista D8-aluslevyä
1lukitusläpivienti
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
80
Älä käytä avoinnapitämisterää, jos jiirisahaat laitteen avulla. Varmista,
että avoinnapitämisterä on kiinni ylemmässä tuessa (Kuva A2).
Kantokohta
Päivämääräkoodin sijainti [Kuva (Fig.) A1]
Päivämääräkoodi 39 , on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A1–A8)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A1
1 Virtakytkin (penkkisahatilassa)
2 Pöydän vapautusvipu
3 Kääntyvä pöydän puristin
4 Jiirisahauspöytä
5 Kääntyvä pöytä
6 Oikean puolen suojus
7 Vasemman puolen suojus
8 Kääntyvän pöydän säätömäntä
9 Jiirisahausasteikko ja pöytäosa
10 Pölynpoistosovitin
11 Terän kiinteä ylempi suojus
12 Siirrettävä alempi terän suojus
13 Suojan vapautusvipu
14 Käyttökahva
A2
14 Käyttökahva
15 Liipaisinkytkin (jiirisahatilassa)
16 Avoinnapitämisterä
17 Työnnin
18 Jalka
19 Jalusta
20 Pöydän lukitus
21 Sahauspöydän säädin
22 Viistokiinnikkeen kahva
PENKKISAHAUSTILASSA
A3
22 Viistokiinnikkeen kahva
23 Korkeussäädin
24 Sahauspenkki
25 Terän ylempi suojus
Suomi
26 Rinnakkainen este
27 Jiirisahaussuojus (valinnainen)
LISÄVARUSTEET
Jiirisahaustilassa:
A4
28 Säädettävä teline, suurin korkeus 760 mm (DE3474)
29 Tukiohjaimen kiskot, 1000 mm (DE3494)
Tukiohjaimen kiskot, 500 mm (DE3491)
30 Kääntyvä pysäytin (DE3462)
31 Pysäytin lyhyitä työstettäviä kappaleita varten (käytetään yhdessä ohjauskiskojen
kanssa 29 ) (DE3460)
32 Tuki ja irrotettavat kiskot (DE3495)
33 Tuki pysäytin irrotettuna (DE3495)
34 Materiaalin kiinnike (DE3461)
A5
35 Telatukipöytä (DE3497)
Penkkisahaustilassa:
A3
27 Jiirisahaussuojus (DE3496)
A6
36 Jatkopöytä (DE3472)
A7
37 Yksi liukupöytä (DE3471)
Ei näytetä
-- Kaksoisliukupöytä
KAIKISSA TILOISSA:
A8
38 Kolmiteinen pölynpoistosarja (DE3500)
Käyttötarkoitus
DeWALT-kääntöpöytäsaha on suunniteltu käytettäväksi kulmasahana tai sahapenkkinä, kun
suoritetaan neljää sahaustoimintoa, jyrsintää, katkaisua, viistotusta ja kulmasahausta helposti,
tarkasti ja turvallisesti.
Yksikkö on suunniteltu käytettäväksi terän nimellisellä halkaisijalla 250 mm ja karbiditerällä
ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaukseen.
Jiirisahaustilassa
Jiirisahaustilassa sahaa käytetään pysty-, jiiraus- tai viistoasennossa.
Penkkisahatilassa
Kun saha käännetään keskiakselinsa ympäri, sen avulla voidaan sahata tavallisesti syöttämällä
työstettävä kappale terään käsin.
VAROITUS: Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan
saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Purkaminen pakkauksesta
VAROITUS: Älä siirrä laitetta yksin. Se on liian raskas yksin siirrettäväksi.
1. Poista irtonainen pakkausmateriaali.
2. Nosta laite ulos pakkauksesta.
3. Irrota osat sisältävä laatikko laitteen sisältä.
4. Poista mahdollinen pakkausmateriaali laitteesta.
Jalkojen kiinnittäminen (Kuva C1)
Kun koneeseen kiinnitetään jalat, sitä voidaan käyttää itsenäisesti.
1. Käännä kone ylösalaisin.
2. Pujota pultti 47 tasaiselta puolelta kuhunkin jalkaan 18 aukkojen läpi.
3. Kiinnitä pultteihin lukitusnuppi 48 ja aluslevy 49 .
4. Kiinnitä jalka 18 kuhunkin kiinnityspisteeseen 46 , jotka sijaitsevat jalustan
sisällä. Varmista, että kaikkien jalkojen lukitusnuppi ja aluslevy sijaitsevat avoimen
pään ulkopuolella.
5. Kiristä lukitusnupit.
6. Käännä kone suoraan. Varmista, että se on vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa
jalkojen korkeutta.
Koneen kiinnittäminen työpöytään (Kuva C2)
Kun jalat poistetaan, kone sopii asetettavaksi työpenkin päälle. Varmista turvallinen käyttö
kiinnittämällä kone työpenkkiin pulteilla, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Kokoaminen jiirisahaustilassa
Pöydän alla sijaitsevan suojuksen kiinnittäminen (Kuva D)
Pöydän alla sijaitseva suojus 50 kiinnitetään sahapöydän yläosaan.
1. Aseta suojuksen vasemman puolen kaksi koukkua pitkänomaisiin koloihin, jotka sijaitsevat
terän paikan vasemmalla puolella 52 .
2. Aseta suojus pöydälle tasaiseksi ja paina se lukitusläpivientiin.
3. Voit irrottaa löysentämällä läpivientiä ruuvimeisselillä ja tekemällä toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Sahauspään ja -pöydän kääntäminen (Kuvat A3, E1, E2)
1. Pitele sahauspöytää yhdellä kädellä ja paina pöydän vapautusvipua 2 vasemmalle
(Kuva E1).
2. Paina pöytää alaspäin edestä ja käännä sitä, kunnes moottori on siirtynyt ylös ja sisennys
tarttuu pöydän lukituslaitteen 20 hampaisiin.
3. Sahauspää on kiinnitetty kiinnikkeellä etuosaan ja korkeussäätimeen 23 takaosastaan
(Kuva A3).
4. Irrota lenkki.
5. Käännä pyörää 55 vastapäivään ja pidä päätä alhaalla, kunnes U-muotoinen kiinnike 56 voidaan irrottaa (Kuva E2).
6. Käännä korkeussäätöä ja työnnä sitä ylös.
7. Pitele päätä tiukasti ja anna jousen viedä pää ylöspäin lepoasentoon.
Sahanterän kiinnittäminen (Kuvat A1, A2, F1–F3)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain kuvatulla tavalla.
Älä koskaan käytä muita sahan teriä kuin tekniset tiedoissa on mainittu. Suositus:
luettelonro: DT4321.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne voivat olla vaarallisia.
VAROITUS: Vaihda terä aina koneen ollessa jiirisahaustilassa.
1. Varmista, että suojakiila 16 on kiinnitetty ylälepoasentoon (Kuva A2).
2. Laita kuusiokulma-avain 57 hihnan kotelon reiän 58 läpi karan päähän (Kuva F1). Aseta
kiintoavain 59 terän lukitusruuviin 60 (Kuva F2).
3. Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi kuusiokulma-avaimesta tiukasti ja
käännä kiintoavainta myötäpäivään avataksesi ruuvin.
4. Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua 13 vapauttaaksesi alemman suojuksen 12 ja
nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin mahdollista.
5. Irrota terän lukitusruuvi 60 ja ulkopuolinen sovitinkaulus 61 (Kuva F3).
6. Varmista, että sisempi laippa ja terän molemmat puolet ovat puhtaita ja pölyttömiä.
7. Asenna sahanterä 62 pitimeen 63 , joka sijaitsee sisäpuolen sovitinkauluksessa 64 .
Varmista, että terän alaosan hampaat osoittavat sahan takaosaa kohden eli
käyttäjästä poispäin.
8. Vapauta terä varovasti paikalleen ja vapauta alempi teränsuojus.
9. Vaihda ulompi sovitinkaulus.
10. Kiristä terän lukitusruuvi 60 kääntämällä vastapäivään samalla, kun pidät kuusiokulmaavaimesta toisella kädelläsi.
11. Laita kiintoavain ja kuusiokulma-avain takaisin säilytyspaikkoihinsa.
VAROITUS: Kun olet asentanut tai vaihtanut terän, tarkista aina, että suojus
peittää terän kokonaan. Varmista, että kiintoavain ja kuusiokulma-avain on laitettu
takaisin säilytyspaikkoihinsa.
Säätäminen jiirisahaustilassa
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen kuvatulla tavalla. Älä koskaan
käytä muita sahan teriä kuin tekniset tiedoissa on mainittu. Suositus: tuotenro: DT4321.
Jiirisaha on säädetty tehtaalla tarkasti. Jos se on säädettävä uudelleen kuljetuksen tai käsittelyn
aikana aiheutuneen muutoksen vuoksi, toimi seuraavasti. Kun nämä säädöt on tehty, ne
pysyvät tarkkoina.
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa suojukseen
(Kuvat G1, G2, H)
Kun sahauspää on pystyasennossa ja viistoamiskiinnikkeen kahva 22 on vapautettum,
löysennä lukitusruuvi 65 kääntyvän pöydän kiinnitysmännästä 8 (Kuva G1).
1. Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn juuri ja juuri.
2. Aseta suorakulma 66 suojuksen vasenta laitaa 7 ja terää 62 vasten (Kuva G2). Kulman
tulee olla 90°.
VAROITUS: Älä kosketa hampaiden kärkiä suorakulmalla.
3. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Käännä epäkeskosäätöholkkia 67 , kunnes sahanterän kylki lepää tasaisesti neliötä
vasten (Kuva G1).
b. Kiristä lukitusruuvi 65 .
81
Suomi
4. Tarkista, että punaiset merkit 68 lähellä sahanterän paikkaa 52 ovat linjassa 0 asteen
asennon 69 kanssa kahdella asteikolla (Kuva H).
5. Jos on tehtävä säätöjä, löysennä ruuvit 70 ja vie merkit kohdakkain. 45 asteen asento
on nyt tarkka. Jos näin ei ole, terä ei ole suorassa kääntyvään pöytään nähden (lisätietoja
on jäljempänä).
Terän tarkistaminen ja säätäminen suhteessa pöytään
(Kuvat I1, I2)
1. Löysennä viistokiinnitysnuppi 22 (Kuva I1).
2. Paina sahauspäätä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa. Kiristä viistokiinnityskahva.
3. Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn juuri ja juuri.
4. Aseta suorakulma 66 pöydälle ja terää 62 vasten (Kuva I2). Kulman tulee olla 90°.
VAROITUS: Älä kosketa hampaiden kärkiä suorakulmalla.
5. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Löysennä viistokiinnitysnuppi 22 (Kuva 1) ja käännä pystysuunnan säätämisen
pysäytysruuvia 71 sisään- tai ulospäin, kunnes terä on 90 asteen kulmassa pöytään
nähden suorakulmalla mitattuna 66 (Kuva I2).
Jiirauskulman tarkistaminen ja säätäminen (Kuvat A1, A2, H)
Suora sahaamisasento ja 45 asteen jiirausasento on asetettu valmiiksi.
1. Vedä kääntyvän pöydän säätömäntä 8 ylös ja käännä sitä neljänneskierros (Kuva A1).
2. Löysää pyörivän pöydän kiinnitin 3 . Kahva mahdollistaa räikkätyyppisen toiminnan, kun
kahvan täydellinen kiertäminen ei ole mahdollista.
3. Tartu ohjauskahvaan 14 (Kuva A2), paina suojuksen vapautusvipua 13 ja laske saha noin
puoliväliin (Kuva A1).
4. Käännä saha pyörivän pöydän avulla haluttuun asentoon.
5. Kiristä pyörivän pöydän kiinnitin 3 . Pyörivän pöydän lukitustappi 8 kytkeytyy
automaattisesti (Kuva A1).
6. Käyttämällä punaisia merkkejä 68 kulmasahan pöytä 4 voidaan asettaa mihin tahansa
viistekulmaa vasemmalle tai oikealle 0 ja 45 asteen välillä (Kuva H).
7. Jatka samalla tavalla kuin esiasetuksia käyttämällä. Kääntyvän pöydän säätömäntää ei voi
käyttää väliin jäävillä kulmilla.
VAROITUS: Varmista tarkkuus koesahaamalla hylkypuuta.
Esteen säätäminen (Kuvat J1, J2)
Esteen vasemman puolen liikkuvaa osaa voidaan säätää, jotta työstettävä kappale tuetaan
mahdollisimman tehokkaasti terän lähelle ja saha voi olla 45° viistossa vasemmalle. Etäisyyttä
on rajoitetttu molempiin suuntiin. Esteen säätäminen 7 :
1. Nosta vipua 72 esteen vapauttamiseksi 7 .
2. Käännä estettä vasemmalle.
3. Pyöritä terää virran ollessa katkaistuna ja tarkista välys. Säädä este mahdollisimman lähelle
terää, jotta työstettävää kappaletta tuetaan mahdollisimman tehokkaasti mutta varren
pystysuuntainen liike ei häiriinny.
4. Kiristä vipu 72 esteen kiinnittämiseksi paikalleen.
Aukipitämisterän asento (Kuva M)
Sovita aukipitämisterä 16 edellä kuvatulla tavalla. Kun aukipitämisterä on kiinnitetty, sitä ei
tarvitse säätää.
Terän ylemmän suojuksen kiinnittäminen (Kuva N)
Terän ylempi suojus 25 voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti jousella varustetun
männän avulla aukipitämisterän 16 aukkoon, kun se on kiinnitetty työpöydän läpi
penkkisahaamista varten.
Kiinnitä terän ylempi suojus 25 aukipitämisterään kääntämällä nuppia 76 , jotta mäntä voi
kiinnittyä suojukseen.
VAROITUS: Älä käytä sahaa penkkisahaustilassa ilman ylempää suojusta.
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen ja säätäminen (Kuva O)
Kaksikorkeuksista rinnakkaissuojusta 26 voidaan käyttää kahdessa asennossa (11 tai 62 mm).
Rinnakkaissuojus voidaan kiinnittää terän kummalle puolelle tahansa.
Voit säätää suojuksen asentoa toimimalla seuraavasti.
1. Irrota nuppi 77 .
2. Työnnä kiinnike vasemmalle tai oikealle. Kiinnityslevy 78 tulee pöydän etureunan taakse.
3. Kiristä nuppi 77 .
4. Varmista, että suojus on samansuuntainen kuin terä.
5. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Säädä suojusta siten, että se on rinnakkain terän kanssa. Tarkista terän ja suojuksen
etäisyys terän etu- ja takaosasta. Käännä suojuksen tuen säätöruuvia tarvittaessa sisään
tai ulos.
Suojus on oletusarvon mukaan terän oikealla puolella.
Voit siirtää suojuksen terän vasemmalle puolelle
toimimalla seuraavasti.
1. Irrota nuppi 77 .
2. Vedä kiinnike 79 ulos ja aseta se toiseen päähän
3. Kiinnitä suojus pöytään.
4. Kiristä nuppi 77 .
VAROITUS: Käytä 11 mm:n profiilia, jos työstettävä kappale on pieni. Tällöin työnnin 17 mahtuu terän ja suojuksen väliin.
VAROITUS: Suojuksen takaosan on oltava samassa tasossa aukipitämisterän kanssa.
Siirtyminen penkkisahaustilasta jiirisahaustilaan
(Kuvat A3, D,E2, L1)
1. Poista rinnakkaisuojus 26 (Kuva A3).
2. Käännä korkeussuojan 23 pyörää 55 , jotta sahaussyvyys on riittävän suuri
jiirisahaustilassa (Kuva E2).
3. Toimi sen jälkeen Sahauspään ja pöydän kääntäminen kohdassa Kuvatulla tavalla.
4. Löysennä aukipitämisterän kiinnityspulttia 75 . Irrota aukipitämisterä 16 ja pidä kiinni
terän suojuksesta 12 (Kuva L1).
5. Laske terän suojus alas.
6. Siirrä aukipitämisterä säilytysasennostaan sahauspäätä vasten.
7. Vaihda pöydän alla sijaitseva suojus 50 (Kuva D).
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (Kuvat J1, K1, K2)
1. Työnnä sivueste niin pitkälle vasemmalle kuin se menee (Kuva J1).
2. Löysennä viistokiinnityskahva 22 ja siirrä sahauspäätä vasemmalle. Tämä on 45
asteen viistoamisasento.
3. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Käännä pysäytysruuvia 73 tarvittaessa sisään- tai ulospäin, kunnes osoitin 74 osoittaa 45°.
Kokoaminen penkkisahaustilassa
Siirtyminen jiirisahaustilasta penkkisahaustilaan
(Kuvat A1–A3, E2, L1, L2)
1. Aseta terä katkaisuasentoon 0°, kun kääntyvän pöydän säätömäntä 8 on oikeassa paikassa
ja pöydän kiinnike 3 on kiinnitetty (Kuva A1).
2. Löysennä aukipitämisterän kiinnityspulttia 75 juuri sen verran, että aukipitämisterä siirtyy
kiinnityskoloon (Kuva L1).
3. Siirrä aukipitämisterä 16 säilytysasennostaan sahauspäätä vasten (Kuva A2).
4. Paina suojuksen vapautusvipua 13 . Terän alempi suojus 12 vapautuu. Nosta terän suojus
mahdollisimman pitkälle (Kuva A1).
5. Työnnä aukipitämisterän kiinnike 76 kokonaan kiinnityskoloon 77 (Kuva L1).
Kiristä kiinnityspultti.
6. Vapauta alempi suojus, kunnes se pysyy paikallaan aukipitämisterästä työntyvän
kulman takana.
7. Poista pöydän alla sijaitseva suojus.
8. Vedä sahauspäätä alaspäin ja käännä korkeussäädintä 23 , kunnes sen U-muotoinen
kiinnike 56 kiinnittyy alustan nastaan (Kuva E2).
9. Käännä säätöpyörää 55 , jotta sahanterä ja aukipitämisterä työntyvät ulos
penkkisahauspöydästä 24 (Kuva A3), jotta penkkisahaussyvyys on suurin mahdollinen.
VAROITUS: Terä ei saa osua alempaan suojukseensa.
10. Vedä pöydän vapautusvipua 2 vasemmalle. Nosta pöydän etureunaa ja käännä sitä 180°
taaksepäin, kunnes pöydän lukituslaitteen 20 hampaat osuvat automaatisesti sahanterän
kiinnitysvipuun sen kiinnittämiseksi penkkisahaamista varten (Kuva L2).
VAROITUS: Varo, ettei pöydän liikkumisen hallittavuus katoa.
82
Ennen käyttämistä
•
•
•
•
•
Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä. Sahan suurin
pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta nopeutta.
Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään sivusuuntaista voimaa.
• Vältä ylikuormittamista.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen
paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen
ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä,
kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuvat A1–A2, P)
Tässä koneessa on kaksi toisistaan riippumatonta kytkentäjärjestelmää. Penkkisahatilassa
käytetään virtakytkintä 1 (Kuva A1). Jiirisahaustilassa käytetään liipaisinkytkin 15 (Kuva A2).
Suomi
Penkkisahaustila (Kuva P)
Yhdistetty jiiraus
Penkkisahaustilassa käytettävä virtakytkin tarjoaa useita etuja:
-- Ei jännitteenpalauttamista. Jos virta katkeaa jostain syystä, tätä kytkintä käytettäessä
kone on käynnistettävä varta vasten.
-- Erittäin turvallinen: Saranoitu turvalevy voidaan lukita riippulukolla. Levy toimii myös
helposti paikallistettavana pysäytyspainikkeena, sillä levyn etuosaan kohdistuva paine
painaa pysäytyspainikkeen alas.
Käynnistä kone painamalla vihreää käynnistyspainiketta 80 .
Sammuta laite painamalla punaista pysäytyspainiketta 81 .
Tällainen sahaaminen on jiiri- ja viistosahaamisen yhdistelmä. Rajoitukset ovat jiiraus 35°, viiste
30°. Älä ylitä näitä rajoituksia.
Aseta haluamasi viistotuskulma ja jiirisahauskulma.
Jiirisahauslassa (Kuva A2)
Käynnistä kone painamalla liipaisinkytkintä 15 .
Voit pysäyttää koneen vapauttamalla liipaisinkytkimen.
Perustason sahaaminen
Sahaaminen jiirisahaustilassa
On vaarallista käyttää sahaa ilman suojuksia. Suojusten on oltava paikallaan sahattaessa.
• Varmista, että pöydän alla sijaitseva suojus ei tukkeudu sahanpurusta.
Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva. Q, R, S, X)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu työkappale voi
olla epätasapainossa sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa
sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat
kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työkappaletta oikein varmistaaksesi,
että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella aina, kun
pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä
mihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan
pohjan reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja työkappaleen
vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran välttämiseksi.
Käytä sahan mukana toimitettua työkappalepidikettä 34 . Muita apuvälineitä, kuten
jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin
materiaaleihin. Vasen rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi.
Pidikkeen asentaminen
1. Aseta työkappalepidike viistesuojan sivureikään.
2. Kierrä pidikkeen vartta jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää säädintä säätääksesi pidikettä ylös- ja alaspäin ja varmista se valitulle korkeudelle.
4. Kiinnitä työkappale tiukasti hienosäätimellä.
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA
KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA
TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Yleinen käsitteleminen
• Varmista jiirisahaustilassa, että sahauspää lukitaan automaattisesti ylempään asentoon.
• Jos puristat suojuksen vapautusvipua, sahauspään lukitus irtoaa. Jos sahauspäätä siirretään
alaspäin, alempi suojus liikkuu.
• Älä yritä estää alempaa suojusta palaamasta pysäköintiasentoon, kun sahaus on valmis.
• Sahattavan kappaleen pienin pituus on 10 mm.
• Jos sahaat UPVC-osia, aseta sahattavan kappaleen alle oikeanmuotoinen puunkappale
sen tukemiseksi.
Pystysuuntainen suora sahaaminen (Kuva Q)
1. Aseta kääntyvä pöytä asentoon 0° ja varmista, että mäntä kiinnittyy.
2. Kiristä kääntyvänpöydän kiinnitysnuppi.
3. Aseta sahattava kappale estettä vasten. Tartu ohjauskahvaan ja paina suojuksen
ulosvetovipu sisään.
4. Käynnistä kone.
5. Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
6. Kun sahaus on valmis, vapauta katkaisin. Odota terän pysähtymistä kokonaan ja palauta
pää ylempään lepoasentoon.
7. Päästä irti suojuksen ulosvetovivusta.
VAROITUS: Älä anna sahauspään ponnahtaa hallitsemattomasti ylös. Muutoin voi
aiheutua vaurio.
Jiirisahaus (Kuva R)
1. Valitse haluamasi jiirauskulma.
2. Varmista, että kääntyvän pöydän kiinnike on tiukasti kiinni.
3. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
4. Estä terää sahaamasta pöytää, jos kulma ei ole 45°.
VAROITUS: Jos jiirisahaat pienen puupalan päätä, aseta pala siten, että sahaus tulee
terän sivulle ja suurempi kulma jää estettä vasten esimerkiksi näin: vasen jiirisahaus,
sahaus oikealle, sahaus vasemmalle
Viistosahaaminen (Kuva A2, S)
1. Vapauta viistokiinnityskahva 22 ja kallista pää haluamaasi kulmaan.
• Kiristä viistokiinnityskahva.
2. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
Sahaaminen penkkitilassa
• Käytä aina aukipitämisterää.
• Varmista aina, että aukipitämisterä ja teränsuojus on kohdistettu oikein.
• Varmista aina , että jiirisahaus on lukittu kulmaan 0°.
VAROITUS: ÄLÄ leikkaa metallisia materiaaleja.
Sahaaminen auki (Kuvat A2, T)
1. Säädä terän viistoudeksi 0°.
2. Säädä sahanterän korkeutta. Asento on oikea, kun kolmen hampaan kärjet ovat puun
yläpinnan yläpuolella.
3. Säädä rinnakkaisuojus oikean etäisyyden päähän.
4. Pitele sahattavaa kappaletta tiukasti kiinni pöydässä ja esteessä. Pidä työstettävä kappale
noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
5. Pidä kädet poissa sahanterän tieltä.
6. Käynnistä kone ja anna sahanterän kiihtyä täyteen nopeuteensa.
7. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle. Paina sitä tiukasti
suojusta vasten. Anna hampaiden sahata. Älä pakota työstettävää kappaletta kohti
sahanterää. Sahanterän nopeuden on pysyttävä muuttumattomana.
8. Käytä aina työnnintä 17 työskennellessäsi terän lähellä.
9. Kun sahaus on valmis, sammuta koneesta virta, anna sahanterän pysähtyä ja poista
sahattava kappale.
VAROITUS: Älä koskaan paina tai pitele työstettävän kappaleen vapaata puolta.
VAROITUS: Käytä aina työnnintä sahatessasi auki pieniä kappaleita.
Viistosahaus (Kuva U)
1. Vapauta viistokiinnityskahva ja aseta terä haluamaasi kulmaan.
2. Voit estää materiaalin tarttumisen kiinni terän ja suojuksen väliin asettamalla suojuksen
terän vasemmalle puolelle.
3. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa auki pystysuunnassa.
Jiirisahaus (Kuvat V1–V3)
1. Voit säätää jiirisahauskulmaa irrotamalla pysäytysruuvin lukitusmutterin 86 ja ruuvaamalla
pysäytinta 82 sisään tai ulos, kunnes jiirausosoitin on asennossa 0° (Kuva V1).
2. Valitse terän korkeus ja kulma.
3. Työnnä jiiraussuojuksen liukupalkki 83 pöydän vasemman puolen uraan 84 (Kuva V2).
4. Irrota jiirisahaamisen lukitusnuppi 85 ja käännä suojusta, jotta asteikolta valitaan haluttu
kulma (Kuva V3).
5. Kiristä jiirisahauksen lukitusnuppi 85 .
6. Aseta sahattava kappale kiinni jiirisahaussuojuksen pintaan. Käynnistä saha. Pidä tiukasti
kiinni sahattavasta kappaleesta ja paina suojusta uraa pitkin, jotta kappale osuu terään. Kun
sahaus on valmis, sammuta kone heti.
Suojuksen sijainnit penkkisahaustilassa (Kuva W)
• Jos sahaat auki ohuita materiaaleja, käytä kahden korkeuden rinnakkaissuojuksen 11 mm:n
profiilia ja aseta suojus aukipitämisterän etureunaa vasten.
• Jos sahaat auki paksumpia materiaaleja, käytä kahden korkeuden rinnakkaissuojuksen 62
mm:n profiilia.
• Sahattaessa kapeita ja lyhyitä kappaleita (Kuva W):
-- Säädä matalan profiilin rinnakkaissuojus kohti terää. Asenna suojuksen takaosa samaan
linjaan terän etuosan kanssa.
-- Aseta sahattava kappale jiirisahaussuojusta vasten (asennossa 0° tai 90°) ja sahaa
painamalla jiirisahaussuojusta.
-- Voit estää puunsälöjä irtoamasta terän mukana valmistamalla sahattavan kappaleen
mittaisen suojan ja kiinnittämällä sen pöydän takareunaan riittävän lähelle terän
oikeaa reunaa.
• Sahattaessa auki kapeita (alle 120 mm:n mittaisia) ja pitkiä kappaleita:
-- Aseta suojus taka-asentoon tarkkuuden säilymiseksi pitkien sahausten aikana.
-- Paina sahattavaa kappaletta molemmin käsin (yhdellä kädellä terän molemmilta
puolilta).
-- Käytä työnnintä työskennellessäsi terän lähellä.
-- Tue pitkiä sahattavia kappaleita ulkopuolelta.
• Sahattaessa auki leveämpiä (yli 120 mm:n mittaisia) kappaleita:
-- Säädä suojusta eteenpäin kuvassa W näkyvällä tavalla, jos sahattava materiaali pyrkii
tarttumaan terän tai aukipitämisterän ja suojuksen väliin.
Lisävarusteet
VAROITUS: Ennen varusteiden kiinnittämistä irrota aina koneen pistoke pistorasiasta.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa,
joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin
suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
83
Suomi
Sahanpurun poistamissarja (Kuvat A1, A2, A8)
Koneessa on kolme pölynpoistokohtaa jiirisahatilan käyttöä varten ja kaksi kohtaa
pöytäsahaustilan käyttöä varten.
• Kun sahaat puuta, yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite, jos mahdollista.
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina
mahdollisuuksien mukaan.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten mukaan. Ulkoisesti
liitettyjen laitteiden ilman virtausnopeus tulee olla 20 m/s +/- 2 m/s. Virtausnopeus mitataan
liitäntäputkesta liitäntäkohdasta työkalu liitettynä mutta ei käynnissä.
Lisälaitteena on saatavissa erillinen pölysarja (DE3500)
1. Kiinnitä pölynpoistoputki suuttimiin; pidempi letku yläsuuttimeen.
2. Liitä letkut kolmitieliittimeen.
Yhdistäminen jiirisahausasennossa
1. Yhdistä yksi letku pöydän alla sijaitsevaan suojukseen.
2. Yhdistä yksi letku pieneen lähtöön ja yksi kookkaaseen lähtöön.
3. Yhdistä letkut kolmisuuntaiseen liittimeen.
4. Yhdistä kolmisuuntaisen liittimen yksi lähtö sahanpurun poistoletkun liittimeen.
Liittäminen - pöytäsahaustila
1. Liitä yksi letku pienemmän halkaisijan lähtöön ja toinen suuremman halkaisijan lähtöön
vastaavia kouruja käyttäen.
2. Peitä 3-teisen liittimen keskimmäinen aukko.
3. Liitä molemmat letkut ulkoisiin lähtöihin.
Lisätuki ja pituuspysäytin jiirisahaamista varten (Kuva A4)
Lisätuki ja pituuspysäytin voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle. Jos niitä on
käytössä kaksi kappaletta, molemmille puolille voidaan asentaa yksi kappale.
• Kiinnitä osat 28 – 34 kahteen ohjauskiskoon 29 .
• Käytä kääntymisen pysäytintä 30 , kun leikkaat poikki 210 mm leveitä lautoja (paksuus
15 mm).
Telatukipöytä (Kuva A5)
Jiirisahaustilassa telatukipöytä voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle. Jos niitä on
käytössä kaksi kappaletta, molemmille puolille voidaan asentaa yksi kappale.
Penkkisahaustilassa se voidaan asentaa myös sahauspöydän etu- tai takaosaan.
Sivulaajennuspöytä (Kuva A6)
Sivulaajennuspöytä lisää aukisahaamissuojuksen ja terän välistä etäisyyttä 600 mm
tai enemmän koneeseen kiinnitetyn varren ja pöydän kiinnitysasennon mukaisesti.
Sivulaajenuspöydän kanssa on käytettävä ohjauskiskoja 29 (lisävaruste).
Säädettävän pöydän etureunaan on kaiverrettu asteikko. Pöydän tukeva jalusta
kiinnittyy ohjaustankoihin.
• Kiinnitä jatkopöytä koneen oikealle puolelle, jotta etäisyysasteikko jatkuu
molemmissa pöydissä.
Yksi liukupöytä (Kuva A7)
Tämä liukupöytä 37 mahdollistaa jopa 1200 x 900 mm:n kokoisten levyjen sahaamisen terän
vasemmalta puolelta.
Ohjaustangot on kiinnitetty kestävään kevytmetallitukeen, joka voidaan irrottaa koneesta
nopeasti ja säätää monipuolisesti.
Suojuksessa on täysimittainen mittanauha, jotta säädettävä pysäytin voidaan asettaa
nopeastipaikalleen, ja säädettävä tuki kapeita sahattavia kappaleita varten.
Kaksoisliukupöytä
Tämä liukupöytä mahdollistaa jopa 1 850 mm:n kokoisten levyjen sahaamisen.
Kuljettaminen
VAROITUS: Kuljeta sahaa aina penkkisahaustilassa ylemmän suojuksen
ollessa paikallaan.
• Irrota jalat.
VAROITUS: Kun kannat konetta, käytä aina kädensijoja (Kuva A1; 40 ) ja pyydä apua.
Kone voi olla liian leveä yhden henkilön käsittelemiseksi.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain
vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voitelu
Moottorin laakerit on voideltu valmiiksi. Ne ovat vesitiiviit.
• Öljyä kevyesti kääntyvän pöydän laakerointipinta säännöllisesti.
• Puhdista sahanpuru ja lastut säännöllisesti kuivalla harjalla.
84
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pöydän
pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat
pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä
pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai
työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota kone sähkönsyötöstä
ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa
sahan terä uudelleen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa,
joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin
suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Sahanterät
KÄYTÄ AINA äänivaimennettuja 250 mm:n SAHANTERIÄ, joissa on 30 mm:n KIINNITYSREIÄT
NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 3000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän
tai suuremman halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista Käytä vain poikkileikkausteriä.
Älä käytä pikajyrsimisteriä, yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 10°.
SOVELLUS
TERÄN KUVAUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tarttumisen estävä reuna)
Yleistarkoitus
250 mm
30 (Series 60)
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
250 mm
60 (Series 60)
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen
käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Svenska
VÄNDBAR SÅG
DW743N
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation
gör DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömmatning
230 V-verktyg
Frigångshastighet
Klingans diameter
Klingans navhål
Klingans tjocklek
Klingans tandtjocklek
Klyvknivens tjocklek
Geringssåg (max-placeringar)
Snedsågning (max-placeringar)
Automatisk bremsetid for klinge
Vikt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
s
kg
DW743N
QS
230
4
Vändbar såg
DW743N
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information, var
god kontakta DeWALT på följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör denna förklaring
å DeWALTs vägnar.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.04.2018
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Kapningskapaciteter
Geringssågs-läge (Fig. B)
Kapningsvinkel
Materialstorlek
Kommentarer
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
mm
210/210
210/210
mm
mm
0–62
0–32
0–62
0–32
Rak kapning tvärsöver
Bordet vridet 45° åt höger för geringssågningar
Bordet vridet 45° åt vänster för geringssågningar
Såghuvud lutat 45° åt vänster för snedsågningar
Sågbänks-läge
Maximal parallellklyvningsförmåga vänster/
höger
Skärdjup vid 90°
Skärdjup vid 45°
Arbetsstyckets
placering mot
avståndsstopp (X)
Inget
förpackningsstycke
behövs
dB(A)
dB(A)
93
106
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
2,9
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Anger risk för eldsvåda.
Cross-cut at max.
height
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet
med en standardiserad test som anges i EN61029, och den kan användas för att jämföra
ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en preliminär uppskattning
av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid verktygets huvudsakliga
användning. Om verktyget emellertid används för andra tillämpningar, med andra
tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom ta med i beräkningen
de gånger verktyget är avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta
kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Anger risk för elektrisk stöt.
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029-2-11.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att
resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera
i mindre eller medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada.
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta grundläggande
försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elchock och personskada. Detta
innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1 . Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 . Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta miljöer. Se till att
arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux). Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 . Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar och kylskåp). När
verktyget används under extrema omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån
skapas osv.), kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en isolerande transformator
eller en (FI) jordfelsbrytare.
4 . Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte barn, röra verktyget
eller förlängningssladden, och håll dem borta från arbetsytan.
5 . Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas in säkert och utom
räckhåll för barn.
6 . Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7 . Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
verktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att
kapa trädgrenar eller stockar.
8 . Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga maskindelar. Skor
med halkskydd rekommenderas när man jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp
långt hår.
9 . Använd skyddsutrustning.
85
Svenska
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask om arbetet skapar damm
eller omkringflygande partiklar. Bär också värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan
tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10 . Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm, försäkra dig om att den
är ansluten och används på rätt sätt.
11 . Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll sladden borta från
hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i sladden.
12 . Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet. Det är säkrare än att
använda händerna och gör att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
13 . Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14 . Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare. Följ instruktionerna för
hur man smörjer och byter ut tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och
anlita en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
15 . Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll och när du byter ut
tillbehör som klingor, borr och kapar.
16 . Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har avlägsnats från verktyget
innan du tar det i bruk.
17 . Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att verktyget står på “off” innan
det ansluts.
18 . Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut den om den är skadad.
När verktyget används utomhus får du bara använda förlängningssladdar som är avsedda
för utomhusbruk och som har rätt markering.
19 . Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad
av droger eller alkohol.
20 . Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och huvudkabeln så att det fungerar
korrekt och kan användas till det som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas
position, om de sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat
kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska repareras eller
bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta
knappar på en auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på
med strömbrytaren. Försök aldrig reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande av accessoarer eller
tillbehör med det här verktyget, för andra ändamål än de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan medföra risk för personskada.
21 . Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer bör enbart utföras av
kvalificerade personer och med användande av reservdelar i original. Annars kan betydande
fara för användaren orsakas.
Tillkommande säkerhetsregler för vändbara sågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86
Låt inte outbildade personer att använda denna maskin.
Använd inte sågen för att såga annat material än trä och liknande material.
Välj den korrekta klingan för det material som ska sågas.
Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
Använd korrekt slipade sågklingor. Uppmärksamma den maximala hastigheten som är
markerad på klingan. Den markerade hastigheten måste alltid vara lika med eller större än
den obelastade hastigheten för maskinen som specificeras under tekniska data.
Använd inte några brickor eller spindelringar för att göra att klingan passar på spindeln.
Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
Se till att klingan roterar i korrekt riktning. Håll klingan vass.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter än rekommenderat. För korrekt
klingklassificering se tekniska data. Använd endast klingor som specificeras i denna manual
som uppfyller EN 847-1.
Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande klingor.
Koppla ifrån maskinen från elnätet innan du lämnar arbetsplatsen.
Använd inte sågen utan skydden och klyvkniven på plats, och ordentligt underhållna, i
synnerhet när du byter från geringssågs-läge till bänkssågs-läge, eller vice versa.
Se till att golvområdet runt maskinen är plant, ordentligt rent och fritt från löst material, t.ex.
flisor och spån.
Försäkra dig om att adekvat allmänt eller lokaliserat ljus finns på plats.
Bär lämplig individuell skyddande utrustning när så är nödvändigt, inklusive:
ʵʵ hörselskydd, för att minska risken för framkallad förlust av hörseln;
ʵʵ andningsskydd, för att minska risken för inandning av skadligt damm;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ handskar, för hantering av sågklingor och ojämnt material. Sågklingor bör bäras i en
hållare där så är praktiskt möjligt.
Innan något arbete utförs se till att maskinen är placerad på en jämn och stabil yta.
Avhåll dig från att ta bort några avkapade eller andra delar av arbetsstycket från
kapningsområdet så länge sågen går och såghuvudet inte är i viloläge.
Byt ut bordets insats när den är sliten.
Byt bord när öppningen i bordet är för brett.
Rapportera fel på maskinen, inkluderande skydd eller sågklingor, till din återförsäljare så snart
de upptäcks.
Se till att den övre delen av sågklingan är fullständigt innesluten i geringssågnings-läget.
Se till att armen är säkert fastlåst i arbetsläget vid bänksågningsläget.
Se till att armen är säkert fastlåst i vid snedsågning i bänksågningsläget.
Var försiktig när du gör räffling under bänksågningsarbete, genom att använda lämpligt
skyddssystem. Skårsågning är inte tillåtet.
Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg alltid faktorer som
påverkar utsattheten för damm såsom:
ʵʵ Typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar med damm än trä);
ʵʵ Korrekt inställning av sågbladet;
ʵʵ Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och glidbanor är
korrekt inställda.
ʵʵ Dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
Använd inte några slip- eller diamantskivor.
Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och koppla bort den
från strömkällan.
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra att personer
använder den defekta maskinen.
När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft under sågningen, stäng av
maskinen och koppla bort den från strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågbladet
kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en diameter på 8 mm och
80 mm långa (Fig. C2).
Ytterligare Säkerhetsregler för Geringssågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna, innan du börjar med något arbete.
Använd inte maskinen utan att ha skyddet på plats, eller om skyddet inte fungerar eller om
det inte är ordentligt underhållet.
Använd aldrig din såg utan sågsnittsplattan.
Placera aldrig någon hand inom klingans område när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att köra in ett verktyg eller något
annat mot klingan; allvarliga olyckor kan orsakas oavsiktligt på detta sätt.
Innan du använder något tillbehör, kontrollera i instruktionshandboken. Felaktig användning
av ett tillbehör kan orsaka skada.
Välj den korrekta klingan för det material som ska sågas.
Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
Lyft upp klingan från arbetsstyckets sågsnitt innan du släpper strömbrytaren.
Se till att armen är säkert fastlåst när du utför snedsågningar.
Kila inte fast någonting mot fläkten för att hålla motoraxeln.
Klingskyddet på din såg kommer automatiskt att lyftas upp när armen fälls ner; det sänks
ner över klingan när armen lyfts upp. Skyddet kan lyftas upp för hand vid installation eller
borttagning av sågklingor eller vid undersökning av sågen. Lyft aldrig upp klingskyddet
manuellt, såvida inte sågen är avstängd.
Håll området runt maskinen ordentligt rent och fritt från löst material, t.ex. flisor och spån.
Kontrollera regelbundet att motorns luftspringor är rena och fria från flisor.
Byt ut plattans sågsnitt när det är slitet.
Koppla bort maskinen från starkströmsförsörjningen innan du utför något underhållsarbete
eller vid byte av klingan.
Utför aldrig något rengörings- eller underhållsarbete medan maskinen fortfarande går och
huvudet inte är i viloläge.
Närhelst så är möjligt, montera alltid maskinen på en bänk.
Om du använder en laser för att indikera kapningslinjen, se till att lasern är av klass 2 i
enlighet med EN 60825-1:2007. Byt inte ut en laserdiod mot en av annan typ. Om lasern
skadas, få den reparerad av ett behörigt reparationsombud.
Använd aldrig maskinen i geringssågläge så länge som skyddet inte är monterat ( 50 , Fig. D).
Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med följande maximala
storlek utan extra stöd:
ʵʵ Höjd 68 mm med bredden 140 mm och längden 600 mm
ʵʵ Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. DE3497. Spänn alltid fast
arbetsstycket ordentligt.
Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
Tillkommande säkerhetsregler för sågbänkar
•
Använd inte sågklingor med större tjocklek än eller en tandbredd mindre än tjockleken
på klyvkniven.
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att klingan roterar i rätt riktning, och att tänderna pekar framåt på sågbänken.
Se till att alla klämhandtag är åtdragna, innan du börjar med något arbete.
Se till att alla klingor och flänsar är rena och att de indragna sidorna på inställningsreglaget
ligger mot klingan. Dra åt dornmuttern ordentligt.
Håll sågklingan vass och ordentligt inställd.
Se till att klyvkniven är justerad till korrekt avstånd från klingan - maximalt 5 mm.
Använd aldrig sågen utan de övre och undre skydden på plats.
Håll dina händer undan från sågklingan.
Koppla bort sågen från starkströmsuttaget innan du byter ut klingor eller utför underhåll.
Använd en skjutspak vid alla tillfällen, och se till att du inte placerar händerna närmare än
150 mm från sågklingan medan du sågar.
Försök inte att köra den på någonting annat än avsedd spänning.
Applicera inte smörjmedel på klingan när den är igång.
Sträck dig inte runt bakom sågklingan.
Håll alltid skjutspaken på dess plats när den inte används.
Stå inte ovanpå enheten.
Under transport, se till att den övre delen av sågklingan är övertäckt, t.ex. av skyddsplåten.
Använd inte skyddsplåten för hantering eller transport.
Använd inte sågklingor med större tjocklek än eller en tandbredd mindre än tjockleken
på klyvkniven.
Överväg att sätta på specialdesignade buller-reducerande klingor.
1Plastpåse, innehållande:
4 M8 låsrattar
4 M8 x 50 svampformade huvudbultar
4 D8 platta brickor
1Låslist
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha
uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning.
• Ta försiktigt ut sågen ur förpackningsmaterialet.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Ytterligare säkerhetsregler för bordsssågar
•
•
•
Använd aldrig geringssågen när skydden inte är monterade.
Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 50 mm.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med följande maximala
storlek utan extra stöd:
ʵʵ Höjd 62 mm med bredden 600 mm och längden 1500 mm
ʵʵ Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. DE3497 eller DE3472.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med en restström på
30mA eller mindre.
✔
När du använder maskinen i geringssågs-läget, se till att du använder
avtryckaren för att sätta igång och stänga av. Använd inte switchboxen
i detta läge.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar:
• personskador orsakade av att vidröra roterande delar
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte undvikas. Dessa är: • Hörselnedsättning.
• Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande sågbladet.
• Risk för personskada vid byte av sågblad.
• Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
• Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapats vid sågning i trä, särskilt ek, bok
och MDF.
Följande faktorer påverkar bullret:
• Materialet som skall sågas.
• Typ av sågblad.
• Matningshastigheten.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä.
• Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
• Slitet sågblad.
• Arbetsstycket inte exakt styrt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera alltid att
strömförsörjningen motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Denna maskin är en Klass I konstruktion därför krävs en jordanslutning.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt preparerad sladd som
finns att få genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Vid användning av maskinen i bänksågs-läge, se till att klyvkniven är
monterad. Använd inte maskinen utan klyvkniven.
Använd inte klyvkniven när du kör maskinen i geringssågs-läget. Se till
att klyvkniven är fastdragen i det övre viloläget (Fig. A2).
Bärpunkt
Datumkodplacering (Fig. A1)
Datumkoden 39 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Fig. A1–A8)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada eller personskada
skulle kunna uppstå.
A1
1 På/av-omkopplaren (sågbänksläget)
2 Lösgöringsspak för bordet
3 Roterande bordsklämma
4 Geringssågsbord
5 Roterande bord
6 Avståndsstopp, höger sida
7 Avståndsstopp, vänster sida
8 Placeringskolv för roterande bord
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är
lämplig för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2;
maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
10 Dammextraheringsadapter
Förpackningsinnehåll
13 Lösgöringsspak för skyddet
Förpackningen innehåller:
1 Delvis hopmonterad maskin
4Ben
1Sågklinga
1Låda, innehållande:
1 Övre skydd för bänksågsläge
1 Skydd för geringssågsläge under bordet
1Parallellavståndsstopp
1Skjutspak
1Materialklämma
9 Geringsskala/bordsinsats
11 Fast övre sågklingeskydd
12 Flyttbart undre sågklingeskydd
14 Arbetshandtag
A2
14 Arbetshandtag
15 Avtryckaromkopplare (geringssågsläge)
16 Klyvkniv
17 Skjutspak
18 Ben
19 Fot
20 Låsanordning för bordet
87
Svenska
21 Sågbordets kvarhållandekonsol
22 Handtag för snedkapningsklämma
SÅGBÄNKS-LÄGE
A3
22 Handtag för snedkapningsklämma
23 Höjdjusterare
24 Sågbänksbord
25 Övre sågklingeskydd
26 Parallellavståndsstopp
27 Gerings-avståndsstopp (tillbehör)
VALFRIA TILLBEHÖR
För användning i geringssågsläge:
A4
28 Justerbart stativ 760 mm (maxhöjd) (DE3474)
29 Stödguide-skenor 1 000 mm (DE3494)
Stödguide-skenor 500 mm (DE3491)
30 Vridbart stopp (DE3462)
31 Längdstopp för korta arbetsstycken (för att användas med guideskenor 29 ) (DE3460)
32 Stöd med borttagbart stopp (DE3495)
33 Stöd med stoppet borttaget (DE3495)
34 Materialklämma (DE3461)
A5
35 Rullstödsbord (DE3497)
För användning i bänkläge:
A3
27 Gerings-avståndsstopp (DE3496)
A6
36 Förlängningsbord (DE3472)
A7
37 Enkelt glidande bord (DE3471)
VISAS INTE
-- Dubbelt glidande bord
FÖR ANVÄNDNING I ALLA LÄGEN:
A8
38 Tre-vägs dammextraheringssats (DE3500)
Avsedd Användning
Din DeWALT stativsåg har konstruerats för att arbeta som en geringssåg eller sågbänk
för att utföra fyra huvudsakliga såguppgifter såsom klyvning, kapning, snedskärning och
geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för att användas med en nominell bladdiameter på 250 mm blad
med karbidspets, för professionell sågning av trä, träprodukter och plast.
Geringssåg-läge
I geringssågnings-läget används sågningsmaskinen i vertikalt, gerings- eller snedsågningsläge.
Sågbänks-läge
Vänd på sin centrala axel används sågningsmaskinen för att utföra vanligt
parallellklyvningsarbete och för att såga breda bitar genom att manuellt mata in arbetsstycket
i klingan.
VARNING: Använd inte maskinen för andra syften än vad som beskrivits.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla
bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Uppackning
VARNING: När du flyttar maskinen, be alltid om hjälp. Maskinen är för tung för en person
att hantera.
1. Avlägsna det lösa förpackningsmaterialet från lådan.
2. Lyft upp maskinen ur lådan.
3. Ta ut lådan med delar från maskinens inre.
4. Avlägsna allt kvarvarande förpackningsmaterial från maskinen.
Montering av benen (Fig. C1)
Med benen monterade är maskinen lämplig för fristående placering.
1. Vänd maskinen upp-och-ner.
2. Skjut en rattskruv 47 från den platta sidan genom hålen in i vart och ett av benen 18 .
88
3. Placera en låsratt 48 och bricka 49 på skruvarna.
4. Sätt ett ben 18 på var och en av monteringspunkterna 46 som finns på kanterna på
sockelns insida. För varje ben, se till att låsratten och brickan sitter på utsidan av det
öppenändade spåret.
5. Dra åt låsrattarna.
6. Vänd maskinen rätt. Se till att den står plant; justera benens fastklämningshöjd om
så behövs.
Montering av maskinen på arbetsbänken (Fig. C2)
Med benen borttagna är maskinen lämplig att placera på en arbetsbänk. För att garantera
säker hantering måste maskinen fästas på arbetsbänken och monteras med bultar 8 mm i
diameter och 80 mm långa.
Hopmontering för geringssågsläge
Montering av underbords-skyddet (Fig. D)
Underbords-skyddet 50 är monterat ovanpå sågbänksbordet.
1. Placera de två hakarna till vänster om skyddet in i de avlånga skårorna till vänster om
klingans spår 52 .
2. Placera skyddet platt på bordet och tryck in det i låslisten.
3. För att avlägsna det, lossa listen med en skruvmejsel och fortsätt i omvänd ordning.
Att vända på såghuvudet och bordet (Fig. A3, E1, E2)
1. Håll i sågbordet med en hand och skjut bordets frisättningsspak 2 åt vänster (Fig. E1).
2. Skjut bordet nedåt på framsidan och vrid det helt och hållet runt, tills motormontaget
hamnar överst och fördjupningen greppar in i de fasthållande tänderna på bordets
låsanordning 20 .
3. Huvudmontaget hålls ner av en klämrem vid framdelen och en höjdjusterare 23 på
bakdelen (Fig. A3).
4. Avlägsna remmen.
5. Vrid hjulet 55 moturs samtidigt som du håller ner huvudet, till dess den ”U”-formade
konsolen 56 kan kopplas bort från sin insättning (Fig. E2).
6. Sväng och skjut upp höjdjusteraren.
7. Medan du håller huvudet i ett stadigt grepp, låt fjädertrycket skjuta huvudet uppåt, in i
dess viloläge.
Montering av sågklingan (Fig. A1, A2, F1–F3)
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla
bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan bytas såsom beskrivits. Montera
ALDRIG andra sågblad än vad som specificeras under tekniska data. Vi föreslår kat.
nr.: DT4321.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa och kan vara farliga.
VARNING: Byt alltid ut klingor med maskinen i geringssågsläge.
1. Se till att spaltkniven 16 är fäst i övre vilopositionen (Fig. A2).
2. Mata in sexkantsnyckeln 57 via hålet 58 i remhöljet i spindeländen (Fig. F1). Placera
bladnyckeln 59 på bladlåsskruven 60 (Fig. F2).
3. Bladlåsskruven är vänstergängad så håll därför sexkantsnyckeln fast och vrid nyckeln
medurs för att lossa.
4. Tryck ned huvudlåsets övre skydds frigöringsspak 13 för att frigöra det nedre skyddet 12 ,
lyft sedan det nedre skyddet så långt som möjligt.
5. Ta bort klingans låsskruv 60 och den yttre axelhållaren 61 (Fig. F3).
6. Se till att den inre flänsen och bägge ytorna på klingan är rena och fria från damm.
7. Installera sågklingan 62 på skruvens mellanlägg 63 som sitter direkt på axelhållarens
insida 64 , och se till att tänderna på klingans underkant pekar mot sågens baksida (bort
från handhavaren).
8. Skjut försiktigt in klingan i dess läge och lossa klingans undre skydd.
9. Sätt tillbaks den yttre axelhållaren.
10. Dra åt bladlåsskruven 60 noga genom att vrida den moturs medan du håller fast
sexkantsnyckeln med din andra hand.
11. Placera bladnyckeln och sexkantsnyckeln på deras förvaringsplats.
VARNING: Efter montering eller byte av bladet kontrollera alltid att bladet täcks
helt av skyddet. Se till att bladnyckeln och sexkantsnyckeln har satts tillbaka på
deras förvaringsplats.
Justeringar för geringssågsläge
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan bytas såsom beskrivits. Montera
aldrig andra sågblad än vad som specificeras under tekniska data. Vi föreslår artikel
nr.: DT4321.
Din geringssåg blev korrekt justerad på fabriken. Om omjustering behövs, på grund av
transport och hantering eller av annan anledning, följ stegen här nedan för att justera din såg.
När de väl är genomförda ska dessa justeringar förbli korrekta.
Kontroll och justering av klingan till avståndsstoppet
(Fig. G1, G2, H)
Med huvudet i vertikalt läge och snedsågningsklämmans handtag 22 lossat, släpp efter på
låsskruven 65 på placeringskolven för det roterande bordet 8 (Fig. G1).
Svenska
1. Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet.
2. Placera en fyrkantsbit 66 mot avståndsstoppets vänstra sida 7 och klingan 62 (Fig. G2).
Vinkeln bör vara 90°.
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med fyrkanten.
3. Om justering erfordras, gör enligt följande:
a. Vrid den excentriska justeringsbussningen 67 till dess ytan på sågklingan ligger platt
mot fyrkantsbiten (Fig. G1).
b. Dra åt låsskruven 65 .
4. Kontrollera att de röda märkena 68 nära klingans spår 52 är i linje med 0° -läget 69 på
de två skalorna (Fig. H).
5. Om justering behövs, lossa skruvarna 70 och dra indikatorerna jäms med. 45°-läget bör
nu vara korrekt. Om så inte är fallet är klingan inte rätvinklig mot det roterande bordet (se
nedan).
Kontroll och justering av klingan till bordet (Fig. I1, I2)
1. Lossa snedsågningsklämmans ratt 22 (Fig. I1).
2. Tryck såghuvudet åt höger för att säkerställa att det är fullständigt vertikalt, och dra åt
snedsågningsklämmans handtag.
3. Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet.
4. Placera en fyrkantsbit 66 på bordet och upp mot klingan 62 (Fig. I2). Vinkeln bör vara 90°.
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med fyrkanten.
5. Om justering erfordras, gör enligt följande:
6. Lossa snedsågningsklämmans ratt 22 (Fig. I1) och vrid stoppskruven 71 för justering
av vertikalt läge in eller ut, till dess klingan är i 90° mot bordet, enligt mätning med
fyrkanten 66 (Fig. I2).
Kontroll och justering av geringsvinkeln (Fig. A1, A2, H)
Lägena för den raka kapningen tvärsöver och för 45° gering är förinställda.
1. Dra upp placeringskolven för det roterande bordet 8 och vrid den moturs ett kvarts varv
(Fig. A1).
2. Lossa det vridbara bordets klämma 3 . Handtaget möjliggör låsning när full vridning av
handtaget inte är möjlig.
3. Greppa kontrollhandtaget 14 (Fig. A2), tryck på frigöringsspaken för skyddet 13 och sänk
ned sågen halvvägs (Fig. A1).
4. Vrid såghuvudet med dess vridbara bord till önskad position.
5. Lossa det vridbara bordets klämma 3 . Det vridbara bordets låskolv 8 kommer att
aktiveras automatiskt (Fig. A1).
6. Med de röda markeringarna 68 kan geringssågbordet 4 ställas in till vilken geringsvinkel
åt höger eller vänster mellan 0° and 45° (Fig. H).
7. Fortsätt som för förinställda lägen. Placeringskolven för det roterande bordet kan inte
användas för mellanliggande vinklar.
VARNING: Gör alltid en provsågning på en bit kasserat trä, för att
kontrollera noggrannheten.
Justering av avståndsstopp (Fig. J1, J2)
Den rörliga delen av avståndsstoppets vänstra sida kan justeras så att det erbjuder maximalt
stöd för arbetsstycket i närheten av klingan, samtidigt som det tillåter sågen att snedinställas
till fulla 45° åt vänster. Dragavståndet är begränsat av stopp i båda riktningar. För att justera
avståndsstoppet 7 :
1. Lyft spaken 72 för att lösgöra avståndsstoppet 7 .
2. Dra avståndsstoppet åt vänster.
3. Gör en provsågning med sågen avstängd, och kontrollera med avseende på frigång.
Justera avståndsstoppet så det kommer så nära klingan som det är praktiskt genomförbart,
för att ge maximalt stöd åt arbetsstycket utan att det kommer ivägen för armens upp- och
ner-rörelse.
4. Skjut spaken 72 nedåt för att förankra avståndsstoppet på plats.
8. Dra ner såghuvudet och sväng höjdjusteraren 23 tills dess U-formade konsol 56 greppar
in i den sprint som finns i sockeln (Fig. E2).
9. Vrid justerarens hjul 55 för att få klingan och klyvkniven att sticka ut från
sågbänksbordet 24 (Fig. A3) för att erbjuda maximalt kapningsdjup i sågbänksläge.
VARNING: Klingan får inte smutsa ner det undre klingskyddet.
10. Dra bordets frisättningsspak 2 åt vänster, lyft bordets framkant och vänd det bakåt
180° tills tänderna på bordets låsanordning 20 automatiskt greppar in i sågklingans
kvarhållningsspak, för att förankra den i sågbänksläget (Fig. L2).
VARNING: Var noga med att inte tappa kontrollen över bordets rörelse.
Klyvknivens positionering (Fig. M)
Sätt klyvkniven 16 på plats, så som beskrivits härovan. När den väl är påmonterad behöver
klyvkniven ingen mer justering.
Montering av klingans övre skydd (Fig. N)
Klingans övre skydd 25 är konstruerat för att snabbt och lätt kunna monteras, via en
fjäderbelastad kolv, i klyvknivens hål 16 när det väl har blivit positionerat genom arbetsbordet
för sågbänksläget.
Dra åt klingans övre skydd 25 på klyvkniven genom att dra i ratten 76 för att släppa in kolven
i skyddet för att greppa in.
VARNING: Använd aldrig din såg i sågbänksläge utan att ha det övre skyddet
korrekt påmonterat.
Montering och justering av parallellavståndsstoppet (Fig. O)
Parallellavståndsstoppet för två höjder 26 kan användas i två lägen (11 eller 62 mm).
Parallellavståndsstoppet kan monteras på endera sidan av klingan.
För att montera avståndsstoppet i lämpligt läge, fortsätt enligt följande:
1. Lossa ratten 77 .
2. Dra konsolen från vänster eller höger. Låsplattan 78 greppar in bakom bordets framkant.
3. Dra åt ratten 77 .
4. Kontrollera att avståndsstoppet är parallellt med klingan.
5. Om justering erfordras, gör enligt följande:
6. Justera avståndsstoppet så att det är parallellt med klingan, genom att kontrollera
avståndet mellan klingan och avståndsstoppet på klingans framsida och baksida. För att
göra detta, vrid justeringsskruven i avståndsstoppets stöd in eller ut efter behov.
Avståndsstoppets för-inställning är på klingans högra sida.
För att förbereda avståndsstoppet för användning på klingans vänstra sida, gå till
väga enligt följande:
1. Lossa ratten 77 .
2. Dra ut konsolen 79 och sätt tillbaks den på den andra änden.
3. Montera avståndsstoppet på bordet.
4. Dra åt ratten 77 .
VARNING: Använd 11 mm-profilen för parallellklyvning av låga arbetsstycken, för att
möjliggöra åtkomst mellan klingan och avståndsstoppet för skjutspaken 17 .
VARNING: Den bakre änden av avståndsstoppet bör vara i nivå med klyvknivens framdel.
Att byta från sågbänksläge till geringssågsläge (Fig. A3, D,E2, L1)
1. Ta bort parallellavståndsstoppet 26 (Fig. A3).
2. Vrid höjdjusterarens 23 hjul 55 för att ge maximalt sågningsdjup i geringssågsläge
(Fig. E2).
3. Gå till väga så som beskrivs i avsnittet Vändning av såghuvudet och bordet.
4. Lossa klyvknivens klämskruv 75 och ta bort klyvkniven 16 , samtidigt som du håller i
klingans skydd 12 (Fig. L1).
5. Sänk sågklingeskyddet.
6. Placera klyvkniven på dess förvaringsplats mot såghuvudet.
7. Sätt tillbaks underbordets skydd 50 (Fig. D).
Kontroll och justering av fasvinkeln (Fig. J1, K1, K2)
1. Dra sido-avståndsstoppet åt vänster så långt det går (Fig. J1).
2. Lossa snedsågningsklämmans handtag 22 och flytta såghuvudet åt vänster. Detta är det
45°-iga snedsågningsläget.
3. Om justering erfordras, gör enligt följande:
a. Vrid stoppskruven 73 in eller ut efter vad som behövs tills pekaren 74 indikerar 45°.
Hopmontering för sågbänksläge
Ändring från geringssågs-läge till sågbänks-läge
(Fig. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Sätt klingan i 0° kapning tvärsöver-läget med placeringskolven för det roterande bordet 8 korrekt placerad och det roterande bordets klämma 3 fastdragen (Fig. A1).
2. Lossa klyvknivens klämskruv 75 bara tillräckligt för att tillåta klyvkniven att komma in i
monteringsspåret (Fig. L1).
3. För klyvkniven 16 från dess förvaringsplats mot såghuvudet (Fig. A2).
4. Tryck ner skyddets lösgöringsspak 13 för att lossa klingans skydd 12 , lyft därefter upp
klingans skydd så långt det går (Fig. A1).
5. Dra klyvknivens konsol 76 helt in i monteringsspår 77 (Fig. L1). Dra åt klämskruven.
6. Lossa försiktigt det undre skyddet till dess det hålls på plats bakom den kant som sticker ut
från klyvknivens insida.
7. Avlägsna underbords-skyddet.
Före Användning
•
•
•
•
•
Installera den tillämpliga sågklingan. Använd inte alltför slitna sågblad. Verktygets högsta
rotationshastighet får inte överskrida den för sågklingan.
Försök inte att kapa alltför små delar.
Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
Låt motorn uppnå full hastighet innan du sågar.
Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, stäng av verktyget och
koppla bort det från strömkällan innan du gör några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
VARNING:
• Se till att det material som ska sågas är ordentligt förankrat på plats.
• Applicera bara ett varsamt tryck på verktyget och använd inget sidotryck
på sågbladet.
89
Svenska
• Undvik att överlasta.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och stabilitet. Maskinens
plats skall väljas så att opertören har god översikt och tillräckligt med utrymme runt maskinen
så att arbetsstyckena kan hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur inte är för kall,
att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för
denna maskin.
Att sätta på och stänga av (Fig. A1–A2, P)
Denna maskin har två oberoende omkopplingssystem. I sågbänksläget används på/
av-omkopplaren 1 (Fig. A1). I geringssågsläget används avtryckaromkopplaren 15 (Fig. A2).
Sågbänksläge (Fig. P)
På/av-omkopplaren, som används i sågbänksläge, erbjuder flera fördelar:
-- frisättningsfunktion vid strömlöshet: skulle strömmen försvinna av något skäl måste
omkopplaren avsiktligt åter-aktiveras.
-- extra säkerhet: den gångjärnsförsedda säkerhetsinkapslingsplåten kan låsas genom att
sätta ett hänglås genom mittenklinkan. Plattan fungerar också som en lättillgänglig
stoppknapp eftersom tryck på plattans framsida gör att stoppknappen trycks in.
För att sätta på maskinen, tryck på den gröna startknappen 80 .
För att stänga av maskinen, tryck på den röda stoppknappen 81 .
Geringssåg-läge (Fig. A2)
För att sätta på maskinen, tryck på avtryckaromkopplaren 15 .
För att stänga av maskinen, släpp upp avtryckaromkopplaren.
Grundläggande sågkapningar
Att såga i geringssågsläge
Det är farligt att arbeta utan skydden. Skydden måste vara på plats vid sågning.
• Se till att underbordets skydd inte blir igentäppt med sågspån.
Fastklämning av arbetsstycket (Fig. Q, R, S, X)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat och säkert innan sågningen kan
komma i obalans efter att sågningen är klar. En obalanserad last kan tippa sågen eller
något som sågen sitter fast på såsom ett bord eller en arbetsbänk. När en sågning görs
som kan komma i obalans, se till att arbetsstycket har stöd och att sågen är fastskruvad i
en stabil yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför basen på sågen när klämman
används. Kläm alltid fast arbetsstycket i basen på sågen - inte i någon annan dela av
arbetsområdet. Se till att klämfoten inte kläms fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en materialklämma för att bibehåll kontrollen och minska risken
för skador på arbetsstycket och personskador.
Använd klämman för arbetsstycket 34 som medföljde sågen. Anda hjälpmedel såsom
fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa storlekar och former på
material. Det vänstra anslaget kommer att glida från sida till sida som hjälp vid fastsättningen.
Installation av klämman
1. Sätt in klämman för arbetsstycket i hålet på sidan av geringsanslaget.
2. Rotera klämmans arm mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman upp och ned och fäst den på vald höjd.
4. Använd finjusteringsratten för att klämma fast arbetsstycket.
NOTERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning. GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR
(UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS
VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Allmän hantering
• I geringssågsläget blir såghuvudet automatiskt låst i det övre ”parkerings”-läget.
• Genom att klämma på frisättningsspaken för skyddet låses såghuvudet upp. Genom att
flytta ner såghuvudet dras det flyttbara undre skyddet in.
• Försök aldrig att hindra det undre skyddet från att återgå till sitt parkeringsläge när
kapningen är klar.
• Minsta längd på avkapat material är 10 mm.
• När du sågar i UPVC-sektioner bör en stödjande bit gjord av trä, med en kompletterande
profil, placeras under det material som sågas, för att erbjuda korrekt stödnivå.
Vertikal rak kapning tvärsöver (Fig. Q)
1. Sätt det roterande bordet till 0° och se till att den lokaliserande kolven har greppat i.
2. Dra åt det roterande bordets fasthållningsratt.
3. Placera träbiten som ska sågas mot avståndsstoppet. Håll tag i kontrollhandtaget och tryck
in skyddets indragningsspak.
4. Starta maskinen.
5. Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
6. Efter att ha fullföljt sågningen, släpp strömbrytaren och vänta tills sågklingan stannar innan
du för tillbaks huvudet till dess övre viloläge.
7. Lossa skyddets indragningsspak.
VARNING: Låt inte såghuvudet hoppa tillbaks utan hjälp, för att förebygga skada.
Snedsågningar (Fig. R)
1. Ställ in den erforderliga geringsvinkeln.
2. Se till att det roterande bordets klämma är hårt fastdragen.
3. Gå till väga som för en vertikal kapning tvärsöver.
90
4. Förhindra att klingan sågar i bordet om vinkeln inte är 45°.
VARNING: Vid geringssågning av änden på ett trästycke med en liten avkapning, placera
trästycket så att avkapningen görs med den sida av klingan som har störst vinkel mot
avståndsstoppet: vänster gering, avkapning åt höger gering, avkapning åt vänster.
Snedsågningar (Fig. A2, S)
1. Lossa snedsågningsklämmans handtag 22 och luta huvudet till den vinkel som behövs.
2. Dra åt snedsågningsklämmans handtag.
3. Gå till väga som för en vertikal kapning tvärsöver.
Flerkomponent-gering
Denna kapning är en kombination av en gering och en snedsågning. Begränsningarna är 35°
gering /30° snedsågning. Överskrid inte dessa begränsningar.
Ställ in fasvinkeln och ställ därefter in geringsvinkeln.
Att såga i bänkläget
• Använd alltid klyvkniven.
• Se alltid till att klyvkniven och sågklingans skydd är i korrekt linje med varandra.
• Se alltid till att geringssågen är inställd och låst i 0° gering.
VARNING: SÅGA inte några typer av metallmaterial.
Parallellklyvning (Fig. A2, T)
1. Ställ in snedsågningsvinkeln till 0°.
2. Justera sågklingans höjd. Det korrekta läget för sågklingan är att ha spetsarna på tre tänder
ovanför träets övre yta.
3. Ställ in parallell-avståndsstoppet till det erforderliga avståndet.
4. Håll arbetsstycket plant på bordet och mot avståndsstoppet. Håll arbetsstycket ung. 25
mm bort från sågklingan.
5. Håll båda händer undan ur sågklingans väg.
6. Sätt igång maskinen och låt sågklingan uppnå full hastighet.
7. Mata långsamt arbetsstycket nedanför det övre sågklingeskyddet, medan du håller det
ordentligt tryckt mot avståndsstoppet. Låt tänderna såga, och tvinga inte arbetsstycket
genom sågklingan. Sågklingans hastighet bör hållas konstant.
8. Kom ihåg att använda skjutstaven 17 när du är nära klingan.
9. Efter att sågningen är klar, stäng av maskinen, låt sågklingan stanna och ta
bort arbetsstycket.
VARNING: Skjut eller håll aldrig den fria eller avkapade sidan på arbetsstycket.
VARNING: Använd alltid en skjutstav vid parallellklyvning av små arbetsstycken.
Snedsågningar (Fig. U)
1. Lossa snedsågningsklämmans handtag och ställ in klingan till den vinkel som behövs.
2. För att förebygga att material fastnar mellan klingan och avståndsstoppet, placera
avståndsstoppet till vänster om klingan.
3. Gå till väga som för en vertikal parallellklyvning.
Snedsågningar (Fig. V1–V3)
1. För att justera geringens avståndsstopp, lossa stoppskruvens låsmutter 86 och skruva
stoppet 82 in eller ut, till dess geringspekaren visar 0° (Fig. V1).
2. Ställ in klingans höjd och vinkel.
3. Sätt in dragstången 83 på geringens avståndsstopp i skåran 84 som finns på bordets
vänstra sida (Fig. V2).
4. Lossa geringens låsratt 85 och vrid avståndsstoppet för att ställa in skalan till den
erforderliga vinkeln (Fig. V3).
5. Dra åt geringens låsratt 85 .
6. Sätt arbetsstycket mot den plana ytan på geringens avståndsstopp. Starta och, medan
du håller arbetsstycket i ett stadigt grepp, drag avståndsstoppet längs skåran för att föra
arbetsstycket in i klingan. När kapningen är klar, stäng omedelbart av.
Avståndsstoppets placeringar, sågbänksläge (Fig. W)
• För parallellklyvning av tunna föremål, använd 11 mm profilen hos
parallellavståndsstoppet med två höjder, och placera avståndsstoppet mitt emot
framkanten på klyvkniven.
• För parallellklyvning av tjockare föremål, använd 62 mm profilen hos
parallellavståndsstoppet med två höjder.
• För kapning tvärsöver smala och korta arbetsstycken (Fig. W):
-- Justera det parallella avståndsstoppet med den låga profilen mot klingan, och sätt
bakdelen avståndsstoppet i linje med klingans framkant.
-- Sätt arbetsstycket mot geringens avståndsstopp (på 0° eller 90°) och skjut geringens
avståndsstopp för att göra en sågning.
-- För att hindra små avkapade bitar att smutsa ner klingan, färdigställ en avsmalnande
trälängd och lås fast den på arbetsbordets bakkant, tillräckligt nära klingans högra sida
så att efterföljande avkapade bitar automatiskt matas åt höger.
• För parallellklyvning av smala (< 120 mm) and långa arbetsstycken:
-- Placera avståndsstoppet i sitt bakersta läge för att bibehålla noggrannheten under
långa sågningar.
-- Skjut arbetsstycket med båda händer (en på var sida om klingan).
-- Använd skjutstaven när du är nära klingan.
-- Stöd långa arbetsstycken på utmatningssidan.
Svenska
• För parallellklyvning av bredare (> 120 mm) arbetsstycken:
-- Justera avståndsstoppet framåt, som i figur W, om materialet som ska sågas tenderar
att fastna mellan klingan eller klyvkniven och avståndsstoppet.
Valfria tillsatser
VARNING: Innan du sätter ihop några tillbehör, dra alltid ur maskinens strömkontakt.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT inte har testats med
denna produkt, kan användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara riskabelt.
För att minska risken för personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Motorns lager är för-smorda och vattentäta.
• Olja in det roterande bordets lageryta en aning, där den glider på kanten av det fastlåsta
bordet, med regelbundna intervaller.
• Rengör delarna periodiskt med avseende på ansamling av sågspån och flisor, med en
torr borste.
Damm-utrensningssats (Fig. A1, A2, A8)
Denna maskin är utrustad med tre dammutsugningspunkter för användning i geringsläge och
två i bänkläge.
• När du sågar i trä, anslut alltid en dammextraherings-anordning framtagen i enlighet med
relevanta bestämmelser för dammutsläpp.
VARNING: När så är möjligt anslut dammutsugningsenheten som konstruerats i enlighet
med relevanta bestämmelser beträffande dammutsläpp.
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser.
Luftflödet i externt ansluta system skall vara 20 m/s +/- 2 m/s. Flödet skall mätas i
anslutningsröreret vid anslutningspunkten utan att anslutet verktyg körs.
En separat dammsats finns tillgänglig som tillval (DE3500).
1. Fäst dammutsugningsröret till munstycket; det längre röret till övre munstycket.
2. Anslut slangen till trevägskontakten.
Anslutning - geringssågsläge
1. Koppla en slang till underbords-skyddet.
2. Anslut en slang till utloppet med liten diameter och en till utloppet med stor diameter
genom att använda motsvarande munstycken.
3. Koppla slangarna till 3-vägs anslutningen.
4. Koppla det enda utloppet på 3-vägs anslutningen till slangen från dammextraheraren.
Anslutning - bänksågningsposition
1. Anslut en slag till utloppet med lilla diametern och en till den stora diametern med
motsvarande utlopp.
2. Stäng av den mittersta öppningen på 3-vägsanslutningen.
3. Anslut båda slangarna till de yttre utloppen.
Extra stöd/längdstopp för geringssåg (Fig. A4)
Det extra stödet och längdstoppet kan monteras på den vänstra sidan eller på den högra
sidan, eller med två uppsättningar på endera sidan.
1. Sätt på artiklarna 28 – 34 på två guideskenor 29 .
2. Använd det vridbara stoppet 30 för kapning av 210 mm breda skivor (15 mm tjocka).
Rullstödsbord (Fig. A5)
I geringssågsläget kan rullstödsbordet monteras på den vänstra sidan eller på den högra sidan,
eller med två uppsättningar på endera sidan.
I sågbänksläget kan det också monteras framför eller bakom sågbordet.
Sidoförlängningsbord (Fig. A6)
Sidoförlängningsbordet ökar avståndet från klyvavståndsstoppet till klingan till 600 mm eller
mer, beroende på den stavlängd som påmonterats på maskinen, och klämmans läge på
bordet. Sidoförlängningsbordet måste användas ihop med guideskenor 29 (tillbehör).
Det justerbara bordet är utrustat med en graverad skala längs dess framkant, och monterat på
en kraftig sockel som håller fast det på guidestavarna.
• Sätt på förlängningsbordet på maskinens högra sida för kontinuitet hos avståndsskalan på
båda borden.
Enkelt glidande bord (Fig. A7)
Detta glidande bord 37 möjliggör för skivstorlekar till vänster om klingan upp till 1200 x
900 mm.
Guidestavarna är monterade på en kraftig legeringsförlängning som går fort att ta bort från
maskinen och ändå är helt och hållet justerbara i alla plan.
Avståndsstoppet innehåller ett full-längds måttband för snabb positionering av ett justerbart
stopp, och ett justerbart stöd för smala arbetsstycken.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier för att rengöra
de icke-metalliska delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål.
Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
VARNING:: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika risk för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet för att undvika risk
för skador.
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga nedre bladskydder
samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till att spån, damm eller bitar från
arbetsstycket inte medför att någon av funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och skydden, koppla ifrån
maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna som ges i avsnittet Montering av
sågbladet. Ta bort de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT inte har testats med
denna produkt, kan användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara riskabelt.
För att minska risken för personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Sågklinga
ANVÄND ALLTID bullebekämpande 250 mm SÅGKLINGOR MED 30 mm AXELHÅL.
HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE VARA MINST 3000 RPM. Använd aldrig en klinga med
mindre eller större diameter. De kommer inte att skyddas ordentligt. Använd endast
kapklingor. Använd inte klingor som konstruerats för snabb klyvning, kombinationsklingor eller
klingor med hakvinklar överstigande 10°.
ANVÄNDNING
KLINGBESKRIVNING
DIAMETER
Konstruktionssågklingor (tunn sågning med antikvistkant)
Allmänna ändamål
250 mm
Träbearbetningssågklingor (ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
250 mm
TÄNDER
30 (Serierna 60)
60 (Serierna 60)
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och återanvändas
vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier
enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Dubbelt glidande bord
Detta glidande bord möjliggör för skivstorlekar till vänster om klingan upp till 1850 mm.
Transport
VARNING: Transportera alltid maskinen i sågbänk-läge, med det övre sågklingeskyddet
på plats.
• Ta bort benen.
VARNING: När maskinen bärs använd alltid handfördjupningarna (Fig. A1; 40 ) och be
om hjälp. Maskinen kan vara för bred för att en person skall kunna hantera den.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta över en lång tidsperiod med
minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla
bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
91
Türkçe
TEZGAH TİPİ GÖNYE TESTERE
DW743N
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
230 V’luk aletler
Yüksüz hız
Bıçak çapı
Bıçak göbek çapı
Bıçak kalınlığı
Bıçak diş kalınlığı
Yarma bıçağı kalınlığı
Gönye (azami pozisyonlar)
Meyil (azami pozisyonlar)
Otomatik bıçak frenleme süresi
Ağırlık
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
sol
sağ
sol
s
kg
Tezgah tipi gönye testere
DW743N
DW743N
QS/GB
230
4
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi
için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.04.2018
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Kesme kapasiteleri
Gönye testere modu (Şek. B)
Kesme açısı
Düz kesim
Gönyeli kesimler için tabla 45° sağa dönük
Gönyeli kesimler için tabla 45° sola dönük
Meyilli kesimler içintestere kafası 45° sola yatık
Tezgah testere modu
Azami kesim kapasitesi sol/sağ
90°’de kesme derinliği
45°’de kesme derinliği
mm
mm
mm
Malzeme ebadı
Notlar
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
Kesilecek
parça dayama
mesnedine(X)
dayalı
Dayama mesnedine
gerek yok
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Yangın riskini belirtir.
Azami yükseklikte
düz kesim
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te sağlanan standart teste
uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak
alet farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa,
titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına karşın iş görmediği
zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin
ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
92
Elektrik çarpması riskini belirtir.
EN61029-2-11’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
dB(A)
93
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
106
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve
bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma
riskini azaltmak için daima aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1 . Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2 . Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanının
iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250 –300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu
ortamlarda yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3 . Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve buzdolapları) temastan
kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken (ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı
durumlarda, vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici yoluyla
elektrik emniyeti artırılabilir.
4 . Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma kablosuna dokunmasına
izin vermeyin ve onları çalışma alanından uzak tutun.
5 . Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların erişemeyeceği
şekilde kilitlenmelidir.
6 . Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine getirecektir.
7 . Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri amaçları dışında
kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8 . Uygun giysiler giyin.
Türkçe
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler giymeyin veya takılar
kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine
alacak saç koruyucusu kullanın.
9 . Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin toz veya uçuşan
parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak
olduğu durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın.
Her zaman koruyucu kask kullanın.
10 . Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik edilirse bunların uygun
biçimde bağlandığından ve kullanıldığından emin olun.
11 . Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı, yağ ve keskin
köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan tutarak taşımayın.
12 . Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın. Elinizi kullanmaktan daha
güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi de serbest bırakır.
13 . Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14 . Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve temiz olarak muhafaza edin.
Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol
edin ve hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün kulpları ve
anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.
15 . Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve kesiciler gibi aksesuarları
değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16 . Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten çıkarıldığını kontrol etme
alışkanlığını kazanın.
17 . Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde taşımayın. Fişi prize takmadan
önce aletin “kapalı” konumda olduğundan emin olun.
18 . Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa değiştirin. Alet açık
havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak
işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.
19 . Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız veya ilaç ya da alkolün
etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20 . Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve işlevini yerine getireceğinden
emin olmak için aleti ve şebeke kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli
parçaların ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin işleyişini
etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi
belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli
veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın.
Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi bir aksesuar veya
eklenti kullanılması ya da aletle herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine
yol açabilir.
21 . Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım işlemleri sadece yetkili kişilerce
orijinal yedek parçaları kullanarak yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere
yol açabilir.
Tezgah Tipi Gönye Testereler için İlave Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına izin vermeyin.
Testereyi, ahşap veya benzeri haricindeki malzemeleri kesmek için kullanmayın.
Kesilecek malzemeye uygun bıçak seçin.
Çatlak veya hasarlı testere bıçağı kullanmayın.
YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağının üzerinde yazan
maksimum hıza uyun. İşaretli hız daima, makinenin teknik özellikleri başlığı altında
belirtilen yüksüz hızına eşit veya daha fazla olmalıdır.
Bıçağın mile uymasını sağlamak herhangi bir ara parça veya pul kullanmayın.
Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden emin olun.
Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun. Bıçağın keskin kalmasını sağlayın.
Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Uygun bıçak sınıfı için teknik
özellikleri başvurun. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate alın.
Çalışma alanından ayrılmadan önce, makinenin fişini çekin.
Testereyi siperler ve yarma bıçağı yerinde değilken ve düzgün muhafaza edilmemişlerse,
özellikle gönye testere modundan tezgah testere moduna geçerken veya tezgah testere
modundan gönye testere moduna geçerken kullanmayın.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makinenin etrafındaki alanın düz, düzgün muhafaza edilmiş ve talaş, döküntü parçalar gibi
rastgele savrulan malzemelerden temiz olmasını sağlayın.
Yeterli genel veya yerel aydınlatma temin edin.
Gerektiğinde uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın, örneğin:
ʵʵ işitme kaybı riskini azaltmak için gürültüden koruyucu ekipman;
ʵʵ zararlı tozların solunma riskini azaltmak için solunum koruyucu ekipman;
ʵʵ testere bıçaklarını ve kaba malzemeleri taşımak veya üzerinde işlem yapmak için eldiven.
Testere bıçakları mümkün mertebe kutusunda taşınmalıdır.
Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, makinenin düz ve dengeli bir yüzeyde
bulunduğundan emin olun.
Testere çalışırken ve testere kafası bekleme pozisyonunda değilken işlenen parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından almaya kalkışmayın.
Yıprandığında tezgahın bıçak yuvasını değiştirin.
Tabladaki yuva çok küçük olduğunda tablayı değiştirin.
Siperler veya testere bıçağı dahil makinadaki arızalar tespit edilir edilmez satıcı
firmaya bildirilmelidir.
Gönyeli kesim modunda testere bıçağının üst kısmının tamamen kapatıldığından emin olun.
Tezgah testere modunda kolun çalışma pozisyonuna sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Tezgah testere modunda meyilli kesim yaparken kolun sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Tezgah testere modunda kanal açarken uygun koruma sistemi kullanarak tedbir alın. Zıvana
açmaya müsaade edilmez.
Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı takın. Toza maruz kalmayı
etkileyen etmenleri daima göz önünde bulundurun. Bu etmenler:
ʵʵ Makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha fazla toz üretir);
ʵʵ Testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması;
ʵʵ Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların doğru şekilde
ayarlandığından emin olun.
ʵʵ 20 m/sn'den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı
Aşındırıcı diskler veya elmas kesme çarkları kullanmayın.
Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından kullanılmaya çalışılmasını önlemek
için uygun şekilde işaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti nedeniyle bloke olursa,
makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve
testere bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha az parça besleme
kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla kesmeyin.
Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm uzunluğunda cıvatalar
kullanarak tezgaha monte edin (Şek. C2).
Gönye Testereler için İlave Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
Siper takılı değilse, çalışmıyorsa veya düzgün muhafaza edilmemişse aleti çalıştırmayın.
Testerenizi asla kesme kanalı plakası olmadan kullanmayın.
Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak alanına sokmayın.
Hareket halindeki makinenin bıçağına herhangi bir alet veya başka bir şey sıkıştırarak
çabucak durdurmaya çalışmayın; bu şekilde kazara ciddi kazalara yol açabilir
Herhangi bir aksesuarı kullanmadan önce kullanım kılavuzuna bakın. Aksesuarların yanlış
kullanılması hasara neden olabilir.
Kesilecek malzeme için uygun bıçak seçin.
Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın veya eldiven takın.
Açma/kapama düğmesini bırakmadan önce bıçağı iş parçasındaki kesme
kanalından kaldırın.
Meyil kesimleri yaparken kolun sıkı bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
Motor milini tutmak için pervaneye herhangi bir şey sıkıştırmayın.
Kol aşağı indirildiğinde testerenizin üzerindeki bıçak siperi otomatik olarak kalkar; kol
kaldırıldığında bıçağın üzerine iner. Testere bıçaklarını takıp çıkarırken veya testereyi
incelemek için siper elle kaldırılabilir. Testere kapatılmadığı sürece bıçak siperini asla
elinizle kaldırmayın.
Makinenin etrafındaki alanı düzgün muhafaza edin ve talaş, döküntü parçalar gibi rastgele
savrulan malzemelerden temizleyin.
Düzenli olarak motorun havalandırma deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış olup
olmadığını kontrol edin.
Yıprandığında kesme kanalı plakasını değiştirin.
Bakım yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken makinenin elektrik bağlantısını kesin.
Makine çalışırken ve kafa bekleme pozisyonunda değilken, herhangi bir temizlik veya bakım
işlemi yapmayın.
Mümkünse makineyi daima bir tezgaha bağlayın.
Kesim hattını göstermek için lazer kullanıyorsanız lazerin EN 60825-1:2007’e göre 2. sınıf lazer
olmasını sağlayın. Lazer diyotunu farklı bir tip ile değiştirmeyin. Hasar görmesi halinde lazeri
yetkili tamir acentesine tamir ettirin.
Siper takılı olmadığı sürece makineyi kesinlikle gönye testere modunda kullanmayın ( 50 ,
Şek. D).
150 mm'den kısa parçaları asla kesmeyin.
93
Türkçe
•
•
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum parça boyutu:
ʵʵ Yükseklik 68 mm, genişlik 140 mm, uzunluk 600 mm
ʵʵ Daha uzun parçaların, örneğin DE3497 gibi uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
Testere Tezgahları için İlave Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bıçak kalınlığının yarma bıçağı kalınlığından büyük ya da diş genişliğinin yarma bıçağı
kalınlığından küçük olduğu testere bıçaklarını kullanmayın.
Bıçağın doğru yönde döndüğünü dişlerin testere tezgahının ön tarafına baktığını kontrol edin.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış olduğunu
kontrol edin.
Tüm bıçak ve flanşların temiz ve bileziğin girintili taraflarının bıçağa doğru olduğunu kontrol
edin. Mil somununu iyice sıkın.
Bıçağı keskin ve düzgün ayarlanmış olarak muhafaza edin.
Yarma bıçağı ile bıçak arasındaki mesafenin doğru ayarlandığını kontrol edin - en fazla 5 mm.
Üst ve alt siperler yerinde değilken testereyi asla kullanmayın.
Ellerinizi testere bıçağının yolundan uzak tutun.
Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testerenin elektrik bağlantısını kesin.
Her zaman itme çubuğu kullanın ve kesim sırasında ellerinizle testere bıçağına arasında en az
150 mm mesafe bırakın.
Başka herhangi bir voltajla kullanmaya çalışmayın.
Çalışırken bıçağa yağ tatbik etmeyin.
Testere bıçağının etrafından uzanmaya çalışmayın.
Kullanımda değilken itme çubuğunu daima yerinde muhafaza edin.
Ünitenin üzerine çıkmayın.
Taşıma sırasında testere bıçağının üst kısmının örneğin siper tarafından kapatıldığından
emin olun.
Tutmak veya taşımak için siperi kullanmayın.
Bıçak kalınlığının yarma bıçağı kalınlığından büyük ya da diş genişliğinin yarma bıçağı
kalınlığından küçük olduğu testere bıçaklarını kullanmayın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü düşürücü bıçak kullanmayı göz önünde bulundurun.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kısmen monte edilmiş makine
4Ayaklar
1 Testere bıçağı
1Kutu içeriği:
1 Tezgah testere pozisyonu için üst siper
1 Gönye testere pozisyonu için tabla altı siperi
1 Paralellik mesnedi
1 İtme çubuğu
1 Malzeme sıkıştırma
1Plastik torba içeriği:
4 M8 kilitleme düğmesi
4 M8 x 50 mantar başlı cıvata
4 D8 düz rondela
1 Tespit rondelası
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.
• Testereyi ambalajından dikkatlice çıkarın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tezgah Tipi Testereler için İlave Güvenlik Talimatları
•
•
•
Siper yerinde olmadığı sürece gönye testereyi kesinlikle kullanmayın.
Kanal, açma veya oluk açma uygulamalarında kullanılamaz.
Her zaman itme çubuğu kullanın. 50 mm'den küçük parçaları asla kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum parça boyutu:
ʵʵ Yükseklik 62 mm, genişlik 600 mm, uzunluk 1500 mm
ʵʵ Daha uzun parçaların, örneğin DE3497 veya DE3472 gibi uygun ek tabla ile
desteklenmesi gerekir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
✔
Makineyi gönye testere modunda kullanırken açıp kapatmak
için mutlaka tetik düğmesini kullanın. Bu modda şalter
kutusunu kullanmayın.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın özünde mevcuttur:
• dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik donanımlarının kullanılmasına rağmen
kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir. Bunlar arasında:
• İşitme kaybı.
• Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu kaza riski.
• Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
• Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
• Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Aşağıdaki etmenler gürültü üretimini etkilemektedir:
• Kesilecek malzeme.
• Testere bıçağının tipi.
• Besleme gücü.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
• Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
• Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama
• Aşınmış testere bıçağı.
• Üzerinde çalıştığınız parça tam olarak yerleştirilmemesi.
Elektrik Emniyeti
Makineyi tezgah testere modundan kullanırken yarma bıçağının takılı
olduğundan emin olun. Makineyi yarma bıçaksız kullanmayın.
Makineyi gönye testere modunda kullanırken yarma bıçağını
kullanmayın. Yarma bıçağının üst bekleme pozisyonunda sabitlendiğini
kontrol edin (Şek. A2).
Taşıma noktası
Tarih kodu konumu [Şek. (Fig.) A1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 39 , gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Tanımlama (Şek. A1–A8)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
A1
1 Açma/kapama düğmesi (tezgah testere modu)
2 Tabla boşa alma kolu
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Bu makine I sınıfına ait bir alettir ve bu sebeple topraklanmış bağlantı gereklidir.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir
kabloyla değiştirilmelidir.
3 Döner tabla kelepçesi
Uzatma kablosu kullanılması
8 Döner tabla tespit düğmesi
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik özellikleri bakın)
uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
4 Gönye testere tablası
5 Döner tabla
6 Sağ dayama mesnedi
7 Sol dayama mesnedi
9 Gönye skalası/tabla bıçak yuvası
10 Toz atma adaptörü
11 Sabit üst bıçak siperi
12 Hareketli alt bıçak siperi
13 Siper boşa alma kolu
94
Türkçe
14 Kontrol kolu
A2
14 Kontrol kolu
15 Tetik düğmesi (gönye testere modu)
16 Yarma bıçağı
17 İtme çubuğu
18 Ayak
19 Ayakçık
20 Tabla sabitleme aygıtı
21 Testere tablası tutma dirseği
22 Meyil sıkıştırma kolu
TEZGAH TESTERE MODU
A3
22 Meyil sıkıştırma kolu
23 Yükseklik ayar kolu
24 Tezgah testere tablası
25 Üst bıçak siperi
26 Paralellik mesnedi
27 Gönye mesnedi (aksesuar)
OPSIYONEL AKSESUARLAR
Gönye testere modunda kullanım için:
A4
28 Ayarlanabilir sehpa 760 mm (azami yükseklik) (DE3474)
29 Destek kılavuz rayları 1000 mm (DE3494)
Destek kılavuz rayları 500 mm (DE3491)
30 Döner tahdit (DE3462)
31 Kısa iş parçaları için uzunluk tahdidi (kılavuz raylarıyla 29 kullanılacaktır) (DE3460)
32 Çıkarılabilir tahditli destek (DE3495)
33 Tahdit çıkarılmış destek (DE3495)
34 Malzeme işkencesi (DE3461)
A5
35 Makaralı destek tablası (DE3497)
Tezgah testere modunda kullanım için:
A3
27 Gönye mesnedi (DE3496)
A6
36 Tabla uzantısı (DE3472)
A7
37 Tekli kayar tabla (DE3471)
GÖSTERILMEMIŞTIR
-- İkili kayar tabla
TÜM MODLARDA KULLANIM IÇIN:
A8
38 Üç yollu toz atma seti (DE3500)
Kullanim Amaci
DeWALT döner tablalı testereniz, testereyle yapılan dört temel kesme işlemi olan sabit kesme,
çapraz kesme, yiv açma ve gönye kesme işlerini kolay, doğru ve emniyetli bir yerine getirme
amaçlı bir gönye testere veya testere tezgahı olarak işlev verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu ünite nominal 250 mm bıçak çapına sahip karbür uçlu bir bıçakla, profesyonel ahşap, ahşap
ürünleri ve plastik kesme işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Gönye testere modu
Gönye testere modunda testere, dikey, gönyeli veya meyilli pozisyonda kullanılır.
Tezgah testere modu
Merkez ekseni etrafında döndürüldükten sonra testere, standart kesim işlemlerini
gerçekleştirmek ve kesilecek parçayı testere elle besleyerek geniş parçaları kesmek
amacıyla kullanılır.
UYARI: Makineyi, belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere
üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Paketinden çıkarma
UYARI: Makineyi taşırken daima yardım alın. Makine tek kişinin taşıyamayacağı
kadar ağırdır.
1. Gevşek ambalaj malzemelerini kutudan çıkarın.
2. Makineyi kutudan çıkarın.
3. Makinenin içindeki parça kutusunu çıkarın.
4. Kalan ambalaj malzemelerini makineden ayırın.
Ayakların Takılması (Şek. C1)
Ayaklar takıldıktan sonra makine, tek başına yerleştirmek için uygun hale gelir.
1. Makineyi ters çevirin.
2. Ayakların 18 her birine ön taraftan delikler vasıtasıyla bir büyük cıvata 47 geçirin.
3. Cıvatalara sabitleme vidası 48 ve pul 49 takın.
4. Tabanın iç kısmındaki köşelerde bulunan montaj deliklerine 46 ayakları 18 sokun. Her bir
ayak için sabitleme vidası ve pulun, açık uçlu yarığın dış kısmında kaldığını kontrol edin.
5. Sabitleme vidalarını sıkın.
6. Makineyi düz çevirin. Düz durduğunu kontrol edin;gerekirse ayak sabitleme
yüksekliğini ayarlayın.
Makinenin Tezgaha Monte Edilmesi (Şek. C2)
Ayakları çıkartıldığında makine bir tezgah üzerine yerleştirmek için uygundur. Emniyetli bir
şekilde çalışmasını sağlamak için makine tezgah üzerine sabitlenmeli ve 80 metre uzunluk için
8 mm çapa sahip vidalarla monte edilmelidir.
Gönye testere modu montajı
Tabla Altı Siperinin Takılması (Şek. D)
Tabla altı siperi 50 testere tezgahı tablasının üst kısmına monte edilir.
1. Siperin solundaki iki adet kancayı bıçak yuvasının 52 solundaki yarıklara yerleştirin.
2. Siperi tablaya düz bir şekilde yerleştirin ve tespit rondelasına bastırarak sokun.
3. Çıkarmak için rondelayı tornavida ile gevşetin ve ters sırayı takip edin.
Testere Kafası ve Tablanın Çevrilmesi (Şek. A3, E1, E2)
1. Testere tablasını bir elinizle tutun ve tabla boşa alma kolunu 2 sola ittirin (Şek. E1).
2. Tablayı aşağı doğru bastırın ve motor komplesi en üste gelene ve girinti, tabla sabitleme
aygıtının 20 tutma dişlerine girene dek sonuna kadar çevirin.
3. Kafa komplesi, ön taraftaki sabitleme askısı ve arka taraftaki yükseklik ayar kolu 23 tarafından aşağıda tutulur (Şek. A3).
4. Askıyı çıkarın.
5. Kafayı basılı tutarken “U” şekilli dirsek 56 yuvasından çıkana dek çarkı 55 çevirin (Şek. E2).
6. Yükseklik ayar kolunu döndürerek yukarı ittirin.
7. Kafayı sıkıca tutarak yay basıncının kafayı yukarı, bekleme pozisyonuna almasına izin verin.
Testere Bıçağının Takılması (Şek. A1, A2, F1–F3)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Teknik özellikleri altında belirtilenler dışında testere bıçaklarını kesinlikle takmayın.
Önerdiğimiz model Kat No.: DT4321.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
UYARI: Bıçakları daima makine, gönye testere modundayken değiştirin.
1. Yarma bıçağının 16 en üst konumda sabitlendiğinden emin olun (Şek. A2).
2. Allen anahtarı 57 kayış mahfazasındaki delik 58 yoluyla mil ucuna takın (Şek. F1). Bıçak
anahtarını 59 bıçak kilitleme vidasına 60 yerleştirin (Şek. F2).
3. Bıçak kilitleme vidası soldan dişlidir ve bu sebeple vidayı gevşetmek için allen anahtarını
sıkıca tutarak anahtarı saat yönünde çevirin.
4. Alt siperi 12 serbest bırakmak için kafa kilidi siperi serbest bırakma kolunu 13 bastırın ve
ardından alt siperi gittiği kadar kaldırın.
5. Bıçak sabitleme vidasını 60 ve dış mil manşonunu 61 sökün (Şek. F3).
6. İç flanş ve bıçağın her iki yüzünün temiz ve tozsuz olduğunu kontrol edin.
7. Bıçağın alt kenarındaki dişlerin testerenin arka kısmını gösterdiğini (kullanıcının aksi yönü)
kontrol ederek testere bıçağını 62 iç mil manşonunun 64 üzerinde bulunan tespit
parçasına 63 takın.
8. Bıçağı dikkatli bir şekilde yerine yerleştirin ve alt bıçak siperini bırakın.
9. Dış mil manşonunu yerine takın.
10. Bıçak kilitleme vidasını 60 , Allen anahtarını bir elinizle sabit tutarken diğer elinizle saatin
aksi yönde döndürerek dikkatli bir şekilde sıkın.
11. Bıçak anahtarı ve allen anahtarını muhafaza edildikleri yere kaldırın.
UYARI: Bıçağı monte ettikten veya değiştirdikten sonra, bıçağın siper tarafından tam
olarak çevrelendiğini daima kontrol edin. Bıçak anahtarı ve allen anahtarının muhafaza
edildikleri yere kaldırıldığından emin olun.
95
Türkçe
Gönye Testere Modu Ayarları
UYARI: Testere bıçağının açıklanan şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Teknik
özellikleri altında belirtilenler dışında testere bıçaklarını kesinlikle takmayın. Önerdiğimiz
model Birim No.: DT4321.
Tezgah Testere Modu Montaji
Gönye Testereden Tezgah Testere Moduna Geçiş
(Şek. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Döner tabla sabitleme düğmesi 8 düzgün konumlandırılmış ve döner tabla sabitleme
kolu 3 sıkı durumdayken bıçağı 0° düz kesim pozisyonuna alın (Şek. A1).
2. Yarma bıçağının montaj yuvasına girmesine izin verecek kadar yarma bıçağı sabitleme
cıvatasını 75 gevşetin (Şek. L1).
3. Yarma bıçağını 16 testere kafasındaki saklama yerinden alın (Şek. A2).
4. Bıçak siperini 12 kaldırmak için siper boşa alma koluna 13 bastırın ve bıçak siperini
mümkün olduğu kadar kaldırın (Şek. A1).
5. Yarma bıçağı dirseğini 76 montaj yuvasına 77 sonuna kadar kaydırın (Şek. L1). Sabitleme
cıvatasını sıkın.
6. Alt siperi, yarma bıçağının iç kısmından çıkan kenarın arkasında kalana dek hafifçe
serbest bırakın.
7. Tabla altı siperi çıkarın.
8. “U” şekilli dirseği 56 tabanda mevcut pime geçene dek testere kafasını aşağı bastırın ve
yükseklik ayar kolunu 23 çevirin (Şek. E2).
9. Tezgah testere modunda azami kesme derinliği sağlamak üzere bıçak ve yarma bıçağının
tezgah testere tablasından 24 (Şek. A3) çıkması için ayar kolunun çarkını 55 çevirin.
Gönye kesme testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarın nakliyat ve taşıma
ya da başka bir nedenle yeniden yapılması gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki
adımları izleyin. Bu ayarlar bir kez yapıldıktan sonra doğru kalacaktır.
Bıçağın Dayama Mesnedine Göre Kontrol Edilmesi Ve
Ayarlanması (Şek. G1, G2, H)
Kafa dikey pozisyonda ve meyil sıkıştırma kolu 22 boştayken döner tabla tespit
düğmesindeki 8 sabitleme vidasını 65 gevşetin (Şek. G1).
1. Bıçak, kesme kanalına hemen girecek şekilde başlığı aşağı çekin.
2. Dayama mesnedi ve bıçağın 62 soluna 7 bir gönye 66 yerleştirin (Şek. G2). Açı
90° olmalıdır.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
3. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Testere bıçağının yüzü gönyeye dayanana dek eksantrik ayar burcunu 67 çevirin
(Şek. G1).
b. Tespit vidasını 65 sıkın.
4. Bıçak yuvasına 52 yakın kırmızı işaretlerin 68 iki skala üzerindeki 0° pozisyonu 69 ile aynı
hizada olduğunu kontrol edin (Şek. H).
5. Ayarlama gerekirse vidaları 70 gevşetin ve göstergeleri hizaya getirin. Şimdi 45° pozisyonu
da doğru olmalıdır. Değilse bıçak, döner tablaya dik değildir (aşağıya bakınız).
Bıçağın Tablaya Göre Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması
(Şek. I1, I2)
1. Meyil sıkıştırma kolunu 22 gevşetin (Şek. I1).
2. Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafasını sağa bastırın ve meyil sıkıştırma
kolunu sıkın.
3. Bıçak, kesme kanalına hemen girecek şekilde kafayı aşağı çekin.
4. Tabla ve bıçak 62 arasına dik konumda bir gönye 66 yerleştirin (Şek. I2). Açı 90° olmalıdır.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
5. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Meyil sıkıştırma kolunu 22 (Şek. I1) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde bıçak ile tabla
arasında 90° olana dek dikey pozisyon ayarlama tahdit vidalasını 71 sağa veya sola
çevirin 66 (Şek. I2).
Gönye Açısının Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması
(Şek. A1, A2, H)
Düz kesim ve 45° gönye pozisyonları önceden ayarlanmıştır.
1. Döner tabla tespit düğmesini 8 yukarı çekerek saat yönünün aksine çeyrek tur çevirin
(Şek. A1).
2. Döner tabla kelepçesini 3 gevşetin. Kol, tam olarak döndürülmesi mümkün olmadığında
çark tipinde bir harekete izin verir.
3. Kontrol kolunu 14 (Şek. A2) tutun, siper serbest bırakma kolunu 13 bastırın ve ardından
testereyi yaklaşık yarım yol indirin (Şek. A1).
4. Testere başını döner tablasıyla istediğiniz konuma çevirin.
5. Döner tabla kelepçesini 3 sıkın. Döner tabla konumlandırma kılavuzu 8 otomatik olarak
yerine oturacaktır (Şek. A1).
6. Kırmızı işaretleri 68 kullanılarak gönye testere tablası 4 sağ veya solda 0° ve 45° arası
herhangi bir gönye açısına ayarlanabilir (Şek. H).
7. Önceden ayarlanmış pozisyonlarda olduğu gibi devam edin. Döner tabla sabitleme
düğmesi ara açılar için kullanılamaz.
UYARI: Doğruluğunu kontrol etmek için her zaman atık bir tahta üzerinde deneme
kesimi yapın.
Dayama Mesnedinin Ayarlanması (Şek. J1, J2)
Testerenin sola tam 45° meyil yapmasına imkan sağlarken iş parçasına bıçağın yanında azami
destek sağlamak için dayama mesnedinin sol tarafının hareketli parçası ayarlanabilir. Kaydırma
mesafesi her iki yöndeki tahditlerle sınırlandırılmıştır. Dayama mesnedini 7 ayarlamak için:
1. Dayama mesnedini 7 açmak için kolu 72 kaldırın.
2. Dayama mesnedini sola kaydırın.
3. Testere kapalı durumda bıçakla deneme yaparak boşluğu kontrol edin. Kolun aşağı yukarı
hareketine engel olmadan iş parçasına azami destek sağlamak için dayama mesnedini
mümkün olduğu kadar bıçağa yakın olacak şekilde ayarlayın.
4. Dayama mesnedini yerine sabitlemek için kolu 72 aşağı ittirin.
UYARI: Bıçak, alt bıçak siperine dokunmamalıdır.
10. Tabla serbest bırakma kolunu 2 sola çekin, tablanın ön kenarını kaldırın ve tezgah testere
modunda sabitlemesi için tabla sabitleme aygıtının 20 dişleri, testere bıçağı tutma koluna
otomatik olarak geçene dek 180° geri döndürün (Şek. L2).
UYARI: Tablanın hareketi sırasında kontrolü kaybetmemeye dikkat edin.
Yarma Bıçağı Pozisyonu (Şek. M)
1. Yarma bıçağını 16 yukarında anlatıldığı gibi takın. Bir kere takıldıktan sonra yarma bıçağı
başka ayar gerektirmez.
Üst Bıçak Siperinin Takılması (Şek. N)
Üst bıçak siperi 25 , tezgah testere modu için iş tablası vasıtasıyla yerleştirildikten sonra yaylı
mil üzerinden yarma bıçağındaki 16 deliğe çabucak ve kolayca geçecek şekilde tasarlanmıştır.
Siperdeki milin geçmesini sağlamak üzere dirseği 76 çekerek üst bıçak siperini 25 yarma
bıçağına sabitleyin.
UYARI: Üst siper düzgün takılmadan testerenizi asla tezgah testere
modunda kullanmayın.
Paralellik Mesnedinin Takılması ve Ayarlanması (Şek. O)
Çift yükseklikli paralellik mesnedi 26 iki pozisyonda (11 veya 62 mm) kullanılabilir. Paralellik
mesnedi bıçağın her iki tarafına takılabilir.
1. Mesnedi Uygun Pozisyona Takmak Için Aşağıdaki Adımları Izleyin:
2. Kolu 77 gevşetin.
3. Dirseği soldan veya sağdan takın. Sabitleme plakası 78 tablanın ön kenarının
arkasına geçer.
4. Kolu 77 sıkın.
5. Mesnedin bıçağa paralel olduğunu kontrol edin.
6. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Bıçağın ön ve arka kısmından bıçak ile mesnet arasındaki mesafeyi kontrol ederek
mesnedi bıçağa paralel olacak şekilde ayarlayın. Bunu yapmak için mesnet desteğindeki
ayar vidasını sağa veya sola gerektiği şekilde çevirin.
Mesnedin varsayılan kurulumu bıçağın sağ tarafındadır.
Mesnedi Bıçağın Sol Tarafında Kullanmak Üzere Hazırlamak Için Aşağıdaki Adımları
Izleyin:
1. Kolu 77 gevşetin.
2. Dirseği 79 çekip çıkarın ve diğer tarafa yerleştirin.
3. Mesnedi tablaya takın.
4. Kolu 77 sıkın.
UYARI: İtme çubuğu 17 için bıçak ile mesnet arasında erişim sağlamak üzere alçak iş
parçalarını keserken 11 mm’lik profili kullanın.
UYARI: Mesnedin arka ucu yarma bıçağının ön kısmı ile aynı hizada olmalıdır.
Tezgah Testereden Gönye Testere Moduna Geçiş (Şek. A3, D,E2, L1)
1. Paralellik mesnedini 26 çıkarın. (Şek. A3)
2. Gönye testere modunda azami kesme derinliği sağlamak üzere yükseklik ayar kolunun 23 çarkını 55 çevirin (Şek. E2).
3. Testere Kafası ve Tablanın Çevrilmesi kısmında anlatıldığı şekilde devam edin.
4. Yarma bıçağı sabitleme cıvatasını 75 gevşetin ve bıçak siperini 12 tutarken yarma
bıçağını 16 çıkarın (Şek. L1).
5. Alt bıçak siperini indirin.
6. Yarma bıçağını testere kafasındaki saklama yerine yerleştirin.
7. Tabla altı siperini 50 yerleştirin (Şek. D).
Meyil Açısının Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması (Şek. J1, K1, K2)
1. Yan dayama mesnedini sola sonuna kadar kaydırın (Şek. J1).
2. Meyil sıkıştırma kolunu 22 gevşetin ve testere kafasını sola kaydırın. Bu 45°
meyil pozisyonudur.
3. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Gösterge 74 45°’yi gösterene dek gerektiği şekilde tahdit vidasını 73 sağa veya
sola çevirin.
Çalıştırmadan önce
•
•
96
Uygun testere bıçağını takın. Oldukça aşınmış bıçakları kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı
testere bıçağının azami dönüş hızını geçmemelidir.
Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
Türkçe
•
•
•
Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını bekleyin.
Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan
ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve güç
kaynağından ayırın.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın ve testere bıçağına yanal baskılar uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza uygun şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük olmadığından, makine ve aksesuar
bakımının iyi yapıldığından ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Açma kapama (Şek. A1–A2, P)
Bu makineden birbirinden bağımsız iki açma kapama sistemi mevcuttur. Tezgah testere
modunda açma/kapama düğmesi 1 (Şek. A1) kullanılır. Gönye testere modunda tetik
düğmesi 15 (Şek. A2) kullanılır.
Tezgah Testere Modu (Şek. P)
Tezgah testere modunda kullanılan açma/kapama düğmesi birkaç avantaj sunar:
-- voltaj düşürme fonksiyonu mevcut değil: herhangi bir nedenle gücün kapatılması
gerekirse düğme bilerek kapatılmalıdır.
-- ek güvenlik: menteşeli güvenli mahfaza plakası, ortadaki kancadan bir asma kilit
geçirilerek kilitlenebilir. Plakanın ön tarafındaki basınç, durdurma düğmesinin
basılmasına sebep olacağı için, plaka kolay bulunur bir durdurma düğmesi olarak
da kullanılabilir.
Makineyi açmak için yeşil başlatma düğmesine 80 basın.
Makineyi kapatmak için kırmızı durdurma düğmesine 81 basın.
Gönye Testere Modu (Şek. A2)
Makineyi açmak için tetik düğmesine 15 basın.
Makineyi kapatmak için tetik düğmesini bırakın.
Temel kesimler
Gönye Testere Modunda Kesme
Siper olmaksızın çalıştırmak tehlikelidir. Kesim yaparken siperler yerlerinde olmalıdır.
• Tabla altı siperinin testere tozundan tıkanmadığından emin olun.
İş Parçasının Kelepçelenmesi (Şek. Q, R, S, X)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli olan iş parçası, kesim
tamamlandıktan sonra dengesini kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa
veya tezgah gibi testerenin takılı olduğu herhangi bir şeyi yana yatırabilir. Dengesiz hale
gelebilecek bir kesim yaparken, iş parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit
bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin olun. Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının testere tabanının yukarısına
kelepçeli kalması gereklidir. İş parçasını, çalışma alanındaki herhangi bir başka parçaya
değil, daima testerenin tabanına kelepçeleyin. Kelepçe ayağının testere tabanının
kenarına kelepçelenmediğinden emin olun.
DİKKAT: Kontrolü korumak ve iş parçasının zarar görmesi ve kişisel yaralanma riskini
azaltmak için daima bir çalışma kelepçesi kullanın.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini 34 kullanın. Yay kelepçeler, çubuk kelepçeler veya
C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli boyutlar ve şekillerdeki malzemeler için gerekli
olabilir. Kelepçelemeye yardımcı olması için sol çiti baştan başa kaydırın.
Kelepçeyi takmak için
1. Uç kıskacını şev çitine yandan uzanacak biçimde deliğe takın.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru döndürün.
3. Kıskacı yukarı aşağı ayarlamak için topuzu gevşetin ve seçilen yüksekliğe sabitleyin.
4. Ucu nazikçe sıkıştırmak için ince ayar topuzunu kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL
EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ)
GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE
ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Genel Kullanım
• Gönye testere modunda testere kafası otomatik olarak üst “park” pozisyonuna sabitlenir.
• Siper boşa alma kolunun sıkılması testere kafasını serbest bırakır. Testere kafasının aşağı
alınması hareketli alt siperi geri çeker.
• Kesim tamamlanırken park pozisyonuna dönen alt siperi asla engellemeye çalışmayın.
• Iskartaya çıkan malzemenin minimum uzunluğu 10 mm’dir.
• UPVC kesimlerini keserken doğru seviyede destek sağlamak için kesilen malzemenin altına
bütünleyici profili olan keresteden yapılmış bir destek parçası yerleştirilmelidir.
Dikey Düz Kesim (Şek. Q)
1. Döner tablayı 0°‘ye ayarlayın ve sabitleme düğmesinin geçtiğinden emin olun.
2. Döner tabla sabitleme kolunu sıkın.
3. Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine dayayın. Kontrol kolunu kavrayın ve siper geri
çekme koluna basın.
4. Makineyi açın.
5. Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
6. Kesme işlemini tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini bırakın ve kafayı üst
bekleme pozisyonuna getirmeden önce testere bıçağının tamamen durmasını bekleyin.
7. Siper geri çekme kolunu serbest bırakın.
UYARI: Hasarı engellemek için testere kafasının kontrolsüz geri sıçramasına izin vermeyin.
Gönye Kesimleri (Şek. R)
1. İstenen gönye açısını ayarlayın.
2. Döner tabla sabitleme kolunu sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.
3. Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
4. Açı 45° değilse bıçağın tablayı kesmesine engel olun.
UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan bir iş parçasının ucunu gönyeli keserken
iş parçasını kesildikten sonra atılacak kısım bıçağa oranla dayama mesnedi ile daha
büyük açı yapacak şekilde yerleştirin yani: sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa - sağa
gönyeli kesim, atılacak kısım sola
Meyilli Kesimler (Şek. A2, S)
1. Meyil sıkıştırma kolunu 22 gevşetin ve testere kafasını istenen açıda yatırın.
2. Meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
3. Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
Birleşik Gönye
Bu kesimde gönyeli ve meyilli kesim birlikte yapılır. Sınırlamalar 35° gönye/30° meyildir. Bu
sınırları aşmayın.
Meyil açısını ayarlayın ve ardından gönye açısını ayarlayın.
Tezgah Modunda Kesme
• Daima yarma bıçağını kullanın.
• Daima yarma bıçağı ve bıçak siperinin düzgün hizalandığını kontrol edin.
• Daima gönye testerenin ayarlandığını ve 0° gönyeye sabitlendiğini kontrol edin.
UYARI: Hiçbir metal malzeme türünü KESMEYIN.
Kesim (Şek. A2, T)
1. Meyil açısını 0°’ye ayarlayın.
2. Testere bıçağının yüksekliğini ayarlayın. Doğru bıçak pozisyonu, üç dişin uçlarının odun
yüzeyinden yukarda olmasıdır.
3. Paralellik mesnedini istenen mesafeye ayarlayın.
4. Parçayı tablaya ve dayama mesnedine düz olacak şekilde tutun. Kesilecek parçayı testere
bıçağından yaklaşık 25 mm uzakta tutun.
5. Ellerinizi testere bıçağının yolundan uzak tutun.
6. Makineyi açın ve testere bıçağının tam hıza çıkmasını bekleyin.
7. Paralellik mesnedine iyice dayalı durumda muhafaza ederek iş parçasını yavaşça üst bıçak
siperinin altına ittirin. Dişlerin kesmesini bekleyin ve kesilen parçayı testere bıçağına doğru
zorlamayın. Testere bıçağının hızı sabit tutulmalıdır.
8. Bıçağa yakınken itme çubuğunu 17 kullanmayı unutmayın.
9. Kesimi tamamladıktan sonra makineyi kapatın, testere bıçağının durmasını bekleyin ve
kesilen parçayı alın.
UYARI: Parçanın kesilmiş olan kısmını asla ittirmeyin veya tutmayın.
UYARI: Küçük parçaları keserken her zaman itme çubuğu kullanın.
Meyilli Kesimler (Şek. U)
1. Meyil sıkıştırma kolunu gevşetin ve bıçağı istenen açıya ayarlayın.
2. Bıçak ve dayama mesnedi arasına malzeme sıkışmasını engellemek için mesnedi, bıçağın
soluna konumlandırın.
3. Diklemesine kesim ile aynı şekilde devam edin.
Gönye Kesimleri (Şek. V1–V3)
1. Gönye mesnedini ayarlamak için tahdit vidası somununu 86 gevşetin ve gönye göstergesi
0°‘yi gösteren dek tahdit vidasını 82 sağa sola çevirin (Şek. V1).
2. Bıçak yüksekliğini ve açısını ayarlayın.
3. Gönye mesnedinin kaydırma çubuğunu 83 tablanın sol tarafından bulunan kanala 84 sokun (Şek. V2).
4. Meyil sabitleme düğmesini 85 gevşetin ve skalayı istenen açıya ayarlamak için mesnedi
çevirin (Şek. V3).
5. Meyil sabitleme düğmesini 85 sıkın.
6. Kesilecek parçayı gönye mesnedinin düz yüzeyine dayayın. Makineyi açın ve kesilecek
parçayı sıkıca tutarak parçayı bıçağa götürmek için mesnedi kanal boyunca kaydırın. Kesim
tamamlandığından makineyi derhal kapatın.
97
Türkçe
Dayama Mesnedi Pozisyonları, Tezgah Testere Modu (Şek. W)
• İnce malzemeleri kesmek için çift yükseklikli paralellik mesnedinin 11 mm’lik profilini
kullanın ve mesnedi, yarma bıçağının ön kenarının aksi tarafına yerleştirin.
• Kalın malzemeleri kesmek için çift yükseklikli paralellik mesnedinin 62 mm’lik
profilini kullanın.
• Dar ve kısa parçaları düz kesmek için (Şek. W):
-- Alçak profil bıçağa bakacak şekilde paralellik mesnedini ayarlayın ve mesnedin arka
kısmını bıçağın ön kenarı ile aynı hizada olacak şekilde takın.
-- Kesilecek parçayı gönye mesnedine dayayın (0° veya 90°’de) ve gönye mesnedini
ittirerek kesimi yapın.
-- Kesilen ufak parçaların bıçağa dokunmasını engellemek için konik uzunlukta bir kereste
hazırlayın ve birbirini takip eden kesilmiş parçaların otomatik olarak sağa alınmasını
sağlamak üzere bıçağın sağ tarafına yeteri kadar yakın bir yere iş tablasının arka
kenarına sabitleyin.
• Dar (< 120 mm) ve uzun parçaları kesmek için:
-- Uzun kesimler sırasında hassaslığı muhafaza etmek için mesnedi en arka
pozisyona yerleştirin.
-- Kesilecek parçayı her iki elinizle (bıçağın her iki tarafından) ittirin.
-- Bıçağa yakınken itme çubuğu kullanın.
-- Uzun parçaları besleme yönünde destekleyin.
• Geniş (> 120 mm) parçaları kesmek için:
-- Kesilecek malzeme bıçak veya yarma bıçağı ile dayama mesnedi arasında sıkışmaya
meyilliyse dayama mesnedini şekil W’de gösterildiği gibi ileriye ayarlayın.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: Herhangi bir aksesuarı monte etmeden önde makinenin fişini daima
prizden çekin.
UYARI: DeWALT tarafından sunulanlar haricindeki aksesuarlar bu ürünle test
edilmediklerinden, bu tür aksesuarların bu aletle kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle sadece DeWALT tarafından tavsiye edilen
aksesuarlar kullanılmalıdır.
Toz atma Seti (Şek. A1, A2, A8)
Bu makine şevli modda ve iki farklı tezgah modunda kullanılmak için üç farklı toz toplama
noktası ile sunulur.
• Odun keserken daima toz emisyonuna ilişkin ilgili düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış
bir toz çekme aygıtı bağlayın.
UYARI: Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca
tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını bağlayın. Harici olarak
bağlanan sistemleri hava hızı 20 m/s +/- 2 m/s olmalıdır. Hız, bağlantı noktasındaki bağlantı
borusunda alet bağlıyken fakat çalışır konumda değilken ölçülür.
Bağımsız bir toz kiti bir opsiyon olarak mevcuttur (DE3500)
1. Toz toplama borusunu, uzun hortum üst ağız kısmına gelecek şekilde, ağız
kısımlarına bağlayın.
2. Hortumları üç yönlü konnektöre bağlayın.
Bağlantı - gönye testere pozisyonu
1. Hortumun birini tabla altı siperine bağlayın.
2. Karşılık gelen memeleri kullanarak hortumlardan birini küçük çaplı çıkışa ve diğerini büyük
çaplı çıkışa bağlayın.
3. Hortumları 3 yollu konnektöre bağlayın.
4. 3 yollu konnektörün tekli çıkışını toz çekme aygıtının hortumuna bağlayın.
Kılavuz rotları, makineden kolayca ayrılabilen ve tüm düzlemlerde tam olarak ayarlanabilen
sağlam alaşım çıkıntının üzerine monte edilmiştir.
Dar parçalar için ayarlanabilir tahdit ve ayarlanabilir desteğin çabucak konumlandırılabilmesi
için mesnet, uzunluğu tam olan bir şerit metre içerir.
İkili Kayar Tabla
Kayar tabla bıçağın solunda 1850 mm’ye kadar olan tahta ebatlarına izin verir.
Taşıma
UYARI: Makineyi daima tezgah testere modunda ve üst bıçak siperi takılı
durumda taşıyın.
• Ayakları çıkarın.
UYARI: Makineyi taşırken, daima el girintilerini (Şek. A1; 40 ) kullanın ve yardıma
başvurun. Bu makine bir kişinin taşıması için çok geniş olabilir.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Motorun yatakları önceden yağlanmış olup su geçirmez.
• Sabit tablanın kenarında kayan, döner tabla yatak yüzeyini düzenli aralıklarla
hafifçe yağlayın.
• Testere tozu ve talaş birikmesine maruz kalan kısımları düzenli olarak kuru bir
fırçayla temizleyin.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması halinde bu tozu ve kiri
kuru hava kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla çözücü veya başka
sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin
içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama sistemini düzenli
olarak temizleyin.
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun şekilde
çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin.
Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan
herhangi birinin engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı ile siperler arasında
sıkışması halinde makinen güç kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın ve testere bıçağını takın.
İlave Aksesuarlar
Bağlama - tezgah testere konumu
1. Uygun ağızlıkları kullanarak bir hortumu küçük çaplı çıkışa ve diğer hortumu büyük çaplı
çıkışa bağlayın.
2. 3 yollu konnektörün orta çıkışını kapatın.
3. Her iki hortumu da dış çıkışlara bağlayın.
Gönye testere ek destek/uzunluk tahdidi (Şek. A4)
Testere biçaklari
Ek destek ve uzunluk tahdidi sol tarafa veya sağ tarafa ya da iki set olması durumunda her iki
tarafa monte edilebilir. 28 – 34 numaralı malzemeleri iki kılavuz rayına 29 takın.
1. 210 mm genişliğindeki malzemeleri (15 mm kalınlık) çapraz kesmek için döner
desteği 30 kullanın.
Makaralı Destek Tablası (Şek. A5)
Gönye testere modunda makaralı destek tablası sol tarafa veya sağ tarafa ya da iki set olması
durumunda her iki tarafa monte edilebilir.
Tezgah testere modunda testere tablasının ön veya arka tarafına da monte edilebilir.
Yan Tabla Uzantısı (Şek. A6)
Yan tabla uzantısı, makineye takılı rot uzunluğuna ve tablanın sabitleme konumuna bağlı
olarak dayama mesnedinden bıçağa olan mesafeyi 600 mm veya daha fazla artırır. Yan tabla
uzantısı kılavuz raylarla 29 (aksesuar) birlikte kullanılmalıdır.
Ayarlanabilir tabla, ön kenarında oyma skala ile donatılmıştır ve kılavuz rotlarına sabitleyen
sağlam bir taban üzerine monte edilmiştir.
• Her iki tabladaki mesafe skalasının devamlılığı için tabla uzantısını makinenin sağ tarafına
monte edin.
Tekli Kayar Tabla (Şek. A7)
Kayar tabla 37 bıçağın solunda 1200 x 900 mm’ye kadar olan tahta ebatlarına izin verir.
98
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün
üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması
tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
DAİMA, 30 mm’lik ÇARK DELİKLERİNE SAHİP 250 mm’lik TESTERE BIÇAKLARI KULLANIN. HIZ
DEĞERİ EN AZINDAN 3000 RPM OLMALIDIR. Asla, daha küçük veya büyük çaplı bir bıçağı
kullanmayın. Düzgün şekilde korunmayacaktır. Yalnızca çapraz kesim bıçaklarını kullanın. Hızlı
yarmak için tasarlanan bıçaklarla, kombinasyon bıçaklarıyla veya  10°’yi aşan kanca açılarına
sahip bıçaklarla kullanmayın.
UYGULAMA
BIÇAK AÇIKLAMALARI
ÇAP
İnşaat Testere Bıçakları (yapışmayan kenarlı ince kertik)
Genel Amaçlı
250 mm
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
250 mm
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla görüşün.
DİŞLER
30 (60 Serisi)
60 (60 Serisi)
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu
da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel
yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.
com adresinde mevcuttur
99
Ελληνικά
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ
DW743N
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον
τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Εργαλεία 230 V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος λεπίδας
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
Πάχος σώματος λεπίδας
Πάχος οδόντωσης λεπίδας
Πάχος θραύστη
Λοξοτομή (μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία (μέγιστες θέσεις)
Χρόνος αυτόματου φρένου λεπίδας
Βάρος
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
αριστερά
δεξιά
αριστερά
s
kg
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
DW743N
QS
230
4
Ανατρεπομενο πριονι
DW743N
2000
2850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.04.2018
Δυνατότητα κοπής
Λειτουργία γωνιακού πριονιού [εικ. (Fig.) B]
Γωνίες κοπής
Μέγεθος υλικού
Ευθεία εγκάρσια κοπή
Στροφή έδρας κατά 45° προς τα δεξιά για
εγκάρσιες κοπές
Στροφή έδρας κατά 45°προς τα αριστερά για
εγκάρσιες κοπές
Κλίση κεφαλής πριονιού κατά 45° προς τα
αριστερά για κοπές με φαλτσογωνία
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού
Μέγ. ικανότητα σχισίματος αριστερά/δεξιά
Βάθος κοπής στις 90°
Βάθος κοπής στις 45°
mm
mm
mm
Σημειώσεις
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
210/210
0–62
0–32
210/210
0–62
0–32
Θέση αντικειμένου
υπό κατεργασία ως
προς τον οδηγό (X)
Δεν απαιτείται
αντικείμενο που
περιλαμβάνεται στη
συσκευασία
Εγκάρσια κοπή σε
μέγιστο ύψος
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN61029-2-11:
dB(A)
93
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
106
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
2,9
m/s2
2,0
m/s2
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις
βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες
εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή
κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη
το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
100
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσετε το χειριστή
από τις επιπτώσεις των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε
πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και
φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1 . Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού.
2 . Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή
συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300
Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης,
π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3 . Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές
μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες
(π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε την
ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη
διαρροής στη γη (FI).
4 . Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν στην εργασία, να αγγίζουν το
εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5 . Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε ξηρό και κλειδωμένο
χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
Ελληνικά
6 . Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την ισχύ για την
οποία προορίζεται.
7 . Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη
χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη
χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8 . Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα.
Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων.
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9 . Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα ή μάσκα σκόνης εάν
κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια
μπορεί να έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε πάντα
προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10 . Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων συλλογής,
βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11 . Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα.
Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά
αντικείμενα. Μη μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12 . Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι
ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13 . Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14 . Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση.
Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε
περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία,
ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15 . Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν
από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών
και πριονιών.
16 . Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης
προτού το χρησιμοποιήσετε.
17 . Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη. Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο
είναι στη θέση “off” προτού το συνδέσετε στην πρίζα.
18 . Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και αντικαταστήστε το εάν έχει
υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για χρήση σε
υπαίθριο χώρο.
19 . Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε
κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20 . Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο τροφοδοσίας για να
εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία
του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες
στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται
να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί
ζημίες πρέπει να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Αναθέστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί. Μην
επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο
εξαναγκασμός του σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης,
μπορεί να αποτελέσει αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21 . Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανόνων ασφαλείας.
Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για γωνιακά πριόνια
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για ανατρεπόμενα πριόνια
•
•
•
•
•
Μην επιτρέπετε σε μη εκπαιδευμένα άτομα να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι για να κόψετε οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από ξύλο ή
παρόμοια υλικά.
Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού ανάλογα με το υλικό προς κοπή.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με ρωγμές ή κατεστραμμένες λεπίδες.
Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λεπίδες πριονιού. Τηρείτε το μέγιστο αριθμό στροφών
που αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού. Η επισημασμένη ταχύτητα πρέπει πάντα να είναι ίση
ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα χωρίς φορτίο του μηχανήματος που ορίζεται στα tεχνικά
δεδομένα.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε αποστάτες και δακτυλίους ατράκτου για να κάνετε τη
λεπίδα να ταιριάζει πάνω στην άτρακτο.
Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει εγκατασταθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,. Διατηρείτε τη
λεπίδα κοφτερή.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τη
σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε στα tεχνικά δεδομένα. Χρησιμοποιείτε μόνο τις
λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN
847-1.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων μειωμένου θορύβου.
Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος δικτύου πριν φύγετε από το
χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιείτε το πριόνι μόνο εάν τα προστατευτικά και ο θραύστης βρίσκονται στη θέση
τους και είναι κατάλληλα συντηρημένα, ιδιαίτερα όταν μεταβαίνετε από λειτουργία γωνιακού
πριονιού σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού ή το αντίστροφο.
Φροντίστε να διατηρείτε το χώρο του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα επίπεδο, σε καλή
κατάσταση και χωρίς διάσπαρτα υλικά, όπως ροκανίδια ή αποκομμένα τεμάχια.
Φροντίστε για την παροχή επαρκούς γενικού ή τοπικού φωτισμού.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας όταν είναι απαραίτητο,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
ʵʵ Προστατευτικά για την ακοή για την ελάττωση του κινδύνου απώλειας ακοής.
ʵʵ Μηχανισμός αναπνευστικής προστασίας για την ελάττωση του κινδύνου εισπνοής
επιβλαβούς σκόνης.
ʵʵ Γάντια για το χειρισμό λεπίδων πριονιού και υλικού με τραχεία επιφάνεια. Οι λεπίδες πρέπει
να μεταφέρονται σε βάση εφόσον είναι πρακτικό.
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο πάνω
σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
Αποφύγετε να απομακρύνετε τυχόν αποκομμένα κομμάτια ή άλλα τμήματα του υπό
κατεργασία τεμαχίου από την περιοχή κοπής, όσο λειτουργεί το πριόνι και η κεφαλή κοπής δεν
βρίσκεται στη θέση ανάπαυσης.
Αντικαταστήστε την εμπρόσθια πλάκα όταν φθαρεί.
Αντικαταστήστε το τραπέζι όταν η εγκοπή στο τραπέζι είναι πολύ πλατιά.
Αναφέρατε στον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε τυχόν σφάλματα στο μηχάνημα,
συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων στα προστατευτικά ή τη λεπίδα του πριονιού, αμέσως
μόλις τα εντοπίσετε.
Βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα της λεπίδας του πριονιού επικαλύπτεται εντελώς στη
λειτουργία γωνιακής κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός στη θέση εργασίας σε λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός όταν εκτελείτε κοπές με φαλτσογωνία σε
λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία αυλακώσεων σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού,
χρησιμοποιώντας κατάλληλο σύστημα προστασίας. Δεν επιτρέπεται η πλάνιση εμβολισμού.
Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη
σας παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
ʵʵ Τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει περισσότερη σκόνη από
το ξύλο)
ʵʵ Διορθώστε τη ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού
ʵʵ Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη απομάκρυνση σκόνης, καθώς και
απορροφητήρες, διαφράγματα και αγωγοί.
ʵʵ Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 20 m/s
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος, απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα
και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα
άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής δύναμης προώθησης κατά
την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη
δύναμη προώθησης.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου
8 mm και μήκους 80 mm (εικ. C2).
•
Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών των σφιγκτήρων προτού
ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία.
Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα εάν το προστατευτικό δεν βρίσκεται στη θέσεις του ή
εάν το προστατευτικό δεν λειτουργεί ή εάν δεν έχει συντηρηθεί κατάλληλα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι χωρίς την πλάκα κοπής.
101
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην τοποθετήσετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι
συνδεδεμένο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.
Μην προσπαθήσετε ποτέ να σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα σε λειτουργία προκαλώντας
εμπλοκή της λεπίδας με ένα εργαλείο ή άλλο μέσο. Μπορεί να συμβούν κατά λάθος
σοβαρά ατυχήματα.
Προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε παρελκόμενο συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών. Η
ακατάλληλη χρήση ενός παρελκομένου μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα ανάλογα με το υλικό προς κοπή.
Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού
ή ένα τραχύ υλικό.
Ανυψώστε τη λεπίδα από την τομή του υπό κατεργασία τεμαχίου, προτού απελευθερώσετε
το διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός όταν εκτελείτε κοπές με φαλτσογωνία.
Μη σφηνώνετε τυχόν αντικείμενα στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον άξονα
του κινητήρα.
Το προστατευτικό της λεπίδας στο πριόνι σας ανυψώνεται αυτόματα όταν κατεβαίνει
ο βραχίονας. Επίσης, χαμηλώνει επάνω από τη λεπίδα όταν ανυψωθεί ο βραχίονας. Το
προστατευτικό μπορεί να ανυψωθεί χειροκίνητα κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση λεπίδων
πριονιού ή για λόγους επιθεώρησης του πριονιού. Ποτέ μην υψώνετε χειροκίνητα το
προστατευτικό της λεπίδας εκτός και αν το πριόνι είναι εκτός λειτουργίας.
Διατηρείτε το χώρο γύρω από το μηχάνημα σε καλή κατάσταση και χωρίς διάσπαρτα υλικά,
όπως ροκανίδια ή αποκομμένα τεμάχια.
Ελέγχετε περιοδικά εάν οι υποδοχές αερισμού του κινητήρα είναι καθαρές και χωρίς ροκανίδια.
Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής όταν φθαρεί.
Αποσυνδέετε το μηχάνημα από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο προτού πραγματοποιήσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή κατά την αλλαγή της λεπίδας.
Μην πραγματοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης ενώ το
μηχάνημα λειτουργεί και η κεφαλή δεν βρίσκεται στη θέση ηρεμίας.
Εφόσον είναι δυνατό, τοποθετείτε πάντοτε το μηχάνημα επάνω σε πάγκο.
Εάν χρησιμοποιείτε λέιζερ για την υπόδειξη της γραμμής κοπής, βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ είναι
κατηγορίας 2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60825-1:2007. Μην αντικαθιστάτε μια δίοδο λέιζερ
με δίοδο διαφορετικού τύπου. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε για την επισκευή του λέιζερ
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε λειτουργία φαλτσοπρίονου αν δεν έχει τοποθετηθεί
το προστατευτικό ( 50 , εικ. D).
Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 150 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος
τεμαχίου εργασίας:
ʵʵ Ύψος 68 mm επί πλάτος 140 mm επί μήκος 600 mm
ʵʵ Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο
πρόσθετο τραπέζι, π.χ. DE3497. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για επιτραπέζια πριόνια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού με πάχος σώματος μεγαλύτερο ή με πλάτος μικρότερο
από το πάχος του θραύστη.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση λαο ότι η οδόντωση
δείχνει προς το μπροστινό μέρος του πάγκου πριονίσματος.
Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των λαβών των σφιγκτήρων προτού ξεκινήσετε
οποιαδήποτε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και οι φλάντζες είναι καθαρές και ότι οι χωνευτές πλευρές του
κολάρου εφαρμόζουν στη λεπίδα. Συσφίξτε με ασφάλεια το περικόχλιο του άξονα.
Διατηρείτε τη λεπίδα αιχμηρή και σωστά τοποθετημένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο θραύστης έχει ρυθμιστεί σε σωστή απόσταση από τη λεπίδα - το πολύ 5 mm.
Ποτέ μη λειτουργείτε το πριόνι εάν το επάνω και το κάτω προστατευτικό δεν βρίσκονται στη
θέση τους.
Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας.
Αποσυνδέετε το πριόνι από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο προτού αλλάξετε λεπίδα ή
πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια ράβδο ώθησης και φροντίζετε να μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε
απόσταση μικρότερη των 150 mm από τη λεπίδα κατά την κοπή.
Μην επιχειρήσετε να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία υπό οποιαδήποτε άλλη τάση εκτός
από την προκαθορισμένη.
Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενόσω το μηχάνημα είναι σε λειτουργία.
Μη πλησιάζετε στο χώρο πίσω από τη λεπίδα του πριονιού.
Πάντοτε διατηρείτε τη ράβδο ώθησης στη θέση της όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μη στέκεστε επάνω από τη μονάδα.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα της λεπίδας είναι
καλυμμένο, π.χ. από το προστατευτικό.
Μη χρησιμοποιείτε το προστατευτικό ως μέσο χειρισμού ή μεταφοράς.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με πάχος σώματος μεγαλύτερο ή με πλάτος μικρότερο από το
πάχος του θραύστη.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπίδες ειδικά σχεδιασμένες για ελάττωση
του θορύβου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για πριόνια με τραπέζι
•
102
Δεν επιτρέπονται εργασίες δημιουργίας εσοχής, εγκοπής ή αυλάκωσης.
•
•
Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας. Ποτέ μην κόβετε
τεμάχιο εργασίας που είναι μικρότερο από 50 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος
τεμαχίου εργασίας:
ʵʵ Ύψος 62 mm επί πλάτος 600 mm επί μήκος 1500 mm
ʵʵ Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο
πρόσθετο τραπέζι, π.χ. DE3497 ή DE3472.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής με
διαβάθμιση έντασης ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση πριονιών:
Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή περιστρεφόμενων μερών
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
• Εξασθένηση της ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της περιστρεφόμενης λεπίδας
του πριονιού.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των προστατευτικών.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που δημιουργείται κατά το πριόνισμα ξύλου και
ιδιαίτερα δρυός, οξιάς και MDF.
Η παραγωγή θορύβου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
• Το υλικό που κόβεται.
• Τον τύπο της λεπίδας πριονιού.
• Τη δύναμη προώθησης.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων:
• Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν κόβετε ξύλο.
• Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
• Φθαρμένη λεπίδα πριονιού.
• Το τεμάχιο εργασίας δεν καθοδηγείται με ακρίβεια.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Η κατασκευή του μηχανήματος αυτού είναι κατηγορίας 1 και γι' αυτό απαιτείται
γειωμένη σύνδεση.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μερικώς συναρμολογημένο μηχάνημα
4Σκέλη
1 Λεπίδα πριονιού
1Κουτί που περιέχει:
1 Επάνω προστατευτικό για τη θέση επιτραπέζιου πριονιού
1 Προστατευτικό για κάτω από την έδρα για τη θέση γωνιακού πριονιού
1 Παράλληλος οδηγός
1 Ράβδος ώθησης
1 Σφικτήρας υλικού
1 Πλαστική σακούλα που περιέχει:
4 κομβία ασφαλείας M8
4 M8 x 50 μπουλόνια με κεφαλή σε σχήμα μανιταριού
4 επίπεδες ροδέλες D8
1 Μεταλλικός δακτύλιος ασφαλείας
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
• Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Ελληνικά
30 Αναστολέας περιστροφής (DE3462)
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
31 Αναστολέας μήκους για υπό κατεργασία τεμάχια μικρού ύψους (για χρήση με ράγες-
οδηγούς 29 ) (DE3460)
32 Στήριγμα με αφαιρούμενο αναστολέα (DE3495)
33 Στήριγμα με αναστολέα που έχει αφαιρεθεί (DE3495)
✔
οτέ μη χρησιμοποιήσετε το φαλτσοπρίονο χωρίς το προστατευτικό
Π
στη θέση του.
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία γωνιακού πριονιού,
φροντίστε να χρησιμοποιείτε το διακόπτη ενεργοποίησης όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το μηχάνημα. Σε αυτό τον τρόπο
λειτουργίας, μη χρησιμοποιείτε το κουτί διακοπτών.
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένος ο θραύστης. Μη
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον θραύστη.
η χρησιμοποιείτε τον θραύστη κατά τη χρήση του μηχανήματος
Μ
σε λειτουργία γωνιακού πριονιού. Βεβαιωθείτε ότι ο θραύστης έχει
ασφαλίσει στην επάνω θέση ανάπαυσης (εικ. A2).
Σημείο μεταφοράς
θεση κωδικου ημερομηνιας [εικ. (Fig.) A1]
Ο κωδικός 39 , ημερομηνίας ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A1–A8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
A1
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) (λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού)
2 Μοχλός αποδέσμευσης έδρας
3 Σφιγκτήρας περιστρεφόμενης έδρας
4 Έδρα γωνιακού πριονιού
5 Περιστρεφόμενη έδρα
6 Οδηγός δεξιάς πλευράς
7 Οδηγός αριστερής πλευράς
8 Έμβολο θέσης περιστρεφόμενης έδρας
9 Επίστρωμα άκρου κλίμακας/έδρας λοξοτομής
10 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
11 Σταθερό επάνω προστατευτικό λεπίδας
12 Κινητό κάτω προστατευτικό λεπίδας
13 Μοχλός αποδέσμευσης προστατευτικού
14 Λαβή λειτουργίας
A2
14 Λαβή λειτουργίας
15 Μοχλός ενεργοποίησης (λειτουργία γωνιακού πριονιού)
16 Θραύστης
17 Ράβδος ώθησης
18 Σκέλος
19 Πόδι
20 Μηχανισμός ασφάλισης έδρας
21 Βραχίονας συγκράτησης έδρας πριονιού
22 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού
A3
22 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
23 Προσαρμογέας ύψους
24 Έδρα επιτραπέζιου πριονιού
25 Επάνω προστατευτικό λεπίδας
26 Παράλληλος οδηγός
27 Οδηγός λοξοτομής (προαιρετικό)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
Για χρήση σε λειτουργία γωνιακού πριονιού:
A4
28 Ρυθμιζόμενη βάση 760 mm (μέγιστο ύψος) (DE3474)
29 Ράγες οδηγού στήριξης 1.000 mm (DE3494)
Ράγες οδηγού στήριξης 500 mm (DE3491)
34 Σφιγκτήρας υλικού (DE3461)
A5
35 Μετακινούμενη έδρα με στήριγμα (DE3497)
ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΎ:
A3
27 Οδηγός λοξοτομής (DE3496)
A6
36 Έδρα επέκτασης (DE3472)
A7
37 Απλή ολισθαίνουσα έδρα (DE3471)
ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΊΖΕΤΑΙ
-- Διπλή ολισθαίνουσα έδρα
Για χρήση σε όλους τους τρόπους λειτουργίας:
A8
38 Σετ εξαγωγής σκόνης, τριών δρόμων (DE3500
Προοριζομενη Χρηση
Το δισκοπρίονο DeWALT με δυνατότητα αναστροφής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως
φαλτσοπρίονο ή ως πάγκος πριονιού ώστε να πραγματοποιούνται εύκολα, με ακρίβεια και με
ασφάλεια, οι τέσσερις κύριες λειτουργίες πριονίσματος της διαμήκους κοπής, εγκάρσιας κοπής,
λοξής κοπής και λοξοτομής.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα μύτης καρβιδίου ονομαστικής διαμέτρου
250 mm για επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών
Λειτουργία γωνιακού πριονιού
Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, το μηχάνημα χρησιμοποιείται στην κατακόρυφη θέση, τη
θέση λοξοτομής ή κοπής με φάλτσο.
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού
Με τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κεντρικό του άξονα, το μηχάνημα
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τυπικών εργασιών σχισίματος και για το πριόνισμα τεμαχίων
μεγάλου εύρους, με χειροκίνητη τροφοδοσία του υπό κατεργασία τεμαχίου στη λεπίδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις άλλες από αυτές που
περιγράφονται στο παρόν.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Άνοιγμα της συσκευασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν πρόκειται να μετακινήσετε το μηχάνημα, ζητάτε πάντοτε
βοήθεια. Το μηχάνημα είναι πολύ βαρύ για να μπορεί να το μεταφέρει μόνο ένα άτομο.
1. Αφαιρέστε από το κουτί τα υλικά συσκευασίας που είναι χαλαρά συνδεδεμένα.
2. Τραβήξτε το μηχάνημα έξω από το κουτί.
3. Αφαιρέστε το κουτί με τα εξαρτήματα από το εσωτερικό του μηχανήματος.
4. Αφαιρέστε από το μηχάνημα τυχόν υπόλοιπα υλικά συσκευασίας.
Συναρμολόγηση των σκελών (εικ. C1)
Αφού συναρμολογήσετε τα σκέλη, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση ως
αυτόνομο σύστημα.
1. Αναποδογυρίστε το μηχάνημα.
2. Περάστε ένα μπουλόνι στερέωσης για τραβέρσες 47 από την επίπεδη πλευρά μέσω των
οπών σε καθένα από τα σκέλη 18 .
3. Τοποθετήστε ένα κομβίο ασφάλισης 48 και μια ροδέλα 49 στα μπουλόνια.
4. Περάστε ένα σκέλος 18 σε καθένα από τα σημεία συναρμολόγησης 46 που βρίσκονται
στις άκρες του εσωτερικού της βάσης. Για κάθε σκέλος, φροντίστε το κομβίο ασφάλισης και
η ροδέλα να βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος της υποδοχής με το ανοιχτό άκρο.
5. Συσφίξτε τα κομβία ασφάλισης.
6. Γυρίστε το μηχάνημα στην ίσια θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο. Ρυθμίστε το ύψος
σύσφιξης των σκελών, εάν είναι απαραίτητο.
103
Ελληνικά
Τοποθέτηση του μηχανήματος στον πάγκο εργασίας (εικ. C2)
Αν αφαιρεθούν τα πόδια, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω σε πάγκο
εργασίας. Για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να στερεωθεί στον
πάγκο εργασίας και να σταθεροποιηθεί με μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
Συναρμολόγηση για λειτουργία γωνιακού πριονιού
Τοποθέτηση του προστατευτικού κάτω από την έδρα (εικ. D)
Το προστατευτικό κάτω από την έδρα 50 τοποθετείται στο επάνω μέρος της έδρας του
επιτραπέζιου πριονιού.
1. Τοποθετήστε τα δύο άγκιστρα του αριστερού μέρους του προστατευτικού στις επιμήκεις
υποδοχές που βρίσκονται στο αριστερό μέρος της υποδοχής της λεπίδας 52 .
2. Τοποθετήστε το επίπεδο προστατευτικό στην έδρα και πιέστε το στον μεταλλικό
δακτύλιο ασφαλείας.
3. Για να το αφαιρέσετε, χαλαρώστε τον μεταλλικό δακτύλιο με ένα κατσαβίδι και
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.
Αναποδογύρισμα της κεφαλής και της έδρας του πριονιού
(εικ. A3, E1, E2)
1. Κρατήστε την έδρα του πριονιού με το ένα χέρι και ωθήστε τον μοχλό αποδέσμευσης της
έδρας 2 προς τα αριστερά (εικ. E1).
2. Πιέστε την έδρα προς τα κάτω στο εμπρός μέρος και περιστρέψτε την εντελώς έως ότου
το συγκρότημα του κινητήρα βρεθεί στην ανώτατη θέση και η οδόντωση συμπλεχθεί στην
οδόντωση συγκράτησης του μηχανισμού ασφάλισης της έδρας 20 .
3. Το συγκρότημα της κεφαλής συγκρατείται κάτω από έναν ιμάντα στερέωσης στο εμπρός
μέρος και έναν προσαρμογέα ύψους 23 στο πίσω μέρος (εικ. A3).
4. Αφαιρέστε τον ιμάντα.
5. Περιστρέψτε τον τροχό 55 αριστερόστροφα, ενώ κρατάτε κάτω την κεφαλή έως ότου ο
βραχίονας σχήματος «U» 56 αποδεσμευτεί από το σημείο έδρασής του (εικ. E2).
6. Περιστρέψτε και ωθήστε τον προσαρμογέα ύψους προς τα επάνω.
7. Κρατώντας την κεφαλή σταθερά, αφήστε την πίεση του ελατηρίου να μετακινήσει την
κεφαλκή προς τα επάνω στη θέση ανάπαυσής της.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού (εικ. A2, F1 –F3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο
με τον περιγραφόμενο τρόπο. Ποτε μην προσαρμόσετε άλλη λεπίδα από αυτές που
περιγράφονται στα Tεχνικά δεδομένα. Συνιστούμε τον Αρ. καταλόγου: DT4321
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και
μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πάντοτε να αλλάζετε λεπίδες όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία
γωνιακής κοπής.
1. Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού 16 είναι στερεωμένο στην πάνω θέση ηρεμίας
(εικ. A2).
2. Εισάγετε το κλειδί Άλεν 57 στο άκρο άξονα (εικ. F1) μέσα από την οπή 58 του
περιβλήματος ιμάντα. Τοποθετήστε το κλειδί λεπίδας 59 πάνω στη βίδα 60 ασφάλισης
της λεπίδας (εικ. F2).
3. Η βίδα ασφάλισης της λεπίδας διαθέτει αριστερόστροφο σπείρωμα. Επομένως κρατώντας
το κλειδί Άλεν σταθερά, περιστρέψτε το κλειδί λεπίδας δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε
τη σύνδεση.
4. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης 13 της ασφάλισης κεφαλής για να απελευθερώσετε
το κάτω προστατευτικό 12 και κατόπιν ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο το
κάτω προστατευτικό.
5. Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης της λεπίδας 60 και το εξωτερικό κολάρο του άξονα 61 (εικ. F3).
6. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντζα και οι δύο όψεις της λεπίδας είναι καθαρές και
χωρίς σκόνη.
7. Τοποθετήστε τη λεπίδα 62 στη βάση 63 που παρέχεται στο εσωτερικό κολάρο του
άξονα 64 , φροντίζοντας η οδόντωση στο κάτω άκρο της λεπίδας να βλέπει προς το πίσω
μέρος του πριονιού (μακριά από τον χειριστή).
8. Χαλαρώστε προσεκτικά τη λεπίδα στη θέση της και απελευθερώστε το κάτω
προστατευτικό λεπίδας.
9. Αντικαταστήστε το εξωτερικό κολάρο του άξονα.
10. Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας 60 περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα ενώ
κρατάτε το κλειδί Άλεν σταθερά με το άλλο χέρι σας.
11. Τοποθετήστε το κλειδί λεπίδας και το κλειδί Άλεν στη θέση αποθήκευσής τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση της λεπίδας, πάντα
ελέγχετε ότι η λεπίδα καλύπτεται πλήρως από το προστατευτικό. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί
λεπίδας και το κλειδί Άλεν έχουν επανατοποθετηθεί στη θέση φύλαξής τους.
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία γωνιακού πριονιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προσέξτε ότι η λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον
περιγραφόμενο τρόπο. ΠΟΤΕ μην προσαρμόσετε άλλη λεπίδα πριονιού εκτός από ότι
περιγράφεται στα Tεχνικά δεδομένα. Συνιστούμε τον αρ. καταλόγου: DT4321.
104
Το γωνιακό σας πριόνι ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Εάν χρειαστεί εκ νέου ρύθμιση,
λόγω μεταφοράς και διακίνησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για τη ρύθμιση του πριονιού σας. Μετά την πραγματοποίησή τους, οι ρυθμίσεις αυτές
πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον οδηγό (εικ. G1, G2, H)
Με την κεφαλή στην κατακόρυφη θέση και τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 22 αποδεσμευμένη, χαλαρώστε τη βίδα κλειδώματος 65 στο έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης
έδρας 8 (εικ. G1).
1. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα εισέλθει στην πλάκα κοπής.
2. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο 66 στην αριστερή πλευρά 7 του οδηγού και της
λεπίδας 62 (εικ. G2). Η γωνία πρέπει να είναι 90°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με
το ορθογωνιόμετρο.
3. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Περιστρέψτε τον δακτύλιο έκκεντρης ρύθμισης 67 έως ότου η όψη της λεπίδας του
πριονιού εφαρμόζει επίπεδα στο ορθογωνιόμετρο (εικ. G1).
4. Συσφίξτε τη βίδα κλειδώματος 65 .
5. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινες ενδείξεις 68 κοντά στην υποδοχή λεπίδας 52 είναι
ευθυγραμμισμένες με τη θέση 0° 69 στις δύο κλίμακες (εικ. H).
6. Εάν απαιτείται ρύθμιση, χαλαρώστε τις βίδες 70 και ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις. Επίσης,
η θέση των 45° πρέπει να είναι πλέον ακριβής. Εάν αυτό δεν ισχύει, η λεπίδα δεν είναι
κατακόρυφη στην κατακόρυφη έδρα (δείτε παρακάτω).
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στην έδρα (εικ. I1, I2)
1. Χαλαρώστε το κομβίο του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 22 (εικ. I1).
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς
κατακόρυφη και συσφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
3. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα εισέλθει στην πλάκα κοπής.
4. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο 66 στην έδρα και επάνω και σε επαφή με τη
λεπίδα 62 (εικ. I2). Η γωνία πρέπει να είναι 90°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με
το ορθογωνιόμετρο.
5. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Χαλαρώστε το κομβίο του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 22 (εικ. I1) και περιστρέψτε
τον τερματικό κοχλία ρύθμισης κατακόρυφης θέσης 71 προς τα μέσα ή προς τα
έξω, έως ότου η λεπίδα βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με το
ορθογωνιόμετρο 66 (εικ. I2).
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας γωνιακής κοπής
(εικ. A1, A2, H)
Οι θέσεις ευθείας εγκάρσιας κοπής και λοξοτομής 45° είναι προκαθορισμένες.
1. Τραβήξτε προς τα επάνω το έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης έδρας 8 και περιστρέψτε
το αριστερόστροφα κατά ένα τέταρτο της στροφής (εικ. A1).
2. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα 3 του περιστρεφόμενου τραπεζιού. Η λαβή επιτρέπει ενέργεια
τύπου καστάνιας όταν δεν είναι εφικτή πλήρης περιστροφή της λαβής.
3. Πιάστε τη λαβή ελέγχου 14 (εικ. A2), πιέστε το μοχλό 13 απελευθέρωσης του
προστατευτικού και χαμηλώστε το πριόνι περίπου κατά το μισό της διαδρομής (εικ. Α1).
4. Περιστρέψτε την κεφαλή του πριονιού στην επιθυμητή θέση με το περιστρεφόμενο
τραπέζι της.
5. Συσφίξτε το σφιγκτήρα 3 του περιστρεφόμενου τραπεζιού. Το έμβολο ρύθμισης θέσης 8 του περιστρεφόμενου τραπεζιού θα συμπλεχθεί αυτόματα (εικ. A1).
6. Χρησιμοποιώντας τα κόκκινα σημάδια 68 , το τραπέζι φαλτσοπρίονου 4 μπορεί να
ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε γωνία λοξοτομής αριστερά ή δεξιά μεταξύ 0° και 45° (εικ. H).
7. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προκαθορισμένες θέσεις. Το έμβολο θέσης
της περιστρεφόμενης έδρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδιάμεσες τιμές γωνίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Φροντίζετε πάντοτε να κάνετε μια δοκιμαστική κοπή σε ένα άχρηστο
τεμάχιο ξύλου, για να ελέγξετε την ακρίβεια.
Ρύθμιση του οδηγού (εικ. J1, J2)
Το κινούμενο μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε να
παρέχει μέγιστη υποστήριξη στο υπό κατεργασία αντικείμενο κοντά στη λεπίδα, επιτρέποντας
ταυτόχρονα στο πριόνι να προβεί σε κοπή με φαλτσογωνία σε πλήρη γωνία 45° προς τα
αριστερά. Η απόσταση μετακίνησης περιορίζεται από αναστολείς και στις δύο κατευθύνσεις.
Ρύθμιση του οδηγού 7 :
1. Ανυψώστε το μοχλό 72 για να απελευθερώσετε τον οδηγό 7 .
2. Μετακινήστε τον οδηγό προς τα αριστερά.
3. Πραγματοποιήστε ένα πέρασμα χωρίς ρεύμα, έχοντας το πριόνι απενεργοποιημένο και
ελέγξτε για τυχόν διάκενο. Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη
λεπίδα, αλλά και σε πρακτική απόσταση για να παρέχεται η μέγιστη υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου, χωρίς να υπάρχει παρεμβολή με την κίνηση του βραχίονα προς
τα επάνω και προς τα κάτω.
4. Πιέστε το μοχλό 72 προς τα κάτω για να ασφαλίσει ο οδηγός στη θέση του.
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας φαλτσογωνίας (εικ. J1, K1, K2)
1. Ολισθήστε τον πλευρικό οδηγό προς τα αριστερά έως το σημείο που φτάνει (εικ. J1).
2. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 22 και μετακινήστε την κεφαλή του
πριονιού προς τα αριστερά. Αυτή είναι η θέση κοπής με φαλτσογωνία 45°.
3. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία 73 προς τα μέσα ή προς τα έξω, όπως απαιτείται,
έως ότου ο δείκτης 74 εμφανίσει 45°.
Ελληνικά
Συναρμολόγηση για λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού
3. Προχωρήστε σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα Αναποδογύρισμα της κεφαλής
και της έδρας του πριονιού.
4. Χαλαρώστε το μπουλόνι σφιγκτήρα του θραύστη 75 και αφαιρέστε το νθραύστη 16 , ενώ
κρατάτε το προστατευτικό της λεπίδας 12 (εικ. L1).
5. Χαμηλώστε το προστατευτικό της λεπίδας.
6. Τοποθετήστε τον θραύστη στη θέση αποθήκευσής του στην κεφαλή του πριονιού.
7. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάτω από την έδρα 50 (εικ. D).
Αλλαγή από λειτουργία γωνιακού πριονιού σε λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού (εικ. A1–A3, E2, L1, L2)
1. Θέστε τη λεπίδα σε θέση εγκάρσιας κοπής 0° με σωστά τοποθετημένο το έμβολο θέσης της
περιστρεφόμενης έδρας 8 και αφού έχετε ασφαλίσει το σφιγκτήρα της περιστρεφόμενης
έδρας 3 (εικ. A1).
2. Χαλαρώστε το μπουλόνι σφιγκτήρα του θραύστη 75 τόσο όσο χρειάζεται για να εισέλθει ο
θραύστης στην οπή τοποθέτησης (εικ. L1).
3. Πάρτε τον θραύστη 16 από τη θέση αποθήκευσής του στην κεφαλή του πριονιού (εικ. A2).
4. Συμπιέστε το μοχλό απελευθέρωσης του προστατευτικού 13 για να απελευθερωθεί το
προστατευτικό της λεπίδας 12 και, στη συνέχεια, ανυψώστε το προστατευτικό της λεπίδας
όσο περισσότερο γίνεται (εικ. A1).
5. Μετακινήστε τον βραχίονα του θραύστη 76 στην υποδοχή τοποθέτησης 77 (εικ. L1).
Συσφίξτε το μπουλόνι του σφιγκτήρα.
6. Απελευθερώστε προσεκτικά το κάτω προστατευτικό έως ότου διατηρηθεί στη θέση του
πίσω από την ακμή που προεξέχει από το εσωτερικό του θραύστη.
7. Αφαιρέστε το προστατευτικό που βρίσκεται κάτω από την έδρα.
8. Πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή του πριονιού και περιστρέψτε τον προσαρμογέα
ύψους 23 , έως ότου ο βραχίονας σχήματος «U» 56 δεσμευτεί επάνω στον πείρο που
παρέχεται στη βάση (εικ. E2).
9. Περιστρέψτε τον τροχό του προσαρμογέα 55 για να κάνετε τη λεπίδα και τον θραύστη
να προεξέχουν από την έδρα του επιτραπέζιου πριονιού 24 (εικ. A3), για την παροχή του
μέγιστου βάθους κοπής σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η λεπίδα δεν πρέπει να μπλοκάρει το κάτω προστατευτικό λεπίδας.
10. Τραβήξτε προς τα αριστερά το μοχλό απελευθέρωσης της έδρας 2 , ανασηκώστε
την μπροστινή ακμή της έδρας και γυρίστε την προς τα πίσω προς τις 180° έως ότου
η οδόντωση του μηχανισμού ασφάλισης της έδρας 20 ενεργοποιήσει αυτόματα τον
μοχλό συγκράτησης της έδρας πριονιού για να την ασφαλίσει σε λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού (εικ. L2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προσέξτε να μη χάσετε τον έλεγχο κατά την κίνηση της έδρας.
Θέση του θραύστη (εικ. M)
1. Τοποθετήστε τον θραύστη 16 με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Μετά την
τοποθέτησή του, ο θραύστης δεν απαιτεί περαιτέρω ρυθμίσεις.
Τοποθέτηση του επάνω προστατευτικού λεπίδας (εικ. N)
Το επάνω προστατευτικό λεπίδας 25 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τοποθετείται γρήγορα
και εύκολα, μέσω ενός ελατηριωτού εμβόλου στην οπή του θραύστη 16 αμέσως μετά την
τοποθέτησή του μέσω του πάγκου εργασίας σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
Ασφαλίστε το επάνω προστατευτικό της λεπίδας 25 στο θραύστη τραβώντας το κομβίο 76 για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση του εμβόλου στο προστατευτικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το πριόνι σε λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού αν δεν να έχετε τοποθετήσει σωστά το επάνω προστατευτικό.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου οδηγού (εικ. O)
Ο διπλού ύψους παράλληλος οδηγός 26 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο θέσεις (11 ή
62 mm). Ο παράλληλος οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας.
Για να τοποθετήσετε τον οδηγό στην κατάλληλη θέση, ακολουθήστε την εξής
διαδικασία:
1. Χαλαρώστε το κομβίο 77 .
2. Μετακινήστε το βραχίονα από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Η πλάκα σύσφιξης 78 συμπλέκεται πίσω από την μπροστινή ακμή της έδρας.
3. Συσφίξτε το κομβίο 77 .
4. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
5. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι παράλληλος προς τη λεπίδα, ελέγχοντας την
απόσταση ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό στο μπροστινό και το πίσω μέρος της
λεπίδας. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στο στήριγμα του οδηγού
προς τα μέσα ή προς τα έξω, ανάλογα με το τι είναι απαραίτητο.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του οδηγού είναι να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της λεπίδας.
Για να προετοιμάσετε τον οδηγό για χρήση στην αριστερή πλευρά της λεπίδας,
ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Χαλαρώστε το κομβίο 77 .
2. Τραβήξτε προς τα έξω το βραχίονα 79 και επανατοποθετήστε τον στον άλλο άκρο.
3. Τοποθετήστε τον οδηγό στην έδρα.
4. Συσφίξτε το κομβίο 77 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε το προφίλ των 11 mm για το σχίσιμο τεμαχίων
χαμηλού ύψους προς κατεργασία για να επιτρέπεται η πρόσβαση ανάμεσα στη λεπίδα και
τον οδηγό για τη ράβδο ώθησης 17 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Το πίσω άκρο του οδηγού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το
μπροστινό μέρος του θραύστη.
Αλλαγή από λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού σε λειτουργία
γωνιακού πριονιού (εικ. A3, D,E2, L1)
1. Αφαιρέστε τον παράλληλο οδηγό 26 . (εικ. A3)
2. Περιστρέψτε τον τροχό 55 του προσαρμογέα ύψους 23 για την παροχή μέγιστου βάθους
κοπής σε λειτουργία γωνιακού πριονιού (εικ. E2).
Πριν τη λειτουργία
•
•
•
•
•
Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες
λεπίδες πριονιού. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να υπερβαίνει
την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του πριονιού.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών των σφιγκτήρων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό προς πριόνισμα έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση του.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική πίεση στη
λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας,το κινητό κάτω
προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από
το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη
λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος
και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A1–A2, P)
Το μηχάνημα διαθέτει δύο ανεξάρτητα συστήματα διακοπτών. Σε λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού, χρησιμοποιείται ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 (εικ. A1). Σε
λειτουργία γωνιακού πριονιού, χρησιμοποιείται ο διακόπτης ενεργοποίησης 15 (εικ. A2).
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού (εικ. P)
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης που χρησιμοποιείται σε λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα:
-- Λειτουργία απεμπλοκής σε μη παρουσία τάσης: Εάν η τροφοδοσία κοπεί για
οποιονδήποτε λόγο, ο διακόπτης πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα εκ νέου.
-- Επιπλέον ασφάλεια: Η πλάκα του καλύμματος ασφαλείας με μεντεσέδες μπορεί να
ασφαλίσει περνώντας ένα λουκέτο από το μάνδαλο στο κέντρο. Η πλάκα χρησιμεύει
και σαν κουμπί διακοπής εύκολου εντοπισμού, αφού πιέζοντας το μπροστινό μέρος της
πλάκας θα πιεστεί το κουμπί διακοπής λειτουργίας.
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το πράσινο κουμπί εκκίνησης 80 .
Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, πιέστε το κόκκινο κουμπί διακοπής 81 .
Λειτουργία γωνιακού πριονιού (εικ. A2)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης 15 .
Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης.
Βασικές εργασίες κοπής
Πριόνισμα σε λειτουργία γωνιακού πριονιού
Είναι επικίνδυνο να λειτουργείτε το εργαλείο χωρίς προστατευτικά. Τα προστατευτικά πρέπει
να βρίσκονται στη θέση τους όταν πριονίζετε.
• Βεβαιωθείτε ότι προστατευτικό κάτω από την έδρα δεν έχει φράξει από πριονίδια.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας (εικ. Q, R, S, X)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι σφιγμένο, ισορροπημένο και
στερεωμένο πριν από μια κοπή, μπορεί να μην είναι πλέον ισορροπημένο αφού
ολοκληρωθεί η κοπή. Ένα μη ισορροπημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει ανατροπή
του πριονιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το πριόνι,
όπως τραπεζιού ή πάγκου εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας και
βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια.
Μπορεί να προκύψει τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει να παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη
βάση του πριονιού όταν χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο
εργασίας στη βάση του πριονιού – όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της περιοχής
105
Ελληνικά
εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα σύσφιξης δεν είναι συσφιγμένο στο άκρο της βάσης
του πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε ένα σφιγκτήρα εργασίας για να διατηρείτε τον έλεγχο
και να μειώνετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας ή τραυματισμού.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα τεμαχίου εργασίας 34 που συνοδεύει το πριόνι σας. Άλλα
βοηθήματα, όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου ή σφιγκτήρες σχήματος C
μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη και σχήματα υλικών. Ο αριστερός οδηγός
μπορεί να κινηθεί από πλευρά σε πλευρά για υποβοήθηση της στερέωσης.
Για τοποθετηση του σφιγκτηρα
1. Εισάγετε το σφιγκτήρα τεμαχίου εργασίας στην οπή εγκάρσια προς τον οδηγό
λοξής κοπής.
2. Περιστρέψτε το βραχίονα του σφιγκτήρα προς το μπροστινό μέρος του φαλτσοπρίονου.
3. Ξεσφίξτε τη λαβή για να ρυθμίσετε τη θέση του βραχίονα προς τα πάνω και κάτω και
στερεώστε τον στο επιλεγμένο ύψος.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να συσφίξετε καλά το τεμάχιο εργασίας.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS
(UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP
DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Γενικός χειρισμός
• Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, η κεφαλή του πριονιού ασφαλίζει αυτόματα στην
επάνω θέση «στάσης».
• Εάν πιέσετε το μοχλό απελευθέρωσης του προστατευτικού, θα απασφαλίσει η κεφαλή
του πριονιού. Η μετακίνηση της κεφαλής προς τα κάτω ανασύρει το αφαιρούμενο
κάτω προστατευτικό.
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποτρέψετε την επιστροφή του κάτω προστατευτικού στη
θέση στάσης μετά την ολοκλήρωση της κοπής.
• Το ελάχιστο μήκος αποκοπής υλικού είναι 10 mm.
• Κατά την κοπή τμημάτων UPVC, ένα ξύλινο τεμάχιο στήριξης με συμπληρωματικό προφίλ
πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το υπό κοπή υλικό για να παρέχει κατάλληλη στήριξη.
Κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή (εικ. Q)
1. Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη έδρα σε 0° και βεβαιωθείτε ότι το έμβολο θέσης έχει
ενεργοποιηθεί
2. Συσφίξτε το κομβίο σύσφιξης της περιστρεφόμενης έδρας.
3. Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό. Κρατήστε τη λαβή ελέγχου και
πιέστε προς τα μέσα το μοχλό ανάσυρσης του προστατευτικού.
4. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.
5. Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
6. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής και προτού επιστρέψετε την κεφαλή στην άνω
θέση ηρεμίας, αφήστε το διακόπτη και περιμένετε έως ότου η λεπίδα του πριονιού
ακινητοποιηθεί εντελώς.
7. Απελευθερώστε το μοχλό ανάσυρσης του προστατευτικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αποτροπή ζημιών, μην αφήνετε την κεφαλή του πριονιού να
αναπηδήσει ανεξέλεγκτα προς τα πίσω.
Γωνιακή κοπή (εικ. R)
1. Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία λοξοτομής.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του σφιγκτήρα της περιστρεφόμενης έδρας έχει συσφιχθεί
με ασφάλεια.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.
4. Αποτρέψτε την κοπή της έδρας από τη λεπίδα εάν η γωνία δεν είναι 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν λοξοτέμνετε το άκρο ενός τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα
αποκοπής, τοποθετήστε το ξύλο έτσι ώστε το τμήμα αποκοπής να βρίσκεται πλευρά της
λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό, δηλαδή: αριστερή λοξοτομή, τμήμα
αποκοπής προς τα δεξιά, τμήμα αποκοπής προς τα αριστερά.
Κοπές με φαλτσογωνία (εικ. A2, S)
1. Απελευθερώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 22 και κλίνετε την κεφαλή στην
επιθυμητή γωνία.
2. Συσφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.
Σύνθετη γωνιακή κοπή
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός κοπής με λοξοτομή και φαλτσογωνία. Οι περιορισμοί είναι
λοξοτομή 35° και φαλτσογωνία 30°. Μην υπερβαίνετε αυτά τα όρια.
Ρυθμίστε τη γωνία φαλτσογωνίας και στη συνέχεια, ρυθμίστε τη γωνία λοξοτομής.
Πριόνισμα σε λειτουργία σε πάγκο
1. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον θραύστη.
2. Διασφαλίζετε πάντοτε ότι ο θραύστης και το προστατευτικό της λεπίδας είναι
σωστά ευθυγραμμισμένα.
3. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το γωνιακό πριόνι έχει ρυθμιστεί και ασφαλίσει σε
λοξοτομή 0°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ κόψετε οποιονδήποτε τύπο μεταλλικού υλικού.
Σχίσιμο (εικ. A2, T)
1. Ρυθμίστε τη γωνία πλάγιας κοπής σε 0°.
2. Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας πριονιού. Η σωστή θέση της λεπίδας είναι οι μύτες των τριών
δοντιών να βρίσκονται επάνω από την επάνω επιφάνεια του ξύλου.
106
3. Θέστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
4. Στερεώστε το υπό κατεργασία αντικείμενο σε επίπεδη θέση στην έδρα και εφαρμοστά
στον οδηγό. Διατηρείτε το υπό κατεργασία αντικείμενο σε απόσταση κατά προσέγγιση 25
mm μακριά από τη λεπίδα του πριονιού.
5. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας.
6. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και αφήστε τη λεπίδα να προσεγγίσει την
πλήρη ταχύτητα.
7. Τροφοδοτήστε αργά το υπό κατεργασία τεμάχιο κάτω από το επάνω προστατευτικό της
λεπίδας, διατηρώντας το πιεσμένο σταθερά επάνω στον οδηγό. Αφήστε την οδόντωση να
κόψει και μην πιέζετε το υπό κατεργασία αντικείμενο στη λεπίδα του πριονιού. Η ταχύτητα
της λεπίδας του πριονιού πρέπει να διατηρείται σταθερή.
8. Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ώθησης 17 όταν προσεγγίζετε τη λεπίδα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφήστε την
κεφαλή του πριονιού να σταματήσει και απομακρύνετε το υπό κατεργασία αντικείμενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μην ωθείτε ή μην κρατάτε την ελεύθερη πλευρά ή την πλευρά
αποκοπής του υπό κατεργασία αντικειμένου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια ράβδο ώθησης κατά το σχίσιμο μικρών
υπό κατεργασία αντικειμένων.
Κοπές με φαλτσογωνία (εικ. U)
1. Απελευθερώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας και ρυθμίστε τη λεπίδα στην
επιθυμητή γωνία.
2. Για την αποτροπή της καταστροφής του υλικού ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό,
τοποθετήστε τον οδηγό στα αριστερά της λεπίδας.
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται για το κατακόρυφο σχίσιμο.
Γωνιακή κοπή (εικ. V1–V3)
1. Για να ρυθμίσετε τον οδηγό γωνιακής κοπής, χαλαρώστε το περικόχλιο ασφάλισης 86 του
τερματικού κοχλία και βιδώστε τον τερματικό κοχλία 82 προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως
ότου ο δείκτης γωνιακής κοπής εμφανίσει την ένδειξη 0° (εικ. V1).
2. Ρυθμίστε το ύψος και τη γωνία της λεπίδας.
3. Εισάγετε τη ράβδο ολίσθησης 83 του οδηγού γωνιακής κοπής στην αυλάκωση 84 που
παρέχεται στην αριστερή πλευρά της έδρας (εικ. V2).
4. Χαλαρώστε το κομβίο ασφάλισης λοξοτομής 85 και περιστρέψτε τον οδηγό για να
ρυθμίσετε την κλίμακα στην επιθυμητή γωνία (εικ. V3).
5. Συσφίξτε το κομβίο ασφάλισης λοξοτομής 85 .
6. Τοποθετήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά στην επίπεδη επιφάνεια του
οδηγού γωνιακής κοπής. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και, κρατώντας σταθερά το
υπό κατεργασία αντικείμενο, μετακινήστε τον οδηγό κατά μήκος της αυλάκωσης για να
μεταφέρετε το υπό κατεργασία αντικείμενο στη λεπίδα. Όταν ολοκληρώσετε την κοπή,
θέστε αμέσως το μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
Θέσεις οδηγού, λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού (εικ. W)
• Για το σχίσιμο λεπτών υλικών, χρησιμοποιήστε το προφίλ των 11 mm του παράλληλου
οδηγού διπλού ύψους και τοποθετήστε τον οδηγό απέναντι από την μπροστινή ακμή
του θραύστη.
• Για το σχίσιμο υλικών μεγαλύτερου πάχους, χρησιμοποιήστε το προφίλ των 62 mm του
παράλληλου οδηγού διπλού ύψους.
• Για την εγκάρσια κοπή στενόμακρων υπό κατεργασία αντικειμένων (εικ. W):
-- Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό με το χαμηλό προφίλ να βλέπει προς τη λεπίδα και
τοποθετήστε το πίσω μέρος του οδηγού σε ευθυγράμμιση με την προεξέχουσα ακμή
της λεπίδας.
-- Τοποθετήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά στον οδηγό γωνιακής κοπής
(στις 0° ή τις 90°) και πιέστε τον οδηγό γωνιακής κοπής για να πραγματοποιήσετε
την κοπή.
-- Για να αποφύγετε την εμπλοκή μικρών αποκομμένων τεμαχίων στη λεπίδα, ετοιμάστε
ένα λεπτό κομμάτι ξύλου και στερεώστε το στην πίσω ακμή της επιφάνειας εργασίας,
αρκετά κοντά στη δεξιά πλευρά της λεπίδας ούτως ώστε τα αποκομμένα τεμάχια να
τροφοδοτούνται αυτόματα προς τα δεξιά.
• Για σχίσιμο στενών (<120 mm) και μεγάλου μήκους αντικειμένων:
-- Τοποθετήστε τον οδηγό στην τέρμα πίσω θέση για τη διατήρηση της ακρίβειας κατά τη
διάρκεια κοπών μεγάλου μήκους.
-- Πιέστε το υπό κατεργασία αντικείμενο και με τα δυο χέρια (ένα σε κάθε πλευρά της
λεπίδας).
-- Χρησιμοποιήστε μια ράβδο ώθησης όταν προσεγγίζετε τη λεπίδα.
-- Υποστηρίξτε τα τεμάχια εργασίας μεγάλου μήκους στην πλευρά εξόδου.
• Για σχίσιμο φαρδύτερων (> 120 mm) αντικειμένων:
-- Ρυθμίστε τον οδηγό προς τα εμπρός, όπως στην εικόνα W, εάν το υπό κοπή υλικό τείνει
να εμπλέκεται ανάμεσα στη λεπίδα ή τον θραύστη και τον οδηγό.
Προαιρετικά προσαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση τυχόν προσαρτημάτων, να αποσυνδέετε
πάντοτε το μηχάνημα από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ
εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων αξεσουάρ με το
εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την DeWALT.
Ελληνικά
Σετ εξαγωγής σκόνης (ΕΙΚ. A1, A2, A8)
Το μηχάνημα διαθέτει τρία σημεία απομάκρυνσης σκόνης για χρήση σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου και δύο σε λειτουργία πάγκου.
• Όταν πριονίζετε ξύλο, συνδέετε πάντοτε ένα σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα εξαγωγής σκόνης που έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Συνδέστε μια διάταξη συλλογής της σκόνης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η
ταχύτητα αέρα των εξωτερικών συνδεδεμένων συστημάτων θα πρέπει να είναι 20 m/s +/- 2
m/s. Η ταχύτητα πρέπει να μετράται μέσα στο σωλήνα σύνδεσης στο σημείο σύνδεσης με το
εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε λειτουργία.
Διατίθεται χωριστό κιτ κατά της σκόνης ως προαιρετικός εξοπλισμός (DE3500)
1. Προσαρμόστε το σωλήνα εξαγωγής σκόνης στα στόμια - το μακρύτερο εύκαμπτο σωλήνα
στο πάνω στόμιο.
2. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες στο σύνδεσμο τριών στομίων.
Σύνδεση - θέση γωνιακού πριονιού
1. Συνδέστε έναν αγωγό στο προστατευτικό κάτω από την έδρα.
2. Συνδέστε έναν αγωγό στην έξοδο μικρής διαμέτρου και έναν στην έξοδο μεγάλης
διαμέτρου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα στόμια εκροής.
3. Συνδέστε τους αγωγούς στο συνδετήρα τριών δρόμων.
4. Συνδέστε τη μονή έξοδο του συνδετήρα τριών δρόμων στον αγωγό του εξαγωγέα σκόνης.
Σύνδεση - θέση πριονιού πάγκου
1. Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα στην έξοδο μικρής διαμέτρου και ένα στη μεγάλης
διαμέτρου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα στόμια.
2. Ταπώστε το μεσαίο άνοιγμα του συνδέσμου 3 κατευθύνσεων.
3. Συνδέστε και τους δύο εύκαμπτους σωλήνες στις εξωτερικές εξόδους.
Πρόσθετο υποστήριγμα/αναστολέας μήκους γωνιακού
πριονιού (εικ. A4)
Το πρόσθετο υποστήριγμα και ο αναστολέας μήκους μπορούν να τοποθετηθούν στην
αριστερή ή τη δεξιά πλευρά ή με δύο σετ και στις δύο πλευρές.
1. Τοποθετήστε τα είδη 28 – 34 στις δύο ράγες οδήγησης 29 .
2. Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο στοπ 30 για εγκάρσια κοπή σανίδων πλάτους 210
mm (πάχους 15 mm).
Μετακινούμενη έδρα με στήριγμα (εικ. A5)
Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, η μετακινούμενη έδρα με στήριγμα μπορεί να τοποθετηθεί
στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά ή με δύο σετ και στις δύο πλευρές.
Στη λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο μπροστινό ή το πίσω
μέρος της έδρας του πριονιού.
Λίπανση
Τα έδρανα του κινητήρα είναι προλιπασμένα και υδατοστεγή.
• Λιπάνετε ελαφρώς την επιφάνεια των εδράνων της περιστρεφόμενης έδρας όταν
ολισθαίνει στο χείλος της σταθερής έδρας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
• Καθαρίζετε περιοδικά τα τμήματα που υφίστανται συσσώρευση πριονιδιών με μία
στεγνή βούρτσα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα
κάθε φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο προστατευτικό για
τα μάτια και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές ουσίες
μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα
τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην
επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε
τακτικά την επιφάνεια της τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε
τακτικά το σύστημα συλλογής σκόνης.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας,το κινητό κάτω
προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από
το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη
λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος
και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα
εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται από
την DeWALT.
Έδρα πλαϊνής επέκτασης (εικ. A6)
Λεπιδες πριονιου
Η έδρα πλαϊνής επέκτασης αυξάνει την απόσταση από τον οδηγό σχισίματος έως τη λεπίδα σε
600 mm ή περισσότερο, ανάλογα με το μήκος της ράβδου που έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημα
και τη θέση στερέωσης της έδρας. Η έδρα πλαϊνής επέκτασης πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με ένα ζεύγος από ράγες οδήγησης 29 (προαιρετικές).
Η ρυθμιζόμενη έδρα είναι εξοπλισμένη με χαραγμένη κλίμακα κατά μήκος της μπροστινής
ακμής και έχει τοποθετηθεί σε μια γερή βάση που στερεώνεται στις ράβδους οδήγησης.
• Τοποθετήστε την έδρα επέκτασης στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος για να συνεχιστεί η
κλίμακα απόστασης και στις δύο έδρες.
ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 250 mm μειωμένου θορύβου με ΟΠΕΣ ΑΞΟΝΑ
30 mm. Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3000 RPM. Σε καμία
περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λεπίδα μικρότερης ή μεγαλύτερης διαμέτρου. Δεν θα υπάρχει
επαρκής προστασία από τους προφυλακτήρες. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες εγκάρσιας κοπής.
Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες που έχουν σχεδιαστεί για ταχεία διαμήκη κοπή (σχίσιμο), λεπίδες
συνδυασμού ή λεπίδες με γωνίες αγκίστρου μεγαλύτερες από 10°.
Απλή ολισθαίνουσα έδρα (εικ. A7)
Η ολισθαίνουσα έδρα 37 επιτρέπει μεγέθη σανίδων στα αριστερά της λεπίδας έως και 1200 x
900 mm.
Οι ράβδοι οδήγησης είναι τοποθετημένοι σε μια γερή βάση από κράματα, η οποία αφαιρείται
ταχύτατα από το μηχάνημα και παρόλα αυτά προσαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες.
Ο οδηγός ενσωματώνει μια ταινία μέτρησης πλήρους μήκους για τη γρήγορη
τοποθέτηση ενός ρυθμιζόμενου αναστολέα και ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα για στενά υπό
κατεργασία αντικείμενα.
Διπλή ολισθαίνουσα έδρα
Η ολισθαίνουσα έδρα επιτρέπει μεγέθη σανίδων στα αριστερά της λεπίδας έως και 1850 mm.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μεταφέρετε πάντοτε το μηχάνημα σε λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού, με τοποθετημένο το επάνω προστατευτικό λεπίδας.
• Αφαιρέστε τα σκέλη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν μεταφέρετε το μηχάνημα, πάντα χρησιμοποιείτε τις εσοχές που
προορίζονται για τα χέρια (εικ. A1; 40 ) και ζητάτε βοήθεια δεύτερου ατόμου. Ενδεχομένως
το μηχάνημα θα προεξέχει υπερβολικά για χειρισμό του από ένα άτομο.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Λεπιδες δομικων εργασιων (λεπτή εντομή με χείλος κατά του κολλήματος)
Γενικών εργασιών
250 mm.
Λεπίδες επεξεργασίας ξύλου (παρέχουν λείες, καθαρές κοπές)
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
250 mm.
ΔΟΝΤΙΑ
30 (σειρά 60)
60 (σειρά 60)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή
να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε
να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό
διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη
σωστή φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
107
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
32 15 47 37 63
Tel: FR
32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax: 01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039-9590200
Fax: 39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel: 31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: +351 214667500
Fax: +351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: +90 216 665 2900
Faks:
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust
Tel: NZ
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
United
Kingdom
N601787
010 400 4333
0800 411 340
1800 338 002
0800 339 258
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
04/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising