DW711 | DeWalt DW711 MITRE SAW Type 7 instruction manual

559110-28 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW711
A1
15
21
17
16
58
14
18
19
20
A2
2
14
27
28
22 23
25
24 28 22 27
26
29
25
A3
28
A4
31
15
26
32
16
30
30
A5
B
35
34
C1
C2
36
C3
C4
3
4
42
D
38
37
E1
44
45
41
40
43
39
E2
E3
46
40
41
E4
E5
7
8
F1
4
9
F2
10
47
43
11
48
F3
49
F4
49
43
12
12
48
G1
G2
51
50
53
52
53
G3
G4
55
12
H1
54
51
H2
5
2
20
18
60
9
11
I1
I2
15
57
2 mm
5 mm
J1
J2
K
L
59
58
M
6
N
O
P
7
18
61
62
21
Q1
Q2
2
1
23
3
R
8
POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM
DW711
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW711
Napájecí napětí
V 230
(pouze pro Velkou Británii a Irsko) V 230/115
Typ
7
Příkon
W 1 300
Výkon
W 900
Maximální otáčky pilového
kotouče
min-1 2 950
průměr kotouče
mm 260
průměr upínacího
otvoru kotouče
mm 30
Tloušťka pilového kotouče
mm 2,0
Tloušťka rozpínacího
klínu
mm 2,3
Tvrdost rozpínacího klínu HRC 43 ± 5
Hmotnost
kg 20
DW711-LX
115
7
1 100
800
2 950
260
30
2,0
2,3
43 ± 5
20
PROVOZNÍ PARAMETRY PŘI ŘEZÁNÍ
Režim pokosové pily
Pokosový řez (maximální polohy) levý 50°
50°
pravý 50°
50°
Šikmý řez (maximální polohy)
levý 48°
48°
pravý 0°
0°
V poloze 90°, v maximální výšce,
maximální šířka řezu
mm134 x 50
134 x 50
V poloze 45°, v maximální výšce,
maximální šířka řezu
mm 94 x 50
94 x 50
V poloze 45°, v maximální výšce,
maximální příčný řez
mm134 x 50
134 x 50
V poloze 90°, s maximální hloubkou řezu 96 mm,
maximální šířka řezu 20 mm, maximální odřezek 15 mm
Režim stolová pila
Maximální hloubka
řezu
mm 0 - 50
LPA
KPA
LWA
KWA
(akustický tlak)
(odchylka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchylka akustického
výkonu)
0 - 50
dB(A) 90
dB(A) 3
dB(A) 103
90
3
103
dB(A) 3,7
3,7
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s² 1,9
m/s² 1,5
1,9
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
9
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro
připojení k napájecímu systému s maximální
přípustnou impedancí Zmax = 0,30 Ω na bodě
rozhraní (rozvodná skříň) napájecího systému
uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
DW711
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
10
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 11. 2011
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se
snížilo riziko vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte v úvahu okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Zajistěte správné osvětlení pracoviště
(250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Udržujte ostatní mimo pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávajíli drobné částečky materiálu, používejte
respirátor proti prachu nebo ochranný štít.
Protože mohou být tyto částečky materiálu
velmi horké, používejte také žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu.
Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení pro zachytávání prachu.
Je-li zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení pro zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy netahejte za napájecí kabel, aby
došlo k odpojení zástrčky od síťové
zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy. Při přenášení nikdy nedržte nářadí
za napájecí kabel.
12. Upněte si obrobek.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný postoj
a rovnováhu.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté
a suché a dbejte na to, aby nebyly znečistěny
olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Není-li nářadí používáno, před prováděním
údržby a před výměnou příslušenství, jako
jsou pilové kotouče, pracovní nástroje a frézy,
nářadí vždy odpojte od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím
nářadí prováděli kontrolu, zda na nářadí
nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky
a zajistěte jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte
pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití, který je tak i označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Používejte při
práci zdravý rozum. S nářadím nepracujte,
jste-li unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte
nářadí i jeho napájecí kabel, zda nedošlo
k jejich poškození, aby byla zajištěna jejich
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebování
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zničené nebo
jiné poškozené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu, pokud
v této příručce nebude uveden jiný způsob
odstranění závady. Poškozené spínače
11
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto
návodem, může vést k zranění
obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí splňuje požadavky
platných bezpečnostních předpisů. Opravy
musí být prováděny pouze kvalifikovanými
techniky, kteří budou používat originální
náhradní díly. V jiných případech může dojít
k velkému ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily s horním stolem
• Nikdy nepoužívejte tuto pilu bez řádně
nasazených ochranných krytů, zejména po
změně pracovního režimu. Ujistěte se, zda
jsou ochranné kryty v dobrém provozním
stavu a zda je řádně prováděna jejich údržba.
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je
stroj umístěn rovném povrchu s dostatečnou
stabilitou a zda jsou všechny kryty ve správné
poloze.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin. Tato
pila není určena pro takové použití.
• Nepoužívejte žádné brusné nebo diamantové
kotouče.
• Jsou-li pilové kotouče poškozeny nebo
zdeformovány, nepoužívejte je.
• Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené
z rychlořezné oceli (HSS).
• Při manipulaci s pilovým kotoučem a hrubými
materiály vždy používejte rukavice.
Doporučení: Je-li to možné, pilové kotouče by
měly být vždy přenášeny v držácích.
• V případě nehody nebo poruchy stroje
proveďte jeho okamžité vypnutí a odpojte
napájecí kabel od zásuvky. Proveďte záznam
o poruše a vhodným způsobem pilu označte,
abyste zabránili ostatním osobám tuto
poškozenou pilu používat.
• Dojde-li k zablokování pilového kotouče,
které bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda
12
se pilový kotouč volně otáčí. Znovu zapněte
pilu a zahajte nový řez s menší posuvnou
silou.
• Zajistěte, aby byla vaše poloha vždy vpravo
nebo vlevo od čáry řezu.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení.
• Bude-li pila bez dozoru, zajistěte její vypnutí.
• Ujistěte se, zda je obsluha pily odpovídajícím
způsobem proškolena v používání, seřizování
a obsluze pily.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení
pro zachytávání pilin a prachu. Vždy berte
v úvahu faktory, které mají vliv na působení
prachu na obsluhu pily, jako jsou:
– Typ materiálu, který bude obráběn
(dřevotřísky vytváří více pilin a prachu než
běžné dřevo)
– Správné seřízení pilového kotouče
– Zajistěte, aby bylo správně seřízeno
lokální odsávání, stejně jako štíty,
vyklápěcí koryta a skluzy.
– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího
vzduchu vyšší než 20 m/s.
• Konstrukce tohoto stroje naleží do
třídy I, a proto není vyžadováno použití
uzemňovacího vodiče.
• Nepřetěžujte nářadí. Práce bude provedena
lépe a bezpečněji s takovým typem nářadí,
které je pro daný účel určeno.
• Používejte vhodné nářadí. Určené použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo příslušenství
při práci, pro kterou je určeno výkonnější
nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům,
než pro které je určeno.
• Udržujte pilové kotouče ostré.
• Maximální přípustné otáčky pilového kotouče
musí být vždy stejné nebo vyšší než jsou
otáčky naprázdno, které jsou uvedeny na
štítku nářadí.
• Nepoužívejte žádné distanční vložky, které by
umožnily upnutí kotouče na hřídel.
• Nepoužívejte tuto pilu pro řezání jiného
materiálu než jsou plasty a dřevo.
• Vždy dbejte na to, aby na podlaze nebyly
žádné zbytky materiálu, piliny a odřezky.
• Z bezpečnostních důvodů vždy připevněte
stroj k pracovnímu stolu pomocí šroubů
s průměrem 6 mm a s délkou 80 mm.
Doplňkové bezpečnostní
předpisy pro řezání v režimu
stolová pila
• Nikdy neprovádějte žádné řezy, je-li
demontován nebo nesprávně seřízen
rozpínací klín nebo horní kryt.
VAROVÁNÍ! Tato konstrukce nářadí
neumožňuje použití této pily v režimu
stolová pila, je-li na ní namontován
kryt ve tvaru U (18) (obr. 12).
• Vždy používejte tlačnou tyč. Nikdy neřežte
obrobky menší než 30 mm.
• Není-li stroj vybaven přídavnými podpěrami,
mohou být řezány obrobky s následujícími
maximálními rozměry:
– Výška 50 mm x šířka 400 mm x délka
500 mm.
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem.
• Vždy proveďte správné nastavení posuvného
vodítka, abyste zabránili jeho kontaktu se
spodním krytem.
• Rozpínací klín nesmí být silnější než je šířka
drážky vyřezaná pilovým kotoučem a nesmí
být tenčí než tloušťka pilového kotouče.
• Ujistěte se, zda je stůl stolové pily bezpečně
upevněn ve zvolené výšce.
kryt pilového kotouče, pracuje-li pila v režimu
pokosová pila.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 150 mm.
• Není-li stroj vybaven přídavnými podpěrami,
mohou být řezány obrobky s následujícími
maximálními rozměry:
– Výška 40 mm x šířka 140 mm x délka
400 mm
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem.
• Vždy obrobek bezpečně upněte ke stolu pily.
• Jsou-li prováděny svislé přímé příčné řezy,
proveďte správné nastavení posuvného
vodítka, aby byla vůle mezi pilovým kotoučem
a vodítkem maximálně 5 mm (obr. O).
• Provádíte-li pokosové, šikmé nebo
kombinované pokosové řezy, nastavte
posuvné vodítko tak, aby byla zajištěna
správná vůle prováděného řezu (obr. P).
• Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
rameno pily bezpečně upevněno.
• Ujistěte se, zda je při provozu pily v režimu
pokosová pila zcela zakryta horní část
pilového kotouče.
• Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků
nebo jiných částí obrobku z prostoru řezu,
je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze.
• Není-li tlačná tyč (58) používána, uložte ji na
určené místo (obr. A2).
Zbytková rizika
• Je-li vložka stolu s drážkou pro pilový kotouč
opotřebena, vyměňte ji.
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
• Dlabání, žlábkování nebo drážkování není
umožněno.
• Během přepravy zajistěte, aby byla horní část
pilového kotouče zakryta ochranným krytem
nebo aby byl pilový kotouč ve své nejnižší
poloze.
• Nepoužívejte kryt pily pro manipulaci nebo
pro přepravu pily.
• Při seřizování rozpínacího klínu neodstraňujte
stůl pily.
• Pracujete-li v režimu stolová pila, zajistěte,
aby bylo rameno pily řádně připevněno.
Používejte pilu pouze v případě, je-li stůl pily
v horizontální poloze.
Režim pokosová pila
• Ujistěte se, zda je při provozu pily v režimu
pokosová pila zcela zakryta horní část
pilového kotouče. Nikdy nesnímejte horní
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
~ typ řezaného materiálu;
~ typ pilového kotouče;
~ posuvná síla.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně pilového kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
13
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory ovlivňují množství prachu
a pilin:
1 Ochranný kryt pro polohu stolové pily
1 Spodní ochranný kryt pro polohu stolové pily
1 Tlačnou tyč
1 Šestihranný klíč 4/6 mm
– Opotřebování pilového kotouče.
1 Šestihranný klíč 5 mm
– Odsávání prachu s rychlostí proudění
vzduchu nižší než 20 m/s.
1 Klíč s dvěma kolíky
– Nepřesné vedení obrobku.
1 Upínací svorku materiálu
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
1 Návod k obsluze
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si pečlivě
přečtěte tento návod.
Je-li stroj používán v režimu
pokosová pila, ujistěte se,
zda je horní část pilového
kotouče zcela zakryta
horním krytem pilového
kotouče. Používejte pilu
pouze v případě, je-li stůl pily
v nejvyšší horní poloze.
Používáte-li tento stroj
v režimu stolová pily, ujistěte
se, zda jsou na svých
místech horní i spodní
kryt. Používejte stroj pouze
v případě, je-li stůl pily
v horizontální poloze.
Místo uchopení při přenášení.
NIKDY nepoužívejte tento
stroj v režimu stolová pila,
nejsou-li namontovány horní
kryt pilového kotouče a pevný
spodní kryt pilového kotouče.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. M)
1 Adaptér pro odsávání prachu na horní kryt
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození výrobku, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A1 - A5)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
A1
1 Spínač zapnuto/vypnuto
2 Páka uvolnění pojistky hlavy
3 Pomocný zajišťovací šroub stolové pily
4 Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového
kotouče
5 Pevný stůl
6 Drážka pro pilový kotouč
7 Páka pokosových řezů
8 Západka pokosových řezů
9 Otočné rameno stolové/pokosové pily
10 Měřítko pokosových řezů
11 Vodítko
12 Upínací rukojeť šikmých řezů
13 Místa úchopu pily
Datový kód (59), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
14 Montážní otvory
Příklad:
A2
2012 XX XX
Rok výroby
15 Rozpínací klín
16 Horní kryt pilového kotouče
Obsah balení
17 Vodítko podélných řezů
Balení obsahuje:
18 Pevný spodní kryt pilového kotouče (pro
použití v poloze stolová pila)
1 Sestavenou pokosovou pilu s horním stolem
1 Paralelní vodítko
14
19 Montážní otvory příslušenství
20 Zajišťovací šroub spodní polohy hlavy
21 Stůl stolové pily
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
A3
22 Podpěrná deska materiálu
23 Upínací svorka materiálu
24 Doraz otáčení
25 Nastavitelný stojan 760 mm (maximální
výška)
Konstrukce tohoto stroje naleží do třídy I, a proto
není vyžadováno použití uzemňovacího vodiče.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným
elektrotechnikem.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
26 Noha stojanu
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
27 Koncová deska stolu
28 Podpěrné vodicí tyče
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
A4
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
29 Délkový doraz pro krátké obrobky (používá se
s vodicími tyčemi [28])
• Žlutozelený vodič připojte k uzemňovací
svorce.
A5
26 Noha stojanu
30 Válečkový stůl
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše pokosová pila s horním stolem DW711 je
určena pro profesionální řezání dřeva, dřevěných
výrobků a plastů pomocí pilového kotouče
s karbidovými zuby a s průměrem 260 mm.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto pokosové pily s horním stolem jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento
stroj pro jiné, než určené účely.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
VAROVÁNÍ! Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Maximální
délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
UPEVNĚNÍ NA PRACOVNÍ STŮL (OBR. A1)
• Otvory (14) ve všech rozích slouží pro
upevnění k pracovnímu stolu. Doporučeny
jsou šrouby s průměrem 6 mm a s délkou
80 mm. Vždy pilu pevně připevněte, abyste
zabránili jejímu pohybu. Chcete-li zvýšit
komfort při přenášení pily, můžete provést
15
namontování pily na desku z překližky
s tloušťkou minimálně 19 mm, která může být
připevněna k pracovnímu stolu a která může
být později snadno uvolněna a přenesena
na jiné pracoviště, kde bude znovu upnuta
pomocí svorek.
• Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby
upevňovací šrouby z této desky nevyčnívaly.
Deska z překližky musí dokonale sedět na
pracovní ploše stolu. Provádíte-li upínání
pily k jakékoli pracovní ploše, upínejte pilu
pouze na upínacích výstupcích, na kterých se
nachází otvory pro montážní šrouby. Upnutí
pily pomocí jiných upínacích míst bude mít
nesprávný vliv na funkci pily.
• Upevňovací deska a pracovní stůl nebo
místo, na kterém bude pila používána, musí
být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při
frézování. Dochází-li na pracovní ploše ke
kolébání pily, umístěte pod jednu opěrnou
nohu tenký kousek materiálu, aby došlo
k vyrovnání pily.
MONTÁŽ HORNÍHO KRYTU PILOVÉHO
KOTOUČE (OBR. B)
1. Pomocí šroubu (32), pouzdra a matice
připevněte ochranný kryt (16) k rozpínacímu
klínu (15).
2. Protáhněte pouzdro rozpínacím klínem
a krytem. Zasuňte šroub (32) do šroubu
a zajistěte jej maticí. Proveďte řádné utažení.
Ujistěte se, zda jsou výstupky (31) na krytu
v poloze jako na obrázku.
MONTÁŽ A NASTAVENÍ VODÍTKA PRO
PODÉLNÉ ŘEZY (OBR. C1 - C4)
Vodítko pro podélné řezy se skládá z pevného
a posuvného vodítka.
1. Povolte upínací šroub (34) podpěry vodítka,
který drží upínací desku v určené poloze
(obr. C1).
2. Posuňte vodítko na přední část stolu
a použijte drážku ve tvaru U jako vodítko
(obr. C2, C3).
3. Posuňte vodítko směrem k pilovému kotouči
a utáhněte upínací šroub.
4. Zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
5. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
6. Uvolněte upínací šroub (35) posuvného
vodítka (obr. C1) a posuňte posuvné vodítko
směrem dozadu tak, abyste mohli vidět oba
otvory (36) (obr. C4) v horní části vodítka.
16
7. Pomocí malého šestihranného klíče povolte
dva šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
upevňující vodítko k podpěře vodítka. Přístup
získáte přes dva otvory v horní části vodítka.
8. Nastavte vodítko tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem a zkontrolujte vzdálenost
mezi pilovým kotoučem a vodítkem u přední
i zadní části pilového kotouče.
9. Jakmile bude seřízení provedeno, utáhněte
šestihranné šrouby a znovu proveďte
kontrolu, zda je vodítko rovnoběžné s pilovým
kotoučem.
SEŘÍZENÍ STOLOVÉ PILY (OBR. A2, B, D)
Stůl (21) může být posunován nahoru nebo
dolů a v požadované výšce je zajištěn dvěma
upínacími šrouby.
1. Uvolněte upínací šrouby stolu, hlavní
(37) (obr. D) i pomocný (3) (obr. A1), ale
nevyšroubujte je zcela.
2. Nastavte stůl do požadované výšky.
3. Utáhněte upínací šrouby stolu (obr. A1, D).
DEMONTÁŽ STOLU PILY (OBR. A1, B, D)
Stůl může být ze stroje demontován, abyste
získali přístup k pilovému kotouči.
1. Sejměte horní ochranný kryt pilového kotouče
(16) (obr. B).
2. Uvolněte upínací šrouby stolu, hlavní
(37) (obr. D) i pomocný (3) (obr. A1), ale
nevyšroubujte je zcela.
3. Pro odstranění šroubu (38) ze zadního
sloupku stolu použijte šestihranný klíč
(obr. D). Sejměte ze šroubu matici
a podložku.
4. Sejměte stůl.
5. Chcete-li stůl opět namontovat, postupujte
v obráceném pořadí.
MONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. E1 - E5)
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
Aby byla umožněna montáž nového pilového
kotouče, stůl pily musí být nastaven do nejvyšší
polohy a hlava pily musí být zvednuta do nejvyšší
polohy.
1. Zasuňte spodní kryt (4) stisknutím
uvolňovacího prvku (42) a posunutím
spodního krytu směrem dozadu. Nechejte
ochranný kryt zasunutý.
2. Pomocí klíče (39) nastavte dva otvory na
vnější straně vnější příruby (40) (obr. E2).
3. Pomocí šestihranného klíče 6 mm otáčejte
šroubem pilového kotouče (41) ve směru
pohybu hodinových ručiček, aby došlo k jeho
uvolnění. Demontujte upínací šroub pilového
kotouče a jeho vnější přírubu.
4. Sejměte pilový kotouč (43).
5. Nainstalujte nový pilový kotouč na rameno
(44) na vnitřní přírubě (45) (obr. E3). Ujistěte
se, zda zuby na spodní části pilového kotouče
směřují k vodítku (směrem od obsluhy).
6. Nasaďte zpět vnější přírubu a ujistěte se,
zda došlo k řádnému usazení polohovacích
výstupků (46) (obr. E4), jeden na každé
straně hřídele motoru.
7. Utáhněte upínací šroub pilového kotouče (41)
proti směru pohybu hodinových ručiček.
8. Přesuňte spodní kryt směrem dolů.
9. Po montáži nebo výměně pilového kotouče
vždy proveďte úplné přesunutí hlavy pily,
abyste zkontrolovali, zda dojde k zajištění
pohyblivého spodního krytu v jeho výchozí
klidové poloze.
VAROVÁNÍ: Pilový kotouč MUSÍ BÝT
být vyměněn podle pokynů v této části
návodu. Používejte POUZE pilové
kotouče, které jsou specifikovány
v části Technické údaje.
Doporučujeme vám používat pilové
kotouče DT4375. NIKDY nenasazujte
jiné pilové kotouče.
SEŘÍZENÍ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. E2)
Dochází-li během spouštění a provozu pily
ke kmitání pilového kotouče, proveďte jeho
následující seřízení.
1. Povolte šroub příruby hřídele (40) a otočte
pilový kotouč (43) o čtvrt otáčky.
2. Znovu utáhněte šroub a zkontrolujte, zda
dochází ke kmitání pilového kotouče.
3. Opakujte tyto kroky, dokud nebude kmitání
pilového kotouče zcela eliminováno.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PEVNÉHO SPODNÍHO
KRYTU (OBR. I1, I2)
Je-li stroj používán v režimu stolová pila, musí být
vždy používán pevný spodní kryt (18) (obr. I2).
1. Nastavte hlavu pily do svislé polohy.
2. Povolte upínací šroub (60) na levé straně
vodítka (11) a nastavte vodítko do nové
polohy jako na uvedeném obrázku (obr. I1).
3. Posunujte kryt (18) přes otočný stůl/rameno
pokosu (9), dokud nebudou závity upínacího
šroubu hlavy srovnány se závitovým
pouzdrem hlavy (obr. I2).
4. Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy (2)
a stlačujte hlavu směrem dolů, zatímco
budete utahovat upínací šroub hlavy (20).
5. Chcete-li ochranný kryt sejmout, postupujte
v obráceném pořadí.
ULOŽENÍ PEVNÉHO SPODNÍHO KRYTU
(OBR. Q1, Q2)
Bude-li tento stroj používán v režimu pokosová
pila, pevný spodní kryt (18) může být uložen ve
stole (21).
1. Sejměte pevný spodní kryt, viz část Montáž
a demontáž Pevného Spodního Krytu.
2. Stlačte pevný spodní kryt (18) a zaveďte
úložné prvky (61) do drážek (62) na přední
části stolu (21).
3. Stlačujte pevný spodní kryt, dokud úložné
prvky (61) nezapadnou do stolu. Na obrázku
Q2 je zobrazen pevný spodní kryt v úložné
poloze.
4. Chcete-li tento kryt vyjmout, proveďte jeho
stlačení a zvedněte jej ze stolu.
KONTROLA A NASTAVENÍ POLOHY
PILOVÉHO KOTOUČE VZHLEDEM K VODÍTKU
(OBR. F1 - F4)
1. Uvolněte západku pokosových řezů (8).
2. Položte palec na páku pokosových řezů (7)
a stiskněte západku pokosových řezů (8), aby
došlo k uvolnění ramena pokosových řezů (9)
(obr. F1).
3. Otáčejte ramenem pokosových řezů tak, aby
se západka nacházela v poloze s hodnotou
0° pro pokosový řez.
4. Zkontrolujte, zda jsou viditelná dvě označení
polohy 0° (47) na měřítku pokosových řezů
(10) (obr. F2).
5. Mezi vodítko na levé straně (11) a pilový
kotouč (43) umístěte úhelník (48) (obr. F3).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se
úhelníkem hrotů zubů pilového
kotouče.
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
1. Povolte šrouby (49) a posuňte sestavu
ramena a měřítka pokosových řezů doleva
nebo doprava tak, aby byl při měření
úhelníkem pilový kotouč vzhledem k vodítku
v kolmé poloze (90°) (obr. F4).
2. Znovu utáhněte šrouby (49).
17
KONTROLA A NASTAVENÍ POLOHY
PILOVÉHO KOTOUČE VZHLEDEM KE STOLU
(OBR. G1 - G4)
1. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
(obr. G1).
2. Zatlačte hlavu pily doprava, abyste zajistili
její zcela svislou polohu a přitáhněte upínací
rukojeť šikmých řezů.
3. Přiložte na stůl k pilovému kotouči (43)
úhelník (48) (obr. G2).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se
úhelníkem hrotů zubů pilového
kotouče.
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
1. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
(obr. G1) a zašroubujte nebo vyšroubujte
seřizovací dorazový šroub svislé polohy (50)
(obr. G3) tak, aby byl pilový kotouč v kolmé
poloze (90°) vzhledem ke stolu. Proveďte
kontrolu pomocí úhelníku (obr. G2).
2. Pokud ukazatel šikmých řezů (51) neukazuje
na měřítku šikmých řezů (52) nulovou polohu,
povolte šrouby (53) upevňující měřítko
a nastavte toto měřítko do správné polohy
(obr. G4).
KONTROLA A NASTAVENÍ ÚHLU ŠIKMÝCH
ŘEZŮ (OBR. H1, H2)
Překlenovací rukojeť šikmých řezů (54) umožňuje
nastavení maximálního úhlu šikmého řezu na
hodnotu 45° nebo 48°, dle potřeby (obr. H1).
– Vlevo = 45°
– Vpravo = 48°
1. Ujistěte se, zda je překlenovací rukojeť (54)
nastavena v levé poloze.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
a nastavte hlavu pily doleva. Toto je poloha
šikmého řezu 45°.
3. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
4. Podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte
dorazový šroub (55) tak, aby ukazatel (51)
označoval hodnotu 45° (obr. H2).
VAROVÁNÍ: Při provádění tohoto
seřízení je vhodné, abyste podpírali
hlavu pily rukou. Tímto způsobem
si usnadníte otáčení seřizovacího
šroubu.
NASTAVENÍ ROZPÍNACÍHO KLÍNU (OBR. A2,
J1, J2)
Ve správné poloze nesmí být horní část
rozpínacího klínu (15) více než 2 mm pod
18
nejvyšším zubem pilového kotouče a tělo
rozpínacího klínu může být vzdáleno maximálně
5 mm od hrotů zubů pilového kotouče (obr. J1).
1. Nastavte stůl stolové pily do spodní polohy.
2. Povolte šroub (57), který umožňuje otáčení
držáku a také pohyb rozpínacího klínu
směrem nahoru a dolů (obr. J2).
3. Otáčejte držákem a pohybujte klínem nahoru
nebo dolů, dokud nebude nastaven ve
správné poloze.
4. Znovu řádně utáhněte šroub (57).
5. Nastavte stůl do původní polohy.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda je stroj z hlediska
výšky stolu a stability umístěn
v bezpečné a ergonomické poloze.
Poloha stroje musí být zvolena
tak, aby měla obsluha stroje dobrý
přehled a dostatek volného prostoru
v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli
omezení.
• Z důvodu omezení vlivu vibrací
se ujistěte, zda není příliš nízká
teplota pracovního prostředí, zda
je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost
obrobků vhodná pro tento stroj.
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový
kotouč.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Po použití vždy odstraňte ze
stroje prach a piliny, abyste zajistili
správnou funkci spodního krytu.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
PŘED POUŽITÍM
• Upněte vhodný pilový kotouč. Nepoužívejte
nadměrně opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky pily nesmí
překročit maximální povolené otáčky pilového
kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat jeho vlastním
tempem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby a rukojeti řádně utaženy.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (OBR. A1)
Základní řezy
ŘEZÁNÍ V REŽIMU POKOSOVÉ PILY
Obsluha pily bez ochranných krytů je velmi
nebezpečná. Během řezání musí být kryty ve
správné poloze.
Ujistěte se, zda jsou obrobky bezpečně upnuty.
SVISLÝ PŘÍMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. A1, K)
1. Povolte západku pokosových řezů (8)
a následně ji stiskněte.
2. Nechejte západku pokosových řezů (8)
zapadnout do polohy 0° a zajistěte ji.
3. Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko
(11).
4. Uchopte rukojeť stroje a stiskněte uvolňovací
páku zajištění krytu (2), aby došlo k uvolnění
hlavy.
5. Stlačte hlavu pily dolů asi o 10 mm a uvolněte
páku zajištění krytu.
6. Zapněte stroj a stlačte hlavu pily dolů, abyste
umožnili pilovému kotouči řezání obrobku
a vniknutí kotouče do drážky stolu.
• Chcete-li stroj zapnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1).
7. Po ukončení řezání vypněte stroj a rameno
zvedněte hlavu pily do horní klidové polohy.
• Chcete-li stroj vypnout, znovu stiskněte
spínač zapnuto/vypnuto.
SVISLÝ POKOSOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. A1, L)
Odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
vzduchu externích odsávacích systémů bude
20 m/s +/- 2 m/s. Rychlost je měřena ve spojovací
trubici v bodě připojení, s připojenou pilou, která
není v chodu.
Další informace naleznete v části Volitelné
příslušenství.
Přeprava (obr. 1A)
Přenášejte tento stroj uchopením za místa určena
pro uchopení (13).
VAROVÁNÍ: Přepravujte pilu vždy
v režimu stolová pila s nasazeným
horním krytem pilového kotouče.
Zkontrolujte, zda horní kryt zcela
zakrývá pilový kotouč. Nikdy
nepřenášejte pilu uchopením za
ochranný kryt.
1. Stiskněte západku pokosových řezů (8).
Nastavte rameno v požadovaném úhlu
směrem doleva nebo doprava.
2. Západka pokosových řezů bude automaticky
zajištěna v polohách 0°, 15°, 22,5°, 45° a 50°
jak vlevo, tak i vpravo. Je-li vyžadován střední
úhel mezi těmito polohami, pevně přidržte
hlavu pily a zajistěte ji přitažením západky
pokosových řezů.
3. Před řezáním se vždy ujistěte, zda je řádně
zajištěna západka pokosových řezů.
4. Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
VAROVÁNÍ: Při pokosovém řezu
koncové části obrobku s malým
ořezem umístěte obrobek tak, aby byl
odřezek na straně směrem k pilovému
kotouči, a to větším úhlem k vodítku:
– levý pokos, ořez vpravo
– pravý pokos, ořez vlevo
ŠIKMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. H1, M)
Šikmé úhly mohou být nastaveny od 0° do 48°
směrem vlevo. Šikmé řezy až do 45° mohou
být provedeny s ramenem pro pokosové řezy
nastaveným v poloze pro pokosový řez od nuly až
do maximálně 45° vpravo nebo vlevo.
19
1. Nastavte stůl pily do jeho nejvyšší polohy
tak, aby se tento stůl nedostal do kontaktu
s posuvným vodítkem.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
3. Je-li to nutné, nastavte překlenovací tlačítko
(54).
Kvalita řezu
Kvalita a čistota každého řezu závisí na mnoha
faktorech a na řezaném materiálu. Nejvyšší
kvalitu řezu (řezání tvarových obkládacích prvků)
dosáhnete při použití karbidového kotouče se
60 zuby. Kvalitu řezu rovněž zvyšuje rovnoměrný
a pomalý posuv pily při řezání.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se
materiál během řezání nechvěl nebo
aby se nepohyboval. Obrobek vždy
řádně upevněte. Před zvednutím
ramena pily počkejte, dokud se
pilový kotouč zcela nezastaví. Pokud
dochází k třepení zadní části řezu,
nalepte na obrobek v místě řezu lepicí
pásku. Proveďte řez přes lepicí pásku
a po skončení řezu pásku opatrně
odlepte.
4. Držte pevně hlavu pily a zabraňte jejímu
spuštění.
5. Pevně utáhněte upínací rukojeť šikmých řezů
(12).
6. Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
Řezání v režimu stolová pila
PODÉLNÉ ŘEZY (OBR. A2, I1, I2, N)
VAROVÁNÍ: Tato stolová pila není
nastavitelná v horizontální poloze,
není-li namontován ochranný kryt (18).
1. Nastavte hlavu pily do svislé polohy.
2. Povolte upínací šroub (60) na levé straně
vodítka (11) a nastavte vodítko do nové
polohy jako na uvedeném obrázku (obr. I1).
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
3. Posunujte kryt (18) přes otočný stůl/rameno
pokosu (9), dokud nebudou závity upínacího
šroubu hlavy srovnány se závitovým
pouzdrem hlavy (obr. I2).
4. Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy (2),
stlačujte hlavu směrem dolů a současně
utahujte upínací šroub hlavy (20).
5. Posuvem stolu (21) směrem nahoru nebo
dolů nastavte hloubku řezu. Pilový kotouč
je ve správné poloze, jsou-li nad povrchem
obrobku hroty tří zubů pilového kotouče.
6. Nastavte vodítko podélných řezů (17) do
požadované polohy tak, aby byla podepřena
pokud možno co největší část obrobku. Zadní
část vodítka musí být srovnána s přední částí
rozpínacího klínu.
7. Pomocí měřítka na přední části stolu nastavte
vodítko podélných řezů na požadovanou šířku
řezu.
8. Zapněte stroj.
9. Pomalu posunujte obrobek pod přední část
horního kryty pilového kotouče a stále jej
pevně přitlačujte k vodítku podélných řezů.
10. Při tomto úkonu nikdy nezapomeňte používat
tlačnou tyč (58) (obr. N).
11. Po dokončení řezu vypněte stroj.
20
Mazání
Tento stroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Ložiska motoru jsou samomazná a vodotěsná.
• Vyvarujte se použití oleje nebo maziv,
protože tyto látky mohou způsobit zanesení
prachem nebo pilinami a následné problémy
s provozem pily.
• Suchým měkkým kartáčem pravidelně čistěte
části pily, na kterých dochází k usazování
prachu a pilin.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt
pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné
funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
kotoučem a ochrannými kryty, odpojte stroj od
napájení a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového kotouče. Odstraňte
zaseknuté části a proveďte montáž pilového
kotouče.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
Volitelné příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
ODSÁVÁNÍ PRACHU
Pro optimální odsávání prachu a pilin je
k dispozici samostatná sada pro odsávání prachu
(DE7779).
UPEVNĚNÍ OBROBKU (OBR. R)
VAROVÁNÍ: Obrobek, který je před
provedením řezu upnutý, vyvážený
a zajištěný, se může po provedení
řezu stát nevyváženým. Nesouměrné
zatížení může způsobit náklon pily
nebo čehokoli, s čím je pila spojena,
jako je stůl nebo pracovní stůl. Při
provádění řezu, po kterém může být
vyvážení nesouměrné, obrobek řádně
podepřete a zajistěte, aby byla pila
pevně přišroubována ke stabilní ploše.
Mohlo by dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Kdykoli je použita upínací
svorka, její patka musí být připevněna
k horní části základny. Obrobek si
vždy upněte k základně pily – ne
k jakémukoli jinému místu v pracovním
prostoru. Ujistěte se, zda není patka
svorky uchycena k okraji základny pily.
UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte
upínací svorku, aby byla zaručena
ovladatelnost pily a aby bylo sníženo
riziko poškození obrobku nebo zranění
obsluhy.
Používejte upínací svorku obrobku (23) dodanou
s vaší pilou. Pro určité rozměry a tvary obrobku
může být vhodné použít další pomůcky, jako jsou
pružinové svorky, trámové svorky nebo svorky
tvaru C.
INSTALACE SVORKY
1. Vložte svorku do otvoru za vodítkem. Svorka
musí být otočena směrem k zadní části
pokosové pily. Ujistěte se, zda je drážka
na tyči svorky zcela zasunuta do základny
pokosové pily. Je-li drážka vidět, svorka
nebude bezpečně zajištěna.
2. Otočte svorku o 180° směrem k přední části
pokosové pily.
3. Povolte šroub a upravte polohu svorky
nahoru nebo dolů. Potom pomocí šroubu
pro jemné nastavení svorku pevně upněte
k obrobku.
POZNÁMKA: Při provádění šikmých řezů
umístěte svorku na pravou část základny. PŘED
VLASTNÍM PROVEDENÍM ŘEZU (ANIŽ BY
BYLA PILA ZAPNUTA) VŽDY ZKONTROLUJTE
DRÁHU PILOVÉHO KOTOUČE.
ZKONTROLUJTE, ZDA SVORKA NEZASAHUJE
DO DRÁHY PILY NEBO OCHRANNÝCH
KRYTŮ.
21
ŘEZÁNÍ KRÁTKÝCH OBROBKŮ (OBR. A3, A4)
Je vhodné používat délkový doraz na krátké
obrobky (29), a to jak pro provádění velkého
počtu řezů i pro jednotlivé řezy obrobků s různou
délkou. Tento délkový doraz může být použit
pouze v případě, je-li použit pár vodicích tyčí (28).
ŘEZÁNÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ (OBR. A3)
VAROVÁNÍ: Dlouhé obrobky vždy
podepřete.
Na obr. A3 je zobrazeno ideální uspořádání
pro řezání dlouhých obrobků, je-li pila použita
jako volně stojící stroj (všechny položky jsou
k dispozici jako volitelné příslušenství). Tyto
položky (kromě stojanu a upínací svorky) musí být
použity na straně vkládání materiálu i na straně
odebírání materiálu:
22 Podpěrná desky materiálu
23 Upínací svorka materiálu
24 Doraz otáčení
25 Stojany pro podepření vodicích tyčí Výška
stojanů je nastavitelná.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tyto stojany
pro podpírání tohoto stroje!
26 Stojan (dodáván s montážními pokyny)
27 Koncová deska stolu pro podpěru vodicích
tyčí, také pro práci na stávajícím pracovním
stole
28 Vodicí tyče (500 nebo 1 000 mm)
Postup
1. Postavte pilu na stojan a namontujte na ni
vodicí tyče.
2. Přišroubujte podpěrné desky materiálu (22)
pevně k vodicím tyčím (28). Upínací svorka
materiálu (23) nyní plní funkci délkového
dorazu.
3. Namontujte koncové desky stolu (27).
4. Namontujte na zadní tyč doraz otáčení (24).
5. Použijte doraz otáčení (24) pro nastavení
délky středně dlouhých nebo dlouhých
obrobků. Není-li doraz používán, může být
nastaven na stranu nebo může být vyklopen.
POUŽITÍ VÁLEČKOVÉHO STOLU (OBR. A3, A5)
Válečkový stůl (30) velmi usnadňuje manipulaci
s velkými a dlouhými dřevěnými obrobky
(obr. A5). Může být připojen k levé nebo k pravé
straně stolu. Válečkový stůl vyžaduje použití
doplňkového stojanu (obr. A3).
22
VAROVÁNÍ: Sestavte válečkový stůl
podle pokynů dodaných se stojanem.
• Nahraďte krátké podpěrné tyče dodané se
stojanem nestandardními tyčemi ze stolu, a to
na straně stolu, která bude použita.
• Postupujte podle pokynů dodaných
s válečkových stolem.
Doporučené dostupné pilové
kotouče
Typ pilového
kotouče
Rozměry pilového Použití
kotouče (průměr x
x průměr upínacího
otvoru x počet zubů)
DT1529 Series 40
260 x 30 x 24
Pro základní řezy,
podélné řezy
a příčné řezy dřeva
a plastů
DT1530 Series 40
260 x 30 x 80
Karbidové kotouče
(TCG) na hliník
DT1736 Series 60
260 x 30 x 58
Geometrie broušení
ATB (střídavé
zuby), pro přesné
řezy umělého
i přírodního dřeva
DT1737 Series 60
260 x 30 x 80
Karbidové kotouče
pro velmi přesné
řezy umělého
i přírodního dřeva
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
získáte u autorizovaného prodejce nebo jej
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00276758 - 25-08-2015
23
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
24
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
25
26
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising