DW711 | DeWalt DW711 MITRE SAW Type 7 instruction manual

371002-25 LV
DW711
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
25
2
3
4
5
6
7
8
9
LATVIEŠU
GALDA LEŅĶZĀĢIS
DW711
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DW711
Spriegums
V 230
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija) V 230/115
Veids
7
Ieejas jauda
W 1300
Izejas jauda
W 900
Maks. zāģripas ātrums
apgr./min2950
Zāģripas diametrs mm 260
Zāģripas iekšējais
diametrs
mm 30
Zāģripas biezums
mm 2,0
Šķēlējnaža
biezums
mm 2,3
Šķelējnaža cietība HRC 43 ±5
Svars
kg 20
DW711-LX
115
7
1100
800
2950
260
30
2,0
2,3
43 ±5
20
ZĀĢĒŠANAS RAKSTURLIELUMI
Leņķzāģa režīms
Pagriešanas leņķis
(maks. pozīcijas)
Slīpums (maks. pozīcijas)
pa kreisi50°
pa labi 50°
pa kreisi48°
pa labi 0°
50°
50°
48°
0°
Pie 90°, pie maks. augstuma,
maks. zāģēšanas platums mm 134x50
134x50
Pie 45°, leņķzāģēšana, pie maks. augstuma,
maks. zāģēšanas platums mm 94x50
94x50
Pie 45° slīpuma, pie maks. augstuma,
maks. šķērszāģēšanas platums 134x50
134x50
Pie 90°, pie maks. zāģēšanas dziļuma 96 mm, maks.platums
20 mm, maks. sagarumošana 15 mm
10
Darbagalda režīms
Maks. zāģēšanas
dziļums
mm 0-50
LPA (Skaņas spiediens)
KPA (Skaņas spiediena
nenoteiktība)
LWA (Skaņas jauda)
KWA (Skaņas jaudas
nenoteiktība)
0-50
dB(A) 90
90
dB(A) 3
dB(A) 103
3
103
dB(A) 3,7
3,7
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa)
ir noteiktas atbilstoši EN 61029:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s² 1,9
Nenoteiktība K =
m/s² 1,5
1,9
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 61029, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. v. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
LATVIEŠU
Drošinātāji:
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīklā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
PIEZĪME. Šo instrumentu paredzēts pievienot
barošanas avotam ar maksimālo pieļaujamo
sistēmas pretestību Zmax = 0,30 Ω lietotāja
elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales
blokā).
Lietotājam jāraugās, lai šis instruments būtu
pievienots tikai tādam barošanas avotam, kas
atbilst iepriekš minētajām prasībām. Ja vajadzīgs,
lietotājs var sazināties ar vietējo elektroapgādes
uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas pretestību
saskarnes punktā.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda uz draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda uz iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW711
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
Tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
01.11.2011
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku,
tostarp šādi.
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības noteikumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250-300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
11
LATVIEŠU
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā,
kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību
varētu uzlabot, pievienojot izolējošu
pārveidotāju vai ierīci ar (FI) noplūdstrāvas
aizsargslēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav
paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai
zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Lietojiet
sejas vai putekļu masku, ja darba laikā
rodas putekļi vai lidojošas daļiņas. Ja šīs
daļiņas varētu būt ļoti karstas, valkājiet
arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr
valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet
aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentiem ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet
pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
12
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst
pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ja iespējams, ar spīlēm vai skrūvspīlēm
nostipriniet apstrādājamo detaļu. Tā ir drošāk,
nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un
saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri,
nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet
pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts,
nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot
instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai
tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti
lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
LATVIEŠU
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam
apkopes centram. Instrumentu nedrīkst
ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne
izslēgt. Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
galda leņķzāģiem
• Šo zāģi nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti
aizsargi, īpaši pēc tam, ja ir nomainīts režīms.
Aizsargiem jābūt labā darba stāvoklī un
pareizi apkoptiem.
• Pirms darba nodrošiniet, ka mašīna ir
novietota uz līdzenas virsmas ar pietiekamu
stabilitāti un visi aizsargi ir pareizā stāvoklī.
• Nekad nezāģējiet vieglmetālu. Instruments
nav paredzēts šādiem darbiem.
• Nelietojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
• Neizmantojiet tādu zāģa asmeņus, kas ir
bojāti vai deformēti.
• Nelietojiet zāģa asmeņus, kas ražoti no
ātrgriezēja tērauda (HSS).
• Valkājiet piemērotus cimdus, rīkojoties ar
zāģripu un raupju materiālu. Ieteikums:
ja iespējams, zāģa asmeņi jāpārnēsā un
jāglabā tā turētājā.
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla. Ziņojiet
par bojājumu un uzstādiet instrumentam
nepārprotamus brīdinājumus, lai neviens cits
to neekspluatētu.
• Ja zāģējot zāģripa nosprūst pārmērīga
padeves spiediena spēka dēļ, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no elektrotīkla.
Atbrīvojiet zāģripu no apstrādājamā materiāla
un pārbaudiet, vai tas brīvi griežas. Ieslēdziet
instrumentu un sāciet darbu no jauna, bet
šoreiz ar mazāku spēku.
• Vienmēr stāviet vai nu pa kreisi, vai pa labi no
zāģēšanas līnijas.
• Nodrošiniet piemērotu telpas vai darbgalda
apgaismojumu.
• Izslēdziet instrumentu, ja atstājat to bez
uzraudzības.
• Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam
instrumenta lietošanā, regulēšanā un
ekspluatācijā.
• Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāģi
putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr ņemiet
vērā faktorus, kas var ietekmēt putekļu
daudzumu, piemēram:
– Zāģējamā materiāla veids (skaidu plāksne
izdala vairāk putekļu nekā koksne);
– Pareizi noregulēta zāģripa;
– Putekļu savācējam, kā arī pārsegiem,
trokšņa slāpētājiem un atsūcējiem jābūt
pareizi noregulētiem;
– Putekļu savācējs ar gaisa plūsmu ne
mazāku par 20 m/s.
• Šis ir būvniecības I klases instruments, tāpēc
ir jāizmanto iezemējums;
• Nelietojiet instrumentu ar spēku. Ar pareizi
izvēlētu instrumentu tā normatīvo parametru
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
• Lietojiet pareizo instrumentu. Šajā lietošanas
rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Neizmantojiet mazus instrumentus
vai papildierīces darbiem, kam paredzēti lielas
jaudas instrumenti. Neizmantojiet motorzāģi
nolūkiem, kam tas nav paredzēts.
• Regulāri uzasiniet asmeni.
• Zāģripas maksimālajam pieļaujamajam
ātrumam jābūt vienādam ar instrumenta
plāksnītē norādīto ātrumu bez noslodzes vai
arī lielākam par to.
• Nedrīkst lietot starplikas un vārpstas
gredzenus, lai zāģripu novietotu uz vārpstas.
• Zāģi nedrīkst izmantot citu materiālu
zāģēšanai, tas paredzēts tikai koksnei.
• Vienmēr uzturiet grīdas laukumu tīru no
atlikumiem, piemēram, zāģskaidām un
atgriezumiem.
13
LATVIEŠU
• Drošības nolūkos piestipriniet instrumentu
darbagaldam, izmantojot 80 mm garas
bultskrūves ar 6 mm diametru.
Papildu drošības noteikumi
zāģēšanai galda zāģa režīmā.
• Nedrīkst zāģēt, ja ir noņemts šķelējnazis un/
vai augšējais aizsargs.
BRĪDINĀJUMS! Konstrukcija neļauj
izmantot galda zāģi, ja nav uzstādīts
U veida aizsargs (18) (I2. att.).
• Vienmēr izmantojiet bīdīšanas kātu.
Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kas ir
īsāki par 30 mm.
• Neizmantojot papildu balstu, instruments ir
paredzēts šādiem apstrādājamā materiāla
maksimālajiem izmēriem:
– Augstums: 50 mm, platums: 400 mm,
garums: 500 mm;
– Garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu
papildu galdu.
• Pareizi noregulējiet bīdāmo ierobežotāju, lai
tas nesaskartos ar apakšējo aizsargu.
• Šķeļošais nazis nedrīkst būt biezāks par
zāģripas zāģējuma platumu un plānāks par
zāģripas korpusu.
• Zāģa darbagaldam ir jābūt cieši nostiprinātam
vēlamajā augstumā.
• Ja bīdīšanas kāts (58) netiek izmantots,
vienmēr novietojiet to glabāšanai tam
paredzētajā vietā (A2 att.).
• Nomainiet galda starpliku, kad tā nolietota.
• Nekādā gadījumā nedrīkst veidot
izgriezumus, gropēt vai rievot.
• Transportēšanas laikā pārliecinieties, ka
zāģripas augšdaļa ir nosegta ar aizsargu vai
zāģripa ir noregulēta zemākajā pozīcijā.
• Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kas ir
īsāki nekā 150 mm.
• Neizmantojot papildu balstu, instruments ir
paredzēts šādiem apstrādājamās detaļas
maksimālajiem izmēriem.
– Augstums: 40 mm, platums: 140 mm,
garums: 400 mm.
– Garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu
papildu galdu.
• Vienmēr droši piespiediet apstrādājamo
detaļu pie zāģa galda.
• Veicot vertikāli taisnu šķērszāģēšanu,
pareizi jānoregulē bīdāmais ierobežotājs, lai
nodrošinātu maks. 5 mm lielu atstarpi starp
zāģripu un ierobežotāju (O att.).
• Veicot leņķzāģēšanu, slīpu vai kombinētu
zāģēšanu, jānoregulē bīdāmais ierobežotājs,
lai nodrošinātu veicamajam darbam pareizu
atstarpi (P att.).
• Zāģējot ar slīpu zāģripu, roksvirai ir jābūt
cieši nofiksētai.
• Leņķzāģēšanas režīmā zāģripas augšējai
daļai jābūt pilnībā nosegtai.
• Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas
nekustīgā pozīcijā, no zāģēšanas zonas
nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas
apstrādājamā materiāla daļas.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– Dzirdes pasliktināšanās;
• Nepārnēsājiet un netransportējiet
instrumentu, turot aiz aizsarga.
Troksni var izraisīt šādi faktori:
• Regulējot šķēlējnazi nenoņemiet zāģa galdu.
~ zāģripas tips;
• Zāģējot darbgalda režīmā, zāģa galviņas
roksvirai ir jābūt cieši nofiksētai. Zāģi drīkst
ekspluatēt tikai tad, ja tā darbagalds atrodas
horizontālā pozīcijā.
Leņķzāģēšanas režīms
• Leņķzāģēšanas režīmā zāģripas augšējai
daļai jābūt pilnībā nosegtai. Zāģējot
leņķzāģēšanas režīmā, nekādā gadījumā
nedrīkst noņemt augšējo zāģripas aizsargu.
14
~ zāģējamais materiāls;
~ padeves spēks.
– Negadījumu risks, ko izraisa rotējošās
zāģripas nenosegtās daļas.
– Ievainojuma risks, mainot zāģripu.
– Pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
– Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, zāģējot koksni, jo
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
LATVIEŠU
Kaitīgus putekļus var izraisīt šādi faktori:
1 Bīdīšanas kāts
– Nodilusi zāģripa;
1 Seškanšu uzgriežņu atslēga 4/6 mm
– Ja putekļu savācēja gaisa plūsma ir mazāka
par 20 m/s;
1 Seškanšu uzgriežņu atslēga 5 mm
1 Divzaru uzgriežņu atslēga
– Ja apstrādājamais materiāls netiek precīzi
padots;
1 Putekļu atsūkšanas adapteris augšējam
aizsargam
– Putekļu filtri nav iztīrīti, kā rezultātā notiek
nepilnīga putekļu savākšana.
1 Materiāla skava
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas
Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Lietojot instrumentu
leņķzāģēšanas režīmā,
pārliecinieties, ka zāģripas
augšdaļa ir pilnībā nosegta
ar zāģripas augšējo aizsargu.
Zāģi drīkst ekspluatēt tikai
tad, ja tā darbagalds atrodas
horizontālā pozīcijā.
Lietojot mašīnu galda zāģa
režīmā, pārliecinieties,
ka augšējie un apakšējie
aizsargi ir vietā. Zāģi
drīkst ekspluatēt tikai tad,
ja tā darbagalds atrodas
horizontālā pozīcijā.
Pārvietošanai piemērots
punkts.
NEKAD nelietojiet ierīci galda
zāģa režīmā, ja nav uzstādīts
augšējais zāģripas aizsargs
un fiksētais apakšējais
aizsargs.
1 Lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A1–A5 att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
A1
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2 Galviņas bloķētāja atlaišanas svira
3 Zāģa darbagalda papildu bloķēšanas poga
4 Pārvietojams apakšējais zāģripas aizsargs
5 Nekustīgs galds
6 Iegriezums zāģripai
7 Leņkzāģēšanas svira
8 Leņkzāģēšanas slēgsvira
9 Grozāms galds / leņķzāģēšanas roksvira
10 Zāģēšanas leņķa skala
11 Ierobežotājs
12 Slīpuma nostiprināšanas rokturis
13 Ierobi rokas atbalstam
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (M ATT.)
14 Uzstādīšanas caurumi
Datuma kods (59), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
A2
Piemērs:
16 Augšējais zāģripas aizsargs
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Samontēts galda leņķzāģis
1 Paralēlais garenzāģēšanas ierobežotājs
15 Šķēlējnazis
17 Garenzāģēšanas ierobežotājs
18 Nostiprināts apakšējais zāģripas aizsargs
(nelieto galda zāģa pozīcijā)
19 Piederumu montāžas caurumi
20 Galvas bloķēšanas skrūve
21 Zāģa darbgalds
1 Augšējais aizsargs darbagalda režīmam
1 Apakšējais aizsargs darbagalda režīmam
15
LATVIEŠU
PAPILDPIEDERUMI
A3
22 Materiāla balsta plāksne
23 Materiāla skava
24 Grozāms aizturis
25 Regulējams pastatnis 760 mm (maks.
augstums)
26 Statīvs
27 Galda gala plāksne
28 Balsta vadsliedes
A4
29 Garuma aizturis īsām apstrādājamām
detaļām (lietošanai kopā ar vadsliedēm [28])
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes.
• Pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
• Pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie
zemēšanas spailes.
A5
26 Statīvs
30 Rullīšu galds
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis DW711 galda leņķzāģis ir izstrādāts
profesionālai koksnes, koka izstrādājumu un
plastmasu zāģēšanai, izmantojot nominālā izmēra
260 mm zāģripu ar karbīda uzgaļiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie galda leņķzāģi ir profesionālai lietošanai
paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
instrumentu mērķiem, kam tas nav
paredzēts.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šis ir būvniecības I klases instruments, tāpēc ir
jāizmanto iezemējums.
16
Ja ir jānomaina vads, tad šis remonts jāveic tikai
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
elektriķim.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
transformatora palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1,5 mm²; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet kabeli no
tās pilnībā nost.
Salikšana un regulēšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
UZSTĀDĪŠANA UZ DARBAGALDA (A1 ATT.)
• Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi (14), lai
darbgaldu varētu viegli nostiprināt. Ieteicams
izmantot 80 mm garas bultskrūves ar 6 mm
lielu diametru. Lai zāģis neizkustētos, tas
ir cieši jāpieskrūvē. Lai instruments būtu
pārvietojams, to var piestiprināt pie vismaz
19 mm bieza finiera gabala, ko pēc tam
LATVIEŠU
var piestiprināt pie instrumenta atbalsta vai
pārvietot uz citu vietu, un piestiprināt to tur.
• Piestiprinot šo instrumentu pie finiera gabala,
montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas
tā apakšdaļā. Finierim jāatrodas līdzeni uz
instrumenta atbalsta. Piestiprinot zāģi darba
virsmai, nofiksējiet tikai uz balsta kājas,
kurās izveidoti montāžas skrūvju caurumi.
Ja nofiksēsiet kādā citā zāģa vietā, tas
nedarbosies pareizi.
• Lai zāģripa neiestrēgtu un darbs būtu precīzs,
virsma, uz kuras uzstādīts instruments,
nedrīkst būt grubuļaina vai kā citādi
nelīdzena. Ja zāģis šūpojas uz virsmas,
palieciet zem vienas no tā kājām plānu
materiāla gabaliņu, lai zāģis cieši turētos uz
darba virsmas.
AUGŠĒJĀ ZĀĢRIPAS AIZSARGA UZSTĀDĪŠANA (B ATT.)
1. Piestipriniet aizsargu (16) pie šķēlējnaža (15)
ar skrūvi (32), iemavu un uzgriezni.
2. Ievietojiet iemavu caur šķēlējnazi un
aizsargu. Iebīdiet skrūvi (32) caur iemavu un
pieskrūvējiet ar uzgriezni. Cieši pievelciet.
Nodrošiniet, ka atloki (31) uz aizsarga ir
novietoti kā parādīts attēlā.
GARENZĀĢĒŠANAS IEROBEŽOTĀJA UZSTĀDĪŠANA UN REGULĒŠANA (C1–C4 ATT.)
Garenzāģēšanas ierobežotājs sastāv no fiksētā
un slīdošā ierobežotāja.
1. Atbrīvojiet ierobežotāja atbalsta bloķēšanas
pogu (34), kas notur iespīlēšanas plāksni
pozīcijā (C1 att.).
2. Bīdiet ierobežotāju uz galda priekšpusi,
izmantojot U veida gropi kā vadotni (C2,
C3 att.).
3. Bīdiet ierobežotāju zāģripas virzienā un
pievelciet fiksācijas kloķi.
4. Pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
zāģripai.
5. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
6. Atbrīvojiet bīdāmā ierobežotāja bloķēšanas
pogu (35) (C1 att.) un bīdāmās ierobežotāju
atpakaļ, lai ierobežotāja augšpusē pilnīgu
saskatītu diviem caurumus (36) (C4 att.).
7. Izmantojot nelielu seškanšu atslēgu,
atbrīvojiet abas seškanšu skrūves, kas
stiprina ierobežotāju pie ierobežotāja atbalsta.
Piekļuve iespējama caur diviem caurumiem
ierobežotāja augšpusē.
8. Noregulējiet ierobežotāju tā, lai tas atrastos
paralēli zāģripai, pārbaudot attālumu starp
zāģripu un ierobežotāju gan zāģripas
priekšpusē, gan aizmugurē.
9. Kad regulēšana ir paveikta, no jauna
pieskrūvējiet seškanšu skrūves un vēlreiz
pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
zāģripai.
ZĀĢA DARBAGALDA REGULĒŠANA (A2, B,
D ATT.)
Galdu (21) virza augšup un lejup ar rokām,
un vajadzīgajā augstumā to nofiksē ar divām
bloķēšanas pogām.
1. Atskrūvējiet galda bloķēšanas kloķus — gan
galveno (37) (D att.), gan papildu (3) (A att.),
taču neizņemiet tos ārā.
2. Iestatiet galdu vajadzīgajā augstumā.
3. Pievelciet galds bloķēšanas kloķus (A1,
D att.).
ZĀĢA DARBAGALDA NOŅEMŠANA (A21 B,
D ATT.)
Galdu var noņemt, lai piekļūtu zāģripai.
1. Noņemiet augšējo zāģripas aizsargu (16)
(B att.).
2. Atskrūvējiet galda bloķēšanas kloķus — gan
galveno (37) (D att.), gan papildu (3) (A att.),
taču neizņemiet tos ārā.
3. Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai izņemtu
skrūvi (38) no aizmugures galda kolonnas
(att. D). Noņemiet uzgriezni un paplāksni no
skrūves otra gala.
4. Noņemiet galdu.
5. Lai uzliktu galdu vietā, rīkojieties izjaukšanai
pretējā kārtībā.
ZĀĢRIPAS UZSTĀDĪŠANA (E1–E5 ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Jaunas zāģripas zobi
ir ļoti asi un var būt bīstami.
Lai uzstādītu jaunu zāģripu, galds ir jāiestata
augšējā pozīcijā, kā arī zāģa galviņa jāpaceļ
augšējā pozīcijā.
1. Ievelciet apakšējo aizsargu (4), nospiežot
atbrīvošanas kloķi (42) uz iekšu un bīdot
apakšējo aizsargu atpakaļ. Atstājiet aizsargu
ievilktā pozīcijā.
2. Izmantojot uzgriežņa atslēgu (39), novietojiet
divus caurumus ārējā atloka (40) ārpusē
(E2 att.).
3. Izmantojot 6 mm seškanšu atslēgu, pagrieziet
zāģripas skrūvi (41) pulksteņrādītāja virzienā,
lai to atbrīvotu. Noņemiet zāģripas skrūvi un
tās ārējo atloku.
4. Noņemiet zāģripu (43).
17
LATVIEŠU
5. Uzstādiet jauno zāģripu uz uz iekšējā atloka
pleca (45) pleca (44)(E3 att.). Pārbaudiet,
vai zāģripas apakšējās malas zobi ir vērsti
ierobežotāja virzienā (pretējā virzienā no
operatora).
6. No jauna uzstādiet ārējo atloku,
pārliecinoties, ka pozicionēšanas izciļņi (46)
(E4 att.) ir pareizi novietoti — pa vienam katrā
vārpstas pusē.
7. Pievelciet zāģripas bultskrūvi (41), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
8. Pārvietojiet apakšējo aizsargs uz leju.
9. Pēc zāģripas montāžas vai nomaiņas, veiciet
pilnu zāģa galvas kustību, pārbaudot, ka
kustīgais apakšējais aizsargs fiksējas savā
vietā.
BRĪDINĀJUMS! Zāģripas ir
JĀNOMAINA tā, kā norādīts šajā
sadaļā. Izmantojiet TIKAI tādus zāģa
asmeņus, kuri norādīti tehniskajos
datos. Mēs iesakām DT4375.
NEUZSTĀDIET citus zāģa asmeņus.
ZĀĢRIPAS REGULĒŠANA (E2 ATT.)
Ja iedarbināšanas un apturēšanas laikā zāģripa
svārstās, noregulējiet to šādi:
1. Atskrūvējiet ass uzmavas skrūvi
(40) un pagrieziet zāģripu (43) par
ceturtdaļapgriezienu.
FIKSĒTĀ APAKŠĒJĀ AIZSARGA UZGLABĀŠANA (Q1, Q2 ATT.)
Kad ierīce tiek izmantota leņķzāģēšanas režīmā
fiksētais apakšējais aizsargs (18) var saglabāts uz
galda (21).
1. Noņemiet fiksēto apakšējo aizsargu
skatiet sadaļu Fiksētā Apakšējā Asarga
uzstādīšana un noņemšana.
2. Saspiediet fiksēto apakšējo aizsargu (18) un
ievirziet uzglabāšanas kājas (61) priekšējā
galda (21) spraugās (62).
3. Bīdiet fiksēto apakšējo aizsargu līdz
uzglabāšanas kājas (61) nofiksējas galda
spraugās. Attēlā Q2 parādīts fiksētais
apakšējais aizsargs uzglabāšanas stāvoklī.
4. Lai noņemtu aizsargu, saspiediet fiksēto
apakšējo aizsargu un paceliet aizsargu no
galda.
ZĀĢRIPAS PĀRBAUDE UN REGULĒŠANA
ATTIECĪBĀ PRET IEROBEŽOTĀJU
(F1–F4 ATT.)
1. Atbrīvojiet leņķzāģēšanas fiksatoru (8).
2. Novietojiet savu īkšķi uz leņķzāģēšanas
sviras (7) un saspiediet leņķzāģēšanas
slēgsviru (8), lai atlaistu zāģēšanas leņķa
roksviru (9) (F1 att.).
3. Groziet zāģēšanas leņķa roksviru, līdz
slēgsvira to bloķē 0° leņķzāģēšanas pozīcijā.
2. No jauna pieskrūvējiet skrūvi un pārbaudiet,
vai zāģripa vairs nesvārstās.
4. Uz skalas (10) jābūt redzamām tikai abām 0°
leņķa atzīmēm (47)(F2 att.).
3. Atkārtojiet šo darbību, līdz zāģripa
svārstīšanās ir novērsta.
5. Novietojiet stūreni (48) pret ierobežotāja
kreiso pusi (11) un zāģripu (43) (F att.).
FIKSĒTĀ APAKŠĒJĀ AIZSARGA (MONTĀŽA
UN NOŅEMŠANA (I1, I2 ATT.)
Kad iekārta tiek izmantota kā zāģa darbgalds,
vienmēr jāizmanto fiksētais apakšējais aizsargs
(18) (I2 att.).
1. Uzstādiet zāģa galvu augšējā pozīcijā.
2. Atbrīvojiet bloķēšanas kloķi (60), ierobežotāja
(11) kreisajā pusē un pārvietojiet ierobežotāju
uz jauno pozīciju, kā parādīts (I1 att.).
3. Bīdiet aizsargu (18) pār grozāmam galdam
/ leņķzāģēšanas roksvirai (9), līdz galvas
bloķēšanas skrūves vītne salāgojas ar galvas
vītņoto iemavu (I2 att.).
4. Nospiediet galvas augšējā stāvokļa
atbloķēšanas sviru (2), un nospiediet galvu
uz leju, pievelkot galvas bloķēšanas apakšējā
stāvoklī skrūvi (20).
5. Lai noņemtu aizsargu, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
18
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
1. Atskrūvējiet skrūves (49) un virziet skalas /
zāģēšanas leņķa roksviras mehānismu uz
kreiso vai labo pusi, līdz zāģripa atrodas 90°
leņķī pret ierobežotāju, ko nosaka ar stūreņa
palīdzību (F4 att.).
2. No jauna pieskrūvējiet skrūves (49).
ZĀĢRIPAS PĀRBAUDE UN REGULĒŠANA
ATBILSTOŠI GALDAM (G1–G4 ATT.)
1. Atbrīvojiet slīpuma fiksācijas rokturi (12)
(G1 att.).
2. Spiediet zāģa galviņu uz labo pusi, lai
pārbaudītu, vai tā atrodas pilnībā vertikāli, un
pieskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi.
3. Novietojiet uzstādīšanas stūreni (48) uz galda
vertikālā pozīcijā pret zāģripu (43) (G2 att.).
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni zāģripas zobu galiem.
Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
1. Atskrūvējiet slīpuma fiksācijas rokturi (12)
(G1 att.) un skrūvējiet uz iekšu vai uz āru
vertikālās pozīcijas regulēšanas aiztura skrūvi
(50) (G3 att.), līdz zāģripa atrodas 90° leņķī
pret galdu, izmērot ar stūreni (G2 att.).
2. Ja slīpuma rādītājs (51) neatrodas pret
slīpuma skalas (52) nulles atzīmi, atskrūvējiet
skrūves (53), ar ko piestiprināta skala, un
virziet to pēc vajadzības (G4 att.).
SLĪPUMA LEŅĶA PĀRBAUDE UN REGULĒŠANA (H1, H2 ATT.)
Ar slīpuma pārregulēšanas kloķi (54) var slīpumu
pēc vajadzības iestatīt maks. 45° vai 48° leņķī
(H1 att.).
– Pa kreisi = 45°
– Pa labi = 48°
1. Pārregulēšanas kloķim (54) jāatrodas pozīcijā
pa kreisi.
2. Atskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi
(12) un virziet zāģa galviņu līdz galam pa
kreisi. Šī ir 45° slīpuma leņķa pozīcija.
3. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
4. Skrūvējiet ciešāk vai vaļīgāk aiztura skrūvi
(55) pēc vajadzības, līdz rādītājs (51) atrodas
pret 45° atzīmi (H2 att.).
BRĪDINĀJUMS! Veicot šo
regulēšanas darbību, ieteicams
ar roku pieturēt zāģa galviņu, lai
līdzsvarotu smagumu. Tādējādi ir
vieglāk pagriezt regulēšanas skrūvi.
ŠĶELĒJNAŽA REGULĒŠANA (A2, J1, J2 ATT.)
Šķeļošais nazis (15) ir uzstādīts pareizi, ja
tā augšdaļa atrodas ne vairāk kā 2 mm zem
zāģripas zobu augstākā punkta, bet lokveida mala
atrodas maksimāli 5 mm attālumā no zāģripas
zobiem (J1 att.)
1. Noregulējiet zāģa darbagaldu apakšējā
pozīcijā.
2. Atbrīvojiet seškanšu skrūvi (57), kas ļauj
pagriezties skavai un pārvietoties šķēlējnazim
uz augšu un uz leju (J2 att.).
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
• Instrumentam jābūt novietotam tā, lai
galda augstums un stabilitāte atbilstu
ergonomikas prasībām. Instrumenta
atrašanās vieta jāizraugās tāda, kas
operatoram ir labi pārredzama un
kurā viņam ir pietiekami daudz brīvas
vietas visapkārt instrumentam,
lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
• Lai mazinātu vibrācijas iedarbību,
raugieties, lai apkārtējā temperatūra
nebūtu pārāk zema, instruments un
piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs
atbilstu instrumenta parametriem.
• Zāģējamam materiālam ir jābūt cieši
nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģripu
nedrīkst spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pēc ekspluatācijas no instrumenta
jāiztīra skaidas un putekļi, lai
apakšējais aizsargs darbotos pareizi.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
PIRMS EKSPLUATĀCIJAS
4. No jauna cieši pieskrūvējiet bultskrūvi (57).
• Uzstādiet piemērotu zāģripu. Nedrīkst lietot
pārāk nolietotus asmeņus. Maksimālais
instrumenta rotācijas ātrums nedrīkst
pārsniegt zāģripas rotācijas ātrumu.
5. Novietojiet galdu vietā.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla gabaliņus.
3. Goziet skavu un bīdiet šķelējnazi augšup vai
lejup, līdz ir panākta pareizā pozīcija.
19
LATVIEŠU
• Zāģējot zāģripai jākustas brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
3. Novietojiet zāģējamo kokmateriālu pret
ierobežotāju (11).
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs
darbojas ar pilnu jaudu.
4. Lai atbrīvotu galvu, turiet instrumenta rokturi
un nospiediet galviņas augšējā stāvokļa
bloķētāja atlaišanas sviru (2).
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu
ciešumu.
IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA (A1 ATT.)
• Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
• Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet vēlreiz
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Putekļu savākšana
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot koksni,
jāpievieno paredzētā putekļu
savākšanas ierīce atbilstoši
attiecīgiem noteikumiem par putekļu
emisiju.
Pievienojiet paredzēto putekļu savākšanas
ierīci, kas atbilst attiecīgiem noteikumiem. Ārēji
pievienoto sistēmu gaisa plūsmas ātrumam jābūt
20 m/s +/– 2 m/s. Gaisa plūsmas ātrums jāizmēra
savienojuma caurulē pie savienojuma punkta, kad
instruments ir pievienots, bet nedarbojas.
5. Pārbīdiet galvu apmēram par 10 mm un
atbrīvojiet augšējā stāvokļa bloķēšanas sviru.
6. Ieslēdziet mašīnu un nospiediet galvu, lai
ļautu zāģripai zāģēt caur apstrādājamo detaļu
un ievirzīties galda spraugā.
7. Kad zāģēšana pabeigta, izslēdziet
instrumentu un novietojiet galvu atpakaļ tās
paceltajā miera stāvoklī.
VERTIKĀLA ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA PAGRIEZTĀ
LEŅĶĪ (A1, L ATT.)
1. Saspiediet leņķzāģēšanas fikstoru slēgsviru
(8). Pārvietojiet roksviru pa kreisi vai pa labi
līdz vajadzīgajam leņķim.
2. Pagriešanas leņķa slēgsvira automātiski
atrod 0°, 15°, 22,5°, 45° un 50° leņķi gan
uz kreiso, gan labo pusi. a ir vajadzīgs
uzstādīt kādā citā leņķī starp šiem leņķiem,
cieši turiet galviņu un nofiksējiet, pievelkot
leņķzāģēšanas slēgsviru.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā
Papildpiederumi.
3. Vienmēr nodrošiniet, ka leņķzāģēšanas
fiksators pirms zāģēšanas ir cieši
nostiprināts.
Transportēšana (1A att.)
4. Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
Vienmēr pārnēsājiet mašīnu aiz iedobēm rokām
(13).
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
transportēt, ja tas atrodas galda
zāģa režīmā un ir uzstādīts augšējais
zāģripas aizsargs. Nodrošiniet, ka
augšējais aizsargs pilnībā aptver
zāģripu. Instrumentu nedrīkst
pārvietot, turot aiz aizsarga.
Pamata zāģēšanas darbi
ZĀĢĒŠANA LEŅĶZĀĢĒŠANAS REŽĪMĀ
Bez aizsargiem zāģēt ir bīstami. Zāģējot vienmēr
jābūt uzstādītiem aizsargiem.
Nodrošina, ka apstrādājamās detaļas ir cieši
iespīlētas
VERTIKĀLA TAISNA ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA (A1,
K ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Pagriešanas leņķī
nozāģējot nelielu kokmateriāla gala
atgriezumu, novietojiet kokmateriālu
tā, lai nozāģējamā atgriezuma daļa
atrastos tajā zāģripas pusē, kurā pret
ierobežotāju ir lielākais leņķis:
– Zāģējot leņķī pa kreisi, atgriezumam
jāatrodas labajā pusē
– Zāģējot leņķī pa labi, atgriezumam
jāatrodas kreisajā pusē
SLĪPĀ LEŅĶZĀĢĒŠANA (H1, M ATT.)
Slīpuma leņķus pa kreisi var iestatīt no 0° līdz
48°. Slīpos zāģējumus ar leņķi līdz 45° var veikt,
iestatot leņķzāģēšanas roksviru starp nulles
atzīmi un maksimāli 45° leņķzāģēšanas pozīcijā
uz labo vai kreiso pusi.
1. Iestatiet darbgaldu tā augstākajā pozīcijā tā,
ka galds nesaskaras ar bīdāmo ierobežotāju.
1. Atlaidiet leņķzāģēšanas slēgsviru (8) un tad
to saspiediet.
2. Atskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas rokturi
(12) un iestatiet vajadzīgo slīpumu.
2. Iestatiet leņķzāģēšanas slēgsviru (8) 0°
pozīcijā un nofiksējiet slēgsviru.
3. Ja vajadzīgs, iestatiet pārregulēšanas pogu
(54).
20
LATVIEŠU
4. Cieši turiet galvu un nepieļaujiet, ka tā nokrīt
lejup.
5. Cieši pievelciet slīpuma fiksācijas rokturi (12).
6. Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
Zāģēšana darbagalda režīmā
GARENZĀĢĒŠANA (A2, I1, I2, N ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Darbgalds nav
regulējams horizontālā stāvoklī, kad
nav pievienots aizsargs (18).
1. Uzstādiet zāģa galvu augšējā pozīcijā.
2. Atbrīvojiet bloķēšanas kloķi (60), ierobežotāja
(11) kreisajā pusē un pārvietojiet ierobežotāju
uz jauno pozīciju, kā parādīts (I1 att.).
3. Bīdiet aizsargu (18) pār grozāmam galdam /
leņķzāģēšanas roksvirai (9), līdz galvas
bloķēšanas skrūves vītne salāgojas ar galvas
vītņoto iemavu (I2 att.).
4. Nospiediet galvas augšējā stāvokļa
atbloķēšanas sviru (2), un nospiediet galvu
uz leju, pievelkot galvas bloķēšanas apakšējā
stāvoklī skrūvi (20).
5. Uzstādiet griezuma dziļumu, bīdot galdu
(21) uz augšu vai uz leju. Zāģripa ir pareizi
uzstādīta, ja trīs tā zobu gali ir tikai nedaudz
izzāģēti cauri kokmateriāla virsmai.
6. Uzstādiet garenzāģēšanas ierobežotāju
(17), kā nepieciešams, lai iespējami vairāk
atbalstītu apstrādājamo detaļu. Vismaz
ierobežotāja aizmugurējam galam jābūt vienā
līmenī ar šķelējnaža priekšpusi.
7. Uzstādiet garenzāģēšanas ierobežotāju
atbilstoši nepieciešamajam zāģējuma
platumam, izmantojot galda priekšpusē
pieejamo skalu.
8. Ieslēdziet instrumentu.
9. Lēnām virziet apstrādājamo detaļu zem
augšējā zāģripas aizsarga, turot to cieši
piespiestu pie garenzāģēšanas ierobežotāja.
(60 zobu, karbīda) un lēnāku, vienmērīgāku
zāģēšanas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS! Materiāls zāģēšanas
laikā nedrīkst pārbīdīties, tādēļ
cieši nostipriniet to. Pirms roksviras
pacelšanas nogaidiet, līdz zāģripa
pilnībā apstājas. Ja apstrādājamā
materiāla aizmugurē joprojām
atšķeļas mazas koksnes daļiņas,
pielīmējiet izolācijas lenti pie materiāla
tajā vietā, kur veiksiet zāģējumu.
Zāģējiet cauri lentei un pēc darba
paveikšanas uzmanīgi noņemiet to
nost.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Eļļošana
Instruments nav papildus jāieeļļo. Dzinēja gultņi ir
ieeļļoti un ūdensnecaurlaidīgi.
• Nelietojiet eļļu vai smērvielas, jo tādējādi
zāģa skaidas un daļiņas var izveidot
aizsprostojumus un izraisīt bojājumus.
• Regulāri ar sausu birstīti tīriet tās detaļas,
kurās uzkrājas zāģu skaidas un daļiņas.
10. Atcerieties vienmēr izmantot bīdīšanas kātu
(58) (N att.).
11. Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet mašīnu.
Zāģējuma kvalitāte
Kvalitatīvs un vienmērīgs zāģējums atkarīgs
no vairākiem faktoriem, piemēram, zāģējamā
materiāla. Lai, zāģējot formas un veicot citus
precīzus zāģēšanas darbus, apstrādātās malas
būtu maksimāli līdzenas, izmantojiet asu zāģripu
Tīrīšana
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
aizsargu, apakšējo aizsargu un putekļu
izvadatveri, vai tie darbojas pareizi. Raugieties, lai
kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi vai
apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp zāģripu un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
21
LATVIEŠU
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet sadaļā
Zāģripas uzstādīšana minētos norādījumus.
Iztīriet iestrēgušo materiālu un no jauna uzstādiet
zāģripu.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Nēsājiet apstiprinātu
acu aizsargaprīkojumu un putekļu
masku šīs procedūras laikā.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri notīriet
galda virsmu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri iztīriet
putekļu savākšanas sistēmu.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
materiāls pēc zāģēšanas var zaudēt
līdzsvaru, pienācīgi nostipriniet
materiālu un pārbaudiet, vai zāģis ir
cieši pieskrūvēts pie stabilas virsmas.
Jūs varat gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr, kad tiek
izmantota skava, skavas kājai jābūt
nospriegotai virs zāģa pamatnes.
Apstrādājamais materiāls nostiprina
pie zāģa pamatnes un nekur citur
darba zonā. Skavas kāju nedrīkst
nospriegot uz zāģa pamatnes malas.
UZMANĪBU! Lai nezaudētu kontroli
un mazinātu ievainojuma un
apstrādājamā materiāla sabojāšanas
risku, vienmēr lietojiet skavu.
Zāģa komplektācijā ir iekļauta materiāla skava
(23); lietojiet to. Dažu materiālu izmēriem un
formām var būt piemēroti arī citi piederumi,
piemēram, atsperskavas, stieņskavas vai C veida
skavas.
SKAVAS UZSTĀDĪŠANA
1. Ievietojiet to atverē aiz ierobežotāja. Skavai
jābūt vērstai pret leņķzāģa aizmuguri.
Pārbaudiet, vai skavas stieņa ierobs ir pilnībā
ievietots leņķzāģa pamatnē. Ja ierobs ir
redzams, skavu nevar nostiprināt.
2. Pagrieziet skavu par 180° virzienā uz
leņķzāģa priekšpusi.
3. Atlaidiet pogu, lai noregulētu skavu uz augšu
vai leju, pēc tam ar pogu precīzai regulēšanai
cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu.
PUTEKĻU IZVADĪŠANA
PIEZĪME: Veicot slīpu zāģēšanu, novietojiet
skavu pamatnes labajā pusē. PIRMS
ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR VEICIET PĀRBAUDI
(NEPIEVIENOJOT INSTRUMENTU
ELEKTROTĪKLAM), LAI PĀRBAUDĪTU ASMENS
CEĻU. SKAVA NEDRĪKST TRAUCĒT ZĀĢA VAI
AIZSARGU KUSTĪBAI.
Optimālai putekļu atsūkšanai ir pieejama
atsevišķa putekļu savākšanas ierīce (DE7779).
ĪSU APSTRĀDĀJAMO DETAĻU ZĀĢĒŠANA
(A3, A4 ATT.)
MATERIĀLA NOSTIPRINĀŠANA (R ATT.)
Īsām apstrādājamām detaļām ieteicams izmantot
garuma aizturi (29), gan zāģējot tos saliktus pa
vairākiem kopā, gan zāģējot pa vienam dažādos
garumos. Garuma aizturi var uzstādīt tikai kopā ar
papildaprīkojuma abām virzošajām sliedēm (28).
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājamais
materiāls, kas pirms zāģēšanas ir
nostiprināts un nobalansēts, var
zaudēt līdzsvaru pēc sazāģēšanas.
Šādas nevienmērīgas slodzes
gadījumā var pacelt zāģi vai virsmu,
pie kā tas ir piestiprināts, piemēram,
darbagaldu. Ja apstrādājamais
22
LATVIEŠU
GARU APSTRĀDĀJAMO DETAĻU ZĀĢĒŠANA
(A3 ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Garas
apstrādājamās detaļas vienmēr
jāatbalsta.
A3. attēlā norādīta vislabākā konfigurācija garu
materiālu zāģēšanai, ja zāģis ir uzstādīts bez
atbalstiem un pamatnes (visi piederumi pieejami
kā papildaprīkojums) Gan padeves, gan izejas
pusē ir jāpievieno šādi piederumi (izņemot statīvu
un materiāla skavu):
virzošajām sliedēm, uzstādot tās vajadzīgajā
galda pusē.
• Ievērojiet visus norādījumus, kas iekļauti
rullīšu galda komplektācijā.
Ieteicamās pieejamās zāģripas
Zāģripas veids Zāģripas izmēri
Lietošana
(diametrs x urbums
x zobu skaits)
DT1529 sērija 40
260 x 30 x 24
22 Materiāla balstplāksnes.
23 Materiāla skava.
24 Grozāms aizturis.
25 Vadsliežu balsta pastatnes. Sliežu statīvu
augstums ir regulējams.
BRĪDINĀJUMS! Sliežu statīvus
nedrīkst izmantot instrumentu
atbalstīšanai!
26 Statīvs (piegādā ar norādījumiem
uzstādīšanai).
DT1530 sērija 40 260 x 30 x 80
TCG lietošanai
alumīnijam
DT1736 sērija 60
260 x 30 x 58
ATB precīzai
kokskaidu
plākšņu un
dabiskā koka
zāģēšanai
DT1737 sērija 60
260 x 30 x 80
ATB īpaši
precīzai
kokskaidu
plākšņu un
dabiskā koka
zāģēšanai
27 Galda gala plāksne sliežu atbalstīšanai; arī
strādājot uz esošā darbagalda.
28 Vadsliedes (500 vai 1000 mm).
Darba gaita
1. Novietojiet zāģi uz statīva un uzstādiet
vadsliedes.
2. Pie vadsliedēm (28) cieši pieskrūvējiet
materiāla balsta plāksnes (22). Materiāla
skava (23) tagad darbojas kā garuma aizturis.
Vispārīgiem
zāģēšanas
darbiem, koksnes
un plastmasu
garenzāģēšanai
un
šķērszāģēšanai
3. Uzstādiet galda gala plāksnes (27).
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
4. Pie aizmugures sliedes piestipriniet grozāmo
aizturi (24).
Vides aizsardzība
5. Ar grozāmā aiztura (24) palīdzību regulējiet
vidēji garu un garu materiālu garumu. Kad
aizturi nelietojat, to var pavirzīt sāņus vai
aizgriezt prom, lai tas netraucētu.
RULLĪŠU GALDA LIETOŠANA (A3, A5 ATT.)
Ar rullīšu galda (30) palīdzību iespējams ļoti viegli
apstrādāt lielus un garus kokmateriālus (A5 att.).
To var piestiprināt gan kreisajā, gan labajā
instrumenta pusē. Rullīšu galds jālieto kopā ar
atsevišķi nopērkamu statīvu (A3 att.).
BRĪDINĀJUMS! Samontējiet rullīšu
galdu atbilstoši statīva komplektācijā
esošajiem norādījumiem.
• Nomainiet īsos atbalsta stieņus, kas atrodas
uz statīva, pret dažādu garumu galda
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
23
LATVIEŠU
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com.
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DW711
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW711 DW711-LX
Напряжение питания
В
230
115
Тип
7
7
Потребляемая мощность
W
1300
1100
Выходная мощность
W
900
800
Макс. скорость вращения диска об/мин 2950
2950
Диаметр пильного
диска
мм
260
260
Диаметр посадочного
отверстия мм
30
30
Толщина пильного диска
мм
2,0
2,0
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2,3
2,3
Жесткость расклинивающего
ножа
мм
43 ± 5
43 ± 5
Вес
кг
20
20
РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Режим торцевания
Угол скоса (макс.)
влево 50°
50°
вправо 50°
50°
Угол наклона
влево 48°
48°
(макс.)
вправо 0°
0°
Торцевание под углом 90° при макс. высоте 50 мм,
макс. ширина реза мм
134
134
Торцевание с наклоном 45° при макс. высоте 45 мм,
макс. ширина реза мм
94
94
Торцевание с наклоном 45° при макс. высоте 45 мм,
макс. ширина реза мм
134
134
Торцевание под углом 90° при макс. глубине реза 96 мм,
макс. ширина 20 мм, макс. отрез 15 мм
Режим распиловки
Макс. глубина
реза
мм
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
0 - 50
0 - 50
дБ(А)
90
90
дБ(А)
дБ(А)
3
103
3
103
дБ(А)
3,7
3,7
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah = м/с²
1,9
Погрешность K = м/с²
1,5
1,9
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы
Zmax 0.30 Ω в точке подключения (блоке
питания) пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения: Предупреждения
безопасности
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW711
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC and 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
26
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более
легкой и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать
длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки
за кабель. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высокой температуры, масла
и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе
руки для управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом состоянии,
что повысит эксплуатационные
показатели и сделает работу более
безопасной. Соблюдайте инструкции
по смазке и замене дополнительных
принадлежностей. Выполняйте
периодические осмотры инструмента
и, если будет обнаружено повреждение,
сдайте его на ремонт в авторизованный
сервисный центр. Ручки и выключатели
должны быть сухими, чистыми и не
содержать следов масла и консистентной
смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
28
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, качество
монтажа и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу
инструмента. Поврежденные защитные
кожухи или другие неисправные
детали должны быть должным
образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
РУССКИЙ ЯЗЫК
рекомендованных в данным
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных
запасных частей; несоблюдение данного
указания может стать причиной
серьезной травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе настольными
торцовочными пилами
• Перед работой убедитесь, что
инструмент помещен на ровную
устойчивую поверхность.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Не используйте абразивные или
алмазные диски.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте
вилку кабеля из розетки электросети.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Всегда стойте слева или справа от
линии пропила.
• Всегда обеспечивайте достаточное
общее или местное освещение.
• Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке ДСП образуется
больше пыли, чем при распиловке
древесины)
– Правильная регулировка пильного
диска
– Убедитесь, что местная
вытяжная вентиляция, так же как
вытяжные шкафы, отражатели
и желоба, настроены должным
образом.
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего усройства
должна быть не ниже 20 м/с.
• Данный инструмент имеет
конструкцию класса I, поэтому
требуется подключение с заземлением.
• Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
• Используйте инструмент по
назначению. Назначение инструмента
описывается в данном руководстве
по эксплуатации. Не используйте
маломощные инструменты для
выполнения работ, которые
должны выполняться при помощи
более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ.
• Следите за остротой заточки пильного
диска.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не используйте никакоих монтажных
элементов при установке пильного
диска на шпиндель.
• Используйте пилу только для резания
древесины и пластика.
Дополнительные правила
безопасности при пилении
в режиме настольной
торцовочной пилы
• Никогда не производите распил, если
снят расклинивающий нож и/или верхний
защитный кожух.
ВНИМАНИЕ! Дизайн данного
инструмента не позволяет
использовать его в качестве
распиловочного станка без
установленного U-образного
защитного кожуха.
• Всегда используйте толкатель.
Никогда не пилите заготовки, размер
которых меньше, чем 30 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
распила данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 50 мм х ширина 400 мм х
длина 500 мм.
– Заготовки большего размера
должны поддерживаться
дополнительным столом.
• Правильно регулируйте положение
скользящей направляющей с целью
исключения контакта с нижним
защитным кожухом.
• Не используйте пильные диски,
толщина которых больше, или ширина
зуба меньше толщины расклинивающего
ножа.
• Убедитесь в надежной фиксации стола.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель (58) в предназначенном для
него месте (Рис. А2).
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
30
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите
инструмент за защитный кожух.
• Не снимайте распиловочный стол при
регулировке расклинивающего ножа.
Режим торцевания
• При работе в режиме торцевания
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта. Ни в коем
случае не снимайте верхний защитный
кожух диска при использовании
инструмента в режиме торцовочной
пилы.
• Никогда не пилите заготовки короче
20 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
распила данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 40 мм х ширина 140 мм х
длина 400 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
• Всегда надежно закрепляйте заготовку.
• Для выполнения вертикальных
прямых поперечных резов правильно
отрегулируйте положение скользящей
направляющей, чтобы зазор между
пильным диском и направляющей не
превышал 5 мм (Рис. О).
• При выполнении торцовочных,
наклонных или комбинированных резов
регулируйте положение скользящей
направляющей для обеспечения зазора,
оптимального для конкретного
применения (Рис. Р).
• При работе в режиме торцевания
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью
исключить.
При использовании
инструмента в режиме
распиловочного станка,
всегда проверяйте,
что нижний и верхний
защитные кожухи
установлены на
место. Работайте
инструментом, только
когда стол зафиксирован
в горизонтальном
положении.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
На образование шума влияют
следующие факторы:
~ вид разрезаемого материала;
Место захвата для
переноски.
~ тип пильного диска;
~ прилагаемое усилие.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
режущего диска.
НИКОГДА не работайте
инструментом в режиме
настольной пилы без
установленных верхнего
и нижнего фиксированного
кожухов.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На степень запыленности влияют
следующие факторы:
– Изношенность пильного диска
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже
20 м/с
– Неточная подача заготовки
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед началом работы
внимательно прочтите
руководство по
эксплуатации.
При использовании
инструмента в режиме
торцовочной пилы,
убедитесь, что верхняя
часть пильного диска
полностью закрыта
верхним защитным
кожухом. Работайте
инструментом, только
когда стол зафиксирован
в верхнем положении.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. М)
Код даты (59), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Смонтированная настольная торцовочная
пила
1 Параллельная направляющая
1 Защитный кожух для режима
распиловочного станка
1 Нижний защитный кожух для режима
распиловочного станка
1 олкатель
1 Шестигранный ключ 4/6 мм
1 Шестигранный ключ 5 мм
1 Спецключ
1 Переходник для пылесоса для верхнего
защитного кожуха
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
A1
24. Поворачивающийся упор
25. Регулируемая стойка 760 мм
(макс. высота)
26. Подставка с ножками
A4
27. Упор для коротких заготовок
(используется с направляющими
рельсами [21])
A5
26. Подставка с ножками
29. Роликовый стол
1. Клавиша пускового выключателя
НАЗНАЧЕНИЕ
2. Рычаг фиксации верхнего положения
резака
Ваша настольная торцовочная пила DW711
предназначена для профессиональных
работ по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данный инструмент
отличается высокой точностью и может быть
легко и быстро настроен для выполнения
поперечных распилов, распилов под углом
или со скосом, а также комбинированных
резов.
3. Дополнительная рукоятка блокировки
стола
4. Подвижный нижний защитный кожух
5. Станина
6. Прорезь для пильного диска
7. Зажимная рукоятка установки угла скоса
8. Фиксатор угла скоса
9. Поворотный стол/рукоятка
10. Градуированная шкала угла скоса
11. Направляющая
12. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
резака
A2
13. Винт фиксатора резака
14. Стол распиловочного станка
15. Расклинивающий нож
16. Верхний защитный кожух
17. Направляющая
18. Фиксированный нижний защитный
кожух (для использования инструмента
в качестве распиловочного станка)
19. Монтажные отверстия для
дополнительных приспособлений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
A3
20 Концевая упорная пластина стола
21. Опорные направляющие рельсы
22. Опорная пластина для заготовки
23. Зажим для заготовки
32
Данная пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 260 мм
с зубьями с твердосплавными напайками,
предназначенными для профессионального
распила древесины, изделий из дерева
и пластмасс.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные торцовочные
пилы являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ: Используйте
инструмент только по назанчению,
описанном в данном руководстве по
эксплуатации.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В соответствии с EN 61029 данные
инструменты не могут использоваться
в коммерческих целях.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
1,5 мм²; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Сборка и регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (РИС. В)
1. Прикрепите защитный кожух (16)
к расклинивающему ножу (15) с помощью
болта (32), втулки и гайки.
2. Расположите втулку между
расклинивающим ножом и защитным
кожухом. Вставьте болт (32) во втулку
и закрепите гайкой. Затяните с усилием.
Убедитесь, что боковые створки (31)
на защитном кожухе расположены, как
показано на рисунке.
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. С1-С4)
Направляющая состоит из фиксированной
и скользящей направляющих.
1. Ослабьте фиксирующую рукоятку
(34) на держателе направляющей,
удерживающую зажимную планку на
месте (Рис. С1).
2. По U-образной прорези передвиньте
направляющую в переднюю часть стола
(Рис. С2, С3).
3. Передвиньте направляющую к пильному
диску и затяните фиксирующую рукоятку.
4. Проверьте параллельность
направляющей плоскости диска.
5. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
6. Ослабьте фиксирующую рукоятку
(35) (Рис. С1) и сдвиньте скользящую
направляющую назад, чтобы открыть
доступ к двум отверстиям (36) (Рис. С4)
в верхней части направляющей.
7. Используя малый шестигранный ключ,
ослабьте 2 винта, прикрепляющих
направляющую к держателю. Доступ
открывается через 2 отверстия в верхней
части направляющей.
8. Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
9. По окончании регулировки затяните
крепежные винты и снова проверьте
параллельность направляющей
к пильному диску.
РЕГУЛИРОВКА РАСПИЛОВОЧНОГО СТОЛА
(РИС. А2, В, D)
Стол поднимается и опускается вручную
и удерживается в нужном положении
с помощью двух фиксирующих рукояток.
1. Ослабьте обе рукоятки блокировки стола
– основную (37 (Рис. D) и дополнительную
(3) (Рис. А1), но не выкручивайте их
полностью.
2. Установите стол на требуемой высоте.
3. Затяните обе рукоятки блокировки стола
(Рис. A1, D).
ДЕМОНТАЖ РАСПИЛОВОЧНОГО СТОЛА
(РИС. В)
Для открытия доступа к пильному диску стол
может быть демонтирован.
1. Снимите верхний защитный кожух (16)
(Рис. В).
2. Ослабьте обе рукоятки блокировки стола –
основную (37 (Рис. D) и дополнительную (3)
(Рис. А1), но не выкручивайте их полностью.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Шестигранным ключом открутите винт (38)
на задней опоре стола (Рис. D). Удалите
с конца винта гайку и шайбу.
предлагаем DT4375. НИКОГДА не
устанавливайте пильные диски
иного типа.
4. Снимите стол.
РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. Е2)
5. Для установки стола на место, действуйте
в обратном порядке.
Если вы замечаете биение пильного диска
при запуске и остановке, отрегулируйте диск
следующим образом:
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА
(РИС. Е1-Е5)
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять
опасность.
Чтобы установить новый диск, необходимо
поднять распиловочный стол и резак в самое
верхнее положение.
1. Отведите нижний защитный кожух (4)
назад, нажав на рукоятку фиксатора
(42). Оставьте защитный кожух в таком
положении.
2. Вставьте ключ для установки диска
(39) в 2 отверстия с внешней стороны
внешнего фланца (40) (Рис. Е2).
3. Используя шестигранный ключ 6 мм,
ослабьте установочный болт пильного
диска (41), поворачивая его по часовой
стрелке. Выньте установочный болт
пильного диска и внешний фланец.
4. Снимите пильный диск (43).
5. Установите новый диск на буртик (44)
внутреннего фланца (Рис. Е3). Убедитесь,
что зубья нижней кромки диска
направлены в сторону направляющей
(в сторону от оператора).
6. Установите на место внешний фланец,
проследив, чтобы проушины (46) (Рис. Е4)
правильно располагались с каждой
стороны от шпинделя.
7. Затяните установочный болт пильного
диска (41), поворачивая его в направлении
против часовой стрелки.
8. Опустите нижний защитный кожух.
9. После установки или замены пильного
диска выполните полное движение
резаком, проверяя фиксацию подвижного
нижнего кожуха в его исходном
положении.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики. Мы
34
1. Ослабьте винт распорного кольца
(40) и поверните диск (43) на четверть
оборота.
2. Затяните винт и проверьте диск на
биение.
3. Повторяйте эти шаги, пока биение не
исчезнет.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ФИКСИРОВАННОГО
НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. I1,
I2)
При использовании инструмента в качестве
распиловочного станка, всегда должен
использоваться фиксированный нижний
защитный кожух (18) (Рис. I1).
1. Установите резак в вертикальное
положение.
2. Ослабьте фиксирующую рукоятку (60)
на левой стороне направляющей (11)
и переведите направляющую в новое
положение, как показано на рисунке I1.
3. Двигайте защитный кожух (18) вдоль
поворотного стола/рукоятки (9), пока
резьба винта фиксатора резака не
совпадет с резьбовой втулкой на резаке
(Рис. I2).
4. Нажмите на рычаг фиксатора верхнего
положения резака (2) и удерживайте его,
затягивая винт фиксатора резака (13).
5. Для снятия защитного кожуха, действуйте
в обратном порядке.
ХРАНЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО НИЖНЕГО
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. Q1, Q2)
При использовании инструмента в качестве
торцовочной пилы фиксированный нижний
защитный кожух (18) может храниться на
столе (14).
1. Снимите фиксированный нижний
защитный кожух, следуя указаниям
в разделе Установка и снятие
фиксированного нижнего защитного
кожуха.
2. Сожмите фиксированный нижний
защитный кожух (18) и вставьте ножки (61)
РУССКИЙ ЯЗЫК
в отверстия (62) в передней части стола
(14).
3. Нажмите на фиксированный нижний
защитный кожух, пока ножки (61) не
зафиксируются на столе. На Рис. Q2
показано положение фиксированного
нижнего защитного кожуха при хранении.
4. Для снятия защитного кожуха, сожмите
его и снимите со стола.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
ПИЛЬНОГО ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. F1 - F4)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (8).
2. Положите большой палец на зажимную
рукоятку установки угла скоса (7)
и нажмите на фиксатор (8), освобождая
рукоятку поворотного стола (9) (Рис. F1).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок
зубьев пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
1. Ослабьте зажимную рукоятку
фиксатора наклона резака (12) (Рис. G1)
и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(50) влево или вправо (Рис. G3), пока
измеренный по угольнику угол между
пильным диском и столом не составит
90°.
2. Если индикатор наклона (51) не указывает
на ноль на градуированной шкале (52),
ослабьте винты (53), фиксирующие шкалу,
и передвиньте шкалу в нужное положение
(Рис. G4).
3. Поворачивайте рукоятку стола, пока
затвор не остановит ее на положении 0°
угла скоса.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА (РИС. Н1, Н2)
4. Проверьте, чтобы были видны 2 разметки
0° (47) на шкале (10) (Рис. F2).
Рукоятка установки угла наклона (54)
позволяет установить фиксируемые углы
наклона 45° или 48° (Рис. Н1).
5. Прижмите угольник (48) к левой стороне
направляющей (11) и к пильному диску
(43) (Рис. F3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок
зубьев пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
1. Ослабьте винты (49) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с рукояткой поворотного стола влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90° (Рис. F4).
2. Затяните винты (49).
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛА (РИС. G1–
G4)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) (Рис. G1).
2. Переведите резак вправо, убедившись,
что он расположен полностью
вертикально, и затяните зажимную
рукоятку.
3. Приложите угольник (48) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости
пильного диска (43) (Рис. G2).
– Влево = 45°
– Вправо = 48°
1. Убедитесь, что рукоятка установки угла
наклона (54) расположена слева.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) и переместите резак
влево. При этом угол наклона будет равен
45°.
3. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
4. Поверните стопорный винт (55) влево
или вправо, чтобы индикатор наклона (51)
указывал на 45° (Рис. Н2).
ВНИМАНИЕ: Во время выполнения
этих регулировок желательно
придерживать резак пилы.
Это облегчит поворачивание
регулировочных винтов.
РЕГУЛИРОВКА РАСКЛИНИВАЮЩЕГО
НОЖА (РИС. A2, J1, J2)
При правильном положении расклинивающего
ножа (15) его кончик не должен быть ниже,
чем на 2 мм от самого высокого зуба лезвия
диска, а его корпус должен находиться
в радиусе максимум 5 мм от кончиков зубьев
лезвия диска (Рис. J1).
1. Установите распиловочный стол в нижнее
положение.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Ослабьте винт (57), позволяющий
вращаться кронштейну и двигаться
расклинивающему ножу вверх и вниз
(Рис. J2).
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
3. Поверните кронштейн и подвигайте
расклинивающий нож вверх–вниз,
добиваясь правильного положения.
• Избегайте перегрузки.
4. Надежно затяните винт (57).
5. Установите стол на свое место.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место
установки инструмента
должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного
пространства, позволяющего
работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
• Для уменьшения уровня
вибрации проследите, чтобы
температура в рабочей зоне
не была слишком низкой,
инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для
данного инструмента.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
36
• Чтобы нижний защитный кожух
функционировал должным
образом, после каждого
использования инструмента
удаляте с него пыль и обрезки.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
• Используйте пильные диски
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость вращения
инструмента не должна превышать
предельно допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РИС. А1)
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
• Чтобы выключить инструмент, снова
нажмите на клавишу пускового
выключателя.
Пылеудаление
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора
пыли, разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/с +/-2 м/с.
Эта скорость должна измеряться в точке
соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
Более подробную информацию см. в разделе
Дополнительные принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Транспортировка
Для переноса инструмента используйте
выемки для захвата рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме распиловки
с установленным верхним
защитным кожухом пильного
диска. Никогда не переносите
инструмент, держа его за
защитный кожух.
Основные типы разрезов
РАБОТА В РЕЖИМЕ ТОРЦЕВАНИЯ
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
Убедитесь, что алюминиевые заготовки
крепко закреплены.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ (РИС. A1, K)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (8)
и нажмите на него.
2. Установите фиксатор (8) на позицию 0°
и закрепите его.
3. Прижмите деревянную заготовку
к направляющей (11).
4. Удерживая рабочую рукоятку, нажмите
на рычаг фиксации верхнего положения
резака (2) для разблокировки резака.
5. Опустите резак приблизительно на 10 мм
и отпустите рычаг.
6. Включите инструмент и опускайте резак,
чтобы пильный диск разрезал заготовку
и вошел в прорезь на поворотном столе.
7. После завершения разреза выключите
инструмент и верните резак в исходное
верхнее положение.
ПОПЕРЕЧНОЕ ПИЛЕНИЕ СО СКОСОМ
(РИС. A1, L)
1. Нажмите на фиксатор угла скоса
(8). Двигая резак влево или вправо,
установите его на нужный угол.
2. Фиксатор автоматически срабатывает на
углах скоса 0°, 15°, 22,5°, 45° и 50° влево
или вправо. Для установки резака на
промежуточный угол, крепко держа резак,
затяните фиксатор.
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки
фиксатора.
4. Далее действуйте как при поперечном
пилении под прямым углом.
ВНИМАНИЕ: Если пиление со
скосом производится в концевой
части деревянного бруса
с образованием небольшого
обрезка, расположите брус так,
чтобы обрезок находился с той
стороны пильного диска, где угол
относительно направляющего
упора больше.
– При левом угле скоса, обрезок
уходит вправо
– При правом угле скоса, обрезок
уходит влево.
ТОРЦЕВАНИЕ С НАКЛОНОМ РЕЗАКА
(РИС. Н1, М)
Угол резания может быть установлен от 0°
до 48° при повороте влево. Угол наклона до
45° может быть установлен при повороте как
вправо, так и влево.
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) и установите нужный
угол наклона.
2. При необходимости используйте рукоятку
установки угла наклона (54).
3. Крепко удерживайте резак, не позволяя
ему опуститься.
4. Крепко затяните зажимную рукоятку (12).
5. Далее действуйте как при поперечном
пилении под прямым углом.
Работа в режиме распиловки
ПРОДОЛЬНАЯ РАСПИЛОВКА (РИС. A2, I1, I2, N)
ВНИМАНИЕ: Распиловочный
стол не может регулироваться
в горизонтальном положении
без установленного защитного
кожуха (18).
1. Установите резак в вертикальное
положение.
2. Ослабьте фиксирующую рукоятку (60)
на левой стороне направляющей (11)
и переведите направляющую в новое
положение, как показано на рисунке I1.
3. Двигайте защитный кожух (18) вдоль
поворотного стола/рукоятки (9), пока
резьба винта фиксатора резака не
совпадет с резьбовой втулкой на резаке
(Рис. I2).
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Нажмите на рычаг фиксатора верхнего
положения резака (2) и удерживайте его,
затягивая винт фиксатора резака (13).
5. Задайте глубину резания поднимая
или опуская стол (14). При правильном
положении над поверхностью деревянной
заготовки будут находиться 3 зуба
пильного диска.
6. Установите направляющую (17) таким
образом, чтобы она поддерживала
максимально большую часть заготовки.
По крайней мере задний конец
направляющей должен находиться
на одном уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
7. Используя шкалу в передней части
стола, установите направляющую на
необходимую ширину разреза.
8. Включите инструмент.
9. Медленно двигайте заготовку под
переднюю часть верхнего защитного
кожуха диска, крепко прижимая ее
к направляющей.
10. Не забывайте всегда использовать
толкатель (58) (Рис. N).
11. После завершения разреза выключите
инструмент.
Качество распила
Качество кромок распила зависит от ряда
факторов, например, от материала заготовки.
Если при фасонных и аналогичных особо
точных работах требуется качественный
распил, рекомендуется использовать
остро заточенный пильный диск (с 60-ю
твердосплавными напаянными зубьями),
и низкую, равномерную скорость пиления.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять резак, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие
волокна, наклейте на древесину
в области распила полоску липкой
пленки. Пилите вместе с пленкой,
затем удалите ее.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
38
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Данный инструмент не требует
дополнительной смазки. Подшипники
электродвигателя предварительно смазаны
и влагонепроницаемы.
• Избегайте использования масла и жиров,
которые могут стать причиной засорения
двигателя обрезками и опилками, что
повлечет за собой проблемы в работе
электроинструмента.
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их
сухой щеткой.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки
между пильным диском и защитными
кожухами, отключите инструмент от
источника питания и следуйте инструкциям,
приведенным в разделе Установка пильного
диска. Удалите застрявшие частицы
и установите на место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
Для оптимального удаления опилок и пыли
имеется дополнительный набор для
пылеудаления (DE7779).
ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ (РИС. А3)
• В большинстве случаев действие
пильного диска на заготовку не
превышает допустимых значений,
что позволяет вручную прижимать ее
к направляющей.
• Если заготовка при пилении имеет
тенденцию приподниматься или отходить
от направляющей, рекомендуется
использование зажима для заготовок (23).
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажим.
ПИЛЕНИЕ КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК (РИС. А3,
А4)
При пакетной резке или резке отдельных
коротких заготовок различной длины
целесообразно использовать упор для
коротких заготовок (27). Упор может
использоваться только вместе с парой
дополнительных опорных направляющих
рельсов (21).
ПИЛЕНИЕ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК (РИС. А3)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
опору для длинных заготовок.
На рисунке А3 показан идеальный состав
оборудования для пиления длинных заготовок
при использовании отдельно стоящей пилы
(все приспособления можно приобрести
дополнительно). Все эти приспособления
(кроме подставки на ножках и зажима
для заготовок) требуется устанавливать
со стороны подачи и со стороны выхода
заготовки:
20. Концевая упорная пластина стола для
опорных направляющих рельсов; а также
при работе на рабочей поверхности.
21. Направляющие рельсы (500 мм или
1000 мм)
22. Опорные пластины для заготовок.
23. Зажим для заготовки.
24. Поворачивающийся упор.
25. Стойки для опоры направляющих
рельсов. Высота стоек может
регулироваться.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
стойки для опоры инструмента!
26. Подставка с ножками (поставляется
с инструкциями по установке).
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Порядок действий
1. Установите пилу на подставку с ножками
и установите направляющие рельсы.
Рекомендуемые пильные диски
Тип диска
Размеры
Область
диска
применения
(диаметр х
пос. отв-е х
кол-во зубьев)
DT1529
серия 40
260 x 30 x 24
Для общего
применения,
продольного
и поперечного
пиления древесины
и пластика
DT1530
серия 40
260 x 30 x 80
TCG для пиления
алюминия
DT1736
серия 60
260 x 30 x 58
ATB для тонкого
пиления
синтетических
материалов
и натурального
дерева
DT1737
серия 60
260 x 30 x 80
TCG для экстра
тонкого пиления
синтетических
материалов
и натурального
дерева
2. Крепко прикрутите опорные пластины для
заготовок (22) к направляющим рельсам
(21). Зажим для заготовок (23) работает
как упор.
3. Установите концевые упорные пластины
(20).
4. На задний рельс установите
поворачивающийся упор (24).
5. Используйте поворачивающийся упор
(24) для регулировки длины средних
и длинных заготовок. Упор можно
установить в продольном направлении
или в состоянии свободного вращения,
если он не используется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛИКОВОГО СТОЛА
(РИС. A3, A5)
Роликовый стол (29) значительно облегчает
работу с широкими и длинными деревянными
заготовками (рис. А5). Он может быть
установлен как справа, так и слева от пилы.
Роликовый стол должен использоваться
с подставкой с ножками (рис. А3).
ВНИМАНИЕ: Сборку роликового
стола производите, следуя
инструкциям, прилагаемым
к подставке с ножками.
• На стороне монтажа роликового стола
замените короткие направляющие штанги
на рельсы роликового стола.
• Следуйте инструкциям, прилагаемым
к роликовому столу.
40
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
zst00276549 - 23-07-2015
41
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising