DW711 | DeWalt DW711 MITRE SAW Type 7 instruction manual

559101-19 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW711
A1
15
21
17
16
58
14
18
19
20
A2
2
14
27
28
22 23
25
24 28 22 27
26
29
25
A3
28
A4
31
15
26
32
16
30
30
A5
B
35
34
C1
C2
36
C3
C4
3
4
42
D
38
37
E1
44
45
41
40
43
39
E2
E3
46
40
41
E4
E5
7
8
F1
4
9
F2
10
47
43
11
48
F3
49
F4
49
43
12
12
48
G1
G2
51
50
53
52
53
G3
G4
55
12
H1
54
51
H2
5
2
20
18
60
9
11
I1
I2
15
57
2 mm
5 mm
J1
J2
K
L
59
58
M
6
N
O
P
7
18
61
62
21
Q1
Q2
2
1
23
3
R
8
PILARKA UKOSOWA I STOŁOWA
DW711
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Moc wyjściowa
Maksymalna prędkość obrotowa
piły tarczowej
Średnica piły tarczowej
Średnica otworu
w pile tarczowej
Grubość korpusu piły tarczowej
Grubość klina
rozdzielnika
Twardość klina
rozdzielnika
Masa
DW711
230
7
W 1300
W 900
V
DW711-LX
7
1100
800
obr/min2950
mm 260
2950
260
mm 30
mm 2,0
30
2,0
mm 2,3
2,3
HRC 43 ± 5
kg 20
43 ± 5
20
MOŻLIWOŚCI CIĘCIA
Tryb cięcia ukosowego
Maksymalny kąt cięcia
w lewo 50°
50°
prostopadłego
w prawo 50°
50°
Maksymalny kąt cięcia
w lewo 48°
48°
ukosowego
w prawo 0°
0°
Przy 90° i maks. wysokości materiału
maks. szerokość cięcia
mm 134 x 50 134 x 50
Pod kątem 45° przy maks. wysokości materiału
maks. szerokość cięcia
mm 94 x 50
94 x 50
Pod kątem 45° przy maks. wysokości materiału
maks. szerokość cięcia ukosowego mm134 x 50 134 x 50
Przy 90°, maks. głębokość cięcia 96 mm,
maks. szerokość 20mm, maks. przycięcie na długości 15 mm
Tryb pilarki stołowej
Maks. głębokość cięcia
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru)
mm 0 -50
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
103
3,7
0 -50
90
3
103
3,7
Wartość całkowita drgań (suma wektorów triax) według
EN61029:
Wartość skuteczna ah =
m/s² 1,9
1,9
Niepewność pomiaru K =
m/s² 1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzie zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
9
UWAGA: ˝To urządzenie jest przeznaczone do
podłączenia do systemu zasilania o maksymalnej
dopuszczalnej impedancji Zmax 0,30 Ohm
w punkcie interfejsu (skrzynka zasilania) dla
dostaw użytkownika.
Użytkownik musi upewnić się, że urządzenie jest
podłączone do systemu energetycznego, który
spełnia wymóg jak powyżej. Jeśli to konieczne,
użytkownik może zwrócić się do operatora
dostaw energii elektrycznej w celu zapewnienia
niezbędnego systemu zasilania.
wytycznymi i normami: 2006/42/WE, EN 61029-1,
EN 61029-2-11.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW711
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
DW711 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi
10
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.11.2011
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru
i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj
zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa
pracy i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ NA
WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA KIEDYŚ
POTRZEBNA.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych,
niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia jest
obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne nauszniki ochronne i kask
ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje
narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów.
Regularnie kontroluj narzędzia, a w razie
uszkodzenia, zleć naprawę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie
jest wyłączone.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy
nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
11
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków
lub alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij
przy tym o ruchomych elementach. By
zapewnić bezpieczną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające - naprawione
lub wymienione przez autoryzowany
warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie
podano inaczej. W żadnym przypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu
naprawiać maszyny.
OSTRZEŻENIE! Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do
wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. By nie narażać się
na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
ukosowych i stołowych
• Nie używaj pilarki, jeśli osłony nie znajdują
się na swoim miejscu, szczególnie po zmianie
rodzaju pracy. Upewnij się, że osłony są
w dobrym stanie i zadbane.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
maszyna jest stabilnie ustawiona na płaskiej
powierzchni.
• Nigdy nie tnij metali lekkich, gdyż pilarka ta
nie nadaje się do tego celu.
Zalecenie: tarcze powinny być w miarę
możliwości transportowanie i przechowywane
w uchwycie.
• W razie wypadku lub usterki natychmiast
wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
• Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj
maszynę, by inne osoby nie próbowały jej
uruchomić.
• W razie zablokowania piły tarczowej wskutek
nadmiernej siły posuwowej wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa
swobodnie się obraca. Ponownie załącz
maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając
mniejszy nacisk na cięty przedmiot.
• Zajmuj pozycję z lewego lub prawego boku
piły tarczowej, ale nie w jej płaszczyźnie.
• Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy.
• Wyłącz maszynę, zanim pozostawisz ją bez
nadzoru.
• Upewnij się, czy operator jest dobrze
obeznany z obsługą, regulacją i eksploatacją
maszyny.
• Przy cięciu drewna korzystaj
z odpowiedniego odpylacza ssącego. Na
ilość wytwarzanego pyłu wpływ mają m.in.
następujące czynniki:
– Rodzaj obrabianego materiału (płyty
wiórowe wytwarzają więcej pyłu niż
drewno)
– Właściwe ustawienie piły tarczowej
– Sprawdź, czy urządzenie odciągowe,
a także kołpaki, deflektory i rynny
zsypowe, są prawidłowo wyregulowane.
– Wydajność urządzenia odciągowego
musi wynosić przynajmniej 20 m/s.
• Maszyna ta ma konstrukcję klasy I i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
• Nie przeciążaj elektronarzędzia. Najlepiej
i najbezpieczniej pracuje się wtedy, gdy
maszyna jest wykorzystywana zgodnie
z przeznaczeniem.
• Nie używaj tarcz zdeformowanych
i uszkodzonych.
• Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
akcesoriów. Nigdy nie wykorzystuj pilarki do
celów, do których nie jest przystosowana.
• Nie używaj tarcz ze stali szybkotnącej (HSS).
• Tarcza tnąca musi być ostra.
• Zawsze zakładaj stosowne rękawice przy
pracy z pilarką i zgrubnymi materiałami.
• Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa tarczy musi być równa lub większa
• Nie używaj ściernic diamentowych ani tarcz
diamentowych.
12
od wartości prędkości obrotowej biegu
jałowego podanej na tabliczce znamionowej
maszyny.
• Nie zakładaj żadnych elementów dystansowych przy mocowaniu tarczy na wrzecionie.
• Pilarki używaj wyłącznie do cięcia drewna
i tworzyw sztucznych.
• Utrzymuj powierzchnię podłogi wolną od
odpadów z cięcia drewna lub tworzywa
sztucznego.
• Dla własnego bezpieczeństwa montuj pilarkę
na stole warsztatowym lub tym podobnym
urządzeniu i używaj do tego śrub o średnicy
6 mm i długości 80 mm.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
stołowych
• Nie używaj pilarki bez zamontowanego klina
rozdzielnika i/lub górnej osłony tarczy.
OSTRZEŻENIE! Maszynę wolno
wykorzystywać jako pilarkę stołową
tylko wtedy, gdy jest zamontowana
osłona tarczy o przekroju w kształcie
litery U.
• Zawsze używaj popychacza. Nigdy nie
przecinaj przedmiotów krótszych niż 30 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
– Wysokość 50 mm, szerokość 400 mm,
długość 500 mm.
– Dłuższe przedmioty obrabiane
wymagają podparcia za pomocą
odpowiedniego dodatkowego stolika.
• Zawsze prawidłowo ustawiaj prowadnicę
dystansową, by nie dotykała dolnej osłony
tarczy.
• Nie używaj tarcz tnących grubszych ani
takich, których rozwartość zębów jest
mniejsza niż grubość klina rozdzielnika.
• Sprawdź, czy stolik jest dobrze zamocowany.
• Gdy popychacz nie jest używany, zawsze
odkładaj go na swoje miejsce (rys. A2).
• Nie używaj osłony tarczy tnącej do
manipulowania ani transportu.
• Przy regulacji klina rozdzielnika nie zdejmuj
stolika pilarki.
• Upewnij się, że ramię głowicy pilarki jest
prawidłowo zamontowane podczas pracy
w trybie pilarki stołowej. Używaj maszyny
tylko wtedy, gdy stół znajduje się w pozycji
poziomej.
Zastosowanie maszyny, jako
pilarki ukosowej
• Sprawdź, czy w trybie pracy, jako pilarki
ukosowej górna część tarczy tnącej jest
całkowicie osłonięta. Nigdy nie zdejmuj
górnej osłony tarczy, gdy maszyna jest
wykorzystywana jako pilarka ukosowa.
• Nigdy nie przecinaj przedmiotów krótszych
niż 150 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
– Wysokość 40 mm, szerokość 140 mm,
długość 400 mm.
– Dłuższe przedmioty obrabiane
wymagają podparcia za pomocą
odpowiedniego dodatkowego stolika.
• Zawsze dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
• Przy cięciu prostopadłym poprzecznym tak
wyreguluj prowadnicę oporową, by luz między
nią a tarczą tnącą wynosił maks. 5 mm
(rys. O).
• Przy cięciu prostopadłym pod kątem,
cięciu ukosowym lub cięciu kombinowanym
odpowiednio wyreguluj luz między
prowadnicą oporową a tarczą tnącą (rys. P).
• Upewnij się przed cięciem uchylnym, że
ramię jest pewnie zamocowane.
• Przy cięciu ukosowym górna część tarczy
tnącej musi być całkowicie osłonięta.
• Nie usuwaj żadnych odpadków ani innych
części przedmiotu obrabianego z obszaru
cięcia, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca,
a głowica pilarki nie znajduje się w pozycji
spoczynkowej.
• W razie zużycia wkładki szczelinowej do
stolika pilarki wymień ją na nową.
Pozostałe zagrożenia
• Zabrania się wycinania wpustów, wręgów ani
rowków.
W trakcie używania maszyny największe
zagrożenie stanowią:
• W czasie transportu górna część tarczy
tnącej powinna być przykryta, na przykład
osłoną.
– Obracające się elementy, jak np. tarcza
tnąca, której dotknięcie grozi poważnymi
konsekwencjami.
13
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
znajduje się w poziomej
pozycji.
Uchwyty do przenoszenia.
– Uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu.
NIGDY nie używaj maszyny
jako pilarki stołowej bez
zamontowanej górnej osłony
tarczy i stałej dolnej osłony
tarczy.
Na poziom hałasu mają wpływ następujące
czynniki:
~ piłowany materiał
~ rodzaj piły tarczowej
~ siła posuwu.
– Niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej.
– Niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej.
– Niebezpieczeństwo przycięcia palców przy
otwieraniu osłon ochronnych.
– Zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu, buku i MDF.
Na ilość wytwarzanego pyłu wpływ mają
następujące czynniki:
– zużycie piły tarczowej;
– urządzenia odciągowe o mniejszym natężeniu
przepływu powietrza niż 20 m/s;
– niedokładne prowadzenie przedmiotu
obrabianego;
– niewystarczająca wydajność odsysania na
skutek zatkania filtra powietrza wywiewanego.
Naklejki na pilarce
Naklejki na pilarce mają następujące znaczenie:
Przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Przy korzystaniu z maszyny,
jako pilarki ukosowej zawsze
sprawdzaj, czy górna część
piły tarczowej jest całkowicie
osłonięta. Maszyny używaj
tylko wtedy, gdy stolik pilarki
znajduje się w najwyższej
pozycji.
Przy korzystaniu z maszyny
jako pilarki stołowej zawsze
sprawdzaj, czy górna
i dolna osłona tarczy są
zamontowane i prawidłowo
działają. Maszyny używaj
tylko wtedy, gdy stolik pilarki
14
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. M)
Kod daty (59), który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie
maszyny:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 Zmontowana kombinowana pilarka ukosowa
i stołowa
1 Prowadnica dystansowa
1 Górna osłona tarczy w trybie pracy maszyny
jako pilarki stołowej
1 Dolna osłona tarczy w trybie pracy maszyny
jako pilarki stołowej
1 Popychacz
1 Klucz trzpieniowy sześciokątny 4/6 mm
1 Klucz trzpieniowy sześciokątny 5 mm
1 Klucz widełkowy
1 Przyłącze do odsysania pyłu mocowane do
górnej osłony
1 Instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy maszyna i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. A1 - A5)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie szkód osobowych
lub rzeczowych, nigdy nie dokonuj
przeróbek samej maszyny ani
żadnych jej elementów.
A1
1 Wyłącznik
2 Dźwignia zwalniająca blokady głowicy
3 Dodatkowa dźwignia ustalająca stolika pilarki
4 Ruchoma dolna osłona piły tarczowej
5 Stolik stały
6 Wkładka szczelinowa
7 Dźwignia zatrzaskowa stolika obrotowego
8 Pokrętło zaciskowe stolika obrotowego
9 Ramię stolika obrotowego
10 Skala kąta cięcia prostopadłego
11 Prowadnica oporowa
12 Dźwignia blokady pochylenia tarczy
13 Wycięcia ułatwiające przenoszenie pilarki
14 Otwory do mocowania pilarki
A2
15 Klin rozdzielnik
16 Górna osłona piły tarczowej
17 Rowkowana prowadnica dystansowa
18 Stała dolna osłona (tylko w trybie pracy jako
pilarka stołowa)
19 Otwory do mocowania akcesoriów
20 Wkręt ustalający głowicy
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta pilarka ukosowa i stołowa jest maszyną do
profesjonalnego użytku.
NIE POZWÓL, by bawiły się nią dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą z niej korzystać
tylko pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Używaj maszyn tylko
zgodnie z przeznaczeniem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tą maszyną.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej maszyny.
21 Stolik pilarki stołowej
Maszyna ta odznacza się konstrukcją
klasy I i dlatego wymaga uziemienia.
AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
Prawo do wymiany kabla sieciowego ma tylko
autoryzowany serwis lub wykwalifikowany
elektryk.
A3
22 Płytka podtrzymująca przedmiotu
obrabianego
23 Zacisk przedmiotu obrabianego
24 Odchylny ogranicznik
25 Podstawka o regulowanej wysokości
(maksymalna wysokość 760 mm)
26 Kozioł podporowy
27 Płytka końcowa prętów prowadzących
28 Pomocnicze pręty prowadzące
A4
29 Ogranicznik długości cięcia (w połączeniu
z prętami prowadzącymi [28])
A5
26 Kozioł podporowy
30 Stolik rolkowy
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka ukosowa i stołowa DW711 jest
przeznaczona do profesjonalnego cięcia drewna,
tworzyw drzewnych i sztucznych przy użyciu piły
tarczowej ze spiekami węglikowymi o nominalnej
średnicy 260 mm.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez maszynę (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój każdej żyły
kabla wynosił 1,5 mm², a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
Montaż i regulacja
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
MOCOWANIE PILARKI DO STOŁU
WARSZTATOWEGO (RYS. A1)
• Wszystkie 4 nóżki zawierają otwory (14),
które pozwalają na łatwe przytwierdzenie
15
pilarki do stołu warsztatowego. Zaleca
się zastosowanie śrub o średnicy 6 mm
i długości 80 mm. Przed rozpoczęciem pracy
dobrze zamocuj pilarkę, by nie mogła się
poruszyć. By ułatwić przestawianie pilarki,
można ją przytwierdzić do płyty wiórowej
grubości przynajmniej 19 mm. Płyta taka daje
się łatwo mocować do stołu warsztatowego
i znów odmocowywać w celu zmiany miejsca
ustawienia.
• Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej nie
mogą wystawać od spodu, gdyż płyta ta musi
płasko przylegać do stołu warsztatowego.
Przy mocowaniu pilarki wolno korzystać
tylko z istniejących otworów w nóżkach.
Przytwierdzenie pilarki w inny sposób
może przeszkadzać w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
• By podczas pracy nie doszło do
zablokowania piły tarczowej lub innych
niedokładności, powierzchnia montażowa
powinna być płaska. Gdy pilarka kiwa się
na nóżkach, podłóż pod jedną z nich cienki
kawałek materiału, by w ten sposób uzyskać
niezbędną stabilność maszyny.
MONTAŻ GÓRNEJ OSŁONY TARCZY (RYS. B)
1. Przytwierdź osłonę (16) do klina rozdzielnika
(32) za pomocą śruby (15), tulei i nakrętki.
2. Przełóż tuleję przez klin rozdzielnik i osłonę
tarczy. Przełóż śrubę (32) przez tuleję, nakręć
na nią nakrętkę i dobrze ją dokręć. Sprawdź,
czy klapki (31) osłony tarczy znajdują się
w pozycji pokazanej na rysunku.
7. Za pomocą klucza imbusowego poluzuj
obydwie śruby imbusowe (z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym) poprzez
obydwa otwory na górze części przesuwnej
prowadnicy.
8. Tak ustaw prowadnicę, by znalazła się
w pozycji równoległej do piły tarczowej.
W tym celu z przodu i z tyłu tarczy zmierz jej
odległość od prowadnicy.
9. Po odpowiednim ustawieniu dokręć śruby
imbusowe. Jeszcze raz sprawdź, czy
prowadnica jest równoległa do piły tarczowej.
REGULACJA STOLIKA PILARKI STOŁOWEJ
(RYS. RYS. A2, B, D)
Stolik (21) można ręcznie przestawiać do góry
i do dołu, a w żądanej pozycji utrzymują go dwa
pokrętła ustalające.
1. Poluzuj główne (37) (rys. D) i środkowe
pokrętło ustalające (3) (rys. A1) stolika, ale nie
zdejmuj ich.
2. Przestaw stolik na odpowiednią wysokość.
3. Mocno dokręć obydwa pokrętła ustalające
(rys. rys. A1, D).
ZDEJMOWANIE STOLIKA PILARKI (RYS.
RYS. A1, B, D)
Stolik można zdjąć, by uzyskać dostęp do piły
tarczowej.
1. Zdejmij górną osłonę tarczy (16) (rys. B).
2. Poluzuj główne (37) (rys. D) i środkowe
pokrętło ustalające (3) (rys. A1) stolika, ale nie
wykręcaj ich całkowicie.
MONTAŻ I REGULACJA ROWKOWANEJ
PROWADNICY DYSTANSOWEJ (RYS.
RYS. C1-C4)
3. Kluczem imbusowym wykręć śrubę (38)
z tylnej kolumny stolika (rys. D). Zdejmij
nakrętkę i podkładkę z drugiego końca śruby.
Prowadnica dystansowa składa się z części stałej
i przesuwnej.
4. Zdejmij stolik.
1. Poluzuj pokrętło ustalające wspornika
prowadnicy (34), który utrzymuje płytkę
zaciskową (rys. C1).
2. Wsuń prowadnicę w szczelinę w kształcie
litery U z przodu stołu (rys. rys. C2 i C3).
3. Dosuń prowadnicę do piły tarczowej
i zablokuj ją pokrętłem.
4. Sprawdź, czy prowadnica jest ustawiona
równolegle wzglądem tarczy.
5. Gdyby tak nie było, dokonaj następującej
regulacji:
6. Poluzuj pokrętło ustalające części przesuwnej
prowadnicy (35) (rys. C1) i wysuń ją do tyłu
aż do całkowitego odsłonięcia znajdujących
się u góry obydwu otworów (36) (rys. C4).
16
5. By ponownie zamontować stolik, wykonaj
powyższe operacje w odwrotnej kolejności.
MONTAŻ PIŁY TARCZOWEJ (RYS. RYS. E1-E5)
OSTRZEŻENIE: Zęby nowej piły
tarczowej są bardzo ostre, przez co
stanowią zagrożenie.
W celu zamontowania nowej piły tarczowej trzeba
przesunąć stolik i głowicę pilarki do najwyższej
możliwej pozycji.
1. Wycofaj do tyłu dolną osłonę tarczy (4)
przez naciśnięcie dźwigni zwalniającej (42).
Pozostaw ją w tej pozycji.
2. Włóż klucz widełkowy (39) w obydwa otwory
w zewnętrznej podkładce kołnierzowej (40)
(rys. E2).
3. 6 mm kluczem imbusowym wykręć w prawo
śrubę mocującą tarczy (41). Wyjmij śrubę
i zdejmij zewnętrzną podkładkę kołnierzową.
4. Zdejmij piłę tarczową (43).
5. Załóż nową piłę tarczową na odsadzenie
(44) wewnętrznej podkładki kołnierzowej
(45) (rys. E3). Sprawdź, czy zęby na dole
tarczy są zwrócone w kierunku prowadnicy
oporowej (od użytkownika).
6. Ponownie tak załóż zewnętrzną podkładkę
kołnierzową (40), by jej dwa występy
ustalające (46) (rys. E4) przylgnęły do
spłaszczeń po obydwu stronach wału silnika.
7. Dokręć śrubę mocującą tarczy (41) przez
obrócenie jej w lewo.
8. Przestaw dolną osłonę tarczy do dołu.
9. Po zamontowaniu lub wymianie piły tarczowej
całkowicie opuść i unieś głowicę pilarki,
sprawdzając przy tym, czy ruchoma dolna
osłona tarczy blokuje się w swojej pozycji
spoczynkowej.
OSTRZEŻENIE: Piłę tarczową
wymieniaj TYLKO w opisany wyżej
sposób. Używaj WYŁĄCZNIE
pił tarczowych określonych w p.
Dane techniczne. Zalecamy typ
DT4375. NIGDY nie montuj innych pił
tarczowych.
REGULACJA MOCOWANIA PIŁY TARCZOWEJ
(RYS. E2)
Gdy przy włączaniu i wyłączaniu piła tarczowa
wykazuje bicie osiowe, wykonuj następującą
regulację:
1. Poluzuj śrubę mocującą (41) i obróć tarczę
(43) o ćwierć obrotu.
2. Ponownie dokręć śrubę i sprawdź, czy tarcza
nadal bije.
3. Powtórz tę operację, aż piła przestanie drgać.
MONTAŻ I DEMONTAŻ STAŁEJ DOLNEJ
OSŁONY TARCZY (RYS. RYS. I1, I2)
Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki stołowej
zawsze musi być zamontowana stała dolna
osłona tarczy (18) (rys. I2).
1. Ustaw głowicę pilarki w pionowej pozycji.
2. Poluzuj pokrętło ustalające (60) z lewej
strony prowadnicy oporowej (11) i przesuń ją
do nowej pozycji, jak pokazano na rysunku
(rys. I1).
3. Nasuń osłonę tarczy (18) na ramię stolika
obrotowego (9), aż śruba ustalająca znajdzie
się naprzeciwko otworu gwintowanego
w głowicy (rys. I2).
4. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
głowicy (2) do dołu, naciśnij głowicę do dołu
i jednocześnie dokręć wkręt ustalający (20).
5. By zdjąć osłonę tarczy, wykonaj powyższe
operacje w odwrotnej kolejności.
PRZECHOWYWANIE STAŁEJ DOLNEJ
OSŁONY TARCZY (RYS. RYS. Q1, Q2)
Gdy maszyna jest wykorzystywana jako pilarka
ukosowa, stałą dolną osłonę tarczy (18) można
umieścić na stoliku (21) dla przechowania.
1. Zdejmij stałą dolną osłonę tarczy, patrz punkt
Montaż i demontaż stałej dolnej osłony
tarczy.
2. Ściśnij osłonę tarczy (18) i wprowadź występy
(61) w szczeliny (62) z przodu stolika (21).
3. Wciśnij osłonę tarczy, aż występy (61)
zatrzasną się w stoliku. Na rysunku Q2
pokazano stałą dolną osłonę tarczy w swojej
pozycji spoczynkowej.
4. By wyjąć osłonę tarczy, ściśnij ją i unieść
znad stolika.
KONTROLA I REGULACJA KĄTA USTAWIENIA
PIŁY TARCZOWEJ WZGLĘDEM PROWADNICY
OPOROWEJ (RYS. RYS. F1 - F4)
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe stolika
obrotowego (8).
2. Zwolnij dźwignię zatrzaskową (7) i naciśnij
pokrętło zaciskowe (8), by uwolnić ramię
stolika (9) (rys. F1).
3. Obróć ramię stolika, aż zaskoczy w pozycji 0°.
4. Sprawdź, czy obydwa znaki 0° (47) na skali
(10) są akurat widoczne (rys. F2).
5. Przyłóż kątownik (48) do lewego boku
prowadnicy oporowej (11) i do piły tarczowej
(43) (rys. F3).
OSTRZEŻENIE! Nie przykładaj
kątownika do ostrzy zębów piły
tarczowej.
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
1. Poluzuj obydwa wkręty (49) i przestaw skalę/
mechanizm stolika obrotowego w lewo
lub w prawo, aż piła tarczowa znajdzie się
pod kątem prostym względem prowadnicy
oporowej (rys. F4).
2. Ponownie mocno dokręć wkręty (49).
17
KONTROLA I REGULACJA KĄTA
USTAWIENIA PIŁY TARCZOWEJ WZGLĘDEM
STOLIKA (RYS. RYS. G1 - G4)
1. Zwolnij dźwignię blokady pochylenia tarczy
(12) (rys. G1).
2. Naciśnij głowicę pilarki w prawo, by
przekonać się, że znajduje się dokładnie
w pionowej pozycji spoczynkowej. Zaciągnij
dźwignię.
3. Przyłóż kątownik (48) do stolika i w pionie do
piły tarczowej (43) (rys. G2).
OSTRZEŻENIE! Nie przykładaj
kątownika do ostrzy zębów piły
tarczowej.
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
1. Zwolnij dźwignię blokady pochylenia
tarczy (12) (rys. G2) i wkręć bądź wykręć
śrubę zderzakową pionowego ustawienia
tarczy (50) (rys. G3), aż tarcza znajdzie się
dokładnie pod kątem prostym względem
stolika (pomiar przy użyciu kątownika)
(rys. G2).
2. Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (51)
nie pokazuje zera na skali (52), poluzuj
wkręt ustalający (53) skali i odpowiednio ją
przestaw (rys. G4).
KONTROLA I REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA TARCZY (RYS. RYS. H1, H2)
Dźwignia obejściowa (54) ułatwia nastawienie
maksymalnego kąta cięcia ukosowego na 45°
i 48°, gdyby zaszła taka potrzeba (rys. H1).
– Pozycja lewa = 45°
– Pozycja prawa = 48°
1. Sprawdź, czy dźwignia obejściowa (54)
znajduje się w lewej pozycji.
2. Zwolnij dźwignię blokady pochylenia tarczy
(12) i przestaw głowicę pilarki w lewo. Jest
to pozycja, w której kąt cięcia ukosowego
wynosi 45°.
3. W razie konieczności regulacji wykonaj
następującą operację:
4. Tak długo wkręcaj lub wykręcaj wkręt
zderzakowy (55), aż wskaźnik (51) pokaże
45° (rys. H2).
OSTRZEŻENIE: W czasie tej regulacji
zaleca się odciążyć głowicę pilarki
przez przytrzymanie jej, gdyż wtedy
wkręt ustalający daje się łatwiej
obracać.
18
REGULACJA KLINA ROZDZIELNIKA (RYS.
RYS. A2, J1, J2)
Klin rozdzielnik (15) znajduje się w prawidłowej
pozycji, gdy najwyższy ząb piły tarczowej nie
przewyższa górnej krawędzi klina bardziej niż
o 2 mm, a zakrzywienie korpusu klina nie jest
oddalone więcej niż o 5 mm od zarysu zębów piły
tarczowej (rys. J1).
1. Ustaw stolik pilarki w najniższej pozycji.
2. Poluzuj śrubę imbusową (z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym)
(57), by umożliwić obrócenie wspornika
i przestawienie klina rozdzielnika do góry lub
do dołu (rys. J2).
3. Obróć wspornik i przestaw klin rozdzielnik
do góry lub do dołu, aż osiągnie prawidłową
pozycję.
4. Ponownie mocno dokręć śrubę (57).
5. Ustaw stolik w odpowiedniej dla siebie pozycji.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Przy ustawianiu maszyny zwróć
uwagę na ergonomiczną wysokość
stolika i czy jest on wystarczająco
stabilny. Wybierz takie miejsce
ustawienia, by operator miał dobrą
widoczność i wystarczającą ilość
miejsca wokół maszyny, pozwalającą
mu na swobodne operowanie
przedmiotami obrabianymi.
• By ograniczyć skutki wibracji, zadbaj
o to, by temperatura otoczenia
nie była zbyt niska, by maszyna
i akcesoria były prawidłowo
konserwowane, a wielkość
przedmiotów obrabianych była
odpowiednia dla tej maszyny.
• Upewnij się, czy cięty materiał został
dobrze przyłożony i zamocowany.
• Tylko lekko naciskaj piłę i nigdy nie
wywieraj na nią bocznej siły.
• Unikaj przeciążania piły.
• Po użyciu odkurz maszynę, by mieć
gwarancję prawidłowego działania
dolnej osłony.
PRZED URUCHOMIENIEM:
• Załóż właściwą piłę tarczową. Nie powinna
ona być nadmiernie zużyta, a jej maksymalna
prędkość obrotowa nie może przekraczać
dopuszczalnej wartości.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła
ustalające i dźwignie są dobrze zamocowane.
ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE (RYS. A1)
• By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik (1).
• By wyłączyć maszynę, ponownie naciśnij ten
sam wyłącznik.
Odsysanie pyłu
OSTRZEŻENIE! W miarę możliwości
stosuj odpylacz ssący zgodny
z obowiązującymi odnośnymi
przepisami.
Przyłącz urządzenie odciągowe zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Natężenie przepływu
powietrza przez dołączoną zewnętrzną instalację
musi wynosić 20 m/s ± 2 m/s. Mierzy się je
w miejscu połączenia węża z instalacją przy
przyłączonej, ale niepracującej maszynie.
Więcej informacji podano w punkcie Dostępne
akcesoria.
Transport (rys. 1A)
By przenieść maszynę, chwyć ją za wykonane
w tym celu wycięcia.
OSTRZEŻENIE! Maszynę zawsze
transportuj zmontowaną jako pilarkę
stołową. Górna osłona tarczy nie
może być zdjęta. Nigdy nie przenoś
maszyny za osłonę tarczy.
Cięcia podstawowe
ZASTOSOWANIE MASZYNY JAKO PILARKI
UKOSOWEJ
Praca bez osłony jest niebezpieczna. Podczas
cięcia wszystkie osłony muszą być odpowiednio
przytwierdzone.
Sprawdź, czy przedmioty obrabiane są dobrze
zamocowane.
CIĘCIE PROSTOPADŁE POPRZECZNE (RYS.
RYS. A1, K)
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe stolika
obrotowego (8), a następnie naciśnij je,
zwalniając zatrzask.
2. Przestaw ramię stolika do pozycji 0° i dokręć
pokrętło (8).
3. Przyłóż cięty przedmiot do prowadnicy
oporowej (11).
4. Chwyć rękojeść i naciśnij dźwignię
zwalniającą (2) blokady głowicy pilarki.
5. Opuść głowicę o ok. 10 mm do dołu i puść
dźwignię zwalniającą.
6. Załącz pilarkę i naciśnij głowicę do dołu, by
piła tarczowa zagłębiła się w obrabianym
przedmiocie i weszła w szczelinę ramienia
stolika obrotowego.
7. Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę
i wycofaj głowicę do górnego położenia
spoczynkowego.
CIĘCIE PROSTOPADŁE POD KĄTEM (RYS.
RYS. A1, L)
1. Naciśnij pokrętło zaciskowe (8), zwalniając
w ten sposób zatrzask, i obróć ramię stolika
w lewo lub w prawo, aż znajdzie się pod
żądanym kątem.
2. Dźwignia zatrzaskowa stolika obrotowego
zaskakuje automatycznie pod kątami 0°, 15°,
22,5°, 45° i 50° zarówno z lewej, jak i z prawej
strony. Dla uzyskania pośredniej wartości
kąta cięcia prostopadłego mocno przytrzymaj
głowicę pilarki i dokręć pokrętło.
3. Przed rozpoczęciem cięcia zawsze
sprawdzaj, czy pokrętło jest dobrze
dokręcone.
4. Dalej postępuj jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
OSTRZEŻENIE: Gdy przy cięciu
prostopadłym pod kątem odcinany
kawałek materiału jest mały, tak
umieść przedmiot obrabiany, by
obrzyn ten znalazł się po tej stronie
19
tarczy, która tworzy większy kąt
względem prowadnicy oporowej.
prowadnicy powinien sięgać przynajmniej do
przedniej krawędzi klina rozdzielnika.
– Cięcie prostopadłe pod kątem
w lewo, obrzyn z prawej strony
7. Tak przesuń prowadnicę dystansową, by
uzyskać żądaną szerokość cięcia. Kieruj się
przy tym wskazaniami skali umieszczonej
z przodu blatu stolika.
– Cięcie prostopadłe pod kątem
w prawo, obrzyn z lewej strony.
CIĘCIE UKOSOWE (RYS. RYS. H1, M)
Z lewej strony kąt cięcia ukosowego można
ustawiać między 0° i 48°. Kąty cięcia ukosowego
do 45° mogą być ustawiane z prawej lub lewej
strony.
1. Ustaw stolik w najwyższej pozycji, by nie
stykał się z przesuwną prowadnicą oporową.
2. Zwolnij dźwignię blokady pochylenia tarczy
(12) i nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
3. W razie potrzeby przestaw dźwignię
obejściową (54).
4. Mocno przytrzymaj głowicę pilarki i nie
pozwól, by opadła.
5. Zaciśnij dźwignię (12).
6. Dalej postępuj jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
Zastosowanie maszyny jako
pilarki stołowej
CIĘCIE WZDŁUŻNE (RYS. RYS. A, I1, I2, N)
OSTRZEŻENIE! Stolika pilarki nie
da się ustawić w poziomej pozycji,
gdy osłona tarczy (18) nie jest
zamontowana.
8. Załącz maszynę.
9. Powoli wprowadź obrabiany przedmiot pod
górną osłonę piły tarczowej, dociskając go
przy tym do prowadnicy dystansowej.
10. Zawsze posługuj się odpowiednim
popychaczem (58) (rys. N).
11. Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę.
Jakość cięcia
Czystość każdego cięcia zależy od szeregu
czynników, jak np. rodzaj materiału. Gdy jest
wymagane bardzo precyzyjne cięcie, zaleca się
zastosowanie ostrej piły tarczowej (z 60 zębami
ze spiekami węglikowymi) przy małej
i równomiernej szybkości cięcia.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, by podczas
cięcia materiał nie przesuwał się
ruchem pełzającym. Dobrze go
zamocuj. Przed uniesieniem głowicy
najpierw zaczekaj, aż tarcza się
zatrzyma. Gdy z tyłu przedmiotu
obrabianego powstają drobne
włókna, przyklej taśmę w miejscu
cięcia i ostrożnie przetnij ją wraz
z materiałem. Po zakończeniu pracy
usuń taśmę.
1. Ustaw głowicę pilarki w pionowej pozycji.
KONSERWACJA
2. Poluzuj pokrętło ustalające (60) z lewej
strony prowadnicy oporowej (11) i przesuń
prowadnicę do nowej pozycji, jak pokazano
na rysunku (rys. I1).
Pilarka ukosowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
3. Nasuń osłonę tarczy (18) na ramię stolika
obrotowego (9) aż śruba ustalająca znajdzie
się naprzeciwko otworu gwintowanego
w głowicy (rys. I2).
4. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
głowicy (2) do dołu, naciśnij głowicę do dołu
i jednocześnie dokręć wkręt ustalający (20).
5. Nastaw odpowiednią głębokość cięcia przez
przestawienie stolika (21) do góry lub do dołu.
Wysokość stolika jest prawidłowa, gdy ostrza
trzech zębów wystają poza górną krawędź
obrabianego przedmiotu.
6. Tak ustaw prowadnicę dystansową (17), by
przedmiot obrabiany opierał się o nią na
możliwie jak największej długości. Koniec
20
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Dostępne akcesoria
Smarowanie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania. Łożyska silnika są wstępnie
nasmarowane i wodoszczelne.
• Nie używaj olejów ani smarów, gdyż
powodują one przywieranie mączki drzewnej
i trocin do elementów maszyny, co może być
przyczyną różnych problemów.
• Regularne suchą szczotką czyść miejsca,
w których gromadzi się mączka drzewna
i trociny.
Czyszczenie
Przed użyciem starannie sprawdź górną osłonę,
ruchomą dolną osłonę tarczy i rurę ssącą,
czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie
blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów
obrabianych.
Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły
fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz
maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami
w punkcie Montaż piły tarczowej. Usuń tkwiące
elementy i ponownie zamontuj piłę tarczową.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść powierzchnię stołu.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść odpylacz ssący.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
ODSYSANIE PYŁU
Dla jak najlepszego odsysania pyłu można nabyć
przewidziany do tego celu specjalny zestaw
elementów (DE7779).
MOCOWANIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO
(RYS. R)
OSTRZEŻENIE: Przedmiot
obrabiany, który przed przecięciem
był zamocowany symetrycznie
i bezpiecznie, po przecięciu może
stać się niesymetryczny. Przy
niesymetrycznym obciążeniu
pilarka i wszystko, co jest do niej
przytwierdzone, np. stół roboczy
lub ława warsztatowa, może się
przewrócić. Przy cięciu, przy którym
grozi powstanie niesymetrycznych
naprężeń, przedmiot obrabiany trzeba
odpowiednio podeprzeć, a pilarka
musi być przytwierdzona do stabilnej
powierzchni. W przeciwnym razie
użytkownik naraża się na doznanie
urazu.
OSTRZEŻENIE: Nóżka zacisku
przedmiotu obrabianego musi się
znajdować powyżej podstawy pilarki.
Zawsze przytwierdzaj przedmiot do
podstawy pilarki, a nie w jakimś innym
miejscu. Nie mocuj nóżki zacisku na
krawędzi podstawy pilarki.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj
zacisku przedmiotu obrabianego,
by mieć pełną kontrolę nad pilarką
i zminimalizować ryzyko uszkodzenia
materiału i doznania urazu.
Używaj zacisku przedmiotu obrabianego (23)
dostarczonego z pilarką. Inne środki pomocnicze,
jak sprężyste urządzenia zaciskowe lub śrubowe
ściski stolarskie, też mogą być przydatne przy
określonych wielkościach i kształtach materiałów.
21
MOCOWANIE ZACISKU PRZEDMIOTU
OBRABIANEGO
1. Umieść zacisk w otworze z tyłu prowadnicy
oporowej. Musi on być zwrócony do tyłu
pilarki ukosowej. Rowek zacisku musi
zagłębić się całkowicie w podstawie pilarki.
Gdy jest on widoczny, zamocowanie zacisku
nie jest bezpieczne.
2. Obróć zacisk o 180° do przodu pilarki
ukosowej.
3. Poluzuj pokrętło, by przestawić zacisk do
góry lub do dołu. Następnie pokrętłem
dociśnij zacisk do przedmiotu obrabianego’
WSKAZÓWKA: Przy cięciu ukosowym umieść
zacisk po prawej stronie podstawy. ZAWSZE
WYKONUJ PRÓBY PRZY WYŁĄCZONEJ
PILARCE (ZANIM ROZPOCZNIESZ
WŁAŚCIWE CIĘCIE), BY SPRAWDZIĆ TOR
RUCHU PIŁY TARCZOWEJ. UPEWNIJ SIĘ,
ŻE ZACISK PRZEDMIOTU OBRABIANEGO
NIE PRZESZKADZA W PRACY PILARKI LUB
OSŁON TARCZY.
CIĘCIE KRÓTKICH PRZEDMIOTÓW (RYS. A3,
A4)
Przy cięciu krótkich przedmiotów zaleca się
stosowanie ogranicznika (29), zarówno przy cięciu
seryjnym, jak i cięciu krótkich, pojedynczych
elementów różnej długości. Ogranicznik stosuje
się tylko w połączeniu z prętami prowadzącymi
(28), które również są do nabycia w ramach
wyposażenia dodatkowego.
CIĘCIE DŁUGICH PRZEDMIOTÓW (RYS. A3)
OSTRZEŻENIE: Zawsze podpieraj
długie przedmioty.
Na rysunku A3 przedstawiono specjalne
urządzenie do cięcia długich desek. Jest
ono dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Z wyjątkiem kozłów podporowych i zacisku
pozostałe elementy można mocować po obydwu
stronach:
22 Płytka podtrzymująca przedmiotu
obrabianego.
23 Zacisk przedmiotu obrabianego.
24 Odchylny ogranicznik.
25 Podstawki o regulowanej wysokości do
podpierania prętów prowadzących.
OSTRZEŻENIE: Nie kładź maszyny
na tych podstawkach.
26 Kozioł podporowy (dostarczony z instrukcją
montażu).
22
27 Płytka końcowa prętów prowadzących.
Przydatna także przy pracy na istniejącym
stole warsztatowym.
28 Pręty prowadzące (500 lub 1000 mm).
Sposób postępowania
1. Ustaw pilarkę na kozłach podporowych
i dopasuj pręty prowadzące.
2. Do prętów prowadzących (28) przykręć płytkę
podtrzymującą przedmiotu obrabianego
(22). Zacisk (23) działa tutaj jako boczny
ogranicznik.
3. Zamontuj płytki końcowe prętów
prowadzących (27).
4. Do tylnego pręta przykręć odchylny
ogranicznik (24).
5. Odchylny ogranicznik (24) może służyć do
ustalania długości średnich i długich desek.
Można go przesuwać na boki lub odchylać
w razie nieużywania.
KORZYSTANIE ZE STOLIKA ROLKOWEGO
(RYS. RYS. A3, A5)
Stolik rolkowy (30) ułatwia przycinanie długich
i grubych desek (rys. A5). Można go zamocować
zarówno z lewej, jak i z prawej strony maszyny.
Stolik rolkowy stosuje się w połączeniu z kozłem
podporowym dostępnym jako wyposażenie
dodatkowe (rys. A3).
OSTRZEŻENIE: Stolik rolkowy
zamontuj zgodnie z instrukcją
załączoną do kozła podporowego.
• Krótkie pręty prowadzące dostarczone
z kozłem podporowym po stronie, po której
ma być zamontowany stolik rolkowy, zamień
na pręty różnych długości, dostarczone
razem ze stolikiem rolkowym.
• Dalej postępuj zgodnie z instrukcją załączoną
do stolika rolkowego.
Zalecane dostępne piły
tarczowe
Rodzaj piły
tarczowej
Wymiary piły
Zastosowanie
tarczowej
(Ø x otwór x liczba zębów)
DT1529, seria 40
260 x 30 x 24
Uniwersalne
zastosowanie,
przycinanie i cięcie
prostopadłe
drewna i tworzyw
sztucznych
DT1530, seria 40
260 x 30 x 80
TCG do cięcia
aluminium
DT1736, seria 60
260 x 30 x 58
ATB do
precyzyjnego
cięcia materiałów
drzewnych
i naturalnego
drewna
DT1737, seria 60
260 x 30 x 80
TCG do bardzo
precyzyjnego
cięcia materiałów
drzewnych
i naturalnego
drewna
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, porozum się
z dystrybutorem DEWALT.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
zst00279274 - 26-08-2015
23
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
24
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising