FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FME365
2
SLOVENSKI
Namen uporabe
f.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega
udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno in
trdno stojišče. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Vaša Stanley Fat Max ročna žaga je namenjena za žaganje
lesenih, plastičnih in pločevinastih izdelkov. To orodje je
namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo
na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
3
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za
orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
♦
Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite
pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo.
Preverite za električno napeljavo in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala se bo rezilo še vedno pomikalo
za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte,
da se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z napravo.
Ostale nevarnosti.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
ročne žage
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki
nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom,
posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Roke zadržujte proč od rezalnega območja. Nikoli
z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte
prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone
lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano rezilo
lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali
zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno
vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme nahajati voda, električne žice ipd.
Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj
po delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
SLOVENSKI
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Uporaba napajalnega podaljška
Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti naprave (glejte tehnične podatke). Podaljšek kabla
mora biti primeren za uporabo na prostem in ustrezno označen. Podaljšek dolžine do 30 m, ki vsebuje vodnike premera
1,5 mm2 HO5VV-F ne bo vplival na delovni učinek orodja.
Pred uporabo preverite podaljšek kabla z oziroma na znake
poškodb, obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla, če
je poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut, vedno do
konca odvijte kabel.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Nastavljiv okov
2. Vpenjalni obroč žage
3. Izbirno stikalo smeri gibanja
4. Vklopno/izklopno stikalo za spreminjanje hitrosti
5. Gumb za sprostitev okova
Sestava
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte,
da je orodje izključeno, odklopljeno od omrežne napetosti
in da se je rezilo zaustavilo. Pravkar uporabljeno rezilo je
lahko vroče.
Namestitev lista za rezanje (sl. B)
♦
♦
♦
Postavite orodje proč od telesa
Obrnite vpenjalni obroč žage (2).
Vstavite vpetje rezila (6) do konca v vpenjalni obroč
žage (2).
♦
Sprostite vpenjalni obroč žage (2), da zaklenete rezilo
v svoj položaj
Opomba: Rezilo lahko obrnete z zobom navzgor, da vam bo
v pomoč pri potopnem rezanju.
Odstranjevanje lista za rezanje (sl. B)
Opozorilo! Nevarnost opeklin: Ne dotikajte se lista takoj po
uporabi orodja. Stik z žaginim listom lahko povzroči telesne
poškodbe.
♦ Obrnite vpenjalni obroč žage (2) v odklenjen položaj
♦ Odstranite rezilo (6)
Nastavljiv okov (sl. C)
Okov (1) se nastavlja poljubno, glede na želeno globino
rezanja.
♦ Pritisnite gumb za sprostitev okova (5)
♦ Nastavite okov (1) v želen položaj
Opozorilo! Orodja ne uporabljajte brez okova, da ne
izgubite nadzora.
Uporaba
Vklop in izklop (sl. D)
Gumb za spreminjanje hitrosti omogoča izbiro najprimernejše hitrosti za določeno vrsto dela in tako izboljšuje rezanje
različne palete materialov.
♦ Za vklop orodja, pritisnite vklopno/izklopno stikalo za
spreminjanje hitrosti (4).
♦ Za izklop orodja, sprostite vklopno/izklopno stikalo za
spreminjanje hitrosti (4).
Izbirno stikalo smeri gibanja (sl. E)
Model FME365 se ponaša z dvema načinoma pomika rezila:
z recipročnim ravnim pomikom ali orbitalnim pomikom rezila.
Recipročni ravni pomik rezila se uporablja za rezanje
kovine in rezanje lesa, kadar je kvaliteta končnega reza bolj
pomembna od hitrosti rezanja.
♦ Recipročni ravni pomik rezila lahko nastavite tako, da
obrnete selektor v označen položaj
.
Orbitalni pomik rezila se uporablja za hitro žaganje lesa.
♦ Orbitalni način rezanja lahko nastavite tako, da obrnete
selektor v označen položaj
.
Rezanje (sl. A)
♦
♦
♦
♦
Vedno držite orodje z obema rokama.
Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto deluje.
Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo rahel
pritisk.
Če je mogoče delujte tako, da je okov (1) ves čas
pritisnjen ob obdelovanec. To bo omogočilo boljši
nadzor nad orodjem, zmanjšalo vibracije in preprečilo
poškodbe rezila.
5
SLOVENSKI
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Žaganje lesa
♦
♦
Trdno pritrdite obdelovanec in odstranite iz njega vse
žeblje in kovinske predmete.
Držite orodje z obema rokama ter žagajte z okovom
žage pritisnjenim ob obdelovanec.
Potopno rezanje
Kompaktna zasnova ohišja motorja recipročne žage in okov
na tečajih omogoča žaganje blizu do tal, vogalov in drugih
težko dostopnih območjih.
Za povečanje učinkovitosti potopnega rezanja:
♦ Vstavite steblo rezila v vpenjalo rezila tako, da je zob
rezila obrnjen navzgor.
♦ Obrnite zgornji del žage navzdol in se čim bolj približajte delovni površini obdelovanca.
Rezanje kovine
Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj časa kot
rezanje lesa.
♦ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje kovine. Uporabite liste z manjšimi zobmi za rezanje feritnih kovin in
grobe liste za rezanje neferitnih kovin.
♦ Če režete tanko pločevino, vpnite obdelovanec med
dva kosa odpadnega lesa in režite skozi sendvič.
♦ Nanesite sloj olja vzdolž linije nameravanega reza.
Rezanje odprtine v les
♦
♦
♦
♦
Izmerite in označite zahtevano odprtino.
Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje odprtin.
Postavite okov (1) žage na obdelovanec v tak položaj,
da list tvori ustrezen kot rez odprtine.
Vključite orodje in počasi potisnite rezilo v obdelovanec.
Okov (1) žage mora biti ves čas v stiku z obdelovancem.
Žaganje vej
S tem orodjem lahko žagate veje do premera 25 mm.
Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, če ste na drevesu, na
lestvi ali na drugi nestabilni podlagi. Preračunajte, kam bodo
padle veje.
♦ Žagajte navzdol in proč od telesa.
♦ Žagajte v neposredni bližini glavne veje ali debla.
Navpično rezanje
Zasnova orodja omogoča žaganje blizu do vogalov in drugih
težko dostopnih območjih.
♦ Vstavite steblo rezila v vpenjalo rezila tako, da je zob
rezila obrnjen navzgor.
♦ Orodje držite tako, da je okov (1) obrnjen navzdol, kar
vam omogoča, da se čim bolj približajte delovni površini
obdelovanca.
♦ Žagajte naprej in proč od telesa.
6
Nastavki
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih
standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost
vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Rezila
V žago je lahko montirate rezila z največjo dolžino 305
mm. Vedno izberite najkrajšo rezilo, ki je primerno za dano
situacijo. Kljub temu mora biti dovolj dolgo, da lahko reže
preko celotne površine obdelovanca. Če je rezilo predolgo,
obstaja večja možnost, da se rezilo med rezanjem ukrivi ali
poškoduje. Med rezanjem
lahko nekatera daljša rezila vibrirajo ali tresejo, še posebej,
če žaga ni v stiku z obdelovancem.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je
odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla)
ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni kabel.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 10 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
SLOVENSKI
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih
virov.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME365
(Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
1 050
Hitrost neobremenjene naprave (SPM)
min -1
0 - 3 500
Maks. dolžina rezila
mm
305
Teža
kg
3,5
Raven zvočnega tlaka (LpA) 87 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 98 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Rezanje desk (ah, B) 14,7 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje lesenega trama (ah, WB) 15,8 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
FME365
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
7
HRVATSKI
Predviđena namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
Ova ručna pila Stanley Fat Max predviđena je za piljenje
drva, plastike i metalnih listova. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
8
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode
prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
ručne pile.
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad
i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog
materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštrice koja
se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati
hvatanjem za papučicu.
Oštrice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštrice
mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje
pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema
vode, električnih žica i sl.
♦
Radni materijal ili oštricu nemojte dodirivati odmah
nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
♦ Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati
skrivenu opasnost.
♦ Oštrica će se nastaviti kretati i nakon što pustite
prekidač. Isključite alat i pričekajte da se oštrica pile
potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
♦ Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada
s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
9
HRVATSKI
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom i žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
Rabite odobren produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog uređaja (pregledajte tehničke podatke). Produžni kabel mora biti prikladan za uporabu na otvorenom te
odgovarajuće označen. Možete upotrijebiti do 30 m produžnog kabela HO5VV-F od 1,5 mm2 bez gubitka performansi
proizvoda. Prije uporabe provjerite ima li na produžnom
kabelu znakova oštećenja, trošenja i starenja. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan. U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek u cijelosti odmotajte.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prilagodiva papučica
2. Zatezna spojnica lista
3. Prekidač za odabir njihala
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanje
brzine
5. Poluga za oslobađanje papučice
10
Sastavljanje
Upozorenje! Prije nego što pokušate obaviti neki od
sljedećih postupaka, provjerite je li alat isključen i iskopčan
iz utičnice te je li oštrica pile zaustavljena. Oštrica pile može
biti vruća nakon rada.
Postavljanje oštrice pile (sl. B)
♦
♦
♦
Držite alat podalje od tijela
Zakrenite zateznu spojnicu oštrice (2).
Umetnite dršku oštrice (6) do kraja u zateznu spojnicu
(2).
♦ Oslobodite zateznu spojnicu (2) kako biste učvrstili
oštricu u njezinom položaju
Napomena: Oštrica se može postaviti sa zupcima okrenutima prema gore, što pomaže prilikom odrezivanja izbočina.
Uklanjanje oštrice pile (sl. B)
Upozorenje! Rizik od opeklina: Nemojte dodirivati oštricu
odmah nakon uporabe. Dodirivanje oštrice može uzrokovati
ozljedu.
♦ Zakrenite zateznu spojnicu (2) u položaj za oslobađanje
♦ Uklonite oštricu (6)
Prilagodiva papučica (sl. C)
Papučica (1) se može podesiti radi ograničavanja dubine
reza.
♦ Pritisnite gumb za oslobađanje papučice (5)
♦ Pomaknite papučicu (1) u željeni položaj.
Upozorenje! Kako biste spriječili gubitak nadzora, alat nikad
nemojte rabiti bez papučice.
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. D)
Prekidač za uključivanje/isključivanje s regulacijom brzine
omogućuje odabir brzine za najučinkovitije rezanje u različitim materijalima.
♦ Za uključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje i podešavanje brzine (4).
♦ Za isključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje i podešavanje brzine (4).
Birač rada njihala (sl. E)
FME365 podržava dvostruko kretanje oštrice: ravno recipročno i orbitalno kretanje.
Ravno recipročno kretanje koristi se za sve poslove
rezanja metala i rezanja drva kod kojih je završna obrada
važnija od brzine.
♦ Da biste postavili pilu za ravno recipročno kretanje,
okrenite birač u položaj
.
Orbitalno kretanje koristi se za rezanje drva.
♦ Da biste postavili pilu za orbitalno kretanje, okrenite
birač u položaj
.
HRVATSKI
Piljenje (sl. A)
♦
♦
Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Prije započinjanja reza pustite da list pile nekoliko
sekundi radi bez opterećenja.
Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo blagi pritisak.
Ako je moguće, radite tako da papučica (1) bude
oslonjena o radni materijal. To će povećati nadzor nad
alatom i smanjiti njegove vibracije te spriječiti oštećenje
oštrice.
♦
♦
Režite prema dolje i od svoga tijela.
Obavite rez blizu glavne grane ili debla.
Okomito rezanje
Savjeti za optimalnu upotrebu
Alat omogućuje blisko rezanje u kutovima i drugim teškim
mjestima.
♦ Umetnite dršku oštrice u spojnicu oštrice tako da zupci
budu okrenuti prema gore.
♦ Držite alat tako da papučica (1) bude okrenuta prema
dolje kako biste se maksimalno približili radnoj površini.
♦ Režite prema naprijed i od svoga tijela.
Piljenje drva
Dodatni pribor
♦
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
♦
♦
♦
Radni materijal čvrsto osigurajte i uklonite sve čavle
i metalne predmete.
Pridržavajući alat objema rukama, radite tako da papučica (1) bude prislonjena na radni materijal.
Površinsko odrezivanje
Kompaktan dizajn kućišta motora recipročne pile i zakretna
papučica omogućuju rezanje u samoj blizini podova, u kutovima i na drugim teškim mjestima.
Za maksimalni kapacitet površinskog odrezivanja:
♦ Umetnite dršku oštrice u spojnicu oštrice tako da zupci
budu okrenuti prema gore.
♦ Preokrenite pilu tako da budete što bliže radnoj površini.
Oštrice
Piljenje metala
Održavanje
Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego piljenje
drva.
♦ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za piljenje metala.
Za metale koji sadržavaju željezo upotrijebite oštricu
s finim zupcima, a oštricu s grubljim zupcima primijenite
za neželjezne metale.
♦ Prilikom rezanja tankog lista metala pritegnite komad
drva na stražnju površinu radnog materijala i režite kroz
ovaj „sendvič“.
♦ Nanesite film ulja duž predviđene linije reza.
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Izrezivanje džepova u drvu
♦
♦
♦
♦
Izmjerite i označite džep.
Upotrijebite oštricu pile prikladnu za izrezivanje džepova.
Papučicu pile (1) položite na radni materijal tako da list
pile čini odgovarajući kut za izrezivanje džepa.
Uključite alat i polako gurnite oštricu u radni materijal.
Papučica pile (1) u svakom trenutku mora ostati u dodiru s radnim materijalom.
Rezanje grana
Ovim se alatom mogu rezati grane promjera do 25 mm.
Upozorenje! Alat nemojte rabiti na drvetu, ljestvama niti
dok stojite na drugoj nestabilnoj podlozi. Pazite na mjesto na
koje će grana pasti.
Pila prihvaća oštrice duljine do 305 mm. Uvijek rabite najkraću oštricu prikladnu za posao koji obavljate, ali dovoljno
dugu kako bi oštrica kontinuirano rezala materijal. Dulje
oštrice lakše se povijaju i oštećuju tijekom uporabe. Tijekom
uporabe
neke dulje oštrice mogu vibrirati ili podrhtavati ako pila nije
u kontaktu s radnim materijalom.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 10 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
11
HRVATSKI
Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj
proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME365
(Tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
230
1 050
Brzina bez opterećenja (SPM)
min -1
0 - 3 500
Najveća duljina oštrice
mm
305
Težina
kg
3,5
LpA (zvučni tlak) 87 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni tlak) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje drvenih ploča (ah, B) 14,7 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Rezanje drvenih greda (ah, WB) 15,8 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME365
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
zst00193809 - 10-12-2012
12
13
14
Download PDF

advertising