FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

533223-25 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME365
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max orrfűrésze fa, műanyag és fémlemezek fűrészelésére készült. A szerszám professzionális és
privát, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és a nézelődőket. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt
elektromos szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz
illő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon
védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés
kockázatát.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne
hordozza a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám
3
MAGYAR
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
használata, amely nem irányítható megfelelően az
üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
♦ Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye ujjait
vagy hüvelykujját a mozgó fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne próbálja a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
♦ Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
♦ Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon
meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték stb.
♦ Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
♦ Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal, padló
vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az
elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦ A fűrészlap a kapcsoló felengedése után még egy
ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a fűrészlap teljes leállását, mielőtt
leteszi a szerszámot.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az
elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett
értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
♦ A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Mások biztonsága
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések kézifűrészekhez.
♦
♦
4
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a vágótartozék
rejtett vezetékkel érintkezhet vagy éppen a szerszám saját tápkábeléhez ér. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A szerszám használata közben keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás (pl. famunkáknál,
különösen tölgy, bükk és MDF anyagok esetén).
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az
elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett
értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
hosszabbító kábel még teljesítményveszteség nélkül
használható. Használat előtt ellenőrizze, nem sérült, kopott
vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy
hibás, cserélje ki. Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító
kábelt használ, úgy azt a munka megkezdése előtt mindig
teljesen tekerje le.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Állítható fűrésztalp
2. Fűrészlap-befogó gallér
3. Pengeelőtolás választó kapcsoló
4. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
5. Fűrésztalp kioldógombja
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból, és bizonyosodjon meg arról, hogy
a fűrészlap áll. Használat után a fűrészlap forró lehet.
A fűrészlap felszerelése (B ábra)
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése
során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő
időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják,
ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat
az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy
üresen jár.
♦
♦
♦
Címkék a szerszámon
Figyelmeztetés! Égési sérülés veszélye: Közvetlenül használat után ne érjen a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
♦ Fordítsa a fűrészlap-befogó gallérját (2) kioldott helyzetbe.
♦ Vegye ki a fűrészlapot (6).
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék teljesítményfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatoknál). Kültéri alkalmazáshoz megfelelő és ilyen értelmű
jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Legfeljebb 30m hosszú és 1,5 mm2 keresztmetszetű HO5VV-F
Tartsa a szerszámot távol a testétől.
Forgassa el a fűrészlap-befogó gallért (2).
Illessze bele a fűrészlap szárát (6) teljesen a fűrészlapbefogó gallérba (2).
♦ Oldja ki a fűrészlap-befogó gallérját (2), a fűrészlap
rögzítéséhez.
Megjegyzés: A fűrészlap fogakkal felfelé is beszerelhető
szintre vágáshoz.
A fűrészlap leszerelése (B ábra)
Állítható fűrésztalp (C ábra)
A fűrésztalp (1) beállításával a vágásmélység behatárolható.
♦ Nyomja meg a fűrésztalp kioldógombját (5).
♦ Csúsztassa a fűrésztalpat (1) a kívánt helyzetbe.
Figyelmeztetés! A fűrészt soha ne használja talp nélkül,
mert elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
A szerszám használata
A szerszám be és kikapcsolása (D ábra)
A fordulatszám-szabályozós kapcsolóval többféle vágási
sebesség állítható be, a különféle anyagoknak megfelelően.
♦ A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsolót (4).
♦ A szerszám kikapcsolásához engedje fel a fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsolót (4).
5
MAGYAR
Pengeelőtolás választó kapcsoló (E ábra)
Az FME365 típusú fűrésznek kétféle mozgása lehet: egyenes ingamozgás vagy orbitális mozgás.
Egyenes ingamozgást állítunk be fémek, illetve faanyag
vágásához, ahol a felületmegmunkálás fontosabb, mint
a vágás sebessége.
♦ Egyenes ingamozgás beállításához fordítsa a kapcsolót
a
állásba.
Orbitális mozgást alkalmazunk faanyag gyors vágásához.
♦ Orbitális mozgás beállításához fordítsa a választókapcsolót a
állásba.
Fűrészelés (A ábra)
♦
♦
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon járni.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Munka közben lehetőleg nyomja a fűrésztalpat (1)
a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható, kisebb a vibrációja, és megelőzhető a fűrészlap sérülése.
♦
Kapcsolja be a szerszámot, és lassan vezesse be
a fűrészlapot a munkadarabba. Ügyeljen rá, hogy
a fűrésztalp (1) mindig érjen a munkadarabhoz.
Ágak vágása
Ezzel a szerszámmal legfeljebb 25 mm átmérőjű ágakat
vághatunk.
Figyelmeztetés! Ne használja a szerszámot létrán, fán
ülve, vagy más instabil felületen. Figyeljen arra, hová fog
leesni az ág.
♦ Mindig lefelé és a testétől távolodó irányban vágjon.
♦ A fa törzséhez vagy a legnagyobb ágához közel fűrészeljen.
Függőleges vágás
Javaslatok a szerszám optimális használatához
A szerszámmal sarkokban és más nehezen hozzáférhető
helyeken is fűrészelhetünk.
♦ Tegye a fűrészlap szárát a fűrészlap-befogóba úgy,
hogy a fűrészlap fogai felfelé nézzenek.
♦ Tartsa a szerszámot a fűrésztalppal (1) lefelé, hogy
a lehető legközelebb legyen a munkafelülethez.
♦ Előrefelé és testétől távolodó irányban vágjon.
Faanyagok vágása
Tartozékok
♦
♦
♦
♦
Rögzítse biztonságosan a munkadarabot, és távolítson
el belőle minden szöget vagy fém tárgyat.
Tartsa a készüléket mindkét kezével, és nyomja a fűrésztalpat (1) a munkadarabhoz.
Szintre vágás
A fűrész motorházának kompakt formája és a forgatható
fűrésztalp lehetővé teszik a szintre vágást padló közelében,
sarkokban és más nehezen hozzáférhető helyeken.
A szintre vágási kapacitás maximalizálásához:
♦ Helyezze a fűrészlap szárát a befogóba úgy hogy
a fogak felfelé néznek.
♦ Fordítsa a fűrészt fejjel lefelé, hogy a lehető legközelebb kerüljön a munkafelülethez.
Fém fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal
több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦ Fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, a nem vastartalmú fémekhez
pedig durvább fogazású fűrészlap szükséges.
♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab
hátsó oldalára egy darab hulladékfát, és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészeljen.
♦ Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
Zsebek vágása fában
♦
♦
♦
6
Mérje ki és jelölje be a a zsebvágás helyét.
Zsebvágásra alkalmas fűrészlapot használjon.
Tegye a fűrésztalpat (1) a munkadarabra olyan helyzetben, hogy a fűrészlap a zsebvágáshoz megfelelő
szöget zárjon be.
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
Fűrészlapok
A fűrésszel legfeljebb 305 mm hosszú fűrészlapokat használhatunk. Mindig az adott feladathoz illő legrövidebb fűrészlapot használja, de az elég hosszú legyen ahhoz, hogy
átvághassa az anyagot. A hosszabb fűrészlapok a használat
során könnyebben elgörbülhetnek vagy megsérülhetnek. Fűrészelés közben némely hosszabb fűrészlapoknál vibráció
vagy rázkódás léphet fel, ha a fűrész nincs folyamatos
érintkezésben a munkadarabbal.
Karbantartás
Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
MAGYAR
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 10 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében
átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Farostlemez fűrészelésénél (ah, B) 14,7 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Fagerenda fűrészelésénél (ah, WB) 15,8 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME365
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2012. 08. 28.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két
év kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára,
mely gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon
kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult
a Stanley márkaszervizben.
FME365
(1-es típus)
Felvett feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
1050
Üresjárati löketszám (SPM)
min -1
0 – 3500
Fűrészlap maximális hosszúsága
mm
305
Súly
kg
3,5
230
LpA (hangnyomásszint) 87 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangteljesítmény szint) 98 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
7
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak
12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes
időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn
belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy
jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása
vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb
részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
zst00181901 - 30-11-2012
8
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő
minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
• a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál,
illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
MAGYAR
KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
Telefon
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
09/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
9
MAGYAR
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising